Kraków, dnia 22 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 27 października 2016 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 22 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 27 października 2016 roku"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 27 października 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm. 1) ) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: 1. Niniejsza uchwała określa: 1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina Miasta Tarnowa i ministrowie osoby prawne i fizyczne; 2) tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, z uwzględnieniem podstaw obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania; 3) termin i sposób rozliczania dotacji Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) jednostce - należy przez to rozumieć dotowane przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, w tym szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub placówkę; 2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Miasta Tarnowa i ministrowie osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie Gminy Miasta Tarnowa publiczne lub niepubliczne jednostki określone w pkt 1; 3) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju a także uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 4) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm. 2) ). 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o podstawowej kwocie dotacji, szkole, przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce należy te pojęcia rozumieć zgodnie z ustawą. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 35, 64, 195, 668 i ) jak w odnośniku 1.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Dotacje z budżetu Gminy Miasta Tarnowa przysługują na każdego ucznia w następującej wysokości: 1) publicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, niebędącym przedszkolami specjalnymi - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 2) publicznym przedszkolom specjalnym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 3) osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego lub osobom fizycznym prowadzącym wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego - w wysokości równej 50 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 4) publicznym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, niebędącym szkołami podstawowymi specjalnymi - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 5) publicznym szkołom podstawowym specjalnym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 6) publicznym szkołom, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 7) publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, oraz poradniom psychologiczno-pedagogicznym prowadzącym zgodnie z art. 71b ust.2a ustawy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, niezależnie od dotacji, o których mowa w pkt 1-6, 8-9 i 12 - na każdego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 8) publicznym placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 9) publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, gimnazjom, szkołom ponadgimnazjalnym, poradniom psychologiczno-pedagogicznym oraz ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - na każdego uczestnika zajęć rewalidacyjno wychowawczych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika tych zajęć w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 10) publicznym szkołom realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w których zorganizowano internat, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, niezależnie od dotacji o której mowa w pkt 6 - na każdego wychowanka tego internatu w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz ) publicznym szkołom, o których mowa w art. 80 ust. 3ae ustawy, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 12) publicznym młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii i specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym, posiadającym w swoich strukturach szkołę, a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych także przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, niezależnie od dotacji, o której mowa w pkt 8 - na każdego ucznia tej szkoły, tego przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wysokości, o której mowa w pkt 2, 5 lub 6; 13) niepublicznym przedszkolom, niebędącym przedszkolami specjalnymi, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust.1b ustawy - w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 14) niepublicznym przedszkolom specjalnym - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 15) osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego niespełniającej warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy - w wysokości równej 40 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 16) niepublicznym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędącym szkołami podstawowymi specjalnymi, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1ba ustawy - w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 17) niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 18) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 19) niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, oraz poradniom psychologiczno-pedagogicznym, prowadzącym zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, niezależnie od dotacji, o których mowa w pkt 13-18, i 24 - na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 20) niepublicznym placówkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy - w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 21) niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, gimnazjom, szkołom ponadgimnazjalnym, poradniom psychologiczno-pedagogicznym oraz ośrodkom, o których mowa w art 2 pkt 5 ustawy, prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - na każdego uczestnika zajęć rewalidacyjno wychowawczych w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika tych zajęć w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa; 22) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w których zorganizowano internat, niezależnie od dotacji o której mowa w pkt 18 - na każdego wychowanka tego internatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Tarnowa;

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz ) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy - na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju; 24) niepublicznym młodzieżowym ośrodkom wychowawczym, młodzieżowym ośrodkom socjoterapii i specjalnym ośrodkom szkolno-wychowawczym, posiadającym w swoich strukturach szkołe, a w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych także przedszkole lub szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niezależnie od dotacji, o której mowa w pkt 20 - na każdego ucznia tej szkoły, tego przedszkola lub tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w wysokości, o której mowa w pkt 14, 17 lub Organ prowadzący składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji. Wniosek ten składa się do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji i zawiera, w szczególności: 1) dane o organie prowadzącym; 2) dane o jednostce; 3) numer i datę wydania zezwolenia na prowadzenie jednostki lub zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji; 4) planowaną liczbę uczniów w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji; 5) miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność (w przypadku jednostek nowo zakładanych). 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Tarnowa określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Wysokość dotacji w każdym miesiącu jest uzależniona od liczby uczniów, z wyodrębnieniem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych lub wychowanków internatu - ustalonej według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca. 2. Do 5 - tego dnia każdego miesiąca organ prowadzący składa do Prezydenta Miasta Tarnowa, informację o liczbie uczniów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Przypadająca na miesiąc część dotacji rocznej dla jednostki przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, w tym szkoły podstawowej w której zorganizowano oddział przedszkolny, placówki lub zespołu szkół lub placówek w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego Dotacja dla jednostki podlega rozliczeniu w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji. 2. W przypadku, gdy jednostka kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji. 3. Dokumenty księgowe z tytułu wydatkowania dotacji, należy opisać w następujący sposób: Sfinansowano z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasta Tarnowa dla (*podać nazwę jednostki) w wysokości.. zł. (słownie złotych:....).. 4. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm. 3) ). 5. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji na wydatki jednostki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały Prezydent Miasta Tarnowa przeprowadza kontrolę jednostki, pod względem prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym przestawionych danych o liczbie uczniów, w oparciu o dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Tarnowa zawierające: 1) numer upoważnienia; 2) podstawę prawną; 3) imię i nazwisko kontrolującego; 4) nazwę i adres kontrolowanego; 5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych; 6) zakres i termin kontroli; 7) czas trwania kontroli. 3. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych. 4. Kontrolujący ma prawo do: 1) wstępu do kontrolowanej jednostki; 2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych; 3) wglądu do list obecności i ich weryfikacji, w przypadku jednostek, o których mowa w pkt Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje organowi prowadzącemu. 6. Organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia przekazania protokołu, o którym mowa w ust W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy, a w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli. 8. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. 9. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego, Prezydent Miasta Tarnowa przekazuje organowi prowadzącemu wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne. 10. Organ prowadzący jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Prezydenta Miasta Tarnowa o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych Środki dotacji przekazanej tytułem wyrównania za rok 2015 można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia, albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji w tych latach. 2. Do rozliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1 stosuje się 7 ust. 1, 3, 4 i 5 niniejszej uchwały, z tym, że załącznik nr 3 do niniejszej uchwały należy wypełnić oddzielnie dla dotacji udzielonej na rok 2016 i oddzielnie dla dotacji przekazanej w roku 2016 tytułem wyrównania za rok Ustalona kwota zobowiązania Gminy Miasta Tarnowa z tytułu wyrównania dotacji należnej za rok 2016 przekazana zostanie na rachunek bankowy jednostki w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. 2. Środki dotacji przekazanej tytułem wyrównania za rok 2016 można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia, albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji w tych latach.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz Do rozliczenia dotacji, o której mowa w ust. 2 stosuje się 7 ust. 1, 3, 4 i 5 niniejszej uchwały, z tym, że załącznik nr 3 do niniejszej uchwały należy wypełnić oddzielnie dla dotacji udzielonej na rok 2017 i oddzielnie dla dotacji przekazanej w roku 2017 tytułem wyrównania za rok Traci moc uchwała Nr XVIII/183/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz.7892 z późn. zm. 4) ). 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Kazimierz Koprowski 4) Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 479

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji Miejsce złożenia wniosku:urząd Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2, Tarnów Część I Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 października 2016 r. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasta Tarnowa na rok.. DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM Siedziba osoby prawnej / adres zamieszkania osoby fizycznej Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkoły Nazwisko i imię Tytuł prawny / pełniona funkcja Część II DANE O JEDNOSTCE Niepubliczna Publiczna Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Tarnowa Numer i data wydania zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej w Gminie Miasta Tarnowa NAZWA JEDNOSTKI Adres jednostki Kod Pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu REGON Kontakt: tel. stacjonarny NIP (tel. komórkowy) adres e'mail TYP jednostki (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna, internat, bursa, inne-wymienić) System kształcenia (młodzież/dorosli, stacjonarny/zaoczny) )

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz Zawody, na które jednostka posiada uprawnienie szkoły publicznej i w których aktualnie kształci (dotyczy: technikum, szkół zawodowych, policealnych) Miesiąc, w którym jednostka rozpocznie działalność wraz z przewidywaną liczbą uczniów na ten miesiąc Część III DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIÓW szkoła podstawowa 5 gimnazjum Liczba uczniów: przedszkole inna forma wychowania przedszkolnego oddział przedszkolny w szkole podstawowej klasa 1 klasa 2 klasa 3 klasa 4 klasa 5 klasa 6 gimnazjum liceum ogólnokształcące szkoła specjalna przysposabiająca do pracy zasadnicza szkoła zawodowa technikum 6 szkoła ponadgimnazjalna szkoła policealna (nie dotyczy kierunków medycznych) szkoła policealna dla dorosłych kształcąca na kierunkach medycznych szkoła policealna dla młodzieży kształcąca na kierunkach medycznych placówka zapewniająca opiekę w trakcie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania internat szkoły objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze inna, wyżej nie wymieniona w okresie I-VIII w tym uczniowie ogółem * niepełnosprawni ogółem * (waga) w okresie IX-XII w tym uczniowie niepełnosprawni (waga) *łączna liczba uczniów w całym wymaganym okresie Część IV OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(-YCH) ORGAN PROWADZĄCY Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że w jednostce zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. Miejscowość, data Czytelny podpis i pieczątka wnioskodawcy 1) Pouczenie: Wniosek powinien być wypełniony czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Tarnowa/zezwoleniem na prowadzenie szkoły publicznej w Gminie Miasta Tarnowa

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz ) 3) W przypadku zmian danych dotyczących: adresu organu prowadzacego/jednostki, nr telefonów, adresu e'mail podanych we wniosku, należy poinformować Prezydenta Miasta Tarnowa w terminie do 7 dni od ich wystąpienia. W przypadku prowadzenie kilku rodzajów lub typów jednostek wniosek należy wypełnić dla każdej z nich osobno.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Informacja o liczbie uczniów na miesiąc.. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 października 2016 r. Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.zm.) Termin składania informacji: do 05 dnia każdego miesiąca Miejsce złożenia informacji:urząd Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2, Tarnów Część I DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM Składający informację: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej Siedziba osoby prawnej / adres zamieszkania osoby fizycznej Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Rachunek bankowy właściwy do przekazywania należnej dotacji Nazwa rachunku bankowego jednostki Numer rachunku bankowego jednostki Część II DANE O JEDNOSTCE Niepubliczna Publiczna NAZWA jednostki Adres jednostki Kod Pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu TYP jednostki (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna, internat, bursa, inne-wymienić) System kształcenia (młodzież/dorośli, stacjonarny/zaoczny) Część III DANE O LICZBIE UCZNIÓW 1. Wypełniają podmioty, o których mowa w 3 pkt 23 uchwały * ogółem w tym uczniowie kierunków medycznych (dotyczy szkół policealnych) a/ b/ c/ Oświadczam, że liczba uczniów: w miesiącu, na który składana jest informacja, według stanu na pierwszy roboczy dzień tego miesiąca wynosi: którzy w miesiącu poprzednim niespełnili warunku uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi: na dany miesiąc wynosi: (a-b)

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz Miejscowość, data Czytelny podpis i pieczątka składającego informację 2. Wypełniają podmioty, o których mowa w 3 uchwały*, za wyjątkiem tych wymienionych w pkt 23 Oświadczam, że liczba uczniów w miesiącu, na który składana jest informacja, według stanu na pierwszy roboczy dzień tego miesiąca wynosi w: ogółem w tym uczniowie niepełnosprawni (waga) przedszkolu innej formie wychowania przedszkolnego oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej klasie 1 szkoły podstawowej klasie 2 szkoły podstawowej klasie 3 szkoły podstawowej klasie 4 szkoły podstawowej klasie 5 szkoły podstawowej klasie 6 szkoły podstawowej gimnazjum szkole ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcące, technikum, zas. szkoła zawodowa) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi internacie szkoły placówce zapewniającej opiekę w trakcie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii i specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym innej, wyżej nie wymienionej Miejscowość, data.. Czytelny podpis i pieczątka składającego informację Część IV OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(-YCH) ORGAN PROWADZĄCY Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że w jednostce zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunku nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty... Czytelny podpis i pieczątka składającego informację Miejscowość, data 1) 2) Pouczenie: Informacja powinna być wypełniona czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Tarnowa/zezwoleniem na prowadzenie szkoły publicznej w Gminie Miasta Tarnowa W przypadku prowadzenie kilku rodzajów lub typów jednostek informację należy wypełnić dla każdej z nich osobno. * Uchwała Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasta Tarnowa, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/297/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 października 2016 r. Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) Termin składania rozliczenia: do 15 stycznia roku następnego po roku przekazania dotacji Miejsce złożenia rozliczenia:urząd Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2, Tarnów Część I DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej Siedziba osoby prawnej / adres zamieszkania osoby fizycznej Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Część II DANE O JEDNOSTCE Niepubliczna Publiczna Numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Tarnowa Numer i data wydania zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej w Gminie Miasta Tarnowa NAZWA jednostki Adres jednostki Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu REGON Kontakt: NIP tel. stacjonarny (tel. komórkowy) adres e'mail TYP jednostki (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna, internat, bursa, inne-wymienić) System kształcenia (młodzież/dorośli, stacjonarny/zaoczny) Część III ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI Kwota dotacji otrzymana z budżetu Gminy Miasta Tarnowa w roku. w wysokości ( słownie: )

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz została wykorzystana na prowadzenie wymienionej jednostki z podziałem na: * lp. rodzaj wydatków (zgodnie z art.80 ust. 3d i art.90 ust.3d ustawy o systemie oświaty) kwota ogółem kwota, w jakiej płatność sfinansowano środkami z dotacji podmiotowej nazwa dokumentu (np.lista płac, faktura itp.) numer dokumentu data dokumentu data wydatku 1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń suma pkt 1 2 pozostałe wydatki suma pkt 2 Razem * Z uwagi na obszerność tabeli dopuszcza się przekazanie jej odrębnie, jako załącznika do rocznego rozliczenia kwota niewykorzystanej dotacji podlegająca zwrotowi do 31 stycznia roku następnego po otrzymaniu dotacji.. (słownie: ) Część IV (wypełnia organ dotujący) uwagi: Część V OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(-YCH) ORGAN PROWADZĄCY Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że w jednostce zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunku nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. Czytelny podpis i pieczątka składającego rozliczenie Miejscowość, data 1) 2) Pouczenie: Rozliczenie powinno być wypełnione czytelnie i zawierać dane zgodne z wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Tarnowa/zezwoleniem na prowadzenie szkoły publicznej w Gminie Miasta Tarnowa W przypadku prowadzenie kilku rodzajów lub typów jednostek rozliczenie należy wypełnić dla każdej z nich osobno.

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 7892 UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/303/17 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/303/17 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/303/17 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/393/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/393/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/393/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY CZERNICHÓW. z dnia 29 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY CZERNICHÓW. z dnia 29 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 248 UCHWAŁA NR XXX.254.2016 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XLVIII/304/2017 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XLVIII/304/2017 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XLVIII/304/2017 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 329 UCHWAŁA NR XXXIV/114/2017 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 28 grudnia 2017 roku

Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 329 UCHWAŁA NR XXXIV/114/2017 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 28 grudnia 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 329 UCHWAŁA NR XXXIV/114/2017 RADY GMINY ZIELONKI w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXV/365/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 28 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXV/365/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 28 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXV/365/16 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/289/17 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/289/17 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/289/17 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/202/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/202/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/202/16 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Koniecpolu uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR LI/373/18 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.80.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 23 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV.80.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 23 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV.80.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/19/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA Nr IV/19/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2011 r. 397 UCHWAŁA Nr IV/19/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/546/16 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XLIV/546/16 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XLIV/546/16 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/286/2016 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/286/2016 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/286/2016 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 20 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 20 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/97/2015 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r. Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 8 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/68/17 RADY GMINY JODŁOWA. z dnia 29 listopada 2017 r.

Rzeszów, dnia 8 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/68/17 RADY GMINY JODŁOWA. z dnia 29 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 8 grudnia 2017 r. Poz. 4206 UCHWAŁA NR XXXVII/68/17 RADY GMINY JODŁOWA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 10 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 10 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 242/XLI/2017 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 242/XLI/2017 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 242/XLI/2017 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA... PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 568 UCHWAŁA NR L/7/2018 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 29 stycznia 2018 r.

Kielce, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 568 UCHWAŁA NR L/7/2018 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 29 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 568 UCHWAŁA NR L/7/2018 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 5024 UCHWAŁA NR VIII/68/15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/68/15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/68/15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/68/15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/188/16 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM. z dnia 14 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/188/16 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM. z dnia 14 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/188/16 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU. z dnia 12 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/76/15 RADY GMINY W CMOLASIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/76/15 RADY GMINY W CMOLASIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 4107 UCHWAŁA NR XII/76/15 RADY GMINY W CMOLASIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r.

Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/264/16 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 22 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/264/16 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 22 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 8034 UCHWAŁA NR XXIV/264/16 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GUBIN. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GUBIN. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GUBIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/207/2017 Rada Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLII/207/2017 Rada Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Nr XLII/207/2017 Rada Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 marca 2017 r. Poz. 1197 UCHWAŁA NR XXIX/306/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/396/2018 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LIII/396/2018 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LIII/396/2018 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu

Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu Uchwała Nr Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/196/2015 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 17 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/196/2015 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 17 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 7799 UCHWAŁA NR XVII/196/2015 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/598/2010 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 14 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/598/2010 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 14 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/598/2010 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/653/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/653/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. UCHWAŁA NR LX/653/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/522/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 906 UCHWAŁA NR XXXI/247/17 RADY GMINY W DRWINI. z dnia 26 stycznia 2017 roku

Kraków, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 906 UCHWAŁA NR XXXI/247/17 RADY GMINY W DRWINI. z dnia 26 stycznia 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 906 UCHWAŁA NR XXXI/247/17 RADY GMINY W DRWINI z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK KALENDARZOWY..

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK KALENDARZOWY.. Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK KALENDARZOWY.. Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/22/2018 Rada Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/22/2018 Rada Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Nr IV/22/2018 Rada Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8523 UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 listopada 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/403/18 RADY GMINY BOCHNIA. z dnia 19 października 2018 roku

Kraków, dnia 13 listopada 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/403/18 RADY GMINY BOCHNIA. z dnia 19 października 2018 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 listopada 2018 r. Poz. 7675 UCHWAŁA NR XLV/403/18 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 19 października 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 19 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 19 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.33.2018 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/355/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/355/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 5245 UCHWAŁA NR XXVI/355/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 4803 UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie trybu udzielenia i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE. z dnia 14 listopada 2016 r.

Olsztyn, dnia 16 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE. z dnia 14 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 listopada 2016 r. Poz. 4497 UCHWAŁA NR XXII/163/2016 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 22 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/420/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 22 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/420/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 1614 UCHWAŁA NR XLI/420/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. Uchwała Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWALANR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

UCHWALANR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 13 października 2015 r. Zatwierdzony przez. UCHWALANR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE Z dnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu przedszkolom,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 25 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 799 UCHWAŁA NR XXXII/206/2018 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 503/16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk przyznanych szkołom i przedszkolom prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 228 UCHWAŁA NR XXVI/5/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 228 UCHWAŁA NR XXVI/5/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 228 UCHWAŁA NR XXVI/5/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/83/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/83/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/83/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 394 UCHWAŁA NR 464/XXVII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 394 UCHWAŁA NR 464/XXVII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 394 UCHWAŁA NR 464/XXVII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 7221 UCHWAŁA NR XXVII-281-16 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/404/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/404/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2016 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXII/404/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 lipca 2017 r. Poz. 3184 UCHWAŁA NR XLV/553/2017 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mielec przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE Projekt z dnia 16 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 6052 UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK. z dnia 15 lutego 2017 r.

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 8123 UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lutego 2017 r. Poz. 955 UCHWAŁA NR XXVII/399/17 RADY GMINY JASIENICA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/350/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 9 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/350/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 9 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 7818 UCHWAŁA NR XXIX/350/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1288/XLIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 17 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR 1288/XLIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 17 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR 1288/XLIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/341/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/341/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 26 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVII/341/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 27 czerwca 2019 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 27 czerwca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 lipca 2019 r. Poz. 9255 UCHWAŁA NR IX.112.2019 RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/138/16 RADY GMINY TURAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/138/16 RADY GMINY TURAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/138/16 RADY GMINY TURAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/170/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/170/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 7251 UCHWAŁA NR XVIII/170/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 187/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 187/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 187/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 kwietnia 2017 r. Poz. 1955 UCHWAŁA NR XXVI/191/17 RADY GMINY PĄTNÓW z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 1 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 1 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1270 UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY MIASTA PIONKI z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3132 UCHWAŁA NR 26/15 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 24 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3132 UCHWAŁA NR 26/15 RADY GMINY CELESTYNÓW. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 3132 UCHWAŁA NR 26/15 RADY GMINY CELESTYNÓW z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia r. Projekt z dnia 1 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2016 r. w sprawie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i innym formom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk przyznanych szkołom, przedszkolom i innym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 27 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 27 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 22 grudnia 2016 r. Projekt UCHWAŁA RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 18 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 18 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.13.2018 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 194/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 194/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6400 UCHWAŁA NR 194/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/339/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/339/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz. 5970 UCHWAŁA NR XXV/339/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 5289 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 8 lutego 2019 r. Poz. 911 UCHWAŁA NR IV/42/19 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM. z dnia 1 lutego 2019 r.

Szczecin, dnia 8 lutego 2019 r. Poz. 911 UCHWAŁA NR IV/42/19 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM. z dnia 1 lutego 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 8 lutego 2019 r. Poz. 911 UCHWAŁA NR IV/42/19 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 1098 UCHWAŁA NR LI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo