w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta."

Transkrypt

1 Druk Nr 161/2010 Projekt z dnia r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się wieloletni program pod nazwą Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto Łódź umowy wsparcia finansowego realizacji programu pod nazwą Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta określającej następujące warunki wsparcia ze strony Miasta Łodzi emisji obligacji: 1) łączna kwota wsparcia udzielonego Portowi Lotniczemu Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., zwanej dalej Spółką, z budżetu miasta Łodzi nie przekroczy kwoty zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden złotych); 2) środki będą przekazywane Spółce wyłącznie w celu zapewnienia Spółce wystarczających środków do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji długoterminowych wyemitowanych przez Spółkę w celu sfinansowania inwestycji objętych Programem; 3) środki będą przekazywane Spółce w latach w kwotach i terminach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w formie dopłat lub podwyższeń kapitału; 4) kwota wsparcia kapitałowego przekazywana przez Miasto Łódź może zostać zmniejszona o wielkość kwot przekazywanych przez pozostałych Wspólników Spółki na spłatę wymagalnych kwot z obligacji oraz o wielkość środków obrotowych Spółki gromadzonych na rachunku rozliczeniowym na poczet spłaty wymaganych kwot z obligacji, o ile Spółka w żądaniu skierowanym do Wspólnika Miasta Łodzi w sprawie wykonania zobowiązania do dopłaty pomniejszy kwotę żądanej dopłaty o kwotę własną Spółki lub zawiadomi Wspólników, iż dokona spłaty wymagalnych kwot bez ich wsparcia; 5) zobowiązanie do wniesienia dopłat w danym roku kalendarzowym wygaśnie z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: a) podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

2 b) objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez wszystkich wspólników; c) dokonania przez wspólników wpłaty wkładu pieniężnego na wydzielony rachunek Spółki prowadzony w banku emitującym obligacje; d) zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby Spółki; 6) w zakresie wymagalnych zobowiązań do dopłat Miasto Łódź podda się w trybie art pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego egzekucji co do wysokości i terminów dokonywania wpłat; 7) w przypadku zaistnienia jednego z następujących zdarzeń: a) jakakolwiek kwota należna z tytułu emisji obligacji nie zostanie zapłacona przez Spółkę w terminie jej wymagalności; b) Spółka przeznaczy środki uzyskane z emisji obligacji na innych cel niż realizacja Programu; c) Spółka lub wierzyciel Spółki złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki; d) Spółka w świetle prawa zostanie uznana za niewypłacalną lub oświadczy, że jest niezdolna do spłaty swoich długów w terminie ich wymagalności, e) Spółka zawiesi spłatę swoich długów lub ogłosi taki zamiar, f) Spółka z powodu trudności finansowych, rozpocznie negocjacje z jednym lub kilkoma wierzycielami w celu refinansowania lub restrukturyzacji swego zadłużenia w trybie art. 494 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361), g) Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o rozwiązaniu Spółki, h) Program nie zostanie zakończony w terminie do 30 czerwca 2013 roku; pozostała niezrealizowana część wsparcia Spółki zostanie przekazana przez Miasto Łódź nie później niż do 31 marca roku budżetowego następującego po roku, w którym zaistniało jedno z wyżej wymienionych zdarzeń, chyba że za zgodą Rady Miejskiej w Łodzi, Miasto Łódź wskaże inny sposób zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy. 8) w przypadku przekroczenia przez Spółkę budżetu Programu, Miasto Łódź zobowiązane będzie do udzielenia Spółce wsparcia finansowego w wysokości równej kwocie przekroczenia kosztów w Fazie Budowy, o ile Rada Miejska w Łodzi podejmie stosowną uchwałę w sprawie udzielenia takiego wsparcia. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 4. Uchyla się uchwałę Nr LV/1053/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta zmienioną uchwałą Nr LXI/116/09 z dnia 8 lipca 2009 r. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Tomasz KACPRZAK 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Rozbudowy Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. CEL PROGRAMU Funkcjonowanie lotniska na terenie Miasta posiada kluczowe znaczenie społeczne, gospodarcze i promocyjne. Stanowi ważny argument przy podejmowaniu decyzji przez potencjalnych inwestorów przy angażowania swojego kapitału w Łodzi i Regionie. Przepływ pasażerów i obsługa ładunków lotniczych mają rzeczywiste znaczenia dla konkurencyjności i rozwoju regionów. Przeprowadzone dotychczas inwestycje na terenie portu pozwoliły na uruchomienie regularnych międzynarodowych połączeń lotniczych samolotami średniego zasięgu typu B , stworzenie odpowiednich standardów obsługi pasażerów zapewniających obsługę 0,5 mln pasażerów na rok i 4 x 200 pasażerów w godzinie szczytu oraz zapewnienie na lotnisku przewidzianych przepisami standardów bezpieczeństwa. Zakończone inwestycje dały wymierne efekty w postaci wzrostu liczby obsługiwanych pasażerów. Port Lotniczy zajmuje obecnie 6 miejsce wśród innych krajowych portów lotniczych pod względem ilości obsłużonych pasażerów. Stale rosnąca liczba pasażerów oraz operacji lotniczych w ostatnich latach w związku z rozwojem rynku lotniczego w Polsce stwarza potrzebę, a zarazem konieczność rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej celem zwiększenia przepustowości lotniska tak, aby móc w pełni zaspokajać wzmożony popyt na usługi lotnicze. Zwiększenie przepustowości lotniska pozwoli na dalszy wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, a jest to jeden z ważniejszych czynników umożliwiających włączenie łódzkiego portu do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T zdecydowanie zwiększającej możliwości rozwojowe regionu. Realizacja założonego programu rozbudowy lotniska wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej miasta i jego większe otwarcie na świat, co wpłynie na podniesienie atrakcyjności ofert lokalizacyjnych różnego typu działalności biznesowej i dynamiczny rozwój zarówno miasta jak i całego województwa łódzkiego. To z kolei przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie łódzkim. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej, a co za tym idzie poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi oraz międzynarodowymi będzie skutkować także podwyższeniem jakości życia mieszkańców oraz zwiększeniem ich mobilności przestrzennej. Dodatkowo zwiększy się strumień turystów napływających do miasta i okolic, co spowoduje większe zyski z turystyki. Realizacja planowanego projektu w zdecydowany sposób podniesie rangę Łodzi, a także jej konkurencyjność zarówno w skali kraju, jak i na arenie międzynarodowej. REALIZATOR PROGRAMU: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., OKRES REALIZACJI PROGRAMU: rozliczenia do 2027 r realizacja inwestycji, okres SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY PROGRAMU: PLN (netto bez VAT)

4 ZAKRES RZECZOWY PROGRAMU Lp Nazwa inwestycji Budowa Terminala 3 w zakresie robót budowlano-montażowych wraz z wyposażeniem w systemy odpraw pasażerów oraz kontroli i transportu bagażu Modernizacja i przebudowa starego odcinka Głównej Drogi Startowej - I etap do 700m Zaplecze Techniczne obsługi i zaopatrzenia samolotów Budowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Łódź wraz z dokumentacją Budowa dróg patrolowych oraz odwodnienie południowozachodniej części lotniska wraz z umocnieniem skarpy Budowa świateł podejścia na kierunku "25" kat II na długości 900m wraz z dokumentacją, a także przebudową linii 15 kv na trasie podejścia "25" ( w ul. Dennej) Budowa wodociągu w ul. Zamiejskiej do Portu Lotniczego będącego drugostronnym zasilaniem w wodę Portu Zakupy urządzeń i środków trwałych * Rozbudowa świateł Głównej Drogi Startowej G-DS do II kat. na długości 2500 wraz z dokumentacją Modernizacja i przebudowa starego odcinka Głównej Drogi Startowej - II etap od 700m do 1200m Budowa równoległej drogi kołowania samolotów DK-R wraz z drogą kołowania szybkiego zjazdu oraz wydzielonym miejscem postoju samolotów wraz z przebudową kanału deszczowego i kanału zrzutowego kolektora I Koszt [tys. zł. netto] Źródło finansowania w tys. zł Wydatkowane RPO POIiŚ przez Spółkę ze środków własnych , , , , , , , , , ,00 320, , , , , , ,00 RAZEM , , , ,39 2

5 *) w tym wozy strażackie za ,-zł Łączna kwota nakładów planowanych do poniesienia na inwestycje związane z funkcjonowaniem i rozbudową lotniska w latach to , 80 tys. zł SPOSÓB FINANSOWANIA PROGRAMU: a) zł poprzez emisję obligacji przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. b) inne źródła finansowania ,-zł. środki refundowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (budowa Terminala Pasażerskiego nr 3 wchodzi w zakres Projektu RPO); ,-zł- środki refundowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego ,-zł nakłady poniesione w latach wcześniejszych ze środków własnych Zabezpieczeniem wykupu obligacji przez Spółkę będą: 1. zabezpieczenia wymagane prawem zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U nr 83 poz.420 z późniejszymi zmianami) 2. wsparcie kapitałowe otrzymane od Wspólników (umowa wsparcia) PRZEWIDYWANE EFEKTY wyrównanie potencjału usług lotniskowych w stosunku do innych krajowych portów regionalnych, zwiększenie przepustowości lotniska, polepszenie komfortu podróżnych, dostosowanie Portu do obowiązujących standardów bezpieczeństwa, usprawnienie komunikacji wewnątrz lotniska oraz wokół niego, zapewnienie odpowiedniego standardu lotniska oraz równoległej obsługi wielu samolotów, uruchomienie nowych połączeń oraz nawiązanie współpracy z nowymi przewoźnikami. 3

6 Opis poszczególnych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji. 1. Budowa Terminala 3 w zakresie robót budowlano-montażowych wraz z wyposażeniem w systemy odpraw pasażerów oraz kontroli i transportu bagażu. Stale rosnąca liczba pasażerów oraz operacji lotniczych w ostatnich latach w związku z rozwojem rynku lotniczego w Polsce stwarza potrzebę, a zarazem konieczność rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej celem zwiększenia przepustowości lotniska tak, aby móc w pełni zaspokajać wzmożony popyt na usługi lotnicze. Budowa nowego terminala pasażerskiego, dzięki możliwości obsługi większej liczby operacji lotniczych w jednostce czasu, pozwoli zwiększyć obecną przepustowość lotniska ponad czterokrotnie (przy kategorii C obsługi pasażerów według IATA). Zwiększenie przepustowości lotniska pozwoli na dalszy wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, a jest to jeden z ważniejszych czynników umożliwiających włączenie łódzkiego portu do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T zdecydowanie zwiększającej możliwości rozwojowe regionu. Nowopowstały terminal będzie charakteryzował się następującymi parametrami eksploatacyjno technicznymi: maksymalna przepustowość 3 mln pasażerów rocznie przy kategorii C obsługi pasażerów według IATA, pojemność w godzinie szczytowej umożliwiająca odprawę pasażerów z 4 samolotów typu B , z zagwarantowaniem klasy C standardu obsługi według IATA, powierzchnia netto m 2, kubatura m 3. Inwestycja ta realizowana jest na podstawie: dokumentacji projektowej budowy terminala pasażerskiego nr 3, decyzji Nr UAII/739/2006 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej dnia roku (znak: UA.II/7331/480/06), decyzji Nr 75/U/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydanej dnia roku (znak: OŚR.III.7626/41-5/07), decyzji nr 71/08 wydanej dnia roku (znak: IA.II.7111.Ip PG/08) udzielającej pozwolenia na budowę terminala pasażerskiego nr 3. Budowa Terminala pasażerskiego nr 3 będzie w 79,83% współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr UDA-RPLD /09/00 o dofinansowanie Projektu pn. Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (Oś priorytetowa I Infrastruktura transportowa, Działanie 1.3 Porty lotnicze) została podpisana w dn r. o przewiduje dofinansowanie w wysokości , 97 tys. PLN. W 2008r. przygotowano część infrastruktury podziemnej oraz wykonano drogi dojazdowe oraz drogi i parkingi w rejonie terminalu 3. Wartość zrealizowanych prac to ,4 tys. zł W IV kw r. został ogłoszony przetarg ograniczony na Wybór Generalnego Wykonawcy przedmiotowej inwestycji. W trakcie czynności przetargowych w dniu r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy robót tj. Konsorcjum Warbud Hochtief z którym Inwestor Port Lotniczy Łódź zawarł w dniu r. umowę o roboty budowlane, które rozpoczęły się r. 4

7 Równocześnie rozstrzygnięto przetarg na wybór i pełnienie funkcji pn. Budowa Terminala Pasażerskiego nr 3 Międzynarodowego Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta w zakresie przygotowania projektów i wykonania systemów wyposażenia i urządzeń wg. umowy Inwestora z Project Management Intertecno Sp. z o.o. z dnia r. W skład inwestycji polegającej na budowie Terminala nr 3 wchodzi również : -budowa przyłącza wodociągowego do budynku Terminala nr 3 na które została opracowana dokumentacja projektowa oraz -budowa stacji TRAFO dla potrzeb dwustronnego zasilania elektroenergetycznego zlokalizowanej w budynku Terminala nr 3. Zgodnie z wymaganiami aneksu 14. ICAO obiekty o strategicznym znaczeniu dla działalności lotniska wymagają dwustronnego zasilania. Budowa stacji przewidziana jest wewnątrz Terminala 3. Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stację transformatorową o napięciu 15/0,4 kv należy wybudować jako wnętrzową, parterową. W obrębie planowanego Terminala 3 zostały wcześniej ułożone kable ŚN, zadaniem których jest zasilanie projektowanej Stacji transformatorowej 15/04 kv z dwóch niezależnych od siebie kierunków gwarantujących pewność zasilania w energię elektryczną. 2. Modernizacja i przebudowa starego odcinka Głównej Drogi Startowej G-DS. I etap od 0,00 m do 700 m. Pilna konieczność realizacji zadania wynikła z przeprowadzonych w końcu października 2008 r. badań nośności drogi startowej przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. Opracowana w listopadzie ekspertyza wykazała, że część drogi startowej od 0 do 1200 m a szczególnie na odcinku od 0 m do 700 m wyczerpała swój resurs użytkowania i wymaga możliwie szybkiego podjęcia prac poprawiających jej nośność. Po przeprowadzonych konsultacjach z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych oraz Wojskowym Biurem Studiów i Projektów Budowlanych i Lotniczych wykonano badania nośności nawierzchni lotniskowej, których wyniki opracowano w styczniu 2009r.: Dokumentację projektowo-kosztorysowa opracowało Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie. W maju 2009 r. wykonano modernizację i przebudowę na odcinku od 0 m do 700 m starego odcinka GD-S. 3. Zaplecze Techniczne Obsługi i Zaopatrzenia Samolotów Równolegle z budową Bazą Paliw założono w Planie Generalnym w rejonie głównej Płyty Postojowej Samolotów budowę bazy obsługi samolotów, która obejmowała będzie budowę hangaru, dróg technicznych i manewrowych umożliwiających obsługę samolotów. W roku 2010 zostanie przygotowana dokumentacja projektowa w/w Zaplecza Technicznego i Zaopatrzenia Samolotów. 4. Budowa zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Łódź wraz z dokumentacją Realizacja przedmiotowej inwestycji ma decydujące znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania lotniska obecnie i jego rozwoju w przyszłości. Lotnisko bez zaplecza technicznego, którego brak może skutkować częstymi awariami i brakiem pewności skutecznego użycia sprzętu utrzymania zimowego, a więc z długim czasem odśnieżania 5

8 oraz kiepskim stanem nawierzchni, jest postrzegane przez przewoźników jako lotnisko niepewne i wręcz niebezpieczne. Budowa zaplecza technicznego zapewni dogodne warunki bazowania i obsługi sprzętu utrzymania zimowego, a także jego utrzymanie na wysokim poziomie sprawności technicznej i nowoczesności umożliwiających właściwe wykonywanie postawionych zadań. Budynek będzie pełnił funkcje: warsztatu obsługowo-naprawczego dla sprzętu utrzymania zimowego i innego, w którym będą wykonywane: o naprawy bieżące, wymiana ogumienia, prace konserwacyjne itp., o naprawy główne podstawowych zespołów mechanicznych, o bieżąca obsługa techniczna (np. wymiany płynów eksploatacyjnych), o obsługa sezonowa, magazynu środków chemicznych, w którym będą przechowywane środki chemiczne do zimowego utrzymania nawierzchni lotniska, pomieszczeń dla urządzeń związanych z zasilaniem, sterowaniem i monitoringiem systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych, pomieszczeń dla grupy sokolników wraz z pomieszczeniami dla ptaków, garaży cztery zespoły potrójnych, przejazdowych miejsc parkingowych, pomieszczeń socjalnych i biurowych dla obsługi technicznej lotniska. Dodatkową przesłanką pilnej realizacji przedmiotowej inwestycji jest obowiązek dopełnienia wszystkich wymagań dot. zaplecza technicznego, nałożonych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w wyniku przeprowadzonej kontroli (w ramach procedury certyfikacyjnej). Port Lotniczy Łódź został zobowiązany do przedstawienia, do końca 2008 r., projektu budowlanego zaplecza technicznego oraz określenia terminu realizacji inwestycji. Realizacja inwestycji została ustalona z etapowym podziałem na lata oraz Port Lotniczy jest już w posiadaniu: projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla I etapu, decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2006 r. Nr UA/739/2006 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego zamierzenia inwestycyjnego wraz z analizą stanu istniejącego celem wystąpienia o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji z dnia 20 listopada 2008 r., decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr ULC-LTL -1PM EPLL/5/07/08 z 10 stycznia 2008 r. zezwalającej na wprowadzenie zmian na lotnisku Łódź im. Władysława Reymonta w Łodzi, polegających na budowie zaplecza technicznego pełniącego funkcję garażową, warsztatową oraz biurową wraz z infrastrukturą. Prawomocnego pozwolenia na budowę zaplecza technicznego pełniącego funkcję garażową, warsztatową oraz biurową wraz z infrastrukturą, decyzja nr 194/09 z dnia r. 5. Budowa dróg patrolowych oraz odwodnienie południowo zachodniej części lotniska wraz z umocnieniem skarpy W ramach przedmiotowego zadania zbudowane zostaną następujące drogi patrolowe: a) droga dojazdowa - odcinek dla cystern od bazy paliw do płyty PPS2 Droga dojazdowa, asfaltowa o nawierzchni bitumicznej, pełnić będzie funkcję drogi patrolowo-pożarowej do prowadzenia ochrony obiektu, drogi pożarowej oraz 6

9 technicznej do ruchu pojazdów obsługi lotniska, a także drogi wewnętrznej dla cystern zaopatrujących samoloty w paliwo. Ze względu na to, iż planowany odcinek drogi będzie również zapewniać dojazd cystern paliwowych zaopatrujących samoloty w paliwo z projektowanej Bazy Paliw na PPS, wypełniać on w tym względzie będzie również wymagania narzucone przez Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 stycznia 1999 r. zobowiązujące do zapewnienia odpowiednio twardej nawierzchni drogom, które prowadzą do obiektów o dużym obciążeniu ogniowym lub zagrożonych wybuchem. Projektowana droga ma szerokość 4 m, długość 1920 m. Będzie ona biegła w odległości 3,5 m od ogrodzenia lotniska. Przedmiotowa droga jest bardzo ważnym czynnikiem zapewniającym osiągnięcie zalecanych czasów reagowania to znaczy dwóch minut i nie więcej niż trzech minut do końca każdej drogi startowej, a także osiągnięcie zewnętrznych dróg pożarowych, umożliwiających dostęp do terenów poza pasem startowym. Stopień zagrożenia pożarowego bazy paliw wymaga natychmiastowej reakcji straży pożarnej w wypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia pożarowego. Tak więc realizacja inwestycji zwiększy możliwości operacyjne LSP i SOL, a także poprawi jakość i efektywność ochrony przeciwpożarowej Portu Lotniczego poprzez poprawę dostępności lotniska dla wozów strażackich. Port Lotniczy jest już w posiadaniu: projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej drogi asfaltowej o nawierzchni bitumicznej (długość 1920 m), decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr UA.II/136/2004 z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa bazy paliw Nr 128/U/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. pozwolenia na budowę droga dojazdowa - odcinek dla cystern od bazy paliw do płyty PPS2, decyzja nr 81//09 z dnia r. wydana przez Wojewodę Łódzkiego. b) droga patrolowa o nawierzchni gruntowej modyfikowanej włóknami polimerowymi od strażnicy LSP do progu 07 Budowa drogi patrolowej obejmuje następujące zadania: budowa drogi patrolowej o nawierzchni gruntowej modyfikowanej włóknami polimerowymi od strażnicy LSP w okolicy bramy nr 7 i progu 07 (długość 1480 m), budowa drogi patrolowej asfaltowej o nawierzchni bitumicznej (długość m) łączącej wyżej wymieniony odcinek drogi patrolowej o długości 1480 m z bramą B- 7. Budowa dróg wpłynie znacznie na wzrost bezpieczeństwa lotniska poprzez skrócenie zalecanych czasów reagowania Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) i Służby Ochrony Lotniska (SOL) oraz innych służb ratowniczych w wypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia. Umożliwi wygodny dojazd do miejsc aktualnie niedostępnych dla pojazdów mechanicznych (np. dojazd do bram ewakuacyjnych, z których korzystanie obecnie jest utrudnione ze względu na rodzaj prowadzących do nich nawierzchni). Ponadto, realizacja powyższych prac umożliwi prowadzenie operacji patrolowych wzdłuż całej linii ogrodzenia Portu. W związku z obowiązkiem zachowania odpowiedniej odległości drogi od osi pasa startowego (150 m), drogę patrolową należy usytuować na krawędzi nasypów, które w tym celu odpowiednio poszerzyć i wykonać odwodnienie poboczy drogi startowej 7

10 systemem drenów francuskich, poszerzenia skarpy na odcinku 130 mb i 320 mb oraz wykonać drogę patrolową. Port Lotniczy jest już w posiadaniu: projektu budowlano-wykonawczego drogi patrolowej o nawierzchni gruntowej modyfikowanej włóknami polimerowymi od strażnicy LSP w okolicy bramy nr 7 i progu 07 (długość 1480 m), decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr 150/08 z dnia 28 listopada 2008 r. udzielającej pozwolenia na budowę dla odcinka drogi patrolowej od strażnicy LSP w okolice bramy nr 7 i progu 07 (długość 1480 m) oraz dla odwodnienia oraz umocnienia południowozachodniej części lotniska na terenie Poru Lotniczego Łódź Port Lotniczy Łódź jest w posiadaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę dla odcinka drogi patrolowej o długości 320 m łączącej odcinek drogi patrolowej o długości 1480 m z bramą B-7 wydanej przez Wojewodę Łódzkiego nr 107/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r. c) Odwodnienie południowo-zachodniej części lotniska wraz z umocnieniem skarpy. Konieczność wykonania przedmiotowej inwestycji wynika z postępującego procesu obsuwania się mas ziemi w południowo-zachodniej części lotniska w kierunku płynącej 6 m poniżej rzeki Ner. Proces ten spowodowany jest brakiem na tym terenie kanalizacji deszczowej, która odbierałaby wody opadowe spływające w sposób niekontrolowany do rzeki. Odwodnienie południowo -zachodniej części lotniska i umocnienie skarpy warunkuje również budowę odcinków dróg patrolowych wymienionych w pkt. 5.b) powyżej. Roboty obejmują: wykonanie odwodnienia pobocza drogi startowej systemem drenów francuskich, wykonanie drenażu krawędziowego wzdłuż drogi startowej, wykonanie szeregu drenów odcinających podłączonych do drenu zbiorczego, odprowadzenie wody z drenów do istniejącej kanalizacji deszczowej lub na teren zielony do rozsączania, rozbudowę skarpy. Port Lotniczy jest już w posiadaniu: projektu budowlano-wykonawczego odwodnienia oraz umocnienia południowozachodniej części lotniska, decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr 150/08 z dnia 28 listopada 2008 r. udzielającej pozwolenia na budowę dla odcinka drogi patrolowej od strażnicy LSP w okolice bramy nr 7 i progu 07 (długość 1480 m) oraz dla odwodnienia oraz umocnienia południowozachodniej części lotniska na terenie Portu Lotniczego Łódź. W 2008r. w ramach posiadanych środków zrealizowano część odwodnienia i przebudowano skarpę na odcinku 480m. Wartość zrealizowanych prac to 3 314,06 tys.zł. W dniu 22 kwietnia 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu nr POIS /09-00 pn. Poprawa bezpieczeństwa Portu Lotniczego Łódź w zakresie zapobiegania incydentom w ramach działania 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi ,86 PLN. Dofinansowanie wynosi ,55 PLN co stanowi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych. 8

11 6. Budowa świateł podejścia na kierunku 25 kat II na długości 900 m wraz z dokumentacją, a także przebudową linii 15 kv na trasie podejścia 25 (w ul. Dennej) Port Lotniczy Łódź posiada obecnie, jako jedyny port w kraju, uproszczony system świateł podejścia kategorii I na kierunku zasadniczym 25. W związku z tym zachodzi pilna potrzeba (wynikająca również z zalecenia ULC) jego rozbudowy z obecnych 420 m do docelowych 900 m. Rozbudowa systemu świateł podejścia na kierunku zasadniczym 25 umożliwi przejście lotniska do II kategorii nawigacyjnej. Jest to naturalnym procesem w rozwoju lotniska pożądanym przez przewoźników lotniczych. Umożliwi to przyjmowanie samolotów w trudnych warunkach meteorologicznych i poprawi dostępność łódzkiego lotniska dla przewoźników z obecnych 85% dni w roku do 99%. Obecnie wszystkie regionalne lotniska w Polsce pracują nad wdrożenie u siebie II kategorii nawigacyjnej. Jest ona najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej wymaganą na lotniskach całego świata, pozwala bezpiecznie w niesprzyjających warunkach pogodowych wylądować statkom powietrznym dzięki znaczącej poprawie minimów operacyjnych. Linie lotnicze podejmując decyzję o uruchomieniu połączeń z danego lotniska zwykle biorą to pod uwagę. Budowa świateł podejścia do kategorii II zgodnie z aneksem 14 ICAO składać się będzie z 3 zasadniczych części: a. świateł osi oraz świateł dwóch poprzeczek długich. Światła rozmieszczone zostaną w układzie ALPA - ATA na długości 900 m; b. świateł czerwonych poprzeczek bocznych podejścia, c. świateł błyskowych. Planowana inwestycja jest na etapie pozyskiwania gruntów przez Urząd Miasta, natomiast Port Lotniczy jest w posiadaniu opracowanej dokumentacji technicznej. Przebudowa linii 15 kv na trasie podejścia 25 (w ul. Dennej) w związku z budową świateł podejścia. Istniejąca linia napowietrzna SN-15 kv wzdłuż ul. Dennej przecina podejście zasadnicze na kierunku 25. Zgodnie z przepisami lotniczymi ICAO aneks 14, budowa świateł podejścia II kategorii wymaga usunięcia wszystkich przeszkód lotniczych w pasie ochronnym podejścia. Taką przeszkodą jest w/w linia SN-15 kv. Zakres prac obejmuje : demontaż odcinka linii napowietrznej na kolizyjnym odcinku, wymianie dwóch słupów, ułożeniu linii kablowej SN-15 kv pomiędzy słupami. Uzyskano prawomocną decyzję na budowę, decyzja nr AAB.II/1538/09 z dnia r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi. Opracowana dokumentacja techniczna jest obecnie na etapie pozyskiwania wymaganych uzgodnień. 7. Budowa wodociągu w ul. Zamiejskiej do Portu Lotniczego będącego drugostronnym zasilaniem w wodę Portu Obecnie Port Lotniczy ma tylko jedno źródło zasilania w wodę (na podstawie podpisanej umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji). Jednakże, w przypadku wystąpienia awarii wodociągowej, zgodnie z zapisami ww. umowy, dostawca usług nie gwarantuje ciągłości dostaw. Zachodzi zatem konieczność wybudowania drugostronnego zasilania niwelującego niebezpieczeństwo powstania przerw w dostarczaniu wody. Kompleksowe wykonanie sieci wodociągowej zbilansuje zatem i zabezpieczy zapotrzebowanie Portu Lotniczego w wodę w całości. Wykonano niezbędną dokumentację projektową wodociągu w ul. Zamiejskiej stanowiące 2- go stronne zasilanie Portu Lotniczego Łódź na co uzyskano prawomocne pozwolenie na 9

12 budowę, decyzja Nr AAB.II/1260/09 z dnia r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi. Wykonanie przedmiotowej inwestycji stało się pilną potrzebą nie tylko ze względu na występujące obecnie potrzeby zaopatrzenia w wodę, ale także ze względu na realizację planowanych na terenie lotniska inwestycji, takich jak: a. budowa terminala 3 b. budowa nowej Wieży Kontroli Lotów przez PAŻP c. budowa zaplecza warsztatowego obsługi lotniska, itp. 8. Zakupy urządzeń i środków trwałych a) Projekt pn. Dostosowanie wyposażenia Portu Lotniczego Łódź w zakresie standardów ochrony przeciwpożarowej jest przedsięwzięciem inwestycyjnym, mającym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa Portu Lotniczego Łódź. Realizacja Projektu polegać będzie na zwiększeniu mobilności, skuteczności i szybkości działania Lotniskowej Straży Pożarnej oraz innych służb lotniskowych poprzez zakup dwóch wozów strażackich oraz samochodu Ruchomego Stanowiska Dowodzenia posiadającego zaplecze medyczne. W celu zapewnienia realizacji ww. celów, został opracowany następujący zakres rzeczowy realizacji Projektu: Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego Lentner Avenger 6x6 (działanie zrealizowane w 2008 roku), Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego 8x8, Zakup Ruchomego Stanowiska Dowodzenia wyposażonego w zaplecze medyczne. W wyniku przeprowadzenia analizy oszacowano wartość nakładów inwestycyjnych ponoszonych w ramach projektu w wysokości ,00 zł. Na podstawie analizy kosztów Projektu wszystkie nakłady inwestycyjne zostały zakwalifikowane jako wydatki kwalifikowalne. Realizacja Projektu zostanie sfinansowana ze środków własnych Beneficjenta oraz środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 8.4-Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego. Wysokość dofinansowania ze środków UE określono na poziomie ,75 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu b) ponadto dla potrzeb służb utrzymania lotniska konieczny jest zakup: dwóch zestawów do zimowego utrzymania lotniska, złożonych z: pługu lemieszowego, ciągnika siodłowego, oczyszczarki lotniskowej; lotniskowej oczyszczarki kompaktowej; lotniskowego pługu wirnikowego; samochodu pomiarowego do pomiaru stopnia hamowania na nawierzchniach operacyjnych lotniska. Planowane zakupy zostały uwzględnione w projekcie pn. Zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego Portu Lotniczego Łódź w zakresie zimowego utrzymania lotniska projekt ten umieszczony jest na liście rezerwowej projektów złożonych w konkursie dla działania 8.4 POIŚ. 9. Rozbudowa świateł Głównej Drogi Startowej G-DS do II kat. na długości 2500 m wraz z dokumentacją. Zmiana kategorii podejścia zasadniczego do kategorii II wymaga również przebudowy świateł Głównej Drogi Startowej G-DS. na całej jej długości.. 10

13 Wymagana przebudowa świateł G-DS zgodnie z aneksem 14. ICAO obejmować będzie budowę świateł strefy przyziemienia, świateł osi drogi startowej oraz przebudowę świateł progu i końca drogi startowej G-DS. Dokumentacja techniczna obejmująca niniejszy zakres rzeczowy jest w trakcie opracowywania. 10. Modernizacja i przebudowa starego odcinka Głównej Drogi Startowej G-DS. II etap od 700 m do 1200 m. Pilna konieczność realizacji zadania wynika z przeprowadzonych w końcu października 2008 r. badań nośności drogi startowej przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. Opracowana w listopadzie ekspertyza wykazała, że część drogi startowej na odcinku od progu startowego do 1200 m a szczególnie na odcinku od ok. 0 m do 700 m wyczerpała swój resurs użytkowania i wymagała szybkiego podjęcia prac poprawiających jej nośność. W 2009r. przeprowadzono remont odcinka od 0 do 700m a do końca 2012r. konieczne jest wykonie remontu odcinka o długość 500 m tj. od 700 m do 1200 m. Głównym celem remontu jest poprawa niwelety Drogi Startowej dostosowanie parametrów geometrycznych do wymaganych przepisami obowiązującymi w UE oraz poprawa nośności. Na istniejącej nawierzchni DS. zostanie wykonana nakładka z warstw betonu asfaltowego profilująca spadki podłużne niwelety i spadki poprzeczne. Obecnie wykonano dokumentację projektowo budowlaną niezbędną na planowany zakres robót. 11. Budowa Równoległej Drogi Kołowania samolotów DK-R wraz z drogą kołowania szybkiego zjazdu oraz wydzielonym miejscem postoju samolotów wraz z przebudową kanału deszczowego i przebudową kanału zrzutowego kolektora I.. Obecnie lotnisko posiada jedna drogę kołowania umożliwiająca zjazd z drogi startowej na płyty postojowe. Projektowana droga kołowania biegnie równolegle do istniejącej drogi startowej. Realizacja tego zadania zwiększy przepustowość oraz bezpieczeństwo korzystających z niej statków powietrznych oraz umożliwi obsługę samolotów dalekiego zasięgu. Wydzielone miejsce postoju samolotów zaprojektowano w celu urządzenia stanowiska postojowego dla tzw. samolotów zagrożonych (np. zagrożenie terrorystyczne, wyciek paliwa, choroby itp.). Ta płyta postojowa może być ponadto wykorzystywana do obsługi samolotów przewożących cargo. Przebudowa kanału deszczowego i przebudowa kanału zrzutowego kolektora I jest ściśle związana z realizacja budowy Równoległej Drogi. Ujecie odkrytego kanału w kolektor, wykonanie bypass a i przebudowa komór oraz kanału zrzutowego wraz placami manewrowymi wokół komór pozwoli na przygotowanie pola wzlotów pod projektowana drogę kołowania Całkowita długość kanału wynosi 32,8 m Obecnie wykonano: a. dokumentację projektowo budowlaną niezbędną do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, b. projekt wykonawczy znajduje się w uzgodnieniach 11

14 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Harmonogram przekazywania środków pieniężnych do Portu Lotniczego Łódź imienia Władysława Reymonta Spółka z o.o. w kwotach maksymalnych Rok Wysokość środków (w zł) Łączna wartość

15 Uzasadnienie do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta W dniu 8 lipca 2009 roku Rada Miejska w Łodzi przyjęła wieloletni program pod nazwą Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Program określił zakres inwestycji przewidzianych do realizacji na terenie portu lotniczego w latach i oraz sposób ich sfinansowania. Założono, iż finansowanie inwestycji opierać się będzie na emisji przez Spółkę obligacji przychodowych na łączną kwotę 400 mln zł lub przy wykorzystaniu innego źródła dostępnego na rynku instrumentów finansowych. Po przyjęciu przez Radę Miejską Programu, Spółka przeprowadziła postępowanie na wybór Partnera, który zorganizuje i przeprowadzi emisję obligacji przychodowych. Na podstawie wstępnych ofert przedstawionych przez banki uczestniczące w postępowaniu przygotowano wstępny program emisji pierwszej transzy obligacji i oszacowano wielkość środków przeznaczonych na ich spłatę. W związku z oceną przez Bank kondycji finansowej Spółki oraz z uwagi na przepisy o pomocy publicznej zakazujące finansowania inwestycji komercyjnych ze środków publicznych, zaszła konieczność ograniczenia rzeczowego zakresu inwestycji, skrócenia okresu ich realizacji do jednego etapu oraz rezygnacji z emisji obligacji przychodowych na rzecz obligacji tzw. zwykłych. Obecnie inwestycje będą realizowane w latach , a koszt ich szacowany jest na kwotę ,80 tys. zł. Na sfinansowanie inwestycji objętych Programem Spółka pozyskała: ,-zł. środki refundowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (budowa Terminala Pasażerskiego nr 3 wchodzi w zakres Projektu RPO); ,-zł - środki refundowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego. Spółka poniosła już nakłady w wys zł w latach wcześniejszych na realizację Programu. Pozostałe koszty realizacji Programu sfinansowane zostaną poprzez emisję przez Spółkę obligacji długoterminowych do kwoty 190 mln zł. Zgodnie z symulacją przekazaną przez Bank łączna kwota zobowiązań do spłaty nie przekroczy kwoty zł w okresie Środki w budżecie miasta Łodzi zostały zabezpieczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Kwota wsparcia kapitałowego z budżetu Miasta Łodzi może zostać zmniejszona, o środki przekazywane przez pozostałych wspólników Spółki oraz o środki własne Spółki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku rozliczeniowym na poczet spłat wymagalnych kwot z obligacji. Zabezpieczeniem spłaty obligacji długoterminowych będą: 1) ze strony Wspólników Spółki, w tym Miasta Łodzi: środki zabezpieczone w budżecie miasta Łodzi na dopłaty do Spółki lub na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, 13

16 poddanie się egzekucji przez Miasto Łódź w trybie art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wysokości i terminów dokonywania dopłat, zastaw na udziałach Miasta Łodzi w Spółce. Szczegółowe warunki wsparcia finansowego dla Programu zostaną określone w umowie wsparcia zawartej pomiędzy Miastem Łódź, Bankiem, a Spółką. Przyjęcie zmian do projektu uchwały w zaproponowanej treści stanowić będzie podstawę dla banków przy konstruowaniu ostatecznych warunków emisji obligacji. 14

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia Druk Nr 146/2009 Projekt z dnia 30.06.2009 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą Budowa Centrum Konferencyjno- Wystawienniczego Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia Druk Nr 168/2011 Projekt z dnia 30.05.2011 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego

Bardziej szczegółowo

Łódź, 27 czerwca 2011. Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź

Łódź, 27 czerwca 2011. Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź Łódź, 27 czerwca 2011 Komunikacja w regionie - Port Lotniczy Łódź Łódź strefa ciąŝenia 1,8 mln 50 km 3,9 mln 100 km 1,3 mln 25 km 11 mln 150 km Lotnisko jako kluczowy element sieci transportowej Lotnisko

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę infrastruktury lotniskowej Olsztyn - Mazury

Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę infrastruktury lotniskowej Olsztyn - Mazury Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę infrastruktury lotniskowej Olsztyn - Mazury I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych w mln zł. Wyszczególnienie 2007-2013 Warszawa Integracja Terminala 1 z Terminalem 2 150 Modernizacja Terminala Etiuda 6,2 System Paliwowy " Hydrant" 120,2 Modernizacja dróg startowych 92 Modernizacja nawierzchni

Bardziej szczegółowo

uchwala, co następuje:

uchwala, co następuje: Projekt Druk Nr Uchwała Nr w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wnoszenie przez

Bardziej szczegółowo

TERMIN REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI Zadania współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego środkami Funduszu Spójności Priorytetu VIII : Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Projekt z dnia 17.03.2006 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr 59/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Łódź-Lublinek Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka poprzez projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wsparcie rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka poprzez projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Wsparcie rozwoju Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka poprzez projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego RZESZÓW 21.10.2010r. 1 POŁOŻENIE Strefa oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 31.05.2010 Zadania współfinansowane w ramach Priorytetu VI: Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T cel 6.3: Rozwój sieci lotniczej TEN-T. TERMIN REALIZACJI 36

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 i perspektywy na przyszłość Warszawa, 29.11.2013 r. Spis treści Perspektywa

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT W UJĘCIU STRATEGICZNYM 30.11.2015 r.

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT W UJĘCIU STRATEGICZNYM 30.11.2015 r. MOBILNOŚĆ I TRANSPORT W UJĘCIU STRATEGICZNYM 30.11.2015 r. Port Lotniczy Gdańsk - proces inwestycyjny w latach 2009-2012, skala i efekty Infrastruktura w roku 2009 Droga startowa z 2 drogami szybkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza

Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza Uchwała Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza. Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Przybliża nas do świata. Debata r

Przybliża nas do świata. Debata r Przybliża nas do świata Debata 13.10.2015r Dostępność komunikacyjna Komunalizacja lotniska w Babimoście Na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r.

Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 września 2015r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009

PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009 PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW SZCZECIN 08.12.2009 GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2010-20152015 ZAMKNIĘCIE PROGRAMU ZAGOSPODAROWANIA NOWEJ STRAśNICY I BAZY DT ETAPOWA REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2011r Druk Nr 11/10 w sprawie emisji obligacji komunalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r.

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 10 października 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego Główne obszary działań w zakresie EURO 2012 Organizacja przez Polskę turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 spowoduje

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia Druk Nr 27/2012 Projekt z dnia 02.02.2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta Miasta Łodzi akcji lub udziałów Miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach 2013 2017 Kraków, 27.02.2014 Plan prezentacji 1. Przychody spółki, koszty spółki i wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia Druk Nr 202/2011 Projekt z dnia 29.06.2011 w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do

Bardziej szczegółowo

Podniesienie kategorii podejścia ILS

Podniesienie kategorii podejścia ILS podejścia ILS Historia prac 28 października 2014 15 grudnia 2014 Skrócenie drogi startowej od strony progu 11 o 1000m Historia prac 5 marca 2015 22 kwietnia 2015 Skrócenie drogi startowej od strony progu

Bardziej szczegółowo

U M O W A. O REALIZACJĘ INWESTYCJI W TRYBIE LOKALNYCH INICJATYW INWESTYCYJNYCH w... r.

U M O W A. O REALIZACJĘ INWESTYCJI W TRYBIE LOKALNYCH INICJATYW INWESTYCYJNYCH w... r. U M O W A Załącznik nr 5b do procedury LII (Wzór dotyczy zadań przy realizacji których występuje udział finansowy MPWiK S.A.) O REALIZACJĘ INWESTYCJI W TRYBIE LOKALNYCH INICJATYW INWESTYCYJNYCH w.. r.

Bardziej szczegółowo

a, (imię i nazwisko) wydanym przez:,

a, (imię i nazwisko) wydanym przez:, UMOWA WSTĘPNA POŻYCZKI określająca wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe stron w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Studia stacjonarne I stopnia kierunek TRANSPORT KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA Nazwa profilu: Transport lotniczy Specyfika profilu:

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa)

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00. Droga gminna w parametrach klasy D (dojazdowa) INWESTOR: Gmina Józefów ul. Kościuszki 37 23-460 Józefów PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont drogi gminnej Długi Kąt Górniki od km 1+660,00 do km 1+940,00 ADRES BUDOWY: działka Nr 1330 położona w obrębie Długi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr Projekt z dnia w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk

Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk 3 Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie Gdańsk 4

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU] [projekt] Uchwała Nr 17/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego

Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Lotnictwo a ochrona klimatu globalnego Co mogą zrobić uczestnicy rynku lotniczego? Konferencja Lotnictwo a Ochrona Klimatu Globalnego Warszawa, 6 października 2008 Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 4/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia r. Projekt Zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia... 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego Załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/241/3/03/16 Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego Zamawiający wymaga opracowania wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Druk Nr 26/7 Uchwała Nr... z dnia... 2016 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garaŝowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garaŝowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garaŝowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/52/11 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2011 roku

UCHWAŁA Nr IX/52/11 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. UCHWAŁA Nr IX/52/11 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY Branża drogowa

PROJEKT TECHNICZNY Branża drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 1 12222R Gwoźnica Górna Kąty Gwoźnickie INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 02.04.2013r. TYTUŁ PROJEKTU: Droga gminna nr 1 12222R Gwoźnica Górna Kąty

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 41/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 7.1. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Operacja

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

, , , , ,00

, , , , ,00 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w latach 2017-2018

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 30 marca 2011 r. P/10/114 LWA-4100-08-03/2011 Tekst jednolity Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie.

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie. PROJEKT BUDOWLANY TOM - ENERGETYKA OŚWIETLENIE CZĘŚĆ OPISOWA Dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. BUDOWA I REMONT DROGI UL.OKOPOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ODWADNIAJĄCĄ 1 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2016 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy Przebudowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT-41003-4/07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1725/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1725/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1725/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-06-26 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PRIORYTETOWE DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH

PROGRAMY PRIORYTETOWE DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową. Kraków dnia, 02 września 2016 r.

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową. Kraków dnia, 02 września 2016 r. PROJEKT 2 Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł Ruczaj węzeł Łagiewniki ) wraz z linią tramwajową Kraków dnia, 02 września 2016 r. AGENDA: WPROWADZENIE GENEZA POWOŁANIA SPÓŁKI ZAŁOŻENIA MODELU FINASOWEGO ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

KONTROLE PROJEKTÓW UNIJNYCH,

KONTROLE PROJEKTÓW UNIJNYCH, KONTROLE PROJEKTÓW UNIJNYCH, REALIZOWANYCH W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM, WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH PRIORYTETÓW VI-VIII PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Centrum Unijnych Projektów Transportowych kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 marca 2017 r. Poz. 1331 UCHWAŁA NR XXX/304/2017 RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia budowy podłączeń

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Finansowanie Projektów Listopad 2017, Płock Cele i zadania strategiczne Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 Dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.424.981 zł. Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 25.07.2014 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gminnej ul. Matejki w Lędzinach SPIS ZAWARTOŚCI

Modernizacja drogi gminnej ul. Matejki w Lędzinach SPIS ZAWARTOŚCI Modernizacja drogi gminnej ul. Matejki w Lędzinach SPIS ZAWARTOŚCI I. DANE OGÓLNE 1.1 Inwestor 1.2 Biuro projektowe 1.3 Podstawa formalno prawna 1.4 Cel i zakres opracowania 1.5 Materiały wyjściowe II.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI 1. PLAN ORIENTACYJNY 2. OPIS TECHNICZNY 3. PRZEKROJE NORMALNE 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 5. PRZEDMIAR ROBÓT 6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 7. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Z

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr XLV/415/2014 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata 2014-2022 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W m. MARIANOWO GMINA DOMINOWO POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Działki nr ewid. Marianowo 231 CPV 45233124-4 Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi STADIUM : Projekt Budowlany OBIEKT : Budynek wielofunkcyjny ADRES : 33-314 Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi OPRACOWANIE : Projekt dojazdów, placów i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo