Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr..."

Transkrypt

1 Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Nr... Zawarta w dniu... w Łodzi, pomiędzy: 1. z siedzibą w Łodzi ( ), ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:, NIP, REGON:, kapitał zakładowy: zł, reprezentowaną przez: a a) b) zwaną dalej Abonentem 2. Virtual Line Sp. z o.o. Łódź (90-010), ul. Tuwima 6/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , o kapitale zakładowym ,00 reprezentowaną przez: Marzenę Solarek pełnomocnik Zarządu zwaną dalej Operatorem 1 Przedmiot Umowy 1. [definicje] Słowa rozpoczynające się w Umowie wielką literą (za wyjątkiem słów rozpoczynających zdanie, które nie są zdefiniowane w Załączniku nr 5) mają znaczenie wskazane w Załączniku nr 5 do Umowy stanowiącym integralną część Umowy. 2. [dokumenty wiążące Strony] Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się do przestrzegania: a) warunków niniejszej Umowy wraz z Załącznikami, b) Cennika, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, c) Regulaminu promocji o ile Abonent dokona wyboru Usługi świadczonej na warunkach promocyjnych, stanowiącego Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy, d) Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy, e) Postanowień szczególnych dotyczących wybranych Usług zawartych w Załączniku nr 11 do Umowy, f) Dyspozycji wyborze i o zmianie Pakietu, w której wskazana jest lokalizacja gdzie ma być świadczona Usługa, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, g) Innych dokumentów stanowiących Załącznik do Umowy lub podpisywanych przez Strony w późniejszym czasie. Wszystkie Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 3. [zamówienie] Zawarcie niniejszej Umowy oraz świadczenie przez Operatora Usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy jest skutkiem zamówienia nr, złożonego Operatorowi przez Abonenta w dniu, stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy i będącego integralną jej częścią. 4. [usługi świadczone przez Operatora] Operator zobowiązuje się do: a) doprowadzenia oraz aktywacji Sieci i urządzeń umożliwiających świadczenie na rzecz Abonenta Usług, o których mowa w pkt. b) poniżej, do lokalizacji wskazanej przez Abonenta w Dyspozycji stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, będący jej integralną częścią; Abonent może zlecić wykonanie Usługi dla dowolnej lokalizacji pod warunkiem, że we wskazanej przez Abonenta lokalizacji Operator posiada możliwości techniczne świadczenia Usługi; Szczegółowy opis techniczny w/w Sieci i urządzeń określony został w Cenniku. b) świadczenia na rzecz Abonenta Usługi telekomunikacyjnej polegającej na: zapewnieniu stałego dostępu do sieci Internet w Planie Taryfowym określonym w Dyspozycji Abonenta, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy i będącej jej integralną częścią.

2 zapewnieniu stałego dostępu do sieci celem umożliwienia Abonentowi korzystania z telefonii stacjonarnej pozwalającej na realizację połączeń głosowych, w Planie Taryfowym określonym w Dyspozycji Abonenta, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy i będącej jej integralną częścią; w związku ze świadczeniem Usługi telefonii przydziela się Abonentowi numer: ; Abonent ma możliwość dokonania w Dyspozycji wyboru progu kwotowego, po przekroczeniu którego zostanie niezwłocznie o tym zawiadomiony przez Operatora i będzie mógł zażądać wyłączenia możliwości wykonywania i odbierania połączeń na numery o podwyższonej opłacie. 5. [zobowiązania Abonenta] Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat na rzecz Operatora, a także przestrzenia wszelkich postanowień Umowy i Regulaminów. 6. [przyłączenie do Sieci] Wykonanie obowiązku wskazanego w pkt. 4 a) przez Operatora nastąpi nie później niż w terminie do dnia. Fakt należytego przyłączenia oraz aktywacji łącza światłowodowego potwierdzony zostanie przez Strony poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru tych prac. 7. [rezerwy techniczne] Operator uprawniony jest do wykorzystania rezerw technicznych urządzeń zainstalowanych u Abonenta na swoje potrzeby. 8. [opłata instalacyjna] Opłata instalacyjna, stanowiąca całkowity koszt przyłączenia Abonenta do Sieci Operatora określona jest w Dyspozycji Abonenta stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, będący jej integralną częścią. Opłata aktywacyjna zostanie doliczona przez Operatora do pierwszej faktury wystawionej przez Operatora tytułem Opłaty abonamentowej, jako odrębna pozycja. 9. [opłata abonamentowa] Opłata abonamentowa za świadczone przez Operatora Usługi wskazana jest w Dyspozycji Abonenta stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, będący jej integralną częścią. 10. [elementy Usługi zawarte w opłacie abonamentowej] W ramach opłaty abonamentowej Operator w szczególności: a) umożliwia Abonentowi korzystanie za pomocą Sieci Operatora z wybranych Usług, b) administruje udostępnionymi Usługami, c) usuwa Awarie powstałe z przyczyn, za które Operator odpowiada, d) zapewnienia obsługę Abonenta w Biurze Obsługi oraz telefonicznie za pośrednictwem Call Center Vline, w godzinach 6-22; e) użycza urządzenie dostępowe, jeśli jest ono niezbędne do świadczenia Usługi, f) utrzymuje łącze telekomunikacyjne. 11. [sposób i termin zapłaty] Opłaty będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Abonentowi faktury VAT wystawionej przez Operatora, na rachunek bankowy o nr. 12. [faktury] Operator zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT obejmujących opłaty za świadczoną Usługę. Faktury wystawiane będą odrębnie dla każdego okresu rozliczeniowego. Operator może doręczać faktury drogą elektroniczną po uprzednim uzyskaniu zgody Abonenta. 13. [okres rozliczeniowy] Okres rozliczeniowy wynosi miesiąc. 14. [zasady zwrotu udzielonej ulgi] Jeśli Umowa wiąże się z udzieleniem Abonentowi przez Operatora ulg w Opłatach wówczas w przypadku gdy Abonent lub Operator z winy Abonenta wypowie Umowę przed upływem minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z promocji określonego w 2 ust. 2 Umowy, Abonent zobowiązany jest do zwrotu Operatorowi udzielonych ulg w Opłatach, pomniejszonych o ich proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. 15. [poczta elektroniczna Abonenta] Do każdej Umowy o świadczenie Usługi Operator udostępnia nieodpłatnie Abonentowi adres Poczty elektronicznej ( ) w domenie będącej własnością Operatora, ze wskazanym przez Operatora loginem oraz hasłem, który będzie wykorzystywany przez Operatora do przekazywania Abonentowi wszelkich informacji związanych ze świadczoną Usługą, o ile Abonent wyrazi na to zgodę. Operator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie konta pocztowego w domenie będącej własnością Operatora ani hasła do niego osobom trzecim. Abonent uprawniony jest także do wskazania innego adresu Poczty elektronicznej jako adresu właściwego do doręczeń drogą elektroniczną. 2 Czas trwania Umowy 1. [czas trwania Umowy] Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony miesięcy, to jest od dnia do dnia W przypadku zmiany świadczonych Usług lub wyboru przez Abonenta kolejnych Usług w trakcie trwania Umowy, okres trwania Umowy na zmienionych warunkach wskazany będzie w kolejnych Dyspozycjach Abonenta, które stanowić będą kolejne załączniki do Umowy i będą jej integralną częścią.

3 2. [minimalny okres wymagany do skorzystania z promocji] Minimalny okres trwania Umowy uprawniający Abonenta do skorzystania z udzielonych przez Operatora ulg w Opłatach wynosi. i jest tożsamy z okresem, na jaki została zawarta Umowa. 3. [inne promocje] W okresie trwania Umowy Abonent uprawniony jest do korzystania z promocji organizowanych przez Operatora, z tym zastrzeżeniem, że w czasie trwania okresu promocyjnego wskazanego w ust. 2, a także każdego kolejnego okresu promocyjnego związanego ze skorzystaniem przez Abonenta z kolejnej promocji, nie jest możliwe skorzystanie przez Abonenta z promocji, która przewiduje niższą niż aktualna Opłatę abonamentową. 4. [warunki przedłużenia Umowy] Z chwilą upływu okresu na jaki Umowa została zawarta ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent złoży w siedzibie Operatora, na co najmniej 10 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy, oświadczenie o braku chęci przedłużania takiej Umowy. Umowa obowiązywać będzie na warunkach przewidzianych w ofercie i Cenniku Operatora dla umów zawieranych na czas nieokreślony, obowiązujących w chwili upływu okresu, na jaki zawarta była Umowa. 3 Zmiana Planu taryfowego Zasady i tryb zmiany Planu taryfowego zawarty jest w Załączniku nr 3 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 4 Tryb zmiany Umowy 1. [powiadomienie, termin] Operator zobowiązany jest do powiadomienia Abonenta na piśmie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, o każdej proponowanej zmianie Umowy bądź Cennika, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc 2. [treść informacji] Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera: a) treść proponowanej zmiany, b) pouczenie o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian w terminie do dnia wejścia zmian w życie, c) informację, czy przypadku wypowiedzenia Umowy Operator jest czy też nie jest uprawniony do żądania zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi. 3. [prawo do żądania zwrotu ulgi] W przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy w związku ze zmianą warunków Umowy lub Cennika Operator może żądać zwrotu udzielonej ulgi wyłącznie jeśli zmiana Umowy lub Cennika wynika bezpośrednio: a) ze zmiany przepisów prawa, b) usunięcia niedozwolonych postanowień umownych, c) decyzji Prezesa UKE, d) nie wiąże się z podwyższeniem cen Usługi. 4. [doręczanie drogą elektroniczną] Na żądanie Abonenta Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Umowy bądź Cennika na adres Poczty elektronicznej Abonenta lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. 5. [szczególny tryb zmiany warunków Umowy] W przypadku gdy zmiana warunków Umowy zawartych w Regulaminie lub zmiana Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usługi, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Operator podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie a także wywieszenie w Biurze Obsługi treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wejściem zmian w życie. Okres ten może być krótszy jeśli konieczność zmian wynika ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc. Operator jednocześnie informuje Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy w razie braku akceptacji zmian w terminie do dnia wejścia zmian w życie. 6. [inne zmiany Umowy] Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym paragrafie oraz w paragrafie 4 wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie w drodze pisemnej pod rygorem nieważności. 5 Zawieszenie świadczenia Usługi

4 Przypadki i tryb zawieszenia świadczenia Usługi przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta uregulowany jest w Załączniku nr 4 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 6 Rozwiązanie Umowy 1. [odstąpienie od Umowy zawartej poza BOA] W przypadku zawarcia Umowy poza Biurem Obsługi Abonenta Abonent uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy, składając osobiście lub listownie pisemne oświadczenie. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia na adres Operatora. 2. [rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem] Każda ze stron może dokonać wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie, ze skutkiem na koniec następnego okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie Umowy z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi w przypadkach wskazanych w 1 ust. 14 Umowy. 3. [rozwiązanie bez wypowiedzenia przez Operatora] Operator może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a) udostępnienia Usługi przez Abonenta osobom trzecim poza Lokalem, bez pisemnej zgody Operatora, pomimo wezwania przez Operatora do zaprzestania naruszenia i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego w tym celu; b) opóźnień w płatnościach Abonenta na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 60 dni od daty terminu płatności, pomimo wezwania przez Operatora do zapłaty i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego w tym celu; c) ograniczenia uprawnień przyznanych Operatorowi w zakresie świadczonej Usługi; d) nieusunięcia przez Abonenta przyczyny będącej podstawą zawieszenia Usługi przez okres 30 dni od daty zawieszenia Usługi, w tym niezaprzestania przez Abonenta podejmowania działań zagrażających bezpieczeństwu i integralności Sieci bądź Usług; e) utraty technicznych możliwości świadczenia Usługi przez Operatora. 4. [rozwiązanie bez wypowiedzenia przez Abonenta] Abonent może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w następujących wypadkach: a) zaprzestania świadczenia przez Operatora Usług, lub świadczenia ich niezgodnie z Umową przez okres przekraczający 30 dni, pomimo wezwania Operatora do zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu dodatkowego, 14 dniowego terminu wyznaczonego mu w tym celu; b) ograniczenia uprawnień przyznanych Operatorowi w zakresie świadczonej Usługi; c) utraty technicznych możliwości świadczenia Usługi przez Operatora. 5. [sposób doręczenia oświadczenia] Rozwiązanie Umowy następuje na piśmie i jest dostarczane przez Operatora pod wskazany przez Abonenta adres korespondencyjny. Abonent może złożyć wypowiedzenie Umowy w siedzibie Operatora bądź przesłać je na adres siedziby Operatora. 6. [moment ustania Umowy] Jeśli rozwiązanie Umowy nastąpiło bez zachowania terminu wypowiedzenia, skutek rozwiązania następuje w następnym dniu po doręczeniu oświadczenia o rozwiązania Umowy. Jeśli rozwiązanie Umowy nastąpiło za wypowiedzeniem, skutek rozwiązania następuje wraz z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego następującego po tym okresie rozliczeniowym, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone drugiej stronie. 7. [skutek rozwiązania Umowy] Z dniem rozwiązania Umowy Operator zaprzestaje świadczenia na rzecz Abonenta Usługi, której dotyczyło wypowiedzenie Umowy. 8. [wygaśnięcie Umowy] Umowa wygasa w momencie: a) upłynięcia okresu na jaki została, o ile Abonent złoży oświadczenie, o którym mowa w 6 ust. 2 Umowy; b) likwidacji, bankructwa, ogłoszenia upadłości Abonenta c) wykreślenia Abonenta z rejestru prawem przewidzianego 9. [usunięcie danych Abonenta] Usunięcie danych Abonenta zgromadzonych na bazie danych Operatora następuje najpóźniej 24 godziny po zakończeniu świadczenia Usługi na rzecz Abonenta z wyłączeniem danych, które Operator jest zobowiązany przechowywać na mocy odrębnych przepisów, a także danych niezbędnych do dochodzenia przez Operatora roszczeń wynikających z Umowy, aż do czasu ich przedawnienia. 10. [opłaty należne po rozwiązaniu Umowy] Po rozwiązaniu Umowy Operator może żądać od Abonenta: a) zapłaty wszystkich zaległych Opłat wynikających z Umowy; b) zwrotu udzielonej ulgi na zasadach wskazanych w 1 ust. 14;

5 c) zapłaty kary umownej za brak zwrotu udostępnionego Urządzenia dostępowego, przypadku braku zwrotu Urządzenia w terminie 30 dni do Biura Obsługi (zwrot następuje na koszt Abonenta), po uprzednim wezwaniu do zwrotu i udzieleniu dodatkowego 7 dniowego terminu. 7 Urządzenie dostępowe 1. [zasady udostępniania] W przypadku gdy do świadczenia wybranej przez Abonenta Usługi niezbędne jest urządzenie dostępowe, Operator udostępnia Abonentowi takie urządzenie, na warunkach określonych w Załączniku nr 10 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 2. [ograniczenia w korzystaniu z Urządzenia dostępowego] Operator nie stosuje żadnych ograniczeń w korzystaniu z Urządzeń końcowych. 8 Dane dotyczące funkcjonalności Usługi i wskaźniki jakości Usług 1. [dane dotyczące funkcjonalności Usługi] Operator: a) w przypadku Usługi telefonii zapewnia połączenia z numerami alarmowymi 112, 997, 998, 999, przy czym ze względu na specyfikę Usługi wszystkie połączenia Abonenta na numery 999,998,997 są przekierowywane na numer ratunkowy 112. Operator oświadcza, że nie wprowadza żadnych ograniczeń w kierowaniu połączeń do tych numerów z tym zastrzeżeniem, że w wypadku braku zasilania energetycznego w lokalu gdzie zainstalowane jest gniazdo abonenckie lub w budynku w którym znajduje się gniazdo abonenckie nie ma możliwości wykonywania i odbierania połączeń w ramach Usługi, w tym także na numer alarmowy. b) gromadzi dane o adresie zakończenia sieci. Inne dane o lokalizacji urządzenia końcowego Abonenta nie są gromadzone; c) nie stosuje żadnych ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usługi, z zastrzeżeniem, że Usługa dostępna jest w zasięgu Sieci Operatora; d) na bieżąco monitoruje ruch w Sieci celem zapobiegania przekroczenia pojemności łącza i niezwłocznie podejmuje działania mające na celu zwiększenie pojemności łącza gdy zaistnieje taka potrzeba; stosowane środki nie wpływają na jakość świadczonych Usług; e) w przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci lub Usług Operator uprawniony jest do eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług lub / i przerwania lub ograniczenia świadczenia Usługi na zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci usług. 2. [wskaźniki jakości Usług] Operator świadczy Usługi z zachowaniem następujących parametrów jakości: a) Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej: 1 dzień b) Czas oczekiwania na połączenie z personelem: i) w dni robocze: 59 sek ii) w dni wolne od pracy: 57 sek c) Czas usunięcia uszkodzenia: 1 dzień d) Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w sieci telekomunikacyjnej powstałych po stronie Operatora: 7,6 e) Procentowy odsetek reklamacji faktur lub uzupełnień kwot uiszczanych w formie wystawionych faktur lub dokonanych uzupełnień kwot: 0,45% 9 Usługi serwisowe Usługi serwisowe uregulowane są w Załączniku nr 6 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 10 Postępowanie reklamacyjne Tryb postępowania reklamacyjnego uregulowany jest w Załączniku nr 6 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 11 Odpowiedzialność Operatora 1. [zakres odpowiedzialności Operatora] Operator ponosi odpowiedzialność za nie wykonanie Usługi bądź nienależyte wykonanie Usługi z wyłączeniem przypadków wymienionych w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. 2. [zwrot Opłaty abonamentowej] W przypadku niewłaściwego świadczenia do Usługi, w tym nieosiągnięcia określonego w Umowie poziomu jakości Usług powstałego z winy Operatora Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 średniej miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień w którym nastąpiło

6 niewłaściwe świadczenie Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych. 3. [odszkodowanie] Niezależnie od zwrotu miesięcznej opłaty abonamentowej Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/15 średniej miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień niewłaściwego świadczenia Usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, lub, o ile Operator zaoferował Abonentowi SLA, prawo do żądania odszkodowania w wysokości określonej w SLA. 4. [odszkodowanie za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia usługi] W wypadku niedotrzymania przez Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi określonej w Umowie Operator za każdy dzień zwłoki wypłaci odszkodowanie w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej Usługi zawartej w Umowie. 5. [tryb wypłaty] Wypłata odszkodowania następuje na pisemny wniosek Abonenta i jest dokonywana na wskazane przez Abonenta konto bankowe bądź za pomocą przekazu pocztowego na wskazany przez Abonenta adres. Na wniosek Abonenta odszkodowanie może być zaliczone na poczet abonamentu za następny okres rozliczeniowy 6. [wyłączenie odpowiedzialności Operatora] Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: a) braku ciągłości świadczenia usługi niezawinionego przez Operatora oraz podmioty przy pomocy których świadczy Usługę, b) nieprawidłowego używania Usługi przez Abonenta, c) naruszenia postanowień Umowy przez Abonenta, d) działania Siły wyższej i kataklizmów ( powódź, huragan itp.), e) działania czynników i osób trzecich, na które Operator nie miał wpływu ani którym nie mógł zapobiec, oraz którymi nie posługuje się przy wykonywaniu Umowy, f) działania użytkownika bądź właściciela terenu, budynku lub lokalu, który naruszył infrastrukturę sieci Operatora w sposób uniemożliwiający świadczenie usługi, g) Awarii i usterek wynikających z niepoprawnego działania urządzeń Abonenta, h) użycia danych autoryzujących takich jak PIN i hasło do konta w domenie vline.pl (lub innej domenie będącej własnością Operatora) przekazanych przez Abonenta osobom trzecim. 7. [dodatkowe ograniczenie odpowiedzialności Operatora przy Usłudze Internetu] W przypadku Usługi Internetu Operator nie ponosi odpowiedzialności za: a) jakość informacji uzyskanych w sieci Internet, b) za treści niezamówione przez Abonenta, których uzyskanie wynika z faktu użytkowania Internetu. c) niezachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej w przypadku, gdy Abonent korzysta z zewnętrznych serwerów pocztowych bądź też wykorzystuje programy komunikacji natychmiastowej (instant messenger) firm innych niż Operator. Jedynym podmiotem właściwym do złożenia oświadczenia o zachowaniu tajemnicy telekomunikacyjnej w tym wypadku są twórcy oprogramowania jak i podmioty świadczące usługi pocztowe na zewnętrznych serwerach pocztowych. d) niezachowanie pełnej szybkości transmisji dla programów P2P (peer to peer) niezależnie od wybranego przez Abonenta planu taryfowego z powodu charakteru wykorzystania przez te programy sieci, e) za treści zawarte na stronach internetowych publikowanych przez Abonenta w ramach usług świadczonych przez Operatora. 12 Zasady przetwarzania danych osobowych i transmisyjnych Zasady przetwarzania danych oraz oświadczenia dotyczące przetwarzania tych danych zawarte są w Załączniku nr 7 do Umowy, który stanowi jej integralną część. 13 Postanowienia końcowe 1. [sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku] Aktualny Cennik wraz z informacją o cenach Usług serwisowych dostępny jest w Biurze Obsługi a także na stronie 2. [sposób przekazywania informacji o zagrożeniach związanych z Usługą] Operator udostępnia informację o zagrożeniach związanych z Usługą, w tym sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych na stronie internetowej poprzez wskazanie linku do takiej informacji na stronie internetowej UKE.

7 3. [informacja o polubownych sposobach rozwiązywania sporów] Spór między Abonentem będącym konsumentem a Operatorem może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także poddana pod rozstrzygnięcie polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 4. Niniejsza Umowa rozwiązuje wszystkie poprzednie Umowy wiążące strony za porozumieniem stron bez żadnych dodatkowych kosztów. 5. Umowa zawarta jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 6. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Załączniki do Umowy: 1. Dyspozycja 2. Cennik 3. Zmiana Planu taryfowego 4. Zawieszenie świadczenia Usługi 5. Definicje 6. Usługi serwisowe i postępowanie reklamacyjne 7. Przetwarzanie danych 8. Zamówienie 9. Regulamin promocji 10. Zasady udostępnienia Urządzenia dostępowego 11. Szczególne warunki świadczenia usługi telefonii Pracownik upoważniony do zawarcia Umowy... Imię Nazwisko (czytelny podpis) Otrzymałem Umowę wraz ze wszystkimi załącznikami Abonent... imię i nazwisko (czytelny podpis) Virtual Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łódź, ul. Juliana Tuwima 6 lok. 5 jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Kapitał zakładowy ,00 złotych Abonent oświadcza, że podane przez niego do Umowy dane są prawdziwe. podpis Abonenta... czytelny podpis, pieczęć firmowa... czytelny podpis, pieczęć firmowa

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MetroTV, internet

Umowa abonencka MetroTV, internet UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NR. zawarta w dniu, w pomiędzy: 1.The Best Media Halina Ostrowska z siedzibą w Łodzi, przy ul. Warneńska 12, wpisaną do ewidencji przedsiębiorców prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH zawarta w dniu, w Bartoszycach pomiędzy: 1. Telewizją Kablową Bart-Sat Stowarzyszenie, z siedzibą w Bartoszycach, przy Placu Konstytucji 3-go Maja 19 wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu Strona 1 z 5 data urodzenia Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR: Imię i nazwisko sprzedawcy: Nr identyfikacyjny abonenta: Zawarta w dniu: w pomiędzy: 1. AZART SAT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Komedy Trzcińskiego 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, netia.pl/internetia t +48 801 t: 880 801 150 880 150 ul. ul. Św. Św. Rocha Rocha 6 lok. 6 lok. 3 3 15-879 Białystok Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, informujemy, że 21 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY>

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR <#NUMERUMOWY> UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI NET-COM TOMASZ ŁAGUNA NR zawarta w dniu w Grajewie pomiędzy: NET-COM Tomasz Łaguna, ul. Wojska Polskiego 6, 19-200 Grajewo,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ID Abonenta.../... Umowa nr.../.../2014 zawarta w dniu... pomiędzy: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "CZAJEN" Krzysztof Czaja, 39-300 Mielec, ul. 3-go Maja 12, NIP: 817-100-42-62,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowny Abonencie, uprzejmie informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług

Umowa o Świadczenie Usług Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH / GIGA / Niniejsza umowa została zawarta w dniu pomiędzy: Firmą Handlową GIGA, Plac Konstytucji 3 Maja 6, 32-043 Skała, NIP 676-106-64-35, tel. 12 445-90-00,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr Umowa zawarta w dniu.... w miejscowości.... 1. Waldemar Migas, 2. Bogusław Sanek, 3. Michał Szerment, 4. Cezary Bajurka działający łącznie jako wspólnicy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / /

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nr. / / zawarta w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Nr. / / SAT-KOL Dochniak, Michalik Spółką Jawną z siedzibą w Gorlicach (38-300), ul. Hallera 81, reprezentowaną przez: Henryka Michalika

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH nr Umowa zawarta w dniu.... w miejscowości.... 1. Waldemar Migas, 2. Bogusław Sanek, 3. Michał Szerment, 4. Cezary Bajurka działający łącznie jako wspólnicy

Bardziej szczegółowo

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas:

nr seryjny Karty SIM sprzedaż towaru (Urządzenie telekomunikacyjne, inne) nr seryjny Umowa zawarta na czas: Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel Sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE pomiędzy: Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Skype: Infonetia t

Skype: Infonetia t netia.pl Netia SA, skr. poczt. nr 597 40-950 KATOWICE S105 info@netia.pl Skype: Infonetia t 801 802 803 Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł) (Internet 8 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka nr... ¹ Aneks do Umowy Abonenckiej nr... ¹

Umowa Abonencka nr... ¹ Aneks do Umowy Abonenckiej nr... ¹ PRZEDSTAWICIEL OPERATORA NIE JEST UPOWAŻNIONY DO POBIERANIA OPŁAT Umowa Abonencka nr... ¹ Aneks do Umowy Abonenckiej nr... ¹ zawarta/y w... w lokalu 1 poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora 1, dnia...

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji Umowa o świadczenie usług radia i telewizji nr zawarta w Żywcu dnia, pomiędzy: Beskidzka Telewizja Kablowa BESTKABEL sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Krasińskiego 19, REGON 070547474, NIP 553-010-24-32,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy do Wszystkich obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Nr tel. kontaktowego: ; Fax: Nazwa rejestru lub ewidencji... NIP REGON

Nr tel. kontaktowego: ; Fax: Nazwa rejestru lub ewidencji... NIP REGON Zawarta w siedzibie Operatora w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia,

Bardziej szczegółowo

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa:

[1379] Umowa abonencka o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: Umowa zostala podpisana w lokalu* poza lokalem* przedsiębiorstwa Umowa: [794] Nr: / / / Aneks: Dotyczy umowy : [794] Nr: / / / [779]Zawarta/Zawarty w dniu: - - w... pomiędzy: OPERATOREM: BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR:...

UMOWA ABONENCKA NR:... UMOWA ABONENCKA NR:... Zawarta w Poznaniu w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: Zakładem Techniki Satelitarnej ECHOSTAR STUDIO Piotr Ziemniewicz z siedzibą w Poznaniu (60-681) Os. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam zgodność danych osobowych (podpis przedstawiciela ECHOSTAR STUDIO)...

Potwierdzam zgodność danych osobowych (podpis przedstawiciela ECHOSTAR STUDIO)... UMOWA ABONENCKA NR:... Zawarta w Poznaniu w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: Zakładem Techniki Satelitarnej ECHOSTAR STUDIO Piotr Ziemniewicz z siedzibą w Poznaniu (60-681) Os. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA

Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych DANE DOSTAWCY USŁUG DANE OSOBOWE ABONENTA Umowa / * Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Data zawarcia Miejsce zawarcia Numer Umowy: Umowy: Umowy: Umowa została zawarta w lokalu Dostawcy położonym w 23-235 Annopol ul. Rynek 34..

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy: S-NET spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta INDYWIDUALNEGO Voice Net (obowiązuje od roku)

Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta INDYWIDUALNEGO Voice Net (obowiązuje od roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji Moja GSM 6/18, 12/12 dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Termin rozpoczęcia świadczenia usług.. 1)

WZÓR. Termin rozpoczęcia świadczenia usług.. 1) Niniejszy dokument jest wyłącznie WZOREM umowy, prosimy go nie wypełniać i nie przesyłać do TP. Ewentualne wypełnienie dokumentu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Umowa o świadczenie publicznie

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 3 lipca 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM

kod miejscowość seria i nr dowodu osobistego nazwa, seria i nr innego dowodu tożsamości nr telefonu kontaktowego opłata aktywacyjna za 1 Kartę SIM Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY FIZYCZNE Jeśli Klient jest naszym Abonentem, prosimy o podanie nr Konta Abonenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy:

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS),

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA Nr. O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI KABLOWEJ Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej RAD - SAT 2 ul.11 Listopada 77/32,91-372 Łódź, tel.(042 )658-37- 85,fax(42)658-30-16 www.radsat2.pl email: boa@radsat2.pl PKO B.P S.A 7 oddział

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania/siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 2 Ulica Nr domu Nr lokalu. Kod pocztowy Poczta.

Adres zamieszkania/siedziby/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 2 Ulica Nr domu Nr lokalu. Kod pocztowy Poczta. UmAD22 Telefon NUMER zawarta pomiędzy: SFERIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 61A, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regula Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej zwany dalej Regulaem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

I. Usługi świadczone przez Operatora.

I. Usługi świadczone przez Operatora. Warszawa, marzec 2013 r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. nowelizująca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu roku w Lublinie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Nette Sp. z o.o. (zwaną dalej Dostawcą Usług ), z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy 20-607) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu

UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu UMOWA / ANEKS DO UMOWY * o świadczenie usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu o numerze:, zawarta w dniu w lokalu Dostawcy położonym w Nowym Tomyślu Os. Batorego 52 pomiędzy: Dostawcą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net (obowiązuje od 8.02.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Internet dla Każdego K.2012 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Internet dla Każdego K z dnia 1 marca 2012 r. obowiązuje od 01.03.2012.2012 r. do 30.06.2012.2012 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Internet dla każdego

Bardziej szczegółowo

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego

zamieszkały w kraj ulica, nr kod miejscowość NIP seria i nr dowodu PESEL osobistego Egzemplarz dla Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ( Umowa ) Polkomtel sp. z o.o. zawarta w dniu miejsce Nr OSOBY PRAWNE, INNI PRZEDSIĘBIORCY I INNE JEDNOSTKI OGRANIZACYJNE Jeśli Klient jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

3. Usługi dostępne w ramach promocji

3. Usługi dostępne w ramach promocji (Internet 10 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa Dla Klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Str. 1/6 U M O W A N A U S Ł U G I D O S T Ę P U S I E C I I I N T E R N E T I T E L E F O N I I S T A C I O N A R N E J * )

Str. 1/6 U M O W A N A U S Ł U G I D O S T Ę P U S I E C I I I N T E R N E T I T E L E F O N I I S T A C I O N A R N E J * ) U M O W A N A U S Ł U G I D O S T Ę P U S I E C I I I N T E R N E T I T E L E F O N I I S T A C I O N A R N E J * ) Zawarta w dn... roku Pomiędzy: 1. GRS net sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej

Bardziej szczegółowo