Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski"

Transkrypt

1 STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 ( ) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych: ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz.U. z-genetycznie: 2012, poz. 1512) oraz wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów: l w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810, l w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski 8 marca 2013 r. z inicjatywy starosty sokołowskiego Leszka Iwaniuka i Mazowieckiej Izby Rolniczej odbyła się konferencja na temat: Wspólna Polityka Rolna w latach Spotkanie miało miejsce w Sokołowskim Ośrodku Kultury i miało charakter szkoleniowy, skierowany do rolników. spotkaniu uczestniczyli delegaci Mazowieckiej Izby Rolniczej W z 6 powiatów: sokołowskiego, mińskiego, węgrowskiego, garwolińskiego, łosickiego i siedleckiego. Konferencja była połączona ze wspólnym posiedzeniem Rad Powiatowych MIR wyżej wymienionych powiatów. W holu Sokołowskiego Ośrodka Kultury swoje stoiska miały ważne dla rolników instytucje: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz współorganizator konferencji Mazowiecka Izba Rolnicza. Stoisko Mazowieckiej Izby Rolniczej było obsługiwane przez pracowników Biura MIR Oddział Siedlce. Oprócz merytorycznych porad, przy stoisku delegaci otrzymali prasę rolniczą i materiały promocyjne. Zebranych gości powitał gospodarz spotkania, starosta sokołowski Leszek Iwaniuk. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu i wysiłku wkłada rolnik w uprawę swojej ziemi. Co roku dziękujemy państwu za to podczas dożynek powiatowych. Jednak to nie wszystko, co chcemy dla państwa zrobić. Zorganizowaliśmy dzisiejsze spotkanie po to, aby pomóc państwu w zdobyciu ważnych, a czasami niezbędnych do dalszego funkcjonowania informacji mówił starosta. Po krótkim przemówieniu, na scenie pojawili się młodzi artyści z Zespołu Pieśni i Tańca Sokołowianie, którzy zaprezentowali krótką część artystyczną. n DOKOŃCZENIE NA STR. VI Te akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego. Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom. W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa apeluje do wszystkich uprawiających kukurydzę, aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. n DOKOŃCZENIE NA STR. II

2 str. II ROLNIK MAZOWIECKI Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO n DOKOŃCZENIE ZE STR. I Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie przypominamy, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego. Rolniku pamiętaj!!! 1. Zastosowanie materiału siewnego zakazanych odmian GMO podlega sankcjom finansowym łącznie z nakazem zniszczenia uprawy! 2. Jeśli zakupiłeś materiał siewny i masz wątpliwość czy nie podlega on zakazowi, możesz przeprowadzić bezpłatne badania w laboratorium Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w marcu 2013 roku. 3. Pamiętaj, że każde opakowanie materiału siewnego oznacza się urzędową etykietą. Materiał siewny, który jest w Polsce zakazany, na etykiecie zawiera oznaczenie GMO lub napis genetically modifide organisms. 4. Jeżeli uprawiasz kukurydzę lub ziemniaki, zachowaj dokumenty potwierdzające zakup materiału siewnego oraz etykiety urzędowe. Te dokumenty będą podlegały sprawdzeniu podczas kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Więcej informacji na stronie MRiRW w specjalnej zakładce STOP GMO Przeczytasz tam m.in. o: Kampaniiinformacyjnej:PolskawolnaoduprawGMO, Podstawachprawnychwprowadzeniachzakazówstosowaniamateriału siewnego kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora, Nadzorzenadstosowaniemmateriałusiewnego(uprawąodmianGMO) nowej ustawie o nasiennictwie oraz nowych zadaniach dla Inspekcji. Opac. I.O. Źródło: PIORiN / MRiRW Mazowiecka Izba Rolnicza zaprasza do siedziby Biura Warszawa Weso³a, ul. ó³kiewskiego 17 tel./fax (22) i (22) , Rol nik Ma zo wiec ki Mie siêcz nik Ma zo wiec kiej Izby Rol ni czej. ISSN Na k³ad 10 tys. egz. Uka zu je siê ra zem z Ty go dni kiem Po rad nikiem Rol ni czym. Re da gu je Ze spó³ Mazowieckiej Izby Rolniczej i Tygodnika Po rad ni ka Rol ni cze go e-m ail: we tel./fax (22) Telefon do re dak cji Tygodnika Po rad ni ka Rol ni cze go : (22) e-m ail: re dak rad nik.net.pl Ciechanów ul. 17 Stycznia 7a tel. (23) fax (23) Ostro³êka ul. Goworowska 8a tel. (29) fax (29) oraz do Oddzia³ów P³ock ul. Jachowicza 2 tel. (24) fax (24) Radom ul. Mokra 2 tel. (48) fax (48) Siedlce ul. Gen. J. Bema 19 tel. (25) fax (25) Warszawa Weso³a ul. ó³kiewskiego 17 tel. (22) fax (22)

3 ROLNIK MAZOWIECKI str. III Z prac Rad Powiatowych MIR Oddziału Ostrołęka 18 marca 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie pięciu rad powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej z Oddziału w Ostrołęce z powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego oraz wyszkowskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie rad powiatowych MIR, rolnicy oraz zaproszeni goście: Jarosław Kalinowski poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiktor Szmulewicz prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, Andrzej Grabowski przewodniczący Rady Grupy Polmlek, Andrzej Różycki 5. Przyjęcia planów pracy poszczególnych rad powiatowych MIR na rok Jako pierwszy głos zabrał poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski. Mówił o budżecie Unii Europejskiej, który generalnie został zmniejszony. Środków na WPR jest mniej o około 44 mld euro. Podkreślił, że pierwotnie projekt budżetu przewidywał dla naszych rolników dopłaty w wysokości 210 euro na hektar, ale wprowadzony został zapis o możliwości przesunięcia środków z II do I filaru WPR, co pozwoli podnieść dopłaty do wysokości euro na hektar. To będzie oznaczało, że nasi rolnicy otrzymają dopłaty bardzo zbliżone do średniej unijnej. Polska otrzymała również więcej środków na I filar, które zastąpią dotychczasowy wkład z budżetu narodowego, zwiększający dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników. W przyjętych dokumentach udało się zapisać m.in. przedłużenie stosowania uproszczonego systemu płatności obszarowej SAPS Wręczenie Dyplomu Uznania oraz szabli Andrzejowi Grabowskiemu, przewodniczącemu rady nadzorczej Grupy Polmlek Jarosław Kalinowski poseł do Parlamentu Europejskiego dyrektor ARR OT w Warszawie, Marek Błaszczak dyrektor ANR OT w Warszawie, Bożena Borkowska dyrektor Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej, starosta powiatu ostrołęckiego Stanisław Kubeł, Piotr Orzoł Powiatowy Lekarz Weterynarii, Tomasz Koczara członek zarządu MIR oraz kierownicy i pracownicy instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, takich jak: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, biur powiatowych ARiMR, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, urzędów gmin, banków. Tematyka posiedzeń dotyczyła: 1. Sytuacji na rynku mleka i artykułów mleczarskich oraz dopłat do materiału siewnego. 2. Zmian w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich za 2013 r. 3. Nowych zasad sprzedaży gruntów rolnych z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. 4. Perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wiktor Szmulewicz prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej odniósł się do wszystkich proponowanych zmian w WPR na lata oraz korzystnego dla Polski systemu wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Jarosław Kalinowski nawiązał również do propozycji zmian WPR na lata : n Stopniowe zmniejszanie różnic w stawkach płatności do hektara w poszczególnych państwach członkowskich. n Wprowadzenie dodatkowej płatności za stosowanie praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska (utrzymanie TUZ, dywersyfikacja upraw, obszary proekologiczne) tzw. zazielenienie. n Ograniczenie wsparcia dla ONW z jednoczesnym wprowadzeniem możliwości zastosowania nowej płatności dla obszarów z naturalnymi ograniczeniami. n Podwyższenie o 25% stawki płatności dla młodych rolników. n Wprowadzenie systemu dla drobnych producentów rolnych z płatnością rocznie, z uproszczonym wnioskowaniem, bez obowiązku zazielenienia, z łagodniejszymi Zasadami Wzajemnej Zgodności, z możliwością opieki doradczej. n Możliwość zastosowania płatności powiązanych z konkretnymi produktami. n Wprowadzenie definicji rolnika czynnego zawodowo i nowego okresu referencyjnego dla powierzchni kwalifikujących się hektarów, w celu ograniczenia liczby beneficjentów i kwoty przeznaczanej na płatności. n Możliwość przesunięcia do puli wykorzystywanej na rozwój obszarów wiejskich do 5 albo 10% kwoty przeznaczonej na płatności (I filar WPR g II filar WPR). n Zakończenie stosowania systemu kwotowania na rynku cukru i mleka. Kończąc poprosił o pytania, na które odpowiadał. Wiktor Szmulewicz prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej odniósł się do wszystkich proponowanych zmian w WPR na lata , o których mówił Jarosław Kalinowski. Podzielił się, swoimi obawami, co do wprowadzanych działań. Zwrócił się również z prośbą do członków rad powiatowych, aby wspierali go swoimi radami w działaniach podejmowanych na rzecz polskiego rolnictwa. Na posiedzeniu został wręczony Dyplom Uznania oraz szabla Andrzejowi Grabowskiemu przewodniczącemu rady nadzorczej Grupy Polmlek, za wsparcie działań w obronie interesów rolników, członków upadłej Mazowieckiej Spółdzielni Mleczarskiej OSTROWIA w Ostrowi Mazowieckiej. Podpisał go prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szmulewicz, życząc jednocześnie wszelkich sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Sytuację na rynku mleka i artykułów mleczarskich oraz dopłaty do materiału siewnego przedstawił Andrzej Różycki dyrektor ARR OT w Warszawie. Mówił, że jeśli chodzi o skup mleka w Polsce w okresie od IV 2012 do I 2013 r., to na podstawie miesięcznej sprawozdawczości realizowanej przez podmioty skupujące do dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, w miesiącach kwiecień 2012 r. styczeń 2013 r. skupiono ok. 8,26 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu (wg danych zaczytanych do systemu informatycznego ARR na dzień r.), czyli o 4,04% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku kwotowego. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 10 miesiącach roku kwotowego 2012/2013 wyniósł ok. 84,52%. W styczniu 2013 r. do podmiotów dostarczono ok. 793,2 mln kg surowca, czyli o 1,6% więcej niż w grudniu i 0,05% mniej niż przed rokiem. W przypadku utrzymania się dotychczasowej dynamiki skupu mleka, prognozuje się, że przekroczenie kwoty krajowej dostaw może wynieść ok. 1%. Poinformował, że w Agencji Rynku Rolnego w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. ARR realizuje między innymi działania takie jak: Promocja żywności Pomoc żywnościowa Szklanka mlek Owoce w szkole Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań znajdują się na stronie internetowej ARR. Nowe zasady sprzedaży gruntów rolnych z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych przedstawił Marek Błaszczak dyrektor ANR OT w Warszawie. Wyjaśnił, że znowelizowane zarządzenia prezesa ANR dotyczą sprzedaży nieruchomości, zasad ich dzierżawy oraz zabezpieczenia n DOKOŃCZENIE NA STR. IV

4 str. IV ROLNIK MAZOWIECKI Z prac Rad Powiatowych MIR Oddziału Ostrołęka Obowiązek posiadania kasy fiskalnej W 2013 roku zmalał z zł do zł limit obrotów, powyżej którego trzeba prowadzić kasę rejestrującą (fiskalną). DOKOŃCZENIE ZE STR. III należności ANR. Wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowości przy sprzedaży gruntów rolnych w przetargach ograniczonych oraz uszczelnienie systemu sprzedaży. Skorzystać mają na nich rolnicy, którzy chcą powiększyć gospodarstwa rodzinne. Przedstawiciele rolników wskazani przez izbę Marek Błaszczak dyrektor ANR OT w Warszawie rolniczą znajdować się będą w składzie komisji przetargowej, ponadto, na ich wniosek Agencja będzie odstępowała od przetargów w związku z uzasadnionymi wątpliwościami wobec osób mających uczestniczyć w tej procedurze. Zmiany w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich za 2013 r. przedstawił Rajmund Zawistowski kierownik BP ARiMR. Powiedział, że ogólne zasady przyznawania płatności, formularz oraz terminy składania wniosku nie zmieniły się. Odniósł się również do innych działań realizowanych przez ARiMR takich jak: Ułatwianie startu młodym rolnikom. Modernizacja gospodarstw rolnych. Program rolnośrodowiskowy. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Marzena Duda kierownik WIO- RiN w Ostrowi Mazowieckiej poinformowała, że z dniem 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie: ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz.1512) oraz wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów: w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810, w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora. Te akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowaniu kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego. Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom. W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych, apelowała do wszystkich uprawiających kukurydzę, aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie przypominam, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego powiedziała Marzena Duda. Włodzimierz Zabielski MIR O/Ostrołęka Już od 2013 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej (fiskalnej), zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 11 grudnia 2012 r., poz Oznacza to, że rolnik będący na zasadach ogólnych podatku VAT, dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (detalistów), po przekroczeniu rocznego limitu obrotu zł będzie musiał rejestrować sprzedaż swoich towarów poprzez zakupioną przez siebie kasę fiskalną. Zgodnie z zapisem 3 rozporządzenia z 29 listopada 2012 r.: 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.: 1) podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty zł; 2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty zł; 3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku, gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej udziałem procentowym obrotu, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%; 4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, a w przypadku, gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku będzie wyższy niż 80%. Limit zwolnienia zł rocznego obrotu Limit zwolnienia zł miesięcznego obrotu Jest to ewidentne działanie ministerstwa finansów ograniczające obszar działalności gospodarczej, w której nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Włodzimierz Zabielski MIR Oddział Ostrołęka

5 ROLNIK MAZOWIECKI str. V Od 15 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne w ramach PROW za 2013 r. bieżącym roku rolnicy już po W raz 10 mogą ubiegać się o płatności bezpośrednie. Na rok 2013 maksymalna koperta finansowa na realizację płatności bezpośrednich wynosi ok. 3,5 mld euro. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest przygotowana do przyjmowania od dnia 15 marca br. wniosków o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2013 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w ramach PROW O wszystkie te płatności rolnicy mogą się ubiegać składając jeden wspólny wniosek. Rolnicy, którzy ubiegali się o te płatności w roku ubiegłym, otrzymali z Agencji wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami graficznymi oraz instrukcją wypełniania wniosku i załączników graficznych. Wnioski będzie można składać w terminie do dnia 15 maja br. Mogą być również składane po 15 maja, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., jednakże za każdy roboczy dzień opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie o 1% kwoty płatności. W roku 2013, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, rolnicy mogą ubiegać się o przejściowe wsparcie krajowe. Wsparcie to będzie przyznawane na takich samych zasadach, jak krajowe płatności uzupełniające realizowane w 2012 roku, tzn. uzupełniająca płatność podstawowa, płatność uzupełniająca do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca), płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją, płatność uzupełniająca dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu), płatność uzupełniająca w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi). Uwaga zmiany w ramach programu rolnośrodowiskowego, realizowanego w ramach PROW od roku 2013 wprowadzono w szczególności zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach poszczególnych pakietów programu rolnośrodowiskowego. Nowym rozwiązaniem, obowiązującym od roku 2013, jest możliwość dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, polegającej na zwiększeniu obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza. Każde powiększenie gospodarstwa rolnego będzie kwalifikowane jako dopuszczalna zmiana zobowiązania realizowanego w ramach Pakietu 1. Ponadto płatność rolnośrodowiskowa za realizację Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, na obszarach szczególnie narażonych (OSN) przyznawana będzie do powierzchni maksymalnie 100 ha takich gruntów tj. położonych na obszarze OSN. Rolnicy gospodarujący na obszarach szczególnie narażonych powyżej 100 ha użytków rolnych są obowiązani na podstawie przepisów zawartych w programach działań mających na celu ograniczenia odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych do opracowania planu nawożenia. Wobec tego, że zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje jedynie te wymogi, które wykraczają ponad podstawowe wymagania, nie jest uzasadnione wspieranie w ramach Pakietu 1 prowadzenia działalności rolniczej według reguł rolnictwa zrównoważonego na obszarach szczególnie narażonych, dla których sporządzenie planu nawożenia stanowi podstawowe wymaganie. Od roku 2013 nie ma możliwości wsparcia realizacji dotychczasowych wariantów , a więc wariantów dotyczących upraw jagodowych i sadowniczych w ramach Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne. Wobec tego, od dnia 15 marca 2013 r. rolnicy nie będą mieli możliwości rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie powyższych wariantów. Takie rozwiązanie jest podyktowane wzrastającą powierzchnią upraw sadowniczych, wspieranych w ramach tego pakietu, bez równoczesnego, proporcjonalnego do tego wzrostu zwiększenia produkcji i sprzedaży owoców ekologicznych. Zakończenie wspierania upraw sadowniczych w ramach Pakietu 2 jest uzasadnione również z uwagi na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika powierzchni dla tego pakietu, określonego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Jednocześnie zobowiązania podjęte do dnia 15 marca 2013 r. w zakresie upraw sadowniczych mogą być nadal kontynuowane. Poza tym, zamiana zobowiązania rolnośrodowiskowego na warianty nie będzie również dopuszczalna. W ramach Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne, istnieje możliwość zmiany wariantu 2.1 lub 2.2 realizowanych na gruntach, na których są uprawiane: mieszanka wieloletnia traw lub mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na wariant 2.3 lub 2.4, jeżeli grunty, na których są uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi. Jest to związane z tym, że po upływie 5 lat uprawy takich mieszanek są kwalifikowane jako trwałe użytki zielone. Kolejną zmianą dla beneficjentów Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne, którzy podejmą od dnia 15 marca 2013 r. nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jest uzależnienie wysokości płatności rolnośrodowiskowej za realizację wariantu 2.3 i 2.4 od liczby posiadanych zwierząt tj. bydła, owiec, kóz i koni. Zgodnie z wprowadzonym rozwiązaniem, aby otrzymać płatności rolnośrodowiskowe do całej powierzchni trwałych użytków zielonych, zadeklarowanej w ramach tych wariantów, rolnik powinien utrzymywać taką liczbę tych zwierząt, która jest co najmniej równa obsadzie wynoszącej 0,5 DJP/ ha trwałych użytków zielonych włączonych do ww. wariantów. Zmiana ta nie dotyczy rolników, którzy podjęli zobowiązanie rolnośrodowiskowe przed dniem 15 marca 2013 r. Wprowadzono nową regulację dotyczącą Pakietu 4 i Pakietu 5. Zgodnie z wprowadzoną zmianą, jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego grunty rolne, na których jest realizowane zobowiązanie, zostaną wyłączone z obszaru Natura 2000, realizowany na tych użytkach rolnych wariant Pakietu 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 staje się od następnego roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego odpowiednim wariantem Pakietu 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura Kolejną wprowadzoną zmianą jest zamknięcie możliwości ubiegania się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w zakresie uprawy prosa w ramach wariantu 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych (usunięcie prosa z listy roślin wspieranych w ramach wariantu 6.1). Począwszy od dnia 15 marca 2013 r. nie można będzie uprawiać prosa w ramach zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu pierwszego Pakietu 6. Płatność rolnośrodowiskowa w ramach tego wariantu do gruntów, na których jest uprawiane proso, może być przyznana tylko tym rolnikom, którzy realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe w tym zakresie, podjęte przed dniem 15 marca 2013 r., czyli tym, którzy już przed tą datą otrzymywali płatność do uprawy prosa w ramach tego wariantu. Powyższe rozwiązanie wynika z faktu, że proso w nadmiernym stopniu zdominowało ten wariant. Na 12 gatunków roślin dopuszczonych do wsparcia w ramach tego wariantu, tylko 9 cieszy się zainteresowaniem rolników, natomiast ponad 2/3 wspieranych powierzchni dotyczy właśnie prosa. W odniesieniu natomiast do Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, wprowadzono zasadę, zgodnie z którą, oprócz zwiększenia liczby zwierząt objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, dopuszcza się również zmniejszenie liczby zwierząt objętych tym zobowiązaniem. Taka zmiana nie będzie jednak dopuszczalna, gdyby miała doprowadzić do realizacji tego pakietu w odniesieniu do zwierząt, których liczba byłaby mniejsza niż liczba zwierząt pierwotnie objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym. Ten minimalny poziom stanowi liczba zwierząt, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa. Od 2013 roku nie ma możliwości wsparcia realizacji wariantu 9.1 Utrzymanie 2-metrowych stref buforowych oraz 9.2. Utrzymanie 5-metrowych stref buforowych. Konieczność zakończenia, od roku 2013, wsparcia realizacji zobowiązań rolnośrodowiskowych w ramach tych wariantów wynika z wprowadzenia obowiązku przestrzegania obowiązkowych norm w ramach wzajemnej zgodności, dotyczących ustalenia stref buforowych wzdłuż cieków wodnych. Natomiast zgodnie z prawem wspólnotowym, płatności rolnośrodowi- ARiMR przyjmuje wnioski skowe mogą obejmować jedynie te zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie normy obowiązkowe. Realizacja podjętych zobowiązań rolnośrodowiskowych w tym zakresie zostanie zakończona, a rolnicy nie będą zobowiązani do zwrotu płatności rolnośrodowiskowej z tytułu zaniechania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego. Od roku 2013, w przypadku, gdy rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe nie zamierza ubiegać się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za realizację danego wariantu, zamiast wniosku o przyznanie płatności, zobowiązany jest złożyć informację o gruntach, na których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w danym roku, a w przypadku Pakietu 7 wskazać zwierzęta, w odniesieniu do których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku. Powyższa informacja składana jest w tych samych terminach co wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej. Ponadto, odstąpiono od ustalenia terminu początkowego wydawania decyzji w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej, który dotychczas był określony na dzień 1 grudnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej. Dzięki przyjęciu takiego rozwiązania, możliwe będzie wcześniejsze realizowanie tych płatności. Zgodnie bowiem z przepisami UE, płatności rolnośrodowiskowe mogą być realizowane od dnia 16 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Poza tym, wprowadzone zostały nowe zasady, które określają warunki i tryb wstąpienia do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w sytuacji śmierci rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego powodującego następstwo prawne oraz w sytuacji przeniesienia posiadania gruntów rolnych lub stada zwierząt ras lokalnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym. Szczegółowe zasady przyznawania płatności rolnośrodowiskowych w roku 2013, rolnicy mogą pozyskać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, a także na stronie internetowej ARiMR, gdzie zamieszczone są szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów. Więcej informacji nt. ww. płatności na stronie ARiMR Źródło: ARiMR Opracował: I. Oleszczyński

6 str. VI ROLNIK MAZOWIECKI Uszanowanie dla urzędniczki W ostatnim ubiegłorocznym posiedzeniu Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej powiatów białobrzeskiego i radomskiego, ich przewodniczący Kazimierz Szubiński i Robert Dobosz postanowili poświęcić nieco czasu na spotkanie z Wiesławą Karpisz, która postanowiła zakończyć swą aktywność zawodową w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Radomiu. Sytuacja to niezwykła, kiedy rolnicy pragną uroczyście pożegnać się z urzędnikiem. Ale też nie o zwykłą osobę tu chodzi. Znana rolnikom i pracownikom gminnym Pani Wiesia odeszła z końcem ubiegłego roku z pracy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu, ale zawsze odpowiadała za rolnictwo, dopóki funkcjonowało z innymi sprawami: infrastrukturą, środowiskiem, geodezją itd. Teraz słowo rolnictwo zniknęło z nazwy wydziału, ale i tak do dziś pytają o nią bo jej nazwisko, to jak wydział urzędu. Wiedzą o tym pracownicy wszystkich delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a także rolnicy i urzędnicy z województw lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy poszukiwali rady po klęskach wymarznięć w 2012 roku, huraganu w 2011 roku, sadownicy po wymrożeniach i gradobiciach i in. Współpracownicy mówią o niej jest jak profesor. Członkowie Rad Powiatowych podkreślali wysokie kompetencje, rzeczowość, życzliwość i znajomość lokalnych realiów pani Karpisz. Przewidując problemy ze zgłaszaniem strat w gospodarstwach po regulacjach, które nastąpiły w 2011 roku, wzięła udział w posiedzeniach Rad Powiatowych MIR z instruktażem we wszystkich powiatach regionu radomskiego, a i tak, po huraganie z 14 lipca ub.r. problemów było dużo. Jacek Pruszkowski członek zarządu MIR przypomniał rolnikom jak duże znaczenie miało zakwalifikowanie tuneli foliowych do środków trwałych, zwiększenie progu szkód w zbożach z 40 do 50% dla rolników, którzy wystąpili o wsparcie Wiesława Karpisz przez wiele lat pracowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Radomiu w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu, ale zawsze odpowiadała za rolnictwo Od lewej: Robert Dobosz, Kazimierz Szubiński, Jacek Pruszkowski podczas uroczystego pożegnania Wiesławy Karpisz z PROW. Te inicjatywy izby poprzedziły konsultacje z panią Karpisz i skutkowały nie tylko na Mazowszu. Swoją drogą dziewięciostronicowe zgłoszenie szkody, np. tylko w jednej uprawie, to chyba przelicytowanie biurokracji w ARiMR. Fenomen pani Wiesi wynika z wiedzy i doświadczenia. Zajmowała się produkcją w hodowli roślin, współpracowała z rolnikami jako doradca i dopiero wtedy została pracownikiem radomskiego, a później mazowieckiego urzędu. Znający ją osobiście rolnicy byli zazwyczaj zaskoczeni znajomością realiów zawodowych, technologii i ekonomiki gospodarowania, a przy tym stanowczym przestrzeganiem prawa. Życzliwość do interesanta nie polega wszak na obchodzeniu przepisów, ale na właściwym ich stosowaniu. Organizacje rolnicze, doradcy i instytucje okołorolnicze z przykrością przyjęły wiadomość o przejściu na emeryturę pani Karpisz, była nieocenionym partnerem do konsultacji i interpretacji coraz bardziej skomplikowanej sytuacji prawnej w rolnictwie. Wypada mieć nadzieję, że doskonała urzędniczka znajdzie chęć i sposób, by dalej działać na rzecz wsi i rolnictwa, a w urzędzie pozostaną jej naśladowcy. Zbigniew Getler DOKOŃCZENIE ZE STR. I Częścią główną konferencji były wystąpienia na sali widowiskowej zaproszonych prelegentów. Przy stole prezydialnym zasiedli: Leszek Iwaniuk starosta sokołowski, Marta Sosnowska wicestarosta, Grzegorz Jaczewski wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, Robert Majewski wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, Jarosław Kalinowski poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Różycki dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Warszawie, Marek Błaszczak dyrektor Oddziału Terenowego ANR w Warszawie, Wojciech Jańczuk dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie, Bogusław Karakula burmistrz Sokołowa. Jako pierwszy, głos zabrał poseł do Parlamentu Europejskiego, Jarosław Kalinowski. Omówił budżet na Wspólną Politykę Rolną UE na lata Dla całej Unii będzie on mniejszy o 10% w stosunku do okresu , ale Polska ma otrzymać teraz więcej niż poprzednio o 1,6 mld euro. Z kwoty 28,6 mld euro 18,8 mld euro przeznaczone zostanie na dopłaty bezpośrednie, czyli I filar WPR, a pozostałe 9,8 Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski mld euro na rozwój obszarów wiejskich czyli II filar. Pod względem wysokości budżetu przewidzianego na realizacje WPR w latach , Polska znalazła się na 5 miejscu wśród wszystkich unijnych krajów, ale biorąc pod uwagę środki na rozwój obszarów wiejskich, nasz kraj otrzymał najwięcej pieniędzy, choć środki te są mniejsze o 3 mld euro niż te przyznane Polsce na lata Możliwe będzie przesunięcie do 25% środków z rozwoju obszarów wiejskich (II filar WPR), na dopłaty bezpośrednie (I filar WPR). Pieniądze na rozwój obszarów wiejskich mogą zostać uzupełnione z budżetu krajowego, a część zadań realizowanych dotychczas w ramach II filara WPR, np. rozwój infrastruktury wiejskiej, budowa dróg na wsi czy szerokopasmowy Internet, w nowej perspektywie budżetowej będą mogły być finansowane ze środków przeznaczonych na inwestycje z Funduszu Spójności, w ramach którego Polska ma mieć do dyspozycji 72,9 mld euro. Wspomniał również o zmianach w systemie dopłat bez- pośrednich. Najważniejszą ze zmian będzie wprowadzenie tak zwanego zazielenienia, które w praktyce polegać będzie na zmianowaniu upraw i wyłączeniu w gospodarstwach 7% gruntów na powierzchnie ekologiczne. Polska wynegocjowała zapis pozwalający na zwolnienie od zazieleniania gospodarstw o powierzchni poniżej 10 ha. Jarosław Kalinowski odpowiadając na pytania rolników poinformował, że kwotowanie mleka zakończy się w 2015 roku, natomiast kwotowanie cukru w 2020 roku. Przyznał jednocześnie, że jest umiarkowanym optymistą i uważa, że polski sektor produkcji mleka nie przegra na wspomnianych zmianach. Na temat kwotowania i produkcji mleka oraz o zasadach ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego w 2013 r. mówił z kolei Andrzej Różycki, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, natomiast o sprzedaży nieruchomości rolnych z zasobów Skarbu Państwa Marek Błaszczak, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nie- ruchomości Rolnych. W kolejnych punktach programu przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor Oddziału Regionalnego Wojciech Jańczuk i jego współpracownik Jacek Sadoch, mówili o zmianach w dopłatach bezpośrednich oraz płatnościach rolnośrodowiskowych w bieżącym roku. Przez cały okres trwania konferencji rolnicy mogli wziąć udział w organizowanym przez KRUS konkursie Bezpieczna praca na roli. Uczestnicy musieli wypełnić test składający się z 15 pytań. W gronie najlepszych znaleźli się: 1 miejsce Marek Jaroń 2 miejsce Andrzej Sulikowski 3 miejsce Piotr Kiryluk. Szkolenie zorganizowano w święto kobiet, więc była okazja do tego, aby każdej z obecnych na sali pań wręczyć różę. Konferencję zamknął starosta Leszek Iwaniuk, który wyraził chęć organizowania podobnych spotkań przynajmniej raz w roku. Bartosz Superczyński Biuro MIR Oddział Siedlce

7 ROLNIK MAZOWIECKI str. VII Wyjazd szkoleniowy do Austrii W dniach 3 6 marca odbył się wyjazd studyjny do Austrii w ramach projektu: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i form działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich związanej z przetwórstwem na poziomie gospodarstwa rolnego. Organizatorem wyjazdu szkoleniowego było Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. U czestnikami wyjazdu studyjnego byli pracownicy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, członkowie i pracownicy izb rolniczych, przedstawiciele z ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, Instytutu Zootechniki w Balicach koło Krakowa, rolnicy oraz pracownicy z CDR oddział w Radomiu. Pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu szkoleniowego zwiedzali targi Ab Hof w Wieselburgu w Dolnej Austrii (około 100 km od Wiednia w kierunku zachodnim). Targi odbyły się po raz pierwszy w 1995 r. i na początku wzięło w nich udział 90 wystawców. W ostatnich targach w Wieselburgu wzięło udział około 300 wystawców. Targi podzielone były na 2 części: jedna z maszynami do przetwórstwa, druga z gotowymi produktami. Przed targami odbyły się konkursy produktów, poczynając od wódek, likierów, mięs, serów itd. Wystawcy spoza Austrii stanowili około 20%. Sensem targów jest degustacja i sprzedaż w opakowaniach. W Austrii jest to produkcja zarejestrowana, kontrolowana i etykietowana stanowiąca około 20% sprzedaży. Kontrole odbywają się na poziomie landu (kraj związkowy). Tegoroczne targi były pod hasłem Du bist was du isst. (Jesteś tym, co jesz). W drugim dniu wyjazdu studyjnego było zwiedzanie gospodarstw rolnych w Austrii. Pierwszym zwiedzanym gospodarstwem było gospodarstwo Johana i Manuely Hickelsbergerów nastawione na produkcję bydła mięsnego rasy gallowey 70% i limousine 30% oraz trzody chlewnej. Zwierzęta utrzymywane są na płytkiej ściółce. Trzoda chlewna jest w gospodarstwie w okresie od kwietnia do grudnia. Gospodarstwo prowadzone jest od 1870 r. i od wielu lat zajmuje się chowem bydła. Powierzchnia gospodarstwa to 60 ha, z czego 18 ha to grunty orne, 16 ha las, reszta to użytki zielone. W gospodarstwie można kupować świeżą wołowinę i wieprzowinę. Podstawowymi paszami dla bydła są: sianokiszonka, siano i pszenica. Zwierzęta ubijane są we wspól- Uczestnicy wyjazdu z panem Franzem Bertelem (w środku grupy w kamizelce) Katharina Aufreiter prezentuje wino ze swojej winiarni nej ubojni, a produkty są sprzedawane okolicznym mieszkańcom w swoim sklepie, jednak 80% sprzedawane, jest w Wiedniu. W gospodarstwie piecze się również własny chleb na wcześniejsze zamówienie. Johan Hickelsberger pokazuje certyfikaty Na sprzedaż bezpośrednią gospodarstwo przeszło w 1995 r., po przystąpieniu Austrii do Unii Europejskiej, gdy nastąpił spadek cen mleka i mięsa. Gospodarz uczestniczył również.. w targach Grune Woche w Berlinie. Bydło opasowe u Johana Hickelsbergera Drugim gospodarstwem było rodzinne gospodarstwo Franza i Antoniny Bertlów nastawione na bydło mleczne i przetwórstwo mleka (mleko dla uczniów, sery, jogurty). Chów bydła mlecznego prowadzi się tu od 1851 r. Obora jest wolnostanowiskowa dla 30 krów. Podstawowe pasze dla bydła to sianokiszonka z traw, kiszonka z kukurydzy i siano oraz pasza treściwa. System utrzymania krów jest bezściołowy, na rusztach. Krowy rasy czerwony hf i krzyżówki. Średnia wydajność od krowy to 7 tysięcy litrów mleka rocznie. Długość utrzymywania krów to średnio 8 laktacji. W gospodarstwie jest również od 17 lat przetwórstwo mleka, gdzie jest ono dostarczane jeszcze z 5 gospodarstw. Swoje produkty, a więc mleko i jogurty gospodarze dostarczają do szkół i przedszkoli. Mleczarnia w gospodarstwie zatrudnia 4 osoby, z czego jedną w biurze, rolnika, plus 2 osoby. Gospodarstwo odwiedziło już około 3000 dzieci w ramach programu Szkoła w gospodarstwie rolnym, aby mogły one poznać jak jest produkowane i skąd pochodzi mleko, które piją. Trzecie zwiedzane gospodarstwo to 4 ha winnic i sadu morelowego. Gospodarstwo prowadzone jest przez Katharinę i Haralda Aufreiterów, położone w regionie Wachau w dolinie Dunaju. Zbiór winorośli odbywa się we wrześniu, ręcznie, aby uzyskać lepszą jakość owoców. Zebraną winorośl przetwarza się na doskonałe wino, którego smak mogli ocenić uczestnicy wyjazdu studyjnego. Państwo Aufreiter przetwarzają również owoce z sadów sąsiednich. Winogrona i morele uprawia się w tym regionie od około 2 tysięcy lat, kiedy zostały sprowadzone przez Rzymian. Jako ciekawostkę należy uznać fakt, że nazwy winom nadaje się od imion dzieci, których ta rodzina ma czwórkę. Na terenie Polski uczestnicy wyjazdu zwiedzili gospodarstwo Bogdana Piotrowskiego w Łosieniu, gmina Pieszków, w województwie świętokrzyskim. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję trzody chlewnej, jej przetwórstwo oraz agroturystykę. Tygodniowo gospodarz ubija 2 5 tuczników w pobliskiej ubojni. Przetwory mięsne odbierają 3 sklepy ekologiczne w Kielcach, plus odbiorcy indywidualni. W przetwórstwie mięsa gospodarz nie używa chemii, oprócz soli, pieprzu i peklosoli. Wyjazd szkoleniowy do Austrii należy uznać za bardzo udany, gdyż uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z produkcją rolniczą oraz sprzedażą bezpośrednią na terenie Austrii i sposobem pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu. Mgr inż. Tadeusz Berk Biuro MIR w Ostrołęce

8 str. VIII ROLNIK MAZOWIECKI 15 marca 2013 roku ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za bieżący rok. Jak co roku, przed tym terminem Agencja wysyłała do każdego z rolników, którzy korzystali z dopłat w ubiegłym roku, tzw. wnioski spersonalizowane, które są wypełnione przez Agencję na podstawie posiadanych przez nią informacji. Ubiegający się o dopłaty rolnik (jeśli w jego gospodarstwie nic się nie zmieniło) musi teraz tylko je podpisać oraz wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach. Wniosków tych nie trzeba jednak składać czy przesyłać do Agencji w formie papierowej. Można je bowiem dużo łatwiej i wygodniej złożyć przez Internet. Taka możliwość istnieje od 2011 roku i rolnik może teraz złożyć jeden wspólny wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich, pomocy ONW i płatności rolnośrodowiskowych, bez wychodzenia z domu. By uzyskać taką możliwość, trzeba tylko wystąpić wcześniej do ARiMR o login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. W tym celu trzeba złożyć w swoim biurze powiatowym ARiMR specjalny wniosek, który jest do pobrania ze strony internetowej Agencji: Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR jest nadawany bezterminowo. Wypełnienie wniosków przez Internet nie jest trudne. Ubiegający się o dopłaty rolnik, po zalogowaniu się do systemu, na ekranie komputera zobaczy wstępnie wypełniony przez Agencję wniosek o przyznanie mu płatności za 2013 rok. Tak jak w przypadku papierowego wniosku spersonalizowanego, w wersji elektronicznej, ARiMR także korzysta z informacji, które rolnik podał w ubiegłorocznym wniosku o przyznanie takich dopłat. Rolnikowi pozostaje wypełnienie załączników graficznych, na których trzeba wyrysować swoje działki rolne. Niewątpliwą zaletą wypełniania wniosku przez Wnioski przez Internet Internet jest to, że system podpowie od razu, gdzie mogły zostać popełnione błędy podczas wypełniania wniosku. Jeżeli jednak rolnik nie chce lub nie może skorzystać z tej formy składania wniosku, może nadal wypełnić i przekazać do ARiMR tradycyjny papierowy wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Agencja wysłała do rolników takie wnioski w styczniu i lutym. Dołączone do nich zostały, tak jak w przypadku wniosku w postaci elektronicznej, następujące załączniki: materiały graficzne z oznaczeniem działek ewidencyjnych, które rolnik zgłosił do płatności w 2012 roku; karty informacyjne zawierające dane o maksymalnym obszarze kwalifikowanym do płatności(peg); instrukcje wypełniania wniosków i załączników graficznych. Dane na rok 2013, wpisane do wniosków, zostały przygotowane przez ARiMR w oparciu o informacje zawarte we wnioskach składanych w 2012 roku w części dotyczącej: danych osobowych, działek ewidencyjnych oraz działek rolnych. Rolnicy, którzy już w roku 2012 złożyli wniosek o przyznanie płatności przez Internet, nie otrzymają w roku 2013 wniosku spersonalizowanego w wersji papierowej. Dla tych rolników, wstępnie wypełniony wniosek udostępniony zostanie od razu w systemie informatycznym ARiMR. W ramach płatności bezpośrednich za 2013 rok rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu: jednolitej płatności obszarowej (JPO); uzupełniającej płatności obszarowej (UPO): do grupy upraw podstawowych; do powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatność w roku 2006; do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce); płatności uzupełniającej: dla producentów surowca tytoniowego płatność niezwiązana do tytoniu; w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego płatność niezwiązana do skrobi. wsparcia specjalnego: specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych; płatności do krów i owiec; płatności do tytoniu; płatności cukrowej; oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów); oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich. Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, a także płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych, przygotowane w formie papierowej, należy składać w biurach powiatowych ARiMR lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Wszystkie wnioski o przyznanie dopłat, niezależnie od sposobu dostarczenia ich do ARiMR, powinny być przekazane w terminie od 15 marca do 15 maja 2013 r. Można je złożyć jeszcze po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim wypadku na beneficjentów nałożone zostaną sankcje finansowe, polegające na redukcji należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. I. Oleszczyński za ARiMR KONKURS KONKURS MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA EKOLOGICZNA WWF OGŁASZA KONKURS NA ROLNIKA ROKU 2013 REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO Rolnicy mają ogromny wpływ na stan Bałtyku, którego jednym z największych problemów jest nadmierna eutrofizacja, czyli wzmożony dopływ substancji odżywczych (przede wszystkim związków azotu i fosforu) do morza. konkurs Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk w rolnictwie przyjaznych Morzu Bałtyckiemu oraz wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, które ograniczają szkodliwe zanieczyszczenia emitowane z ich gospodarstw. ADRESACI KONKURSU Rolnicy tradycyjni i ekologiczni prowadzący działalność w zlewni Morza Bałtyckiego, którzy podejmują w swoich gospodarstwach działania mające na celu zmniejszenie emisji związków azotu i fosforu z gospodarstwa. WYGRAJ euro WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE Kryteria konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: ZOSTAŃ ROLNIKIEM ROKU 2013 POMÓŻ CHRONIĆ MORZE BAŁTYCKIE Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2013 r. na adres lub pocztą na adres: WWF Polska ul. Wiśniowa 38, Warszawa z dopiskiem: ROLNIK ROKU NAGRODY, ogólnokrajowego, otrzyma nagrodę w wysokości., całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości. WIĘCEJ INFORMACJI NA: Wydrukowano na papierze ekologicznym

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r.

Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. Informacja nt. płatności bezpośrednich w latach 2014-2020 oraz zmiany przepisów w programie rolnośrodowiskowym w 2014 r. I. Płatności bezpośrednie w 2014 r. Zgodnie z procedowanym obecnie projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Termin składania wniosków Wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE WPR W POLSCE

FINANSOWANIE WPR W POLSCE FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r.

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r. PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych Gdańsk 06.06.2014 r. 1 Rys historyczny Agencja Rynku Rolnego została utworzona w 1990 r. w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych

Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Doradztwo na rzecz programów rolnośrodowiskowych Kraków 19.10.2017 1 ZAKRES PRAC DORADCÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH Strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. System płatności ł ś ibezpośrednichś w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Intencją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wykorzystanie środków pochodzących z II-go filaru na rolnictwo aktywne

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy

Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy Program rolnośrodowiskowy jest realizowany w ramach Osi II PROW 2007-2013 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Działanie to ma przyczynić się do zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 06 października 2017 października 2017 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SSO.fok.058.2.2017SSO.fok.058.2.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP W odpowiedzi na interpelację pana

Bardziej szczegółowo

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady

Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady Działanie Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady W roku 2015 na jednym formularzu wniosku można ubiegad się o: przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.: przyznanie płatności

Bardziej szczegółowo

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet stempniak_p, 26.01.2018 Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r. Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r. Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO! KOMUNIKAT W SPRAWIE PŁATNOŚCI OB., ONW i PRŚ. Informacje o systemie wsparcia bezpośredniego

SZANOWNI PAŃSTWO! KOMUNIKAT W SPRAWIE PŁATNOŚCI OB., ONW i PRŚ. Informacje o systemie wsparcia bezpośredniego SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z rozpoczęciem w dniu dzisiejszym IX kampanii promocyjno-informacyjnej dot. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych (OB.), ONW i płatności rolnośrodowiskowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r.

w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. w latach 2015-2020 Warszawa, 25 czerwca 2014 r. -go filaru na rolnictwo aktywne 2% + + 2% + 13% dodatkowe 8,3% = 25,3% Kontynuowanie uproszczonego systemu SAPS. Komponenty systemu: - jednolita obszarowa

Bardziej szczegółowo

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r.

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r. Bieżący stan realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim 20.05.2016 r. Bieżący stan realizacji zadań Stan wypłaty środków za 2015 rok Z kampanii 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom 25.03.2009. Od 25 marca w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać w tym roku wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wkład systemu płatności bezpośrednich i działań powierzchniowych PROW w latach 2015-2020 w realizację SZRWRiR Joanna Czapla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Styczeń 2015 r. 1 Kalendarz prac nad nowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska Polska wieś ZAMOŻNA I EUROPEJSKA POLSKA WIEŚ Stan obecny Charakterystyka ogólna Na terenach wiejskich w Polsce mieszka 14,9 mln Polaków stanowi to 38% mieszkańców Polski. W Polsce mamy 1,583 mln gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian w systemie dopłat bezpośrednich w latach na poziom wsparcia wybranych typów gospodarstw rolniczych

Wpływ zmian w systemie dopłat bezpośrednich w latach na poziom wsparcia wybranych typów gospodarstw rolniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Wpływ zmian w systemie dopłat bezpośrednich w latach 2014-2017 na poziom wsparcia wybranych typów gospodarstw rolniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc marzec 2013 r.

Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc marzec 2013 r. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29 (0-42) 632 70 21 Tel/Fax 632 70 31 www.izbarolnicza.lodz.pl e-mail: info@izbarolnicza.lodz.pl Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781). SEJM Druk nr 3820 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe)

Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 07.10.2006. Cele działania Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności: 1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent

PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Cel działania. Beneficjent DZIAŁAIE AIE 214 PROGRAM ROLOŚRODOWISKOWY RODOWISKOWY Stefania Czekaj Ekonomia; III rok SGGW 26.11.2009 r. Czym jest program rolnośrodowiskowy? Program stanowi finansowe wsparcie dla rolników gospodarujących

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r.

Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. 13 maja 2014 r. Wsparcie finansowe dla kluczowych praktyk rolnośrodowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE 13 maja 2014 r. Stan realizacji PROW 2007-2013 Liczba złożonych wniosków 6 409 046 (w tym 5 246 151 na

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny

Formularz weryfikacyjny 1. Podstawowe dane o wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo Data urodzin Formularz weryfikacyjny NUMER NIP DOKUMENT TOŻSAMOŚCI Nazwa dokumentu seria i numer 2. Dane o małżonku wnioskodawcy Imiona Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012

Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012 Realizacja płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za rok 2012 Departament Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi marzec, 2013 r. Jeden wniosek W kampanii 2012 r. na jednym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW

ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW ZASADY REALIZACJI DZIAŁANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PROW 2014-2020 Od 2015 roku obowiązuje realizacja nowego PROW 2014-2020. W ramach tego programowania rolnictwo ekologiczne nie jest już tylko jednym

Bardziej szczegółowo

Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI

Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE WYMOGI I ZASADY REALIZACJI Działanie Rolnictwo ekologiczne jest działaniem wieloletnim - rolnik podejmuje zobowiązanie do prowadzenia określonej produkcji ekologicznej na

Bardziej szczegółowo

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012

Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Programy rolnośrodowiskowe chroniące wody i bioróżnorodność w okresie programowania 2007-2013 stan wdrażania na 2012 Ewa Szymborska, MRiRW Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kluczbork 11-12.04.2012

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie: zmiany w systemie wsparcia od 2017 r.

Płatności bezpośrednie: zmiany w systemie wsparcia od 2017 r. https://www. Płatności bezpośrednie: zmiany w systemie wsparcia od 2017 r. Autor: MRiRW Data: 16 grudnia 2016 Są zmiany dotyczące płatności bezpośrednich! Najważniejsze zmiany odnoszą się do wsparcia związanego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dot. ZWALCZANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO. Dotacja na kategoryzację wiejskiej bazy noclegowej

KOMUNIKAT dot. ZWALCZANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO. Dotacja na kategoryzację wiejskiej bazy noclegowej KOMUNIKAT dot. ZWALCZANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o coraz większym nasileniu występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii Autor: Ewa Ploplis Data: 22 grudnia 2016 W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisem 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Kto może ubiegać się o dopłaty? O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015

Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015 Różnice w formularzach książek rachunkowych oraz w kodach w latach 2014 a 2015 I. Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego Strona tytułowa Usunięto tabelę z danymi personalnymi posiadacza

Bardziej szczegółowo

Zmiany w płatnościach

Zmiany w płatnościach aktualności 6 PROW 2014-2020. Nowe płatności bezpośrednie Zmiany w płatnościach W ostatnim dniu poprzedniego roku rząd przyjął projekt ustawy o płatnościach bezpośrednich na 2015 rok. W tym roku czekają

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW

Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Modernizacja gospodarstw rolnych - do 900 tys. zł z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 29 czerwca 2017 Od dziś do 28 lipca br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie z PROW 2014-2020 inwestycji

Bardziej szczegółowo

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA Z analiz IERiGŻ wynika, że gospodarstwa domowe rolników inwestycyjnie aktywnych mają obecnie w dyspozycji więcej pieniędzy na konsumpcję niż gospodarstwa pracowników

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Dostępne wnioski

Dostępne wnioski Dostępne wnioski 27.01.2010. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Nazwa Skrót Data obowiązy- wania Opis Przyznanie płatności bezpośrednich - Przeniesienie przyznania płatności POB 2006-01-01 Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO)

Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) Nadzór nad stosowaniem materiału siewnego (uprawą odmian GMO) nowa ustawa o nasiennictwie nowe zadanie dla Inspekcji Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zgodnie z art. 78 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji

Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji Program rolnośrodowiskowy ogólne zasady realizacji 4-5 listopada 2010 r. Leszno Anna Klisowska Wydział Środowiska i Działań Rolnośrodowiskowych Departament Płatności Bezpośrednich 1 Program rolnośrodowiskowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN

DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN Zasady możliwości ubiegania się o płatności w ramach niektórych działań PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

R o g o w o, g m. R o g o w o

R o g o w o, g m. R o g o w o S T A R O Ś C I N A D O Ż Y N E K B o g u s ł a w a Ś w i e ż a w s k a R o g o w o, g m. R o g o w o Przez wiele lat prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Obecnie pomaga synowi w prowadzeniu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Warszawa, 11 luty 2011 Niezbędne informacje do prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ arszawa, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTA I ROZOJU SI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw

Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw .pl https://www..pl Prawo: PROW a pomoc w modernizacji gospodarstw Autor: Tomasz Żydek Data: 5 stycznia 2015 Po długim oczekiwaniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 361 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady

Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Rolnictwo ekologiczne ogólne zasady Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 może byd realizowane w ramach następujących pakietów oraz wariantów: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r.

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r. Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, 10-11 grudnia 2009 r. Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich. KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność ta jest w 100% finansowana z budżetu krajowego. Płatność uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Wariant 8.3. Facelia. Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 zmiana zgodna z 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego.

Wariant 8.3. Facelia. Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 zmiana zgodna z 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Zasady dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód wariantów 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy dla wniosków rolnośrodowiskowych kontynuacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz pomoc do rzepaku, są

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o

Bardziej szczegółowo

Pytanie - Umiejscowienie jednostek należących do gospodarstwa objętych ograniczeniami ze względu na zazielenianie

Pytanie - Umiejscowienie jednostek należących do gospodarstwa objętych ograniczeniami ze względu na zazielenianie Płatności bezpośrednie w 2015 roku - więcej informacji na stronie ARiMR Zazielenienie pytania i odpowiedzi W odniesieniu do systemu płatności bezpośrednich, stosowanie przez rolników instrumentów wymaganych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin Dorota Nowosielska (dorota.nowosielska@minrol.gov.pl; tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Jakie będą dopłaty za 2017 rok? Nowe dane!

Jakie będą dopłaty za 2017 rok? Nowe dane! .pl Jakie będą dopłaty za 2017 rok? Nowe dane! Autor: Beata Kozłowska Data: 28 września 2016 1/6 .pl Wiemy już, że dopłaty bezpośrednie za 2017 r. będą się różnić od tych, które rolnicy otrzymają za 2016.

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020

Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Rolnictwo ekologiczne w nowej perspektywie PROW 2014-2020 Opole, 03.03.2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podsumowanie zakończonych naborów wniosków Plany na III i IV kwartał 2017 Stare Pole, 26-05-2017 r. 1 Sylwia Skupień Modernizacja Gospodarstw Rolnych 4

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Finanse gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych

Finanse gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Finanse gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia rolników i gospodarstw rolnych Publikacja została przygotowana w Szkole Głównej Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r.

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r. MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 8 grudnia 2017 r. Cel regulacji Wzmocnienie pozycji producenta rolnego Wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych Poprawa

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 27.07.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo