Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, Łódź NIP: , KRS: Regon: Tel.: ; fax: Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy..., adres zameldowania..., adres korespondencyjny..., adres zakończenia sieci Nr PESEL:... Seria i numer dowodu:..., zwanym dalej Abonentem, a Virtual Line Sp. z o.o Łódź, ul. Tuwima 6/5 NIP Regon: KRS: , o kapitale zakładowym w kwocie zł, w całości pokrytym, reprezentowanym przez osobę sygnującą umowę zwanym dalej Operatorem 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: 1. Abonament (również opłata abonamentowa) - opłacone prawo do korzystania z Usługi w szczególności do utrzymywania stałego połączenia Terminala Abonenta z siecią Operatora; 2. Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy zawartej z Operatorem; 3. Awaria - przerwa w działaniu Usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siła wyższą, przerwami leżącymi po stronie Abonenta bądź urządzeń przez niego stosowanych, jak również wynikających z planowanych prac; 4. Cennik - zestawienie cen Usług świadczonych przez Operatora; 5. Depozyt - określona w umowie kwota złożona na nieoprocentowanym koncie bankowym Operatora, służąca zabezpieczeniu roszczeń Operatora wynikających z Umowy z Abonentem; 6. Kod Abonenta unikalny numer identyfikujący Abonenta w systemie informatycznym Operatora; 7. Okres rozliczeniowy okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych; 8. Partner marketingowy dostawca usług, który działa w porozumieniu z Operatorem, w celu dostarczenia Abonentom usług w ramach współpracy z Operatorem; 9. PIN - poufny ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający autoryzację Abonenta dostępny wyłącznie dla Abonenta, umożliwia dokonywanie zleceń; 10. Planowane prace działania służb technicznych Operatora, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sieci Operatora; 11. Plan Taryfowy pakiet składający się z Usługi o określonej w Cenniku cenie i specyfikacji; 12. Poczta elektroniczna Abonenta adres w domenie vline, lub inny adres wskazany przez Abonenta w Umowie; 13. Port abonencki (lub gniazdo abonenckie)- fizyczne zakończenie sieci Operatora służące zapewnieniu dostępu do Usług telekomunikacyjnych Abonentowi; 14. Terminal urządzenie Abonenta wpięte w Sieć Operatora za pośrednictwem portu abonenckiego; 1

2 15. Sieć Operatora - sieć telekomunikacyjna Virtual Line służąca do świadczenia usługi; 16. Umowa niniejsza umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Abonentem a Operatorem na piśmie, na podstawie której Operator zobowiązuje się do świadczenia określonej usługi, a Abonent do terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia usługi; 17. Operator Virtual Line Sp. z o.o. z siedzibą Łódź Tuwima 6 /5 wpisaną do KRS pod numerem KRS Vline Call Center- jednostka organizacyjna Operatora odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń telefonicznych Abonentów. 19. Vline Panel (również panel abonenta)- aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej pozwalająca Abonentowi na zmianę Usługi i opcji dodatkowych; 20. Terenowe służby serwisowe - jednostka organizacyjna Operatora odpowiedzialna za realizowanie zgłoszeń serwisowych; 21. Jednostka organizacyjna Operatora - dział, filia Operatora za pośrednictwem której Operator realizuje Usługę bądź dokonuje obsługi Abonenta w ramach Umowy; 22. Usługa - usługa telekomunikacyjna świadczona przez Operatora na rzecz Abonenta 2. [Usługa] Abonent zamawia, a Operator zobowiązuje się świadczyć Usługę, polegającą na: zapewnieniu dostępu do Sieci internetowej, zgodnie z wybranym Pakietem internetowym (nazwa pakietu), w zamian za terminową zapłatę opłat abonamentowych w wysokości zł miesięcznie. Operator udziela Abonentowi ulgi w Opłacie abonamentowej w wysokości zł miesięcznie. zapewnieniu dostępu do Sieci celem umożliwienia Abonentowi korzystania z telefonii stacjonarnej pozwalającej na realizowanie połączeń głosowych, zgodnie z wybranym Pakietem (nazwa pakietu), w zamian za terminową zapłatę opłat abonamentowych w wysokości zł miesięcznie. Operator udziela Abonentowi ulgi w Opłacie abonamentowej w wysokości zł miesięcznie. przydzielony Abonentowi numer telefonu: próg kwotowy 35 / 100 /200 zł po przekroczeniu którego Operator będzie obowiązany do poinformowania o tym Abonenta oraz zablokowania na żądanie Abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów. dostarczaniu sygnału telewizyjnego i radiowego analogowego zgodnie z wybranym Pakietem programowym (nazwa pakietu), w zamian za terminową zapłatę opłat abonamentowych w wysokości zł miesięcznie. Operator udziela Abonentowi ulgi w Opłacie abonamentowej w wysokości zł miesięcznie. dostarczaniu sygnału telewizyjnego cyfrowego, zgodnie z wybranym Pakietem programowym (nazwa pakietu), w zamian za terminową zapłatę opłat abonamentowych w wysokości zł miesięcznie. Operator udziela Abonentowi ulgi w Opłacie abonamentowej w wysokości zł miesięcznie. Szczególne warunki świadczenia Usług telefonii i telewizji uregulowane są w Załączniku nr 4 do Umowy. 2

3 3. [zobowiązania Stron] Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Umową a także w przypadku wyboru przez Abonenta Usługi na warunkach promocyjnych zgodnie z Regulaminem Promocji, a Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat wynikających z wybranego przez Abonenta Planu taryfowego oraz przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminów. 4. [termin zapłaty] Abonent zobowiązuje się do regularnego wnoszenia Opłat dla wybranego przez siebie Pakietu Usług do dnia...-go każdego miesiąca. Opłaty abonamentowe pobierane są z góry za każdy okres rozliczeniowy. W przypadku opóźnienia w zapłacie Operator naliczał będzie odsetki ustawowe. 5. [sposób zapłaty] Zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy o nr. 6. [faktury] Operator zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT obejmujących opłaty za świadczoną Usługę. Faktury wystawiane będą odrębnie dla każdego okresu rozliczeniowego Abonent: wyraża zgodę na udostępnienie faktur VAT, cenników i regulaminów w wersji elektronicznej w ramach Panelu Abonenta lub na adres poczty elektronicznej wskazanej w Umowie. (wybór tej opcji wiąże się z udzieleniem Abonentowi dodatkowej ulgi z tytułu przyłączenia do (aktywacji w) sieci Operatora w kwocie 30,00zł (słownie: trzydzieści złotych, zero groszy). wnosi o doręczanie faktur VAT, cenników i regulaminów w formie pisemnej na adres wskazany w Umowie. 7. [okres rozliczeniowy] Okres rozliczeniowy wynosi miesiąc i rozpoczyna się każdego...-go dnia miesiąca. 8. [zasady zwrotu udzielonej ulgi] W przypadku gdy Operator udziela Abonentowi ulgi z tytułu opłat abonamentowych lub innych opłat wynikających z Umowy, jeśli Abonent lub Operator z winy Abonenta wypowie Umowę w okresie promocyjnym określonym w par. 2 ust. 2 Abonent zwróci Operatorowi kwotę udzielonej ulgi, pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. 9. [elementy Usługi zawarte w opłacie abonamentowej] W ramach opłaty abonamentowej Operator: a) umożliwi Abonentowi korzystanie za pomocą Sieci Operatora z wybranego Pakietu Usług, b) administruje udostępnionym Pakietem Usług, c) usuwa Awarie powstałe z przyczyn, za które Operator odpowiada, d) zapewnienia obsługę Abonenta w Biurze Obsługi oraz telefonicznie za pośrednictwem Call Center Vline, w godzinach 6-22; e) użycza urządzenie dostępowe, jeśli jest ono niezbędne do świadczenia Usługi, f) utrzymuje łącze telekomunikacyjne 10. [dokumenty wiążące Strony] Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania: a) warunków niniejszej Umowy, b) Cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; c) Regulaminu promocji o ile Abonent dokona wyboru Usługi świadczonej na warunkach promocyjnych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; d) Postanowień szczególnych dotyczących wybranych Usług zawartych w załączniku nr 4 do Umowy; e) Dyspozycji o zmianie Pakietu; f) Innych dokumentów stanowiących załącznik do Umowy lub podpisywanych przez Strony w późniejszym czasie. 11. [Poczta elektroniczna Abonenta] Do każdej Umowy o świadczenie Usługi Operator udostępnia nieodpłatnie Abonentowi adres Poczty elektronicznej ( ) w domenie będącej 3

4 własnością Operatora, ze wskazanym przez Operatora loginem oraz hasłem, który będzie wykorzystywany przez Operatora do przekazywania Abonentowi wszelkich informacji związanych ze świadczoną Usługą, o ile Abonent wyrazi na to zgodę. Operator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie konta pocztowego w domenie będącej własnością Operatora ani hasła do niego osobom trzecim. Abonent uprawniony jest także do wskazania innego adresu Poczty elektronicznej jako adresu właściwego do doręczeń drogą elektroniczną. 12. [wykorzystanie Usługi] Abonent oświadcza, iż nie będzie wykorzystywał łącza do celów związanych z działalnością gospodarczą lub do działań, z których będzie czerpał korzyści majątkowe. 2 Czas trwania Umowy 1. [czas trwania umowy] Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 2. [okres promocyjny] Operator przez okres pierwszych miesięcy od dnia zawarcia Umowy, do dnia będzie świadczył Usługę na warunkach promocyjnych, związanych z ulgą wskazaną w 1 ust. 2 Umowy. Minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych wynosi: miesiące. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta lub rozwiązania przez Operatora z winy Abonenta Umowy w okresie promocyjnym Operator może domagać się zwrotu udzielonej ulgi zgodnie z 1 ust. 8 Umowy. 3. [inne promocje] W okresie trwania Umowy Abonent uprawniony jest do korzystania z promocji organizowanych przez Operatora, z tym zastrzeżeniem, że w okresie trwania okresu promocyjnego wskazanego w ust. 2, a także każdego kolejnego okresu promocyjnego związanego ze skorzystaniem przez Abonenta z kolejnej promocji, nie jest możliwe skorzystanie przez Abonenta z promocji, która przewiduje niższą niż aktualna Opłatę abonamentową. 3 Montaż gniazda abonenckiego 1. [przyłączenie do Sieci, ulga] Operator zobowiązuje się wykonać montaż gniazda abonenckiego w lokalu Abonenta, w zamian za zapłatę opłaty jednorazowej określonej w Cenniku. Operator udziela Abonentowi ulgi, związanej z przyłączeniem do sieci w przypadku zawarcia umowy na czas określony, chyba ze Regulamin Promocji stanowi inaczej. Wysokość ulgi wynosi: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy) w przypadku Umów zawartych na czas określony 12 miesięcy 98zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych, zero groszy) w przypadku Umów zawartych na czas określony 24 miesięcy Adres zakończenia sieci: 2. [zakres Opłaty instalacyjnej, dodatkowe koszty] Opłata instalacyjna obejmuje koszt wykonania lub dostosowania instalacji oraz koszty gniazda abonenckiego i kabla o długości 4m. W przypadku gdyby do wykonania podłączenia do sieci do miejsca, które Abonent wskaże jako miejsce montażu gniazda, konieczny był dłuższy kabel, Abonent pokryje koszt kabla zgodnie z Protokołem Instalacji Gniazda. W przypadku stwierdzenia konieczności poniesienia takich kosztów Operator powiadomi o tym Abonenta i uzyska jego zgodę na wykonanie prac oraz akceptację kosztów przed przystąpieniem do tych prac. W przypadku gdyby Abonent nie akceptował kosztów prac każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 3. [termin przyłączenia] Operator przystąpi do wykonania montażu gniazda abonenckiego w terminie uzgodnionym z Abonentem, nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 4

5 Dostęp do sieci zostanie umożliwiony Abonentowi w terminie 24 godzin od zakończenia wykonania Instalacji. 4 Zmiana Planu taryfowego 1. [dopuszczalność zmiany] Abonent może dokonać zmiany Planu taryfowego i zamówić dodatkowe opcje Usługi w każdym czasie, z tym ograniczeniem, że w okresie świadczenia Usługi na warunkach promocyjnych: a) nie jest dopuszczalna zmiana Planu taryfowego na Plan taryfowy o niższej Opłacie, oraz b) Abonent może zmienić Plan taryfowy na inny Plan taryfowy o okresie trwania warunków promocyjnych nie krótszym niż okres, jaki pozostał do końca trwania dotychczasowych warunków promocyjnych; 2. [sposób zmiany] Abonent może zlecić zmianę Planu Taryfowego, a także dokonać aktywacji lub dezaktywacji Usług innych (dalej Zmiana Usługi) osobiście w Biurze Obsługi, a także za pośrednictwem Vline Call Center, Vline Panel, bądź Poczty elektronicznej Abonenta. 3. [tryb zmiany na odległość] W przypadku Zmiany Usługi przez Abonenta za pośrednictwem Vline Call Center, Vline Panel lub Poczty elektronicznej Abonenta: a) Operator utrwala oświadczenie Abonenta i przechowuje je do końca obowiązywania Umowy, b) Operator potwierdza Abonentowi fakt złożenia oświadczenia oraz zakres i termin Zmiany Usługi nie później niż w ciągu miesiąca od dokonania zmiany, drogą elektroniczną; gdy doręczenie drogą elektroniczną jest niemożliwe, bądź Abonent tego zażąda doręczenie potwierdzenia zmiany Planu Taryfowego następuje na piśmie. c) Abonent ma prawo do odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia Zmiany Usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do odstąpienia od dokonanej Zmiany Usługi nie przysługuje Abonentowi, jeśli Operator, za zgodą Abonenta rozpoczął świadczenie Zmienionej Usługi. W przypadku gdy dyspozycja Abonenta wiąże się ze znacznym zobowiązaniem finansowym dla Abonenta, Operator może zażądać potwierdzenia dyspozycji na piśmie. 4. [opłaty] Abonent zobowiązany jest do wnoszenia opłaty za wybrany przez siebie Plan Taryfowy, od chwili, kiedy Operator rozpoczął świadczenie Usług według zmienionego Planu Taryfowego, przy czym wysokość opłat oraz zawartość Planów Taryfowych określa oferta Operatora i Cennik. W wypadku zmiany Planu Taryfowego przez Abonenta w trakcie trwania umowy dyspozycja zmiany załączana jest do Umowy. 5. [opłata za zmianę Planu taryfowego] Operator pobiera opłatę za zmianę Planu Taryfowego. Wysokość opłaty określona jest w Cenniku. 6. [kod PIN] Operator nadaje Abonentowi kod PIN składający się z minimum 6 znaków alfanumerycznych, umożliwiający potwierdzenie tożsamości Abonenta przy składaniu przez niego oświadczeń i dyspozycji za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Kod PIN Abonenta nadany przez Operatora znajduje się w kopercie z kodem PIN stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. W wypadku zmiany kodu PIN przez Abonenta w trakcie trwania umowy dyspozycja zmiany załączana jest do niniejszej umowy. Operator ma prawo żądać podania przez Abonenta kodu PIN w czasie składania przez Abonenta dyspozycji za pośrednictwem Vline Call Center oraz Vline panelu. W przypadku gdy dyspozycje Abonenta wiążą się ze znacznym zobowiązaniem finansowym dla Abonenta Operator może zażądać potwierdzenia dyspozycji na piśmie. Abonent zobowiązuje się do nieudostępniania kodu PIN osobom trzecim. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o kradzieży, zagubieniu lub udostępnieniu kodu PIN osobie trzeciej, celem umożliwienia zablokowania 5

6 składania dyspozycji przy pomocy tego kodu. Wypadku gdy Abonent nie powiadomi Operatora o tych zdarzeniach Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one z przyczyn leżących po stronie Operatora. 5 Tryb zmiany Umowy 1. [powiadomienie, termin] Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta na piśmie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, o każdej proponowanej zmianie Umowy bądź Cennika, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc 2. [treść informacji] Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera: a) treść proponowanej zmiany, b) pouczenie o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian w terminie do dnia wejścia zmian w życie, c) informację, czy przypadku wypowiedzenia Umowy Operator jest czy też nie jest uprawniony do żądania zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi. 3. [prawo do żądania zwrotu ulgi] Operator może żądać zwrotu udzielonej ulgi wyłącznie jeśli zmiana Umowy lub Cennika wynika bezpośrednio: a) ze zmiany przepisów prawa, b) usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, c) decyzji Prezesa UKE, d) nie wiąże się z podwyższeniem cen Usługi. 4. [doręczanie drogą elektroniczną] Na żądanie Abonenta Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Umowy bądź Cennika na adres Poczty elektronicznej Abonenta lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. 5. [szczególny tryb zmiany warunków Umowy] W przypadku gdy zmiana Umowy, lub Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usługi, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Operator podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie a także wywieszenie w Biurze Obsługi treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wejściem zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc. Operator jednocześnie informuje Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy w razie braku akceptacji zmian w terminie do dnia wejścia zmian w życie. 6. [inne zmiany Umowy] Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym paragrafie oraz w paragrafie 4 wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej pod rygorem nieważności. 6 Zawieszenie świadczenia Usługi 1. [przyczyny zawieszenia Usługi] Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usługi lub jej poszczególnych elementów, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zaniechania naruszeń lub wykonania obowiązków i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu Usługa zostanie zawieszona, w przypadku: a) uporczywego naruszania przez Abonenta postanowień Umowy bądź innych dokumentów określających warunki świadczenia Usługi; 6

7 b) gdy Abonent pozostaje w opóźnieniu z należnością na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 30 dni; c) gdy Abonent dokonuje retransmisji sygnału Operatora do innych sieci teleinformatycznych niż Operatora nie posiadając pisemnej zgody Operatora na dokonywanie retransmisji sygnału, d) gdy Abonent udostępnienia Usługi osobom trzecim poza Lokalem, bez pisemnej zgody Operatora. 2. [zawieszenie Usługi w przypadku zagrożenia integralności sieci lub Usługi] Operator ma prawo natychmiastowego zawieszenia świadczenia lub ograniczenia Usługi, lub / i eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu lub integralności Sieci lub Usługi, w szczególności w przypadkach: a) podejmowania przez Abonenta działań uniemożliwiających bądź utrudniających świadczenie przez Operatora Usługi; b) korzystania przez Abonenta z Terminali nie spełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy, powodujących zakłócenia w Sieci; c) wykorzystywania Usługi do celów sprzecznych z prawem bądź też powodujących zaburzenia w pracy sieci Operatora, szczególnie w wypadku świadomego lub nieświadomego rozsyłania złośliwego oprogramowania do innych Abonentów sieci Operatora, takiego jak np. wirusy, spyware i adware oraz posługiwania się przez Abonenta adresami IP oraz adresem MAC innego Abonenta bądź urządzenia Virtual Line (lub innego operatora). d) udostępniania przez Abonenta treści o charakterze pornograficznym, obraźliwym bądź naruszającym prawa osób trzecich. 3. [obowiązek informacyjny] Operator niezwłocznie poinformuje Abonenta o fakcie i przyczynie zawieszenia świadczenia Usługi oraz o tym, że w przypadku braku zaprzestania naruszeń lub braku wykonania obowiązków Operator uprawniony będzie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Informacja ta przekazywana jest Abonentowi za pośrednictwem Poczty elektronicznej Abonenta, o ile Abonent wyraził zgodę na doręczenia korespondencji drogą elektroniczną, lub poprzez uruchomienie planszy informacyjnej widocznej w Terminalu Abonenta. 4. [niepobieranie Opłaty] W okresie zawieszenia usługi Operator nie pobiera Opłaty abonamentowej za zawieszoną Usługę. 5. [warunki uruchomienia Usługi] Warunkiem ponownego aktywowania Usługi przez Operatora jest usunięcie przez Abonenta przyczyn, z powodu których nastąpiło zawieszenie świadczenia Usługi. W wypadku zawieszenia świadczenia usługi przez Operatora z powodu zalegania przez Abonenta z płatnościami na rzecz Operatora ponowna aktywacja Usługi nastąpi po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich należności wymagalnych na dzień, w którym ma nastąpić ponowna aktywacja. 7 Rozwiązanie Umowy 1. [odstąpienie od Umowy zawartej poza BOA] W przypadku zawarcia Umowy poza Biurem Obsługi Abonenta Abonent uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, składając osobiście lub listownie pisemne oświadczenie. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora. 2. [rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem] Każda ze stron może dokonać wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie Umowy z 7

8 zastrzeżeniem obowiązku zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi w przypadkach wskazanych w 1 ust. 8 Umowy. 3. [rozwiązanie bez wypowiedzenia przez Operatora] Operator może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a) udostępnienia Usługi przez Abonenta osobom trzecim poza Lokalem, bez pisemnej zgody Operatora, pomimo wezwania przez Operatora do zaprzestania naruszenia i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego w tym celu; b) opóźnień w płatnościach Abonenta na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 60 dni od daty terminu płatności, pomimo wezwania przez Operatora do zapłaty i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego w tym celu; c) ograniczenia uprawnień przyznanych Operatora w zakresie świadczonej Usługi; d) nieusunięcia przez Abonenta przyczyny będącej podstawą zawieszenia Usługi przez okres 30 dni od daty zawieszenia usługi, w tym niezaprzestania przez Abonenta podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu i integralności Sieci bądź Usług; e) utraty technicznych możliwości świadczenia Usługi przez Operatora. 4. [rozwiązanie bez wypowiedzenia przez Abonenta] Abonent może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w następujących wypadkach: a) zaprzestania świadczenia przez Operatora usług, lub świadczenia ich niezgodnie z umową przez okres przekraczający 60 dni, pomimo wezwania Operatora do zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego mu w tym celu; b) ograniczenia uprawnień przyznanych Operatora w zakresie świadczonej usługi; c) utraty technicznych możliwości świadczenia Usługi przez Operatora. 5. [sposób doręczenia oświadczenia] Rozwiązanie umowy następuje na piśmie i jest dostarczane przez Operatora pod wskazany przez Abonenta adres korespondencyjny. Abonent może złożyć wypowiedzenie umowy w siedzibie Operatora bądź przesłać je na adres siedziby Operatora. 6. [moment ustania Umowy] Jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło bez zachowania terminu wypowiedzenia, skutek rozwiązania następuje w następnym dniu po doręczeniu oświadczenia o rozwiązania Umowy. Jeśli rozwiązanie Umowy nastąpiło za wypowiedzeniem, skutek rozwiązania następuje wraz z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego następującego po tym okresie rozliczeniowym, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone drugiej stronie. 7. [skutek rozwiązania Umowy] Z dniem rozwiązania Umowy Operator zaprzestaje świadczenia na rzecz Abonenta Usługi, której dotyczyło wypowiedzenie Umowy. 8. [wygaśnięcie Umowy] Umowa wygasa w momencie: a) upłynięcia okresu na jaki została, o ile Abonent złoży oświadczenie, o którym mowa w 6 ust. 2 Umowy; b) śmierci Abonenta c) wykreślenia Abonenta z rejestru prawem przewidzianego 9. [usunięcie danych Abonenta] Usunięcie danych Abonenta zgromadzonych na bazie danych Operatora następuje najpóźniej 24 godziny po zakończeniu świadczenia Usługi na rzecz Abonenta z wyłączeniem danych, które Operator jest zobowiązany przechowywać na mocy odrębnych przepisów, a także danych niezbędnych do dochodzenia przez Operatora roszczeń wynikających z Umowy, aż do czasu ich przedawnienia. 10. [opłaty należne po rozwiązaniu Umowy] Po rozwiązaniu Umowy Operator może żądać od Abonenta: a) zapłaty wszystkich zaległych Opłat wynikających z Umowy; b) zwrotu udzielonej ulgi na zasadach wskazanych w 1 ust. 8; c) zapłaty kary umownej za brak zwrotu udostępnionego Urządzenia dostępowego, w wysokości określonej w Cenniku, w przypadku braku zwrotu Urządzenia w terminie 30 dni 8

9 do Biura Obsługi (zwrot następuje na koszt Abonenta), po uprzednim wezwaniu do zwrotu i udzieleniu dodatkowego 7 dniowego terminu. 8 Urządzenie dostępowe 1. [zasady udostępniania] W przypadku gdy do świadczenia wybranej przez Abonenta Usługi niezbędne jest urządzenie dostępowe, Operator udostępnia Abonentowi takie urządzenie, na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy. 2. [ograniczenia w korzystaniu z Urządzenia dostępowego] Operator nie stosuje żadnych ograniczeń w korzystaniu z Urządzeń końcowych. 9 Dane dotyczące funkcjonalności Usługi i wskaźniki jakości Usług 1. [dane dotyczące funkcjonalności Usługi] Operator: a) w przypadku Usługi telefonii zapewnia połączenia z numerami alarmowymi 112, 997, 998, 999, przy czym ze względu na specyfikę Usługi wszystkie połączenia Abonenta na numery 999,998,997 są przekierowywane na numer ratunkowy 112. Operator oświadcza, że nie wprowadza żadnych ograniczeń w kierowaniu połączeń do tych numerów z tym zastrzeżeniem, że w wypadku braku zasilania energetycznego w lokalu gdzie zainstalowane jest gniazdo abonenckie lub w budynku w którym znajduje się gniazdo abonenckie nie ma możliwości wykonywania i odbierania połączeń w ramach Usługi, w tym także na numer alarmowy. b) Operator gromadzi dane o adresie zakończenia sieci. Inne dane o lokalizacji urządzenia końcowego Abonenta nie są gromadzone; c) nie stosuje żadnych ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usługi, z zastrzeżeniem, że Usługa dostępna jest w zasięgu Sieci Operatora; d) na bieżąco monitoruje ruch w Sieci celem zapobiegania przekroczenia pojemności łącza i niezwłocznie podejmuje działania mające na celu zwiększenie pojemności łącza gdy zaistnieje taka potrzeba; stosowane środki nie wpływają na jakość świadczonych Usług; e) w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci lub Usług Operator uprawniony jest do eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług lub / i przerwania lub ograniczenia świadczenia Usługi na zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci usług. 2. [wskaźniki jakości Usług] Operator świadczy Usługi z zachowaniem następujących parametrów jakości: 1. Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej: 1 dzień 2. Czas oczekiwania na połączenie z personelem: a) W dni robocze: 59 sek b) W dni wolne od pracy: 57 sek 3. Czas usunięcia uszkodzenia: 1 dzień 4. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej powstałych po stronie Operatora: 7,6 5. Procentowy odsetek reklamacji faktur lub uzupełnień kwot uiszczanych w formie wystawionych faktur lub dokonanych uzupełnień kwot: 0,45% 10 Usługi serwisowe 1. [zakres bezpłatnej pomocy serwisowej] Operator świadczy bezpłatną pomoc serwisową, polegającą na usuwaniu Awarii. 2. [sposoby zgłaszania Awarii] Abonent może zgłosić Awarię świadczonych przez Operatora Usług osobiście, za pośrednictwem Vline Call Center bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. 9

10 3. [treść zgłoszenia] Zgłoszenie powinno zawierać: dane Abonenta, adres, numer bloku, numer mieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz krótką charakterystykę Awarii (rodzaj usterki). Operator uprawniony jest do żądania podania kodu PIN dla potwierdzenia tożsamości Abonenta. 4. [termin usunięcia Awarii] Działania zmierzające do usunięcia Awarii będą podejmowane nie później niż w ciągu 36 godzin przypadających w dni robocze, od chwili zgłoszenia Awarii przez Abonenta. Operator zapewnia serwis techniczny w godz. od 6:00 do 22: [obowiązek zapłaty za Usługi serwisowe] W wypadku stwierdzenia przez Pracownika terenowych służb serwisowych Operatora, iż Awaria została spowodowana przez Abonenta bądź wynika z jego zaniedbań, Abonent jest obciążany kosztami pracy Pracownika terenowych służb serwisowych zgodnie z ceną podaną w Cenniku usług serwisowych. 6. [zakres płatnych Usług serwisowych] Operator świadczy płatne Usługi serwisowe. Zakres płatnych Usług serwisowych obejmuje konfigurację urządzeń, konserwację i montaż okablowania i gniazd, instalację sterowników i systemów oprogramowania oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem urządzeń podłączonych do sieci Operatora. 11 Postępowanie reklamacyjne 1. [tryb składania reklamacji] Abonent może złożyć reklamację w sprawie: a) niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi b) niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi c) nieprawidłowego obliczenia należności za Usługę osobiście w Biurze Obsługi pisemnie lub ustnie do protokołu, pisemnie na adres Vline, bądź telefonicznie za pośrednictwem Vline Call Center lub za pomocą konta poczty elektronicznej w domenie Operatora lub wskazanego przez Abonenta w Umowie. Operator potwierdza otrzymanie reklamacji w przypadku gdy została ona złożona osobiście w Biurze Obsługi niezwłocznie, a w innym przypadku w terminie 14 dni. 2. [elementy reklamacji] Reklamacja powinna zawierać: a) imię i Nazwisko Abonenta bądź nazwę firmy Abonenta b) adres Abonenta c) informację identyfikującą reklamowaną usługę to jest nadany Abonentowi numer lub adres zakończenia sieci; d) przedmiot reklamacji e) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację f) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności, gdy Abonent żąda ich wypłaty, oraz numer rachunku bankowego bądź adres właściwy do wypłaty, lub wniosek o zaliczenie należności na poczet przyszłych płatności; g) podpis Abonenta w przypadku reklamacji pisemnej Jeśli reklamacja ma braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie Operator niezwłocznie wzywa Abonenta do uzupełnienia Reklamacji w terminie 14 dni, informując, że w razie nieuzupełnienia Reklamacji zostanie ona pozostawiona bez rozpoznania. 3. [termin wniesienia reklamacji] Reklamacja może zostać wniesiona 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. 4. [obowiązek zapłaty kwot niespornych] Wniesienie reklamacji nie zwalnia Abonenta od uiszczania opłaty abonamentowej wynikającej z rachunku bądź umowy za okresy rozliczeniowe, których nie dotyczy reklamacja. 10

11 5. [termin rozpoznania reklamacji] W terminie 21 dni od dnia wpłynięcia reklamacji jednostka organizacyjna Operatora udziela odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź zawiera: a) nazwę Operatora, b) informację o dniu złożenia reklamacji, c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, d) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu wypłaty (bądź wskazania, że zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności), oraz e) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, zaś w przypadku gdy Abonent jest konsumentem także w postępowaniu mediacyjnym i przed sądem polubownym Prezesa UKE. Gdy odpowiedź jest odmowna zawiera także uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz jest doręczana przesyłką poleconą gdy odpowiedź jest udzielana na piśmie. 6. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji do rozpoznania oraz odpowiedź na reklamację następują w formie pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że Operator może dokonać tych czynności za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile uzyskał zgodę Abonenta (wyrażoną w Umowie, reklamacji lub osobnym oświadczeniu), a także bez konieczności uzyskania zgody Abonenta jeśli złożył on reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Operator dokonuje potwierdzenia przyjęcia reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej, a jeśli Abonent nie wskazał adresu na adres, z którego reklamacja została wysłana. 12 Odpowiedzialność Operatora 1. [zakres odpowiedzialności Operatora] Operator ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie Usługi bądź nienależyte wykonanie Usługi z wyłączeniem przypadków wymienionych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 2. [zwrot Opłaty abonamentowej] W przypadku niewłaściwego świadczenia do Usługi, w tym nieosiągnięcia określonego w Umowie poziomu jakości usług powstałego z winy Operatora Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 średniej miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień w którym nastąpiło niewłaściwe świadczenie Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych. 3. [odszkodowanie] Niezależnie od zwrotu miesięcznej opłaty abonamentowej Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień niewłaściwego świadczenia Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych. 4. [odszkodowanie za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usługi] W wypadku niedotrzymania przez Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi określonej w Umowie Operator za każdy dzień zwłoki wypłaci odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej Usługi zawartej w Umowie. 5. [tryb wypłaty] Wypłata odszkodowania następuje na pisemny wniosek Abonenta i jest dokonywana na wskazane przez Abonenta konto bankowe bądź za pomocą przekazu pocztowego na wskazany przez Abonenta adres. Na wniosek Abonenta odszkodowanie może być zaliczone na poczet abonamentu za następny okres rozliczeniowy. 6. [wyłączenie odpowiedzialności Operatora] Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: a) braku ciągłości świadczenia usługi niezawinionego przez Operatora oraz podmioty przy pomocy których świadczy Usługę b) nieprawidłowego używania Usługi przez Abonenta c) naruszenia postanowień Umowy przez Abonenta 11

12 d) działania Siły wyższej i kataklizmów ( powódź, huragan itp.) e) działania czynników i osób trzecich, na które Operator nie miał wpływu ani którym nie mógł zapobiec f) działania użytkownika bądź właściciela terenu, budynku lub lokalu, który naruszył infrastrukturę sieci Operatora w sposób uniemożliwiający świadczenie usługi. g) Awarii i usterek wynikających z niepoprawnego działania urządzeń Abonenta h) użycia danych autoryzujących takich jak PIN i hasło do konta w domenie vline.pl (lub innej domenie będącej własnością Operatora) przekazanych przez Abonenta osobom trzecim. 7. [dodatkowe ograniczenie odpowiedzialności Operatora przy Usłudze Internetu] W przypadku Usługi Internetu Operator nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakość informacji uzyskanych w sieci Internet. b) za treści niezamówione przez Abonenta, których uzyskanie wynika z faktu użytkowania Internetu. c) niezachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej w przypadku, gdy Abonent korzysta z zewnętrznych serwerów pocztowych bądź też wykorzystuje programy komunikacji natychmiastowej (instant messenger) firm innych niż Operator. Jedynym podmiotem właściwym do złożenia oświadczenia o zachowaniu tajemnicy telekomunikacyjnej w tym wypadku są twórcy oprogramowania jak i podmioty świadczące usługi pocztowe na zewnętrznych serwerach pocztowych. d) niezachowanie pełnej szybkości transmisji dla programów P2P (peer to peer) niezależnie od wybranego przez Abonenta planu taryfowego z powodu charakteru wykorzystania przez te programy sieci. 13 Zabezpieczenie wykonania Umowy 1. [zabezpieczenie wykonania Umowy] Operator może żądać ustanowienia przez Abonenta zabezpieczenia wykonania Umowy w przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta, dokonanej na podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej. 2. [forma zabezpieczenia] [ ] Operator uzależnia [ ] Operator nie uzależnia zawarcia Umowy od: podpisania przez Abonenta weksla in blanco nie na zlecenie z klauzulą "bez protestu", złożenia przez Abonenta Depozytu w wysokości...zł na zabezpieczenie należności przysługujących Operatorowi od Abonenta z tytułu wykonywania Umowy. Wybór formy zabezpieczenia zależy od Abonenta. 3. [kilka Urządzeń dostępowych] W przypadku przekazania Abonentowi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w ramach Usługi więcej niż jednego Urządzenia dostępowego należącego do Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do wymagania od Abonenta ustanowienia kolejnego zabezpieczenia na dodatkowe urządzenia dostępowe lub podpisania aneksu do umowy zabezpieczającego kolejne Usługi. 4. [zasady realizacji zabezpieczenia] W przypadku niezapłacenia Operatorowi przysługujących mu należności, w tym między innymi Opłat abonamentowych, Opłat jednorazowych, kar umownych bądź niedopełnienia obowiązku zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi w przypadku rozwiązania Umowy pomimo wezwania Abonenta do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego 7 dniowego terminu do zapłaty Operator może w zależności od wybranej formy zabezpieczenia: a) wypełnić weksel w każdym czasie kwotą wynikającą z zadłużenia Abonenta z tytułu zawartej z nim Umowy wraz z należnymi odsetkami, datą i miejscem wystawienia weksla, datą i miejscem płatności zgodnie z podpisaną przez Abonenta przy zawieraniu umowy deklaracją wekslową; b) potrącić z zatrzymanego Depozytu kwotę należności głównej wraz z odsetkami. 12

13 5. [zasady zwrotu weksla] Weksel w przypadku rozwiązania umowy zostaje odebrany przez Abonenta w Biurze Obsługi Abonenta, chyba że Abonent zalega z opłatami należnymi Operatorowi i zostaje wszczęte postępowanie nakazowe w stosunku do Abonenta zalegającego z uregulowaniem przysługujących operatorowi należności. Jeżeli Abonent nie odbierze weksla w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy, weksel podlega zniszczeniu przez Operatora. Protokół zniszczenia znajduje się w aktach Operatora. 6. [zasady zwrotu kaucji] Depozyt w przypadku rozwiązania Umowy zostaje zwrócony przez Operatora na wskazany przez Abonenta rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, po uprzednim potrąceniu z Depozytu wszelkich należności Operatora związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy. 7. [udzielone zabezpieczenie] W celu zabezpieczenia roszczeń Operatora z tytułu niniejszej Umowy, Abonent przy jej zawieraniu [ ] wydał/ [ ] nie wydał Operatorowi...szt. weksli gwarancyjnych in blanco [ ] uiścił kaucję/depozyt w wysokości...zł, [ ] nie ma zastosowania. 14 Zasady przetwarzania danych osobowych i transmisyjnych 1. [administrator danych] Operator informuje Abonenta, że jest administratorem danych osobowych, dane przekazywane są przez Abonenta dobrowolnie i Abonent ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania w każdym czasie. 2. [cel przetwarzania danych] Dane Abonenta przetwarzane są dla potrzeb wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (celem ukształtowania treści, zmian lub rozwiązania umowy, oraz jej realizacji), w tym wykonania obowiązku transmisji danych oraz rozliczenia świadczonych usług. 3. [przetwarzanie danych transmisyjnych] Dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych oraz naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne Operator przetwarzać będzie także dane transmisyjne, takie jak: dane routingowe, czas trwania połączeń, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia, objętość komunikatu, format (protokół przekazu komunikatu), dane o położeniu urządzeń końcowych wywołującego i wywoływanego, sieć, w której następuje rozpoczęcie i zakończenie połączenia. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń. 4. [dane o lokalizacji] Operator nie gromadzi danych o lokalizacji Urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie, poza adresem zakończenia Sieci. 5. [uprawnienie do przetwarzania danych osobowych] Na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne Operator uprawniony jest do zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania i udostępniania: imienia, nazwiska, imion rodziców, miejsca i daty urodzenia, adresu miejsca zameldowania na pobyt stały, adresu korespondencyjnego jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, numeru ewidencyjnego PESEL, nazwy, serii i numeru dowodu tożsamości oraz danych zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Operatora wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie w jakim dotyczy to świadczonej na rzecz Abonenta lub jest niezbędne dla jej wykonania. 6. [zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych] Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych: numeru NIP, numeru konta bankowego, adresu Poczty elektronicznej Abonenta, numeru telefonu na potrzeby wykonania umowy. TAK NIE 7. [zgodna na przetwarzanie danych dla celów marketingowych] Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych wskazanych w ust. 3, 4 i 5 dla celów marketingowych, w tym przekazywania informacji o nowych ofertach promocyjnych, usługach, konkursach i 13

14 produktach oraz innych informacji handlowych. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia obowiązywania umowy. TAK NIE Abonent wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowej za pośrednictwem Poczty elektronicznej Abonenta. TAK NIE 8. [doręczanie drogą elektroniczną] Abonent składa żądanie doręczania proponowanych zmian Umowy, Regulaminu i Cennika w drodze porozumiewania się na odległość na adres Poczty elektronicznej Abonenta. TAK NIE Abonent wyraża zgodę na doręczanie kierowanej do niego korespondencji, w szczególności komunikatów, zawiadomień, wezwań do zapłaty na adres Poczty elektronicznej Abonenta. TAK NIE 9. [spis abonentów przy usłudze telefonii] Operator zobowiązany jest do sporządzania i uaktualniania spisów swoich abonentów. Spis abonentów udostępniany jest w wersji książkowej po cenie uwzględniającej koszty, a także istnieje możliwość wykorzystywania spisu, za pomocą funkcji wyszukiwania dostępnych w jego elektronicznej formie. Operator jest obowiązany zabezpieczyć spisy wydawane w formie elektronicznej w sposób uniemożliwiający wykorzystanie zawartych w nich danych niezgodnie z przeznaczeniem. Operator jest obowiązany informować Abonenta o przekazaniu jego danych innym przedsiębiorcom, w celu publikacji spisu lub świadczenia usługi informacji o numerach telefonicznych W spisie abonentów umieszczane są następujące dane: a) imiona i nazwisko b) numer telefonu c) nazwa miejscowości i ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci udostępnione Abonentowi Abonent wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych w spisie abonentów TAK NIE 10. [doręczanie potwierdzenia przyjęcia oraz odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną] Abonent wyraża zgodę na doręczanie kierowanej do niego korespondencji, w szczególności komunikatów, zawiadomień, wezwań do zapłaty na adres Poczty elektronicznej Abonenta. TAK NIE 11. [zmiana danych Abonenta] Abonent zobowiązany jest do poinformowania Operatora o każdej zmianie danych takich jak nazwisko, nazwa, adres, oraz wszystkich zmian w dokumentach przedłożonych Operatorowi w momencie podpisania umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zmiany. 15 Postanowienia końcowe 1. [informacja o polubownych sposobach rozstrzygania sporów] W wypadku negatywnego rozpatrzenia przez Operatora reklamacji Abonentowi będącemu konsumentem przysługuje prawo wystąpienia do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie zaistniałego sporu lub do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Prezesie UKE z wnioskiem o rozpatrzenie sporu i wydanie wyroku rozstrzygającego spór, bądź lub do Sądu Powszechnego. 2. [sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku] Aktualny Cennik wraz z informacją o cenach Usług serwisowych dostępny jest w Biurze Obsługi a także na stronie 3. [sposób przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z Usługą] Operator udostępnia informację o zagrożeniach związanych z Usługą, w tym sposobach ochrony 14

15 bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych na stronie internetowej poprzez wskazanie linku do takiej informacji na stronie internetowej UKE. 4. Niniejsza Umowa rozwiązuje wszystkie poprzednie Umowy wiążące strony za porozumieniem stron bez żadnych dodatkowych kosztów. 5. Umowa zawarta jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 6. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Załączniki do Umowy: 1. Cennik 2. Regulaminu promocji 3. Zasady udostępnienia Urządzenia dostępowego 4. Szczególne warunki świadczenia usług telewizji i telefonii Pracownik upoważniony do zawarcia Umowy... Imię Nazwisko (czytelny podpis) Otrzymałem Umowę wraz ze wszystkimi załącznikami Abonent... imię i nazwisko (czytelny podpis) Virtual Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łódź, ul. Juliana Tuwima 6 lok. 5 jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Kapitał zakładowy ,00 złotych Abonent oświadcza, że podane przez niego do Umowy dane są prawdziwe. podpis Abonenta 15

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr...

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy: 1. z siedzibą w Łodzi ( ), ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług

Umowa o Świadczenie Usług Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MetroTV, internet

Umowa abonencka MetroTV, internet UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NR. zawarta w dniu, w pomiędzy: 1.The Best Media Halina Ostrowska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Warneńska 12, wpisaną do ewidencji przedsiębiorców prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zawarta w dniu, w Bartoszycach pomiędzy: 1. Telewizją Kablową Bart-Sat Stowarzyszenie, z siedzibą w Bartoszycach, przy Placu Konstytucji 3-go Maja 19 wpisaną

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WW-NET Nr / zawarta w dniu w pomiędzy: Dostawcą Usług: Elżbieta Wyczarska WW-NET z siedzibą w Białobokach, NIP 8151375162, REGON 691106714, reprezentowanym przez: - Przedstawiciela Dostawcy Usług oraz Abonentem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy:

Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr / 2017 zawarta dnia..w Szczecinie pomiędzy: Shentel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okulickiego 77c/2 w Szczecinie (71-035), KRS: 391025, NIP:852-259-31-21,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56)

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tuwima 9, Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul. B. Głowackiego 2, Toruń, tel: (56) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul Tuwima 9, 87-100 Toruń Telewizja Kablowa Toruń, ul B Głowackiego 2, 87-100 Toruń, tel: (56) 649 66 66 Toruń, dnia r UMOWA nr o świadczenie publicznie dostępnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy:

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. zawarta dnia w.. pomiędzy: Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych nr zawarta dnia w.. pomiędzy: Multi-Net Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365, 43-382 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych

UMOWA ABONENCKA o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych UMOWA ABONENCKA o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, dn...w Wejherowie pomiędzy: CHOPIN Telewizja Kablowa sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas:

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas: Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE pomiędzy: Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / /

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / / zawarta w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Nr. / / SAT-KOL Dochniak, Michalik Spółką Jawną z siedzibą w Gorlicach (38-300), ul. Hallera 81, reprezentowaną przez: Henryka Michalika

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji Umowa o świadczenie usług radia i telewizji nr zawarta w Żywcu dnia, pomiędzy: Beskidzka Telewizja Kablowa BESTKABEL sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Krasińskiego 19, REGON 070547474, NIP 553-010-24-32,

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowny Abonencie, uprzejmie informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE

ABONENT. i/lub ZAWIADOMIENIE TelNet Krzysztof Drozd ul. Św. Barbary 3, 39 100 Ropczyce pn-pt 8:00-17:00 tel. 508-153-474 Tel. 177 222 222 Fax. 17 78 52 275 email: telnet@r-ce.pl www.telnet.r-ce.pl Ropczyce, dnia 28 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu Strona 1 z 5 data urodzenia Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, netia.pl/internetia t +48 801 t: 880 801 150 880 150 ul. ul. Św. Św. Rocha Rocha 6 lok. 6 lok. 3 3 15-879 Białystok Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, informujemy, że 21 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Data zawarcia Miejsce zawarcia Numer Umowy: Umowy: Umowy: Umowa została zawarta w lokalu Dostawcy położonym w 23-235 Annopol ul. Rynek 34..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM PL BEZ ZOBOWIĄZAŃ dostępnej w sieci sprzedaży Premium Mobile S.A. stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA Nr. O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI KABLOWEJ Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej RAD - SAT 2 ul.11 Listopada 77/32,91-372 Łódź, tel.(042 )658-37- 85,fax(42)658-30-16 www.radsat2.pl email: boa@radsat2.pl PKO B.P S.A 7 oddział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH / GIGA / Niniejsza umowa została zawarta w dniu pomiędzy: Firmą Handlową GIGA, Plac Konstytucji 3 Maja 6, 32-043 Skała, NIP 676-106-64-35, tel. 12 445-90-00,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce

Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Abonent jest lub był naszym Klientem, prosimy o podanie nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR: Imię i nazwisko sprzedawcy: Nr identyfikacyjny abonenta: Zawarta w dniu: w pomiędzy: 1. AZART SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzcińskiego 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy: S-NET spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Termin rozpoczęcia świadczenia usług.. 1)

WZÓR. Termin rozpoczęcia świadczenia usług.. 1) Niniejszy dokument jest wyłącznie WZOREM umowy, prosimy go nie wypełniać i nie przesyłać do TP. Ewentualne wypełnienie dokumentu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Umowa o świadczenie publicznie

Bardziej szczegółowo

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr Umowa zawarta w dniu.... w miejscowości.... 1. Waldemar Migas, 2. Bogusław Sanek, 3. Michał Szerment, 4. Cezary Bajurka działający łącznie jako wspólnicy

Bardziej szczegółowo

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa:

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: [794] Nr: / / / Aneks: Dotyczy umowy : [794] Nr: / / / [779]Zawarta/Zawarty w dniu: - - w... pomiędzy: OPERATOREM: BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud*

Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* Regulamin*świadczenia*usługi*ATMAN*Cloud* *1.* Postanowienia*ogólne* 1.1 Niniejszyregulamin(dalej:"Regulamin")zawieraogólnewarunkipłatnegokorzystaniazusługiATMANCloud przezklientanabywającegousługę(dalej:"usługa").

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY PRAWNE, INNI PRZEDSIĘBIORCY I INNE JEDNOSTKI OGRANIZACYJNE Jeśli Klient jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr Umowa zawarta w dniu.... w miejscowości.... 1. Waldemar Migas, 2. Bogusław Sanek, 3. Michał Szerment, 4. Cezary Bajurka działający łącznie jako wspólnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ID Abonenta.../... Umowa nr.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "CZAJEN" Krzysztof Czaja, 39-300 Mielec, ul. 3-go Maja 12, NIP: 817-100-42-62,

Bardziej szczegółowo

Skype: Infonetia t

Skype: Infonetia t netia.pl Netia SA, skr. poczt. nr 597 40-950 KATOWICE S105 info@netia.pl Skype: Infonetia t 801 802 803 Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie

Bardziej szczegółowo

I. Usługi świadczone przez Operatora.

I. Usługi świadczone przez Operatora. Warszawa, marzec 2013 r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. nowelizująca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo