Wykład 3 - część I. I. TABELE. dr Artur Bartoszewski - Nowoczesne technologie informatyczne - WYKŁAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 3 - część I. I. TABELE. dr Artur Bartoszewski - Nowoczesne technologie informatyczne - WYKŁAD"

Transkrypt

1 Wykład 3 - część I. I. TABELE 1

2 I. Tabele Struktura tabeli - HTML Najprostsza tabela składa się z elementu <table> oraz komórek <td> pogrupowanych w rzędy <tr>. Podstawowa struktura kodu tabeli 3x4 wygląda zatem następująco: <table> //TABELA// <tr> //RZĄD// <td> </td> //KOMÓRKA// <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> 2

3 I. Tabele Struktura tabeli - XHTML <table summary="opis"> //Opis - nie jest wyświetlany// <thead> //Nagłówek tabeli// <tr> //wiersz nagłówka (może ich być więcej niż 1)// <th>nagłowekl</th> //Komórka nagłówka// <th>nagłowek2</th> </tr> </thead> //koniec nagłówka// <tfoot> //stopka tabeli// <tr> //wiersz stopki// <td>stopkal</td> //komórka stopki// <td>stopka2</td> </tr> </tfoot> //koniec stopki// <tbody> // sekcja body tabeli// <tr> //wiersz// <td>a11</td> //komórka// <td>a12</td> </tr> <tr> <td>a21</td> <td>a22</td> </tr> <tr> <td>a31</td> <td>a32</td> </tr> </tbody> </table> 3

4 I. Tabele Szerokość tabeli i kolumn Jak zmienić szerokość i pozycję tabeli? <table style="width: 100%;"> - szerokośd może byd podana w procentach (np. 100% szerokości okna); pikselach (px) czy też w centymetrach (cm) 4

5 I. Tabele Obramowania tabeli <table border="3"> - wywodzi się z poprzednich wersji języka HTML i umożliwia sterowanie obramowaniem wszystkich komórek tabeli na raz. Szerokośd obramowania podaje się jako wartośd atrybutu border, podanie zera jako szerokości usuwa obramowanie. <table style="border: 1px solid blue;"> - wykorzystuje atrybuty stylu CSS (atrybut stylu border, którego pierwszy parametr określa szerokośd obramowania, drugi styl, a trzeci kolor). UWAGA: ta konstrukcja powoduje, że obramowaniem otaczana jest cała tabela, lecz nie poszczególne komórki. 5

6 I. Tabele Obramowanie tabeli PRZYKŁAD: <table style="border: 5px double red" summary="tabela testowa">... // tabela z poprzedniego przykładu//... </table> 6

7 I. Tabele Obramowanie komórek W CSS można przypisad atrybut stylu border każdej komórce tabeli z osobna. <td style="border: 1pt solid green;">...</td> <td style="border: 2pt dashed blue;">...</td> <td style="border: 3pt dotted red;">...</td> Dotyczy to także komórek nagłówka i stopki tabeli <th style="border: 2pt solid green"> Nagłowek</th> <td style= border: 3 double red>stopka</td> 7

8 I. Tabele Kolor tła i tekstu tabeli Aby zmienid kolor tła tabeli i jej komórek za pomocą stylów CSS, wykorzystuje się atrybuty z rodziny background (głównie background-color). Zmiana koloru tła tabeli automatycznie indukuje zmianę koloru tła wszystkich komórek, których barwy tła nie określiłeś. Upraszcza to kompozycję wielobarwnych tabel. <table style= background-color: red> <td style= background-color: blue>...</td> Aby zmienid rozmiar, kolor i krój czcionki używamy poznanych juz atrybutów CSS (color: font-family: font-size: itp). Można je stosowad do całej tabeli <table>, lub do pojedynczych komórek <td>. 8

9 I. Tabele Jak określić marginesy komórek tabeli? <table cellpadding="5" cellspacing="5"> całej tabeli - działa dla cellpadding -określa szerokośd marginesu wewnątrz komórki określa odsunięcie zawartości komórki (tekstu, obrazu) od krawędzi. cellspacing - określa szerokośd marginesu wokół komórki a więc rozsunięcie komórek. Nadanie mu wartości 0 spowoduje zlikwidowanie obramowania" powstałego z tła tabeli. W razie CSS można sterowad szerokością marginesów wewnętrznych pojedynczych komórek. <td style= padding: 10px >...</td> 9

10 I. Tabele Wyrównanie tekstu w tabeli Do wyrównywania zawartości komórki czyli elementu td lub th służy atrybut stylu text-align, który może przyjmowad następujące wartości: left wyrównanie do lewego marginesu, right wyrównanie do prawego marginesu, center wyśrodkowanie, justify wyrównanie do obu marginesów (justowanie). Za wyrównanie zawartości komórki w pionie odpowiada atrybut stylu vertical-align, któremu można przypisad jedną z następujących wartości: top wyrównanie do górnego marginesu, bottom wyrównanie do dolnego marginesu, middle wyśrodkowanie 10

11 I. Tabele Wyrównanie tekstu w tabeli Przykład: 11

12 I. Tabele Wyrównanie tekstu w tabeli Przykład - rozwiązanie <table cellpadding="3" cellspacing="0" border="l" style="width:100%;" sunrnary="scalanie"> <tr style="height: 1.5cm;"> <td style="width: 33%; text-align: left; vertical-align: top;">lewo, góra</td> <td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: top;">środek, góra</td> <td style="width: 33%; text-align: right; vertical-align: top;">prawo, góra</td> </tr> <tr style="height: 1.5cm;"> <td style="text-align: <td style="text-align: left; vertical-align: middle;">lewo, środek</td> center; vertical-align: middle;">środek, środek</td> <td style="text-align: right; vertical-align: middle;">prawo, środek</td> </tr> <tr style="height: 1.5cm;"> <td style="text-align: left; vertical-align: bottom;">lewo, dół</td> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;">środek, dół</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">prawo, dół</td> </tr> </table> 12

13 I. Tabele Scalanie komórek tabeli 13

14 I. Tabele Scalanie komórek tabeli Jak scalić komórki w poziomie? Aby scalid sąsiadujące komórki tabeli, należy usunąd zbędne elementy <th> lub <td>, zaś dużą, scaloną komórkę uzupełnid atrybutem colspan informującym o liczbie komórek odpowiadających scalonej komórce. Na przykład, jeżeli chcesz scalid ze sobą trzy komórki: <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> wynikowy kod będzie miał następującą postad: <td colspan="3">...</td> 14

15 I. Tabele Scalanie komórek tabeli Jak scalić komórki w pionie? W podobny sposób można uzyskad efekt rozpięcia komórki na kilku wierszach. W tym przypadku skorzystamy z atrybutu rowspan elementu td z najwyższego wiersza oraz usuniemy elementy td z wierszy poniżej. 15

16 I. Tabele Scalanie komórek tabeli Jak scalić komórki w pionie - przykład <table summary="scalanie"> <tr> <td rowspan="2">nagłówek</td> <td>komórka 1.2</td> <td>komórka 1.3</td> <td>komórka 1.4</td> </tr> <tr> <td>komórka 2.2</td> //w drugiej kolumnie mamy już tylko 3 komórki (zamiast 4)// <td>komórka 2.3</td> <td>komórka 2.4</td> </tr> </table> 16

17 I. Tabele Tabela tworząca układ strony Jednym z najczęstszych zastosowao tabel jest wykorzystanie ich jako osnowy stron WWW. Typowy układ strony zawiera obszar nagłówka u góry strony, obszar menu z lewej strony i obszar treści (patrz rysunek). Nagłówek i menu zazwyczaj pozostają niezmienne na stronach serwisu, natomiast zmienia się zawartośd obszaru treści. 17

18 I. Tabele Tabela tworząca układ strony W sekcji <body> umieszczamy tabelę. <table summary="uklad strony WWW"> <tr> <td id="naglowek" colspan="2"> Nagłówek</td> </tr> <tr> <td id="menu"> Menu</td> <td id="zawartosc"> Zawartość</td> </tr> </table> Cała zawartośd strony umieszczona zostanie w komórkach tej tabeli 18

19 I. Tabele Tabela tworząca układ strony W sekcji <body> umieszczamy tabelę. <table summary="uklad strony WWW"> <tr> <td id="naglowek" colspan="2"> Nagłówek</td> </tr> <tr> <td id="menu"> Menu</td> <td id="zawartosc"> Zawartość</td> </tr> </table> Cała zawartośd strony umieszczona zostanie w komórkach tej tabeli 19

20 I. Tabele Tabela tworząca układ strony W arkuszu styli umieszczamy definicje: body {margin:0;} table {width:100%; height:100%;} table td {border: 1px dotted black; vertical-align:top;} table td#naglowek {height:50px;} table td#menu {width:150px} 20

21 I. Tabele Pozycjonowanie tabel na stronie Centrowanie tabeli: <div style="text-align: center"> <table style="border: 1px solid green; margin: auto;" summary= "Tabela testowa 2"> <tr> <td>komórka l</td> <td>komórka 2</td> </tr> </table> <div> Użyto tu dwu mechanizmów: <table style= margin: auto; > <div style= text-align: center >...</div> Ma to na celu zapewnienie poprawnego działania strony w różnych przeglądarkach. 21

22 I. Tabele Pozycjonowanie tabel na stronie Wyrównie do prawej: <table style= margin-left: auto; > <div style= text-align: right >...</div> Ma to na celu zapewnienie poprawnego działania strony w różnych przeglądarkach. 22

23 Wykład 3 - część II. I. KASKADOWOŚĆ I DZIEDZICZENIE 23

24 II. Kaskadowość i dziedziczenie Dziedziczenie Jak zapewne pamiętamy z poprzednich wykładów, znacznik body jest przodkiem wszystkich pozostałych znaczników wszystkie znaczniki formatowane za pomocą CSS są jego potomkami. Dlatego dzięki dziedziczeniu w CSS, jeśli w arkuszu stylów napiszemy poniższą regułę: body {font-family: verdana, helvetica, sans-serif; color:blue;) tekst we wszystkich elementach dokumentu oddziedziczy te style i będzie napisany niebieską czcionką kroju Verdana (lub inną z podanych, jeśli Verdana będzie niedostępna). Poziom hierarchii nie ma tu żadnego znaczenia. 24

25 II. Kaskadowość i dziedziczenie Dziedziczenie Wiele własności CSS podlega dziedziczeniu w ten sposób w szczególności style dotyczące tekstu. Istnieje jednak duża liczba własności CSS których dziedziczenie nie miałoby sensu. Są to przede wszystkim własności związane z pozycjonowaniem i wyświetlaniem elementów prostokątnych, jak obramowania, marginesy i dopełnienie. Dodatkowo należy zachowad ostrożnośd podczas używania względnych jednostek wielkości, jak procenty czy em. Jeśli rozmiar tekstu w znaczniku zostanie ustawiony na 80% i znacznik ten jest potomkiem innego znacznika, którego rozmiar tekstu również jest ustawiony na 80%, to w tym pierwszym rzeczywisty rozmiar tekstu wyniesie 64% (80% z 80%). 25

26 II. Kaskadowość i dziedziczenie Kaskadowość Jak sama nazwa wskazuje, kaskadowośd oznacza kaskadę arkuszy stylów związaną z hierarchią elementów w dokumencie. Jej celem jest pozwolenie przeglądarce na podjęcie decyzji, którego z wielu źródeł określonej własności dla określonego znacznika należy użyd. Kaskadowośd to potężny mechanizm. Dzięki jego zrozumieniu można pisad bardzo oszczędny i łatwy do edycji kod CSS. Pozwala na tworzenie dokumentów, które wyglądają tak, jak zostało to zaplanowane, jednocześnie pozostawiając niektóre aspekty kontroli wyglądu, jak rozmiary czcionek, w rękach użytkowników, którzy mogą mied nietypowe potrzeby. 26

27 II. Kaskadowość i dziedziczenie Źródła stylów Kolejnośd lokalizacji przeszukiwanych przez przeglądarkę w celu znalezienia arkuszy stylów (kaskada) przedstawia się następująco: Domyślny arkusz stylów przeglądarki. Arkusz stylów użytkownika. Autorski zewnętrzny arkusz stylów. Autorski osadzony arkusz stylów. Autorski lokalny arkusz stylów. 27

28 II. Kaskadowość i dziedziczenie Źródła stylów Arkusz stylów przeglądarki (domyślny) - ukryty głęboko w jej wnętrzu, ponieważ każdy znacznik ma jakiś określony styl. Na przykład znacznik <hi> jest powiększony i pogrubiony, zawartośd znacznika <em> jest pisana kursywą, a listy są wcięte i każdy ich element jest poprzedzony punktorem. Nie trzeba pisad żadnych arkuszy stylów, aby to formatowanie było zastosowane. Domyślny arkusz stylów przeglądarki Firefox ma nazwę html.css. Można go modyfikowad według własnych upodobao. 28

29 II. Kaskadowość i dziedziczenie Źródła stylów Kolejne źródło stylów to arkusz stylów użytkownika. Użytkownik także może utworzyd własny arkusz stylów, aczkolwiek niewielu to robi. Taka możliwośd jest pomocna dla osób z wadami wzroku, ponieważ umożliwia zwiększenie rozmiaru tekstu lub ustawienie takich kolorów tekstu i tła, które umożliwia im ich rozróżnienie. W przeglądarkach IE 6 i 7 arkusz stylów użytkownika można dodad, klikając przycisk Narzędzia/Opcje Internetowe/Dostępnośd i wskazując lokalizację wybranego pliku. Opcja ta umożliwia na przykład użytkownikom z wadami wzroku zastosowad regułę podobną jak: body {font-size:200%;} 29

30 II. Kaskadowość i dziedziczenie Źródła stylów Ostatnie źródło stylów to arkusze pisane przez programistę, tak zwane autorskie arkusze stylów. Wiemy już, że mogą byd one dołączane z zewnętrznych plików, osadzone w nagłówku strony lub wpisane bezpośrednio w kod XHTML, czyli lokalne. 30

31 II. Kaskadowość i dziedziczenie Zasady kaskadowości Zasada 1: Odszukanie wszystkich deklaracji mających zastosował nie do każdego elementu i każdej własności. Kiedy przeglądarka ładuje stronę, sprawdza każdy znacznik pod kątem tego czy nie ma pasującej do niego reguły. 31

32 II. Kaskadowość i dziedziczenie Zasady kaskadowości Zasada 2: Sortowanie według kolejności i wagi. Przeglądarka sprawdza po kolei wszystkie źródła stylów i ustawia w trakcie tego procesu wszystkie znalezione własności. Jeśli jakaś ustawiona własność jest zdefiniowana także na niższym poziomie, zostaje ustawiona ponownie według nowej wartości. Działanie to jest powtarzane w razie potrzeby tak długa aż przeglądarka przetworzy ostatni dostępny arkusz stylów. Styl zastosowany do formatowania każdego elementu to ostatni z napotkanych przez przeglądarkę. 32

33 II. Kaskadowość i dziedziczenie Zasady kaskadowości Zasada 2: Sortowanie według kolejności i wagi. Przykład: Tabela przedstawia ten proces dla strony zawierającej kilka znaczników p. Zakładamy, że dwa z tych znaczników posiadają style lokalne, które ustawiają kolor tekstu jako czerwony. Tekst wszystkich pozostałych akapitów będzie miał w tym przypadku kolor niebieski. 33

34 II. Kaskadowość i dziedziczenie Zasady kaskadowości Zasada 2: Sortowanie według kolejności i wagi. UWAGA: Oczywiście nie jest to takie proste. Istnieje jeszcze waga deklaracji. Reguła może być zdefiniowana jako ważna: Słowo limportant powinno być oddzielone od deklaracji, której dotyczy, tylko jedną spacją. Dopiero po nim należy postawić średnik. Niniejsza reguła informuje, że ważne jest, aby kolor tekstu był czerwony. Dzięki temu tekst będzie czerwony, nawet jeśli gdzieś na niższym poziomie kaskady znajduje się deklaracja mówiąca inaczej. Przed zastosowaniem deklaracji limportant należy się zawsze głęboko zastanowić 34

35 II. Kaskadowość i dziedziczenie Zasady kaskadowości Zasada 3: Sortowanie według precyzji. Precyzja (ang. specificity) określa, jak bardzo precyzyjny jest selektor. Jak wiemy jeśli arkusz stylów zawiera dwie reguły: p {font-size:12px;} i p.largetext (font-size:16px;} to tekst w poniższym fragmencie strony będzie miał wysokość 16 pikseli, ponieważ selektor drugiej z przedstawionych reguł jest bardziej precyzyjny niż pierwszego. <p class="largetext">fragment tekstu.</p> 35

36 II. Kaskadowość i dziedziczenie Zasady kaskadowości Zasada 3: Sortowanie według precyzji. Precyzja (ang. specificity) określa, jak bardzo precyzyjny jest selektor. Jak wiemy jeśli arkusz stylów zawiera dwie reguły: p {font-size:12px;} i p.largetext (font-size:16px;} to tekst w poniższym fragmencie strony będzie miał wysokość 16 pikseli, ponieważ selektor drugiej z przedstawionych reguł jest bardziej precyzyjny niż pierwszego. <p class="largetext">fragment tekstu.</p> 36

37 II. Kaskadowość i dziedziczenie Zasady kaskadowości Zasada 3: Sortowanie według precyzji. Może się to wydawać oczywiste, ale co się stanie z zaprezentowanym fragmentem kodu XHTML, jeśli zostaną użyte następujące reguły? p {font-size:12px;}.largetext {font-size:16px;} Obie pasują do naszego znacznika, ale klasa przesłania selektor znacznika i tekst będzie miał 16 pikseli wysokości. Oto dlaczego: precyzja selektora znacznika wyrażona liczbowo to w tym przypadku 1, natomiast klasy to

38 II. Kaskadowość i dziedziczenie Zasady kaskadowości Zasady obliczania precyzji selektorów. Jest to trzycyfrowy system punktowania oparty na formacie trzech pól: a-b-c. Precyzję obliczamy następująco: 1. Policz, ile jest w selektorze identyfikatorów, i ich liczbę podstaw w miejsce a. 2. Policz, ile jest w selektorze klas, pseudoklas i innych atrybutów, a ich łączną liczbę podstaw w miejsce b 3. Policz, ile jest w selektorze nazw elementów, i ich liczbę podstaw w miejsce c. 4. Powstaje w ten sposób trzycyfrowa liczba (oczywiście jest to tylko umownie liczba, ponieważ ułatwia to odczyt wyników; nie należy zapominać, że można uzyskać wynik typu , od którego bardziej precyzyjny jest wynik 0-2-0). 38

39 II. Kaskadowość i dziedziczenie Zasady kaskadowości 39

40 II. Kaskadowość i dziedziczenie Zasady kaskadowości Zasada 4: Sortowanie według kolejności. Jeśli dwa selektory mają dokładnie taką samą wagę, górę bierze ten, który znajduje się na niższym poziomie kaskady. 40

41 II. Kaskadowość i dziedziczenie Kaskadowość w uproszczeniu 41

42 Literatura: W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książek: Sokół M.; abc języka HTML i XHTML. Helion, Gliwice Wyke-Smitch Ch.; CSS Witryny szyte na miarę. Helion, Gliwice

Young Programmer: HTML+PHP. Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2

Young Programmer: HTML+PHP. Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2 Young Programmer: HTML+PHP Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2 Ramowy program warsztatów Zajęcia 1: Zajęcia wprowadzające, HTML Zajęcia 2: Style CSS (tabele i kaskadowe arkusze stylów) Zajęcia 3: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER="1"> <TR>

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER=1> <TR> Tabele Autorem niniejszego skryptu jest dr inż. Robert Kolud Tabele w HTML to nie tylko praktyczny sposób na przedstawianie zestawień informacji. Znacznie częściej jednak tabele są wygodnym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. CSS Wskazówki

Języki programowania wysokiego poziomu. CSS Wskazówki Języki programowania wysokiego poziomu CSS Wskazówki CSS powinno się projektować hierarchicznie, zaczynając od elementów ogólniejszych, kończąc na szczegółowych - Źle: p.mid { text-align: center; p { color:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu HTML cz.2. Model pudełkowy HTML Elementy blokowe w tym table oraz div są wyświetlane według tzw. modelu pudełkowego: Zawartość Odstęp (padding) Obramowanie (border)

Bardziej szczegółowo

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css.

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css. Kaskadowe arkusze stylów CSS Geneza - oddzielenie struktury dokumentu HTML od reguł prezentacji - poszerzenie samego HTML Korzyści - przejrzystość dokumentów - łatwe zarządzanie stylem (wyglądem) serwisu

Bardziej szczegółowo

Krótki przegląd własności języka CSS

Krótki przegląd własności języka CSS Krótki przegląd własności języka CSS Stosując arkusze stylów CSS, w sposób wyraźny oddziela się formatowanie dokumentu XHTML od jego warstwy znaczeniowej umieszczonej w sekcji . Niżej zestawiono

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie tytułu związanej z tabelą

Deklarowanie tytułu związanej z tabelą Tabele 1 Deklarowanie tytułu związanej z tabelą Przychody w latach 2007-2010 Położenie pozbawione stylu Treść nagłówka Formatowanie położenia w stylach

Bardziej szczegółowo

Znaczniki języka HTML

Znaczniki języka HTML www.math.uni.lodz.pl/ radmat Elementy inline ... Elementy inline ... ... Elementy inline ... ... ... Elementy inline

Bardziej szczegółowo

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model Box model: Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model: Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji

Bardziej szczegółowo

[ HTML ] Tabele. 1. Tabela, wiersze i kolumny

[ HTML ] Tabele. 1. Tabela, wiersze i kolumny [ HTML ] Tabele 1. Tabela, wiersze i kolumny Opis tabeli znajdowad się powinien wewnątrz znaczników . W ich ramach umieszczone są definicje rzędów, komórek w rzędach oraz dane w komórkach.

Bardziej szczegółowo

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional).

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional). Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06 Moduł 4. Style Zajęcia poświęcone będą kaskadowym arkuszom stylów (por. slajdy 18.-27. z wykładu 2.) Wiele uwagi poświęcaliśmy do tej pory planowaniu szkieletu

Bardziej szczegółowo

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1. Widżety KIWIPortal tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.3 Strona 1 z 17 1 SPIS TREŚCI 2 Metody osadzania widżetów... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

9. TABELE KURS HTML.

9. TABELE KURS HTML. 9. TABELE Tabele są czymś niezwykle waŝnym dla strony HTML. ChociaŜ początkujący omijają je szerokim łukiem, lepiej się je nauczyć. Ta lekcja będzie większym połączeniem oby dwóch języków kursu niŝ jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów CSS Kaskadowe Arkusze Stylów CSS CSS = Cascading Style Sheets Style określają sposób wyświetlania zawartości elementów HTML Arkusz stylów jest zbiorem takich reguł Pojawiły się w HTML 4.0 by rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Układy witryn internetowych

Układy witryn internetowych 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami kaskadowych arkuszy stylów CSS w zakresie kontrolowania położenia elementów na stronie. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA W normalnym układzie opartym

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Odsyłacze. Style nagłówkowe

Odsyłacze. Style nagłówkowe Odsyłacze ... polecenie odsyłcza do dokumentu wskazywanego przez url. Dodatkowym parametrem jest opcja TARGET="...", która wskazuje na miejsce otwarcia wskazywanego dokumentu, a jej parametrami

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp.

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Style CSS Wstęp Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Podstawową zaletą i zadaniem stylów jest oddzielenie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets)

Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets) Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets) Przykład użycia stylu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS

Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS Wprowadzenie: Od tego ćwiczenia zajmować się będziemy CSS czyli Kaskadowymi Arkuszami Stylów (Cascading Style Sheets). CSS stanowią uzupełnienie dla HTML-a. HTML odpowiada

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Czas realizacji: 2 godziny Kurs: WYK01_HTML.pdf, WYK02_CSS.pdf Pliki:, Edytor: http://www.sublimetext.com/ stabilna wersja 2 (portable) Ćwiczenie 1. Szablon strony

Bardziej szczegółowo

HTML cd. Ramki, tabelki

HTML cd. Ramki, tabelki HTML cd. Ramki, tabelki Ramki Umożliwiają wyświetlanie kilku niezależnych dokumentów w tym samym oknie w układzie pionowym, poziomym lub mieszanym. Wady: kłopotliwe drukowanie, konieczność zapanowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 - Tabele

Ćwiczenie 4 - Tabele Ćwiczenie 4 - Tabele W ćwiczeniu tym zajmujemy się tabelami. Tabele moŝna wykorzystywać do róŝnych celów. W tabelach moŝna prezentować dane i je wyliczać, moŝna ustalić określony układ treści i stworzyć

Bardziej szczegółowo

I. Wstawianie rysunków

I. Wstawianie rysunków I. Wstawianie rysunków Wstawiane rysunku Bez parametrów: Tekst alternatywny Tytuł obrazka

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów...

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów... Spis treści Konwencje zastosowane w książce...5 Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6 Struktura reguł...9 Pierwszeństwo stylów... 10 Klasyfikacja elementów... 13 Sposoby wyświetlania elementów...

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Technologie Informacyjne Wykªad 7 Paweª Witkowski MIM UW Wiosna 2013 P. Witkowski (MIM UW) Technologie Informacyjne Wiosna 2013 1 / 23 HTML HTML Sªu»y do deniowania struktury dokumentu: akapity nagªówki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji Projektowanie aplikacji internetowych CSS w akcji Tak to ma wyglądać Strona : 2 Założenie Treść strony ma być oddzielona od informacji o jej wyglądzie. Kod HTML nie powinien zawierać żadnych informacji

Bardziej szczegółowo

p { color: yellow; font-weight:bold; }

p { color: yellow; font-weight:bold; } Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Ćwiczenie nr 13: CSS Wstęp Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Styli, w skrócie CSS) jest językiem, który opisuje sposób w jaki będzie wyświetlana

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Informacje podstawowe 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Informacje podstawowe 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Informacje podstawowe 9 Co to jest internet? 9 Co to jest WWW? 10 Jak komunikują się komputery w internecie? 11 Surfowanie i przeglądarka 12 Jeszcze kilka słów o adresach URL 13 Co

Bardziej szczegółowo

Podstawowe znaczniki języka HTML.

Podstawowe znaczniki języka HTML. Podstawowe znaczniki języka HTML. Struktura dokumentu. Sposób użycia i dokumentu. Między nimi umieszczana jest cała treść dokumentu. Sposób użycia Sekcja HEAD zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR>

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR> Język html to język znaczników inaczej tagów, czyli słów lub skrótów pochodzących z języka angielskiego ujętych w nawiasy ostrokątne , np.. . W większości przypadków spotykamy znaczniki początku (inaczej

Bardziej szczegółowo

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco:

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco: 1 1. Ramki Najbardziej elastycznym sposobem budowania stron jest uŝycie ramek. Ułatwiają one nawigowanie w wielostronicowych dokumentach HTML, poprzez podział ekranu na kilka obszarów. KaŜdy z nich zawiera

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML Radosław Rudnicki (joix@mat.umk.pl) 05.09.2009 r. Wprowadzenie do języka HTML Do tworzenia stron internetowych wystarczy użyd zwykłego Notatnika oferowanego przez system Windows, czy dowolny inny system

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej.

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 26 lutego 2006 roku Czas trwania zajęć: 90 minut, przedmiot: TI Temat lekcji: Tworzenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Model blokowy. Model blokowy w CSS

Model blokowy. Model blokowy w CSS Model blokowy Model blokowy w CSS opisuje bloki, które są generowane dla elementów HTML. Model blokowy zawiera także dokładne opcje związane z ustawieniem maginesu zewnętrznego, wewnętrznego, obramowania

Bardziej szczegółowo

www.fwrl.pl/szkolenie

www.fwrl.pl/szkolenie STRONA www.fwrl.pl/szkolenie MS WORD HTML HTML i dostarczają informację dla silnika przeglądarki o tym jak ma być zbudowana i wyświetlona strona HTML HTML HTML (warstwa logiczna co i gdzie ma być) (wastwa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie Układ graficzny CKE 2016 chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Nazwa kwalifikacji: Twmzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Rysunek otaczany przez tekst

Rysunek otaczany przez tekst Tekst i obrazy 1 Rysunek otaczany przez tekst Wprowadzanie obiektu graficznego Rozmiar ramki: width= 200 deklaruje się tylko

Bardziej szczegółowo

ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW

ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW HTML i inne Struktura dokumentu standard języka użytego do budowy strony nagłówek strony zawartość strony ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW Strona kodowa Opis strony Słowa

Bardziej szczegółowo

Elementy div i style CSS w praktyce

Elementy div i style CSS w praktyce Elementy div i style CSS w praktyce Włodzimierz Gajda 23 listopada 2005 ver. 0.2 Streszczenie Artykuł omawia kulisy tworzenia strony internetowej wyłącznie w oparciu o elementy div oraz kaskadowe arkusze

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

I. Pozycjonowanie elementów

I. Pozycjonowanie elementów Wykład 4 - część I. I. Pozycjonowanie elementów 1 I. Pozycjonowanie elementów Model blokowy Każdy element użyty w kodzie XHTML tworzy na stronie blok. W związku z tym strona XHTML w rzeczywistości składa

Bardziej szczegółowo

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów.

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów. JĘZYK - HTML Hipertekst - możliwośd przechodzenia między różnymi fragmentami tego samego lub różnych dokumentów, które zostały ze sobą powiązane. Jest systemem odnośników (tzw. Skrótów), działających na

Bardziej szczegółowo

Bezbolesny wstęp do CSS

Bezbolesny wstęp do CSS CZĘŚĆ 1 Bezbolesny wstęp do CSS... 1 1 HTML i CSS: skupmy się na podobieństwach... 3 Krótka historia HTML i CSS... 5 Udokumentowane początki HTML...5 Odziedziczone po HTML ograniczenia... 5 Obejścia i

Bardziej szczegółowo

obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) faktycznie wymagają

obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) faktycznie wymagają Tabela obecnie tabeli nie stosuje się do budowy struktury witryny (stosuje się za to pozycjonowanie elementów i warstwy) tabel używa się wyłącznie do prezentacji tych danych, które tego tabel używa się

Bardziej szczegółowo

Wybrane znaczniki HTML

Wybrane znaczniki HTML Wybrane znaczniki HTML Struktura dokumentu HTML informacje o dokumencie i plikach zewnętrznych zawartość wyświetlana w przeglądarce wraz z tagami formatującymi

Bardziej szczegółowo

Elementarz HTML i CSS

Elementarz HTML i CSS Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych 1 Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych Treść, korekta, skład i oprawa graficzna

Bardziej szczegółowo

Tło CSS 3. Gabriela Panuś

Tło CSS 3. Gabriela Panuś Tło CSS 3 Gabriela Panuś body { background-color: kolor; TŁO - CSS } TŁO OBRAZKOWE background-image: url(tlo.jpg); /* podajemy ścieżkę do tła */ body { } background: #6495ed url(image/obrazek.png); Właściwości

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału: CSS3 Spis treści

Powtórzenie materiału: CSS3 Spis treści Powtórzenie materiału: CSS3 Spis treści Kolory...2 Jednostki...3 Czcionka...3 Elementy blokowe...3 Cienie...5 Gradient...5 Zgodność z przeglądarkami...6 Kolory Wartości kolorów w CSS podawać można na 4

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Podstawy pozycjonowania CSS

Podstawy pozycjonowania CSS Podstawy pozycjonowania CSS Żeby pokazać w jaki sposób przeglądarka rozkłada elementy na stronie posłużę się prostym przykładowym fragmentem kodu html. div id="before"

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 2. Plik index.htm... 2. Plik zaglowce.htm... 6. Plik uprawnienia.htm... 8. Plik bezpieczeństwo.htm... 9. Plik szanty.htm...

Wstęp... 2. Plik index.htm... 2. Plik zaglowce.htm... 6. Plik uprawnienia.htm... 8. Plik bezpieczeństwo.htm... 9. Plik szanty.htm... ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI Wstęp... 2 Plik index.htm... 2 Plik zaglowce.htm... 6 Plik uprawnienia.htm... 8 Plik bezpieczeństwo.htm... 9 Plik szanty.htm... 11 Połączenie podstron w witrynę... 11 Zobacz podgląd

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

I. Menu oparte o listę

I. Menu oparte o listę I. Menu oparte o listę We wcześniejszych przykładach założyliśmy, że menu posiada tylko jeden poziom nawigacji. Czasem jednak jeden poziom nie wystarczy za pomocą list elementów oraz kaskadowych arkuszy

Bardziej szczegółowo

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów.

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Znaczniki HTML (tagi) postać ogólna: zawartość

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu. Witryny i aplikacje internetowe

Test z przedmiotu. Witryny i aplikacje internetowe Test z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe Tylko jedna odpowiedź jest poprawna!!! Zadanie 1 Kod języka HTML przedstawi tabelę składającą się z dwóch

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets) 1. Wprowadzenie Selektory należą do kluczowych pojęć, wskazują obiekty, którym przypisujemy jakiś zestaw

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Stylizowanie plakatu

Krok 1: Stylizowanie plakatu HTML & CSS 1 Wanted! Każdy Klub Kodowania musi być zarejestrowany. Zarejestrowane kluby można zobaczyć na mapie na stronie codeclubworld.org - jeżeli nie ma tam twojego klubu sprawdź na stronie jumpto.cc/18cplpy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Informacje wstępne Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki HTML) muszą być przekazane do melog.com dwa dni albo maksymalnie dzień wcześniej

Bardziej szczegółowo

Dokument hipertekstowy

Dokument hipertekstowy Dokument hipertekstowy Laboratorium 4 CSS mgr inż. Krzysztof Wróbel Katedra Lingwistyki Komputerowej Cel poznanie konceptu stylów tworzenie różnych typów reguł stylów Style służą do zmiany wyglądu elementów

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe Wykład 2 CSS

Systemy internetowe Wykład 2 CSS Systemy internetowe Wykład 2 CSS CSS - definicja CSS (Cascading Style Sheets) kaskadowe arkusze stylów CSS - język opisujący w jaki sposób elementy HTML będą wyświetlane na ekranie komputera, tabletu,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Ćwiczenie 1 Temat: Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z technologią tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML.

Bardziej szczegółowo

Technika pracy nad układem strony

Technika pracy nad układem strony Układ strony Technika pracy nad układem strony nad układem strony pracujemy: krok po kroku, testując witrynę po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany, sprawdzamy poprawnośd kodu HTML, CSS oraz wygląd w przeglądarkach,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY INTERNETOWEJ WWW.MALA-ROSJA.PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY INTERNETOWEJ WWW.MALA-ROSJA.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONY INTERNETOWEJ WWW.MALA-ROSJA.PL 1. Logowanie się do panelu administracyjnego 2. System newsów 3. Dodawanie i edycja podstron 4. Moduły strony 5. Zmiana wyglądu strony 6. Galeria

Bardziej szczegółowo

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl HTML 1 Gimnazjum nr 1 w Barcinie UWAGA: UTWÓRZ FOLDER HTML, a w nim HTML-1 dla pierwszego ćwiczenia. Imię_ nazwisko_html-1.html z dysku J: w folderze HTML 1. Tło strony - Jednolity kolor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 1 opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz HTML (HyperText Markup

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML. 2. Komendy ujęte są w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami.

Podstawy HTML. 2. Komendy ujęte są w nawiasy ostre - < > i występują najczęściej parami. Podstawy HTML 1. HTML - to język formatowania dokumentów elektronicznych, który pozwala uformować tekst oraz połączyć go z grafiką. Dokument HTML ma postać pliku tekstowego, gdzie tekst przeplatany jest

Bardziej szczegółowo

Blok dokumentu. <div> </div>

Blok dokumentu. <div> </div> Blok dokumentu Polecenie div (blok, sekcja) jest jednym z najbardziej fundamentalnym poleceń języka HTML, które odgrywa kluczową rolę w grupowaniu wielu różnych elementów i pozycjonowaniu większych fragmentów

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 TINT. XHTML tabele i ramki. Zofia Kruczkiewicz

Wykład 2 TINT. XHTML tabele i ramki. Zofia Kruczkiewicz Wykład 2 TINT XHTML tabele i ramki Zofia Kruczkiewicz 1. Tabele 1.1. Przykład tabeli zawierającej kalendarz na miesiąc marzec ... definiuje tabelę Atrybuty: border ="" obramowanie tabeli,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro)

Lp. Nazwisko Wpłata (Euro) Tabele_Writer Wstawianie tabeli Na początku dokumentu wpisz tekst Rzym-Lista Wpłat i wciśnij Enter. Następnie naciśnij symbol strzałki przypisanej do ikony Tabela znajdujący się na pasku narzędzi Pracę

Bardziej szczegółowo

URL: http://www.ecdl.pl

URL: http://www.ecdl.pl Syllabus WEBSTARTER wersja 1.0 Polskie Towarzystwo Informatyczne 2007 Copyright wersji angielskiej: Copyright wersji polskiej: The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

HTML, CSS i JavaScript / Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer Kyrnin. Gliwice, cop Spis treści

HTML, CSS i JavaScript / Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer Kyrnin. Gliwice, cop Spis treści HTML, CSS i JavaScript / Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer Kyrnin. Gliwice, cop. 2017 Spis treści O autorach 11 Wprowadzenie 13 CZĘŚĆ I ROZPOCZĘCIE PRACY Lekcja 1. Co oznacza publikowanie treści w sieci

Bardziej szczegółowo

CSS - 2. Właściwości tekstu, czcionek

CSS - 2. Właściwości tekstu, czcionek CSS - 2 Właściwości tekstu, czcionek Właściwości tekstu Służą do nadawania określonego wyglądu tekstowi:» color» direction» letter-spacing» text-align» text-decoration» text-indent» text-shadow» text-transform»

Bardziej szczegółowo

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets HTML a CSS HTML odpowiada za strukturę tworzonej witryny internetowej i poszczególnych dokumentów (ich stronę semantyczną) CSS odpowiada za wizualną prezentację

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista stylów

Alfabetyczna lista stylów Tematy: Kaskadowe arkusze stylów Alfabetyczna lista stylów Uwaga: wiele stylów CSS3 nie jest ciągle interpretowanych przez przeglądarki Styl Znaczen CSS1 CSS2 CSS3 IE FF A animation Zbiorcza definicja

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji tekstu

Podstawy edycji tekstu Podstawy edycji tekstu Edytor tekstu (ang. word processor) to program umożliwiający wprowadzanie, redagowanie, formatowanie oraz drukowanie dokumentów tekstowych. Wyliczmy możliwości dzisiejszych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML. Wykład 4. Tworzenie tabel na stronie WWW. Umieszczanie grafiki w komórkach tabel.

Kurs HTML. Wykład 4. Tworzenie tabel na stronie WWW. Umieszczanie grafiki w komórkach tabel. Wykład 4 Tworzenie tabel na stronie WWW. Umieszczanie grafiki w komórkach tabel. Tabele Tabele zostały oficjalnie wprowadzone w HTML-u 3.2. Od tej pory wywarły ogromny wpływ na sposób projektowania i tworzenia

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

Technika pracy nad układem strony

Technika pracy nad układem strony Układ strony Technika pracy nad układem strony nad układem strony pracujemy: krok po kroku, testując witrynę po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany, sprawdzamy poprawnośd kodu HTML, CSS oraz wygląd w przeglądarkach,

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo