Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Rozebrane kawałki pasmo 10:00 16:00 (kwiecień 2013)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Rozebrane kawałki pasmo 10:00 16:00 (kwiecień 2013)"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Radia Eska ROCK Konkurs Rozebrane kawałki pasmo 10:00 16:00 (kwiecień 2013) 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie stacji Radia ESKA Rock zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 1.2 Organizatorem konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Miasta Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł w całości wpłacony, NIP: (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem"). 1.3 Dostawcą usług telekomunikacyjnych w zakresie serwisu SMS, za pośrednictwem którego dokonywane są zgłoszenia do konkursu jest Supermedia Interactive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Jubilerska 10, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , NIP , kapitał zakładowy w wysokości: ,00 zł. 1.4 Adres Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji konkursu, w tym funkcjonowania serwisu SMS, za pośrednictwem którego dokonywane są zgłoszenia do konkursu: 1.5 Konkurs będzie rozgrywany w programie sieciowym Radia ESKA Rock i ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego sieci Radia ESKA ROCK. 1.6 Konkurs odbywa się w dniach r. (z zastrzeżeniem pkt 3.1) a emitowany jest w paśmie pomiędzy godziną 10:00-16: Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla obywateli posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem pkt Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania oraz głosu i wizerunku podczas konkursu, jego promocji, ogłaszania jego wyników. 1.9 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników. 2. Nagrody 2.1 Fundatorem nagród w konkursie określonych poniżej (tj. przyrzekającym te nagrody w rozumieniu art k.c.) oraz podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za ich wydanie, jest LG Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162 A zwana dalej Fundatorem.

2 2.2 Pula nagród w konkursie wynosi maksymalnie złotych (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 2.3 Nagrodą do zdobycia w każdej edycji jest następująca nagroda pieniężna: a PLN (jeden tysiąc złotych) jeśli rozstrzygnięcie danej edycji, tj. wyłonienie jej zwycięzcy, ma miejsce w pierwszej rundzie tej edycji, lub b) 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) lub odpowiednia wielokrotność kwoty 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) jeśli rozstrzygnięcie danej edycji, tj. wyłonienie jej zwycięzcy, ma miejsce w innej niż pierwsza rundzie tej edycji, przy czym konkretna wysokość nagrody zależna jest od tego, w której z kolei rundzie danej edycji nastąpi rozstrzygnięcie tej edycji, tj. wyłonienie jej zwycięzcy oraz w przypadku rundy innej niż wynikająca z pkt w zależności od wyboru, o którym mowa w pkt 3.9, dokonanego przez zwycięzcę tej edycji. 2.4 Wysokość nagrody przypisanej przez Organizatora do zdobycia w poszczególnych wejściach konkursowych w poszczególnych edycjach będą podawane na bieżąco na antenie Radia Eska Rock. 2.5 Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich zwycięzcom konkursu. 2.6 Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych albo ich niepodanie uniemożliwiające kontakt z uczestnikiem lub odebranie przez niego nagrody. 2.7 Organizator i Fundator oświadczają, iż nagrody zostaną wydane, w ramach konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności pobrany zostanie podatek od nagrody określonej w punkcie 2.3, przed jej wydaniem. 2.8 Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika. 2.9 O szczegółach odbioru nagród zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora lub Fundatora w terminie do dnia 7 maja 2013 r Każdy zwycięzca konkursu zobowiązany jest odebrać nagrodę w terminie do dnia 24 maja 2013 r., w przypadku jej nieodebrania w tym terminie zwycięzca konkursu traci do niej prawo (w tym również prawo domagania się jej wydania przez Fundatora ) a nagroda ta pozostają własnością Fundatora. 3 Zasady konkursu 3.1 Konkurs rozgrywany jest w dniach od 8 kwietnia 2013 r. godz. 10:00 do 26 kwietnia 2013 godz. 16:00 lub momentu wcześniejszego zakończenia edycji odbywającej się w tym dniu, w dniach od poniedziałku do piątku. Konkurs jest podzielony na edycje. W każdej edycji odbędzie się co najmniej jedna runda, a ich ilość w danej edycji będzie zależna od tego, w której z rund danej edycji na zasadach opisanych poniżej dojdzie do wyłonienia zwycięzcy tej edycji.

3 3.2 Zgłoszenie do każdej rundy odbywającej się w określonej edycji konkursowej następuje przez nadesłanie do Organizatora sms-a pod numer 7242 z hasłem rock (koszt wysłania jednego sms a wynosi 2,46 zł brutto), z zachowaniem zasad określonych poniżej. 3.3 Jedna osoba może do konkursu nadesłać więcej niż jedno zgłoszenie, jednak zwyciężyć w konkursie może tylko raz. 3.4 Zgłoszenie nadesłane do Organizatora podczas trwania danej rundy edycji konkursowej (w czasie określonym w pkt 3.6 zdanie ostatnie) bierze udział tylko w danej rundzie. Zgłoszenia nadesłane z naruszeniem warunków określonych w zdaniu poprzednim lub w pkt 3.2 albo w pkt 3.3 nie będą uwzględnione w żadnej edycji ani rundzie konkursu. 3.5 Początkiem każdej edycji konkursowej i zarazem pierwszej rundy tej edycji jest moment rozpoczęcia na antenie Radia Eska ROCK pierwszej emisji kilkunastosekundowego fragmentu utworu muzycznego zadanego do odgadnięcia w danej edycji. Zakończenie każdej edycji i zarazem jej ostatniej rundy następuje po prawidłowym odgadnięciu zadanej w niej do odgadnięcia piosenki z momentem zakończenia na antenie Radia Eska ROCK emisji antenowego wejścia finałowego z laureatem danej edycji wraz z emisją w całości konkursowej piosenki, która była zadana do odgadnięcia w danej edycji. 3.6 Początkiem każdej rundy odbywającej się w określonej edycji konkursu jest moment rozpoczęcia emisji kilkunastosekundowego fragmentu koncertowej piosenki zadanej do odgadnięcia w danej edycji, po której to emisji podawana jest informacja o aktualnej wysokości nagrody możliwej do zdobycia. Każda runda kończy się z momentem zakończenia antenowego wejścia finałowego tej rundy, z zastrzeżeniem pkt 3.5 zdanie drugie. W celu zgłoszenia się do określonej rundy należy jak najszybciej - po rozpoczęciu się w tej rundzie na antenie Radia Eska ROCK emisji ww. fragmentu piosenki - rozpoznać, jaki jest tytuł i kto wykonuje tą konkursową piosenkę (tj. jaki zespół) oraz jak najszybciej nadesłać do Organizatora po rozpoczęciu tej rundy zgłoszenie sms do tej rundy w sposób określony w pkt 3.2. Zgłoszenia do danej rundy należy nadesłać do Organizatora w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu rozpoczęcia tej rundy. 3.7 Szansę na zostanie zwycięzcą określonej rundy i zarazem edycji konkursowej ma ten uczestnik, który najszybciej po rozpoczęciu tej rundy nadesłał do Organizatora zgłoszenie sms, o którym mowa w pkt 3.2 z zachowaniem zasad określonych w pkt i 3.6. Do uczestnika takiego w celu przeprowadzenia z nim antenowego wejścia finałowego danej rundy przedstawiciel Organizatora wykonuje połączenie/a telefoniczne, z uwzględnieniem pkt Każda edycja konkursowa a zarazem każda pierwsza runda w określonej edycji konkursowej rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia emisji fragmentu konkursowej piosenki zadanej do odgadnięcia w danej edycji, zawierającego tylko jedną linię melodyczną (np. tylko gitara lub tylko bas lub tylko perkusja). Nagroda możliwa do zdobycia w tej pierwszej rundzie to 1000 PLN. Jeśli uczestnik konkursu wyłoniony (z zachowaniem warunków określonych w pkt i ) do antenowego wejścia finałowego odbywającego się w pierwszej rundzie określonej edycji konkursowej prawidłowo poda odpowiedź, tj. wykonawcę (zespół) i tytuł piosenki zadanej do odgadnięcia w danej edycji (z zastrzeżeniem pkt 3.11), wygrywa powyższą nagrodę przypisaną do pierwszej rundy tej edycji i dana edycja kończy się. Jeśli jego odpowiedź będzie nieprawidłowa dana edycja trwa dalej a nagroda możliwa do zdobycia w drugiej rundzie tej edycji wzrasta o 1000 PLN, z zastrzeżeniem pkt Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio także w przypadku nieudzielenia prawidłowej odpowiedzi w antenowym wejściu finałowym odbywającym się w drugiej i każdej kolejnej rundzie

4 danej edycji. W każdej kolejnej rundzie danej edycji (z wyjątkiem rund, o których mowa w pkt 3.10) dodawana jest do emitowanego w niej fragmentu piosenki zadanej do odgadnięcia w danej edycji kolejna linia melodyczna (aż do momentu wyczerpania wszystkich linii melodycznych), z zastrzeżeniem pkt Ostatnią rundą w każda edycji jest runda, w której uczestnik jej antenowego wejścia finałowego podał prawidłową odpowiedź, tj. wykonawcę (zespół) i tytuł piosenki zadanej do odgadnięcia w danej edycji (z zastrzeżeniem pkt 3.11). 3.9 Uczestnik wyłoniony (z zachowaniem warunków określonych w pkt ) do antenowego wejścia finałowego odbywającego się w drugiej lub kolejnej rundzie określonej edycji (z wyjątkiem rund, o których mowa w pkt 3.10) może, według własnego wyboru: a) Wysłuchać tego samego fragmentu co w wejściu antenowym odbywającym w bezpośrednio ją poprzedzającej rundzie danej edycji (tj. z tą samą linią/ami melodyczną/ymi) i walczyć o nagrodę w wysokości przypisanej przez Organizatora do danej rundy z uwzględnieniem pkt 2.3 lit. b) i pkt 3.8 zdanie czwarte i piąte, lub b) Poprosić o obniżenie nagrody o 1000 PLN, ale w zamian wysłuchać tego samego fragmentu konkursowej piosenki zadanej do odgadnięcia w danej edycji co wyemitowany na początku tej rundy, która się właśnie odbywa, na antenie radia Eska ROCK, tj. zawierającego dwie lub więcej linii melodycznych (np. bas i gitara lub bas i perkusja itp.) 3.10 Jeśli w danej edycji wyemitowane na antenie Radia Eska ROCK zostaną już fragmenty piosenki konkursowej zadanej do odgadnięcia w tej edycji z wszystkimi jej liniami melodycznymi a uczestnik antenowego wejścia finałowego nie poda prawidłowej odpowiedzi, w danej edycji odbywają się odpowiednio kolejna/e runda/y (z zastrzeżeniem pkt 3.8 zdanie ostatnie), przy czym w każdej z nich emitowany jest fragment piosenki z wszystkimi jej liniami melodycznymi i w każdej takiej kolejnej ewentualnej rundzie nagroda wzrasta o 1000 PLN. Do rund o których mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się pkt W przypadku kiedy podana przez danego uczestnika odpowiedź, o której mowa w pkt 3.8, jest podobna, ale nie jest identyczna z oryginalnym tytułem i/lub wykonawcą (zespołem) odgadywanej piosenki bądź tytuł tej piosenki został w takiej odpowiedzi podany w tłumaczeniu na język polski, Organizator zastrzega, że decyzję, czy udzielona przez danego uczestnika odpowiedź jest prawidłowa, podejmie Jury o którym mowa w pkt Każdy uczestnik ustalony zgodnie z pkt zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne od Organizatora. Próba uzyskania połączenia z każdym takim uczestnikiem podejmowana jest maksymalnie dwukrotnie (każda próba trwa do 5 sygnałów, chyba że w ramach danej próby uczestnik był zgodnie z komunikatem operatora nieosiągalny) a w przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy przed wejściem na antenę Radia Eska ROCK, próba ponownego połączenia podejmowana jest tylko raz (próba taka trwa do 5 sygnałów chyba że uczestnik był zgodnie z komunikatem operatora nieosiągalny). Jeżeli pomimo podjęcia dwóch prób połączenia lub ponownego połączenia nie zostanie nawiązane połączenie z danym uczestnikiem, to uczestnik ten traci szansę na udział w antenowym wejściu finałowym danej rundy określonej edycji konkursowej, w której został on wyłoniony zgodnie z pkt a także szansę uzyskania nagrody przypisanej do tej edycji, z uwzględnieniem pkt W takim przypadku spośród pozostałych

5 zgłoszeń nadesłanych zgodnie z pkt 3.2 i 3.6 do danej rundy ustalany jest uczestnik, który jako kolejny najszybciej nadesłał do Organizatora w tej rundzie stosowne zgłoszenie sms - w takim przypadku pkt 3.7 oraz zdania poprzedzające niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. Taką procedurę stosuje się do momentu skutecznego przeprowadzenia antenowego wejścia finałowego w danej rundzie Z uczestnikiem, z którym zgodnie z pkt 3.11 przedstawiciel Organizatora skutecznie nawiązał w określonej rundzie edycji konkursowej połączenie telefoniczne, przeprowadzane jest antenowe wejście finałowe danej rundy. W ramach takiego wejścia uczestnik zobowiązany jest odpowiedzieć na pytanie, jaki jest tytuł i kto wykonuje (zespół) konkursową piosenkę zadaną do odgadnięcia w danej edycji. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa (z zastrzeżeniem pkt 3.11) staje się on zwycięzcą danej edycji i zdobywcą nagrody przypisanej przez Organizatora do ostatniej rundy tej edycji, z zastrzeżeniem pkt Zwycięzcy nagród zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania) koniecznych dla celów odebrania nagrody Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o porze rozpoczęcia emisji edycji i rund konkursowych na antenie Radia Eska ROCK, w tym porze wykonywania połączeń, o których mowa w pkt 3.11 i emisji antenowych wejść finałowych poszczególnych rund edycji konkursowych, z tym że powinno to być w czasie trwania konkursu codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 10:00 a 16: Dane zwycięzców wpisywane są do metryczki konkursowej (załącznik nr 1) przez prowadzącego w danej rundzie program na antenie Radia Eska ROCK, a następnie uzupełniane są przez zwycięzcę Przy odbiorze nagród należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. 4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie 4.1 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A. oraz Fundatora. 4.2 Zakaz uczestnictwa w konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie. 4.4 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. 4.5 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 4.6 Przez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. W przypadku naruszenia którejkolwiek z określonych w niniejszym regulaminie zasad lub niespełnienia któregokolwiek z przewidzianych w nim warunków uczestnik traci prawo do dalszego udziału w konkursie oraz prawo do nagrody. 5. Postępowanie reklamacyjne

6 5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. 5.2 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora. 6.. Postanowienia końcowe 6.1. Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10 od poniedziałku do soboty w czasie trwania konkursu - w godzinach: 9:30-16:30 oraz na stronie w czasie trwania konkursu Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. 6.3.Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zasad konkursu a także zawieszenia lub zakończenia jego organizacji przed upływem określonego w pkt 1.6 czasu jego trwania. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu konkursu w sposób określony w pkt Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane przez niego, Fundatora i firmy z nimi współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu konkursu w celu: (i) przeprowadzenia konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzcy, (iii) doręczenia nagród, (iv) wysyłania em lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz.883 z późn. zm.). 7. Komisja konkursowa - Jury 7.1 W razie wątpliwości o uznaniu odpowiedzi uczestnika za prawidłową decyduje jury, w skład którego wchodzą: Przewodniczący - Marcin Bisiorek Wiceprzewodniczący - Mariusz Jankowski Sekretarz Anna Nowaczyk 7.2 W przypadku, o którym mowa powyżej, werdykt jury jest werdyktem ostatecznym w zakresie wyników konkursu. 7.3 Nad prawidłowością przebiegu konkursu i pracy jury czuwają władze statutowe Organizatora.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? rozgrywanego na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia Regulamin Konkursu Nowe przysłowia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu Nowe przysłowia rozgrywanego na antenie Telewizji Eska TV podczas trwania audycji na żywo Najlepszy program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos

Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos, zwanego dalej tylko plebiscytem lub plebiscytem SMS, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo