KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach na lata"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach na lata Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz z późn. zm.); 2. Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego; 3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803); 4. Ustawę z dnia z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014r. Poz. 191); 5. Koncepcję pracy na stanowisku dyrektora na lata ; 6. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku; 7. Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach; 8. Szkolny Zestaw Programów; 9. Program Wychowawczy; 10. Program Profilaktyki; 11. Wyniki ewaluacji wewnętrznej;

2 1. Krótka charakterystyka szkoły: Do Szkoły obecnie uczęszcza do niego 67 uczniów i 16 przedszkolaków, uczących się w 6 oddziałach. W budynku szkoły znajduje się 7 sal lekcyjnych oraz: pracownia komputerowa, sala zabaw, sala gimnastyczna i biblioteka. Szkoła posiada również plac zabaw oraz boisko. Zajęcia dydaktyczne realizuje 15 nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz 7 pracowników administracji i obsługi. Społeczność szkoły realizuje zadania Statutowe, zadania wynikające z Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, w oparciu o: podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, treści Planu Pracy Szkoły opracowanego w oparciu o cele priorytetowe, diagnozę potrzeb i oczekiwań nauczycieli, uczniów i rodziców, wybór najważniejszych problemów (celów) szkoły wynikających z badań diagnostycznych, ustalenie przyczyn problemów i sformułowanie odpowiednich zadań służących ich rozwiązaniu. Analiza powyższa, jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron szkoły oraz badania szans i zagrożeń jakie przed nią stoją. Oparta jest na założeniu, że poniższe czynniki mają wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję szkoły: unikać zagrożeń, wykorzystywać szanse, eliminować słabe strony, opierać się na mocnych stronach. MOCNE STRONY: jasno sprecyzowana wizja i misja szkoły, dobry poziom nauczania, postęp efektów kształcenia, wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna, dobra opinia o szkole w środowisku,

3 przyjazna atmosfera pracy; dobre relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami, różnorodne formy diagnozowania postępów uczniów, dostosowanie, przez większość nauczycieli, metod pracy do możliwości uczniów zdolnych, jak też tych, którzy mają trudności w nauce, programy profilaktyczne dla dzieci, wysoka ocena i bardzo duże zaufanie rodziców do wychowawcy klasowego, praca rady pedagogicznej, jako dobrze zgranego zespołu, bardzo dobra współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. SŁABE STRONY: słabiej zorganizowany system pomocy psychologiczno pedagogicznej, niedoskonała baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć, brak pomocy dydaktyczny do realizacji podstawy programowej, zła sytuacja finansowa placówki, obawa, czy znajdą się środki budżetowe na pełną realizację zamierzeń, spadające wyniki sprawdzianu zewnętrznego. MISJA: Naszym zadaniem jest rozbudzanie w uczniach potrzeby zdobywania wiedzy i nowych umiejętności oraz stwarzanie im optymalnych warunków do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju. WIZJA: W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją zarówno krajową jak i lokalną. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje, posiadającego różnorodne zainteresowania i pasje. Działania w szkole dotyczą, m. in.: efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

4 organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; zarządzania szkołą. Ponadto: 1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy. 2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, oraz innej działalności statutowej. 3.Szkoła zapewnienia każdemu uczniowi warunki niezbędne do: jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 4. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości i o szerokim wachlarzu oferty edukacyjnej. 5. Szkoła angażuje rodziców i środowisko lokalne w jej codzienne życie. 6. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą. 7. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej. PRIORYTETY SZKOŁY: - podnoszenie efektów kształcenia, - wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, - wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym, - integracja międzypokoleniowa, - edukacja europejska, - wychowanie przez sport i turystykę.

5 MODEL ABSOLWENTA: jest aktywny - posiada zainteresowania i rozwija je, - ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki - wykazuje się samodzielnością jest ciekawy świata... jest odpowiedzialny - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł - lubi i chce się uczyć - wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna) - umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje - umie rozwiązywać problemy - cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki - zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować - umie dokonać samooceny jest otwarty - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami - umie współdziałać w grupie - prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych - jest dobrym organizatorem jest optymistą jest prawy - jest pogodny - pozytywnie patrzy na świat - wierzy w siebie - umie odróżniać dobro od zła - cechuje go uczciwość i prawdomówność - zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje - zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować jest tolerancyjny jest krytyczny jest świadomy - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym - jest wrażliwy na potrzeby innych - selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu - zna swoją wartość i swoje prawa, - zna i respektuje prawa innych ludzi

6 CELE DO REALIZACJI: 1. Głównym celem pracy szkoły jest uzyskiwanie przez uczniów jak najwyższych wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych poprzez prowadzenie szerokiego zakresu działań lekcyjnych i pozalekcyjnych (koła zainteresowań i przedmiotowe, konkursy, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne), a także poprzez systematyczne doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, badanie procesu edukacyjnego. 2. Zwiększenie liczby podejmowanych przez nauczycieli działań, dzięki którym każdy uczeń może odnieść sukces na miarę własnych możliwości. 3. Indywidualizacja procesu nauczania. 4. Odkrywanie i rozwijanie talentów uczniów nie tylko zdolnych, ale również mających problemy z nauką. 5. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 6. Poszanowanie tradycji poprzez obchody świąt, ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. 7. Kreowanie postaw proekologicznych, społeczno-moralnych, patriotycznych, obywatelskich, empatycznych i prozdrowotnych poprzez udział szkoły w akcjach charytatywnych i ekologicznych, uroczystościach organizowanych na terenie miasta. 8.Wykorzystanie innowacyjnych programów nauczania w pracy dydaktycznej i wychowawczej. KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH WYMAGANIACH Wymaganie 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów Działania szkoły - Szkoła posiada koncepcję pracy, - Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb, - Jako załącznik do koncepcji tworzy się Plan Pracy Szkoły na dany rok szkolny, - Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców. 2. Procesy -Bada się oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły edukacyjne są -Planuje się procesy edukacyjne z uwzględnieniem wniosków rodziców i uczniów, zorganizowane w -Przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego szkoły uwzględnia się poziom sposób sprzyjający wykształcenia i predyspozycje nauczycieli oraz wszystkie aspekty pracy szkoły,

7 uczeniu się 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 4. Uczniowie są aktywni 5. Respektowane są normy społeczne -Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone, -Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów, -Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych, -Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się, -W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz. -W szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce, -Motywuje się uczniów do nauki, -Wskazuje się metody i sposoby uczenia się, -Monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności, -Oceną wskazuje się uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze pracować, -Organizuje się próbne sprawdziany po klasie III i VI, analizuje wyniki, wyciąga wnioski i wykorzystuje do planowania pracy, -Bada się stopień opanowania umiejętności uczniów, analizuje wyniki i wdraża wnioski, -Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce. -Uczniowie są aktywni w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, -Rozwija się samorządność uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, -Prowadzone są badania oczekiwań uczniów wobec szkoły, -Realizowane są działania zainicjowane przez uczniów, -Uczniowie są aktywizowani i motywowani do udziału w konkursach i zawodach sportowych poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne rozwijające ich zdolności i predyspozycje, -Uczniowie są zachęcani i motywowani do udziału w organizowanych uroczystościach i występach artystycznych, by wzmocnić ich wiarę we własne siły i umiejętności. - Uczniowie prezentują właściwe zachowania, - W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów, -Monitoruje się realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, wyciąga się wnioski do planowania pracy, - Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły - Organizuje się warsztaty i pogadanki promujące właściwe zachowania: np. przeciwdziałania agresji, właściwego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwa itp. - Na bieżąco informuje się rodziców o problemach wychowawczych i podejmuje wspólne, spójne działania, - Dba się o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów, - Nauczyciele i wychowawcy współpracują ze sobą jak również z pedagogiem i

8 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 8. Promowana jest wartość edukacji 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz dyrektorem szkoły w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, - Nauczyciele doskonalą się w zakresie udzielania pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze, -W szkole powołany jest zespół wychowawczy nauczycieli w celu planowania pracy w tym zakresie. -Bada się oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły - W szkole są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji, - Organizuje się zajęcia pozalekcyjne po zbadaniu oczekiwań uczniów, rodziców i diagnozie, - Organizuje się wycieczki edukacyjne, - Uczniowie z dysfunkcjami objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, - Rozwija się indywidualne zdolności i predyspozycje uczniów. -Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych, -Nauczyciele pracują w zespołach w celu diagnozowania, analizowania pracy szkoły i wniosków do pracy, -Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami, -Nauczyciele doskonalą się i sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, -Organizuje się warsztatowe szkolenia rady pedagogicznej, -W szkole działa zespół WDN. -Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się, -Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku, dzięki efektywnej współpracy z rodzicami i partnerami szkoły, -Promuje się osiągnięcia uczniów w szkole i mediach oraz na stronie internetowej szkoły. -Organizuje się Dni Otwarte", oraz Lekcje Otwarte, -Uczniowie, promują szkołę poprzez udział w konkursach, zawodach, programach ogólnopolskich jak również poprzez uczestnictwo w uroczystościach państwowych i innych imprezach zewnętrznych, -Osiągnięcia szkoły i uczniów są eksponowane w gablotach ( puchary), na korytarzach ( dyplomy), -Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach, -Rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce i zachowaniu uczniów, spotkania indywidualne -Rodzice uczestniczą w życiu szkoły : biorą udział w wycieczkach i zabawach pełniąc role opiekunów i współorganizatorów, -Rodzice są zapraszani na uroczystości szkolne, -Rozwija się współpracę z rodzicami w ramach propagowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, -Organizuje się pedagogizację rodziców podczas wywiadówek, -W szkole ustala się różne formy kontaktu rodziców i wychowawców, -W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska, -Szkołą współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku -Szkoła wspiera rodziców uczniów, którzy nie radzą sobie z problemami: edukacyjnymi, wychowawczymi, finansowymi i innymi wg potrzeb.

9 środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu po klasie VI 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi -Do analizy wyników sprawdzianu po klasie VI wykorzystuje się wszystkie dostępne źródła, - Z analizy wyciąga się wnioski, które uwzględnia się w planowaniu pracy, -Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników przyczyniają się do wzrostu efektywności kształcenia. -Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych programów nauczania i poszerzenia oferty zajęć, -Dba się o funkcjonalność pomieszczeń szkolnych i estetyczny wygląd sprzyjający uczeniu się, -Wyposaża się warsztat pracy nauczyciela zgodnie z zapisami w KN i w miarę możliwości finansowych szkoły, - Podnosi się efektywność pracy poprzez doskonalenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły we współpracy z nauczycielami, organem prowadzącym i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty, -W planowaniu uwzględnia się priorytety MEN i Kuratora Oświaty, -Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli, -Zespół przedstawia raport z przeprowadzonej ewaluacji, -Wyciąga się wnioski z ewaluacji pracy szkoły i wykorzystuje do planowania pracy, -Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do rozwoju szkoły, -Organizuje się szkolenia w ramach WDN dla całej rady pedagogicznej lub grupy nauczycieli wg potrzeb, -Zachęca się nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji wg potrzeb szkoły i własnego rozwoju, -Przestrzega się przepisów prawa oświatowego, -Monitoruje się przestrzeganie prawa, -Wdraża się wszystkie rozporządzenia dotyczące pracy szkoły.

10 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY W POSZCZEGÓLNYCH WYMAGANIACH (modyfikacja dokumentu zgodna z rozporządzeniem MEN z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek) Wymagania 1.Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów Działania na poziomie podstawowym Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy. Szkoła w swej działalności uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i specyfikę pracy szkoły. Szkoła identyfikuje oczekiwania środowiska lokalnego i uwzględnia je w swej działalności. Koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana. Działania szkoły Działania na poziomie wysokim Koncepcja pracy szkoły jest w razie potrzeb modyfikowana. Koncepcja pracy jest modyfikowana i realizowana we współpracy z wychowankami oraz rodzicami. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. Uczniowie są informowani o jego postępach w nauce oraz ocenianie co pomaga im lepiej uczyć się i planować indywidualny rozwój. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się. Nauczyciele wspierają uczniów ich w trudnych sytuacjach. Nauczyciele tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. Nauczyciele kształtują u Szkoła umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój. W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.

11 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 4. Uczniowie są aktywni 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne uczniów umiejętność uczenia się. W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. W szkole formułuje i wdraża wnioski z analiz nauczania i wychowania. Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą. Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się. Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktycznowychowawczych. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju i angażują w nie inne osoby. Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz rozwoju szkoły i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby. W szkole wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. W szkole ocenia się skuteczność działań, w razie potrzeb, modyfikuje.

12 Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły. 6. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe każdego ucznia. W szkole rozpoznaje się sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Zajęcia dydaktycznowyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologicznopedagogicznej są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologicznopedagogicznej są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. Szkoła pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

13 i realizowaniu procesów edukacyjnych 8. Promowana jest wartość edukacji współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy. W szkole prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się. W szkole prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji. Działania realizowane przez szkołę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej. 9. Rodzice są partnerami szkoły. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju 11. Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. W szkole współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach. W szkole rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Szkoła w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu. Analizy sprawdzianu prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania służące podnoszeniu W szkole są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów. W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych innych niż wyniki sprawdzianu i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb szkoły. W szkole prowadzi badania osiągnięć uczniów i losów absolwentów.

14 12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi jakości procesów edukacyjnych. Działania służące podnoszeniu jakości procesów edukacyjnych są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb modyfikowane. Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu warunków odpowiednich do realizacji tych zadań. W procesie zarządzania, na podstawie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi szkoły. Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli, innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły lub placówki. Dyrektor szkoły podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. Zarządzanie szkołą sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. Ewaluacja koncepcji pracy szkoły Dyrektor i nauczyciele szkoły, dążąc do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania, będą monitorować Koncepcję Pracy Szkoły, ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzona w wybranych obszarach, służyć będą jako baza do modyfikacji procesów zachodzących w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przeczycach oraz ich planowania w przyszłości. Zmiany w Koncepcji przyjęto uchwałą rady pedagogicznej nr 5/28/08/2015

15

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20 KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-2019/20 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9. im. ks. kard. St. Wyszyńskiego. w Lesznie

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9. im. ks. kard. St. Wyszyńskiego. w Lesznie KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lesznie Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół im. Świętej Kingi w Ujanowicach na lata

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół im. Świętej Kingi w Ujanowicach na lata Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 9 Koncepcja Pracy Zespołu Szkół im. Świętej Kingi w Ujanowicach na lata 2012-2017 1.Krótka charakterystyka Zespołu Szkół w Ujanowicach W skład Zespołu Szkół w Ujanowicach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kpr. Michała Okurzałego w Zajezierzu na lata szkolne 2016-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W CIELCZY Koncepcja pracy szkoły Strona 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Słupicy na lata 2014 2016

KONCEPCJA PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Słupicy na lata 2014 2016 KONCEPCJA PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Słupicy na lata 2014 2016 1. Krótka charakterystyka Szkoły Podstawowej w Słupicy: Do Szkoły obecnie uczęszcza 78 uczniów, uczących się w 7 oddziałach. W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 im. gen. Stefana Grota Roweckiego we Wrocławiu na lata szkolne 2009-2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy na rok szkolny 2014/2015

Koncepcja Pracy na rok szkolny 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-pomóż" J. Korczak Koncepcja Pracy na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie 2015-2020 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572) ze zmianami,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 10 W LUBIENI

Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 10 W LUBIENI Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 10 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBIENI NA LATA 2015 2020 1. Krótka charakterystyka Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieni: Do Szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 1 Misja szkoły: Zadaniem szkoły jest, aby: Uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki. Rodzice darzyli nas

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 im. gen. Stefana Grota Roweckiego we Wrocławiu na lata szkolne 2014-2019 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaśle Strona 1 z 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. A. MICKIEWICZA W JAŚLE NA LATA

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaśle Strona 1 z 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. A. MICKIEWICZA W JAŚLE NA LATA Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaśle Strona 1 z 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. A. MICKIEWICZA W JAŚLE NA LATA 2011 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaśle Strona

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 2 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku Strona 1 z 6

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku Strona 1 z 6 Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. POLA W CZERSKU NA LATA 2014 2019 1. Krótka charakterystyka Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu NA LATA 2015-2020 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną.. sierpnia 2015r. 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie

KONCEPCJA PRACY. Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie KONCEPCJA PRACY Szkoła Podstawowa nr 2 w Andrychowie 2013-2018 W dniu 10 grudnia 2015r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie przyjęła modyfikacje Koncepcji pracy szkoły na lata 2013-2018.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym,

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA - PLAN PRACY

KONCEPCJA - PLAN PRACY KONCEPCJA - PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TEDEUSZA KOŚĆIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM NA LATA 2013-2016 Tworzona przy współudziale Samorządu Uczniowskiego Zaopiniowana przez Radę Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015

KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 KONCEPCJA PRACY Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu na lata 2012/2015 Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle na lata

KONCEPCJA PRACY II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle na lata KONCEPCJA PRACY II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle na lata 2013-2018 1. Krótka charakterystyka II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle: II Liceum

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA 2 0 12 2 0 1 5 1. Model wychowanka szkoły. 2. Misja szkoły. 3. Koncepcja rozwoju szkoły. MODEL

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2015/2016 Sformułowanie założeń strategicznych koncepcji szkoły, poprzedzone zostało analizą danych. Analiza umożliwiła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu na lata 2009-2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STARYM BRUSIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STARYM BRUSIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W STARYM BRUSIE NA LATA 2012-2015 STARY BRUS 2012 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Starym Brusie na lata 2012-2015 Motto: Nie zawsze możemy kształtować

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach Olecko, Gąski 14, tel. (087)

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach Olecko, Gąski 14, tel. (087) I. Misja szkoły. Misją Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy, sprawności,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE Wstęp Funkcjonowanie szkoły jest procesem złożonym między innymi z uwagi na jej wielofunkcyjność: kształcenie, wychowanie, opieka, działalność

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZAŃCU IM.KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA LATA

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZAŃCU IM.KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA LATA Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali Jan Paweł II KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W CZAŃCU IM.KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA LATA 2014 2019 Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KŁECKU PRZEDSZKOLE NR 1

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KŁECKU PRZEDSZKOLE NR 1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KŁECKU PRZEDSZKOLE NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW KŁECKA NA LATA 2010 2015 Koncepcja pracy Zespołu została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo