SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPIS TREŚCI Gmina Kamień Pomorski 1

2 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4 Podstawowe określenia 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1 Wymagania ogólne 3.SPRZĘT 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 3.2 Sprzęt do prac wiertniczych 4. TRANSPORT 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 4.2 Transport rur 4.3 Transport armatury 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Uwagi ogólne 5.2 Roboty przygotowawcze: 5.3 Montaż urządzenia wiertniczego 5.4 Wiercenie otworu poszukiwawczego nr 5P 5.5 Likwidacja otworu nr 5P 5.6 Przestój wiertnicy 5.7 Lokalizacja geodezyjna otworu nr 6P 5.8 Wiercenie otworu poszukiwawczego nr 6P 6. KONTROLA JAKOŚCI 7. ODBIÓR ROBÓT 8. OBMIAR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ z realizacją SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Mapa topograficzna w skali 1 : Wycinek z mapy dokumentacyjnej w skali 1 : Projekt geologiczno techniczny otworu nr 5P 4. Projekt geologiczno techniczny otworu nr 6P 5. Odpis decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych 6. Odpis decyzji prolongującej termin wykonania prac Gmina Kamień Pomorski 2

3 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wierceniem otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) które zostaną wykonane w ramach zadania : Rozbudowa ujęcia wody w m. Rarwino" 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej Niniejsza Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy robotach wymienionych w punkcie 1.1, jako dokument przetargowy i kontraktowy. 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą zasad prowadzenia prac wiertniczych związanych z wierceniem otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) do głęb. 80 m, z pobieraniem rdzenia, jako element realizacji projektu prac geologicznych, wymienionego w pkt ST Podstawowe określenia Podstawowe określenia dotyczące tych prac są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 Wymagania ogólne"- projekt prac geologicznychw załączeniu. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 2 MATERIAŁY 2.1 Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. Gmina Kamień Pomorski 3

4 1. SPRZĘT 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 3.2 Sprzęt do prac wiertniczych W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt : Wiertnicę obrotową do wierceń poszukiwawczych rdzeniowych, na płuczkę wodną, z rdzeniówkami z koronkami rdzeniowymi, Ø 132/143 mm, z urywakami rdzenia; Sprzęt wiertniczy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i założeń projektu prac geologicznych(maksymalny uzysk rdzenia do wstępnego rozpoznania struktury hydrogeologicznej pod lokalizację otworów rozpoznawczych studziennych), po reinterpretacji badań geofizycznych. 4. TRANSPORT 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne". 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1 Uwagi ogólne Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST-00 Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty wiertnicze, po ich uprzednim zgłoszeniu, zgodnie z prawem geologicznym i górniczym w OUG w Poznaniu i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiegow Szczecinie. 5.2 Roboty przygotowawcze: Przed przystąpieniem do prac wiertniczych, Wykonawca wykona prace przygotowawcze: - wytyczenie przez służbę geodezyjną 1 otworu poszukiwawczego nr 5P, w pkcie sondowań geofizycznych nr 47( zał. nr 1 i 2) - wyrównanie nierówności terenowych( splantowanie ) i ustawienie wiertnicy ; - wykopanie dołu urobkowego i sporządzenie płuczki wodnej Montaż urządzenia wiertniczego i przygotowanie aparatu rdzeniowego Ø 132/143 do pracy 5.4. Wiercenie otworu poszukiwawczego 5P - wiercenie obrotowe do głęb. 5 m pod rurę konduktorową Ø 194 mm; - wiercenie obrotowe świdrem gryzowym Ø 143 mm na boso, do głęb. 30,0 m; - wiercenie rdzeniówką (aparatem rdzeniowym Ø 132/143);od głęb. 30,0 do 80,0 m - rdzeniowanie otworu w przelocie 30,0 80,0 m - należy zwracać uwagę na maksymalny uzysk rdzenia- korzystać z bocznego próbnika skały( sprężynowego) przy gruntach sypkich - wykonywać polecenia nadzoru geologicznego, dotyczące uzysku rdzenia i sposobu wiercenia - przygotowywanie rdzeni do badań laboratoryjnych oczyszczenie i pakowanie do Gmina Kamień Pomorski 4

5 skrzynek drewnianych, zgodnie z poleceniami nadzoru geologicznego; - projekt techniczny wiercenia zał. nr 3 - Wykonawca zapewnia nad robotami dozór górniczy 5.5. Likwidacja otworu 5 P Po wykonaniu wiercenia otwór należy zlikwidować urobkiem, a w górnej części iłem, w uzgodnieniu z nadzorem geologicznym; 5.6. Przestój wiertnicy na reinterpretację geofizyczną do 72 godz. Geofizycy wykonują sondowania kontrolne w rejonie wykonanego otworu, po zakończeniu rdzeniowania Lokalizacja geodezyjna otworu nr 6P Zostanie podana po reinterpretacji geofizycznej i dokonana przez geodetę Wiercenie otworu poszukiwawczego nr 6P( zał. nr 4), Wg harmonogramu podanego dla otworu nr 5P. 6.KONTROLA JAKOŚCI Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podane w ST 00 Wymagania ogólne 7. ODBIÓR ROBOT Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli zostały zaakceptowane przez nadzór geologiczny. 8 OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne". Jednostka obmiarowa Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 1 mb wiercenia poszukiwawczego( pilotażowego) z rdzeniowaniem 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne". 10. PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 1. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach(dz. U. nr 90, poz.758) z późniejszymi zmianami; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 z dnia 11 października 2001 roku); 3. Ustawa z dnia r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z póź. zm.); 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji Gmina Kamień Pomorski 5

6 szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. Nr 168, poz.1763/; 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777); 6.Rozporządzenie nr 1673 Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno inżynierskie (Dz. U. Nr 201 z 2005 roku) Gmina Kamień Pomorski 6

7 . Gmina Kamień Pomorski 7

8 Gmina Kamień Pomorski 8

9 Gmina Kamień Pomorski 9

10 Gmina Kamień Pomorski 10

11 Gmina Kamień Pomorski 11

12 Gmina Kamień Pomorski 12

13 Gmina Kamień Pomorski 13

14 Gmina Kamień Pomorski 14

15 Gmina Kamień Pomorski 15

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe w Lubszy, dz. nr 440/1 KOD CPV: 45330000-9 DZIAŁ: D-1.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE PROJEKT PRAC REMONTOWYCH WYMIANY BARDZO ZNISZCZONYCH PODŁÓG W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNYCH I KLUBOWYCH FILII NR 1 PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A BSCK 213 / 5 / 2006 Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR ============ B I U R O P R O J E K T Ó W I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7)

1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1.WYMAGANIA OGÓLNE - (CPV 45000000-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNO LABORATORYJNYCH NR 306 A, 306B WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WOD KAN, CO, GAZ

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYMAGANIA OGÓLNE STO.00.00. NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szpital Ginekologiczno-Położniczy przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne 2 ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: Lp. TS TYTUŁ Strona 1. TS 00.00 Wymagania ogólne 3 18 2. TS-01.01 Komory czyszczakowe - roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty ziemne ST 01.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty ziemne ST 01.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty ziemne ST 01.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA :

SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA : SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI NA PRACOWNIĘ GASTRONOMICZNĄ I MODERNIZACJA POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO ORAZ PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: 1.0 Wstęp 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2 Zakres stosowania ST 3

Bardziej szczegółowo

ST K.04.00.00 MIKROTUNELOWANIE METODĄ PRZECISKU STEROWANEGO Z KONTROLĄ PILOTA

ST K.04.00.00 MIKROTUNELOWANIE METODĄ PRZECISKU STEROWANEGO Z KONTROLĄ PILOTA 91 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST K.04.00.00 MIKROTUNELOWANIE METODĄ PRZECISKU STEROWANEGO Z KONTROLĄ PILOTA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45221250-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

Nadzory Ekspertyzy Generalne Wykonawstwo. ul. Rymanowska 30, 02-916 Warszawa, tel/fax 226426162 gsm 501768094

Nadzory Ekspertyzy Generalne Wykonawstwo. ul. Rymanowska 30, 02-916 Warszawa, tel/fax 226426162 gsm 501768094 Nazwa opracowania : CEILING Sp. z o. o. Nadzory Ekspertyzy Generalne Wykonawstwo ul. Rymanowska 30, 02-916 Warszawa, tel/fax 226426162 gsm 501768094 www.ceilng.pl mail: ceiling@ceiling.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo