BIAŁYSTOK, ŁOMŻA, SUWAŁKI BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIAŁYSTOK, ŁOMŻA, SUWAŁKI BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ"

Transkrypt

1 BIAŁYSTOK, ŁOMŻA, SUWAŁKI BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ Marzec Kwiecień 2015, Rok XXVI, Nr 2(106) ROK ZAŁOŻENIA 1990

2 Wydawca: Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku Adres redakcji: Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku Białystok, ul. Świętojańska 7 tel. +48 (85) ; fax: +48 (85) Redaguje Kolegium: Krzysztof Dach, Krzysztof Dawidowski redaktor wydań internetowych, Ryta Filipkowska, Andrzej Gajewski, Jerzy Gryko, Janusz Kłoczko, Maciej Makarewicz, Janusz Poznański, Jan Stasiewicz redaktor naczelny, Jolanta Szczurko, Andrzej Tynecki, Jolanta Wróblewska sekretarz redakcji, j.wroblewska@hipokrates. org Stali współpracownicy: Ryszard Grabowski, Ryszard Kijak, Teresa Kurowska, Jan Pietruski, Bronisław Podolak (Łomża), Jan Podziewski (Suwałki), Mieczysław Wasielica. Korekta Zespół Strona internetowa Biuletynu Skład komputerowy Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku Zdjęcie na okładce Andrzej Lussa Projekt okładki Leszek Koszewnik SPIS TREŚCI KLUB LEKARZA SENIORA PRO MEMORIA CHWILA REFLEKSJI Z ŻYCIA IZBY KOMUNIKATY I INFORMACJE W Y D A R Z E N I A SPECJALIŚCI S E N I O R Z Y K U L T U R A P O E Z J A FELIETON KSIĄŻKI WSPOMNIENIE EPITAFIA Zdjęcia P. Lussa, M. Krahel, J. Stasiewicz, M. Wasielica, J. Wróblewska. Nakład egz. Redakcja nie zwraca nie zamówionych artykułów i nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość skracania i poprawy stylistycznej otrzymanych do druku materiałów.

3 P E R I O D Y K O K R Ę G O W E J I Z B Y L E K A R S K I E J w BIAŁYMSTOKU Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej, Białystok ul. Świętojańska 7, tel. 85) Sekretariat biura: Jolanta Wróblewska w. 102, Anna Zajączkowska w bialystok@hipokrates.org OC lekarzy - p. Halina Ofmańska tel. 85) lub ) Bieżący rachunek bankowy składki członkowskie, praktyki lekarskie Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Białystok Nr ) Składki z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie PZU SA Życie, należy przekazywać na konto: Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, Nr Delegatury OIL: Łomża Krystyna Jakubowska, tel./fax 86) , Łomża, ul. Kazańska 14 / 22. Suwałki Elżbieta Rał, tel./ fax 87) , Suwałki, ul. Reja 66 / 1. Od 1 lutego 2013 roku zmieniły się godziny pracy wszystkich jednostek organizacyjnych OIL, i tak w poniedziałek pracujemy od godz. 10,00 do 18,00, w pozostałe dni tygodnia od 7,30 do 15,30. Klub Lekarza Seniora jest czynny: w Białymstoku w każdy wtorek od godz w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku ul. Świętojańska 7; w Łomży w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz w siedzibie delegatury, Łomża ul. Kazańska 14 / 22; w Suwałkach w drugą i czwartą środę miesiąca w godz w siedzibie delegatury, Suwałki ul. Reja 66 / 1. *** W sprawie wynajmowania Klubu Lekarza w Białymstoku na wydarzenia okazjonalne, należy tak jak dotąd kontaktować się z p. Jolantą Wróblewską w biurze OIL Białystok, ul. Świętojańska 7 pok. 106 lub telefonicznie 85) w Serdecznie zapraszamy.

4 Dr n. med. Andrzej Piotr Lussa Absolwent i wieloletni pracownik naukowy Akademii Medycznej w Białymstoku był lekarzem o wszechstronnych uzdolnieniach. Nauczyciel akademicki ze znaczącym dorobkiem badawczym, humanista, z pasją oddawał sie pracy społecznej i politycznej, był też jednym z twórców odrodzonego samorzdu lekarskiego w Białymstoku. Ukoronowaniem jego osiągnięć stał się wybór na prezydenta Białegostoku w 1994 roku. Urodził się 20 lutego 1949 roku w Otwocku w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jego rodzice, Eugenia i Franciszek Lussowie, byli żołnierzami Armii Krajowej. Mieszkali w Garwolinie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Po uzyskaniu dyplomu lekarza odbył studia doktoranckie ( ). Od 1976 roku został zatrudniony w Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej AMB jako asystent, a następnie adiunkt, pracując pod kierunkiem prof. Karola Buluka. Profesor był też promotorem jego pracy doktorskiej pt. Układ krzepnięcia i fibrynolizy w osoczu wytrząsanym z alkoholem n-amylowym, którą obronił w 1978 roku. W 1976 roku ożenił się z Elżbietą z domu Sekuła; miał dwoje dzieci. W Zakładzie Patologii, w którym w tym czasie utrwalała się białostocka szkoła koagulologii, prowadził wszechstronne badania w zakresie krzepnięcia, fibrynolizy i kininogenezy. Ich wynikiem było ponad 30 prac i komunikatów zjazdowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Był jednym z założycieli Solidarności na Uczelni (1980), członkiem Komisji Zakładowej i redaktorem prowadzącym Biuletynu Informacyjnego. W 1982 roku, w ramach politycznej akcji weryfikującej nauczycieli w AMB, należał do najbardziej represjonowanych działaczy solidarnościowych w Uczelni. 4

5 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. Równolegle do pracy w Zakładzie stale utrzymywał kontakt z Kliniką Hematologii AMB, szkoląc się w zakresie chorób wewnętrznych. Uzyskał w tej dziedzinie I i II stopień specjalizacji. Zawsze uważał, że lekarz winien służyć chorym, a badania teoretyczne muszą mieć oparcie w obserwacji klinicznej. W latach wpadł w wir tworzenia odrodzonych izb lekarskich. Został wybrany na sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku; funkcję tą pełnił w I kadencji w latach Równolegle redagował Biuletyn ORL, wydając 15 jego numerów. Jako delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy brał udział między innymi w II Nadzwyczajnym Zjeździe w Bielsku- Białej, na którym uchwalono Kodeks Etyki Lekarskiej. Wielkie zasługi doktora Lussy polegały na organizowaniu od podstaw struktur organizacyjnych Izby, jak też jej zdobyczy materialnych. Był jednym z głównych inicjatorów i budowniczych siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku przy ulicy Świętojańskiej. W latach był też współtwórcą Fundacji, na Rzecz Utworzenia Polskiego Uniwersytetu w Wilnie oraz pełnił funkcję prezesa Fundacji Medycznej Wschód. Po zakończeniu pierwszej kadencji izbowej, w Andrzeju zwyciężył temperament polityka wyłącznie z własnej inicjatywy wycofał się z pracy w izbach lekarskich, pozostając tylko delegatem na Zjazd Krajowy. W atmosferze pełnego zrozumienia i sympatii odszedł do działań na innym polu. Został aktywnym członkiem swojej partii Porozumienia Centrum, zaś w 1994 roku, z ramienia Komitetu Wyborczego Jedność wszedł w skład Rady Miejskiej w Białymstoku oraz został wybrany na stanowisko prezydenta Miasta. Czytelników zainteresowanych tym etapem pracy doktora Andrzeja Lussy odsyłamy do albumowego wydawnictwa Prezydenci Białegostoku (red. M. Kietliński, A. Lechowski), Białystok, 2014, str W tej publikacji znajdziemy liczne sukcesy krótkiej, ale owocnej prezydentury naszego Kolegi. Jedną ze spektakularnych jego inicjatyw była budowa pomnika księdza Jerzego Popiełuszki w centrum Białegostoku. Andrzej Lussa zmarł nagle 13 kwietnia 1995 roku w trakcie pełnienia prezydenckich obowiązków. Uroczystości pogrzebowe stały się wielką obywatelską demonstracją szacunku w stosunku do prawego człowieka, zasłużonego naukowca i nauczyciela akademickiego, zawsze pełnego pozytywnej empatii do kolegów-lekarzy i pacjentów. Redakcja 5

6 PRO MEMORIA Profesor Edmund Kowal Białostoczanin, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, wieloletni pracownik naukowy AM w Białymstoku w Klinikach Chorób Wewnętrznych oraz Alergologii, kierownik Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, wybitny lekarz o najwyższych wartościach etycznych. Był wzorem prawego i skromnego człowieka z wielkim dorobkiem zawodowym i naukowym. Urodził się 24 sierpnia 1927 roku w Białymstoku w rodzinie nauczycielskiej. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, dyplom lekarza uzyskał w 1952 roku. Pracę rozpoczął w II Klinice Chirurgicznej AM w Krakowie, kierowanej przez prof. Konrada Michejdę. Wkrótce został jednak powołany do czynnej służby wojskowej. Najpierw pełnił funkcję lekarza wojskowego w różnych jednostkach, a następnie - do 1958 roku - pracował w Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, gdzie uzyskał specjalizację II stopnia z medycyny lotniczej. W latach był zatrudniony w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1962 roku, do emerytury w 1997 roku był pracownikiem naukowym Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach pracował jako asystent, starszy asystent i adiunkt w I Klinice Chorób Wewnętrznych pod kierunkiem prof. Beaty Bogdanikowej. Od 1970 roku, przez 10 lat był adiunktem w Klinice Alergologii AMB, którą kierowała prof. Sabina Chyrek-Borowska. W latach kierował Kliniką Chorób Płuc i Gruźlicy AMB. Był specjalistą II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1967 roku, zaś doktora habilitowanego - w 1980 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Badanie funkcji roli w patomechaniźmie dychawicy oskrzelowej. Tytuł profesora otrzymał w 1990 roku. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji zawodowych, między 6

7 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr (106) 2015 r. innymi konsultanta krajowego i regionalnego ds. gruźlicy i chorób płuc ( oraz ). W latach sprawował urząd prorektora Akademii Medycznej w Białymstoku, następnie ( ) pozostawał członkiem Senatu AMB. Należał do licznych towarzystw naukowych, wśród nich do Internat. Union Against Tuberculosis and Lung Diseases (członek korespondent oraz członek zwyczajny od 1992 roku), Europ. Soc. of Pneumonology (w latach ), Europ. Respiratory Soc., Pol. Tow. Przeciwtytoniowego; był członkiem Zarządu Oddziału Białostockiego Tow. Immunologicznego oraz prezesem Oddziału Pol. Tow. Ftyzjopneumonologicznego członkiem honorowym Pol. Tow. Chorób Płuc. W latach należał do Rady Naukowej Inst. Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. W latach pełnił funkcję z-cy dyrektora Państwowego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Badania naukowe prowadzone przez prof. Edmunda Kowala obejmowały szeroki zakres zagadnień immunologicznych w patogenezie przewlekłych chorób układu oddechowego, leczenia raka płuca oraz problemy prewencji chorób tytoniowozależnych. Szczególne znaczenie miały też obserwacje nad wpływem czynników egzo- i endogennych na układ krwiotwórczy i elementy morfotyczne krwi. Był autorem 139 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Promował 5 doktorów nauk medycznych. Otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, wśród nich medal Za szczególne zasługi dla AM w Białymstoku, Złoty Medal Społecznego Komitetu Zwalczania Gruźlicy Za zasługi w walce z gruźlicą oraz odznaki Zasłużony Białostocczyźnie i Za zasługi dla województwa suwalskiego). Żonaty, małżonka - Maria z domu Zajko, lekarz ftyzjatra; dwoje dzieci: córka Otylia Kowal-Bielecka, profesor w Klinice Reumatologii UMB; syn Krzysztof, dr hab. w Klinice Alergologii UMB. Tak opisywał swoje hobby turystyka w czasie i przestrzeni, zwiedzanie życia. Zmarł po długiej chorobie 7 grudnia 2014 roku, został pochowany na Cmentarzu Miejskim w Białymstoku. Pozostał w naszej pamięci jako niezwykła osobowość lekarza w pełni oddanego chorym i pracy naukowej, wychowawcy kilku pokoleń studentów i lekarzy. Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku 7

8 CHWILA REFLEKSJI CHWILA REFLEKSJI Nie zgadzamy się! W ostatnich latach często obserwujemy niekorzystną dla lekarzy interpretację przepisów podatkowych dotyczących samorządu lekarskiego ze strony organów podatkowych. Niejednokrotnie przepisy te są mało precyzyjne i dwuznaczne, co z reguły jest wykorzystywane na korzyść urzędu skarbowego; niekiedy kłócą się one nawet ze zdrowym rozsądkiem. Przykładem może być opodatkowanie lekarzy z racji ich udziału w bezpłatnych wykładach/kursach szkoleniowych organizowanych przez izby lekarskie. Zgodnie z interpretacją urzędu skarbowego, przynajmniej w Białymstoku, izba lekarska ma obowiązek (pod rygorem sankcji karnych) opodatkować uczestnika szkolenia wystawiając mu PIT do rozliczeń rocznych. Nie jest ważne, że szkolenie jest opłacone ze składek członkowskich uczestników, które już wcześniej były przecież opodatkowane wchodząc w skład dochodów tego lekarza. Ponadto, nie ma żadnego znaczenia, że kwota podatku będzie znana lekarzom dopiero po odbyciu szkolenia czy można pobierać podatek za dochód, którego wielkość zostanie ustalona dopiero po bądź co bądź dobrowolnym udziale w wydarzeniu? Jedyna możliwość naliczenia tego podatku polega na podzieleniu kwoty zainwestowanej przez samorząd w to szkolenie przez liczbę uczestników. Jeżeli więc to samo przedsięwzięcie odbędzie się przy udziale stu uczestników, kwota ich podatku będzie wielokrotnie mniejsza aniżeli w sytuacji gdy szkoliło się tylko dziesięciu lekarzy. Czy ma to cokolwiek wspólnego ze zdrowym rozsądkiem i sprawiedliwością? Otrzymując taki poszkoleniowy PIT, prosimy zrozumieć, że został on wystawiony przez izbę wbrew naszym przekonaniom stale staramy się o zmianę interpretacji przepisów. Obecnie pewne sukcesy na tym polu odnoszą izby pielęgniarskie. Na Śląsku pielęgniarki wygrały bój o podatki szkoleniowe w sądzie pierwszej instancji; miejmy nadzieję, że wyrok zostanie podtrzymany przez następne sądy, co byłoby bardzo ważnym precedensem. Pewne nadzieje przynosi też 8

9 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. zapowiedź ustawy prezydenckiej dającej większe prawa podatnikowi w wypadku mało precyzyjnych przepisów prawa. Nieco więcej argumentów ma urząd skarbowy pobierając od lekarzy podatek za stypendium szkoleniowe bowiem w tym wypadku lekarz dostaje na rękę określone pieniądze. Jednak ponownie przypominam, że otrzymuje on własne, bo pochodzące ze składek, pieniądze, a więc już płacił za nie podatek. Izba musi też wystawiać PIT kolegom seniorom korzystającym z wycieczek organizowanych przez samorząd za częściową ich refundację. Dofinansowanie pochodzi także z lekarskich składek. Niektórzy seniorzy mogą mieć dodatkowy kłopot; w wypadku emerytury rozliczanej przez ZUS, dodatkowy wycieczkowy PIT otrzymany z izby zmusza do zmiany formy rozliczeń podatkowych na bardziej kłopotliwe. Dalszym przykładem, także niezrozumiałym dla myślących jest opodatkowanie dofinansowań sportowców reprezentujących izbę w zawodach sportowych. Wkładają oni wysiłek, pieniądze, tracą czas itp, i jeszcze płacą podatek za dopłatę, która pochodzi z własnych składek członkowskich. Zupełnie absurdalny jest obieg papierów w wypadku korzystania lekarzy z porad prawnych. Są one wycenione na 70 złotych (oczywiście składkowych), lekarz otrzymuje PIT na kwotę nieco ponad 10 złotych. Komentarz pozostaje zbędny. Z tych rozmaitych podatków powstają tysiące PIT-ów, które trzeba udokumentować, wypełnić i wysłać do podatników oraz urzędu skarbowego. Wykonuje to skarbnik i księgowość izby. Koszty administracyjne i obciążenie pracowników są wielkie. Czy potrzebne i zgodne z duchem prawa? Wydaje się, że organy finansowe Państwa stale nie rozumieją istoty oraz znaczenia samorządu lekarskiego. Trzeba im stale przypominać izby lekarskie mają swoje podstawy konstytucyjne (artykuł 17 Konstytucji), bowiem zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego, co nie budzi żadnych wątpliwości. Statutowe zadania samorządu określają ustawy ( o izbach lekarskich, o zawodzie lekarza i inne), ich wykonywanie należy do naszych obowiązków. Według ustaw, kształcenie podyplomowe (ustawiczne) jest absolut- 9

10 CHWILA REFLEKSJI nym obowiązkiem lekarza (nie tylko jego hobby), składa on przecież przyrzeczenie lekarskie w chwili otrzymania dyplomu, w którym zobowiązuje się do ciągłego kształcenia. Urząd skarbowy wymaga, by lekarz realizując ten obowiązek, za własne pieniądze, płacił dodatkowy podatek. Sądzę, że powinniśmy domagać się by statutowe usługi świadczone lekarzom przez samorząd, opłacane wyłącznie ze składek członkowskich, nie były dwukrotnie opodatkowane. Logika tego rozumowania powinna w końcu zwyciężyć. Uważam też, że ten ogólnopolski problem jest jednym z głównych problemów Naczelnej Rady Lekarskiej do jak najszybszego rozwiązania. Obecny system podatkowy, któremu podlega izba, przy niekorzystnej dla podatnika interpretacji przepisów przez urzędy skarbowe, ewidentnie utrudnia realizację zadań samorządu lekarskiego. Hamuje inicjatywy, wygasza społeczną aktywność. System musi stać się bardziej logiczny i przychylny podatnikowi oraz jednolity dla całej Polski, niezależny od lokalnych interpretacji urzędników i chęci zdobywania laurów za skuteczność w ściąganiu podatków. Jan Stasiewicz Ważny komunikat Z przyjemnością informujemy, że od kwietnia 2015 roku, na mocy uchwały Nr 450/2015/VII/P Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2015 roku, po dyskusjach na posiedzeniach Rady i podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy, stypendium szkoleniowe lekarzy i lekarzy dentystów zostało podwyższone do kwoty 400 złotych i może być przyznawane corocznie. Przypominamy, że szkolenie powinno trwać minimum 3 dni. Jest ono przyznawane na pisemną prośbę szkolącego, po odbytym szkoleniu. Lekarz powinien mieć na bieżąco uregulowane składki członkowskie. Do podania należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu oraz podać numer konta bankowego. Redakcja 10

11 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. Z ŻYCIA IZBY Kalendarz Okręgowej Rady Lekarskiej 4 lutego Prezydium ORL. Przyznano 4 prawa wykonywania zawodu; wykreślono z rejestru 1 praktykę prywatną; akredytowano 1 szkolenie podyplomowe; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska zastępcy dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz pielęgniarek oddziałowych w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim i w UDSK; zaopiniowano kandydatury na konsultantów wojewódzkich w 3 dziedzinach medycyny; przyznano 2 wsparcia finansowe i 6 dofinansowań do szkoleń; podjęto 11 uchwał w sprawie składek członkowskich; rozpatrzono 5 skarg; odpisano na pozostałą korespondencję; omówiono sprawy bieżące. 13 lutego w Warszawie obradowała Naczelna Rada Lekarska. Uczestniczyli J. Szczurko, J. Kłoczko i J. Gryko. 18 lutego Prezydium ORL. Wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem; przyznano 6 praw wykonywania zawodu, 4 lekarzy skierowano na staż podyplomowy; skreślono z rejestru 3 praktyki prywatne; podjęto 5 uchwał w sprawie składek członkowskich; rozpatrzono 5 skarg pacjentów; odczytano korespondencję. 21 lutego A. Gajewski i J. Gryko uczestniczyli w pracach komisji egzaminacyjnej Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. 23 lutego A. Gajewski wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej UDSK. 25 lutego Prezydium ORL. Przyznano 1 prawo wykonywania zawodu; skreślono z rejestru 3 praktyki lekarskie; akredytowano 1 szkolenie podyplomowe; rozpatrzono 3 skargi; podjęto 5 uchwał w sprawie składek członkowskich; przyznano: dofinansowanie do kosztów uczestnictwa sportowców w Mistrzostwach Polski Lekarzy w Siatkówce 2015 w Wieluniu oraz 2 dofinansowania do szkoleń; odpisano na korespondencję. 26 lutego J. Szczurko uczestniczyła w pracach komisji egzaminacyjnej NRL z jęz polskiego dla lekarzy cudzoziemców. 27 lutego Prezydium NRL - udział wzięła J. Szczurko. 4 marca obradowała Komisja Finansowo- Budżetowa ORL. 11

12 Z ŻYCIA IZBY 4 marca obradowała Okręgowa Rada Lekarska. Obradom przewodniczył Wiceprezes J. Stasiewicz. Głównym tematem obrad było prowizorium budżetowe na 2015 rok, które po dyskusji zostało przyjęte. Powołano również Komisję ds. Lekarzy Rodzinnych oraz poszerzono skład osobowy Komisji Kształcenia i Zespołu ds. Młodych Lekarzy. Przyznano 4 prawa wykonywania zawodu, skreślono z rejestru 4 praktyki lekarskie, akredytowano 1 szkolenie podyplomowe, wytypowano 11 osób, które mają otrzymać odznaczenie izbowe na Okręgowym Zjeździe Lekarzy. 10 marca obradowała Okręgowa Komisja Rewizyjna. 12 marca J. Szczurko wzięła udział w obradach komisji NRL egzaminujących lekarzy cudzoziemców z języka polskiego. 13 marca w Prezydium NRL uczestniczyła J. Szczurko. 18 marca Prezydium ORL. Przyznano 4 prawa wykonywania zawodu; skreślono z rejestru 6 praktyk lekarskich; akredytowano 4 szkolenia podyplomowe; wytypowano przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów oddziałów Radioterapii w BCO; zaopiniowano kandydatury na stanowiska konsultantów wojewódzkich w 2 dziedzinach medycyny; przyznano 6 dofinansowań do szkoleń i 6 wsparć finansowych; podjęto 29 uchwał w sprawie składek członkowskich; rozpatrzono 4 skargi pacjentów; omówiono sprawy bieżące. 21 marca w Bielsku-Białej odbył się Konwent Prezesów OIL, połączony z obchodami 25-lecia istnienia Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Uczestniczyli J. Szczurko i J. Kłoczko. 25 marca Prezydium ORL. Omówiono sprawy związane z organizacją XXXIII OZL. 25 marca obradowała także Komisja Bioetyczna. 27 marca w Prezydium NRL udział wzięła J. Szczurko. 28 marca obradował XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku. Uroczyście obchodzono Jubileusz 25 lat odrodzonego Samorządu Lekarskiego. 1 kwietnia obradowała Komisja Stomatologiczna ORL. 7 kwietnia Rada Społeczna Szpitala MSW. Uczestniczył A. Gajewski. K. Dawidowski 12

13 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku Turośń Kościelna, 28 marca 2015 roku Tegoroczny Zjazd lekarzy OIL obejmował dwie części: pierwszą - poświęconą Jubileuszowi XXV-lecia Odrodzonych Izb Lekarskich oraz drugą - roboczą. Część Jubileuszową omawiamy na dalszych stronach Biuletynu w WYDARZE- NIACH. Część robocza Zjazdu Po zakończeniu uroczystości Jubileuszowej i krótkiej przerwie kawowej, na przewodniczącego dalszych obrad wybrano kol. Macieja Makarewicza; wiceprzewodniczącymi zostali kol. Jolanta Szczurko i kol. Andrzej Tynecki, zaś funkcję sekretarza powierzono kol. Krzysztofowi Dawidowskiemu. Po wyborze komisji zjazdowych wysłuchano sprawozdań: prezesa ORL kol. Janusza Kłoczko, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej kol. Romualda Knasia oraz przewodniczącej Okręgowego Sądu Lekarskiego kol. Iwony Jakubowskiej. Sprawozdania drukujemy w dalszej części Biuletynu. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami i ich jednogłośnym przyjęciu, przystąpiono do obradowania nad finansami Izby. Wysłuchano sprawozdania skarbnika OIL kol. Janusza Poznańskiego z działalności finansowej w 2014 roku oraz sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej, które wygłosił przewodniczący Komisji kol. Bogusław Poniatowski. Po wysłuchaniu uwag delegatów, dotyczących głównie niewielkich przekroczeń budżetu lub jego niewykorzystania, Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za 2014 rok.w dalszej części obrad skarbnik OIL przedstawił projekt budżetu na 2015 rok informując, że uległ on już wstępnej modyfikacji po burzliwej dyskusji podczas ostatniego posiedzenia ORL przed miesiącem. W tym roku dużym utrudnieniem w opracowaniu projektu budżetu była możliwość tylko szacunkowych przewidywań odnośnie głównego źródła przychodu OIL, jakim są składki członkowskie w związku ze zmianą ich wysokości. Z jednej strony nastąpiła 50 procentowa podwyżka składek podstawowych, z drugiej jednak zwolniono z ich płacenia lekarzy po 75-tym roku życia. Za jedną z podstaw wyliczeń, do nowego budżetu przyjęto dane uzyskane w ciągu pierwszych dwu miesięcy bieżącego roku. Projekt budżetu został zaakceptowany przez uczestników Zjazdu przy jednym wstrzymującym się głosie. Zgłoszono jednak uwagę, że być może będzie potrzebna nowelizacja budżetu w drugiej połowie roku. Należy zwrócić uwagę na ciągle znaczną nieobecność Koleżanek i Kolegów delegatów na Okręgowych Zjazdach. Wprawdzie tegoroczna frekwencja była lepsza i wyniosła 61%, jednak nadal oznacza to prawie 40 procentową nieobecność. Z racji Jubileuszu XXV-lecia Izby warto przypomnieć, że na I Okręgowym Zjeździe Delegatów OIL w Białymstoku w listopadzie 1989 roku było obecnych 180 delegatów na 189 wybranych, co stanowiło ponad 95-cio procentową frekwencję. Krzysztof Dawidowski, Andrzej Gajewski, Jan Stasiewicz 13

14 Z ŻYCIA IZBY Zjazd w obiektywie 14

15 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. Budżet OIL na 2015 rok OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA Rok 2015 I. PRZYCHODY Składki członkowskie Opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie prywatnej praktyki lekarzy rejestracje podmiotów uprawnionych Przychody samorządowe Przychody dot. składek dochodzonych przez sądem Odsetki z lokat i rachunków bieżących Refundacja z Ministerstwa Zdrowia Przychody Komisji Emerytów i Stomatologicznej Komisja Bioetyczna Refundacja szkoleń podyplomowych Umieszczenie reklam w biuletynie Prowizje z PZU Wynajem pomieszczeń w siedzibie OIL Przychody z działalności w Turośni Kościelnej Przychody Komisji Kształcenia II. KOSZTY Komisje problemowe Koszty samorządowe Delegatura Suwałki Delegatura Łomża Siedziba Białystok Zadania refundowane z budżetu państwa Zadania refundowane z Urzędu Marszałkowskiego (szkolenia podyplomowe) 8. Komisja Bioetyczna Praktyki prywatne Biuletyn Wynajem pomieszczeń w siedzibie OIL Działalność w Turośni Kościelnej

16 Z ŻYCIA IZBY 13. Działalność ubezpieczeniowa III. WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH Telefony komórkowe Komputery - 3 szt. dot. wymiany systemu Windows XP Licencja Windows 7 Professional - 3 szt Wymiana ekranu w sali konferencyjnej Drukarka laserowa - praktyki prywatne IV. KOSZTY KOMISJI Opracowali: I. Staniszewska-Jabłońska, I. Kuryłowicz i J. Poznański 16

17 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 2014 rok Funkcję Okręgowego Rzecznika w VII kadencji sprawuje dr n. med. Romuald Knaś, zastępcy - dr n. med. Małgorzata Topolska, dr Ryszard Rzewuski oraz 24 Zastępców Okręgowego Rzecznika. W 2014 roku wpłynęło 98 spraw do rozpatrzenia, zakończono 92 sprawy. W 7 sprawach sporządzono wnioski o ukaranie przeciwko 11 lekarzom; 76 spraw umorzono, w 9 odmówiono wszczęcia postępowania. Skargi dotyczyły następujących specjalizacji: choroby wewnętrzne dorosłych 21, pediatria 8, chirurgia dorosłych 2, ginekologia i położnictwo 9, ortopedia i traumatologia 2, neurologia -1, okulistyka-2, psychiatria 5, stomatologia 5, inne 37. Skargi były składane z powodu: śmierci pacjenta 6, uszkodzenia ciała, powikłań chorobowych 18, przyjęcia korzyści materialnej 1, poświadczenia nieprawdy - 2, nieetycznego zachowania lekarza - 55, innych przyczyn 10. Skargi wynikały z wielu przyczyn np. z ewidentnego błędu sztuki lekarskiej, nienależytego wykonywania zawodu; często też z naszego niewłaściwego stosunku do chorych; zdawkowego, niegrzecznego informowania o chorobie skarżącego lub jego najbliższych, a niekiedy informowania o chorobie osób nieupoważnionych przez pacjenta. Informować bowiem możemy tylko osoby z upoważnieniem podpisanym przez pacjenta. Mieliśmy przypadek wydania siostrze pacjenta zaświadczenia o stanie zdrowia brata, po jego śmierci, mimo braku wskazania osoby upoważnionej do uzyskania informacji o stanie zdrowia. Potrzebne to było do sprawy spadkowej. Ma to najczęściej miejsce u lekarzy rodzinnych w małych miejscowościach, gdzie lekarz zna chorego i rodzinę. Dopiero przy sprawie w sądzie cywilnym lekarz dowiedział się, że złamał prawo. Lekarz został ukarany przez sąd lekarski za niezgodne z prawem udzielenie informacji. W przypadku leczenia stomatologicznego, pacjent musi otrzymać informację o różnego rodzaju możliwościach uzupełniania ubytków w uzębieniu. Należy mu wyraźnie wyjaśnić, że w pierwszym okresie, trwającym czasami długo, będzie musiał się przyzwyczaić do zmian zgryzowych i estetycznych. Wypełnienie zęba, proteza zębowa, czy implant musi się zintegrować z układem kostnym i zgryzowym. Uprzednie dokładne wytłumaczenie rodzajów proponowanego leczenia, możliwych powikłań i niedogodności w pierwszym okresie i ryzyku, pozwoliłoby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Te informacje, wybrany wariant i warunki finansowe pacjent powinien poświadczyć na piśmie. Oddzielnym problemem jest praktykowane obecnie leczenie zabiegowe w ramach hospitalizacji jednodniowej. Musimy mieć możliwość skontrolowania skutków naszego działania o każdej porze w ciągu kilku następnych dni. Nie wolno nam 17

18 Z ŻYCIA IZBY odsyłać pacjenta po zabiegu bez podania możliwości kontaktu z naszym gabinetem, lub kompetentną osobą, która nas zastąpi. Jest to szczególnie ważne obecnie, gdy przyjeżdżają do nas pacjenci z Unii Europejskiej i chcą w ciągu 1-2 dni, tanio załatwić problem i szybko wyjechać, bo hotel i czas kosztuje. Brak możliwości zgłoszenia się po zabiegu do osoby prowadzącej leczenie lub do osoby przez nią wskazanej powoduje, że pacjent udaje się do przypadkowego lekarza lub pogotowia. Tam często dowiadują się, że nie mogą pomóc, bo nie wiedzą, co było robione. Częstym problemem jest bezsensowne mówienie o sposobie załatwienia chorego przez swego poprzednika np. dlaczego Pana tak późno skierowano, u kogo Pan się leczył, poprzednik nieprawidłowo zszył Panu ranę, rana powinna się zagoić bez pozostawienia blizny i bez śladowego uszczerbku. Pacjent uważa, że niedouczonego lekarza, który go tak załatwił należy przykładnie ukarać, najlepiej pozbawić prawa wykonywania zawodu, dodatkowo lekarz powinien zapłacić sowite odszkodowanie i pisze, bo to go nic nie kosztuje. Jeżeli lekarz widzi błędy w postępowaniu kolegi to o wszelkich wątpliwościach w leczeniu należy informować tego lekarza lub jego przełożonego, izbę lekarską, prokuraturę, natomiast komentowanie w obecności pacjenta nie powinno mieć miejsca. Jeżeli wpływa skarga pacjenta to jest ona rejestrowana i musi być przeprowadzone postępowanie. W obecnej sytuacji prawnej nie ma możliwości wycofania skargi po porozumieniu się z lekarzem, na którego skargę zgłoszono. Kłopoty z obiektywnym wyjaśnieniem sprawy sprawia brak lub zła dokumentacja. Badanie wstępne na oddziałach ratunkowych często jest pobieżne, nie ma szczegółowego wywiadu. Dane pojawiają się po przyjęciu chorego na oddział. Najwięcej skarg jest na postępowanie z chorym właśnie na oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć. Dokumentacja, jeśli jest to bardzo często nieczytelna. Zdarza się, że wezwa- - 18

19 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. dzo wielu lekarzy nadal ma nieaktualne dane w rejestrze i są trudności z dotarciem do nich. Jest dużo spraw, które muszą być przesłane do sądu, ponieważ nie ma dokumentacji przyjęcia chorego lub nie ma śladu w księdze przyjęć, że taki pacjent w ogóle był. Jest to obowiązek każdego lekarza, aby założyć kartę choroby pacjenta, nawet gdy tego pacjenta odsyła dalej. Musi tam być wywiad, rozpoznanie i dlaczego jest kierowany do innej jednostki lub do domu. Następnym częstym przewinieniem jest odmowa pacjentowi wglądu w dokumentację. Pacjent zgodnie z prawem wgląd w dokumentację ma w momencie, gdy jej zażąda. Odmowy są dlatego, że lekarze często uzupełniają dokumentację na dyżurach. Za taką odmowę w przypadku skargi pacjenta lekarz może stanąć przed sądem. Jeżeli pacjent żąda ksero dokumentacji to musimy określić termin, kiedy ją dostanie i czy za darmo, czy też odpłatnie. Te sprawy muszą być uregulowane regulaminem porządkowym świadczeniodawcy. Każda sprawa prowadzona przez OROZ, najłagodniejszy wyrok Sądu Lekarskiego, jak również niepłacenie składek eliminuje lekarza z uzyskania dokumentu o zgodności jego postępowania z Kodeksu Etyki Lekarskiej. wszystkich opłat. Pacjent składając skargę dodaje ksero wydruków i bardzo często jest to niezgodne z kwotą, na która się z lekarzem umówił. K już wszystkich lekarzy prowadzących prywatne praktyki. Dr n. med. Romuald Knaś Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego (OSL) w 2014 roku W 2014 roku do OSL wpłynęło 25 spraw, w tym 18 stanowiło zażalenie na postanowienia OROZ. Ponadto rozpatrzono sprawy pozostałe z 2013 roku: 2 sprawy do rozpoznania na rozprawie głównej, 4 sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniach sądu. W minionym roku odbyło się 25 wokand, w tym 7 rozpraw głównych i 18 posiedzeń. Objętych wnioskami o ukaranie było 11 lekarzy. W stosunku do 2 lekarzy wydano orzeczenia kończące postępowanie przed OSL: 1 kara upomnienia, 1 kara ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Jeden ukarany lekarz złożył prawomocne odwołanie do NSL od orzeczenia OSL. Sprawy wpływające do OSL były rozpatrywane w okresie średnio 13 miesięcy (minimum - 2 miesiące, maksimum - 25 miesięcy). Sprawy rozpatrywanie przez sąd obejmowały: choroby wewnętrzne - 3, medycyna pracy - 1, medycyna rodzinna - 2, patomorfologia - 2, pediatria - 3. Dr n. med. Iwona Jakubowska 19

20 KOMUNIKATY I INFORMACJE Habilitacje ciąg dalszy listy z poprzedniego numeru Biuletynu Kol. Beata Cudowska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dniu 3 grudnia 2014 roku w UMB. Kol. Elżbieta Czykier uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej w dniu 26 lutego 2014 roku w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Redakcja Zjazd koleżeński - rocznik 1985 Absolwenci Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku rocznik Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na spotkanie z okazji 30-lecia ukończenia studiów, które odbędzie się w dniach maja 2015 r. w Hotelu Żubrówka w Białowieży. Opłata za uczestnictwo w Zjeździe wynosi: ognisko w piątek od godz PLN, uroczysty bankiet w sobotę r PLN + koszty noclegów, które rezerwujemy indywidualnie we własnych zakresie, telefonicznie lub em w Hotelu (nr tel , tel kom ). Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe (B. Olchowik-Sutuła). Kontakt telefoniczny Barbara Olchowik-Sutuła: , Grzegorz Mrugacz: Barbara Olchowik Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie organizuje XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie w klasie OMEGA, Morzyczyn, jezioro Miedwie, czerwca 2015 roku. Dane organizatora - Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11, Szczecin, tel wew. 116, ksidor@oil.szczecin.pl Wpłaty wpisowe w wys zł od załogi (2 noclegi oraz pełne wyżywienie dla 3 osób) należy dokonać na konto: ING Bank Śląski z dopiskiem REGATY - OIL. Termin zgłoszeń upływa z dniem 22 maja br. Szczegółowe dane są zamieszczone na stronie internetowej OIL Białystok. 20

21 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. Rejestracja: online: tel.:

22 W Y D A R Z E N I A Jubileusz XXV-lecia Odrodzenia Izb Lekarskich obchody w OIL w Białymstoku, Turośń Kościelna, 28 marca 2015 roku Jubileusz obchodzono w ramach XXXIII Zjazdu Okręgowego Delegatów OIL. Uroczystość otworzył prezes Okręgowej Rady Lekarskiej prof. Janusz Kłoczko, witając uczestników i odczytując listy gratulacyjne prezesa NRL dr. med. Macieja Hamankiewicza oraz marszałka województwa podlaskiego pana Mieczysława Baszko. Wśród gości Zjazdu znaleźli się prof. Wojciech Pędich, pełnomocnik Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich w 1989 roku do zorganizowania OIL w Białymstoku; przedstawiciele Wojewody Podlaskiego oraz Prezydenta Białegostoku w osobach dyrektorów Departamentów Spraw Społecznych, panowie mgr Andrzej Kozłowski oraz mgr Adam Kurluta; prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej dr Jarosław Mateuszuk; wój Turośni Kościelnej mgr Grzegorz Jakuć; prezes Spółdzielni Specjalistów Eskulap dr med. Marek Róg. W Jubileuszu wziął również udział wypróbowany przyjaciel środowiska lekarskiego, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, a równocześnie konsul honorowy Republiki Mołdawii w Białymstoku inż. Lech Pilecki. Referat okolicznościowy o charakterze wspomnieniowym wygłosił były przewodniczący ORL w Białymstoku (I, II, IV i V kadencji) prof. Jan Stasiewicz. Po przypomnieniu konstytucyjnej podstawy powołania izb lekarskich jako samorządu jednego z zawodów zaufania publicznego, Profesor omówił w sposób zwięzły historię izb w Polsce. Zwrócił uwagę, że nasza Izba jako Warszawsko-Białostocka, jedna z pierwszych w Kraju, rozpoczęła realną działalność już od 1923 roku na podstawie ustawy o izbach lekarskich z grudnia 1921 roku. W okresie przedwojennym i we wczesnych latach powojennych izby lekarskie działały w sposób zbliżony do obecnego, obejmując całokształt zagadnień dotyczących lekarzy. Zostały ustawowo rozwiązane w 1950 roku, będąc zdaniem ówczesnych władz, korporacją zawodową klasowo obcą w społeczeństwie budującym socjalizm. Przerwa w działalności samorządu trwała przez 40 lat; zadania izb lekarskich częściowo spełniały wówczas związki zawodowe i Polskie Towarzystwo Lekarskie. Jednak idea reaktywowania samorządu lekarskiego stale trwała wśród światłej części środowiska; nawet szereg przedstawicieli ekip rządzących w latach osiemdziesiątych było już przekonanych o konieczności powołania izb lekarskich. Doprowadziło to do opracowania i jednogłośnego przyjęcia przez Sejm w dniu 17 maja 1989 roku ustawy o izbach lekarskich. Następnie prof. Stasiewicz przedstawił okoliczności organizowania Okręgowej Izby w Białymstoku oraz przebieg I Okręgowego Zjazdu Lekarzy w dniu 9 listopada 1989 roku. Podkreślił, że odrodzenie izb lekarskich zbiegło 22

23 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. się z przemianami społecznymi w Polsce. Wymienił najbardziej zasłużone osoby, które organizowały białostocki Samorząd profesorów Wojciecha Pędicha i Marię Byrdy, dr Ewę Hubert i innych. Szczegóły wydarzeń izbowych na przełomie 1989/1990 znajdą koledzy w 102 numerze Biuletynu z 2014 roku na stronach 5-7. W dalszej części wypowiedzi w bardzo zwięzły sposób wymienił sfery statutowego działania samorządu nadawanie prawa wykonywania zawodu, prowadzenie rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenie rejestru praktyk prywatnych, sądownictwo lekarskie, czuwanie nad etyką i deontologią środowiska lekarskiego, szkolenie podyplomowe, działalność socjalną, wszechstronną opiekę nad grupą lekarzy seniorów w ramach działań niezwykle aktywnej Komisji Emeryckiej, działalność kulturalna i sportową. Profesor podkreślił też materialne osiągnięcia izby własny budynek siedziby OIL w Białymstoku, nieruchomość w Turośni Kościelnej, pomieszczenia delegatur w Łomży i Suwałkach zostały wybudowane bądź zakupione wyłącznie ze składek członkowskich, bez najmniejszego wsparcia z zewnątrz. Kończąc wystąpienie Profesor wyraził swoje odczucia, że entuzjazm lekarzy i ich aktywność w pierwszym okresie reaktywowania samorządu były znacznie większe aniżeli obecnie. Jego zdaniem, wykorzystanie wielkiego potencjału izb lekarskich, głównie intelektualnego przez władze rządowe i samorządowe, było wówczas widoczne, podczas gdy obecnie ulega stopniowemu zanikowi. Być może ta marginalizacja środowiska lekarskiego w codziennej, jak też strategicznej działalności władz centralnych i lokalnych w zakresie ochrony zdrowia, stanowi jedną z głównych przyczyn wielu niepowodzeń w tej dziedzinie. Następnym mówcą był prof. Wojciech Pędich. Wspominał wielki entuzjazm i zaangażowanie licznych grup lekarzy w budowie podstaw izb lekarskich. Natomiast doc. Jan Pietruski, redaktor naczelny wydawnictw izbowych w latach , przypomniał o osiągnięciach wydawniczych: wydano 105 numerów Biuletynu i 17 Zeszytów Historycznych; ponadto od kilku lat wydanie internetowe poszerza treści Biuletynu. Zdaniem doc. Pietruskiego wydawnictwa papierowe są nadal niezbędne, stanowiąc cenną wizytówkę Izby. Głos zabierali także wszyscy zaproszeni goście, podkreślając dotychczasowe osiągnięcia Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz życząc dalszych sukcesów. Końcowym akcentem Sesji Jubileuszowej było wręczenie przez prezesa OIL prof. Janusza Kłoczko dziewięciu odznaczeń izbowych medali Gloria Artis Medicinae członkom Okręgowej Izby Lekarskiej I kadencji ( ). Pięciu Kolegów Wojciech Pędich, Ewa Hubert, Eugeniusz Adamczyk oraz pośmiertnie Agnieszka Borzuchowska i Stanisław Boczoń otrzymało to odznaczenie wcześniej. Dwoje odznaczonych Barbara Bińczak i Krzysztof Tytman nie mogło przybyć na Uroczystość. Poczet dziewięciu odznaczonych przedstawiamy poniżej. Krzysztof Dawidowski, Andrzej Gajewski 23

24 Odznaczeni Kazimierz Bandzul Teresa Bartel-Bujnowska Lech Chatkowski Bogusław Kość Waldemar Pędziński Antoni Poznalski Stanisław Sierko Jan Stasiewicz Lech Zaremba 24

25 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. Nagroda im. Dr. Krzysztofa Kanigowskiego VI edycja W dniu 11 kwietnia 2015 roku, w salach Galerii Arsenał w Białymstoku, odbyła się coroczna uroczystość wręczenia Nagrody im. Dr. Krzysztofa Kanigowskiego. Przypominamy, że jej celem jest przede wszystkim promowanie wysokich wartości etycznych w relacjach lekarz - pacjent. W VI edycji do Kapituły Nagrody wpłynęło 55 zgłoszeń obejmujących 42 lekarzy. Kapituła, po zapoznaniu się z motywacją każdego zgłoszenia, często wręcz wzruszającą, wyłoniła dziesięciu lekarzy nominowanych do nagrody. Uroczystość prowadziła, jak zawsze z wielkim talentem, mgr Ewa Kanigowska-Gedroyć, córka patrona nagrody. Po wystąpieniu zeszłorocznego laureata dr. Dariusza Kucia, który mówił o empatii, przedstawiono lekarzy nominowanych, odczytując fragmenty tekstów zgłoszeń. Tegoroczni nominowani to doktorzy: Wojciech Czubek, Andrzej Dmitruk, Paweł Grabowski, Adam Hermanowicz, Helena Kuleszo-Kopystecka, Jerzy Pawluk, Jadwiga Peczyńska, Małgorzata Pietrzak-Zakrzewska, Mirosław Rybałtowski oraz Ewa Sierko. Przy rzęsistych oklaskach licznie zebranych pacjentów i lekarzy wręczono im dyplomy oraz wiązanki kwiatów. Przewodniczący Kapituły, mgr Krzysztof Gedroyć przedstawił laureatkę Nagrody, którą została doktor Helena Kuleszo-Kopystecka, (zdjęcie) jedna z założycieli i najbardziej zasłużonych pracowników białostockiego Hospicjum. Wręczono Jej statuetkę Nagrody, rzeźbę dłuta p. Małgorzaty Niedzielko, dyplom oraz Uroczystość uświetnił koncert p. Katarzyny Garłukiewicz, która brawurowo śpiewała utwory jazzowe przy akompaniamencie p. Karola Sypytkowskiego - kontrabas. Patronat nad Nagrodą, której fundatorami są wyłącznie przyjaciele i rodzina Dr. Krzysztofa Kanigowskiego, sprawowała Gazeta Wyborcza oraz białostockie Radio i Telewizja. Laureatka Nagrody Przypominamy dotychczasowych laureatów Nagrody: Elżbieta Solarz (2010), Zbigniew Mazurkiewicz (2011), Teresa Żółtowska (2012), Henryk Usowicz (2013), Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz (2014), Dariusz Kuć (2014) oraz Helena Kuleszo-Kopystecka (2015). Wszystkim nominowanym lekarzom oraz laureatce serdecznie gratulujemy. Redakcja 25

26

27 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. Koleżanki i Koledzy, którzy uzyskali specjalizację w 2014 roku Alergologia Izabela Roszko-Kirpsza. Anestezjologia i intensywna terapia Ewa Birycka, Anna Drobińska, Robert Kobus, Marta Libuda, Leszek Pasławski, Karolina Rygasiewicz. Chirurgia ogólna Ajaya Dwivedi, Michał Grabala, Jacek Pierko, Andrzej Roszkowski. Chirurgia onkologiczna Wojciech Jasiński, Robert Wilamowski. Chirurgia stomatologiczna Łukasz Woźniak. Choroby płuc Katarzyna Jakacka. Choroby wewnętrzne Sylwia Biernacka-Czaban, Marzena Ciszyńska, Tomasz Gacko, Mirosław Kazberuk, Mariola Laszewicz, Karolina Mardarowicz, Marta Markowska, Łukasz Minarowski, Piotr Siergiejko. Choroby zakaźne Magdalena Rogalska, Tomasz Szulżyk. Dermatologia i wenerologia Anna Baran. Diabetologia Dorota Skrodzka, Zyta Wojszel. Gastroenterologia dziecięca Dariusz Lebensztejn. Geriatria Paweł Pecuszok. Kardiologia Barbara Balewicz, Małgorzata Baranicz, Tomasz Bonda, Agata Ciołkiewicz, Artur Dubicki, Marcin Gułaj, Dorota Kopecka-Żylińska, Urszula Kosacka, Rafał Kuteszko, Marek Stocki. 27

28 Kardiologia dziecięca Małgorzata Muszyńska-Bazyluk, Piotr Zaniewski. Medycyna nuklearna Małgorzata Mojsak. Medycyna paliatywna Bartłomiej Rutkowski. Medycyna pracy Iwona Tribiłło. Medycyna ratunkowa Maciej Badoński, Marcin Olechowski, Wanda Piechocińska, Anita Świętochowska. Medycyna rodzinna Anna Kalinowska, Dariusz Marecki. Nefrologia Paweł Perkowski, Mirosław Rowiński. Neurologia Marta Jakoniuk, Monika Ściana-Oleszczuk. Onkologia kliniczna Aniela Uścinowicz. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Bartłomiej Piaścik, Mariusz Tomaszuk. Otolaryngologia Edyta Waniewska. Pediatria Barbara Osipiuk-Remża. Periodontologia Wojciech Kaczyński Psychiatria Anna Bańkowska-Łuksza, Anna Kochanowska. Radiologia i diagnostyka obrazowa Izabela Sackiewicz. Reumatologia Janusz Krajewski, Magdalena Stefańska. Stomatologia dziecięca Joanna Kuczmierowska. Stomatologia zachowawcza z endodoncją Jadwiga Karpowicz, Anna Laszewska-Żuk, Hanna Wenderlich, Anna Wilczyńska. Transplantologia kliniczna Szymon Brzósko, Tomasz Hryszko. W sesji jesiennej 2013 roku specjalizację z ortopedi i traumatologii uzyskał Andrzej Purwin. Gratulujemy Redakcja 28

29 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. S E N I O R Z Y Czy będziemy wysyłać seniorów na wczasy rehabilitacyjne? Kto życia nie ceni nie wart go Leonardo da Vinci Jest propozycja, aby Komisja Emerytów i Komisja Sportu Naczelnej Rady Lekarskiej organizowały wyjazdy na wczasy rehabilitacyjne dla seniorów. W założeniu jest opłacanie przez NRL kosztów pobytu na wczasach, wyżywienia oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Pozostałe koszty, w tym dojazd, pokrywaliby sami seniorzy. Rozważano propozycję 60 skierowań na wczasy w ciągu roku oraz kryteria przydziału liczby skierowań dla poszczególnych izb okręgowych. Zgodnie z przyjętymi kryteriami, powołana przez Radę Okrę- - zostaje sprawa wyboru oferty ośrodka, w którym odbywałyby się wczasy rehabilitacyjne. Na podjęcie decyzji o zorganizowaniu tej akcji ma wpływ stopień ściągalności składki członkowskiej w nowym wymiarze. Bądźmy optymistami i czekajmy na pozytywną decyzję. Inicjatywa jest ciekawa. Poza wartością wypoczynku i rehabilitacji wyjazdy będą jednym z czynników integrujących środowisko poprzez dłuższe kontakty między kolegami pochodzącymi z różnych regionów Polski. Ryszard Grabowski Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL 29

30 KULTURA Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych Stowarzyszenie działa od 2012 roku. Zrzesza 20 placówek muzealnych zlokalizowanych w głównych uniwersytetach i innych szkołach wyższych. Członkiem Stowarzyszenia jest również Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Z przyjemnością informujemy, że dr Magdalena Grassmann, dyrektor białostockiego Muzeum, pełni funkcję wiceprezesa w Zarządzie Stowarzyszenia. Jan Stasiewicz Dar Szpitala Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB otrzymuje półsztywny gastroskop typu Schindlera W dniu 11 marca 2015 roku w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB odbyło się uroczyste przekazanie Muzeum półsztywnego gastroskopu typu Schindlera, prawdopodobnie najstarszego obecnie aparatu tego typu na Podlasiu. Darczyńcą był Woj. Szpital Zesp. im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Gastroskop przejęła Pani Doktor Magdalena Grassmann, dyrektor Muzeum, w obecności władz Uczelni w osobach prorektora prof. Adama Krętowskiego oraz rzecznika Uniwersytetu prof. Lecha Chyczewskiego. Szpital reprezentowali: dr Agnieszka Janke, lekarz naczelny; dr Lech Skwarski, ordynator Oddziału Gastroenterologii; oraz dr Jacek Romatowski, kierownik Pracowni Endoskopowej Szpitala. Prof. Jan Stasiewicz przedstawił ponad półwieczną historię tego endoskopu, którym badania wykonywał jeszcze w latach 60-tych prof. Jakub Chlebowski. Gratulujemy Muzeum stale nowych eksponatów. Redakcja 30

31 Biuletyn OIL ROK XXVI, Nr 2(106) 2015 r. Czy Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku powinna organizować imprezy dla dzieci lekarzy? Komisja Kultury naszej Izby rozważa organizowanie różnego rodzaju imprez dla dzieci lekarzy, członków samorządu. Aby to robić, musimy mieć rozeznanie, ile jest dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które będą chciały brać udział w dziecięcych warsztatach lub choinkach. Kolegów zainteresowanych prosimy przekazać poniżej przedstawioną deklarację na adres siedziby Izby: Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, Białystok. Będziemy wdzięczni za nadesłanie wypełnionej deklaracji do 30 czerwca 2015 roku. Anna Jakubowska przewodnicząca Komisji Kultury OIL w Białymstoku DEKLARACJA... (miejscowość, data) Ja niżej podpisana/podpisany (imię i nazwisko) adres... nr tel.... deklaruję udział moich dzieci (imię, nazwisko i wiek) w imprezach dla dzieci organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską.... (podpis) 31

32

33 Biuletyn OIL ROK XXV, Nr 2(106) 2015 r. P O E Z J A Ostatni rejs prezydenta Spotkaliśmy się przed laty w Szkocji w Aberdeen Przybył na pokład Zawiszy Czarnego W gronie wiarusów od Andersa Zasalutował oficerowi służbowemu Wkroczył po trapie i klękając na deskach pokładu, Z czcią ucałował banderę z lilijką Rwały się emocje Pod grotmasztem zanuciliśmy słowa Podlasiacy wszak to nie byle jacy... Chłopcy z nostalgią pytali, jak nam się żyje za żelazną kurtyną Czy stoją jeszcze Herkulesy przed pałacem Funkcjonuje rynek Sienny i knajpa pod Końskim Ogonem Czy działa wodokaczka i wieża spadochronowa Kiedy nad ranem oddawaliśmy cumy - stali na kei Dresler Podlasiak i harcmistrz Kaczorowski Nie sądziłem, że po latach spotkamy się W wolnej Polsce, goszcząc Go w pałacu Jako Prezydenta, Doktora Honoris Causa I Komendanta Szarych Szeregów Na spotkaniu z druhami na Bojarach Wspominał chwile minione Mówił również o marzeniach i misji Odwiedzenia jego chłopców Spoczywających pod Charkowem i Miednoje Nadszedł pamiętny dzień dziesiątego kwietnia Jak kiedyś przed laty na Zawiszy Wkroczył po trapie prezydenckiego samolotu Salutowała Mu nasza białostocka harcerka Piękna stewardessa Justyna Zamknęły się klapy samolotu Srebrny ptak uniósł ich w strony nieprzeniknione Do chłopaków oczekujących swojego komendanta. Wojciech Sobaniec O autorze: prof. dr hab. Wojciech Sobaniec jest kierownikiem Kliniki Neurologii Dziecięcej UMB. Jako były harcerz głosi ideę harcerstwa; jako żeglarz opływał morza świata. Pisze wiersze. Gościł prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w swoim domu na białostockich Bojarach. 33

Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL rok. 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115

Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL rok. 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115 Formularz danych liczbowych dotyczacych pracy sadu II instancji NSL 2010 rok Lp. Liczba 1. Sprawy które wpłynęły do NSL w ciagu roku sprawozdawczego 115 1.1 Liczba lekarzy, których dotyczyły odwołania

Bardziej szczegółowo

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Wojciech ŁĄCKI Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Poniżej zamieszczono zestawienia liczbowe ukazujące pracę Naczelnego Sądu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r.

Uchwała Nr 15/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. Uchwała Nr 15/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Na podstawie art. 25 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.18.168 t. j.) i 1 ust. 1 Regulaminu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r.

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r. ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ SPRAWOZDANIE Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. 1. W 2012r. wpłynęło

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie preliminarza na

Wykonanie preliminarza na Wykonanie preliminarza na 31.12.2018 Założenia do projektu preliminarza na 2018 rok 1. Pokrycie ze składek członkowskich Izby różnicy między otrzymaną dotacją z MZ a poniesionymi rzeczywistymi kosztami.

Bardziej szczegółowo

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA 1. Uchwała nr V/1/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NRA ws. ustalenia liczby wiceprezesów NRA oraz niefunkcyjnych członków Prezydium NRA. 2. Uchwała nr V/2/2008 z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo Szkoleniowa ,, ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU- ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU

Konferencja Naukowo Szkoleniowa ,, ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU- ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU Konferencja Naukowo Szkoleniowa,, ZDROWIE KOBIETY XXI WIEKU- 1 / 11 ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA, PROBLEMY Z POGRANICZA GINEKOLOGII I CHIRURGII, STANDARDY W OPIECE OKOŁOPORODOWEJ-" Hajnówka 10-11 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Projekt preliminarza na 2019 rok

Projekt preliminarza na 2019 rok Projekt preliminarza na 2019 rok Założenia do projektu preliminarza na 2019 rok 1. Pokrycie ze składek członkowskich Izby różnicy między otrzymaną dotacją z MZ a poniesionymi rzeczywistymi kosztami. 2.

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 29/VII/2019 OKRPiP w Lublinie z dnia 15 stycznia 2019 r.

Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 29/VII/2019 OKRPiP w Lublinie z dnia 15 stycznia 2019 r. Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 29/VII/2019 OKRPiP w Lublinie z dnia 15 stycznia 2019 r. Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy wstępne

Rozdział I Przepisy wstępne Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego oraz organizowania bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU. nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE

PROJEKT REGULAMINU. nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE PROJEKT REGULAMINU nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystw Farmaceutyczne w swojej działalności związanej z realizacją podstawowych

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU Załącznik do Uchwały Nr 516/VII ORPiP z dnia 05.09.2017r. REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU ROZDZIAŁ I PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA-ŚRÓDMIEŚCIE. Warszawa, 2015 rok

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA-ŚRÓDMIEŚCIE. Warszawa, 2015 rok STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA WOLA-ŚRÓDMIEŚCIE Warszawa, 2015 rok 1 1.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH Załącznik do uchwały nr 11 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 marca 2017r. REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz. 5139 UCHWAŁA NR LX/1425/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 4/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. 1. Na podstawie 9 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na Konferencję Naukową Wsparcie seniora w środowisku 26 i 27 września 2017 roku, Kraków

Zaproszenie na Konferencję Naukową Wsparcie seniora w środowisku 26 i 27 września 2017 roku, Kraków Zaproszenie na Konferencję Naukową 26 i 27 września 2017 roku, Kraków Komunikat 2. Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy już przesłali swoje zgłoszenie do udziału w organizowanej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/726/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Komisję Kształcenia i Nauki powołano decyzją Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKI Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Rak choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie dla pacjenta, wyzwania dla systemu

Rak choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie dla pacjenta, wyzwania dla systemu HONOROWY PATRONAT MARSZAŁKA SENATU STANISŁAWA KARCZEWSKIEGO ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM Debata w ramach 3. edycji kampanii edukacyjnej Szybsi od Raka Rak choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH Załącznik do uchwały nr 9 XXVII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 15 marca 2012r. REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 7 kwietnia 2014 NAGRODY IM. BIEGAŃSKIEGO 2014 - ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Już po raz osiemnasty wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r. REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców 1 Ilekroć

Bardziej szczegółowo

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html 1 z 6 2009-11-19 12:34 Lekarz Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3 Poradnia Harmonogram pracy pn wt śr cz pt BAĆ MICHAŁ PRACOWNIA FIZJOTERAPII 07:00-14:35 11:25-18:00 07:00-14:35 11:25-18:00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

CHOROBY METABOLICZNE

CHOROBY METABOLICZNE CHOROBY METABOLICZNE DLA SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ 17-18 MARCA 2017 HOTEL HOLIDAY INN BYDGOSZCZ PATRONAT NAUKOWY KOMUNIKAT CHOROBY METABOLICZNE DLA SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ 17-18 MARCA 2017 BYDGOSZCZ SZANOWNI PAŃSTWO,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji w Oddziale

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia r. P r o j e k t K r a j o w e j R a d y L e k a r s k o - W e t e r y n a r y j n e j z d n i a 02-02- 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.)

STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VOLLEY PŁOCK (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) STATUT MŁODZIEŻOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO VO (tekst jednolity na dzień 01.09.2014 r.) Rozdział 1 Nazwa, teren, siedziba i charakter prawny 1 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Toruniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Komisji Socjalnej działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Bieg Opolski I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Bieg Opolski. W dalszej części Statutu zwane będzie Stowarzyszeniem. 2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r.

Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r. Protokół Nr XXXIX z posiedzenia Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w dniu 25 stycznia 2012 r. Obecni wg listy stanowiącej Załącznik Nr 1. Obrady otworzył JMR, który serdecznie powitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju kadry medycznej

Wsparcie rozwoju kadry medycznej Wsparcie rozwoju kadry medycznej Kierunki zmian zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa dedykowane szkolenia w POZ wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego wzmacnianie potencjału

Bardziej szczegółowo