Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku"

Transkrypt

1 Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów na stacji CNG usytuowanej w Gdyni, ul.chwaszczyńska 169 numer sprawy : PKM/O/1/13 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY, TRYB POSTĘPOWANIA : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul.chwaszczyńska Gdynia KRS: NIP: REGON : numer telefonu: numer faksu: Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek (dni robocze) w godz Tryb postępowania : zapytanie ofertowe- 35 lit.b Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane (podprogowych) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.). dostępny na stronie internetowej Zamawiającego : Inne zamówienia Regulaminy. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest CZĘŚĆ I A. całodobowe, we wszystkie dni tygodnia, świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów i mienia Zamawiającego zlokalizowanego w Gdyni, ul. Chwaszczyńska obejmujących w szczególności: a/ niedopuszczenie do kradzieży mienia Zamawiającego na terenie objętym ochroną, b/ ochrona siedziby Zamawiającego przed włamaniem i penetracją osób niepożądanych, c/ niedopuszczenie do wejścia i przebywania na terenie objętym ochroną - osób nieupoważnionych, d/ usuwanie z terenu objętego ochroną osób naruszających spokój i ustalony porządek prawny, w tym osób nietrzeźwych, narkomanów, itp., e/ stały monitoring terenu objętego ochroną, ciągłą i aktywną służbę pracowników wykonawcy na terenie objętym ochroną, f/ ustalanie przez pracowników Wykonawcy uprawnień osób do przebywania na terenie objętym ochroną oraz legitymowanie osób przebywających na terenie objętym ochroną w celu ustalenia ich tożsamości i uprawnienia do przebywania na tym terenie, 1/22

2 g/ ujęcie osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji, h/ uzbrajanie i rozbrajanie alarmów w budynku administracji, i/ każdorazowe przyjmowanie przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w depozyt kluczy od pomieszczeń biurowych, j/ wpuszczanie i wypuszczanie z terenu bazy pojazdów posiadających zezwolenie Zamawiającego, szlaban musi być opuszczany i podnoszony każdorazowo- do uzgodnienia z Zamawiającym, k/ wykonywanie poleceń Zarządu Przedsiębiorstwa Miejskiego sp. z o.o. w Gdyni w zakresie właściwego zabezpieczenia porządku i powierzonego do ochrony- mienia, l/ sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć i zabezpieczeń, m/ sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionych obiektów przez pracowników Zamawiającego oraz wyłączenia oświetlenia, n/ przeszkolenie - wskazanych pracowników Zamawiającego - w zakresie obsługi systemu alarmowego zainstalowanego w budynku administracji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, o/ wykonywanie przedmiotu zamówienia : całodobowe, we wszystkie dni tygodnia, przez pracowników Wykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, schludnie i estetycznie umundurowanych ( w sposób wskazujący na pełnioną funkcję). p/ kontrola przestrzegania zakazu parkowania pojazdów osobowych i dostawczych na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości -sporządzenie stosownych raportów z podaniem marki pojazdu, numer rejestracyjnego pojazdu oraz daty i godziny parkowania. B. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa. CZĘŚĆ II A. świadczenie, w godzinach , we wszystkie dni tygodnia, usług w zakresie: a) tankowania pojazdów na stacji CNG usytuowanej w Gdyni, ul.chwaszczyńska 169; - wymagana obsługa stacji: w godzinach pod poniedziałku do piątku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w godzinach i w soboty i niedziele do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz w godzinach i codziennie od dnia 1 stycznia 2014 roku przez 1 (słownie: jedną) osobę, - wymagana obsługa stacji w godzinach szczytu, tj : w soboty i niedziele do dnia 31 grudnia 2013 roku, oraz we wszystkie dni tygodnia od dnia 1 stycznia 2014 roku przez 2 (słownie: dwie) osoby; b) przyjmowania należności (zapłaty) za zatankowany gaz w wysokości zgodnej z paragonem fiskalnym; c) rozliczania z Zamawiającym kwot wpłaconych za zatankowany gaz każdorazowo jeżeli kwota przekroczy zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w najbliższym możliwym terminie otwarcia kasy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.; d) sporządzania raportów miesięcznych (ilościowych, wartościowo-ilościowych) oraz zestawienia faktur za dany miesiąc kalendarzowy dotyczących klientów, którzy zawarli z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Pomorski Oddział Handlowy w Gdańsku, ul.wałowa 41/43; umowy tankowanie bezgotówkowe ; e) codzienne sporządzanie raportów ilościowych dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. po zakończeniu tankowania autobusów; 2/22

3 f) sporządzania codziennych raportów fiskalnych, a ostatniego dnia miesiąca 2 (słownie: dwóch) raportów dobowych na rozpoczęcie obsługi kasowej oraz na zakończenie; pierwszego dnia miesiąca sporządzenie miesięcznego raportu fiskalnego przed pierwszą operacja kasową; w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic sporządzanie stosownych notatek; g) wystawianie kontrahentom faktur VAT w imieniu i na rzecz Pomorskiego Oddziału Handlowego w Gdańsku, ul.wałowa 41/43; h) ewidencjonowanie dokumentów fiskalnych i przekazywanie ich do Pomorskiego Oddziału Handlowego w Gdańsku, ul.wałowa 41/43, jeden raz w miesiącu za pisemnym ( pod rygorem nieważności )-pokwitowaniem; i) zgłaszanie Zamawiającemu zapotrzebowania na materiały biurowe ( rolki kasowe, tonery, papier, itp. ) z odpowiednim wyprzedzeniem ; j) prowadzenie ewidencji awarii stacji CNG; k) natychmiastowe zgłaszanie Zamawiającemu awarii oraz wszelkich nieprawidłowości w pracy stacji CNG ( telefonicznie numer tel.: p.iwona Bać lub p.leszek Kurzawa ) ; l) natychmiastowe zgłaszanie awarii oraz wszelkich nieprawidłowości w pracy stacji CNG pracownikom serwisu Górnośląskiego Zakładu Obsługi Gazownictwa sp. z o.o. ( telefonicznie numer tel.: p.sławomir Słodki ) ; m) wprowadzania zmian ceny gazu w systemie fakturowania na polecenie osoby upoważnionej przez Zamawiającego ; n) rzetelne zarządzanie gotówką z tytułu wpłat dokonanych za zatankowany gaz. B. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa. Osoby wykonujące tankowanie pojazdów zobowiązane są do codziennego legitymowania się aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez Transportowy Dozór Techniczny w zakresie napełniania zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów. Przed rozpoczęciem świadczenia usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaświadczenie kwalifikacyjne pracowników - do wglądu. dot. części I i części II 2. Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonywane przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 3. Oznaczenie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego-wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV : usługi ochroniarskie. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zapytania ofertowego przez podwykonawcę /podwykonawców. 3/22

4 6. Wykonawca przed terminem składania ofert będzie zobowiązany do dokonania wizji lokalnej siedziby Zamawiającego. Termin dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z : a/ p. Iwona Bać starszy specjalista ds. techniczno administracyjnych - tel w 266, (dni robocze w godzinach: ) lub b/ p.leszek Kurzawa Główny specjalista ds. techniczno-administracyjnych tel.: w.266 (dni robocze w godzinach : ) Wykonawca potwierdzi dokonanie wizji lokalnej poprzez złożenie stosownego oświadczenia na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY. 7. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umów o treści przedłożonej w załączniku numer 3 do niniejszego zapytania ofertowego WZORY UMÓW (dla każdej z części zapytania ofertowego oddzielnie) bez dokonywania w nich zmian. III. WARUNKI PŁATNOŚCI: wskazane we wzorach umów stanowiących załącznik numer 3 do niniejszego zapytania ofertowego. IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO : od dnia 1 marca 2013 roku godz do dnia 28 lutego 2015 roku godz V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY : 1. Ofertę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do zapytania ofertowego ) wraz z załącznikami należy złożyć w formie : pisemnej ( osobiście, listownie ) na adres : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska Gdynia pok. nr 3, Sekretariat 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami: ZAPYTANIE OFERTOWE - znak: PKM/O/1/13 Oferta ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE: OCHRONY OBIEKTÓW I MIENIA ORAZ TANKOWANIA POJAZDÓW NA STACJI CNG Nazwa i siedziba Wykonawcy:. Nie otwierać przed: 22 LUTEGO 2013 ROKU GODZ /22

5 W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ ZAMAWIAJACY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 1. Miejsce składania ofert : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska Gdynia pok. nr 3, Sekretariat Termin składania ofert : 22 lutego 2013 roku do godz Miejsce otwarcia ofert : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska Gdynia pok. nr 20, sala konferencyjna Termin otwarcia ofert : 22 lutego 2013 roku godz Termin związania ofertą do dnia 21 marca 2013 roku. VII. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego; W celu wykazania, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego : a) Wykonawca jest zobowiązany posiadać koncesję na wykonywanie działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego (dotyczy pkt. II niniejszego zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO, pkt.1 CZĘŚĆ I, lit.a.). 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego; W celu wykazania, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego : 5/22

6 a) Wykonawcy są zobowiązani wykazać się należytym wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie minimum jednej usługi ochrony osób i/lub mienia o wartości nie niższej od zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego; W celu wykazania, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego: a) Wykonawca jest zobowiązany posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą od zł (słownie: sto tysięcy złotych ); b) Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności, tj. w zakresie ochrony obiektów i mienia na kwotę w wysokości minimum zł (słownie jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz nie mniejszej niż zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia: na ubezpieczenie OC z tytułu szkód wyrządzonych w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie bazy wyrządzonych w nieruchomościach dozorowanych przez Wykonawcę. 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 12 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane (podprogowych ) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.). 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców (określonych w pkt.1) wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie danych (informacji) zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą ( zgodnie z wykazem wskazanym w pkt. VIII zapytania ofertowego). VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY : Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: a) koncesji na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego (dotyczy pkt. II niniejszego zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO, pkt.1 CZĘŚĆ I, lit.a) ; 6/22

7 b) wypełnionego wykazu (stanowiącego załącznik numer 2 do zapytania ofertowego WYKAZ USŁUG) wykonanych/wykonywanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert) usług/usługi ochrony osób i/lub mienia, a w przypadku, a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej usługi ochrony osób i/lub mienia o wartości nie niższej od zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, z podaniem ich/jej wartości (brutto), dat/daty wykonania, odbiorców/odbiorcy; c) dokumentów/dokumentu (np. referencji) potwierdzających, że usługa/usługi wskazane w WYKAZIE USŁUG zostały/została wykonane/a lub są /jest wykonywane/a należycie; d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie niższą od zł (słownie: sto tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; UWAGA : - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. - Informacje o których mowa wyżej, określone w walucie innej niż PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego w dniu opublikowania zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego. e) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego, aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności, tj. w zakresie ochrony obiektów i mienia na kwotę w wysokości minimum zł (słownie jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz nie mniejszej niż zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia: - na ubezpieczenie OC z tytułu szkód wyrządzonych w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie bazy, - wyrządzonych w nieruchomościach dozorowanych przez Wykonawcę. f) aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o 12 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane (podprogowych ) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 12 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane (podprogowych ) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.) (na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego -FORMULARZ OFERTY); 7/22

8 g) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, h) oświadczeń (na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego -FORMULARZ OFERTY) potwierdzających, że Wykonawca : zapoznał się z zapytaniem ofertowym dotyczącym postępowania numer sprawy : PKM/O/1/13 (w tym - opisem przedmiotu zapytania ofertowego) i nie wnosi do niego zastrzeżeń, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 12 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane ( podprogowych ) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.). dokonał wizji lokalnej siedziby Zamawiającego. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form: - oryginały - kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę UWAGA : 1/ w przypadku braku dołączenia do oferty któregokolwiek z w/w dokumentów lub oświadczeń lub złożenia ich w niewłaściwej formie Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym (w wezwaniu) terminie. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 2/ Zamawiający może zwrócić się także o wyjaśnienie treści w/w dokumentów lub oświadczeń dołączonych do oferty w wyznaczonym (w wezwaniu) terminie. Brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. IX.KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE : 1. cena 100 % 2. cena musi obejmować: a) wartość ryczałtową przedmiotu zapytania ofertowego w skali jednego miesiąca [łącznie za usługi opisane w pkt. II zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( pkt.1, cześć I i część II)], b) należny podatek VAT. 8/22

9 UWAGA : a/ W okresie obowiązywania umowy cena netto za usługi stanowiące przedmiot zapytania ofertowego nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. Wysokość stawki należnego podatku VAT może ulec zmianie wskutek jej urzędowej zmiany na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. W takim przypadku nowa stawka podatku VAT obowiązywać będzie od daty wejścia w życie przepisów zmieniających jej wysokość. b/ Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza. X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI : a/ p. Iwona Bać starszy specjalista ds. techniczno administracyjnych - tel w 266, ( dni robocze w godzinach : ) b/ p.leszek Kurzawa - Główny specjalista ds. techniczno-administracyjnych tel.: w.266 (dni robocze w godzinach : ) 9/22

10 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY : PKM/O/1/13 FORMULARZ OFERTY......, dnia... / pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ / miejscowość/ OFERTA na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów na stacji CNG usytuowanej w Gdyni, ul.chwaszczyńska 169 numer sprawy: PKM/O/1/13 I.DANE WYKONAWCY :... [nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]... [siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy] numer telefonu...numer faksu... REGON:...NIP... NUMER RACHUNKU BANKOWEGO :... II. CENA *: Oferuje wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego za cenę ryczałtową w skali jednego miesiąca : - cena brutto:...(słownie:......) złotych - podatek VAT :... %(słownie:......) 10/22

11 w tym : CZĘŚĆ I - cena netto:...(słownie:......) złotych - podatek VAT :... % (słownie:......) CZĘŚĆ II - cena netto:...(słownie:......) złotych - podatek VAT :... % (słownie:......) *Cena musi obejmować: cenę ryczałtową w skali jednego miesiąca za usługi stanowiące przedmiot zapytania ofertowego [łącznie za usługi opisane w pkt. II zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( pkt.1, cześć I i część II) ] oraz należny podatek VAT. III. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM : imię i nazwisko... stanowisko służbowe... numer telefonu... numer faksu... dni i godziny pracy... IV. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ EWENTUALNEJ UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY : imię i nazwisko... stanowisko służbowe... numer telefonu... numer faksu... dni i godziny pracy... 11/22

12 V. TERMIN ROZPOCZĘCIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBJĘTYM PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( dzień/miesiąc/rok) :... VI. OŚWIADCZENIA : Oświadczam, że : - zapoznałem się z zapytaniem ofertowym dotyczącym postępowania numer sprawy : PKM/O/1/13 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, - posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego - nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 12 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane ( podprogowych ) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.). - dokonałem wizji lokalnej siedziby Zamawiającego, - zobowiązuję się do zawarcia umów zgodnych ze wzorami umów stanowiącymi załącznik numer 3 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. - jestem związany ofertą do dnia 21 marca 2013 roku. VIII. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY STANOWIĄ ( wymienić) : / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 12/22

13 ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY : PKM/O/1/13 WYKAZ USŁUG..., dnia... / miejscowość/ / pieczątka nagłówkowa Wykonawcy / znak: PKM/O/1/13 WYKAZ USŁUG/USŁUGI Lp. OZNACZENIE ODBIORCY PRZEDMIOT USŁUGI DATA WYKONANIA USŁUGI WARTOŚĆ USŁUGI W BRUTTO ( w zł) UWAGA : Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty/dokument (np.referencje) potwierdzające, że usługa/usługi wskazane w WYKAZIE USŁUG zostały/została wykonane/a lub są /jest wykonywane/a należycie;... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 13/22

14 ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY : PKM/O/1/13 WZORY UMÓW UMOWA NUMER PKM/O/1/13 zawarta w dniu... roku w Gdyni pomiędzy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-571), ul.chwaszczyńska 169 (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ), NIP: , kapitał zakładowy: zł, reprezentowaną przez: a/... b/... zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a: 2/... zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści : ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania świadczenie usług w zakresie : całodobowego, we wszystkie dni tygodnia, świadczenie usług ochrony obiektów i mienia ZAMAWIAJĄCEGO zlokalizowanego w Gdyni, ul. Chwaszczyńska obejmujących w szczególności: a/ niedopuszczenie do kradzieży mienia ZAMAWIAJĄCEGO na terenie objętym ochroną, b/ ochrona siedziby ZAMAWIAJĄCEGO przed włamaniem i penetracją osób niepożądanych, c/ niedopuszczenie do wejścia i przebywania na terenie objętym ochroną - osób nieupoważnionych, d/ usuwanie z terenu objętego ochroną osób naruszających spokój i ustalony porządek prawny, w tym osób nietrzeźwych, narkomanów, itp., e/ stały monitoring terenu objętego ochroną, ciągłą i aktywną służbę pracowników WYKONAWCY na terenie objętym ochroną, f/ ustalanie przez pracowników WYKONAWCY uprawnień osób do przebywania na terenie objętym ochroną oraz legitymowanie osób przebywających na terenie objętym ochroną w celu ustalenia ich tożsamości i uprawnienia do przebywania na tym terenie, g/ ujęcie osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji, h/ uzbrajanie i rozbrajanie alarmów w budynku administracji, i/ każdorazowe przyjmowanie przez upoważnionego pracownika WYKONAWCY w depozyt kluczy od pomieszczeń biurowych, j/ wpuszczanie i wypuszczanie z terenu bazy pojazdów posiadających zezwolenie ZAMAWIAJĄCEGO, szlaban musi być opuszczany i podnoszony każdorazowodo uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM, 14/22

15 k/ wykonywanie poleceń Zarządu Przedsiębiorstwa Miejskiego sp. z o.o. w Gdyni w zakresie właściwego zabezpieczenia porządku i powierzonego do ochrony- mienia, l/ sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć i zabezpieczeń, m/ sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionych obiektów przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO oraz wyłączenia oświetlenia, n/ przeszkolenie - wskazanych pracowników ZAMAWIAJĄCEGO - w zakresie obsługi systemu alarmowego zainstalowanego w budynku administracji w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, o/ wykonywanie przedmiotu umowy: całodobowe, we wszystkie dni tygodnia, przez pracowników WYKONAWCY schludnie i estetycznie umundurowanych (w sposób wskazujący na pełnioną funkcję). p/ kontrola przestrzegania zakazu parkowania pojazdów osobowych i dostawczych na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości -sporządzenie stosownych raportów z podaniem marki pojazdu, numer rejestracyjnego pojazdu oraz daty i godziny parkowania. 1.2 Usługi stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą przez pracowników WYKONAWCY zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 1.3 WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy/podwykonawcom.w przypadku naruszenia tego postanowienia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty przez WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości wskazanej w 5 pkt.5.2 niniejszej umowy. 2 WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Termin rozpoczęcia realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez WYKONAWCĘ 1 marca 2013 roku godz Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: do dnia 28 lutego 2015 roku do godziny Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości...zł (słownie:...) netto w skali jednego miesiąca. Do kwoty ten zostanie doliczony należny podatek VAT ( w obowiązującej wysokości ). 4.2 Kwota określona w pkt.4.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym - znak: PKM/O/1/ Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota netto określona w pkt. 4.1 umowy nie może ulec zmianie na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO. Wysokość stawki należnego podatku VAT może ulec zmianie wskutek jej urzędowej zmiany na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy. W takim przypadku nowa stawka podatku VAT obowiązywać będzie od daty wejścia w życie przepisów zmieniających jej wysokość. 4.4 Płatności za wykonywanie usług stanowiących przedmiot umowy następować będą miesięcznie, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia faktury VAT przez WYKONAWCĘ. 15/22

16 4.5 Płatności dokonywane będą przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY : W przypadku ewentualnej zwłoki w terminach płatności- określonych w pkt.4.4- WYKONAWCA może dochodzić odsetek od wartości nie zrealizowanej płatnościw wysokości odsetek ustawowych - za każdy dzień zwłoki 4.7 Płatności realizowane będą w PLN. 4.8 WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącania kar umownych obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z wynagrodzenia należnego za miesiąc w którym wystąpiła okoliczność stanowiąca podstawę naliczenia kar umownych WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej wartości zawartej umowy netto (wysokość wynagrodzenia określonego w 4 pkt.4.1 umowy pomnożonego przez 24 miesiące ). 5.2 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej wartości zawartej umowy netto ( wysokość wynagrodzenia określonego w 4 pkt.4.1 umowy pomnożonego przez 24 miesiące ). 5.3 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych WYKONAWCA będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w obiektach i mieniu ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także za inną szkodę w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO, o ile z okoliczności zdarzenia wynika bezspornie, iż WYKONAWCA - w normalnym toku pełnienia służby - mógł jej zapobiec lub przeciwdziałać. 6.2 WYKONAWCA ponosić będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoich pracowników w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO. 6.3 W przypadku wystąpienia szkody WYKONAWCA zobowiązany będzie do natychmiastowego powiadomienia organów ścigania oraz upoważnionego pracownika ZAMAWIAJĄCEGO. 6.4 W przypadku wystąpienia szkody w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO - strony umowy sporządzą protokół inwentaryzacyjny określający rodzaj i jej zakres. 6.5 W przypadku zaniechania sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego wiążący dla stron jest protokół oględzin policyjnych. 6.6 Pracownicy ochrony będą zobowiązani do wykonywania poleceń ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy. Wystąpienie szkody na skutek wydanego przez ZAMAWIAJĄCEGO polecenia- zwalnia WYKONAWCĘ z obowiązku jej naprawienia, o ile WYKONAWCA uprzedzi ZAMAWIAJĄCEGO o możliwości zaistnienia szkody. 16/22

17 7 7.1 WYKONAWCA jest zobowiązany przez cały okres obowiązywania umowy - posiadać aktualną, opłaconą polisę (lub inny dokument) potwierdzającą, że WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności, tj. w zakresie ochrony obiektów i mienia na kwotę w wysokości minimum zł (słownie jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz nie mniejszej niż zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia: - na ubezpieczenie OC z tytułu szkód wyrządzonych w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie bazy - wyrządzonych w nieruchomościach dozorowanych przez WYKONAWCĘ. 7.2 W przypadku upływu okresu ważności polisy (lub innego dokumentu) potwierdzającego ubezpieczenie WYKONAWCY w sposób i w zakresie wskazanym w pkt.7.1 WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU kolejną, opłaconą polisę (lub inny dokument) nie później niż 15 (słownie: piętnaście dni) przed upływem okresu ważności polisy ( lub innego dokumentu) dotychczasowej. Brak przedłożenia, w w/w terminie, ZAMAWIAJĄCEMU skutkować będzie natychmiastowym odstąpieniem przez ZAMAWIAJĄCEGO od niniejszej umowy i zapłatą przez WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości wskazanej w 5 pkt.5.2 niniejszej umowy Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: imię i nazwisko stanowisko służbowe numer telefonu numer faksu dni i godziny pracy 8.2 Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony WYKONAWCY : imię i nazwisko stanowisko służbowe numer telefonu numer faksu dni i godziny pracy 9 W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydzieści) od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 10 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie w szczególności - przepisy: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie osób i mienia. 17/22

18 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO Integralną część niniejszej umowy stanowią: a/ zapytanie ofertowe - znak: PKM/O/1/13, b/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym - znak: PKM/O/1/ Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 18/22

19 UMOWA NUMER PKM/O/1A/13 zawarta w dniu... roku w Gdyni pomiędzy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-571), ul.chwaszczyńska 169 (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ), NIP: , kapitał zakładowy: zł, reprezentowaną przez: a/... b/... zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a: 2/... zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści : ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania w godzinach , we wszystkie dni tygodnia, świadczenie usług w zakresie: a) tankowania pojazdów na stacji CNG usytuowanej w Gdyni, ul.chwaszczyńska 169; - wymagana obsługa stacji: w godzinach pod poniedziałku do piątku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w godzinach i w soboty i niedziele do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz w godzinach i codziennie od dnia 1 stycznia 2014 roku przez 1 (słownie: jedną) osobę, - wymagana obsługa stacji w godzinach szczytu, tj : w soboty i niedziele do dnia 31 grudnia 2013 roku, oraz we wszystkie dni tygodnia od dnia 1 stycznia 2014 roku przez 2 (słownie: dwie) osoby; b) przyjmowania należności (zapłaty) za zatankowany gaz w wysokości zgodnej z paragonem fiskalnym; c) rozliczania z ZAMAWIAJĄCYM kwot wpłaconych za zatankowany gaz każdorazowo jeżeli kwota przekroczy zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w najbliższym możliwym terminie otwarcia kasy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.; d) sporządzania raportów miesięcznych (ilościowych, wartościowo-ilościowych) oraz zestawienia faktur za dany miesiąc kalendarzowy dotyczących klientów, którzy zawarli z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Pomorski Oddział Handlowy w Gdańsku, ul.wałowa 41/43; umowy tankowanie bezgotówkowe ; e) codzienne sporządzanie raportów ilościowych dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. po zakończeniu tankowania autobusów; f) sporządzania codziennych raportów fiskalnych, a ostatniego dnia miesiąca 2 (słownie: dwóch) raportów dobowych na rozpoczęcie obsługi kasowej oraz na zakończenie; pierwszego dnia miesiąca sporządzenie miesięcznego raportu fiskalnego przed pierwszą operacja kasową; w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic sporządzanie stosownych notatek; g) wystawianie kontrahentom faktur VAT w imieniu i na rzecz Pomorskiego Oddziału Handlowego w Gdańsku, ul.wałowa 41/43; 19/22

20 h) ewidencjonowanie dokumentów fiskalnych i przekazywanie ich do Pomorskiego Oddziału Handlowego w Gdańsku, ul.wałowa 41/43, jeden raz w miesiącu za pisemnym ( pod rygorem nieważności )-pokwitowaniem; i) zgłaszanie ZAMAWIAJĄCEMU zapotrzebowania na materiały biurowe ( rolki kasowe, tonery, papier, itp. ) z odpowiednim wyprzedzeniem ; j) prowadzenie ewidencji awarii stacji CNG; k) natychmiastowe zgłaszanie ZAMAWIAJĄCEMU awarii oraz wszelkich nieprawidłowości w pracy stacji CNG ( telefonicznie numer tel.: p.iwona Bać lub p.leszek Kurzawa ) ; l) natychmiastowe zgłaszanie awarii oraz wszelkich nieprawidłowości w pracy stacji CNG pracownikom serwisu Górnośląskiego Zakładu Obsługi Gazownictwa sp. z o.o. ( telefonicznie numer tel.: p.sławomir Słodki ) ; m) wprowadzania zmian ceny gazu w systemie fakturowania na polecenie osoby upoważnionej przez ZAMAWIAJĄCEGO ; n) rzetelne zarządzanie gotówką z tytułu wpłat dokonanych za zatankowany gaz. 1.2 Usługi stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą przez pracowników WYKONAWCY zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 1.3 Osoby wykonujące tankowanie pojazdów zobowiązane są do codziennego legitymowania się aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez Transportowy Dozór Techniczny w zakresie napełniania zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów. Przed rozpoczęciem świadczenia usług WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU zaświadczenie kwalifikacyjne pracowników - do wglądu. W przypadku naruszenia tego postanowienia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty przez WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości wskazanej w 5 pkt.5.2 niniejszej umowy. 1.4 WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy/podwykonawcom. W przypadku naruszenia tego postanowienia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty przez WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości wskazanej w 5 pkt.5.2 niniejszej umowy. 2 WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Termin rozpoczęcia realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez WYKONAWCĘ 1 marca 2013 roku godz Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres : do dnia 28 lutego 2015 roku do godziny Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości...zł (słownie:...) netto w skali jednego miesiąca. Do kwoty ten zostanie doliczony należny podatek VAT ( w obowiązującej wysokości ). 4.2 Kwota określona w pkt.4.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym - znak: PKM/O/1/ Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota netto określona w pkt. 4.1 umowy nie może ulec zmianie na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO. Wysokość stawki 20/22

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo