Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozporządzenie Ministra Gospodarki"

Transkrypt

1 DEPARTAMENTPRAWNYIINTEGRACJIEUROPEJSKIEJ WYŻSZYURZĄDGÓRNICZY zdnia28czerwca2002r. (Dz.U.Nr109,poz.961,z2004r.Nr24,poz.213 orazz2007r.nr106,poz.726) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (stan prawny: 16 lipca 2007 r.) KATOWICE, czerwiec 2007

2 1) 1rozporządzeniaMinistraGospodarki,PracyiPolitykiSpołecznejzdnia28stycznia2004r. zmieniającegorozporządzeniewsprawiebezpieczeństwaihigienypracy,prowadzeniaruchu Tekstujednoliconyuwzględniającyzmianywprowadzoneprzez: 2) 1rozporządzeniaMinistraGospodarkizdnia24maja2007r.zmieniającegorozporządzenie dniem22marca2004r.; wającychkopalinyotworamiwiertniczymi(dz.u.nr24,poz.213),któreweszływżyciez orazspecjalistycznegozabezpieczeniaprzeciwpożarowegowzakładachgórniczychwydoby- wsprawiebezpieczeństwaihigienypracy,prowadzeniaruchuorazspecjalistycznegozabezpieczeniaprzeciwpożarowegowzakładachgórniczychwydobywającychkopalinyotworami czcionką;rozporządzenietozostałonotyfikowanekomisjieuro- wiertniczymi(dz.u.nr106,poz.726),którewejdąwżyciezdniem16lipca2007r.izostałyzaznaczonepogrubionjącąproceduręudzielaniainformacjiwzakresienormiprzepisówtechnicznych(dz.urz.we Nr65,poz.597),którewdrażadyrektywę98/34/WEzdnia22czerwca1998r.ustanawiawegosystemunotyfikacjinormiaktówprawnych(Dz.U.Nr239,poz.2039orazz2004rdzeniaRadyMinistrówzdnia23grudnia2002r.wsprawiesposobufunkcjonowaniakrajopejskiejwdniu30listopada2006r.podnumerem2006/0624/PL,zgodniez 4rozporzą- L204z ,str.37,zpóźn.zm.;Dz.Urz.UEPolskiewydaniespecjalne,rozdz.13, t.20,str.337).

3 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. Otworowezakładygórnicze zdnia28czerwca2002r. (Dz.U.Nr109,poz.961,z2004r.Nr24,poz.213orazz2007r.Nr106,poz.726) conastępuje: (Dz.U.Nr27,poz.96,z1996r.Nr106,poz.496,z1997r.Nr88,poz.554,Nr111,poz. 726iNr133,poz.885,z1998r.Nr106,poz.668,z2000r.Nr109,poz.1157iNr120,poz. 1268orazz2001r.Nr110,poz.1190,Nr115,poz.1229iNr154,poz.1800)zarządzasię, Napodstawieart.78ust.1ustawyzdnia4lutego1994r. Prawogeologiczneigórnicze 1.Rozporządzenieokreślaszczegółowezasady: 2)ocenianiaidokumentowaniaryzykazawodowegoorazstosowanianiezbędnychśrodkówprofilaktycznychzmniejszającychtoryzykowformiedokumentubezpieczeństwaiochrony otworamiwiertniczymi, przeciwpożarowegozwiązanegozruchemwzakładachgórniczychwydobywającychkopaliny 1)bezpieczeństwaihigienypracy,prowadzeniaruchuorazspecjalistycznegozabezpieczenia 2)pracowników,zktóryminawiązanostosunekpracywruchuzakładówgórniczychwydobywającychkopalinyotworamiwiertniczymi,zwanychdalej zakładamigórniczymi. 2.1.Przepisyrozporządzeniastosujesiędo: 1)przedsiębiorców, zdrowiapracownikówzatrudnionychwruchutychzakładów. 2)osóbniewymienionychwust.1pkt2,jeżeliwykonująpracelubprzebywająwzakładziegórniczym. wruchuzakładugórniczego,zwanychdalej podmiotami, 1)podmiotówwykonującychwzakresieswejdziałalnościzawodowejpowierzoneimczynności 2.Przepisyrozporządzeniastosujesięodpowiedniodo: 2)robótgeologicznych,wykonywanychtechnikąwiertniczą, 3)bezzbiornikowegomagazynowaniasubstancjiwgórotworzeorazskładowaniaodpadóww 1)likwidacjizakładugórniczego, 3.Przepisyrozporządzeniastosujesiętakżeodpowiedniodo: 2)robótwiertniczychwykonywanychwceluurabianiakopaliny, 1)wykonywaniarobótwiertniczychwpodziemnychwyrobiskachgórniczych, 4.Przepisówrozporządzenianiestosujesiędo: górotworze,zzastrzeżeniemust.4pkt3. ruchuzakładugórniczegoorazzapewniabieżąceprzeprowadzanieanalizibadańniezbędnychdla bezpiecznegoprowadzeniaruchuzakładugórniczego,wtymdlaocenyidokumentowaniaryzyka zawodowego. 3.Przedsiębiorcasporządza,uzupełniaiaktualizujeniezbędnądokumentacjęprowadzenia WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Rozdział1 Przepisy ogólne 3)składowaniaodpadówwpodziemnychwyrobiskachgórniczych. 2a. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumentacji techniczno-ruchowej, należy przez to rozumieć także instrukcje wymienione w przepisach określających zasadnicze wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności.

4 czeństwa. dokumentbezpieczeństwaiochronyzdrowiapracowników,zwanydalej dokumentembezpie- 4.1.Przedsiębiorcaopracowuje,przedrozpoczęciemprac,dlakażdegozakładugórniczego 2)aktualizowanykażdorazowowprzypadkuzmiany,rozbudowyiprzebudowymiejscalubstanowiskapracy,powodującejzmianęwarunkówpracy. 2.Dokumentbezpieczeństwapowinienbyć: 1)dostępnywzakładziegórniczym, odpowiedniąjegoczęściąorazpowinienprzestrzegaćjegopostanowień. zującymdokumentembezpieczeństwalubodpowiedniąjegoczęścią. 3.Kierownikruchuzakładugórniczegozapoznajepracownikówzakładugórniczegozobowią- 5.Zawartośćdokumentubezpieczeństwaokreślazałącznikdorozporządzenia. 4.Pracownikpotwierdzanapiśmiefaktzapoznaniasięzdokumentembezpieczeństwalub 2)ustaleniezakresówdziałaniaposzczególnychdziałówruchuorazsłużbspecjalistycznychza- 1)prawidłowąorganizacjęiprowadzenieruchuzakładugórniczego, 5.1.Kierownikruchuzakładugórniczegojestodpowiedzialnyza: sób: 2.Wzakresachdziałania,októrychmowawust.1pkt2,określasięwszczególnościspo- 2)wykonywanianadzorunadpracami,októrychmowawpkt1, 1)koordynacjipracwykonywanychprzezposzczególnedziałyruchuisłużbyspecjalistyczne orazpracwykonywanychprzezpracownikówzatrudnionychwpodmiotach, idozoruruchu. muosóbkierownictwaidozoruruchuzakładugórniczego,zwanychdalej osobamikierownictwa 3)używaniamaszyniurządzeńzakładugórniczego. 3.Kierownikruchuzakładugórniczegowykonujeswojeobowiązkiprzypomocypodległych 2.Organizacjęiobsadęsłużbydyspozytorskiejustalakierownikruchuzakładugórniczego. 6.1.Wzakładziegórniczymorganizujesięsłużbędyspozytorską. 7.1.Każdaosobakierownictwaidozoruruchupowinnaprzestrzegaćustalonegodlanieji zapokwitowaniemodbioru. zatwierdzonegoprzezkierownikaruchuzakładugórniczegozakresuczynności,szczegółowo określającegojejobowiązki,uprawnieniaiodpowiedzialność. 1)organizująiprowadząpracęwsposóbzapewniającybezpieczeństwopracowników,ruchuzakładugórniczegoiśrodowiska, 8.Osobykierownictwaidozoruruchuorazinneosobykierującezespołamipracowników: 2.Kierownikruchuzakładugórniczegojestodpowiedzialnyzadoręczeniezakresuczynności, powiedzialneza: 2)informująpodległychimpracownikówoprzepisachizasadachbezpiecznegowykonywania 1)ustalanieskładówzespołówpracowniczychpodwzględemichliczebnościikwalifikacjipracowników, 9.Kierownikruchuzakładugórniczegowyznaczaosobykierownictwalubdozoruruchuod- pracy. 2podejmowaniadecyzjiwprzypadkupowstaniazagrożenia. abyzapewniałbezpieczneprowadzeniepracwokresiecałejdoby,awszczególnościmożliwość 2)wyznaczanieprzodowychzespołów,októrychmowawpkt Rozkładpracyidyżurówosóbkierownictwaidozoruruchuustalasięwtakisposób, WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej kładugórniczego, 3) właściwy oraz zgodny z przeznaczeniem dobór maszyn, urządzeń, materiałów, wyrobów z tworzyw sztucznych oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz środowiska.

5 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 3 2.Osobadozoruruchuobejmującazmianęzapoznajesięzprzebiegiempracyzmianypoprzedniejwzakresieniezbędnymdoprawidłowegoibezpiecznegokontynuowaniaprac. 3.Wtrakcieprowadzeniapracpracownicypowinnizwracaćuwagęnawystępującezagrożeniaiinformowaćonichosobydozoruruchuorazswoichzmienników Kierownikruchuzakładugórniczegojestodpowiedzialnyzaopracowaniepisemnych instrukcjibezpiecznegowykonywaniapracydlastanowisklubmiejscpracywruchuzakładugórniczegooraz,pokonsultacjizpracownikamilubichreprezentantami,zatwierdzateinstrukcje. 2.Instrukcje,októrychmowawust.1,powinnybyćzrozumiałedlapracowników,których dotyczą,iokreślaćwszczególności: 1)sposobybezpiecznegowykonywaniapracy, 2)zasadypostępowaniawsytuacjachawaryjnych,zuwzględnieniemzagrożeńwystępujących przywykonywaniuposzczególnychprac, 3)zasadyochronyprzedzagrożeniami,októrychmowawpkt2, 4)informacjeostosowaniusprzęturatunkowego, 5)informacjeodziałaniach,którepowinnybyćpodjętewprzypadkuzagrożenia. 3.Instrukcje,októrychmowawust.1,opracowaneodpowiedniodlastanowiskalubmiejsca pracy,dostarczasiękażdemupracownikowizapokwitowaniemodbioru. 4.Pracownicyzapoznająsięztreściąinstrukcji,októrejmowawust.1,orazwykonująpracę zgodniezjejustaleniami;zapoznaniesięztreściąinstrukcjipracownicypotwierdzająnapiśmie Przedsiębiorcaorazpodmiot,którzyprzystępujądowykonywaniapracwruchuzakładugórniczego,szczegółowookreślająnapiśmiepodziałobowiązkówwceluzapewnieniabezpiecznychwarunkówpracyikoordynacjiprac. 2.Określającobowiązki,októrychmowawust.1,uwzględniasięwszczególności: 1)zasadywspółpracyosóbkierownictwaidozoruruchuorazpodmiotuwsprawachorganizacji pracy,bezpieczeństwa,ochronyzdrowiaizapobieganiaryzykuzawodowemu,atakżewzajemnegoinformowaniasięoistniejącymryzyku, 2)organizacjęprzeszkoleniapracownikówwykonującychpracewzakresieobowiązującychw zakładziegórniczymprzepisówbezpieczeństwaihigienypracy,prowadzeniaruchuorazbezpieczeństwapożarowego,występującychzagrożeń,porządkuidyscyplinypracy,zasadłącznościialarmowania,atakżezgłaszaniawypadkówizagrożeń. 13.Pracownikmożebyćdopuszczonydopracywruchuzakładugórniczego,jeżeli: 1)posiadawymaganekwalifikacjelubpotrzebneumiejętnościdowykonywaniapracy, 2)odbyłaktualneprzeszkoleniewzakresiebezpieczeństwaihigienypracy, 3)posiadadostatecznąznajomośćprzepisóworazzasadbezpieczeństwaihigienypracy, 4)wwynikubadańlekarskichorazinnychwymaganychbadańzostałuznanyzazdolnegodo wykonywaniaokreślonejpracy. 14.Przedrozpoczęciempracypracowniksprawdza,wzakresieswoichkompetencji,warunkitechniczneśrodkówbezpieczeństwaorazstosowanychnarzędziwmiejscupracy;wyniki sprawdzeniaprzekazujesięosobiedozoruruchu. 15.Pracownikówlubichreprezentantówinformujesięowszelkichpodejmowanychdziałaniachdotyczącychbezpieczeństwaiochronyzdrowiawmiejscachinastanowiskachpracy.Informacjepowinnybyćzrozumiałedlapracowników,którychdotyczą. 16.Podmiotwykonujepraceprowadzonewzakładziegórniczymzgodniezprojektemtechnicznymzatwierdzonymprzezkierownikaruchuzakładugórniczego Podczaswykonywaniapracwjednymobiekciezakładugórniczegoprzezjedenlub więcejpodmiotówkierownikruchuzakładugórniczegowyznaczaosobędozoruruchusprawującą rolękierownikakoordynującegopracewdanymobiekcie. 2.Wyznaczeniekierownikakoordynującegopracewdanymobiekcieniezwalniaposzczególnychpodmiotówzobowiązkuzapewnieniabezpieczeństwaihigienypracyzatrudnionymprzez nichpracownikom.

6 przeszkoleniuwzakresie: Otworowezakładygórnicze 2)sposobówochronyprzedzagrożeniami,októrychmowawpkt1, 1)zagrożeńwystępującychnatymstanowisku, 18.1.Zatrudnianiepracownikównanowymstanowiskupracymożenastąpićtylkopoich czoneprzezkierownikaruchuzakładugórniczegoorazprzeszkolonewzakresiemetodprowadze- niainstruktażu. 3)metodbezpiecznegowykonywaniaprac. 3.Pracownicypowracającydopracy,pookresiedłuższymniż6miesięcy,ponownieodbywająinstruktażstanowiskowy. 2.Instruktażstanowiskowyprowadząosobysprawującenadzórnadpracownikami,wyznacownikówzakładugórniczegosiębiorców,pracownikówsłużbybezpieczeństwaihigienypracyorazwykładowcówtematyki bezpieczeństwaihigienypracyprowadząjednostkiorganizacyjnetrudniącesięszkoleniempra- 19.Szkoleniawzakresiebezpieczeństwaihigienypracywzakładziegórniczymdlaprzedżeniezwiązanezruchemzakładugórniczego,wstęposóbnieupoważnionychjestniedozwolony. 3.Miejscaoszczególnymzagrożeniudlażyciaizdrowia,wtymterenyzagrożonenagłym 2.Tereny,októrychmowawust.1,oznaczasięwidocznymitablicamiostrzegawczymi Kierownikruchuzakładugórniczegookreślatereny,naktóre,zewzględunazagro- obiektu)wywieszasię,wwidocznymmiejscu: ostrzegawczymi. osiadaniem,zabezpieczasięprzeddostępemosóbnieupoważnionychorazoznaczatablicami 1)informacjeoadresachinumerachtelefonównajbliższychjednostekstrażypożarnej,Policjii pogotowiaratunkowegoorazsposobachichwezwania, 21.Natereniezakładugórniczegoorazwydzielonegojegooddziału(jednostkiterenowej, 2)instrukcjepostępowanianawypadekpożaru. oświetlenieawaryjneizapewniamożliwośćszybkiegoopuszczeniamiejscpracy. utrzymujewstanieumożliwiającymswobodneibezpieczneporuszaniesięponich. 2.Drogiewakuacyjne,wyznaczonenawypadekpowstaniazagrożenia,wyposażasięw 22.1.Drogikomunikacyjneorazdojściadomiejscistanowiskpracyoznakowujesięi ruchudrogowego,kierownikruchuzakładugórniczegoustalaregulacjętegoruchuorazoznakowaniedróg,wsposóbokreślonywprzepisachoruchudrogowym. 3.Wprzypadkugdyterenzakładugórniczegolubjegoczęśćsąudostępnionedlapublicznego bezpieczeństwapowszechnego,ogradzasię. urządzeniazwiązanezruchemzakładugórniczegostwarzającezagrożenie,wszczególnościdla 2.Wykazobiektów,urządzeńistanowiskwydobywczychpodlegającychogrodzeniuustala 23.1.Stanowiskawydobywcze,wyposażonewinstalacjebezstałejobsługi,orazobiektyi kierownikruchuzakładugórniczego. 23a. 1. W zakładzie górniczym stosuje się maszyny, urządzenia, materiały, wyroby z tworzyw sztucznych oraz środki strzałowe i sprzęt strzałowy, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu oraz w odrębnych przepisach, w tym w przepisach określających zasadnicze wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności albo przepisach określających wymagania techniczne dla wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, a także zostały oznaczone znakiem zgodności CE albo odpowiednim znakiem dopuszczenia lub zostały odpowiednio dobrane do warunków górniczo-geologicznych i środowiskowych w miejscu ich zastosowania. 4utrzymujesięwstaniezapewniającymbezpieczneprowadzenieruchuzakładugórniczego Miejscapracy,maszynyiurządzeniaorazaparaturękontrolnąipomiarowąstale WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 2. Kierownik ruchu zakładu górniczego powiadamia właściwy organ nadzoru górniczego o zamiarze zastosowania po raz pierwszy w zakładzie górniczym nowych typów maszyn, urządzeń, materiałów oraz wyrobów z tworzyw sztucznych.

7 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 5 2.Osobykierownictwaidozoruruchuoddziału(jednostkiterenowej,obiektu)odpowiedzialne sązawłaściwystanregulacjitechnicznejiprawidłoweużytkowanieorazobsługęmaszyniurządzeń. 3.Urządzeniaciśnienioweidźwignicowemontujesięiużytkujewsposóbokreślonywodrębnychprzepisach Osobykierownictwalubdozoruruchuprzeprowadzająokresowekontrolestanu technicznegoorazsposobukorzystaniazmaszyniurządzeń,instalacjitechnicznychorazobiektów,wtymobiektówbudowlanych,zakładugórniczego. 2.Zasadyprzeprowadzeniakontroli,októrychmowawust.1,ichczęstotliwośćisposób dokumentowaniaokreślakierownikruchuzakładugórniczego,zzastrzeżeniemust.3. 3.Wprzypadkuobiektówbudowlanychzakładugórniczegozasadyprzeprowadzaniakontroli, októrychmowawust.1,ichczęstotliwośćisposóbdokumentowaniaokreślająprzepisyprawa budowlanego. 4.Obiektamibudowlanymizakładugórniczegosąwszczególności: 1)budynkiujęćwódleczniczych,termalnychisolanek, 2)budynkisterowni, 3)obiektyistałeinstalacjetransportukopalinyipłynówtechnologicznych, 4)obiektystacjiredukcyjno-pomiarowych, 5)tłocznieropynaftowej, 6)budynkiizbiornikimagazynowepłynówzłożowychipłynówtechnologicznych, 7)obiektykotłownitechnologicznych, 8)budynkigłównychstacjisprężarekpowietrzawrazzrurociągami, 9)obiektyuzdatnianiawódtechnologicznychizłożowych, 10)budynkistacjielektroenergetycznychorazgłówneurządzeniaisiecirozdzielczewysokiegoi średniegonapięcia, 11)obiektypompowniwódzłożowych, 12)wolnostojącebudynkicentralitelefonicznejidyspozytorni, 13)przeciwpożarowezbiorniki, 14)mostyiestakadytechnologiczne, 15)instalacjeosuszania,odsiarczaniaiodrtęcianiagazu,separacjiistabilizacjiropynaftowej, 16)obiektyiurządzeniaprzyodwiertowe,zwyjątkiemgłowiceksploatacyjnych, 17)morskieplatformystacjonarne Niedopuszczalnejest: 1)używanienarzędzi,sprzętuimaszynuszkodzonych,którychstanzagrażabezpieczeństwuzatrudnionychosóblubotoczeniu, 2)przenoszenieprzewodówoponowych,szafłączeniowychisprzęgiełbędącychpodnapięciem, zzastrzeżeniemust.2, 3)przechodzenielubprzebywaniepodzawieszonymiciężaramiorazwzasięguobciążonychdynamicznieukładówlinowych,zzastrzeżeniemust.3, 4)przechodzenielubprzebywaniewstrefachzagrożonychoznakowanychtablicamiostrzegawczymi,zwyjątkiemwykonywaniapracpodstałymnadzorem,wsposóbokreślonyprzezkierownikaruchuzakładugórniczego. 2.Lokalneprzesuwanieprzewodówoponowychbędącychpodnapięciemjestdopuszczalne wyłączniezapomocąodpowiednichnarzędziisprzętuochronnego,zabezpieczającegopracownikówwykonującychtęczynność. 3.Przepisuust.1pkt3niestosujesiędopracwykonywanychpodukładamiwielokrążkai olinowaniaurządzeńwiertniczychieksploatacyjnych. 27.Kierownikruchuzakładugórniczegookreślamiejscaistanowiskapracy: 1)naktórychpracownicypowinnistosowaćwymaganeśrodkiochronyindywidualnej,

8 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 6 2)którepowinnybyćwyposażonewodpowiednisystemakustycznyioptycznydoprzekazywaniasygnałualarmowego Miejscewykonywaniapraczużyciemsubstancjiszkodliwychwyposażasięwśrodki zapobiegawczeiochronneorazśrodkidoudzielaniapierwszejpomocy. 2.Pracowników,którzywykonująpracęimająkontaktzsubstancjamiszkodliwymi,poucza sięosposobiepostępowaniaztymisubstancjami,stosowaniaśrodkówzapobiegawczychi ochronnych,zachowaniasięipostępowaniawprzypadkuzagrożeńorazosposobachudzielania pierwszejpomocy Rodzajeprac,któresąwykonywanewwarunkachszczególnegozagrożenia,określa kierownikruchuzakładugórniczego. 2.Prace,októrychmowawust.1,mogąbyćwszczególności: 1)wykonywaneprzezwyspecjalizowanychwtymzakresiepracownikówpodbezpośrednim nadzoremosobydozoruruchu, 2)poprzedzonesprawdzeniemstanubezpieczeństwamiejscapracyiurządzeńprzezosobędozoruruchu, 3)poprzedzoneinstruktażempracownikówomogącymwystąpićzagrożeniuorazsposobieprawidłowegoibezpiecznegowykonywaniaprac. 3.Podczaswykonywaniaprac,októrychmowawust.1,niedopuszczalnejestprzebywanie wmiejscuichwykonywaniaosóbniebiorącychwnichudziałuorazrównoczesnewykonywanie innychpracwpobliżutegomiejsca Wmiejscach,wktórychpowstałozagrożeniebezpieczeństwaruchuzakładugórniczegolubpracowników,wykonujesiętylkopracezwiązanezusuwaniemzagrożenia;pracetakie mogąwykonywaćtylkowyspecjalizowaniwtymzakresiepracownicy. 2.Podjęciedalszejpracywmiejscach,októrychmowawust.1,możenastąpićdopieropo potwierdzeniuprzezosobękierownictwalubdozoruruchu,żezagrożeniezostałousunięte. 31.Wprzypadkunieopanowanegowypływupłynuzłożowegozotworuwiertniczegolub odwiertukierownikruchuzakładugórniczegopodejmujedziałaniamającenacelulikwidacjęzagrożenia,zgodniezplanemratownictwa Wzakładziegórniczym,wktórymistniejezagrożeniewystępowaniawotaczającej atmosferzegazówiparszkodliwychdlazdrowialubatmosferyzzawartościątlenuniższąniż 19%,powinienznajdowaćsięsprawnyizolującysprzętochronyukładuoddechowegoorazsprzęt reanimacyjny. 2.Pracownicy,którzybędąużywaćizolującegosprzętuochronyukładuoddechowego,powinnibyćprzeszkoleniwtymzakresieorazposiadaćaktualnebadanialekarskiezpozytywnym wynikiem. 3.Kierownikruchuzakładugórniczegomoże,wprzypadkachuzasadnionychwarunkami techniczno-ruchowymi,zezwolićnaodstąpienieodwymogówokreślonychwust.1i2oraznakazaćzastosowanieinnychśrodkówzabezpieczających Wobiektachzakładugórniczego,wktórychmożewystąpićstężeniegazówniebezpiecznychdlazdrowia,kierownikruchuzakładugórniczegolubwyznaczonaprzezniegoosoba dozoruruchuustalająstrefyzagrożeniatoksycznego. 2.Strefyzagrożeńtoksycznychoznakowujesiętablicamiostrzegającymiprzedgrożącymniebezpieczeństwemizabezpiecza,naczaswystępowaniatychzagrożeń,przeddostępemosób nieupoważnionych. 3.Wzakładziegórniczymznajdujesię,zatwierdzonaprzezkierownikaruchuzakładugórniczego,instrukcjapostępowanianawypadekzagrożeniatoksycznego. 34.Zakresiczęstotliwośćbadańorazpomiarówczynnikówszkodliwychdlazdrowia,a takżesposóbichwykonywaniaokreślająodrębneprzepisy Zakładgórniczywyposażasięw: 1)łącznośćzewnętrzną,

9 2)urządzeniaisiecitelekomunikacyjne,zapewniającebezpieczeństwopracy. Otworowezakładygórnicze szkoleniwudzielaniupierwszejpomocy. dzeniatelekomunikacyjne. 2.Kierownikruchuzakładugórniczegoustalamiejscaiobiekty,którewyposażasięwurzą Osobykierownictwaidozoruruchuorazwyznaczenipracownicypowinnibyćprze- 2)powinnyznajdowaćsięnoszeorazapteczkawyposażonawniezbędneśrodkimedyczne. 1)nakażdejzmianieroboczejpowinienbyćzatrudnionyconajmniejjedenpracownikprzeszkolonywudzielaniupierwszejpomocy. 2.Wkażdymzakładziegórniczymorazwydzielonymjegooddziale(jednostceterenowej): 2)raportywiertnicze, 1)protokółprzekazaniaurządzeniawiertniczegodoruchu, 38.1.Dokumentacjęwierceniastanowiąwszczególności: 5)dziennikwiertniczy, 6)projektyiprotokołyprzeprowadzonychrurowańicementowańrur, 3)aktualnyprofilgeologicznyotworu, 4)diagramyprzyrządówkontrolno-pomiarowych, 9)protokołyprzeprowadzonejlikwidacjiotworu, 7)protokołyprzeprowadzonychbadańskutecznościuszczelnianiarurizolującychposzczególne 8)projektyiprotokołypomiarówibadańwykonanychpracspecjalistycznych, poziomypłynuzłożowego, zawierawszczególności: 2)książkikontroliorazeksploatacjiurządzeńisprzętu, 39.1.Dokumentacjaeksploatacyjnaurządzeńenergomechanicznychisprzętuwiertniczego 3)dokumentacjędotyczącąwymaganychatestówurządzeńisprzętu. 1)dokumentacjetechniczno-ruchowemaszyn,urządzeńisprzętuwiertniczego, 2.Książkikontroli,októrychmowawust.1pkt2,zawierająwszczególności:nazwykontro- stanowićrównieżzaświadczeniaweryfikacyjne. nia,wrazzwynikamikontroli. lowanychurządzeńlubsprzętu,harmonogramprzeprowadzaniakontroliorazsposóbichwykona- 4.Zaświadczeniaweryfikacyjne,októrychmowawust.3,zawierająwszczególności: 3.Dokumentacjędotyczącąatestówurządzeńisprzętu,októrejmowawust.1pkt3,mogą 4)charakterystykęroboczązweryfikowanegourządzenialubsprzętu, 3)nazwęwytwórcy, 2)nazwęzakładuwystawiającegozaświadczenieweryfikacyjne, 1)nazwęurządzenialubsprzętu, WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 5)wykazprzeprowadzonychpróborazichwyniki, 7 Rozdział2 Roboty wiertnicze Przy wykonywaniu robót wiertniczych prowadzi się dokumentację tych robót. 2. W skład dokumentacji robót wiertniczych wchodzą: 1) dokumentacja wiercenia, 2) dokumentacja eksploatacyjna urządzeń energomechanicznych i sprzętu wiertniczego, 3) projekty robót specjalnych określone przez kierownika ruchu zakładu górniczego. 10)książkakontroliobiektu. 2. Przy wierceniach wykonywanych dla badań sejsmicznych dokumentację wiercenia, o której mowa w ust. 1, sporządza się odpowiednio do zakresu wykonywanych robót.

10 7)nazwiskaiimiona,stanowiskaorazpodpisyosóbweryfikującychzaświadczenia. 6)okresważnościzaświadczenia, spodziewanejestwystępowaniegazówwybuchowychbądźtoksycznych,lubistnieniezagrożeniasamowypływupłynuzłożowego,unikasiękonfiguracjiterenumogącejsprzyjaćnaturalnemu gromadzeniusięgazówlubcieczywokółobiektu. 3.Przyzagrożeniusiarkowodorowymzapewniasiędojazddowiertnizdwóchróżnychkienych;lokalizacjatamożeuleczmianiewgranicachokreślonychwtymprojekcie. 2.Przylokalizacjiotworówwiertniczych,wktórychzgodniezprojektempracgeologicznych 40.1.Lokalizacjaotworuwiertniczegopowinnabyćzgodnazprojektempracgeologiczrunków. imappowierzchniterenu,orazuwzględniasięprzeważającykierunekwiatru. renu,wtymnapowietrznelinieenergetyczne,atakżepodziemneuzbrojenie,wszczególności kableenergetyczneitelefoniczne,rurociągi,kolektorysanitarne,napodstawieplanówuzbrojenia 41.1.Przylokalizacjiotworu,urządzeńizabudowywiertniuwzględniasięinfrastrukturęte- badaniasporządzasięprotokół. uzbrojony,alokalizacjategouzbrojenianiejestznana,przedrozpoczęciemrobótuzbrojenielokalizujesięzapomocąodpowiedniejaparaturylubwykonanegowtymceluwykopu;zwykonanego 2.Wprzypadkugdyistniejeuzasadnioneprzypuszczenie,żeterenzajętypodwiertniejest 42.1.Otwórwiertniczylokalizujesięconajmniejwodległości: 2)wynoszącej1,5wysokościwieżywiertniczejlubmasztuodliniikolejowych,kanałówizbiornikówwodnych,rzek,drógpublicznych,zabudowań,ztymżeodległośćodnapowietrznych liniiwysokiegonapięciapowinnawynosić1,5wysokościwieżylubmasztu,leczniemniejniż 1)50modobiektówzogniemotwartymprzywierceniachwceluposzukiwania,rozpoznaniai wydobyciaropynaftowejigazuziemnego,atakżewrejonachoprzewidywanymwystępowaniuwgórotworzenagromadzeńgazówpalnychkładugórniczegowprzypadkachuzasadnionychwarunkamitechniczno-ruchowymi;ozmniejszeniuodległościzawiadamiasięwłaściwyorgannadzorugórniczegoczychodobiektówmieszkalnychokreśla Odległości,októrychmowawust.1,mogąbyćzmniejszoneprzezkierownikaruchuza- 3.Wprzypadkuwystępowaniazagrożeniasiarkowodorowegoodległościotworówwiertnijącymlubjegoużytkownikiemszejniż100modgranicylasu,jeżeliprzewidujesięwystępowanieropynaftowejlubgazuziemnego,sposóbochronyprzeciwpożarowejobszaruleśnegouzgadniasięzwłaścicielem,zarządza- 43.Wraziezlokalizowaniaotworuwiertniczegonaobszarzeleśnymlubwodległościmniejriałówniebezpiecznychprowadzisiępodnadzoremosobydozoruniczychlubmasztówwiertniczychiinnychurządzeńwykonujesięzgodniezdokumentacjątechniczno-ruchową,podbezpośrednimnadzoremosobydozoruruchu Pracezwiązanezmontażem,przemieszczaniemidemontażemwiertnic,wieżwiert- 44.Wszelkiepraceprzyzaładunkuirozładunkuurządzeńisprzętuwiertniczegoorazmate- podczasburzy,śnieżycy,ulewylubgołoledzi. 2.Niedopuszczalnejestprowadzenierobót,októrychmowawust.1,przysilnymwietrze, trolujesięstantechnicznysiłowników,instalacjizasilającejisterowniczej,zgodniezinstrukcją 46.Przedrozpoczęciemstawianiawieżwiertniczych,masztów,czwórnogówitrójnogów producenta. wego.podczaspodnoszeniapodbudowylubmasztuzużyciemsiłownikówhydraulicznychkon- dłowośćichzamocowaniaiolinowaniaorazsprawnośćzespołunapędowegoiukładuhamulco- osobydozoruruchunadzorująceterobotykontrolująstantechnicznylin,wielokrążków,prawi- 8 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 30m. 2. Przy wierceniach wykonywanych dla badań sejsmicznych odległości od poszczególnych obiektów ustala kierownik ruchu zakładu górniczego.

11 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 9 47.Zrzucaniebezostrzeżeniajakichkolwiekprzedmiotównaziemięprzezpracowników pracującychnawysokościachjestniedopuszczalne Oddaniedoruchuobiektów,maszyn,urządzeńiinstalacji,znajdującychsięna wiertni,następujenapodstawiepisemnegozezwoleniakierownikaruchuzakładugórniczegopo ichkomisyjnymodbiorzetechnicznym. 2.Komisjaodbiorutechnicznegosporządzaprotokółstwierdzającykompletnośćorazprawidłowośćmontażuobiektów,maszyn,urządzeńiinstalacji. 3.Zasadydokonywaniaodbiorutechnicznegoorazskładkomisjiustalakierownikruchuzakładugórniczego. 49.Wiercenieotworówwykonujesięzgodniezwymaganiamiokreślonymiwprojekcieprac geologicznychlubprojekciegeologiczno-technicznym. 50.Pracezwiązanezrozpoznaniemgeologicznym,wszczególnościdowiercanie,opróbowanie,rdzeniowanie,cementowanierurorazpracegeofizyczne,badaniahydrogeologiczne,wykonujesiępodbezpośrednimnadzoremosóbdozoruruchuorazsłużbygeologicznej. 51.Podczaswierceniaotworu,wzależnościodpotrzeb,wykonujesiębieżącepomiaryparametrówpłuczki;zakresiczęstotliwośćpomiarówokreślakierownikruchuzakładugórniczego alboupoważnionaprzezniegoosobadozoruruchu. 2.Systemobiegupłuczkowegouwzględniawszczególnościmożliwośćprzygotowaniaodpowiedniegorodzajupłuczki,jejobróbkę,oczyszczanieiodgazowanie,stosowniedowymagań prowadzonegowiercenia. 3.Przywierceniachwceluposzukiwania,rozpoznaniaiwydobyciaropynaftowejigazu ziemnegoobiegpłuczkowywyposażasięwprzyrządykontrolno-pomiarowe,sygnalizująceprzypływpłynuzłożowego,orazwsygnalizacjęświetlnąiakustyczną,zainstalowanąnastanowisku wiertacza.instalacjętłocznąpomppłuczkowychpodłączasiędowęzłazatłaczaniaotworu Ciśnieniehydrostatycznesłupapłuczkiwotworzewierconymdlaudostępnieniazłóż ropynaftowejigazuziemnegomożeprzewyższaćprzewidywaneciśnieniezłożowewgranicach od0,5do1,0mpanakażde1000motworu. 2.Wuzasadnionychprzypadkachkierownikruchuzakładugórniczegomożezmienićokreślonewust.1graniceprzewyższaniaciśnieniazłożowego Prędkośćwyciąganiaizapuszczaniaprzewoduwiertniczegoorazlepkośćplastyczną płuczkidobierasięwtakisposób,abyograniczyćefekttłokowania.szczególnaostrożnośćpowinnabyćzachowanawprzypadkuzanikupłuczkiiprzypływupłynuzłożowegodootworu. 2.Wyciągającprzewódwiertniczy,dopełniasięotwórpłuczkąoparametrachtakich,jakpodczaswiercenia,wsposóbciągły,kontrolującjegoskuteczność. 54.Zaniechanierobótwiertniczychwotworzezodkrytympoziomemgazowympoprzedza sięodizolowaniemtegopoziomuodpozostałejczęściotworu Głębokośćzapuszczeniakolejnejkolumnyrurpodczaswiercenia,wceluposzukiwania,rozpoznaniaiwydobyciaropynaftowejigazuziemnego,powinnabyćtaka,abywnieorurowanyminterwaleotworuniewystąpiływarstwy,wktórychgradientciśnieniazłożowegojednejz warstwbyłbywiększyodgradientuciśnieniaszczelinowaniainnejwarstwy. 2.Gradientciśnieniaszczelinowaniaustalasię,wykonującpróbyciśnieniowewotworze,w sposóbokreślonywinstrukcjizapobieganiailikwidacjierupcjipłynuzłożowego,októrejmowaw Wotworzewiertniczymniedopuszczalnejestwykonywaniepróbciśnieniowychz użyciemciśnieniawiększegoodznanegociśnieniaszczelinowaniaskałodkrytych. 2.Więźbarurowawylotuotworupowinnaumożliwiaćpomiarciśnieniawprzestrzeniachmiędzyrurowychrurokładzinowych. 57.Wrejonieprowadzonejeksploatacjizłóżsiarkiotworamiwiertniczymi:

12 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 10 1)wylototworunaczasprzerwywwierceniu,rurowaniu,opróbowaniu,eksploatacjilubzabiegówintensyfikacyjnychzabezpieczasięwsposóbumożliwiającyodcięciewypływupłynuzłożowego, 2)pokażdorazowymwyciągnięciuświdra,rdzeniówkilubinnegonarzędziazotworu,przywierceniuwnadkładziewstrefiezagrożonejzamykasięwylotkolumnyrurokładzinowych, 3)wprzypadkuwypływówwód,awariibądźerupcjiprzepisy stosujesięodpowiednio Otwórwiertniczy,wktórymrobotywiertniczezostałyczasowolubtrwalewstrzymane,skuteczniezabezpieczasięwszczególnościprzed:ewentualnymwypływempłynuzłożowego,możliwościąwpadnięciaprzedmiotóworazprzeddostępemosóbnieupoważnionych. 2.Otworywielkośrednicowezabezpieczasięprzedmożliwościąwpadnięcialudzi,niezależnie odrodzajuwykonywanychrobót Nawierconewotworzewiertniczympoziomywódizolujesięprzezzarurowaniei uszczelniawtakisposób,abyniewystąpiłoprzemieszczaniesiętychwódpozaruramiorazich zanieczyszczenie. 2.Projektyuszczelnianiakolumnrurokładzinowychwstrefiewystępowaniawódorazkolumn eksploatacyjnychpowinnybyćzaakceptowaneprzezsłużbęgeologiczną. 3.Zprzeprowadzonegobadaniaskutecznegouszczelnianiapoziomówwodonośnychsporządzasięprotokół Rurowanieiuszczelnianierurokładzinowychwotworachwiertniczychwykonujesię napodstawieprojektuzatwierdzonegoprzezkierownikaruchuzakładugórniczego. 2.Podczaswierceniawceluposzukiwania,rozpoznaniaiwydobyciaropynaftowejigazu ziemnegoprojekt,októrymmowawust.1,sporządzasięnapodstawiewytycznychokreślonych winstrukcjirurowaniaicementowaniarur,zatwierdzonejprzezkierownikaruchuzakładugórniczego. 3.Winnychrodzajachwierceńniżokreślonewust.2zasadyrurowaniaiuszczelnianiarurw otworzeustalakierownikruchuzakładugórniczego. 4.Sposóbuzbrojeniakolumnyrurokładzinowychustalakierownikruchuzakładugórniczego Ruryokładzinoweprzeznaczonedorurowaniaotworudlawierceńnazłożachropy naftowejigazuziemnegopowinnymiećatestwytwórcyorazoznakowaniefabryczne,umożliwiającewszczególnościustalenie: 1)odmianywytrzymałościowejstali, 2)grubościścianki, 3)typupołączenia. 2.Ruryokładzinoweużywaneiprzeznaczonedoponownegorurowaniaotworówuprzednio poddajesięprzeglądowitechnicznemu;wprzypadkuwierceńwzłożachropynaftowejigazu ziemnegorurytakiepoddajesiędodatkowociśnieniowejpróbiewytrzymałości,przyciśnieniunie mniejszymodnajwiększegoprzewidywanegociśnieniagłowicowego. 62.Siłownikidowciskaniaiwyciąganiarur,wrazzichosprzętem,odpowiedniozabezpieczasięprzedwywróceniemirozrzutemichelementów Podczaswierceniawceluposzukiwania,rozpoznaniaiwydobyciaropynaftoweji gazuziemnego,napodstawiezałożeńgeologicznychdoprojektuuszczelnianiakolumnrur,ustala sięwszczególnościsposóbirodzajuzbrojeniakolumnyrur,rodzajwłaściwościmateriałów uszczelniającychipłynuwiertniczegooraztechnologięwykonania. 2.Zaczyncementowyużytydocementowaniauszczelniającegokolumnrurokładzinowych powinienmiećświadectwobadańlaboratoryjnych,odpowiedniodowarunkówotworowych, określającewartościparametrówzaczynuikamieniacementowego. 3.Dlawierceńinnychniżwymienionewust.1zasadyrurowaniaiichuszczelnianiaustala kierownikruchuzakładugórniczego.

13 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej Zaczyncementowywzarurowanejprzestrzenipierścieniowejpodczaswierceńnazłożachropynaftowejigazuziemnegowytłaczasięzakolumną: 1)wstępnąiprowadnikowądowylotuotworu, 2)pośrednią nawysokośćpozwalającąskutecznieodizolowaćorurowanehoryzontywód,ropynaftowejigazuziemnego, 3)eksploatacyjną nawysokośćzapewniającąuszczelnieniewszystkichpoziomówroponośnychigazonośnychorurowanychdanąkolumnąrur Poziomroponośnyigazonośnylubwodonośny,awszczególnościtaki,wktórym przewidywanejestwystępowaniesiarkowodoru,możebyćdowiercanyprzytakiejkonstrukcji otworuiuzbrojeniujegowylotu,któreumożliwiąopanowanieprzewidywanegociśnieniaikorozyjnegodziałaniapłynuzłożowego. 2.Przednawierceniempierwszegopoziomu,zktóregomożenastąpićprzypływpłynuzłożowego,zapuszczasięicementujekolumnęwstępnąlubprowadnikową. 3.Zapuszczaniekolumnrurokładzinowychdootworów,wktórychnawierconyzostałpoziom roponośnylubgazonośny,wykonujesięprzyuzbrojeniuwylotuotworuwgłowicęprzeciwerupcyjną,dostosowanądośrednicyzapuszczanychrurokładzinowych Wzacementowanychkolumnacheksploatacyjnychipośrednich,podktórymiprzewiercasięzłożeropynaftowejlubgazuziemnego,wykonujesiębadaniawysokościwytłoczeniai skutecznościcementowaniarurorazskałnaodcinkuzacementowanejprzestrzenipierścieniowej. 2.Badania,októrychmowawust.1,wykonujesiętakżepodczasinnychrodzajówwierceń, jeżeliwymagajątegowarunkitechniczne. 3.Wprzypadkunegatywnegowynikubadań,októrychmowawust.1,zakresdalszychprac ustalakierownikruchuzakładugórniczego. 67.Przyrurowaniuiuszczelnianiukolumnrurokładzinowychwpokładachsolistosujesię zaczyncementowysporządzonynasolancenasyconej Głowicęcementacyjnąsprawdzasięprzedcementowaniem,stosującpróbęciśnieniowąprzyciśnieniuniemniejszymodspodziewanegociśnieniapodczascementowania. 2.Instalacjęcementacyjnąsprawdzasiębezpośrednioprzedcementowaniem,stosującpróbę ciśnieniowąprzyciśnieniuniemniejszymodspodziewanegociśnieniapodczascementowania. 69.Wprzypadkunieskutecznegouszczelnieniarurwykonujesiędodatkoworoboty uszczelniające,napodstawieprojektuzatwierdzonegoprzezkierownikaruchuzakładugórniczego. 70.Szczelnośćcementacjizarurowejprzestrzenipierścieniowejeksploatacyjnejkolumnyrur wotworzedlapodziemnegomagazynugazusprawdzasięprzyciśnieniuwiększymodprzewidywanegonajwiększegociśnieniaroboczegowtymmagazynie. 71.Zprzeprowadzonychczynnościrurowania,uszczelnianiaorazpróbszczelnościsporządzasięprotokół. 72.Występującepodczaswierceniaorazwydobywaniaropynaftowejigazuziemnegozagrożenieerupcyjneisiarkowodoroweokreślająodrębneprzepisy. 73.Przewiercanieinterwałówzprzewidywanymzagrożeniemerupcyjnymisiarkowodorowymorazprofilaktykęwtymzakresieprowadzisięzgodniezinstrukcjązapobieganiailikwidacji erupcjipłynuzłożowego,zaopiniowanąprzezwłaściwąjednostkęratownictwagórniczegoizatwierdzonąprzezkierownikaruchuzakładugórniczego. 74.Doobliczeńwytrzymałościkolumnrurokładzinowychstosujesiętekryteria,którezapewniająbezpieczeństwopodczaswykonywaniarobót,wtympodczasopanowywaniaerupcji płynuzłożowegoioddziaływanianarurysiarkowodoruorazdwutlenkuwęgla Dlakażdejkolumnyrur,naktórejzainstalowanajestgłowicaprzeciwerupcyjna,ustalasięwielkośćwewnętrznegodopuszczalnegociśnienia. 2.Kolumnyrurwychodzącedowylotuotworuujmujesięwwięźbierurowejisprawdza szczelnośćtegoujęcia.

14 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 12 3.Wylotkażdegootworuorazprzewoduwiertniczegopodczaswiercenia,atakżewykonywaniainnychprac,wtrakciektórychmożenastąpićwypływpłynuzłożowego,wyposażasięw zestawurządzeńzamykających(przeciwerupcyjnych) Ciśnienieroboczeposzczególnychskładnikówprzeciwerupcyjnegouzbrojeniawylotu otworupowinnobyćwiększeodspodziewanegociśnieniagłowicowego. 2.Wielkośćciśnieniagłowicowegoustalasięwedługwzoru: Pmax=A H q[mpa] gdzieposzczególnesymboleoznaczają: Pmax największespodziewaneciśnieniegłowicowe(wmpa), H głębokośćzaleganiazłoża(poziomuzbiornikowego)(wm), q gradientciśnieniazłożowegorozpatrywanegopoziomu(wmpa/m), A współczynnikkorekcyjnyokreślonywponiższejtabeli: GłębokośćzaleganiaH[m] WspółczynnikkorekcyjnyA do2500 powyżej2500do3000 powyżej3000 1,0 0,85 0,75 0,75 0,5 3.Przepisust.1niedotyczyukładusterowniczego. 4.Szczegółowydobórwspółczynnikakorekcyjnego A,októrymmowawust.2,wgranicachustalonychzakresówokreślainstrukcja,októrejmowaw Wylototworuwiertniczegowyposażasięwzestawgłowicprzeciwerupcyjnychz czteremazamknięciami,zktórychjednojestzamknięciemuniwersalnym,przyprowadzeniuprac wiertniczychwwarunkachzaliczonychdo: 1)klasyAzagrożeniaerupcyjnego, 2)IiIIkategoriizagrożeniasiarkowodorowego, 3)klasyAłączniezkategoriąIiII,októrychmowawpkt1i2. 2.Wprzypadkachniewymienionychwust.1wylototworuwyposażasięwzestawgłowicz trzemazamknięciami,zktórychjednojestzamknięciemuniwersalnym. 3.Zestawgłowicprzeciwerupcyjnychzabezpieczauszczelnieniewylotuotworu,odpowiednio dostosowanychrurpłuczkowych. 4.WklasieAzagrożeniaerupcyjnegobezzagrożeniasiarkowodorowegodopuszczasięwyposażeniewylotuotworuwzestawgłowicprzeciwerupcyjnychztrzemazamknięciami. 5.WprzypadkuprowadzeniapracwiertniczychwwarunkachzaliczonychdoklasyBzagrożeniaerupcyjnegobezwystępowaniasiarkowodorudopuszczasięwyposażeniewylotuotworuw zestawgłowicprzeciwerupcyjnychzdwomazamknięciami. 6.Owyposażeniuwylotuotworuwiertniczego,októrymmowawust.4i5,decydujekierownikruchuzakładugórniczego. 7.Dopuszczasięzastosowaniegłowicyuniwersalnejociśnieniuroboczymojedenstopień niższymodciśnieniaroboczegogłowicsuwakowych Montażorazsprawdzaniestacjiiinstalacjisterowaniaurządzeniamiprzeciwerupcyjnymizabezpieczeniaotworuwykonujesięzgodniezinstrukcjąproducenta. 2.Powinnabyćzapewnionamożliwośćzamykaniaiotwieraniagłowicprzeciwerupcyjnych orazinnychurządzeńsłużącychdozamknięciaiotwarciawylotuotworuwiertniczegozestanowiskasterowaniaznajdującegosięwbezpiecznejodległościodotworuwiertniczegoorazzestanowiskawiertacza. 79.Badaniaszczelnościisprawnościcałegoprzeciwerupcyjnegozabezpieczeniaotworu wykonujesięzgodniezinstrukcją,októrejmowaw 73,podbezpośrednimnadzoremosoby dozoruruchu.

15 Dlakażdegootworu: riałówiurządzeńdosporządzaniaorazobróbkipłuczki,określonąwinstrukcji,októrejmowaw 80.Dlakażdegootworupodczaswierceniaiopróbowaniazapewniasięilośćpłuczki,mate- 2)siarkowodorowegoustalasięminimalneodległościobiektów,zgodniez 82,orazokreślasię 1)wiertniczego,wktórymprzewidujesięudostępnieniepoziomuzawierającegopłynzłożowyz czaskrytycznytrwaniazagrożenia,obejmującyczasprzewiercaniawotworzepoziomuwydywanegoskażeniasiarkowodoremwwynikuotwartejerupcjipłynuzłożowego, siarkowodorem,określasiękategorięzagrożeniasiarkowodorowegoipromieństrefyprzewi- orazodległościotworuodobiektówokreślasięnapodstawieponiższychkryteriów: czych. stępowaniasiarkowodoru,lubterminyrozpoczęciaizakończeniaokreślonychpracwiertni- 82.Wrejonachoznanejwydajnościikoncentracjisiarkowodorupromieństrefyskażenia zagrożenia Kategoria Promieństrefyprzewidywanegoskażenia H2S[m] pojedynczegodomu mieszkalnego Minimalnaodległośćwmetrachotworuod: 30osób(łącznie)więcejniż30osób niewięcejniż budynkówzamieszkanychprzez: 1I od3500do1000 powyżej rowegookreślasię: 83.1.Podczasustaleniaklasyzagrożeniaerupcyjnegoikategoriizagrożeniasiarkowodo- IV III poniżej1000do500 poniżej500do )interwałprzewidywanegolubrozpoznanegowystępowaniasiarkowodoruidwutlenkuwęgla, 2)głębokośćzaleganiapoziomówperspektywicznych, 3)gradientyciśnieńzłożowychiszczelinowaniaskał, 1)przewidywanyprzekrójstratygraficzno-litologiczny, zokreśleniemspodziewanejichzawartościwpłyniezłożowym, możliwościwystąpienianiezgodnościrzeczywistegoprzekrojugeologicznegozprzewidywanym 6)strefyewentualnychzanikówpłuczki. 5)przewidywanewydajnościpłynuzłożowegozposzczególnychpoziomów, 2.Kierownikruchuzakładugórniczegoorganizujekontrolęprocesuwierceniawceluustalenia łaniategozagrożeniawykonujesięnapodstawieprogramudowiercaniazatwierdzonegoprzez orazdostosowaniaprowadzonychrobótdozmianwtymprzekroju. wpłyniezłożowym,poniżejgórnejgranicystrefyzagrożeniasiarkowodorowego,doczasuodwo Robotywiertniczeiinnepraceprowadzonewotworzezzawartościąsiarkowodoru 73.3.Oprzewidywanymterminiedowiercania,októrymmowawust.1,powiadamiasięwłaściwyorgannadzorugórniczegościwyłączasięspodnapięciasiećelektryczną,zatrzymujesilnikspalinowyorazwygaszaotwartmympromieniu. 85.Wprzypadkuwypływupalnegopłynuzłożowegozotworuwiertniczegowszczególno- górniczego. kierownikaruchuzakładugórniczegoiprzesłanegodowiadomościwłaściwegoorganunadzoru 2.Założeniadoopracowaniaprogramudowiercaniaokreślainstrukcja,októrejmowaw ogieńwpromieniuconajmniej200m,atakżewstrzymujeruchdrogowyikolejowywtymsasóbwykonywaniawierceńokreślakierownikruchuzakładugórniczegorychprzewidywanejestwystępowanienagromadzeńgazuziemnegolubwystępowaniesamowypływówwodyalboinnegopłynu,sposóbzabezpieczeniawylotuotworuwiertniczegoorazspo Wprzypadkuprowadzeniapracwiertniczychwzłożachsurowcówstałych,wktó- WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 13

16 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 14 2.Przepisust.1stosujesiędowierceńprowadzonychzpowierzchnidlapozyskiwaniametanuzezłóżwęglakamiennego Podczasprowadzeniawierceń,przyktórychistniejemożliwośćwystępowanianagromadzeńgazuziemnego,wylototworupowinienumożliwićzainstalowanieodpowiednichzabezpieczeń. 2.Wszystkieelementyzabezpieczeniawylotuotworuwiertniczegopowinnyposiadaćwytrzymałośćnaciśnieniewyższeodprzewidywanegociśnieniagłowicowego. 3.Przeciwerupcyjnezabezpieczeniewylotuotworuwiertniczegoumożliwiawszczególności: 1)zamknięciewylotuotworuprzyzapuszczonymprzewodzie, 2)zamknięciewylotuotworuprzywyciągniętymprzewodzie, 3)kontrolowaneodprowadzeniepłynuzłożowegoizatłaczanieotworu, 4)zatłaczanieotworuiobiegpłuczkiprzyzamkniętymurządzeniuprzeciwerupcyjnym, 5)pomiarciśnienianastojakuiwprzestrzenipierścieniowej. 4.Wwarunkachzagrożeniaerupcyjnegozapewniasięmożliwośćzamknięciawewnętrznej przestrzeniprzewoduwiertniczegoznajdującegosięwotworze,zzachowaniemmożliwościzatłoczeniaotworuprzeztenprzewód. 5.Ruryokładzinowe,naktórychprojektowanejestzainstalowanieurządzeńprzeciwerupcyjnych,cementujesiędowierzchu Wprzypadkuspodziewanychsamowypływówwódzłożowychwylototworuzabezpieczasięwsposóbumożliwiającyjegoopanowanieorazodprowadzeniewypływającejwody. 2.Wszczególnychprzypadkach,wzależnościodstopniazagrożeniabądźwystępowanianagromadzeńgazuziemnego,stosujesięodpowiednioprzepisy 72 85dotyczącezapobieganiai opanowywaniaerupcjiwstępnejorazzagrożeniasiarkowodorowegowiercenianazłożachropy naftowejigazuziemnego Badaniaipomiaryorazzabiegispecjalne,wykonywanewotworachwiertniczych, prowadzisięnapodstawieprojektutechnicznego,zatwierdzonegoprzezkierownikaruchuzakładugórniczego,zgodniezprojektempracgeologicznych. 2.Wynikibadańipomiaróworazzabiegówspecjalnych,wykonanychwotworzewiertniczym,zamieszczasięwdokumentacjiwynikowejotworu. 90.Aparaturaiprzyrządywprowadzanedootworuuprzedniokontrolujesiępodwzględem ichsprawnościorazmierzy. 91.Podczaswykonywaniaopróbowańwotworachwiertniczych,wktórychspodziewane jestwystępowanieropynaftowejigazuziemnegolubgazówtoksycznych,nawiertnipowinny znajdowaćsięsprawneprzyrządydoichwykrywania. 92.Pracownicywiertnipowinnibyćprzeszkoleniwzakresiedziałaniagazówtoksycznychi duszących,metodichwykrywania,zabezpieczeniaprzedichszkodliwymdziałaniemorazudzielaniapierwszejpomocy Podczasopróbowaniaskałzbiornikowychnaprzypływpłynuzłożowegopozakończeniuwierceniazabezpieczenieprzeciwerupcyjneotworustanowisłuppłynuogęstościprzewyższającejgradientciśnieniazłożowegoorazzestawgłowicprzeciwerupcyjnychjakpodczas wiercenia;wprzypadkachnieobniżającychbezpieczeństwadopuszczasięstosowaniedorobót: 1)prowadzonychwIiIIkategoriizagrożeniasiarkowodorowego zestawugłowicprzeciwerupcyjnychztrzemazamknięciami,zktórychjednojestuniwersalne, 2)wpozostałychrodzajachzagrożeń zestawugłowicprzeciwerupcyjnychzdwomazamknięciami. 2.Kierownikruchuzakładugórniczegookreślazabezpieczenieprzeciwerupcyjneotworupodczasopróbowaniaskałzbiornikowychnaprzypływpłynuzłożowego,stosująctechnologiępozwalającąnazastosowanieniezrównoważonegociśnieniadennegowstosunkudociśnieniazłożowego.

17 prowadzisiępowyposażeniuwiertniwurządzeniadodegazacjipłynuzłożowegoispalaniagazu. 94.Opróbowaniepoziomówzbiornikowychzawierającychpłynzłożowyzsiarkowodorem Otworowezakładygórnicze wań,którepowinnybyćodpornenadziałaniesiarkowodoru,określainstrukcja,októrejmowaw Wprzypadkuopróbowaniarurowympróbnikiemzłożawyposażeniewylotuotworuwiertniczegookreślainstrukcjazatwierdzonaprzezkierownikaruchuzakładugórniczego Elementywyposażeniawylotuotworuwiertniczegopodczaswierceniaorazopróbo- nawiertnipowinienznajdowaćsięzapaspłuczkioodpowiednichwłaściwościach,wilościumożliwiającejwraziepotrzebyponownezatłoczenieotworusujesięśrodkiuniemożliwiającepowstaniesamozapłonupłynuwotworze. 97.Podczasbadańzwiązanychzobniżeniemsłupapłuczkilubgęstościpłuczkiwotworze 96.Wprocesiewywoływaniaprzypływupłynuzłożowegozawierającegozwiązkisiarkistoatacyjnych: 2)rejestrujesięwdziennikuwiertniczymlubksiążceodwiertu. 1)prowadzisięwsposóbokreślonywodrębnychprzepisach, 98.Pracezużyciemsubstancjipromieniotwórczychwotworachwiertniczychlubeksplo- odwiertulubotworuwiertniczegosporządzasięprotokół. czeniawiercenianiejestprzeznaczonydodalszegowykorzystania.zprzeprowadzonejlikwidacji 2.Odwiertywyłączonezeksploatacjiiprzeznaczonedolikwidacjipowinnymiećzamknięte 99.1.Pozakończeniuwierceniaotwórlikwidujesię,jeżeliwokresieczterechlatodzakońtwierdzonymprzezkierownikaruchuzakładugórniczegolacjępoziomówwodnych,ropnychigazowych,zgodnieztechnicznymprojektemlikwidacjiza- 2.Projektlikwidacjiotworulubodwiertuokreślasposóbzabezpieczeniajegowylotu Likwidacjęotworulubodwiertuwykonujesięwsposóbzapewniającyszczelnąizościąustalonąprzezkierownikaruchuzakładugórniczego. górniczej,skutecznośćlikwidacjiodwiertówokresowokontrolujesięwzakresieizczęstotliwo- 3.Doczasuprzekazaniadotychczasowymużytkownikomterenu,polikwidacjidziałalności czyncementowysporządzasięnabaziesolankiopełnymnasyceniu. 101.Wprzypadkulikwidacjiotworówlubodwiertówzodkrytymiwarstwamisolnymiza- wypełnienierurpłuczką. przestrzeniązarurowądopuszczasięstosowaniekorków(pakerów)zmateriałówtrwałychoraz 103.Wprzypadkustwierdzenianieskutecznejlikwidacjiotworulubodwiertuprzystępuje 102.Dolikwidacjiotworówlubodwiertówwinterwałachorurowanychzzacementowaną siędojegoponownejlikwidacji. sowujesiędoistniejącychwarunkówgeologicznych,złożowychitechnicznych. 2.Sprzętinarzędziapozostawionewotworzelubodwierciewyszczególniasięwprotokole Materiałyużytedolikwidacjiotworulubodwiertuorazsposóbichlikwidacjidosto- wylotyorazodłączoneurządzeniaiinstalacje. 3. Przy wierceniach wykonywanych dla badań sejsmicznych sporządza się protokół całości likwidacji po zakończeniu likwidacji wyrobisk postrzałowych na danym profilu sejsmicznym. likwidacji Potrzebę i sposób trwałego oznakowania zlikwidowanego otworu lub odwiertu ustala kierownik ruchu zakładu górniczego w projekcie, o którym mowa w 100 ust. 1. WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej Wokół zlikwidowanego otworu lub odwiertu wyznacza się strefę ochronną stosownie do ustaleń projektu, o którym mowa w 100 ust Strefę, o której mowa w ust. 2, oznacza się na mapach górniczych. 4. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli zlikwidowany otwór lub odwiert nie wymaga oznakowania i równocześnie nie występuje możliwość przedostawania się płynu złożowego na powierzchnię, dopuszcza się:

18 1) niewyznaczanie strefy ochronnej, Rozdział3 Maszyny i urządzenia zakładu górniczego 2) ucinanie pozostawionych w otworze rur okładzinowych na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m od powierzchni terenu. 5. Kierownik ruchu zakładu górniczego powiadamia właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o lokalizacji zlikwidowanego otworu lub odwiertu, sposobie jego likwidacji oraz o jego zabezpieczeniach i potencjalnych zagrożeniach, a także o granicach strefy, o której mowa w ust. 2, w przypadku jej wyznaczenia. 6. Przepisów ust. 1 5 nie stosuje się przy wierceniach wykonywanych dla badań sejsmicznych. dokumentacjitechniczno-ruchowej. 2.Montażidemontażmaszyniurządzeńprzeprowadzasięwsposóbokreślonywdokumen- 106.(uchylony) Maszynyiurządzeniaeksploatujesię,konserwujeinaprawiawsposóbokreślonyw zakładugórniczego. wo-eksploatacyjne,opracowanewzakładziegórniczymizatwierdzoneprzezkierownikaruchu 3.Wprzypadkubrakudokumentacjitechniczno-ruchowychstosujesiędokumentacjeruchorzyposiadająodpowiedniekwalifikacjeiwymaganeuprawnieniadoobsługidanejmaszynychowywanewoddziale(jednostceterenowej,obiekcie). 4.Dokumentacjetechniczno-ruchoweorazdokumentacjeruchowo-eksploatacyjnesąprze- 2.Niedopuszczalnejestsamowolnewykonywanieczynnościprzymaszynach,urządzeniachi Przyobsłudzemaszyniurządzeńmogąbyćzatrudnieniwyłączniepracownicy,któ- przeprowadzonegosprawdzeniaodnotowujesięwksiążcekontroli. instalacjachprzezosobynieupoważnione. nych)sprawdzasięstanurządzeniawiertniczegoisprzętuużywanegoprzytychrobotach.wyniki 2.Prowadzenierobót,októrychmowawust.1,bezsprawnychurządzeńkontrolnopomiarowychjestniedopuszczalne Maszynyiurządzeniawyposażasięwniezbędneisprawnezabezpieczeniaoraz Przedrozpoczęciemrurowaniaotworuorazrobótratunkowych(instrumentacyj- instalacjegaśnicze. żebyćwykonanawyłącznieprzezpracownikówupoważnionych,aczynnośćtęodnotowujesię przyrządypomiarowegwarantującebezpieczneichużytkowanie,wtymwsprzętgaśniczylub 2.Regulacjalubzmiananastawieniamechanizmówzabezpieczającychmaszyniurządzeńmo- układachdźwigowych,kontrolujesięzczęstotliwościąustalonąprzezkierownikaruchuzakładu wskaźnikówobciążeńukładówlinowych,wyłącznikówkrańcowych,hamulcówizapadekw wksiążceeksploatacjimaszyniurządzeń. górniczego;wynikikontroliwpisujesiędoksiążkikontroliurządzeń. 3.Sprawnośćurządzeńzabezpieczającychruch,wszczególnościzaworówbezpieczeństwa, ciśnieniemwiększymodnajwiększegociśnieniaprzewidywanego,leczniewiększymodciśnienia roboczego,orazzabezpieczaprzednadmiernąwibracjąiprzemieszczeniemsięwczasiepracy. 4.Instalacjeciśnieniowe,bezpośrednioprzedwykonaniemrobótspecjalnych,sprawdzasię stosujesięodpowiedniąsygnalizacjęostrzegawcząorazzabezpieczeniaiblokady. mierzonychparametrów. 5.Nawskazującychprzyrządachpomiarowychoznaczasięzakresdopuszczalnychwartości Wprzypadkuautomatycznegolubzdalnegosterowaniaprocesemprodukcyjnym 16 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej

19 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 17 2.Stanowiskapracy,naktórychpowinnysięznajdowaćwyłącznikiawaryjneumożliwiające wstrzymanieruchuwprzypadkustwierdzeniastanuzagrożenia,określakierownikruchuzakładu górniczego Niedopuszczalnejestnaprawianiemaszyniinnychurządzeńpodczasichruchu,a takżebezpośredniesmarowanieiczyszczenieczęściruchomych.pracetakiemogąbyćwykonywanetylkopozatrzymaniumaszynyluburządzeniaorazzabezpieczeniustanuwyłączeniadopływuenergii. 2.Smaryorazczyściwoznajdującesięwpomieszczeniach,wktórychpracująmaszynyi urządzeniaelektroenergetyczne,przechowujesięwbezpiecznychmiejscachipojemnikachwykonanychzmateriałuniepalnego. 3.Materiałyeksploatacyjneiczęścizamiennemagazynujesięnamaszynachiurządzeniach tylkowmiejscachdotegoprzeznaczonych. 113.Maszyny,urządzeniaiinstalacje,nieprzystosowanedopracywwarunkachniskich temperatur,zabezpieczasięprzedichdziałaniem Urządzeniawiertniczeprzeznaczonedomechanicznychwierceńobrotowychoraz wieżeeksploatacyjneoudźwiguponad60kn(największeobciążenieciągłe)wyposażasięw ciężarowskazlubinnywskaźnikobciążenianahaku,usytuowanywpoluwidzeniawiertaczalub operatorawyciągulinowego. 2.Nawieżacheksploatacyjnychwymagania,októrychmowawust.1,dotycząwykonywaniapraczużyciemwyciągulinowego. 115.Wiertnice,którychwysokośćwieżylubmasztuprzekracza18m,wyposażasięw urządzeniaograniczającemaksymalnąwysokośćpodniesieniawielokrążkaruchomego.wprzypadkubrakutakiegourządzeniawwyposażeniufabrycznymwiertnicyinstalujesięprzyrządy ostrzegawczesygnalizującekrańcowepołożeniewielokrążkaruchomegodlaokreślonegotypu wiertnicy. 116.Masztyiwieżewiertniczeorazeksploatacyjnepowinnymiećokreślonenajwyższeobciążenierobocze,mierzonenahakuwielokrążkaruchomego Podczaswierceniawceluposzukiwania,rozpoznaniaiwydobyciaropynaftowej orazgazuziemnego,atakżepodczasinnychwierceńwprzypadkuwystępowaniazagrożeń,górnypomostmasztuwiertniczego(wieży)wyposażasięwurządzenieumożliwiającepracownikowi szybkąewakuację. 2.Urządzenie,októrymmowawust.1,sprawdzasięprzedrozpoczęciemwiercenia,w okresiezaśdowiercaniaiopróbowaniakontrolujenierzadziejniżrazwmiesiącu.sposóbsprawdzaniaikontrolowaniaurządzeńustalakierownikruchuzakładugórniczego. 3.Pomostywieżyimasztunastanowiskupracypomocnikawieżowegoosłaniasięodwiatru. Dopuszczasięniestosowanieosłanianiawwarunkachletnichiprzykrótkotrwałychrobotach. 4.Stałestalowepomostymanipulacyjnelubmontażowewykonujesięzblachyżebrowanej lubwinnysposóbzabezpieczaprzedpoślizgiemorazwyposażawporęczeikrawężniki,chybaże rozwiązaniafabryczneprzewidująinnesposobyzabezpieczenia. 118.Obudowanawieżawiertnicza(maszt)powinnaposiadaćconajmniejdwawyjściaz drzwiamiłatwootwieranyminazewnątrzlubgdyjesttoniemożliwe zdrzwiamirozsuwanymi; jednozwyjśćpowinnoznajdowaćsięprzystanowiskuwiertacza. 119.Dźwigniahamulcamechanicznegowyciąguwiertniczego,przypełnymzahamowaniu, powinnaznajdowaćsięwodległości0,8 0,9modgórnejpłaszczyznypoziomuroboczegourządzenia(podłogi),jeżeliinstrukcjaproducentanieprzewidujeinnychodległości. 120.Wyciągwiertniczywiertnicoudźwiguwiększymod800kNnahakuwyposażasięw hamulecwspomagający Podczaspracybębenkiempomocniczym,przyręcznymnawijaniu,niedopuszczalne jeststosowanielinstalowych.

20 WyższyUrządGórniczy DepartamentPrawnyiIntegracjiEuropejskiej 18 2.Bębenekpomocniczywyciąguwiertniczegomożebyćużytydopodnoszenia,opuszczaniai przemieszczaniawwieżynarzędziisprzętuwiertniczegoociężarzenieprzekraczającymwielkości określonychwdokumentacjidanegourządzenia. 3.Dopuszczasięużywaniebębenkatylkowprzypadku,gdywiertaczznajdujesięprzypulpiciesterowniczymwiertnicy. 122.Wszelkieczynnościwykonywanezużyciemwyciąguwiertniczegolubinnychurządzeńorazsterowanezestanowiskawiertaczapozazasięgiemjegopolawidzeniamogąodbywać siętylkoprzytakzorganizowanejpracy,abywiertaczotrzymywałsygnałogotowościdorozpoczęcia,przebieguikoniecznościprzerwaniatychczynności Pompępłuczkowąwyposażasięwsprawniedziałającyzawórbezpieczeństwai manometr. 2.Wpoluwidzeniawiertaczapowinienznajdowaćsięmanometrzainstalowanynatłocznym rurociągupłuczkowym. 124.Kluczewiertniczemocujesięwsposóbokreślonywinstrukcjizatwierdzonejprzezkierownikaruchuzakładugórniczego. 125.Kontrolęstanutechnicznegoklinówdorurpłuczkowych,kluczywiertniczych,wkładówdostołówobrotowychigraniatek,elewatoróworazhakówwiertniczychprowadzisięna początkukażdejzmianyiprzedkażdączynnościąwpuszczanialubwyciąganiaprzewoduwiertniczego. 126.Odcinanieprzewoduwiertniczegoprzyjegorozkręcaniuzapomocąstołuwiertniczego jestniedopuszczalne. 127.Wyciągarkipowinnyposiadaćsprawniedziałającyhamulec,awyciągarkiznapędem ręcznym sprawnymechanizmzapadkowyuniemożliwiającywstecznyruchbębna. 128.Krążkiiwielokrążkimanipulacyjne,częściwirująceorazwykonująceruchyposuwistozwrotne,stwarzającezagrożenie,powinnybyćosłonięte Podczasinstalowaniaurządzeńwydobywczych: 1)wyważasięindywidualneigrupoweukładypompoweonapędziemechanicznym, 2)prowadzicięgłapompowedonapędówgrupowychpodnawierzchniąprzejść,zzastrzeżeniem ust.2, 3)uruchamiaiwyłączakiwonypompoweprzynapędziegrupowymzapośrednictwemtypowych,sprawniedziałającychsprzęgnikówcięgłowych. 2.Wprzypadkuprowadzeniacięgiełpompowychdonapędówgrupowychnadprzejściamizabudowujesiępodcięgłamipomostyzabezpieczające Robotywzbiornikach,wktórychmagazynowanebyłysubstancjeszkodliwedlażyciaizdrowialudzkiegoorazsubstancjemogącespowodowaćzagrożeniepożaroweizagrożenie wybuchem,wykonujesiępoodłączeniuzbiornikaodinstalacjiicałkowitymopróżnieniuztych substancji,wsposóbokreślonywodrębnychprzepisach. 2.Wprzypadkuzawartościtlenuwzbiornikuponiżej19%objętościpracemogąbyćwykonywanepowyposażeniupracownikawsprawnyizolującysprzętochronyukładuoddechowego. 3.Przedpodjęciemipodczaswykonywaniaprac,októrychmowawust.1i2,osobadozoru ruchusprawdzastanbezpieczeństwawzbiornikuwzakresienagromadzeniagazówostężeniu wybuchowymitrującymorazsprawdzazawartośćtlenuwatmosferzezbiornika. 131.Wejściedopomieszczeńobudówczółzbiornikówmagazynowanychsubstancjiszkodliwychorazwybuchowychjestdopuszczalnetylkopodwarunkiemdokładnegoprzewietrzenia tychpomieszczeń;wymaganietozamieszczasięnatablicyprzywejściudoobudówczółzbiorników. 132.Pracownikówzatrudnionychprzyrobotachwykonywanychwzbiornikachorazwpomieszczeniuobudowyczółzbiornikówzsubstancjąszkodliwąubezpieczająinnipracownicyznajdującysięnazewnątrz,posiadającymożliwośćnatychmiastowegousunięciapracownikówzzagrożonejstrefy.

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 28 czerwca 2002 r. Dz.U.02.109.961 2004.03.22 zm. Dz.U.2004.24.213 1 2007.07.16 zm. Dz.U.2007.106.726 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii METRYKA STRZAŁOWA

Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii METRYKA STRZAŁOWA Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii METRYKA STRZAŁOWA Wymagania dotyczące sporządzania metryki strzałowej oraz dokumentacji strzałowej zawarte w przepisach górniczych Dla każdego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Realizacja otworu wiertniczego Ostrowiec 1 Numer ogłoszenia: 15243-2009; data zamieszczenia: 14.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Realizacja otworu wiertniczego Ostrowiec 1 Numer ogłoszenia: 15243-2009; data zamieszczenia: 14.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Realizacja otworu wiertniczego Ostrowiec 1 Numer ogłoszenia: 15243-2009; data zamieszczenia: 14.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Dz.U.2011.282.1657 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 98

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zamówienie:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zamówienie: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Wykonanie likwidacji otworu hydrogeologicznego nr 4/65, zlokalizowanego na komunalnym ujęciu wód podziemnych dla m. Trzebiatów". Rodzaj przetargu: Nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH. ZAGROŻENIE ERUPCYJNE Zagrożenie erupcyjne - możliwość wystąpienia zagrożenia wywołanego erupcją wiertniczą rozumianą jako przypływ płynu złożowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych

Bardziej szczegółowo

PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku

PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku Strona 1 z 7.. (Pieczęć zakładu górniczego Zamawiającego)., dnia:. (miejscowość, dzień miesiąc rok) USTALENIA ORGANIZACYJNE- POROZUMIENIE przy realizacji robót geologicznych (wiertniczych) i prac przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

FAZY POSTĘPOWANIA W PROCESIE ZAMIARU UZYSKANIA PRZEZ GMINY STATUSU UZDROWISKA, WZGLĘDNIE OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ

FAZY POSTĘPOWANIA W PROCESIE ZAMIARU UZYSKANIA PRZEZ GMINY STATUSU UZDROWISKA, WZGLĘDNIE OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ Włodzimierz Śliwiński Naczelnik Wydziału ds. Uzdrowisk w Ministerstwie Zdrowia FAZY POSTĘPOWANIA W PROCESIE ZAMIARU UZYSKANIA PRZEZ GMINY STATUSU UZDROWISKA, WZGLĘDNIE OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ Decyzje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi 2), 3) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Zacznij od postawienia pytania, by wzbudzić zainteresowanie słuchaczy.

Zacznij od postawienia pytania, by wzbudzić zainteresowanie słuchaczy. Strefy niebezpieczne 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom. Przygotuj materiały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812 Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 2), 3) wydobywających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku (dotyczy NIK,, PIP, UKS, ARP S.A.) Lp. Okres kontroli 1. od: 2011-01-14 do: 2011-01-18 2. od: 2011-01-20 do: 2011-01-24 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI USYTUOWANEJ W BUDYNKU PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJAZLEGO W RĘCZNIE

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI USYTUOWANEJ W BUDYNKU PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJAZLEGO W RĘCZNIE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI USYTUOWANEJ W BUDYNKU PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJAZLEGO W RĘCZNIE Temat: Wymiana grzejników w pomieszczeniach szatni Branża: Instalacje sanitarne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych Dziennik Ustaw Nr 282 16332 Poz. 1656 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 17. Katowice, r.

Protokół Nr 17. Katowice, r. Katowice, 21.09.2004r. Protokół Nr 17 z posiedzenia Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa związanego z ruchem zakładów górniczych odbytego w dniu 21 września 2004r. Posiedzenie Komisji prowadził

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY. Szkolenia z pierwszej pomocy

SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY. Szkolenia z pierwszej pomocy SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY Szkolenia z pierwszej pomocy USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Art. 207 1. 1. Pracodawca jest obowiązany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. nr 275, poz. 1629) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta

2.Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 5,6 3.Oświadczenie projektanta SPIS TREŚCI: 1. Opis techniczny 3 2. Podstawa opracowania projektu 3 3. Przedmiot opracowania 3 4. Stan istniejący 5. Budowa kanalizacji kablowej 6. Harmonogram prac 4 7. Uwagi końcowe 8. Podstawowe materiały

Bardziej szczegółowo

wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni

wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT związanych z wykonaniem studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów jury dolnej w Przystajni Kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych)

Bardziej szczegółowo

Podstawa: i górnicze, Dz. U. z 2016r., poz POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podstawa: i górnicze, Dz. U. z 2016r., poz POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu i dozorze ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA Oddział w Sanoku. Podstawa: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE 1. Podstawa prawna i zakres działalności inspekcyjnej i kontrolnej urzędów górniczych Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo geologiczne

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA

ANEKS 1 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Budowa układu drogowego oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Nowe Żerniki w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury technicznej,

Bardziej szczegółowo

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości STARY WIEC

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu nr 4 gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości STARY WIEC 6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT I BADAŃ 6.1. Lokalizacja otworu Projektuje się wykonanie jednego otworu wiertniczego. Dokładna lokalizacja otworu została wyznaczona w porozumieniu z Inwestorem i przedstawiona

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zasady bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Energomechaniczny WUG Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ WODNYCH STUDNI NR 3 NA TERENIE UJĘCIA WIEJSKIEGO W KĘBŁOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ WODNYCH STUDNI NR 3 NA TERENIE UJĘCIA WIEJSKIEGO W KĘBŁOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ WODNYCH STUDNI NR 3 NA TERENIE UJĘCIA WIEJSKIEGO W KĘBŁOWIE ZADANIE : Wykonanie urządzeń wodnych studni Nr 3 w Kębłowie,

Bardziej szczegółowo

w 3 pkt 1: d) świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej c) dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświad dozorze, w 3 pkt 1 i 2:

w 3 pkt 1: d) świadectwo technika odpowiedniej specjalności technicznej c) dyplom magistra geologii lub geofizyki oraz zaświad dozorze, w 3 pkt 1 i 2: Dziennik Ustaw Nr 109-1965 Poz. 522 b) dyplom magistra Inzyniera lub inżyniera : geologa górniczego, geodety górniczego, mechanika, elektryka oraz zaświadczenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. W podziemnych zakładach górniczych W odkrywkowych zakładach górniczych W górnictwie otworowym i wiertnictwie...

Spis treści. 1. W podziemnych zakładach górniczych W odkrywkowych zakładach górniczych W górnictwie otworowym i wiertnictwie... ZAGROśENIE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH KATOWICE 2007 Spis treści 1. W podziemnych zakładach górniczych... 3 2. W odkrywkowych zakładach górniczych... 4 3. W górnictwie otworowym i wiertnictwie...

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia powiat gorlicki Lipinki =============================================================

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podstawę opracowania stanowi art. 21a ust.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S. A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90 030 Łódź tel.: (0-42) 674-14-02; fax: 674-81-33 w. 44 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH ZADANIE:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi gminnej Trzcianna - Doleck

OPIS TECHNICZNY. do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi gminnej Trzcianna - Doleck OPIS TECHNICZNY do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi gminnej Trzcianna - Doleck I. Podstawa prawna 1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, wykonana przez Usługi Geodezyjno Kartograficzne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Rozróżniać 1. Nazwa zajęć edukacyjnych ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 2. Numer dopuszczenia programu nauczania lub numer dopuszczenia podręcznika (jeżeli program nie ma numeru) 3. Nazwa programu nauczania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

NADZÓR OUG w LUBLINIE NAD POSZUKIWANIEM GAZU ŁUPKOWEGO PAŹDZIERNIK, 2013

NADZÓR OUG w LUBLINIE NAD POSZUKIWANIEM GAZU ŁUPKOWEGO PAŹDZIERNIK, 2013 NADZÓR OUG w LUBLINIE NAD POSZUKIWANIEM GAZU ŁUPKOWEGO PAŹDZIERNIK, 2013 ZAKRES NADZORU Szanowni Państwo! Okręgowy Urząd Górniczy sprawuje nadzór i kontrolę w oparciu o obowiązujące prawo geologiczne i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH Załącznik 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 811[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Dz.U.2011.275.1629 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na

Bardziej szczegółowo

Działalność inspekcyjna i kontrolna urzędów górniczych w 2007 roku

Działalność inspekcyjna i kontrolna urzędów górniczych w 2007 roku Działalność inspekcyjna i kontrolna urzędów górniczych w 2007 roku 1. Podstawa prawna i zakres działalności inspekcyjnej i kontrolnej urzędów górniczych Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Część opisowa 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Zakres robót : Wykonanie remontu ul. Zamkowej w Białej Podlaskiej. Projekt obejmuje wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/430/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lipca 2006 roku

Uchwała Nr LI/430/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lipca 2006 roku Uchwała Nr LI/430/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów służących zagospodarowaniu złóż ropy naftowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Cudzynowice w ramach projektu podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/5 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 3 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH RLiIŚ.6220.6.2012 Muszyna. 10.10.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 63, 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy.

REGULAMIN. postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. REGULAMIN postępowania przy udzielaniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Klonowa w Łodzi zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, formy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU kanalizacji deszczowej odwodnienie wejścia głównego do budynku szpitala w m. Starogard Gdański dz. nr 282/9, ob 18.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU kanalizacji deszczowej odwodnienie wejścia głównego do budynku szpitala w m. Starogard Gdański dz. nr 282/9, ob 18. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU kanalizacji deszczowej odwodnienie wejścia głównego do budynku szpitala w m. Starogard Gdański dz. nr 282/9, ob 18. I OPIS TECHNICZNY II RYSUNKI 1. Kanalizacja deszczowa plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 8 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 527 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik górnictwa podziemnego; symbol 311703 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE

Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE Działalność inspekcyjna i kontrolna okręgowych urzędów górniczych i UGBKUE Podstawową formą prowadzenia nadzoru i kontroli w zakładach górniczych były przeprowadzane w nich inspekcje, kontrole problemowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/146/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice wieś Klęczany część działek Nr 193/1, 193/2,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy nr..

Załącznik nr 1 do umowy nr.. Załącznik nr 1 do umowy nr.. Podział obowiązków w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac w ruchu Zakładu Górniczego KWB Bełchatów między Zamawiającym a Wykonawcą (podmiotem zewnętrznym)

Bardziej szczegółowo

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz.

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz. Zasady oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących stwierdzania spełnienia wymagań oraz nadawania uprawnień w zakresie średniego i niższego dozoru ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA w Warszawie Oddział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII ROBÓT STRZAŁOWYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

WARUNKI OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII ROBÓT STRZAŁOWYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH Pracownia Technologii Wydobycia i Przeróbki Surowców Skalnych Laboratorium Sejsmiki Górotworu mgr inż. Arkadiusz Grześkowiak WARUNKI OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII ROBÓT STRZAŁOWYCH W ODKRYWKOWYCH ZAKŁADACH

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Gdańsk, 2015-09-04 DROŚ-G.7422.1.47.2015 OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 80 i art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Górnik eksploatacji podziemnej; symbol 811101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego

Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego Małgorzata Woźnicka - Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie Gaz łupkowy (shale gas) Gaz ziemny o genezie termogenicznej Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ 1. Nazwa obiektu budowlanego Przebudowa drogi gminnej ulica Flisa w Pyzdrach 2. Nazwa Inwestora Gmina Pyzdry ul.taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry 3. Imię

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10 Wersja od: 11 lipca 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego. Dz.U.2011.275.1628 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Badania środowiskowe w procesie poszukiwania i rozpoznawania gazu z formacji łupkowych

Badania środowiskowe w procesie poszukiwania i rozpoznawania gazu z formacji łupkowych Badania środowiskowe w procesie poszukiwania i rozpoznawania gazu z formacji łupkowych dr Małgorzata Woźnicka - 29.10.2013 r., Warszawa Poszukiwanie i rozpoznawanie gazu z łupków - etapy realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w odkrywkowych zakładach górniczych

Wymagania, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności specjalistyczne w odkrywkowych zakładach górniczych Strzałowy 2 lata pracy w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego w charakterze górnika lub wiertacza otworów strzałowych ukończenie podstawowego kursu specjalistycznego techniki strzałowej w zakresie metod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II: Dziennik Ustaw Nr 275 15898 Poz. 1629 1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Dąbrówka Wyłazy gm. Skórzec. Inwestor: Gmina Skórzec

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Dąbrówka Wyłazy gm. Skórzec. Inwestor: Gmina Skórzec Zakład Usługowy DROGA mgr inż. Jacek Saj 1 08-110 Siedlce PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy drogi dojazdowej do pól w m. Dąbrówka Wyłazy Inwestor: Gmina Skórzec Adres inwestycji: dz. nr geod. 1100 Dąbrówka

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wyszatyce - etap III

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wyszatyce - etap III Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wyszatyce - etap III Numer ogłoszenia w BZP:129687-2016; data zamieszczenia w BZP: 11.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy

Część II SIWZ Wzór umowy Część II SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu.2015 r. w Słupsku pomiędzy: Wodociągi Słupsk Spółką z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach Jak załatwić sprawy?

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach Jak załatwić sprawy? Ostatnia aktualizacja: 7.10.2015r. Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach Jak załatwić sprawy? Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób przyjmowania i załatwiania

Bardziej szczegółowo

GEOFIZYKA TORU Sp. z o.o., 87-100 Toru, ul. Chrobrego 50 y wypełni wirem. W interwale 7,5 9,5 m p.p.t. zabudowany zostanie korek iłowy. Stref 0,0 7,5 m p.p.t. nale y wypełni wirem Ostateczn decyzj o zabudowie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku

Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku Wg ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30).

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPIS TREŚCI Gmina Kamień Pomorski 1 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wiercenie odwiertów głębinowych - opis przedmiotu

Projektowanie i wiercenie odwiertów głębinowych - opis przedmiotu Projektowanie i wiercenie odwiertów głębinowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projektowanie i wiercenie odwiertów głębinowych Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-03_15 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rzekuń: Wykonanie dwóch otworów studziennych wodociągowego ujęcia wód podziemnych we wsi Drwęcz gm.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rzekuń: Wykonanie dwóch otworów studziennych wodociągowego ujęcia wód podziemnych we wsi Drwęcz gm. FPZ. 271.4.2011 Rzekuń dn. 28.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rzekuń: Wykonanie dwóch otworów studziennych wodociągowego ujęcia wód podziemnych we wsi Drwęcz gm. Rzekuń Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 1 zajęło II miejsce w całym województwie śląskim w letniej sesji egzaminacyjnej 2012 potwierdzającej kwalifikacje zawodowe.

Technikum Nr 1 zajęło II miejsce w całym województwie śląskim w letniej sesji egzaminacyjnej 2012 potwierdzającej kwalifikacje zawodowe. 10 nowoczesnych pracowni komputerowych, internet na terenie całej szkoły i wokół niej (WLAN), mobilne roboty "Hexor", profesjonalny osprzęt sieciowy, profesjonalne oprogramowanie graficzne Certyfikaty:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OTWORU ROZPOZNAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO STUDNIA WIERCONA

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa nadana zamówieniu: Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Rzepinie. Inwestor zamówienia: Gmina Rzepin, 69-110

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

P R O J E K T TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU P R O J E K T TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU droga powiatowa nr 3230L Skierbieszów Hrubieszów skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3403L Telatyn-Nieledew w m. Nieledew Zadanie : Projekt Utwardzenia Placu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo