Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr..."

Transkrypt

1 Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy: 1. z siedzibą w Łodzi ( ), ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, NIP, REGON:, kapitał zakładowy: zł, reprezentowaną przez: a a) b) zwaną dalej Abonentem 2. Virtual Line Sp. z o.o. Łódź (90-010), ul. Tuwima 6/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , o kapitale zakładowym ,00 reprezentowaną przez: Marzenę Solarek pełnomocnik Zarządu zwaną dalej Operatorem 1 Przedmiot Umowy 1. [definicje] Słowa rozpoczynające się w Umowie wielką literą (za wyjątkiem słów rozpoczynających zdanie, które nie są zdefiniowane w Załączniku nr 5) mają znaczenie wskazane w Załączniku nr 5 do Umowy stanowiącym integralną część Umowy. 2. [dokumenty wiążące Strony] Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania: a) warunków niniejszej Umowy wraz z Załącznikami, b) Cennika, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, c) Regulaminu promocji o ile Abonent dokona wyboru Usługi świadczonej na warunkach promocyjnych, stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy, d) Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy, e) Postanowień szczególnych dotyczących wybranych Usług zawartych w Załączniku nr 11 do Umowy, f) Dyspozycji wyborze i o zmianie Pakietu, w której wskazana jest lokalizacja gdzie ma być świadczona Usługa, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, g) Innych dokumentów stanowiących Załącznik do Umowy lub podpisywanych przez Strony w późniejszym czasie. Wszystkie Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 3. [zamówienie] Zawarcie niniejszej Umowy oraz świadczenie przez Operatora Usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy jest skutkiem zamówienia nr, złożonego Operatorowi przez Abonenta w dniu, stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy i będącego integralną jej częścią. 4. [usługi świadczone przez Operatora] Operator zobowiązuje się do: a) doprowadzenia oraz aktywacji Sieci i urządzeń umożliwiających świadczenie na rzecz Abonenta Usług, o których mowa w pkt. b) poniżej, do lokalizacji wskazanej przez Abonenta w Dyspozycji stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, będący jej integralną częścią; Abonent może zlecić wykonanie Usługi dla dowolnej lokalizacji pod warunkiem, że we wskazanej przez Abonenta lokalizacji Operator posiada możliwości techniczne świadczenia Usługi; Szczegółowy opis techniczny w/w Sieci i urządzeń określony został w Cenniku. b) świadczenia na rzecz Abonenta Usługi telekomunikacyjnej polegającej na: zapewnieniu stałego dostępu do sieci Internet w Planie Taryfowym określonym w Dyspozycji Abonenta, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy i będącej jej integralną częścią.

2 zapewnieniu stałego dostępu do sieci celem umożliwienia Abonentowi korzystania z telefonii stacjonarnej pozwalającej na realizację połączeń głosowych, w Planie Taryfowym określonym w Dyspozycji Abonenta, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy i będącej jej integralną częścią; w związku ze świadczeniem Usługi telefonii przydziela się Abonentowi numer: ; Abonent ma możliwość dokonania w Dyspozycji wyboru progu kwotowego, po przekroczeniu którego zostanie niezwłocznie o tym zawiadomiony przez Operatora i będzie mógł zażądać wyłączenia możliwości wykonywania i odbierania połączeń na numery o podwyższonej opłacie. 5. [zobowiązania Abonenta] Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat na rzecz Operatora, a także przestrzenia wszelkich postanowień Umowy i Regulaminów. 6. [przyłączenie do Sieci] Wykonanie obowiązku wskazanego w pkt. 4 a) przez Operatora nastąpi nie później niż w terminie do dnia. Fakt należytego przyłączenia oraz aktywacji łącza światłowodowego potwierdzony zostanie przez Strony poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru tych prac. 7. [rezerwy techniczne] Operator uprawniony jest do wykorzystania rezerw technicznych urządzeń zainstalowanych u Abonenta na swoje potrzeby. 8. [opłata instalacyjna] Opłata instalacyjna, stanowiąca całkowity koszt przyłączenia Abonenta do Sieci Operatora określona jest w Dyspozycji Abonenta stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, będący jej integralną częścią. Opłata aktywacyjna zostanie doliczona przez Operatora do pierwszej faktury wystawionej przez Operatora tytułem Opłaty abonamentowej, jako odrębna pozycja. 9. [opłata abonamentowa] Opłata abonamentowa za świadczone przez Operatora Usługi wskazana jest w Dyspozycji Abonenta stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, będący jej integralną częścią. 10. [elementy Usługi zawarte w opłacie abonamentowej] W ramach opłaty abonamentowej Operator w szczególności: a) umożliwia Abonentowi korzystanie za pomocą Sieci Operatora z wybranych Usług, b) administruje udostępnionymi Usługami, c) usuwa Awarie powstałe z przyczyn, za które Operator odpowiada, d) zapewnienia obsługę Abonenta w Biurze Obsługi oraz telefonicznie za pośrednictwem Call Center Vline, w godzinach 6-22; e) użycza urządzenie dostępowe, jeśli jest ono niezbędne do świadczenia Usługi, f) utrzymuje łącze telekomunikacyjne. 11. [sposób i termin zapłaty] Opłaty będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Abonentowi faktury VAT wystawionej przez Operatora, na rachunek bankowy o nr. 12. [faktury] Operator zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT obejmujących opłaty za świadczoną Usługę. Faktury wystawiane będą odrębnie dla każdego okresu rozliczeniowego. Operator może doręczać faktury drogą elektroniczną po uprzednim uzyskaniu zgody Abonenta. 13. [okres rozliczeniowy] Okres rozliczeniowy wynosi miesiąc. 14. [zasady zwrotu udzielonej ulgi] Jeśli Umowa wiąże się z udzieleniem Abonentowi przez Operatora ulg w Opłatach wówczas w przypadku gdy Abonent lub Operator z winy Abonenta wypowie Umowę przed upływem minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z promocji określonego w 2 ust. 2 Umowy, Abonent zobowiązany jest do zwrotu Operatorowi udzielonych ulg w Opłatach, pomniejszonych o ich proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 15. [poczta elektroniczna Abonenta] Do każdej Umowy o świadczenie Usługi Operator udostępnia nieodpłatnie Abonentowi adres Poczty elektronicznej ( ) w domenie będącej własnością Operatora, ze wskazanym przez Operatora loginem oraz hasłem, który będzie wykorzystywany przez Operatora do przekazywania Abonentowi wszelkich informacji związanych ze świadczoną Usługą, o ile Abonent wyrazi na to zgodę. Operator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie konta pocztowego w domenie będącej własnością Operatora ani hasła do niego osobom trzecim. Abonent uprawniony jest także do wskazania innego adresu Poczty elektronicznej jako adresu właściwego do doręczeń drogą elektroniczną. 2 Czas trwania Umowy 1. [czas trwania Umowy] Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony miesięcy, to jest od dnia do dnia W przypadku zmiany świadczonych Usług lub wyboru przez Abonenta kolejnych Usług w trakcie trwania Umowy, okres trwania Umowy na zmienionych warunkach wskazany będzie w kolejnych Dyspozycjach Abonenta, które stanowić będą kolejne załączniki do Umowy i będą jej integralną częścią.

3 2. [minimalny okres wymagany do skorzystania z promocji] Minimalny okres trwania Umowy uprawniający Abonenta do skorzystania z udzielonych przez Operatora ulg w Opłatach wynosi. i jest tożsamy z okresem, na jaki została zawarta Umowa. 3. [inne promocje] W okresie trwania Umowy Abonent uprawniony jest do korzystania z promocji organizowanych przez Operatora, z tym zastrzeżeniem, że w czasie trwania okresu promocyjnego wskazanego w ust. 2, a także każdego kolejnego okresu promocyjnego związanego ze skorzystaniem przez Abonenta z kolejnej promocji, nie jest możliwe skorzystanie przez Abonenta z promocji, która przewiduje niższą niż aktualna Opłatę abonamentową. 4. [warunki przedłużenia Umowy] Z chwilą upływu okresu na jaki Umowa została zawarta ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent złoży w siedzibie Operatora, na co najmniej 10 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy, oświadczenie o braku chęci przedłużania takiej Umowy. Umowa obowiązywać będzie na warunkach przewidzianych w ofercie i Cenniku Operatora dla umów zawieranych na czas nieokreślony, obowiązujących w chwili upływu okresu, na jaki zawarta była Umowa. 3 Zmiana Planu taryfowego Zasady i tryb zmiany Planu taryfowego zawarty jest w Załączniku nr 3 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 4 Tryb zmiany Umowy 1. [powiadomienie, termin] Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta na piśmie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, o każdej proponowanej zmianie Umowy bądź Cennika, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc 2. [treść informacji] Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera: a) treść proponowanej zmiany, b) pouczenie o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian w terminie do dnia wejścia zmian w życie, c) informację, czy przypadku wypowiedzenia Umowy Operator jest czy też nie jest uprawniony do żądania zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi. 3. [prawo do żądania zwrotu ulgi] W przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy w związku ze zmianą warunków Umowy lub Cennika Operator może żądać zwrotu udzielonej ulgi wyłącznie jeśli zmiana Umowy lub Cennika wynika bezpośrednio: a) ze zmiany przepisów prawa, b) usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, c) decyzji Prezesa UKE, d) nie wiąże się z podwyższeniem cen Usługi. 4. [doręczanie drogą elektroniczną] Na żądanie Abonenta Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Umowy bądź Cennika na adres Poczty elektronicznej Abonenta lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. 5. [szczególny tryb zmiany warunków Umowy] W przypadku gdy zmiana warunków Umowy zawartych w Regulaminie lub zmiana Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usługi, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Operator podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie a także wywieszenie w Biurze Obsługi treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wejściem zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc. Operator jednocześnie informuje Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy w razie braku akceptacji zmian w terminie do dnia wejścia zmian w życie. 6. [inne zmiany Umowy] Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym paragrafie oraz w paragrafie 4 wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej pod rygorem nieważności. 5 Zawieszenie świadczenia Usługi

4 Przypadki i tryb zawieszenia świadczenia Usługi przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta uregulowany jest w Załączniku nr 4 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 6 Rozwiązanie Umowy 1. [odstąpienie od Umowy zawartej poza BOA] W przypadku zawarcia Umowy poza Biurem Obsługi Abonenta Abonent uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, składając osobiście lub listownie pisemne oświadczenie. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora. 2. [rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem] Każda ze stron może dokonać wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie Umowy z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi w przypadkach wskazanych w 1 ust. 14 Umowy. 3. [rozwiązanie bez wypowiedzenia przez Operatora] Operator może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a) udostępnienia Usługi przez Abonenta osobom trzecim poza Lokalem, bez pisemnej zgody Operatora, pomimo wezwania przez Operatora do zaprzestania naruszenia i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego w tym celu; b) opóźnień w płatnościach Abonenta na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 60 dni od daty terminu płatności, pomimo wezwania przez Operatora do zapłaty i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego w tym celu; c) ograniczenia uprawnień przyznanych Operatorowi w zakresie świadczonej Usługi; d) nieusunięcia przez Abonenta przyczyny będącej podstawą zawieszenia Usługi przez okres 30 dni od daty zawieszenia Usługi, w tym niezaprzestania przez Abonenta podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu i integralności Sieci bądź Usług; e) utraty technicznych możliwości świadczenia Usługi przez Operatora. 4. [rozwiązanie bez wypowiedzenia przez Abonenta] Abonent może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w następujących wypadkach: a) zaprzestania świadczenia przez Operatora Usług, lub świadczenia ich niezgodnie z Umową przez okres przekraczający 30 dni, pomimo wezwania Operatora do zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego mu w tym celu; b) ograniczenia uprawnień przyznanych Operatorowi w zakresie świadczonej Usługi; c) utraty technicznych możliwości świadczenia Usługi przez Operatora. 5. [sposób doręczenia oświadczenia] Rozwiązanie Umowy następuje na piśmie i jest dostarczane przez Operatora pod wskazany przez Abonenta adres korespondencyjny. Abonent może złożyć wypowiedzenie Umowy w siedzibie Operatora bądź przesłać je na adres siedziby Operatora. 6. [moment ustania Umowy] Jeśli rozwiązanie Umowy nastąpiło bez zachowania terminu wypowiedzenia, skutek rozwiązania następuje w następnym dniu po doręczeniu oświadczenia o rozwiązania Umowy. Jeśli rozwiązanie Umowy nastąpiło za wypowiedzeniem, skutek rozwiązania następuje wraz z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego następującego po tym okresie rozliczeniowym, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone drugiej stronie. 7. [skutek rozwiązania Umowy] Z dniem rozwiązania Umowy Operator zaprzestaje świadczenia na rzecz Abonenta Usługi, której dotyczyło wypowiedzenie Umowy. 8. [wygaśnięcie Umowy] Umowa wygasa w momencie: a) upłynięcia okresu na jaki została, o ile Abonent złoży oświadczenie, o którym mowa w 6 ust. 2 Umowy; b) likwidacji, bankructwa, ogłoszenia upadłości Abonenta c) wykreślenia Abonenta z rejestru prawem przewidzianego 9. [usunięcie danych Abonenta] Usunięcie danych Abonenta zgromadzonych na bazie danych Operatora następuje najpóźniej 24 godziny po zakończeniu świadczenia Usługi na rzecz Abonenta z wyłączeniem danych, które Operator jest zobowiązany przechowywać na mocy odrębnych przepisów, a także danych niezbędnych do dochodzenia przez Operatora roszczeń wynikających z Umowy, aż do czasu ich przedawnienia. 10. [opłaty należne po rozwiązaniu Umowy] Po rozwiązaniu Umowy Operator może żądać od Abonenta: a) zapłaty wszystkich zaległych Opłat wynikających z Umowy; b) zwrotu udzielonej ulgi na zasadach wskazanych w 1 ust. 14;

5 c) zapłaty kary umownej za brak zwrotu udostępnionego Urządzenia dostępowego, przypadku braku zwrotu Urządzenia w terminie 30 dni do Biura Obsługi (zwrot następuje na koszt Abonenta), po uprzednim wezwaniu do zwrotu i udzieleniu dodatkowego 7 dniowego terminu. 7 Urządzenie dostępowe 1. [zasady udostępniania] W przypadku gdy do świadczenia wybranej przez Abonenta Usługi niezbędne jest urządzenie dostępowe, Operator udostępnia Abonentowi takie urządzenie, na warunkach określonych w Załączniku nr 10 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 2. [ograniczenia w korzystaniu z Urządzenia dostępowego] Operator nie stosuje żadnych ograniczeń w korzystaniu z Urządzeń końcowych. 8 Dane dotyczące funkcjonalności Usługi i wskaźniki jakości Usług 1. [dane dotyczące funkcjonalności Usługi] Operator: a) w przypadku Usługi telefonii zapewnia połączenia z numerami alarmowymi 112, 997, 998, 999, przy czym ze względu na specyfikę Usługi wszystkie połączenia Abonenta na numery 999,998,997 są przekierowywane na numer ratunkowy 112. Operator oświadcza, że nie wprowadza żadnych ograniczeń w kierowaniu połączeń do tych numerów z tym zastrzeżeniem, że w wypadku braku zasilania energetycznego w lokalu gdzie zainstalowane jest gniazdo abonenckie lub w budynku w którym znajduje się gniazdo abonenckie nie ma możliwości wykonywania i odbierania połączeń w ramach Usługi, w tym także na numer alarmowy. b) gromadzi dane o adresie zakończenia sieci. Inne dane o lokalizacji urządzenia końcowego Abonenta nie są gromadzone; c) nie stosuje żadnych ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usługi, z zastrzeżeniem, że Usługa dostępna jest w zasięgu Sieci Operatora; d) na bieżąco monitoruje ruch w Sieci celem zapobiegania przekroczenia pojemności łącza i niezwłocznie podejmuje działania mające na celu zwiększenie pojemności łącza gdy zaistnieje taka potrzeba; stosowane środki nie wpływają na jakość świadczonych Usług; e) w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci lub Usług Operator uprawniony jest do eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług lub / i przerwania lub ograniczenia świadczenia Usługi na zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci usług. 2. [wskaźniki jakości Usług] Operator świadczy Usługi z zachowaniem następujących parametrów jakości: a) Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej: 1 dzień b) Czas oczekiwania na połączenie z personelem: i) w dni robocze: 59 sek ii) w dni wolne od pracy: 57 sek c) Czas usunięcia uszkodzenia: 1 dzień d) Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej powstałych po stronie Operatora: 7,6 e) Procentowy odsetek reklamacji faktur lub uzupełnień kwot uiszczanych w formie wystawionych faktur lub dokonanych uzupełnień kwot: 0,45% 9 Usługi serwisowe Usługi serwisowe uregulowane są w Załączniku nr 6 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 10 Postępowanie reklamacyjne Tryb postępowania reklamacyjnego uregulowany jest w Załączniku nr 6 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 11 Odpowiedzialność Operatora 1. [zakres odpowiedzialności Operatora] Operator ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie Usługi bądź nienależyte wykonanie Usługi z wyłączeniem przypadków wymienionych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 2. [zwrot Opłaty abonamentowej] W przypadku niewłaściwego świadczenia do Usługi, w tym nieosiągnięcia określonego w Umowie poziomu jakości Usług powstałego z winy Operatora Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 średniej miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień w którym nastąpiło

6 niewłaściwe świadczenie Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych. 3. [odszkodowanie] Niezależnie od zwrotu miesięcznej opłaty abonamentowej Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień niewłaściwego świadczenia Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, lub, o ile Operator zaoferował Abonentowi SLA, prawo do żądania odszkodowania w wysokości określonej w SLA. 4. [odszkodowanie za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usługi] W wypadku niedotrzymania przez Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi określonej w Umowie Operator za każdy dzień zwłoki wypłaci odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej Usługi zawartej w Umowie. 5. [tryb wypłaty] Wypłata odszkodowania następuje na pisemny wniosek Abonenta i jest dokonywana na wskazane przez Abonenta konto bankowe bądź za pomocą przekazu pocztowego na wskazany przez Abonenta adres. Na wniosek Abonenta odszkodowanie może być zaliczone na poczet abonamentu za następny okres rozliczeniowy 6. [wyłączenie odpowiedzialności Operatora] Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: a) braku ciągłości świadczenia usługi niezawinionego przez Operatora oraz podmioty przy pomocy których świadczy Usługę, b) nieprawidłowego używania Usługi przez Abonenta, c) naruszenia postanowień Umowy przez Abonenta, d) działania Siły wyższej i kataklizmów ( powódź, huragan itp.), e) działania czynników i osób trzecich, na które Operator nie miał wpływu ani którym nie mógł zapobiec, oraz którymi nie posługuje się przy wykonywaniu Umowy, f) działania użytkownika bądź właściciela terenu, budynku lub lokalu, który naruszył infrastrukturę sieci Operatora w sposób uniemożliwiający świadczenie usługi, g) Awarii i usterek wynikających z niepoprawnego działania urządzeń Abonenta, h) użycia danych autoryzujących takich jak PIN i hasło do konta w domenie vline.pl (lub innej domenie będącej własnością Operatora) przekazanych przez Abonenta osobom trzecim. 7. [dodatkowe ograniczenie odpowiedzialności Operatora przy Usłudze Internetu] W przypadku Usługi Internetu Operator nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakość informacji uzyskanych w sieci Internet, b) za treści niezamówione przez Abonenta, których uzyskanie wynika z faktu użytkowania Internetu. c) niezachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej w przypadku, gdy Abonent korzysta z zewnętrznych serwerów pocztowych bądź też wykorzystuje programy komunikacji natychmiastowej (instant messenger) firm innych niż Operator. Jedynym podmiotem właściwym do złożenia oświadczenia o zachowaniu tajemnicy telekomunikacyjnej w tym wypadku są twórcy oprogramowania jak i podmioty świadczące usługi pocztowe na zewnętrznych serwerach pocztowych. d) niezachowanie pełnej szybkości transmisji dla programów P2P (peer to peer) niezależnie od wybranego przez Abonenta planu taryfowego z powodu charakteru wykorzystania przez te programy sieci, e) za treści zawarte na stronach internetowych publikowanych przez Abonenta w ramach usług świadczonych przez Operatora. 12 Zasady przetwarzania danych osobowych i transmisyjnych Zasady przetwarzania danych oraz oświadczenia dotyczące przetwarzania tych danych zawarte są w Załączniku nr 7 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 13 Postanowienia końcowe 1. [sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku] Aktualny Cennik wraz z informacją o cenach Usług serwisowych dostępny jest w Biurze Obsługi a także na stronie 2. [sposób przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z Usługą] Operator udostępnia informację o zagrożeniach związanych z Usługą, w tym sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych na stronie internetowej poprzez wskazanie linku do takiej informacji na stronie internetowej UKE.

7 3. [informacja o polubownych sposobach rozwiązywania sporów] Spór między Abonentem będącym konsumentem a Operatorem może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także poddana pod rozstrzygnięcie polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 4. Niniejsza Umowa rozwiązuje wszystkie poprzednie Umowy wiążące strony za porozumieniem stron bez żadnych dodatkowych kosztów. 5. Umowa zawarta jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 6. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Załączniki do Umowy: 1. Dyspozycja 2. Cennik 3. Zmiana Planu taryfowego 4. Zawieszenie świadczenia Usługi 5. Definicje 6. Usługi serwisowe i postępowanie reklamacyjne 7. Przetwarzanie danych 8. Zamówienie 9. Regulamin promocji 10. Zasady udostępnienia Urządzenia dostępowego 11. Szczególne warunki świadczenia usługi telefonii Pracownik upoważniony do zawarcia Umowy... Imię Nazwisko (czytelny podpis) Otrzymałem Umowę wraz ze wszystkimi załącznikami Abonent... imię i nazwisko (czytelny podpis) Virtual Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łódź, ul. Juliana Tuwima 6 lok. 5 jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Kapitał zakładowy ,00 złotych Abonent oświadcza, że podane przez niego do Umowy dane są prawdziwe. podpis Abonenta... czytelny podpis, pieczęć firmowa... czytelny podpis, pieczęć firmowa

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy Regulamin Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych (dalej: Regulamin) obowiązuje dla Usług świadczonych przez BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SYRION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Syrion Sp z o.o. ul. Grabowa 14/4, 43-178 Ornontowice NIP 635-178-71-87, REGON 240936477, Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Nr 7883 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, KRS 0000308765,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VoIP News Konrad Różycki z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo