Zadanie egzaminacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie egzaminacyjne"

Transkrypt

1

2 Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Wprowadź dane do programu magazynowo sprzedażowego rozpoczynając pracę od: wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o.; wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtownia Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o.; ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania; założenia kartotek kontrahentów; założenia kartotek towarów. Prace związane ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. wykonaj na stanowisku komputerowym wyposażonym w komputer z oprogramowaniem wspomagającym prowadzenie działalności gospodarczej oraz drukarkę: wprowadź dowodem Pw stany początkowe towarów znajdujących się w magazynie i wydrukuj dokument. Informacje niezbędne znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym; sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty (z programu magazynowo sprzedażowego) potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w kwietniu 0 r.; dokonaj analizy i oceny dynamiki sprzedaży towarów na podstawie danych zamieszczonych w Zestawieniu sprzedaży towarów. Oblicz wskaźniki dynamiki sprzedaży towarów (w procentach). Otrzymane wyniki obliczeń należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Miejsce przeznaczone do sporządzenia analizy i oceny znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą Analiza i ocena dynamiki sprzedaży towarów w 0 roku w stosunku do 0 r. sporządź w arkuszu kalkulacyjnym Excel wykres kolumnowy na podstawie danych zamieszczonych w Zestawieniu sprzedaży towarów i wydrukuj go. Wykres powinien zawierać tytuł wykresu, etykiety danych (cyfra z nominałem np. 000 zł) umieszczone poza końcami punktów danych (koniec zewnętrzny) oraz legendę zawierającą okresy badane (lata). Swój numer PESEL wpisz pod tytułem wykresu. Strona z

3 azwa pełna: Dane identyfikacyjne Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. do wprowadzenia do programu magazynowo sprzedażowego Hurtownia Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Wpisz pod nazwą swój numer PESEL azwa skrócona/ Kod firmy: Grafit IP: -0-- REGO Adres: -00 Gliwice, ul. Biurowa Województwo: śląskie umer telefonu służbowego () Podstawowy rachunek bankowy: umeracja dokumentów: Luki w numeracji: Karty płatnicze: Parametry magazynowe: Sposób wydawania towaru: Automatyczna dyspozycja towarów: adawanie symboli kontrahentom i towarom: Imię, nazwisko i hasło szefa: azwa: rachunek bieżący umer: Bank: IG BSK O. w Bytomiu łamany przez miesiąc i rok nie wypełniaj tej opcji nie należy zaznaczać Sprzedaż: wycofaj skutek magazynowy Zakup: wycofaj skutek magazynowy (pozostałe dane bez zmian) Kolejność FIFO wg daty wystawienia Domyślnie wyłącz automatyczną dyspozycję Automatycznie Kolejny numer: Liczba znaków: Andrzej Ekierka Identyfikator: AE Hasło: brak hasła Strona z

4 Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. Hurtownia Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą materiałów biurowych; owary ewidencjonowane są według cen zakupu netto (cena kartotekowa); Hurtownia na sprzedaży realizuje marżę w wysokości 0% ceny zakupu (narzut); Jednostka jest podatnikiem podstawowej stawki podatku VA %; Forma płatności dla odbiorców: polecenie przelewu w ciągu dni; Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest omasz Kredka, do odbioru i zatwierdzania Andrzej Ekierka (szef); umeracja dokumentów jest prowadzona odrębnie dla każdego dowodu ze wskazaniem miesiąca i roku, np. /0/0. Zdarzenia gospodarcze Hurtowni Materiałów Biurowych Grafit sp. z o.o. z kwietnia 0 roku r. dowodem Pw wprowadzono stany początkowe towarów znajdujących się w magazynie; r. wpłynęło zamówienie od Biura Projektów Makat sp. z o.o.; r. sprzedano towary po cenie hurtowej dla Biura Projektów Makat sp. z o.o. zgodnie ze złożonym zamówieniem; r. wydano z magazynu sprzedane materiały biurowe po rzeczywistej cenie zakupu; r. sporządzono fakturę korygującą dla Biura Projektów Makat sp. z o.o. udzielając % rabatu na sprzedane artykuły biurowe. Dane dotyczące kartotek towarów na dzień r. (stany początkowe) azwa towaru j.m. Ilość Cena zakupu (zł) Wartość (zł) Dziurkacz szt. 00,00 000,00 Papier do drukarki ryza 0,00 0,00 Segregator szt. 00,0 0,00 Zszywacz szt. 00,00 00,00 SUMA 00,00 Strona z

5 Zamówienie złożone przez Biuro Projektów Makat sp. z o.o. Dane do obliczenia wskaźników dynamiki sprzedaży towarów w 0 r. w stosunku do 0 r. okres Zestawienie sprzedaży towarów Dziurkacze (w szt.) Papier do drukarki (w ryzach) Segregatory (w szt.) Zszywacze (w szt.) 0 rok rok Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 0 minut. Ocenie podlegać będzie rezultatów: sporządzony i wydrukowany Dowód Pw; sporządzona i wydrukowana Faktura sprzedaży; sporządzony i wydrukowany Dowód Wz; sporządzona i wydrukowana Faktura korygująca; sporządzona analiza i ocena dynamiki sprzedaży towarów w 0 roku w stosunku do roku 0; sporządzony i wydrukowany wykres kolumnowy. Strona z

6 Analiza i ocena dynamiki sprzedaży towarów w 0 roku w stosunku do roku 0 Strona z

7 Analiza i ocena dynamiki sprzedaży towarów w 0 roku w stosunku do roku 0 Strona z

8 Analiza i ocena dynamiki sprzedaży towarów w 0 roku w stosunku do roku 0 Strona z

9 umer stanowiska Uk ad graficzny CKE 0 EGZAMI POWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KRYERIA OCEIAIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu azwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie dzia alno ci w organizacji Wype nia egzaminator Kod egzaminatora umer PESEL zdaj cego* Data egzaminu Dzie Miesi c Rok Zmiana * w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo

10 umer stanowiska Egzaminator wpisuje, je eli zdaj cy spe ni kryterium albo, je eli nie spe ni Elementy podlegaj ce ocenie/kryteria oceny Rezultat. Sporz dzony i wydrukowany Dowód Pw numer i data wystawienia: /0/0 lub /0/; azwa towaru: dziurkacz 00 szt., cena,00 z azwa towaru: papier do drukarki 0 ryz, cena,00 z azwa towaru: segregator 00 szt., cena,0 z azwa towaru: zszywacz: 00 szt., cena,00 z Razem: 00,00 z wystawca dokumentu: omasz Kredka Rezultat. Sporz dzona i wydrukowana Faktura sprzeda y numer i data wystawienia: /0/0 lub /0/; numer rachunku bankowego i nazwa banku sprzedawcy: IG BSK O. w Bytomiu dane sprzedawcy: nazwa, adres, IP Hurtownia Materia ów Biurowych "Grafit" sp. z o.o. -00 Gliwice, ul. Biurowa, IP: -0-- dane nabywcy: nazwa, adres, IP Biuro Projektów "Makat" sp. z o.o. -0 Gliwice ul. Przemys owa /0 IP: --0- cena jednostkowa netto: - segregator -,0 z - papier do drukarki -,0 z - zszywacz -,0 z ilo sprzedanych towarów: - segregator - 0 szt. - papier do drukarki - 0 ryz - zszywacz - szt. kwota podatku VA:, z warto brutto:, z termin zap aty: dni lub data wystawca: omasz Kredka Strona z

11 umer stanowiska Rezultat. Sporz dzony i wydrukowany Dowód Wz numer i data wystawienia: /0/0 lub /0/; dane sprzedawcy: nazwa, adres, IP Hurtownia Materia ów Biurowych "Grafit" sp. z o.o. -00 Gliwice, ul. Biurowa, IP: -0-- dane odbiorcy: nazwa, adres, IP Biuro Projektów "Makat" sp. z o.o. -0 Gliwice ul. Przemys owa /0 IP: --0- cena jednostkowa netto: - segregator -,0 z - papier do drukarki -,00 z - zszywacz -,00 z ilo : - segregator - 0 szt. - papier do drukarki - 0 ryz - zszywacz - szt. warto : 0,00 z wystawca dokumentu: omasz Kredka Rezultat. Sporz dzona i wydrukowana Faktura koryguj ca numer i data wystawienia faktury koryguj cej: nr wystawienia faktury koryguj cej /0/0 lub /0/ do dokumentu FS /0/0 z dnia 0-0-0; data wystawienia faktury koryguj cej: dane sprzedawcy: nazwa, adres, IP Hurtownia Materia ów Biurowych "Grafit" sp. z o.o. -00 Gliwice, ul. Biurowa, IP: -0-- dane nabywcy: nazwa, adres, IP Biuro Projektów "Makat" sp. z o.o. -0 Gliwice ul. Przemys owa /0 IP: --0- Razem korekta: warto netto: -, z Razem korekta:podatek VA: -, z Razem korekta:warto brutto: -,0 z Razem warto netto po korekcie:,0 z Razem kwota VA po korekcie: 0, z Razem warto brutto po korekcie:, z 0 Wystawi : omasz Kredka Strona z

12 Egzaminator umer stanowiska imi i nazwisko data i czytelny podpis Rezultat. Sporz dzona analiza i ocena dynamiki sprzeda y towarów w 0 roku w stosunku do roku 0 obliczony wska nik dynamiki sprzeda y dziurkaczy:,0% lub -,0% obliczony wska nik dynamiki sprzeda y papieru do drukarki:,% lub,% obliczony wska nik dynamiki sprzeda y segregatorów:,% lub -,% obliczony wska nik dynamiki sprzeda y zszywaczy: 0,% lub -,0% zinterpretowana warto wska nika dynamiki sprzeda y dziurkaczy typu: sprzeda dziurkaczy w roku 0 w stosunku do roku 0 zmala a o,0% zinterpretowana warto wska nika dynamiki sprzeda y papieru do drukarek typu: sprzeda papieru do drukarek w roku 0 w stosunku do roku 0 wzros a o,% zinterpretowana warto wska nika dynamiki sprzeda y segregatorów typu: sprzeda segregatorów w roku 0 w stosunku do roku 0 zmala a o,% zinterpretowana warto wska nika dynamiki sprzeda y zszywaczy typu: sprzeda zszywaczy w roku 0 w stosunku do roku 0 zmala a o,0% ocena dynamiki sprzeda y typu: w roku 0 sprzedano dziurkaczy mniej ni w roku 0 Rezultat. Sporz dzony i wydrukowany wykres kolumnowy sporz dzony wykres kolumnowy tytu wykresu: typu Sprzeda towarów w 0 roku w stosunku do 0 roku lub Sprzeda towarów etykiety danych odpowiednio: dla roku szt., 0 ryz, 00 szt., 00 szt., dla roku szt., 000 ryz, 000 szt., 000 szt. legenda zawieraj ca okresy badane (lata) Strona z

13 0 Przebieg r 0 Przebieg r 0 Przebieg r Kod egzaminatora 0 Rezultat r 0 Rezultat r 0 Rezultat r 0 Rezultat r 0 Rezultat r 0 Rezultat r WYPE IA ZDAJ CY WYPE IA EGZAMIAOR PESEL zdaj¹cego Symbol cyfrowy zawodu Oznaczenie kwalifikacji umer zadania r stanowiska. umer zadania D J... czytelny podpis egzaminatora Je eli kryterium zosta³o spe³nione to nale y zamalowaæ pole w kolumnie, je eli nie, w kolumnie Miejsce na naklejkê z nr. PESEL

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: -

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy zawodu: 341 [04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[04]-0X-142 Czas trwania egzaminu: 120 minut

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (ihurt) dodatek analizy i raporty

Instrukcja pracy z programem INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (ihurt) dodatek analizy i raporty Instrukcja pracy z programem INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (ihurt) dodatek analizy i raporty Raporty i analizy w INSIGNUM Hurt ihurt pozwala na tworzenie szeregu raportów i analiz m.in z wykorzystaniem drzewiastych

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo