Regulamin. Konkursu Radia ESKA ROCK Rocktober Fest

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Konkursu Radia ESKA ROCK Rocktober Fest"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Radia ESKA ROCK Rocktober Fest 1 Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu przeprowadzanego na antenie sieci stacji Radia Eska Rock zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 1.2 Organizatorem konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy po numerem , NIP: , posiadającą w całości wpłacony kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł (zwana dalej "Organizatorem"). 1.3 Dostawcą usług telekomunikacyjnych w zakresie serwisu SMS, za pośrednictwem którego dokonywane są zgłoszenia do konkursu jest Supermedia Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Jubilerska 10, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , NIP , kapitał zakładowy w wysokości: ,00 zł. 1.4 Adres Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji konkursu, w tym funkcjonowania serwisu SMS, za pośrednictwem którego dokonywane są zgłoszenia do konkursu: 1.5 Konkurs odbywa się w dniach od 01 października 2013 do 25 października 2013 r., z zastrzeżeniem pkt. 3.1, 3.2, 3.4 i Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla obywateli posiadających obywatelstwo polskie. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego. 1.7 Fundatorami nagród określonych w pkt 2.1 są: UNIVERSAL MUSIC POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Włodarzewska 69, Warszawa, SONY MUSIC ENTERTAINMENT POLAND sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie /02-879/, ul. Chóralna 14, MUSIC MARKETING spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Kurpińskiego 55b, GO AHEAD spółką z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A. z siedzibą w Poznaniu (60-406), ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 289 zwani dalej Fundatorem. 1.8 Fundatorem nagród określonych w pkt. 2.2 jest Organizator. 1.9 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania oraz głosu i wizerunku podczas konkursu, jego promocji, ogłaszania jego wyników Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników. 2 Nagrody 1/5

2 2.1 Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Fundatorów wymienionych w pkt 1.7 są: a) dotyczące zespołu Kings Of Leon: 50 płyt CD (wartość jednostkowa 30 zł brutto) oraz 16 zestawów płyt (wartość jednostkowa 300 zł brutto). b) dotyczące zespołu Depeche Mode: 50 płyt CD, (wartość jednostkowa 30 zł brutto), 14 płyt CD w wersji Deluxe (wartość jednostkowa 50 zł brutto) i 14 zestawów singli (wartość jednostkowa 50 zł brutto). c) dotyczące zespołu Nirvana: 150 płyt CD (wartość jednostkowa 30 zł brutto); 20 płyt 2CD (wartość jednostkowa 50 zł brutto); 20 płyt 3CD/DVD (wartość jednostkowa 150 zł brutto); 20 płyt DVD (wartość jednostkowa 50 zł brutto). d) bilety na koncerty Hurts (7 listopada Torwar Warszawa), Editors (28 października Stodoła Warszawa) i Placebo (12 listopada - Torwar - Warszawa). 2.2 Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są zaproszenia na imprezę Rocktober Fest odbywającą się w Warszawie w dniu r. ilość 500 sztuk. 2.3 Prawo do ustalenia, jakie z nagród określonych w pkt będą do zdobycia w poszczególnych edycjach konkursowych, należy wyłącznie do Organizatora, na co uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę. Nagroda/y przypisane przez Organizatora do zdobycia w poszczególnych edycjach konkursowych będą podawane na antenie Radia Eska Rock w dniach rozgrywania tych edycji. 2.4 Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem lub odebranie/realizację nagrody. 2.5 Organizator i Fundator oświadczają, iż nagrody zostaną wydane, w ramach konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 2.6 Nagrody w postaci zaproszeń wymienionych w pkt. 2.2 będą dostarczane ich laureatom do miejsc ich zamieszkania lub będą do odbioru we wskazanych przez Organizatora oddziałach Radia w terminie do dnia r. O sposobie przekazania zaproszeń decyduje Organizator. Nieodebranie zaproszeń w powyższym terminie powoduje, że ich zdobywcy tracą do nich prawo a zaproszenia te pozostają do dyspozycji Organizatora. 2.7 Nagrody nie odebrane przez Laureatów w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu przechodzą na własność organizatora. Powyższe nie dotyczy nagród określonych w pkt 2.2, które to nagrody muszą zostać przez laureata odebrane w terminie umożliwiającym wzięcie udziału w imprezie Roctober Fest. 3 Zasady konkursu 3.1 Konkurs rozgrywany jest na antenie sieci radia ESKA ROCK w dniach października 2013 roku i składa się z edycji konkursowych rozgrywanych codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 11:00 a 16:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od , z zastrzeżeniem pkt 3.2 i Zgłoszenie do każdej edycji konkursowej następuje przez nadesłanie do Organizatora sms-a pod numer 7142 z hasłem rock (koszt wysłania jednego sms a wynosi 1,23 zł brutto) z zachowaniem zasad określonych w pkt Jedna osoba może do konkursu nadesłać więcej niż jedno zgłoszenie, jednak zwyciężyć w konkursie może tylko raz. Zgłoszenie nadesłane do Organizatora podczas trwania danej edycji konkursowej bierze udział tylko w danej edycji. 2/5

3 3.4 W każdym dniu trwania konkursu na antenie Radia ESKA Rock pojawiają się informacje o premiowanych w danym dniu artystach oraz jakie nagrody spośród wymienionych w pkt są do wygrania w poszczególnych edycjach konkursowych rozgrywanych danego dnia. Początkiem każdej edycji konkursowej w danym dniu jest moment rozpoczęcia na antenie Radia ESKA Rock emisji utworu muzycznego jednego z premiowanych danego dnia artystów (podanych wcześniej w danym dniu na antenie). Moment zakończenia każdej edycji jest komunikowany na antenie Radia ESKA Rock poprzez emisję antenowego wejścia finałowego z laureatem danej edycji. 3.5 Zadaniem uczestników każdej edycji konkursowej jest jak najszybsze nadesłanie do Organizatora po rozpoczęciu danej edycji konkursowej (tj. po usłyszeniu, że na antenie Radia ESKA Rock rozpoczęła się emisja utworu muzycznego jednego z premiowanych danego dnia artystów) zgłoszenia sms do tej edycji w sposób określony w pkt Szansę na zostanie zwycięzcą określonej edycji konkursowej ma ten uczestnik, który najszybciej po rozpoczęciu tej edycji nadesłał do Organizatora zgłoszenie sms, o którym mowa w pkt 3.2 z zachowaniem zasad określonych w pkt 3.4. Do uczestnika takiego w celu przeprowadzenia z nim antenowego wejścia finałowego danej edycji przedstawiciel Organizatora wykonuje połączenie/a telefoniczne. 3.7 Każdy uczestnik ustalony zgodnie z pkt 3.6 zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne od Organizatora. Próba uzyskania połączenia z każdym uczestnikiem podejmowana jest maksymalnie dwukrotnie (każda próba trwa do 5 sygnałów, chyba że w ramach danej próby uczestnik był zgodnie z komunikatem operatora nieosiągalny) a w przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy przed wejściem na antenę Radia Eska Rock, próba ponownego połączenia podejmowana jest tylko raz (próba taka trwa do 5 sygnałów chyba że uczestnik był zgodnie z komunikatem operatora nieosiągalny). Jeżeli pomimo podjęcia dwóch prób połączenia lub ponownego połączenia nie zostanie nawiązane połączenie z danym uczestnikiem, to uczestnik ten traci szansę na udział w antenowym wejściu finałowym tej edycji konkursowej, w której został wyłoniony zgodnie z pkt 3.6 a także szansę uzyskania nagrody/ód przypisanych do tej edycji. W takim przypadku spośród pozostałych zgłoszeń nadesłanych zgodnie z pkt 3.2 i 3.4 do danej edycji konkursowej ustalany jest uczestnik, który jako kolejny najszybciej nadesłał do Organizatora zgłoszenie sms - w takim przypadku pkt 3.6 zdanie ostatnie i zdania poprzedzające niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. Taką procedurę stosuje się do momentu skutecznego przeprowadzenia antenowego wejścia finałowego i tym samym rozstrzygnięcia danej edycji konkursowej. 3.8 Z uczestnikiem, z którym zgodnie z pkt przedstawiciel Organizatora skutecznie nawiązał w określonej edycji konkursowej połączenie telefoniczne, przeprowadzane jest antenowe wejście finałowe danej edycji. W ramach takiego wejścia uczestnik zobowiązany jest odpowiedzieć na pytanie dotyczące jego udziału w danej edycji konkursowej, po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi staje się on zwycięzcą danej edycji i zdobywcą nagrody/ód do niej przypisanej/ych przez Organizatora. 3.9 Jeżeli z uczestnikiem nie można się połączyć telefonicznie w sposób określony w pkt 3.7 z winy awarii technicznej, leżącej po stronie Organizatora, dana edycja konkursowa zostaje zakończona a uczestnik zachowuje szansę na uzyskanie nagrody/ód do niej przypisanej/ych. W takim przypadku dalsza część danej edycji konkursowej odbywa się w terminie późniejszym i odpowiednio stosuje się pkt 3.7, z tym że wejście z danym uczestnikiem odbywa się poza anteną radia. 3/5

4 3.10 Zwycięzcy nagród zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania) koniecznych dla celów odebrania/realizacji nagrody (nagród) Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o porze rozpoczęcia emisji edycji konkursowych na antenie Radia Eska Rock, w tym porze wykonywania połączeń, o których mowa w pkt 3.7 i emisji antenowych wejść finałowych edycji konkursowych, z tym że powinno to być w czasie trwania konkursu codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 11:00 a 16:00 a w soboty i niedziele w godzinach od Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący Mariusz Jankowski Członek komisji Marcin Bisiorek Sekretarz komisji Anna Nowaczyk Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z regulaminem. 4 Zasady uczestnictwa w konkursie 4.1 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A. oraz Fundatorów. 4.2 Zakaz uczestnictwa w akcji promocyjnej dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród. 4.4 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. 4.5 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 4.6 Przez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. W przypadku naruszenia którejkolwiek z określonych w niniejszym regulaminie zasad lub niespełnienia któregokolwiek z przewidzianych w nim warunków uczestnik traci prawo do dalszego udziału w konkursie oraz prawo do nagrody lub nagród. 5 Postępowanie reklamacyjne 5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie, nie później niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 5.2 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. 4/5

5 5.3 Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. 6 Postanowienia końcowe 6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie - w czasie trwania konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia. 6.2 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 6.3 Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. 6.4 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane przez niego, Fundatora i firmy z nimi współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (i) przeprowadzenia Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzcy, (iii) doręczenia/realizacji nagród, (iv) wysyłania em lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz.883 z późn. zm.). Warszawa, dnia 16 września /5

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? rozgrywanego na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia Regulamin Konkursu Nowe przysłowia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu Nowe przysłowia rozgrywanego na antenie Telewizji Eska TV podczas trwania audycji na żywo Najlepszy program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015

Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 Regulamin Plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie Kobieta Roku Glamour 2015 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo