KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011"

Transkrypt

1 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON NOWOCZESNE PROT EZY...18 DIETA A ODCH UDZAJÑCA A...23 YCIE BEZ BÓLU U...27 PO O OPERACJI PERSI...29 KUPO N NA KASY FISKALNE...31 SKARB INKÓW PAU D ARCO ODMŁADZANIE T WARZY...34 SPÓ DZIELNIA KUPON RABATOWY NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31

2 Ultrasonografia Diagnostyka / Poradnie Specjalistyczne MI OÂå OD PIERWSZEGO SPOJRZENIA ULTRASONOGRAFIA TRÓJWYMIAROWA 3D-4D DIAGNOSTYKA PO O NICZO-GINEKOLOGICZNA KTG - badania kardiotokograficzne. USG ginekologiczne i poło nicze, USG sutka. Leczenie chorób kobiecych. Prowadzenie cià y. Opieka nad kobietà ci arnà. Profilaktyka ginekologiczna w pe nym zakresie. Operacje i zabiegi ginekologiczne. Badania prenatalne. CENTRUM DIAGNOSTYKI POŁO NICZO-GINEKOLOGICZNEJ Dr n. med. Kwiatkowski Sebastian specjalista ginekolog-po o nik Dr n. med. Ustianowski Przemysław specjalista ginekolog-po o nik Dr n. med. Wydra Ewa Maria specjalista ginekolog-po o nik Dr n. med. Dariusz ebie owicz specjalista ginekolog-po o nik Szczecin, ul. Bogurodzicy 1 rejestracja od godz do tel , kom Badania EMG rejestracja pod nr. tel Szczecin - Zdroje ul. Bat. Chłopskich

3 Medycyna Estetyczna Medyczne Centrum JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN? Nareszcie zawitała wiosna, a wraz z nià czas na inwestowanie w siebie. CzasowoÊç rezultatów, daje nam mo liwoêç przekonania si, czy uzyskany efekt spełnia nasze oczekiwania, a mo liwoêç zmiany czy nawet całkowitego odwrócenia efektu koƒcowego daje poczucie bezpieczeƒstwa. W ka dej chwili mo na odstàpiç od ich kontynuacji bez obawy, e przyniesie to negatywne skutki. Wachlarz usług, jakie proponuje nam medycyna estetyczna jest bardzo atrakcyjny: od toksyny botulinowej - stosowanej do likwidacji zmarszczek i poprawy niekorzystnych nawyków mimicznych, poprzez wypełnianie gł bokich bruzd kwasem hialuronowym, do modelowania rysów i owalu twarzy. Mo emy sprawiç sobie pełne usta o pon tnym konturze, podkreêliç policzki, zalotnie wykształtowaç bródk. Najnowszym i rewelacyjnym osiàgni ciem sà preparaty stosowane do kształtowania ud, poêladków i biustu zabieg jednodniowy, mało inwazyjny, dajàcy niesamowite efekty. Rewelacyjnym zabiegiem jest mezoterapia - seria iniekcji Êródskórnych dostarczajàca skórze niezb dnych substancji do zachowania młodego i zdrowego wyglàdu oraz leczenia celulitu i rozst pów. W ofercie sà równie gł bokie peelingi chemiczne, które odmładzajà i wygładzajà skór, likwidujà blizny oraz cała gama zabiegów laserowych, od walki z niewydolnoêcià naczyƒ, przez zabiegi z mikrochirurgii, lifting, do likwidacji przebarwieƒ skóry. Najlepiej pierwsze kroki skierowaç w stron medycyny estetycznej, która dzi ki nowym technologiom i wieloletnim doêwiadczeniom pozwoli w mało inwazyjny sposób staç si nam pi knymi, usunàç oznaki mijajàcego czasu czy zm czenia. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i m czyzn. Atutem medycyny estetycznej sà: szybki efekt, krótki czas zabiegu, natychmiastowy powrót do codziennych zaj ç. Przeciwwskazaƒ do wykonania zabiegów medycyny estetycznej jest niewiele, co stanowi o ich bezpieczeƒstwie i małej inwazyjnoêci w organizm. Efekty utrzymujà si od 4 do 20 miesi cy, w zale noêci od rodzaju zabiegu i zalecanego preparatu, a ka dy kolejny zabieg wydłu a czas działania podanego preparatu i wymaga jego mniejszej iloêci. Wszystkie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, wykonywane sà przez lekarza. Pacjent ma zapewnionà profesjonalnà opiek oraz kontrol po leczeniu. Wystarczy tylko odwa yç si na pierwszà wizyt, a konsultacja lekarza pomo e dobraç optymalnà metod i sprawiç sobie ogromnà radoêç z uzyskanego efektu. Autor: Lek. Magdalena Janeczek CENTRUM MEDYCZNE GOLD MED 4 5

4 Leczenie Zeza Kasy Fiskalne KASY FISKALNE gwarantowane z kuponem rabatowym SIM SPECJALNA OFERTA DLA SŁU BY ZDROWIA!!! bezpłatny transport na terenie miasta Szczecina, bezpłatne zaprogramowanie kasy, bezpłatne szkolenie, pomoc w przygotowaniu dokumentów niezb dnych przy rejestracji urzàdzenia w Urz dzie Skarbowym, wydruk obligatoryjnych raportów rabat Handlowy uzale niony od iloêci zakupionych urzàdzeƒ licencja na oprogramowanie PPM Prywatna Praktyka Medyczna firmy Syriusz z Rzeszowa - kupujàcy kas otrzyma nieodpłatnie jednostanowiskowà licencj oraz rocznà opiek autorskà na oprogramowanie PPM. Oprogramowanie PPM obsługuje: kartoteki pacjentów, historie leczenia pacjentów, terminarz wizyt, wydruk recept, raporty. UWAGA: PrzyjÊcie z kuponem gwarantuje rabat oraz otrzymanie kasy w terminie! Jeden kupon - jedno urzàdzenie! ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA w zakresie urzàdzeƒ fiskalnych ELZAB Podczas szkoleƒ planowana jest prezentacja takich urzàdzeƒ jak kasy fiskalne: NANO_e med, ELZAB MINI_e, drukarki fiskalne: DEON_e_med, ELZAB MERA_e oraz oprogramowania PPM - Prywatna Praktyka Medyczna firmy Syriusz z Rzeszowa. SPÓŁDZIELNIA INFORMATYK istnieje na rynku Pomorza Zachodniego od 1991 roku i od poczàtku swej działalnoêci zajmuje si kompleksowà komputeryzacjà firm handlowych SPÓ DZIELNIA i sklepów - od doradztwa poprzez sprzeda oraz instalacj sprz tu komputerowego i sieci do obsługi serwisowej po szkolenia włàcznie. Jest regionalnym dystrybutorem urzàdzeƒ fiskalnych firmy ELZAB. KUPON RABATOWY SIM PLN 88SIM NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - SPECJALNA OFERTA INFORMATYKA 6 7

5 Spis TreÊci / OÊrodek Zabiegowy Adopcje / Alergie / Aparaty Słuchowe ADOPCJE Adoption SPECJALISTYCZNY OÂRODEK ZABIEGOWY okulistyka ortopedia chirurgia r ki chirurgia plastyczna stomatologia zabiegi w ramach NFZ,, oraz prywatne Szczecin, ul. Rydla 37, tel , Program Si gnij po pomoc ma na celu pe nà integracj i aktywizacj osób niepe nosprawnych. Zapraszamy na Spis TreÊci OÂRODEK ADOPCYJNO - OPIEKU CZY Szczecin, al. Wojska Polskiego 78, I p. tel./fax Podaruj dzieciom swój 1%. nr KRS ZAPRASZAMY: kandydatów na rodziny adopcyjne i zast pcze kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka kobiety w cià y w trudnej sytuacji yciowej rodziny i ma eƒstwa w kryzysie KA DEMU OFERUJEMY BEZP ATNÑ POMOC PROFESJONALISTY! CZEKAJÑ NA WAS: psycholog terapeuta logopeda mediator pedagog prawnik Czynne: codziennie oraz pon., Êr., czw ADOPCJE... 9 ALERGIE... 10, 30 APARATY S UCHOWE... 9, 11 APTEKI CHIRURGIA PLASTYCZNA...12 DOMY OPIEKI DYSLEKSJA LABORATORIA LEKARSKIE US UGI LEKARZE SPECJALIÂCI... DERMATOLODZY ENDOKRYNOLODZY GINEKOLODZY KARDIOLODZY LARYNGOLODZY NEUROLODZY OKULIÂCI PSYCHIATRZY STOMATOLODZY MEDYCYNA ESTETYCZNA... 21, IV okładka MEDYCYNA NATURALNA... 22, 23, 30 MEDYCYNA SÑDOWA ODZIE MEDYCZNA OPIEKA, OPIEKUNKI... OPTYCY PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA RADIOLOGIA... 3 RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA REHABILITACJA REHABILITACYJNO-ORTOPEDYCZNY SPRZ T UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH UZALE NIENIA ZIELARSKIE SKLEPY YWNOÂå NATURALNA Wydawca: Wydawnictwo BKT, Szczecin, ul. Dworcowa 2a, tel./fax ; Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci za treêç og oszeƒ, ani za adne pomy ki lub pomini cia w og oszeniach zatwierdzonych przez klienta. Og oszenia sà opracowywane wy àcznie na u ytek reklamy w Szczeciƒskim Informatorze Medycznym i nie mogà byç reprodukowane bez pisemnej zgody wydawcy. Zdj cie na okładce i projekt okładki Marek Skibicki. ALERGIE Allergie AUTORYZOWANY GABINET BIOREZONANSU ul. ucznicza ogłoszenie... str. 10 APARATY S UCHOWE Hörgeräte INTERSONIC ul. Energetyków ogłoszenie...na tej stronie artykuł... str. 11 INFORMACJA MEDYCZNA bez kierunkowego 24h Artur Kniaê USŁYSZ, ZROZUM, ROZMAWIAJ!!! Aparaty Słuchowe Bezpłatne badanie słuchu - bez skierowania Refundacja z NFZ, dofinansowanie - MOPR Szczecin, ul. Energetyków 2 Przychodnia Portowa I pi tro, pok. 107 pon.-piàtek tel Szczecin, ul. Gombrowicza 17b, os. Majowe wt.-sobota tel WIZYTY DOMOWE 8 9

6 Alergie Aparaty Słuchowe WIOSENNO LETNIE OBJAWY ALERGII Czy masz: zapalenie spojówek, łzawienie, nie yt nosa, obrz k, sezonowy lub całoroczny katar sienny, migren, zaburzenia przewodu pokarmowego, zmiany skórne tj.: wyprysk kontaktowy, pokrzywka, obrz k, egzema, czy atopowe zapalenie skóry, astm bàdê zapalenie zatok? JeÊli choç jeden z tych objawów wyst puje u Ciebie czy Twojego członka rodziny to nie czekaj na powikłania i wieloletnie leczenie objawów kosztownymi farmaceutykami. Usuwaj przyczyn alergi. Z pomocà mo e przyjêç biofizyka. Jest to dziedzina niezwykle nowoczesna. U naukowych podstaw terapii biorezonansowej le à najnowsze dokonania z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doêwiadczenia medycyny chiƒskiej. I tak niemiecki biofizyk prof. F.A. Popp udowodnił, e przekazywanie informacji wewnàtrz i mi dzy komórkami odbywa si poprzez biofotony, tj. pozbawione masy kwanty Êwiatła widzialnego, magazynowane i ponownie emitowane przez DNA. W 1981 wyniki badaƒ dowiodły, e DNA jest, byç mo e, najwa niejszym êródłem ultrasłabego promieniowania komórkowego. Odkryto, e system biologiczny reaguje na okreêlonà cz stotliwoêç fal o ÊciÊle okreêlonym ultrasłabym zakresie intensywnoêci. Nagrody Nobla przyznane w tej dziedzinie w 1971 roku otrzymał D. Gabor w dziedzinie fizyki oraz I. Prirogine (laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1977, twórca termodynamicznej teorii tłumaczàcej procesy yciowe). Wi cej o naukowych podstawach biorezonansu: Obecnie w zakresie biorezonansu wykonywane sà testy alergiczne, testy identyfikacyjne (okreêlajàce obcià enia organizmu), terapie odczulania (wygaszania) alergii, likwidacje uzale nieƒ nikotynowych i alkoholowych, diagnostyk niedoborów składników (test ortomolekularny) oraz ró norodne terapie zdrowotne (około 2 tys. programów). Podstawowa diagnostyka zawiera alergeny spo ywcze, pyłki traw, drzew, grzybów, pleêni, sierêci zwierzàt, pierza, insektów, roztoczy. Zaledwie w ciàgu kilkunastu minut bezboleênie i bezinwazyjnie sprawdza si a 90 najwa niejszych alergenów, a wyniki sà natychmiastowe. Takie nowoczesne testy mo na wykonaç zarówno dorosłym jak i dzieciom poni ej 1 roku ycia. Dzi ki temu wiadomo, na jakie substancje reaguje dana osoba. W naszym autoryzowanym gabinecie posiadamy ponad 500 potencjalnych alergenów dzi ki temu mo emy przeprowadzaç bardzo szczegółowà diagnostyk (nawet na jednej wizycie). Pacjent mo e zdiagnozowaç tak e swoje leki, kosmetyki, Êrodki czystoêci, tkaniny, ulubione pokarmy, napoje i roêliny doniczkowe. Dzi ki nowoczesnej i bezpiecznej metodzie dowiadujemy si, co jest przyczynà przykrych odległoêci. Póêniejsze odczulanie alergenu, tak jak wszystkie terapie biorezonansem, jest bezbolesne i bezinwazyjne. Tego typu terapi mo na wykonywaç u małych dzieci, gdzie metody tradycyjne nie majà zastosowania. Po takiej terapii odczuleniowej nast puje wygaszenie reakcji na konkretny alergen i pacjent powraca do zdrowia. Obecnie w okresie wiosenno-letnim nasilajà si objawy kataru, zapalenia spojówek i kaszlu a tak e ogólnego dyskomfortu zwiàzane z alergià na pylàce w tym okresie roêliny i zarodniki grzybów pleêniowych. W tym roku nasiliły si objawy sezonowe. Podstawowe okresy pylenia najbardziej popularnych roêlin to: - od lutego leszczyna i olcha - od marca wierzba, topola, osika - od kwietnia dodatkowo brzoza, grab, jesion, wiàz, dàb i buk - od maja dodatkowo trawy, platan, kasztanowiec, babka, sosna, Êwierk, pokrzywa, cladosporium, zbo a yta, owsa, pszenicy, j czmienia - od czerwca dodatkowo lebioda (komosa), bylica, szczaw, alternaria, ambrozja W okresie od maja do lipca objawy sà cz sto najsilniejsze i zmuszajà alergików do przyjmowania leków przeciwhistaminowych, które nieco osłabiajà objawy (alergia pozostaje nadal). I tak co roku. U prawie połowy osób uczulonych na pyłki roêlin wzrasta wra liwoêç tak e na niektóre alergeny pokarmowe. Dzieje si tak, poniewa czàstki np. pyłków i niektórych produktów spo ywczych majà podobny skład chemiczny. Skutek? Nasz układ odpornoêciowy intensywnie reaguje nie tylko na alergen (uczulajàcà substancj ), ale i na jego odpowiednik. Bardzo cz sto do gabinetu zgłaszajà si całe rodziny, które chcà szybko i nowoczeênie pozbyç si alergii i yç bez corocznych objawów. Dlatego serdecznie zapraszamy do wykonania nowoczesnej i bezpiecznej diagnostyki oraz mo liwoêci zlikwidowania alergii. Biorezonans to metoda pomocna tak e w wielu innych schorzeniach, nie zaburza wchłaniania leków, nie posiada skutków ubocznych, a jedynymi przeciwwskazaniami jest cià a, rozrusznik serca i nowotwór w trakcie leczenia chemià. Metoda biorezonansu jest od lat stosowana w likwidacji uzale nieƒ nikotynowych i alkoholowych. W ciàgu zaledwie jednej terapii antynikotynowej skutecznie pomaga si zerwaç z nałogiem palenia. Na terapii usuwa si toksyny i nikotyn z organizmu pacjenta, wygasza si głód nikotynowy i uzale nienie od nikotyny. Jako metoda nowoczesna i bezpieczna, mimo, e nie opiera si na zasadach medycyny konwencjonalnej, to dzi ki efektom terapii posiada bardzo wielu zwolenników. Powinno si tylko pami taç, e decydujàc si na metod alternatywnà nale y korzystaç wyłàcznie z autoryzowanego, posiadajàcego kilkuletnià praktyk, gabinetu biorezonansu, do którego serdecznie zapraszam. Jowita Waniel Autoryzowany Gabinet Biorezonansu Przychodnia Szczecin ul. Łucznicza 64 parter gab.12; rejestracja tel CZY MOG LEPIEJ SŁYSZEå, ROZUMIEå, ROZMAWIAå...? U Nas Paƒstwo zawsze otrzymacie pewnà odpowiedê. OczywiÊcie, e tak! Jako jedyni w Szczecinie posiadamy nadany tytuł,,gabinet PRZYJA- ZNY PACJENTOWI przyznany przez ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, który Êwiadczy o wysokich standardach usług, jako- Êci i profesjonalizmie. Dobór aparatu słuchowego przez naszego protetyka mo e istotnie przyczyniç si do poprawy Twojego słyszenia. To znacznie prostsze ni mogłoby Paƒstwu si wydawaç. Uszkodzenie słuchu mo e pogł biaç si na przestrzeni czasu, a osoba niedosłyszàca zwykle nie zdaje sobie z tego sprawy. Najcz Êciej to przyjaciele, czy rodzina zauwa ajà problem wcze- Êniej ni sam zainteresowany. Mogà zwracaç uwag, e ich nie słuchasz, mogà byç poirytowani gdy zbyt wysoko ustawiasz poziom głoênoêci telewizora. Cz sto, prawdziwym problemem nie jest sam niedosłuch, lecz fakt, e nie jest on rozpoznawany we wczesnym stadium. Czy wiedzà Paƒstwo, e niedosłuch mo e wpłynàç negatywnie na wiele aspektów ycia, takich, jak: kontakty z innymi ludêmi, czy komfort psychiczny?. Obni a si poczucie własnej warto- Êci, pojawi si zm czenie, poirytowanie, gdy b dziesz stale starał si usłyszeç coê lepiej. Wszystko jednak mo na poprawiç. Badania dowodzà, e pacjenci z niedosłuchem korzystajàcy z aparatów słuchowych sà w lepszej kondycji psychicznej i fizycznej. Poprawa słuchu mo e całkowicie odmieniç Paƒstwa ycie! Aparaty słuchowe wprowadzà wiele pozytywnych zmian w yciu, sà małe, dyskretne, proste w obsłudze. Ponownie usłyszà Paƒstwo dêwi ki, które od dawna były niesłyszalne. Kluczem do sukcesu w przyzwyczajaniu si do nowych aparatów słuchowych jest cierpliwoêç, trening oraz pozytywne myêlenie. Usłyszysz coraz wi cej dêwi ków ni dotychczas: szum wody, tykanie zegara, Êpiew ptaków, b dziesz rozumiał mówiàcych do Ciebie ludzi - zwłaszcza w szumie otoczenia. Wraz z powrotem dawnych mo liwoêci, przekonajà si Paƒstwo, e im dłu ej nosimy aparaty słuchowe, tym mniej czasu chcemy sp dzaç bez nich! Badanie i dobór aparatu odbywa si w miłej i przyjaznej atmosferze. Koszt aparatu słuchowego jest w cz Êci refundowany przez NFZ, a dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawnoêci lub grupà inwalidzkà przysługuje dodatkowe dofinansowanie z Miejskiego OÊrodka Pomocy Rodzinie (MOPR). Dlatego nie zwlekaj dłu ej czekajàc na stopniowe pogł bianie si Twojego niedosłuchu, zrób pierwszy krok w celu poprawy słyszenia i skontaktuj si z nami. JesteÊmy do Paƒstwa dyspozycji: ul. Energetyków 2 (PRZYCHODNIA POR- TOWA) I-p. gab. 107 PON. do PIÑT. w godz. 8 16, tel. 91/ ; ul. Gombrowicza 17b (oê. Majowe) WTO. i SOB. w godz tel. 91/ Osobom niepełnosprawnym nie mogàcym do nas dotrzeç zapewniamy wizyt domowà tel: wi cej informacji na: Dla Nas najwa niejsza jest Twoja satysfakcja z noszenia aparatów słuchowych, jesteêmy otwarci na uwagi i pytania, które zwykle pojawiajà si w trakcie procesu przyzwyczajania. Badanie słuchu trwa krótko, a im szybciej niedosłuch jest wykryty, tym lepiej. NIE WAHAJ SI DŁU EJ I PRZYJDè DO NAS! Serdecznie Zapraszamy na BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU w imieniu firmy,,intersonic protetyk słuchu Agnieszka Lewandowska 10 11

7 Apteki / Chirurgia Plastyczna / Domy Opieki Dyslekcja / Laboratoria / Lekarskie Usługi LEKI RECEPTUROWE Pomiar ciênienia krwi - bezp atny. Zapraszamy: poniedziałek - piàtek , sobota Szczecin, ul. W oêciaƒska 1, tel , fax APTEKI Apotheken APTEKA NA REDZIE ul. Krakowska 67/ ogłoszenie... na tej stronie APTEKA POD PAPROCIÑ ul. W oêciaƒska I ogłoszenie... na tej stronie APTEKA ÂW. CYRYLA I METODEGO pl. Matki Teresy z Kalkuty ogłoszenie... na tej stronie CHIRURGIA PLASTYCZNA ul. Rydla ogłoszenie... str. 8 DOMY OPIEKI Pflegehäuser DYSLEKSJA OÂRODEK TERAPII DYSLEKCJI al. Papie a Jana Pawła II NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA OÂRODEK TERAPII DYSLEKSJI Szczecin, al. Papie a Jana Paw a II 42 tel , kom Informacja i rejestracja, bezp atne konsultacje poniedzia ek - piàtek w godz LABORATORIA Medizinisches Labor GABINET ANALITYKI MEDYCZNEJ ÂwinoujÊcie ogłoszenie... str. 15 MED&LAB ul. Swojska ogłoszenie... na tej stronie GABINET ANALITYKI MEDYCZNEJ mgr Andrzej Janowicz Zapraszamy: pn.-pt , sob ÂwinoujÊcie, ul. Dàbrowskiego 4/126 tel , Punkt pobierania materia u do badaƒ: poniedzia ek, Êroda, piàtek Wolin: ul. Kolejowa 1 LEKARSKIE US UGI ul. Rydla ogłoszenie str. 8 GOLD MED ul. Âciegiennego ogłoszenie str. 5 MEDICAL CARE ul. Bat. Chłopskich ogłoszenie str. 3 C E N T R U M OPERACYJNO-ZABIEGOWE S Z C Z E C I N, U L. B A R T N I C Z A 1 0 A OKULISTYKA diagnostyka i leczenie zaçmy operacje aparatu ochronnego oka inne zabiegi okulistyczno-kosmetyczne (np. korekta powiek) USG jamy brzusznej tarczycy szyi doppler t tnic szyjnych ginekologiczno - po o nicze ORTOPEDIA STOMATOLOGIA, PROTETYKA pełen zakres usług GINEKOLOGIA I POŁO NICTWO badania USG zabiegi ginekologiczne tel NZOZ REDA - MED Êwiadczy równie usługi w ramach umowy z NFZ w zakresie: ginekologii okulistyki okulistyki operacyjnej stomatologii, protetyki SZCZECIN, UL. BARTNICZA 10A (wejêcie od ul. Wiosny Ludów) tel rejestracja Czynne pn. - pt. w godz. 8:00-17:00 Âw. Cyryla i Metodego ZAPRASZAMY CODZIENNIE 8:00-24:00 Szczecin, pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 (dawny pl. Popiela) tel./fax , tel REDA-MED ul. Bartnicza 10A ogłoszenie na tej stronie

8 LEKARZE DERMATOLODZY Ärzte Für Hautkrankheiten LASER CLINIC dr n. med. Andrzej Królicki, dr n. med. Sebastian Kulesza al. Piastów 65/ LASER CLINIC terapia laserowa dermatologia onkologia skóry dr n. med. Andrzej Królicki spec. dermatolog i wenerolog, tel dr n. med. Sebastian Maciej Kulesza spec. dermatolog i wenerolog tel Szczecin, al. Piastów 65/1 Rejestracja od 10 do 18 tel LEKARZE ENDOKRYNOLODZY Dermatolodzy / Endokrynolodzy / Ginekolodzy Kardiolodzy / Laryngolodzy LEKARZE LARYNGOLODZY Ärzte Laryngologen OTOLARYNGOLOG lek. med. Małgorzata KapuÊciƒska Kniaê ul. Gombrowicza 17 b ogłoszenie na tej stronie Gabinet Prywatny dr n. med. Izabela Kulec - Kaczmarska Drawsko Pomorskie ul. Poznaƒska ogłoszenie na tej stronie OTOLARYNGOLOG lek. Małgorzata KapuÊciƒska - Kniaê specjalista audiolog Gabinet prywatny: Szczecin ul. Gombrowicza 17b Rejestracja tel. kom Neurolodzy / OkuliÊci / Psychiatrzy SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KARDIOLOGIA Bo ena Lasota próby wysi kowe holter EKG holter RR - ciênieniowy EKG echo serca Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia: Zachodniopomorski Oddzia Wojewódzki Wydzia do Spraw S u b Mundurowych Szczecin, ul. Batalionów Ch opskich 86 REJESTRACJA: tel./fax GABINET: tel Specjalista Endokrynolog dr n. med. Barbara Garanty-Bogacka ul. ucznicza 70 D LEKARZE NEUROLODZY Ärzte Neurologen LEKARZE PSYCHIATRZY Ärzte Psychiater Specjalista Endokrynolog dr n.med. Barbara Garanty-Bogacka Gabinet: Szczecin, ul. ucznicza 70 D Przyj cia: czwartek godz Rejestracja: LEKARZE GINEKOLODZY Ärzte Für Frauenkrankheiten CENTRUM DIAGNOSTYKI POŁO NICZO-GINEKOLOGICZNEJ ul. Bogurodzicy , og oszenie II ok adka LEKARZE KARDIOLODZY Ärzte Kardiologen SPECJALISTA CHORÓB WEWN TRZNYCH Lek. Artur Krzywkowski al. Papie a Jana Paw a II 36/ ul. ucznicza og oszenie str. 17 artykuł str. 17 KARDIOLOGIA Bo ena Lasota ul. Batalionów Chłopskich tel./fax ogłoszenie str. 15 CHOROBY NOSA, USZU, GAR A I KRTANI GABINET PRYWATNY Dr n. med. Izabela Kulec-Kaczmarska tel Drawsko Pomorskie, ul. Poznaƒska 1B SPECJALISTA OTOLARYNGOLOG dr med. Maria elachowska ul. Chodkiewicza 7a/ ogłoszenie na tej stronie Lek. med. Jerzy Bajko ul. Monte Cassino 36/ tel ogłoszenie na tej stronie Lek. med. Jerzy Bajko neurolog, neurochirurg Gabinet czynny: Êroda i piàtek (mo liwe wizyty domowe) Szczecin, ul. Monte Cassino 36/9 wejêcie od al. Pi sudskiego, parter tel , kom , fax www. neurologia.str.iap.pl, LEKARZE OKULIÂCI Ärzte Für Augenkrankheiten SPECJALISTYCZNY OÂRODEK ZABIEGOWY okulistyka ortopedia chirurgia r ki chirurgia plastyczna stomatologia ul. Rydla zabiegi w ramach NFZ,, oraz prywatne og oszenie Szczecin, ul... Rydla ,... tel ,... str. 8 CENTRUM LECZENIA ZEZA ul. Bociania 4, Kraków ogłoszenie str. 6 REDA-MED ul. Bartnicza 10a ogłoszenie str. 13 PSYCHIATRYCZNY GABINET LEKARSKI lek. med. Teresa Zalewska specjalista psychiatra, psychoterapia Zapraszamy: poniedzia ek i piàtek od do Sz-n, al. Piastów 65/10A (wej. od ul. Boh. Getta Warszawskiego) Rejestracja telefoniczna: www. tzalewska. szczecin. pl PSYCHIATRYCZNY GABINET LEKARSKI dr med. Jerzy Pobocha specjalista psychiatra Szczecin, ul. Juranda 1 tel , fax LEKARZE STOMATOLODZY Ärzte Stomatologen Strony:

9 Kardiolodzy Kardiolodzy Eplerenon czyli 9,11 - epoxy spironolakton to nowy wysoce selektywny antagonista receptorów dla aldosteronu (ARA). Przewiduje si, e jego pojawienie si na rynku farmaceutycznym b dzie mia o istotne znaczenie dla wielu chorych cierpiàcych z powodu nadciênienia t tniczego, niewydolnoêci serca, pierwotnego hiperaldosteronizmu czy zaburzeƒ gospodarki wodnoelektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Otworzy o ono bowiem nowe, znacznie szersze mo liwoêci modyfikowania aktywnoêci uk adu renina - angiotensyna - aldosteron. EPLERENON SELEKTYWNY ANTAGONISTA ALDOSTERONU Artur Krzywkowski Lek ten dzi ki swojej strukturze wykazuje znacznie wi ksze i bardziej swoiste powinowactwo do receptorów mineralokortoidowych wykazujàc 100 razy mniejsze ni spironolakton powinowactwo do receptorów progesteronowych i prawie 1000 razy mniejsze do receptorów androgenowych. W praktyce oznacza to, e eplerenon pozbawiony jest praktycznie dzia ania antyandrogennego i progestagennego. Dla chorych zaê oznacza to, e ryzyko wystàpienia ginekomastii, bolesnego powi kszenia piersi, zaburzeƒ miesiàczkowania czy os abienia potencji jest wielokrotnie mniejsze. To wielki krok naprzód. Nale y bowiem pami taç, e w badaniu RALES tak dokuczliwe dla pacjentów objawy jak ginekomastia czy bóle gruczo ów sutkowych wyst powa y u ponad 10% m czyzn przyjmujàcych Êrednio dawk 26 mg spironolaktonu w porównaniu do 1% procenta otrzymujàcych substancj nieaktywnà. OczywiÊcie zwi kszenie dawki powodowa o znaczny wzrost cz stoêci wspomnianych dzia aƒ niepo àdanych co w konsekwencji spowodowa o ograniczenie stosowania tej grupy leków. Tymczasem aldosteron zwiàzek znany od dawna, budzi coraz wi ksze zainteresowanie g ównie ze wzgl du na udokumentowane niekorzystne dzia ania jego zwi kszonych st eƒ, na uk ad sercowo-naczyniowy. W warunkach fizjologicznych podstawowà funkcjà tego hormonu jest regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, a dzia anie dotyczy przede wszystkim cewki dalszej nerek. Badania eksperymentalne i kliniczne przeprowadzone w czasie ostatnich lat pozwoli y na poznanie nowej twarzy aldosteronu wytwarzanego pozanadnerczowo mogàcego bardzo niekorzystnie wp ywaç na uk ad sercowonaczyniowy nawet niezale nie od angiotensyny II. Bardzo wa nym okaza o si tak e odkrycie obecnoêci receptorów dla aldosteronu poza obr bem nerek, w sercu, naczyniach i w mózgu oraz jego wp yw na procesy w óknienia mi Ênia sercowego. Potwierdzono tak e, e aldosteron wywo uje przerost mi Ênia sercowego z ogniskami w óknienia i nast powà niewydolnoêcià krà enia. Wyniki wielu badaƒ wskazujà tak e, e prezentuje on dzia ania przypisywane do niedawna angiotensynie II. Uczestniczy m.in. w procesie przebudowy serca po zawale. Proces ten nosi wprawdzie znamiona procesu reparacyjnego ale de facto prowadzi do zmiany architektoniki serca, prowadzàc w szybkim tempie do zaburzenia funkcji skurczowej. Aldosteron przyczynia si do zmniejszenia podatnoêci naczyƒ, nasila dysfunkcj sródb onka (w tym naczyƒ wieƒcowych), wywo uje dzia ania prozakrzepowe poprzez zwi kszenia wytwarzania inhibitora akrywatora plazminogenu (PAI 1). Zaburza funkcje baroreceptorów i wychwyt norepinefryny przez mi sieƒ sercowy co mo e byç przyczynà jego dzia ania proarytmogennego. Ma on równie niekorzystny wp yw na nerki. Uwa any jest wr cz za jednego z g ównych mediatorów post pujàcego uszkodzenia nerek Niekorzystne dzia ania dotyczà tak e uk adu immunologicznego i uk adu kostno-szkieletowego. Doniesienia naukowe i prace badawcze ostatnich lat spowodowa y coraz wi ksze zainteresowanie mo liwoêcià modyfikowania aktywnoêci uk adu renina - angiotensyna - aldosteron. Po inhibitorach konwertazy angiotensyny i inhibitorach receptora dla angiotensyny, przedmiotem zainteresowania sta y si antagoniêci receptora aldosteronu nale àce do grupy diuretyków oszcz dzajàcych potas. Po okresie wst pnych analiz i doniesieƒ prze om spowodowa a publikacja wyników wspomnianego ju wczeêniej badania RALES którego celem by a ocena efektu klinicznego relatywnie niskiej dawki spironolaktonu (pierwszego przedstawiciela tej grupy który trafi do codziennej praktyki jeszcze w latach 60 XX wieku) dodanej do konwencjonalnej w tym czasie terapii diuretykiem p tlowym. W grupie 1663 pacjentów z udokumentowanà ci kà niewydolnoêcià serca, b dàcych III i IV klasie wg NYHA z frakcjà wyrzutowà poni ej 35% wyraênie korzyêci kliniczne odnieêli ci, którzy otrzymywali ten charakteryzujàcy si agodnym dzia aniem hipotensyjnym i moczop dnym preparat. Wyniki by y na tyle przekonywujàce, e komitet naukowy kierujàcy realizacjà programu zdecydowa o jego zakoƒczeniu 16 miesi cy wczeêniej ni planowano. W ciàgu dwóch lat trwania badania ÊmiertelnoÊç ca kowita stanowiàca pierwszorz dowy punkt koƒcowy zosta a zredukowana ok. 30%, ÊmiertelnoÊç z przyczyn sercowo - naczyniowych o 31% a nag e zgony sercowe o 29%. Ponadto o 30% uleg a iloêci hospitalizacji z przyczyn sercowo - naczyniowych. Trudno si zatem dziwiç, e eksperci Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przygotowujàc opublikowane 2001 standardy post powania w zaawansowanej niewydolnoêci serca uznali e zalecane jest (klasa zaleceƒ I poziom wiarygodnoêci B) stosowanie inhibitorów aldosteronu w skojarzeniu z inhibitorami ACE i lekami moczop dnymi w celu poprawy prze ywalnoêci. Coraz powszechniejsze zastosowanie spironolaktonu spowodowa o szerokie rozpowszechnienie problemów zwiàzanych z jego dzia aniami ubocznymi. Lek ten poza blokadà receptorów dla aldosteronu jest równie agonistà receptora dla androgenów co w konsekwencji prowadzi nawet przy stosunkowo ma ych dawkach do wystàpienia wi kszoêci objawów niepo àdanych: ginekomastii, bolesnoêci gruczo ów sutkowych, zmiany barwy g osu, zaburzeƒ potencji i zaburzen miesiàczkowania. Zastosowanie wi kszych dawek nasili o jeszcze ten problem. Z tego powodu eplerenon lek pozbawiony wi kszoêci tych dzia aƒ ubocznych stanowi bardzo interesujàcà opcj terapeutycznà. Nie powinien byç on jednak stosowany u chorych, u których st enie potasu jest wi ksze od 5,5 meq/l Dotyczy to tak e pacjentów u których st enie kreatyniny w osoczu jest wi ksze w przypadku m czyzn ni 2 mg/dl i kobiet 1,8 mg/dl. Ze wzgl du na jego metabolizm oparty g ównie na udziale izoenzymu CYP3A4 cytochromu P 450 nie nale y kojarzyç go tak e z lekami, które hamujà aktywnoêç tego enzymu np. ketokonazolem, werapamilem, eytromycynà czy flukonazolem. W badaniach klinicznych eplerenon by podawany jednorazowo w dawkach od 25 do 400 mg/dob, ale przy dawce 100 mg krzywa odpowiedzi hipotensyjnej w zale noêci od dawki osiàga plateau i jej zwi kszanie powoduje istotne zwi kszanie cz stoêci dzia aƒ ubocznych zw aszcza hiperkaliemii. Jednak zastosowanie Êredniej dawki 42,6 mg w niewydolnoêci powoduje zmniejszenie ryzyka zgonu o 15% a zgonu z przyczyn sercowo - naczyniowych, co zosta o potwierdzone w wielooêrodkowym badaniu klinicznym EPHESUS (Eplerenone post - acute myocardial infarction heart failure efficacy) zaprojektowanym przez ten sam zespó badawczy co w przypadku badania RALES. Badanie EPHESUS potwierdzi o tak e korzyêci z wdro enia eplerenonu jak najwczeêniej po zawale serca, poczynajàc od 3 doby. Obecnie trwajà prace nad dalszym poszerzeniem wskazaƒ do zastosowania eplerononu w leczeniu przewlek ej niewydolnoêci serca z wykorzystaniem silnego efektu przeciwdzia ajàcemu w óknieniu serca. Dlatego wi c jego pojawienie si na rynku farmaceutycznym b dzie mia o istotne znaczenie dla wielu chorych cierpiàcych z powodu nadciênienia t tniczego, niewydolnoêci serca, pierwotnego hiperaldosteronizmu czy zaburzeƒ gospodarki wodnoelektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Otwiera ono bowiem nowe, znacznie szersze mo liwoêci modyfikowania aktywnoêci uk adu renina - angiotensyna - aldosteron. PiÊmiennictwo: 1. Januszewicz A., Prejbisz A., Eplerenon w terapii chorób uk adu sercowo-naczyniowego 2. Kostka - Jeziorny K., Tykarski A., Rola antagonistów receptora aldosteronu w leczeniu chorób uk adu sercowo - naczyniowego. Nadcisnienie t tnicze 2007 ;11; Klekot - Hyla L., Pulcer B., Kokot F., Uk ad renina angiotensyna - nowe aspekty patogenetyczne i lecznicze. NadciÊnienie t tnicze 2007; 11; Kuch M., Syska - Sumiƒska J., Janiszewski M., Hamowanie dzia ania aldosteronu w niewydolnoêci serca - nowa szansa na popraw rokowania? Kardioprofil 2007; vol 5 nr 5 ; McMahon E., Eplerenone, a new selactive Aldossterone Blocker Current Pharmaceutical Design 2003, 9, Jessup M. Aldosterone Blocade and Heart Failure. New England Journal of Medicine ;14 7. Bertram Pitt i wsp. Eplerenone, a selective Aldosterone Blocker in Patiens with left Ventricular Disfunction after Myocardial Infarction. New England Journal of Medicine ;14 8. Bertram Pitt i wsp. Eplerenone, a selective Aldosterone Blocker in Patiens with left Ventricular Disfunction after Myocardial Infarction. New England Journal of Medicine ;14 9. Bertram Pitt i wsp. Efect of Eplerenone end Enalapril, Eplerenone/Enalapril in Patiens with Esential. Hypertension and Essential Hypertension and Left Ventricular Hypertrochy. Circulation lek. Artur Krzywkowski specjalista chorób wewn trznych DIAGNOSTYKA I LECZENIE: - choroby niedokrwiennej serca - nadciênienia t tniczego - zaburzeƒ rytmu, wad serca - zaburzeƒ gospodarki lipidowej AKTYWNE METODY PROFILAKTYKI KARDIOLOGICZNEJ: - przesiewowe badania profilaktyczne - promocja zdrowego stylu ycia Przyj cia w gabinetach: wtorek 19:00-20:30 Szczecin, Papie a Jana Paw a II 36/8, I p. Êroda 17:00-19:00 czwartek 17:00-19:00 NZOZ Êw. Marek Szczecin, ul. ucznicza 64, tel ORAZ WIZYTY DOMOWE: tel. kom PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH Program adresowany jest do osób powy ej 18 r.. palàcych papierosy, do kobiet i m czyzn pomi dzy 40 a 65 rokiem ycia, którzy nie mieli wykonanych badaƒ spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciàgu ostatnich 36 miesi cy, u których nie zdiagnozowano wczeêniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy. Bezpłatne badania w ramach programu mo na wykonaç w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umow na realizacj programu. Wystarczy zgłosiç si osobiêcie lub umówiç na wizyt telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne

10 Lekarze Stomatolodzy Lekarze Stomatolodzy NOWOCZESNE PROTEZY Kiedy macie Paƒstwo problemy z brakami z bowymi i nosicie protezy wyjmowane z ust, to niejednokrotnie sà one zbudowane z u yciem elementów metalowych. Klamry protetyczne wykonane z metalu to ju przesz oêç. Estetyczna stomatologia pozwala wykonaç protez bez widocznych elementów metalowych, utrzymujàcych jà na z bach w asnych pacjenta, lub zastosowaç rozwiàzania z najnowszych tworzyw sztucznych, które pozwolà nam wyeliminowaç wszystkie metalowe cz Êci. Najnowsze materia y (Acetal Dental - na protezy szkieletowe, Thermoofree - na protezy cz Êciowe i ca kowite, Thermobridge - na korony i mosty, Flexi - na protezy elastyczne), w których wyeliminowano czynniki powodujàce alergi, mogà byç u yte do wykonania ka dego typu protez z bowych. Pacjent mo e ju dzisiaj sam dokonaç wyboru i zmieniç na korzyêç swój uêmiech, swój wyglàd, swoje samopoczucie. Aby ca kowicie ukryç noszonà protez wystarczy zapytaç lekarza stomatologa o ACETAL - tworzywo przeznaczone do wykonywania klamer protetycznych lub ca ych protez (bez obecnoêci metalu) w kolorach z bów lub dziàse. Acetalowe protezy charakteryzuje wyjàtkowa estetyka, wyjàtkowa wytrzyma oêç mechaniczna, bardzo ma y ci ar oraz biernoêç chemiczna, która uniemo liwia wyst powanie czynników alergizujàcych. PI KNO BIA YCH Z BÓW Czy jesteêcie zadowoleni z wyglàdu swoich z bów? Martwicie si, e macie z by przebarwione z powodu palenia, picia kawy lub herbaty? Brak Wam pewnoêci siebie, Êmiejecie si rzadziej, poniewa Wasze z by nie sà per owo bia e? LAMPA WYBIELAJÑCA BIO WHITE ACCELERATOR to najnowsze urzàdzenie firmy ELETTRONICA SL zaprojektowane do profesjonalnego wybielania z bów w gabinecie stomatologicznym. Dzi ki nowej metodzie wybielania mo ecie mieç pi kne bia e z by ju po jednej wizycie u stomatologa. System wybielania polega na zastosowaniu nadtlenku mocznika i wodoru o st eniu 20% - 35% w formie elu, który nanosimy na szkliwo z bowe. Powoduje to utlenianie zwiàzków organicznych zawartych w strukturze z ba. Nast pnie nale y skierowaç êród o Êwiat a lampy na z by, co prowadzi do wybielenia powierzchni szkliwa. Czas naêwietlania lampà trwa do 30 minut. Metoda ta charakteryzuje si wysokà skutecznoêcià wybielania i jest w pe ni bezpieczna dla pacjenta. Z by zachowujà swój blask przez okres dwóch lat po zabiegu. lek. stom. Marcin Derucki Wszystkie te rozwiàzania protetyczne wykonuje: lek. stom. Marcin Derucki Indywidualna Praktyka Stomatologiczna ROAL-DENT Szczecin, ul. upaƒskiego 9/3 tel Wszystkie przeglàdy stomatologiczne i konsultacje wykonujemy dla Naszych Pacjentów BEZP ATNIE. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Marcin Derucki tech. dentyst. Roman Urbanek leczenie: protetyczne, zachowawcze chirurgiczne, chorób przyz bia zapraszamy od poniedzia ku do piàtku Szczecin, ul. upaƒskiego 9/3 tel , tel. kom Pe en zakres us ug stomatologicznych kompleksowe leczenie chorób przyz bia leczenie zgryzu estetyka przyz bia i dziàs a laseroterapia stomatologia dzieci ca bezp atne wizyty kontrolne dla sta ych pacjentów dr hab. n. med. E. Dembowska Rejestracja telefoniczna , pn.-pt. od , soboty od Szczecin, al. Boh. Warszawy 11B/

11 Lekarze Stomatolodzy Lekarze Stomatolodzy / Medycyna Estetyczna NIEPUBLICZNY ZAKŁ AD OPIEKI ZDROWOTNEJ KOMPLEKSOWE LECZENIE STOMATOLOGICZNE protetyka, chirurgia leczenie zachowawcze stomatologia estetyczna wybielanie z bów umowa z TRAUGUTTA 61, Sz-n, tel , kom INDYWIDUALNA PRAKTYKA S T O M A T O L O G I C Z N A lek. stom. IZABELA PARTYKA leczenie zachowawcze protetyka kosmetyka leczenie dzieci wybielanie z bów lampà BEYOND-30 UMOWA Z NFZ Szczecin, ul. Dobrzyƒska 2 tel kom SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA dr n. med. Danuta Kikiewicz spec. chirurgii stomatologicznej CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, LECZENIE ZACHOWAWCZE WYBIELANIE Z BÓW, PROTETYKA - KOSMETYKA czynny pon. pt Szczecin, ul. Âw. Ducha 5A/11, tel RENTGEN STOMATOLOGICZNY Rentgen z bowy Zdj cia z bowe: PANTOMOGRAM TELERENTGENOGRAM poniedzia ek - piàtek Szczecin, ul. Grzegorza z Sanoka 17, tel./fax NOWO OTWARTY GABINET NA SŁONECZNYM poniedzia ek - piàtek Szczecin, ul. Jasna 3/18, tel./fax HONORUJEMY WSZYSTKIE KARTY P ATNICZE MEDYCYNA ESTETYCZNA Ästetische Medizin ul. Rydla ogłoszenie str. 8 MEDYCYNA ESTETYCZNA dr Ilona Osadowska al. Wojska Polskiego og oszenie IV ok adka artykuł str

12 Medycyna Naturalna / Medycyna Sàdowa Medycyna Naturalna Gabinet Medyczny "Paracelsus" Irydolog: OkreÊlanie stanu zdrowia pacjenta i poszczególnych organów oraz stopieƒ odpornoêci organizmu, sk onnoêci do okreêlonych chorób. Terapia nast pujàcych dolegliwoêci: Zwyrodnieƒ kr gos upa i stawów, dyskopatii, nerwic, migren, bólów g owy, bezsennoêci, oty oêci akupunktura, masa e Hydrocolonoterapia: P ukanie jelit, likwidacja wzd ç i zaparç Oczyszczanie wàtroby i dróg ó ciowych Szczecin, ul. Malczewskiego 17/1 tel , MEDYCYNA NATURALNA Naturmedizin IASO ogłoszenie... na tej stronie IMar Med ogłoszenie z artyku em... str. 23 Oczyszczanie Organizmu Paracelsus Rehavital ogłoszenia... na tej stronie Zak ad Medycyny Sàdowej Szczecin, al. Powstaƒców Wlkp. 72 Czynny pon. pt. 8 15, tel , Wykonuje: obdukcje osób poszkodowanych i pokrzywdzonych badania na obecnoêç Êrodków odurzajàcych i narkotycznych oznaczanie grup krwi badania serologiczne i genetyczne w sprawach spornego ojcostwa testy alkoholowo-narkotyczne u marynarzy i oznaczanie poziomu alkoholu we krwi do godz. 15 Informacja toksykologiczna - dy ury ca odobowe tel , DIETA ODCHUDZAJÑCA - zapraszam do wypełnienia formularza diety Konsultacje OtyłoÊç uznana jest za chorob cywilizacyjnà i wià e si z tym wiele chorób. W chwili obecnej cz Êciej decyzje o odchudzaniu podejmujemy z powodu problemów zdrowotnych. Jakie schorzenia, dolegliwoêci mogà nam doskwieraç przy długotrwajàcej nadwadze? Przede wszystkim problem z układem krà enia tj. nadciênienie, mia d yca, zawał serca. Serce musi wykonaç wi kszà prac i pokonaç wi kszy opór tkanek, mia d yca naczyƒ prowadzi do ich zw enia i utrudnionej cyrkulacji. Zapotrzebowanie przeroêni tego mi Ênia sercowego w tlen jest wi ksze a dost p do niego poprzez naczynia wieƒcowe utrudnione. Problemy z koncentracjà pami cià oraz udary mózgu. Cukrzyca typu II. Jest to schorzenie na które ma wpływ styl ycia, czyli sposób od ywiania si, aktywnoêç fizyczna i umiej tnoêç odreagowywania na stres. U osób otyłych obserwuje si opornoêç komórek mi Êniowych na działanie insuliny. Organizm broniàc si zwi ksza iloêç insuliny produkowanej przez trzustk. Przy długotrwajàcym takim stanie nast puje spadek zdolnoêci wydzielniczej komórek trzustki, dochodzi do spadku poziomu insuliny i zaburzeƒ przemiany cukru w organizmie. OtyłoÊç doprowadza do nietolerancji glukozy i opornoêci na insulinà. Przy sporej nadwadze, nieodpowiedniej diecie, ółç wydzielana przez wàtrob do p cherzyka ółciowego jest bardziej zag szczona. Sprzyja to powstawaniu kamieni ółciowych. Dochodzi do zaburzeƒ pracy jelita i problemu z przyswajalnoêcià składników od ywczych. SkłonnoÊç do zapadania na choroby nowotworowe, zaburzenia endokrynne, u kobiet działa to sprzyjajàco do rozwoju nowotworów estrogenozale nych. Zaburzenia miesiàczkowania, problemy z zajêciem w cià. Zaburzenia oddechowe oraz alergie - ograniczona ruchomoêç klatki piersiowej. Mo e pojawiç si tzw. zespół bezdechu w czasie snu oraz chrapanie, które mo e byç skutkiem porannego zm czenia, problemów z koncentracjà a nawet przewlekłym bólem głowy. DolegliwoÊci stawowe, problemy z kr gosłupem. DolegliwoÊci skórne tj. rozst py, rogowacenie skóry, brodawki, odparzenia, tràdzik. Powikłania otyłoêci dotyczà całej fizjologii narzàdów i ich zaburzonego funkcjonowania. Stwierdzone jest, e otyli yjà krócej. Podczas przybierania na wadze u dzieci wzrasta iloêç komórek tłuszczowych a u osób dorosłych przyrost tłuszczu nast puje głównie przez powi kszenie wielkoêci tych komórek. Komórki tłuszczowe powi kszajà si w obj toêci 7 krotnie, potem nast puje podział i ponownie powi kszajà si w podwójnej iloêci. Przyjmuje si e waga ciała nie powinna byç wy sza od wagi w 25 roku ycia (nie mówimy tu o patologii). Chudni cie i utrzymanie wagi nie wynika tylko z obni onej wartoêci kalorycznej, na to składa si wiele ró nych czynników. Gdyby nie jedzenie było głównym wskaênikiem do terapii odchudzajàcej, wiele ludzi nie miało by ju z tym problemów. Je eli ograniczamy kalorie organizmowi on kieruje si instynktem przetrwania, szybko dostosowuje swoje potrzeby energetyczne do iloêci kalorii, które otrzymuje. Instynkt zachowawczy doprowadza do wi kszej ostro noêci - zacznie produkowaç zapasy. Organizm ma swoje potrzeby energetyczne pobiera mniej kalorii i w konsekwencji jedzàc mniej zaczniemy tyç. Je eli jemy i pijemy mało, spada metabolizm organizmu, nie chudniemy i cierpimy bo jesteêmy wiecznie głodni. Na co powinniêmy zwróciç uwag i co zastosowaç? zastosuj diet zgodnà z grupà krwi, dostosuj indeks i ładunek glikemiczny, odpowiednie suplementy diety - dopasowane do Twoich potrzeb organizmu, zmieƒ styl ycia, zwi ksz aktywnoêç fizycznà. Diet odchudzajàca musi byç dopasowana indywidualnie i nie ma złotego Êrodka dla WSZYSTKICH. Specjalista ds. diety mgr Iwona Andrys 22 23

13 Odzie Medyczna / Optycy / Przychodnie Psychologia, Psychoterapia Psychologia, Psychoterapia / Radiologia / Rehabilitacja okulary progresywne okulary korekcyjne i słoneczne okulary do pracy przy komputerze akcesoria do okularów al. Wyzwolenia 19/U/ Szczecin tel zapraszamy: pon.-pt sobota MEDYCYNA SÑDOWA Gerichtmedizin Zak ad Medycyny Sàdowej al. Powstaƒców Wlkp ogłoszenie str. 22 ODZIE MEDYCZNA Medizinische Kleidung Odzie Medyczna Zak ad Produkcji Odzie y Medycznej REWA Sprzeda detaliczna i hurtowa odzie y i obuwia medycznego Szczecin, ul. Kolumba 5, tel tel./fax REWA ul. Kolumba ogłoszenie na tej stronie OPIEKA, OPIEKUNKI MEDICA 24 USŁUGI PIEL GNIARSKO-OPIEKU CZE og oszenie str. 3 TWÓJ OPTYK 30% rabatu na oprawki ul. Słowackiego Szczecin tel zapraszamy: pon., wt., czw śr., piątek OPTYCY Augenoptiker EURO OPTYK al. Wyzwolenia 19/U/ og oszenie na tej stronie PRZYCHODNIE, PORADNIE Polikliniken REDA - MED ul. Bartnicza 10a ogłoszenie str. 13 PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA Psychologie, Psychotherapie GABINET PSYCHOTERAPII ul. Âciegiennego 4/ ogłoszenie str. 25 GABINET PSYCHOLOGICZNY ul. ółkiewskiego 19/ ogłoszenie str. 25 GABINET PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ I TERAPII RODZINNEJ ul. Starzyƒskiego ogłoszenie str. 25 PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY ul. Kapitaƒska 8a/ ogłoszenie str. 25 G A B I N E T PSYCHOTERAPII mgr Vanço Digalovski psycholog - psychoterapeuta Szczecin, ul. Âciegiennego 4/2 tel , ÂwinoujÊcie, pl. Gdyƒska 25A wykonujemy równie masa e PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY mgr Alicja Maria Jankowska terapia rodzin, dzieci i m odzie y terapia ma eƒstw nauka relaksu, medytacji, hata jogi rebirthing (oddychanie Êwiadome) somatoterapia, praca z emocjami coach - aktywizowanie si yciowych ustawienia rodzinne hipnoza chodzenie po ogniu Szczecin, ul. Kapitaƒska 8a/5 tel , kom RADIOLOGIA Radiologie MEDICAL CARE ul. Batalionów Chłopskich og oszenie str. 3 RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA BIORENIX ul. Âw. Ducha 5A/ DUODENT al. Bohaterów Warszawy 118/ og oszenie str. 21 GABINET PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ I TERAPII RODZINNEJ mgr Violetta Kruczkowska psycholog - terapeuta systemowy psychoterapia: indywidualna, partnerska, rodzinna kurs dla rodziców,,trening Skutecznego Rodzica Przychodnia Spec. nr 1, Szczecin, ul. Starzyƒskiego 2, p. 314 Rejestracja telefoniczna GABINET PSYCHOLOGICZNY mgr Magdalena Truchanowicz tel Szczecin, ul. èó kiewskiego 19/18 REHABILITACJA Rehabilitation GABINET FIZJOTERAPII MAGDALENA KUC ul. ucznicza 64 pok og oszenie str. 28 GABINET REHABILITACJI I MASA U mgr PAWE P ONCYLJUSZ ul. Ojca Beyzyma og oszenie str. 27 GABINET REHABILITACYJNY ul. 3 Maja og oszenie str. 26 BALTICA Wellness & Spa pl. Rod a og oszenie str. 26 ELEMENTA POGOTOWIE REHABILITACYJNE ul. Mickiewicza og oszenie str. 28 LECZNICZY MASAè STÓP ul. Słowicza og oszenie str. 28 czynny pon. pt RTG z bowe i pantomograficzne GABINET RADIOLOGII STOMATOLOGICZNEJ Szczecin, ul. Âw. Ducha 5A/11, tel

14 Rehabilitacja Rehabilitacja YCIE BEZ BÓLU W obecnych czasach trudno jest spotkaç osob, która nie doêwiadczy a silnego bólu kr gos upa, stawów czy mi Êni. U niektórych osób problem tego typu wystàpi raz w yciu, u innych pojawia si okresowo, a jeszcze innych dr czy nieustannie. U niektórych bóle pojawi y si bez wyraênej przyczyny, a u innych wystàpi y nagle np. w wyniku urazu lub gwa townego ruchu. U jednych dolegliwoêci sà umiarkowane a u innych tak silne, e uniemo liwiajà normalnà egzystencje, zamieniajàc nieraz ycie w piek o. Rutynowo wykonywanie zdj cia rentgenowskie wykazujà zmiany zwyrodnieniowe lub dyskopati jako sprawc dolegliwoêci. Niestety zmian tych si nie cofnie, wi c sytuacja wydaje si bez wyjêcia. Trzeba nauczyç si z bólem yç s yszà pacjenci. Pozostaje jedynie oszcz dny tryb ycia i tabletki przeciwbólowe, a w skrajnych sytuacjach operacja, która bardzo cz sto nie przynosi spodziewanych efektów. Na szcz Êcie prawda wyglàda nieco inaczej. Cz sto spotyka si osoby, które pomimo licznych zmian zwyrodnieniowych nie majà adnych dolegliwoêci, a inne bez jakichkolwiek zmian cierpià katusze. Podobnie jest z tzw. dyskopatià, wyst puje ona u wi kszoêci osób, nawet m odych, czasem na kilku poziomach kr gos upa, a mimo to nic ich nie boli. Dyskopatia gdzie dochodzi do rzeczywistego ucisku na struktury nerwowe wyst puje niezwykle rzadko w ogólnej statystyce. Wi c jeêli zmiany zwyrodnieniowe czy dyskopatia nie sà odpowiedzialne za ból to dlaczego boli. Otó najcz stszà przyczynà dolegliwoêci jest podra nienie tkanek mi kkich uk adu ruchu, czyli:mi Êni, wi zade, powi zi czy te torebki stawowej. Przyczyn tego podra nienia mo e byç wiele, ale do najcz stszych zaliczamy: nieprawid owà, postaw, sumujàce si przecià enia, urazy a tak e wady postawy. W wyniku wy ej wymienionych czynników tkanka zdrowa przejmuje patologicznà aktywnoêç wywo ujàc przeró ne dolegliwoêci jak bóle miejscowe, bóle promieniujàce, mrowienia, dr twienia, zaburzenia czucia, itd. Przyk adowo bóle kr gos upa z promieniowaniem do nogi rozpoznawane jako rwa kulszowa mogà byç przyczynà podra nienia wi zad a krzy owo-guzowego, bóle po jednej stronie kr gos upa l dêwiowego imitujàce czasem bóle nerkowe mogà byç zwiàzanie z mi Êniem czworobocznym l dêwi, bóle opatki lub okolicy mi dzy opatkowej przeszywajàce nieraz klatk piersiowà i utrudniajàce cz sto oddychanie sà najcz Êciej mgr Pawe Poncyljusz fizjoterapeuta wynikiem podra nienia mi Ênia biodrowo- ebrowego; bóle, cierpni cia czy mrowienia palców ràk mogà byç zwiàzanie z podra nienie tkanek okolicy przejêcia szyjno-piersiowego kr gos upa, bóle g owy wià à si cz sto z zaburzeniem mi Êni podpotylicznych. Ciekawostkà jest to, e bóle stawów bardzo cz sto zwiàzane sà z aktywnoêcià tkanek po o onych nieraz daleko od miejsca odczuwania bólu, np. ból kolana mo e mieç zwiàzek z wi zad em biodrowo-l dêwiowym miednicy, a ból barku z mi Êniem podgrzebieniowym le àcym na dolnej cz Êci opatki. Czy mo na pozbyç si bólu? I tu dobra wiadomoêç. Patologiczna aktywnoêç tkanek jest wynikiem zaburzenia czynnoêci a nie struktury, wi c sytuacja jest najcz Êciej w pe ni odwracalna, nawet, jeêli dolegliwoêci trwajà bardzo d ugo. Nowoczesne metody terapeutyczne, które w ostatnim dziesi cioleciu dotar y do Polski sta y si wybawieniem dla szerokiej rzeszy cierpiàcych osób. Nierzadko dolegliwoêci trwajàce nawet kilkanaêcie lat mogà wyraênie z agodnieç ju po pierwszej sesji terapeutycznej. JeÊli rozpozna si, która struktura jest zwiàzana z danà dolegliwo- Êcià i wykona si z nià odpowiednià prac, szybko dochodzi do normalizacji stanu tej aktywnej tkanki, i dolegliwoêci zmniejszajà si lub znikajà. Z regu y potrzeba od kilku do dziesi ciu wizyt by rozwiàzaç wiele dolegliwoêci uk adu ruchu. Dynamika zdrowienia zale y od wieku pacjenta, rodzaju zaburzenia, jego przyczyny, czasu trwania, a tak e od samego pacjenta, który najcz Êciej musi wykonywaç okreêlone çwiczenia w domu dla zwi kszenia efektów terapeutycznych. Zapraszam do mojego gabinetu! Gabinet Terapii Manualnej, Rehabilitacji i Masa u mgr Pawe Poncyljusz Studio ODNOWA ul. Ojca Beyzyma 17, Szczecin tel

15 LECZNICZY MASA STÓP Rehabilitacja /Rehabilitacyjno Ortopedyczny Sprz t Utylizacja Odpadów mgr Iwona Âlusarek refleksolog kom tel Szczecin, ul. S owicza 10 REHABILITACYJNO ORTOPEDYCZNY SPRZ T Rehabilitationsgeräte MEDICAL ul. Farma ul. Unii Lubelskiej og oszenia na tej stronie MED-EL ul. Małopolska og oszenia str. 29 Umowa z Rehabilitacja oferujemy: peruki sztuczne zewn trzne protezy piersi bielizn i stroje kàpielowe dla kobiet po mastektomii artyku y stomijne i urologiczne rajstopy poƒczochy podkolanówki przeciw ylakowe pasy przepuklinowe materace i poduszki przeciwodle ynowe baseny i kaczki sanitarne inhalatory laryngofony (sztuczna krtaƒ) wózki inwalidzkie i inne. Specjalistyczny sklep Medyczno-Ortopedyczny MED-EL Szczecin, ul. Ma opolska 5, tel./fax ORTOFACH ul. Cegielskiego 5c og oszenia str. 8 Sprzeda Wypo yczalnia Komis Umowa z NFZ Szczecin ul. Farna 2 tel./fax Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 tel./fax (wej. C szpitala) Czynne: poniedzia ek piàtek UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH Verwerfung von medizinischen Abfälle KONCA ul. W adys awa IV og oszenie na tej stronie PO OPERACJI PIERSI Jednà z najwa niejszych rzeczy, jakich kobieta potrzebuje, aby powróciç do normalnego, codziennego ycia po operacji piersi, jest pozytywne nastawienie. Musi byç zadowolona ze swojej kobiecoêci. Jest to bezpoêrednio zwiàzane z dobrym samopoczuciem fizycznym, odzyskaniem pewnoêci siebie i jakoêci ycia. Pomo e w tym dobrze dobrana proteza oraz elegancka bielizna. Warto w tym celu udaç si do profesjonalnego sklepu, gdzie doêwiadczony doradca pomo e dokonaç najlepszego wyboru. ÂWIAT PROTEZ AMOENA Ka da kobieta jest inna dlatego właênie Amoena oferuje szerokà gam protez piersi. Ka da proteza piersi jest dopasowana do ciała, indywidualnych uwarunkowaƒ i stylu ycia kobiety, która przeszła operacj piersi. Wszystkie protezy Amoena sà indywidualnie wykonywane za pomocà wyjàtkowej mieszanki silikonu i trwałego, matowego wykoƒczenia poliuretanowego, dzi ki czemu sà mi kkie i naturalne w dotyku - i tak te wyglàdajà. Amoena tworzy ponad 700 stylów, ró niàcych si koncepcjà, kształtem, rozmiarem i kolorem, tak aby pasowały do ka dego ciała i ka dego rodzaju operacji. ÂWIAT BIELIZNY AMOENA Kobiece, modne, naturalne: specjalne biustonosze Amoena zapewniajà naturalnie dobre samopoczucie, przywracajàc poczucie kobiecoêci. Specjalny krój bielizny Amoena umo liwia idealne połàczenie komfortu i modnego efektu. W ofercie Amoena znajdujà si te produkty spełniajàce potrzeby kobiet odczuwajàcych bóle w obr bie ramion i karku lub cierpiàcych na obrz ki limfatyczne. Bielizna, opracowana z myêlà o potrzebach i oczekiwaniach kobiet po operacji piersi, obejmuje idealne rozwiàzanie na ka dà okazj - modele klasyczne, sportowe, bàdê na szczególne okazje. oferta dla: S U BY ZDROWIA GABINETÓW LEKARSKICH NIEPUBLICZNYCH Z.O.Z. Mamy przyjemnoêç zaoferowaç paƒstwu us ug : odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzàcych z dzia alnoêci s u b medycznych Szczecin, ul. W adys awa IV 1, tel , fax , tel. kom

16 UZALE NIENIA Sucht MONAR ul. Małkowskiego og oszenie na tej stronie ZIELARSKIE SKLEPY Kräuterläden BRATEK SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY Centrum Handlowe WILCZA pawilon ogłoszenie na tej stronie tel , kom Centrum Handlowe WILCZA pawilon 26 Uzale nienia / Zielarskie Sklepy / ywnoêç Naturalna Alergie / Medycyna Naturalna Zioła sypane (w torebkach) Parafarmaceutyki Preparaty odchudzajàce Pieczywo na zakwasie Oleje tłoczone na zimno Miody, Soki, Napoje Wody lecznicze Kosmetyki naturalne Preparaty A-Z-Medica Preparaty Cali-Vita YWNOÂå NATURALNA Gesunde Lebensmitte TAST ul. Witkiewicza 1b ogłoszenie str. 32 GABINET MEDYCZNY BEZBOLESNE TESTY ALERGICZNE: 600 alergenów: py ki, konserwanty, emulgatory, barwniki, pleênie, alergeny pokarmowe, sierêci zwierzàt, zio a i inne ODCZULANIE ALERGENÓW LECZENIE: zespo ów bólowych przy chorobach zwyrodnieniowych stanów zapalnych jelit choroby wrzodowej o àdka i dwunastnicy chorób serca i uk adu krà enia stanów zapalnych dróg oddechowych, astmy chorób oczu (jaskry, stanów zapalnych) cukrzycy chorób tarczycy bóli mi Êni, stawów, nerwobóli kataru siennego, zapalenia spojówek zaburzeƒ systemu immunologicznego uszczycy Likwidacja na ogu alkoholowego na ogu nikotynowego 1 zabieg 90% skutecznoêci gabinet czynny: od 9 do 18 w pn., wt., czw., pt Szczecin, ul. Boh. Getta Warszawskiego 18/1 rejestracja telefoniczna: tel KASY FISKALNE gwarantowane z kuponem rabatowym SIM JAKIE KASY DLA LEKARZY? Co to jest kasa rejestrujàca i do czego słu y? Kasa fiskalna - samodzielne urzàdzenie do prowadzenia sprzeda y. Jakie kasy dla lekarzy? Kasa mobilna - mała i lekka, prosta w obsłudze: pojemny akumulator, który umo liwi całodobowà prac kasy, mo liwoêç pracy w trudnych warunkach atmosferycznych (wysokie i niskie temperatury). mo liwoêç zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej, mechanizm drukujàcy umo liwiajàcy łatwà wymian papieru, skróty klawiszowe - przypisanie do klawiszy najpopularniejszych funkcji, usług, raportów, pyłoszczelna klawiatura z wkładkà opisanà usługami (z mo liwoêcià jej wymiany), praca i wydruk niezale nie od poło enia, zapis danych na karcie pami ci, Praca ON-Line z komputerem, NANO_e med. Drukarka fiskalna - urzàdzenie podłàczone do komputera i ÊciÊle współpracujàce z programem sprzeda y. Drukarka fiskalna z oprogramowaniem dla gabinetów lekarskich: wystawianie paragonów i faktur, mechanizm drukujàcy umo liwiajàcy łatwà wymian papieru, szeroki zakres dodatkowych wydruków niefiskalnych, m.in. dokumentów do płatnoêci elektronicznych i programów lojalnoêciowych, zapis danych na karcie pami ci DEON_e_med ELZAB MERA_e 30 POMAGAMY OSOBOM Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM Szukasz pomocy! Przyjdê do Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenie MONAR Szczecin, ul. Ma kowskiego 9 lub zadzwoƒ tel ELZAB MINI_e SPÓŁDZIELNIA INFORMATYK Szczecin ul. Dworcowa 2a sekretariat / centrala: tel./fax ksi gowoêç: w. 16, sklep firmowy: tel./fax , tel. kom SPÓ DZIELNIA 31

17 ywnoêç Naturalna ywnoêç Naturalna LEK INKÓW: PAU D ARCO Ten naturalny lek, wyst pujàcy równie pod nazwà lapacho, ipê roxo lub tahibo, wytwarza si z wewn trznej strony kory du ego drzewa z lasów deszczowych Tabebuia avellanedae (syn. T. impetiginosa - przypis redakcyjny). Na całym obszarze Ameryki Południowej mieszkaƒcy u ywajà jej rozdrobnionej wewn trznej warstwy, z której przygotowujà napar pobudzajàcy mechanizmy obronne organizmu. Indianie stosujà ten tradycyjny lek od stuleci w leczeniu takich schorzeƒ jak: astma, cukrzyca, zapalenie oskrzeli, zaka enia, a nawet niektóre rodzaje raka. Pomimo, i wi kszoêç dowodów na jego skutecznoêç ma charakter anegdotyczny, a liczba przeprowadzonych dotychczas badaƒ naukowych jest niewielka, wyniki sà obiecujàce i ponownie potwierdzajà tradycyjnà màdroêç Indian zamieszkujàcych obszary lasów deszczowych. W kolejnej serii eksperymentów przeprowadzonych na Uniwersytecie w São Paulo badacze wykazali, e pau d arco jest lekiem o wyjàtkowo niskiej toksyczno- Êci, a jednoczeênie posiada cenne właêciwoêci przeciwzapalne. Eksperymenty rozszerzono i obj to nimi grup pacjentów cierpiàcych na ró ne rodzaje raka. Wyniki potwierdziły niskà toksycznoêç oraz wyraêne działanie przeciwnowotworowe w przypadku raka wàtroby, sutka i gruczołu krokowego. Pau d arco okazał si równie Êrodkiem zmniejszajàcym nat enie bólu u wi kszoêci badanych pacjentów. Naukowcy Boothman i Pardee z Katedry Biochemii na Wydziale Medycznym Szkoły Wy szej im. Harvarda przeprowadzili inny fascynujàcy eksperyment, którego wyniki opublikowano w Sprawozdaniu Paƒstwowej Akademii Nauk w USA w lipcu 1989r. Polegał on na wywołaniu zmian rakowych w hodowli komórkowej przy u yciu promieniowania rentgenowskiego. Wyniki eksperymentu pozwalajà stwierdziç, e poddanie napromieniowanych komórek działaniu betalapachonu powoduje oêmiokrotne zmniejszenie liczby uszkodzonych komórek. Bothman i Pardee sugerujà, i stanowi to nowy kierunek w wynajdywaniu leków przeciwrakowych w przyszłoêci. Od poczàtku istnienia ziołolecznictwa jego praktycy - zarówno zielarze z Zachodu jak i miejscowi szamani - twierdzà, e najlepsze działanie lecznicze wywiera naturalny wyciàg z aktywnej cz Êci roêliny. WspółczeÊni naukowcy zawsze poszukujà magicznej kuli - pojedynczej substancji czynnej w obr bie zło onego surowca roêlinnego. Jednak wielokrotnie wykazywano, e jest to niewłaêciwy kierunek poszukiwaƒ, co udowadnia jedno z badaƒ przeprowadzonych w Niemczech. Uczeni Wagner, Kreher i Jurcic z Instytutu Biologii Farmaceutycznej na Uniwersytecie w Monachium przeprowadzili szczegółowe i systematyczne badanie nad cytotoksycznoêcià (zdolnoêcià Sprzeda PAU D ARCO oraz produktów ekologicznych i naturalnych - równie wysy kowo Sklep, Kawiarnia-Cukiernia "Filipinka" Szczecin, ul. Witkiewicza 1B tel , czynne pn. - sob PPH TAST Jan Tabiƒski niedziela Szczecin, ul. Witkiewicza 1B, niszczenia komórek) ró nych zwiàzków. Porównali oni czyste naftochinony z wyciàgami roêlinnymi zawierajàcymi naftochinon, do których zalicza si lapachol. Du a dawka wyizolowanych zwiàzków tłumiła czynnoêç układu immunologicznego, ale miała zabójczy wpływ na komórki ciała, podczas gdy bardzo niskie st enia naftochinonu w wyciàgu z lapacholem wywierały przeciwne działanie, tj. pobudzały naturalne mechanizmy obronne organizmu. Na uwag zasługuje fakt, i to samo przeciwne działanie zaobserowano w badaniach nad winkrystynà - lekiem przeciwbiałaczkowym wytwarzanym z barwinka ró owego. Indianie z lasów deszczowych od zawsze cenià pau d arco jako silny lek zwalczajàcy paso yty. Lopez, Cruz, Docampo i inni pracownicy Katedry Mikrobiologii na Uniwersytecie w Rio de Janeiro ju w 1987r. opublikowali prac naukowà w Kronice Medycyny Tropikalnej i Parazytologii. Badali oni wpływ lapacholu na Trypanosoma cruzi, paso ytniczego pierwotniaka wywołujàcego chorob Chagasa, która w swej ostrej postaci atakuje głównie dzieci. Badanie to wykazało, e lapachol niekorzystnie wpływa na wzrost, przetrwanie i zakaênoêç T. cruzi. W ró nych cz Êciach Êwiata lekarze naturaliêci zaczynajà wykorzystywaç pau d arco jako Êrodek pomocniczy w przywracaniu zdrowia pacjentów cierpiàcych na cały szereg chorób spowodowanych defektami odpornoêci. W przypadku zespołu zm czenia przewlekłego, wirusa Epsteina - Barra (prawdopodobnej przyczyny choroby islandzkiej) oraz zespołu ciàgłego zm czenia, pau d arco mo e w znacznym stopniu przyczyniç si do odzyskania zdrowia ze wzgl du na swój pozytywny wpływ na układ immunologiczny. Lapachol cieszy si du ym zainteresowaniem w USA. Paƒstwowy Instytut Badawczy Raka włàczył go do przeciwnowotworowego programu obserwacyjnego, podczas którego stwierdzono nieznaczne działanie przeciwnowotworowe dwóch gatunków pau d arco. Jak dotàd Instytut nie przeprowadził dalszych badaƒ nad lapacholem. Jeden z czołowych amerykaƒskich lekarzy naturalistów dr Robert Atkins, kilkakrotnie odwołuje si do pau d arco w swojej ksià ce Dr Atkins Health Revolution. Opisuje w niej równie w jaki sposób sam stosował t roêlin w połàczeniu z innymi lekami naturalnymi w leczeniu pacjentów z ci kimi dro d ycami wywołanymi przez Candida albicans. Atkins wymienia tak e nazwisko dr Johna Parkesa Trowbridge a, równie lekarza naturalisty, który pracuje w Teksasie i stosuje pau d arco łàcznie z lekami homeopatycznymi na ten rodzaj zaka eƒ dro d akowych. Obecnie nie istniejà jeszcze adne naukowe dowody wskazujàce na to, e wpływ pau d arco na układ immunologiczny mo e byç w jakikolwiek sposób pomocny w terapii zaka enia HIV i AIDS, jednak e wielu lekarzy próbujàcych leczyç te straszne choroby poprzez pobudzanie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu włàczyło je w skład przepisywanych leków. Australijski doktor Ian Brighthope jest tylko jednym przykładem naturalisty, który stosuje zioło w zestawie ró norakich suplementów wspomagajàcych przywracanie zdrowia. Jednym z najwybitniejszych amerykaƒskich ekspertów z dziedziny ziołolecznictwa jest dr Paul Lee. Obecnie dyrektor Akademii Platoƒskiej w Santa Cruz w Kalifornii, wczeêniej wykładał zarówno w Instytucie Technologicznym Stanu Massachusetts, jak i na Uniwersytecie im. Harvarda. Ju w 1988r. opublikował własny program podwy szania naturalnej odpornoêci przy pomocy ziół. Szczególnà uwag zwrócił na pau d arco uznajàc je za cennà roêlin umo liwiajàcà zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka. Dr Lee wskazuje na fakt, e pomimo istnienia du ej liczby dowodów o charakterze anegdotycznym potwierdzajàcych wartoêç tej roêliny pochodzàcej z lasów deszczowych, dotychczas przeprowadzono niewiele badaƒ klinicznych na ten temat do jakich mo na by si odnieêç. Opisuje pau d arco jako Êrodek pobudzajàcy odpornoêç, który nie wpływa na popraw odpornoêci swoistej, ale podnosi poziom ogólnych mechanizmów obronnych organizmu. Dr Lee jest zdania, e powy sze twierdzenie nale y poddaç analizie naukowej. SpoÊród wszystkich osób, jakie spotkałem podczas moich podró y nad Amazonk, jednà z najbardziej ekscytujàcych, pełnych zapału i najlepiej poinformowanych osób był Valter Radamés Accorci, emerytowany profesor botaniki na Uniwersytecie w São Paulo oraz zało yciel Brazylijskiego Towarzystwa Etnobotanicznego. Pomimo podeszłego wieku uczony ten, który podchodzi z niezwykłym entuzjazmem do tematyki ziołolecznictwa, jest zaliczany do najwi kszych na Êwiecie ekspertów z dziedziny stosowania nowoczesnych matod naukowych w badaniach nad ró nymi rodzajami medycyny tradycyjnej. Oto prawdziwy naukowiec poszukujàcy prawdy. Jego wizja nie jest skr powana klapkami na oczach, które ograniczajà wielu uczonych akademickich. Accorci obecnie prowadzi badania nad tradycyjnym ludowym wierzeniem, e pau d arco stanowi lekarstwo na ró ne rodzaje raka. Współpracujàc z miejscowymi szpitalami i lekarzami medycyny rodzinnej prowadzi klinik, w której ka dy pacjent z diagnozà raka mo e uzyskaç bezpłatne uzupełniajàce leczenie ziołem pau d arco. Pomimo, i profesor wielokrotnie powtarzał, e jego badania sà wcià w fazie wst pnej oraz e jest za wczeênie, aby wyciàgaç ostateczne wnioski, kilkaset badanych przypadków wskazuje na niezwykłe rezultaty. W terapii ró nych rodzajów raka, białaczek i wielu innych chorób pau d arco jest - według profesora - ziołem o doskonałych właêciwoêciach leczniczych. Tradycyjnie stosuje si je w postaci naparu lub okładu z kory, kapsułek oraz tabletek do u ytku wewn trznego, a tak e proszku do zasypywania ran. Dzi ki zawartoêci ró norodnych zwiàzków chemicznych, takich jak: alkaloidy, glukozydy, chinony, ksyladyna, garbniki, a zwłaszcza pochodna fenolu - lapachol, pau d arco posiada cały szereg zastosowaƒ leczniczych. Zioło to wywiera działanie przeciwbólowe, uspokajajàce, zmniejszajàce przekrwienie, nasercowe, przeciwkrwotoczne, moczop dne, pobudzajàce łaknienie, Êciàgajàce, obni ajàce ciênienie krwi oraz przeciwbakteryjne. Dlatego te pau d arco stosuje si w leczeniu du ej liczby chorób, do których nale à: ró ne rodzaje raka, białaczki, wrzody, reumatyzm, nadciênienie, zapalenie p cherza moczowego, stan zapalny miednicy oraz choroby skóry. Profesor Accorci jest przekonany, e jego praca z pacjentami chorymi na raka zaowocuje wynikami badaƒ klinicznych, które potwierdzà wiedz ludowà Indian z lasów deszczowych. Jednak e zdecydowanie zabrania, aby w jego imieniu mówiono o cudownych wyleczeniach lub dramatycznych przełomach w poszukiwaniu leku na raka. Wzbudzanie nieuzasadnionej nadziei w tych biednych ludziach chorych na raka byłoby nienaukowe, nieprofesjonalne i nieuczciwe zanim nie upewnimy si co do uzyskanych wyników i zanim nie zostanà one potwierdzone przez innych badaczy. Tak brzmiały ostatnie słowa profesora wypowiedziane pod koniec fascynujàcego dnia, jaki sp dziliêmy razem w São Paulo. Pau d arco było jednym z najwa niejszych ziół stosowanych w medycynie tradycyjnej staro ytnych Inków. W ciàgu czterech stuleci od momentu podboju Inków prze Hiszpani pojawiało si ono od czasu do czasu w Europie car Rosji Mikołaj II oraz Ghandi mieli codzienny zwyczaj wypijania porannej fili anki naparu z pau d arco. Kor tego drzewa po dziê dzieƒ zbiera si w dzikich i niedost pnych gł biach brazylijskich lasów. Obecnie zarówno brazylijscy lekarze jak i plemiona zamieszkujàce lasy deszczowe stosujà rozdrobnionà kor, przyrzàdzajàc z niej leczniczy napar. Wraz z post pem badaƒ naukowych wi kszoêç ekspertów uznało, e najlepsze wyniki uzyskuje si poprzez ucieranie jej na miałki proszek i przyjmowanie w kapsułkach. Dwa - trzy gramy dziennie wystarczà, aby doêwiadczyç leczniczych właêciwoêci pau d arco - prawdopodobnie najwi kszego i najwa niejszego dziedzictwa Inków. (Michael van Straten : Guarana, The C. W. Daniel Company Limited, Saffron Walden 1994) Pau d arco (czytaj pał de arko, tahuari) leczy wiele innych chorób. Głównym surowcem jest wewn trzna kora ró nych gatunków tego drzewa. Najbardziej znany spoêród nich to papacho rosado (Tabebuia impetiginosa). Na rynku mo na spotkaç podróbki - całà, niedojrzałà lub napromieniowanà kor. Pau d arco stosuje si w postaci odwaru, proszku, sproszkowanego surowca w kapsułkach i papki. Natomiast współczesne ekstrakty wykazujà słabsze działania lecznicze wskutek niewłaêciwego procesu otrzymywania, mogà te zawieraç zb dne wypełniacze. SkutecznoÊç zioła zale y od jego właêciwego przygotowania i dawkowania. Sposób u ycia podany w artykule i na opakowaniu jest przeznaczony do powszechnego u ytku i nie nale y go uwa aç za ogólnie obowiàzujàcy. Najbardziej skuteczna jest receptura ajurwedyjska (tradycyjnej medycyny indyjskiej). Istotne znaczenie ma Êwie oêç surowca. Okres trwałoêci całych i poci tych ziół przechowywanych w szczelnie zamkni tym pojemniku bez dost pu Êwiatła lub w opakowaniu powlekanym termozgrzewalnym wynosi zwykle dwa lata. Proszku i sproszkowanych ziół w kapsułkach - jeden rok. Tymczasem na Zachodzie cz sto sà wytwarzane z bezzasadnie wydłu onym terminem wa noêci! W takim przypadku produkt mo e byç przeterminowany. Dlatego zaleca si stosowanie ziół z podanà na opakowaniu datà produkcji kraju pochodzenia. Pozwala to sprawdziç ich przydatnoêç. Podobnie jest z przyprawami. naturoterapeuta Miłosz Woêniak Porady ziołolecznicze Miłosz Woêniak ul. Bol. Krzywoustego 6, Szczecin Informacja po przesłaniu koperty zwrotnej ze znaczkiem

18 Medycyna Estetyczna Medycyna Estetyczna Medycyna Estetyczna Odmładzanie twarzy dr Ilona Osadowska, chirurg Upi kszanie i młody wyglàd od zawsze le ały w centrum zainteresowania kobiet. Obecnie, oprócz metod matek i babç, mamy do wyboru zupełnie nowe mo liwo- Êci oferowane przez medycyn estetycznà. Najwi ksza iloêç terapii skupia si na odmładzaniu twarzy, gdzie mo liwe jest korygowanie wielu problemów estetycznych ze spektakularnymi efektami. Te najbardziej znane to usuwanie zmarszczek czoła i oczu, bruzd nosowo-wargowych, upi kszanie ust oraz poprawa jako- Êci skóry. Od kilku lat dost pne sà metody modelowania obj toêciowego (wolumetryczne), przywracajàce wypukłoêci policzków oraz poprawiajàce owal twarzy. Obecnie dajà one dobre efekty, wykorzystujàc szerokà gam materiałów wypełniajàcych, jak m.in. kwas hialuronowy, kwas polimlekowy, własny tłuszcz pobrany z miejsc gdzie jest w nadmiarze, a tak e własne osocze bogatopłytkowe pacjentki, zawierajàce komórki macierzyste i czynniki wzrostu skóry. Zabiegi te dobierane sà indywidualnie do twarzy i mimiki, zachowujàc naturalny wyglàd i harmoni rysów. Wa ne jest, by podkreêlały one własnà urod, unikajàc zbyt mocnych efektów. Realizujàc te zasad, dobre b dà delikatnie powi kszone usta, lekko napi te i nawil one. W razie wàtpliwoêci lepiej, by były nieco mniejsze ni zbyt du e. Przy upi kszaniu ust mo na równie lekko podnieêç ich kàciki, najcz - Êciej podkreêlamy tak e łuk Kupidyna i usuwamy zmarszczki palacza. Botoks wygładzajàcy zmarszczki mimiczne czoła podajemy w ten sposób, by zachowaç mimik i mo liwoêç unoszenia brwi, usuwajàc jedynie zmarszczki powierzchniowe. Całkowicie gładkie, nieruchome czoło dobrze wyglàda tylko na zdj ciu, na pewno nie jest wzorem urody dla kobiety dojrzałej. U osób młodszych mo emy wygładziç zmarszczki całkowicie co b dzie naturalne, u osób starszych mo na je mocno osłabiç, ewentualnie pozostawiç te, które dodajà twarzy uroku. Odmładzanie mo e byç uzupełnione redukcjà podwójnego podbródka i chomików, a tak e wyostrzeniem linii uchwy, dodajàcymi twarzy subtelnoêci. Zabieg ten polega na usuni ciu kilkudziesi ciu gramów tłuszczu z dolnej cz Êci twarzy. Optycznie mo e sprawiç wra enie takie, jak po odchudzeniu ciała o wiele kilogramów. Wykonywany jest przy pomocy lasera SmartLipo, rozpuszczajàcego tkank tłuszczowà poprzez naêwietlanie jej od wewnàtrz. Metody laserowe umo liwiajà tak e skutecznà odnow skóry, którà mo na obecnie wykonywaç nie rezygnujàc z ycia zawodowego. Wiodàcy jest laser frakcyjny, pozwalajàcy na całkowità odnow skóry w kilku mało ucià liwych etapach. Dla skóry o słabej kondycji dost pne sà tak e zabiegi laserowego mikropeelingu, łàczone terapie laserami kilku rodzajów, peelingami a tak e mezoterapia własnym osoczem bogatopłytkowym. Laser frakcyjny jest najlepszà obecnie terapià redukujàcà blizny potràdzikowe, pourazowe i operacyjne. W ramach całoêciowej poprawy urody dla wielu kobiet wa ne b dzie usuwanie nieładnych plam posłonecznych i hormonalnych, zmian naczyniowych, oraz innych przebarwieƒ skóry. Mo na je uzupełniç zabiegami dermatochirurgii laserowej lub klasycznej, usuwajàcymi znamiona i zmiany skórne. Dobierajàc zabiegi kierujemy si tym, by twarz wyglàdała młodziej i Êwie o, ale bardzo naturalnie. Najlepsze i najtrwalsze efekty przyniosà one u osób w wieku lat. Kobiety chcà wyglàdaç atrakcyjnie i podobaç si w ka dym wieku. Małoinwazyjne zabiegi poprawiajàce urod odpowiadajà na to zapotrzebowanie. Wykonywane szybko, nieodrywajàce od obowiàzków yciowych cieszà si coraz wi kszym powodzeniem. dr Ilona Osadowska Wi cej:

19 Bran a

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna CEL/42/07/09. Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy CEL/42/07/09 Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla osób chorych na cukrzycę. Regularny ruch pomaga

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Pracownia Fizjoterapii w Żarach

Pracownia Fizjoterapii w Żarach Pracownia Fizjoterapii w Żarach 105 SzWzP SP ZOZ Pracownia Fizjoterapii / Żary Budynek nr 4 Podparter tel. 68 470 78 98 Rejestracja pon-pt 7:00-15:00 tel. 68 470 78 98 Godziny przyjęć poniedziałek 8:00-18:00

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r.

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych przez miasto Kraków

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE WOJEWÓDZTWO ÂWI TOKRZYSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Nadzieja Rodzinie 25-206 Kielce Czynne: pon. pt. 9.00 19.00 Poradnia Terapii ul.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 276 19536 Poz. 2740 2740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, w tym badaƒ przesiewowych, oraz okresów, w których

Bardziej szczegółowo

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych Kamila Mroczek Plan prezentacji 1. Definicje: stary, starzenie się, zdrowie 2. Naturalny proces starzenia a inne czynniki wpływające na stan zdrowia 3. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 140 10992 Poz. 1144 1144 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie Êwiadczeƒ gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu J AKUB L I S O W S K I W O J C I E C H H A G N E R Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu Bóle kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

tel. 22 783 39 32/33 Przychodnia z SERCEM

tel. 22 783 39 32/33 Przychodnia z SERCEM tel. 22 783 39 32/33 Przychodnia z SERCEM opieka medyczna dla rodziny Usługi bezpłatne i prywatne Profesjonalizm i przyjazna atmosfera Szeroki zakres specjalistów Szeroki zakres badań diagnostycznych Dzieci

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWI RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ I NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

OKRĘGOWI RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ I NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWI RZECZNICY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ I NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OIL Pozostało z r.2010 RUCH SPRAW 2011r. Wpływ Prowadzono Zakończono Pozostało ogółem odmowa umorz. wnioski

Bardziej szczegółowo

RESTYLANE - kwas hialuronowy

RESTYLANE - kwas hialuronowy RESTYLANE - kwas hialuronowy Co to jest Restylane Restylane Vital to stabilizowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego, powoduje aktywacje fibroblastów, które w sposób charakterystyczny dla młodej

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti

IB 1. li sf3t fiu T a i :Ti IB 1 li sf3t fiu T a i :Ti KOSM ETOLOGIA i i BARBARA JAROSZEWSKA WYDAWNICTWO ATENA BARBARA JAROSZEWSKA SPIS TREŚCI 1. WIADOM OŚCI W STĘPNE...5 RYS HISTORYCZNY KOSMETYKI... 5 CEL I ZADANIA KOSMETYKI...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016

Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Program Poprawy Opieki Perinatalnej w Województwie Lubuskim 2014-2016 Współczynnik umieralności okołoporodowej na terenie województwa lubuskiego w roku 2013 wg GUS wyniósł 7,3 i uplasował województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 Gcla'isk SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 9 OD AUTORA...11 CZĘŚĆ PIERWSZA ZESPOŁY ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH NARZĄDÓW RUCHU...17 1. Zaburzenia czynności ruchowych stawów kręgosłupa oraz stawów kończyn... 19 1.1.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO I PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ Wypadek Nagłe zaburzenie funkcji życiowych Nagłe ostre zachorowanie Urazy Ciała Zatrucia S t a n z a g r o ż e n i a ż y c i a l u b z d

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Monika Karwacka Stowarzyszenie Na Tak

Sytuacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Monika Karwacka Stowarzyszenie Na Tak Sytuacja zdrowotna osób z niepełnosprawnością intelektualną Monika Karwacka Stowarzyszenie Na Tak Stan zdrowia jest jednym z ważniejszych czynników determinujących jakość życia Brak zdrowia stanowi znaczne

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci Poradnia Profilaktyczno- 10-521 Olsztyn Czynne: pon., wt. 10.00 14.00, Êr. 10.00

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. )

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie profilaktyczne I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami Imię i nazwisko KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Rodzaj badania profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PAKIET POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBNY ZŁOTY PLATYNOWY BURSZTYNOWY

PAKIET POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBNY ZŁOTY PLATYNOWY BURSZTYNOWY PAKIET POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBNY ZŁOTY PLATYNOWY BURSZTYNOWY INDYWIDUALNY 65zł/mies. 80zł/mies. 120zł/mies. 200zł/mies. 300zł/mies. 65zł/mies. PARTNERSKI 130zł/mies. 160zł/mies. 240zł/mies. 400zł/mies.

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy.

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. Oddział Neurologii oraz Oddział Udarowy Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. W skład Oddziału Udarowego

Bardziej szczegółowo

Zabiegi na bazie surowców naturalnych:

Zabiegi na bazie surowców naturalnych: Zabiegi na bazie surowców naturalnych: - kąpiel mineralna /całkowita lub częściowa/ - choroby narządu ruchu, choroba niedokrwienna kończyn dolnych, schorzenia dermatologiczne, - kąpiel kwasowęglowa? choroby

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 S.1 TEMAT MIESIĄCA NA RATUNEK - CZYLI JAK SOBIE PORADZIĆ Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY BIERZE SIĘ ZNIKĄD. PO CICHU I NIEZAUWAŻALNIE ZACZYNA ODKRYWAĆ SWOJE OBLICZE.

Bardziej szczegółowo

pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa

pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa informacje dla pacjentów PET/CT 1 najważniejsze jest zdrowie Dla wygody naszych pacjentów stworzyliśmy portal Wyniki Online, gdzie, bez wychodzenia z domu, można

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Programy profilaktyczne. finansowane przez MOW NFZ. Program profilaktyki chorób odtytoniowych. www.ceestahc.org

Programy profilaktyczne. finansowane przez MOW NFZ. Program profilaktyki chorób odtytoniowych. www.ceestahc.org Warszawa, 27 września 21 Funduszu Zdrowia w latach 28-21 Agata Smorżewska-Łaniewska 1 z 1 Programy profilaktyczne finansowane przez Mazowiecki Oddzia Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 28

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Nr 1. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18

Przedsiębiorstwo Nr 1. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18. Szpital 24-320 Poniatowa, ul. Fabryczna 18 Załącznik do Uchwały nr XXXI/233/2013 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 5 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Placówki ambulatoryjne Wojewódzki OÊrodek 35-203 Rzeszów Czynne: pon. pt. 8.00 20.00, sob., ndz. 10.00 18.00 Terapii Uzale nieƒ ul. Siemieƒskiego 17 1. Przyjmowani pacjenci bez

Bardziej szczegółowo

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne

OC obowiązkowe. Lp. Opis Dane INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI. 2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne - inne niż szpitalne Lp. Opis Dane Podmiot leczniczy INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Zakład usług szpitalnych IMW Rodzaj działalności leczniczej 1 - Stacjonarne i całodobowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Poradnia Zdrowia Psychicznego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia Leczenia Uzale nieƒ TRiPDU Towarzystwo Powrót z U Dane

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Placówki ambulatoryjne Nazwa placówki Dane placówki Godziny pracy i zakres dzia alnoêci NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR 85-731 Bydgoszcz ul. Swarzewska 2A tel. (052) 361-34-45 poradniamonar@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Agnieszka Kwiatkowska II rok USM Proces starzenia Spadek beztłuszczowej masy ciała, wzrost procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, Spadek siły mięśniowej,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o.

Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Katalog usług AZ MED Sp. z o.o. Oferujemy leczenie bólu bez względu na jego pochodzenie i przyczyny AZ MED Informacje ogólne W zakresie działaności AZ MED Sp. z o.o. działają poradnie: leczenia bólu (neurologia,ortopedia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era)

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) Wersja 2016 1. CZYM SĄ MŁODZIEŃCZE SPONDYLOARTROPATIE/MŁODZIEŃCZE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 23 września 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Załączniku Nr 1 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! Abonamentowa opieka medyczna Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie

Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie Zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 597 UCHWAŁA NR 152/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego.

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Dr n. med. Piotr Gajewski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Dzieci cej na terenie Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27

www.polfawarszawa.pl ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, tel. (0-22) 691 39 00, fax (0-22) 691 38 27 Polfa Warszawa S.A. dziękuje Pani doc. dr hab. Idalii Cybulskiej wieloletniemu lekarzowi Instytutu Kardiologii w Aninie za pomoc w opracowaniu niniejszego materiału. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015

Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 Gminny Ośrodek Zdrowa w Gózdzie 26-634 Gózd ul. Lekarska 4 tel.(048) 320-23-02 tel/fax (048) 320-20-19 NIP- 796-22-28-810 REGON 670221015 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 ROK Załączniki

Bardziej szczegółowo

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne o nas Towarzystwo Ubezpieczeƒ INTER Polska jesteêmy ekspertami w dziedzinie ubezpieczeƒ medycznych i twórcami prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Vision.

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Przychodnia Weterynaryjna Provet S.C.

Przychodnia Weterynaryjna Provet S.C. Przychodnia Weterynaryjna Provet S.C. [Oferuje] Usługi firm Opis działalności Profesjonalnie zajmiemy się Twoim zwierzakiem. Jesteśmy do waszej dyspozycji 7 dni w tygodniu! Posiadamy własne laboratorium,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 4 OBRAZ KLINICZNY. Tomasz Tomasik

ROZDZIA 4 OBRAZ KLINICZNY. Tomasz Tomasik ROZDZIA 4 OBRAZ KLINICZNY Tomasz Tomasik Rozwój i przebieg nadciênienia t tniczego... 58 Zagro enie ycia chorego... 59 Rokowanie... 60 NadciÊnienie bia ego fartucha.... 61 Repetytorium... 62 PiÊmiennictwo...

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Seminarium 1: 08. 10. 2015

Seminarium 1: 08. 10. 2015 Seminarium 1: 08. 10. 2015 Białka organizmu ok. 15 000 g białka osocza ok. 600 g (4%) Codzienna degradacja ok. 25 g białek osocza w lizosomach, niezależnie od wieku cząsteczki, ale zależnie od poprawności

Bardziej szczegółowo

Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego

Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Propozycja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego PZU to niekwestionowany lider na rynku ubezpieczeń w Polsce. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego udział rynkowy PZU na koniec 2010 r. kształtował się

Bardziej szczegółowo

Co dalej z leczeniem cukrzycy, gdy leki doustne ju nie dzia ajà?

Co dalej z leczeniem cukrzycy, gdy leki doustne ju nie dzia ajà? Co dalej z leczeniem cukrzycy, gdy leki doustne ju nie dzia ajà? Insulina by a dla mnie szansà na normalne ycie Ty i ja, podobnie jak oko o 2,6 mln ludzi w Polsce, czyli niemal 5% spo eczeƒstwa, mamy cukrzy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Aniologicznego Bydgoszcz, 21-22 maj 2014 r. Ocena sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u kobiet z wtórnym obrzękiem

Bardziej szczegółowo

ROLA SZKOŁY W PROFILAKTYCE OTYŁOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Barbara Woynarowska Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji, Wydział Pedagogiczny UW Przewodnicząca Rady Programowej ds.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. 1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu: Przychodnia Lekarska MEDYK Zofia Robak. Jerzy Robak s.c. (...), 66-530 Drezdenko.

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo