Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku"

Transkrypt

1 Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów na stacji CNG usytuowanej w Gdyni, ul.chwaszczyńska 169 numer sprawy : PKM/O/1/13 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY, TRYB POSTĘPOWANIA : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul.chwaszczyńska Gdynia KRS: NIP: REGON : numer telefonu: numer faksu: Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek (dni robocze) w godz Tryb postępowania : zapytanie ofertowe- 35 lit.b Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane (podprogowych) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.). dostępny na stronie internetowej Zamawiającego : Inne zamówienia Regulaminy. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest CZĘŚĆ I A. całodobowe, we wszystkie dni tygodnia, świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów i mienia Zamawiającego zlokalizowanego w Gdyni, ul. Chwaszczyńska obejmujących w szczególności: a/ niedopuszczenie do kradzieży mienia Zamawiającego na terenie objętym ochroną, b/ ochrona siedziby Zamawiającego przed włamaniem i penetracją osób niepożądanych, c/ niedopuszczenie do wejścia i przebywania na terenie objętym ochroną - osób nieupoważnionych, d/ usuwanie z terenu objętego ochroną osób naruszających spokój i ustalony porządek prawny, w tym osób nietrzeźwych, narkomanów, itp., e/ stały monitoring terenu objętego ochroną, ciągłą i aktywną służbę pracowników wykonawcy na terenie objętym ochroną, f/ ustalanie przez pracowników Wykonawcy uprawnień osób do przebywania na terenie objętym ochroną oraz legitymowanie osób przebywających na terenie objętym ochroną w celu ustalenia ich tożsamości i uprawnienia do przebywania na tym terenie, 1/22

2 g/ ujęcie osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji, h/ uzbrajanie i rozbrajanie alarmów w budynku administracji, i/ każdorazowe przyjmowanie przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w depozyt kluczy od pomieszczeń biurowych, j/ wpuszczanie i wypuszczanie z terenu bazy pojazdów posiadających zezwolenie Zamawiającego, szlaban musi być opuszczany i podnoszony każdorazowo- do uzgodnienia z Zamawiającym, k/ wykonywanie poleceń Zarządu Przedsiębiorstwa Miejskiego sp. z o.o. w Gdyni w zakresie właściwego zabezpieczenia porządku i powierzonego do ochrony- mienia, l/ sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć i zabezpieczeń, m/ sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionych obiektów przez pracowników Zamawiającego oraz wyłączenia oświetlenia, n/ przeszkolenie - wskazanych pracowników Zamawiającego - w zakresie obsługi systemu alarmowego zainstalowanego w budynku administracji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, o/ wykonywanie przedmiotu zamówienia : całodobowe, we wszystkie dni tygodnia, przez pracowników Wykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, schludnie i estetycznie umundurowanych ( w sposób wskazujący na pełnioną funkcję). p/ kontrola przestrzegania zakazu parkowania pojazdów osobowych i dostawczych na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości -sporządzenie stosownych raportów z podaniem marki pojazdu, numer rejestracyjnego pojazdu oraz daty i godziny parkowania. B. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa. CZĘŚĆ II A. świadczenie, w godzinach , we wszystkie dni tygodnia, usług w zakresie: a) tankowania pojazdów na stacji CNG usytuowanej w Gdyni, ul.chwaszczyńska 169; - wymagana obsługa stacji: w godzinach pod poniedziałku do piątku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w godzinach i w soboty i niedziele do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz w godzinach i codziennie od dnia 1 stycznia 2014 roku przez 1 (słownie: jedną) osobę, - wymagana obsługa stacji w godzinach szczytu, tj : w soboty i niedziele do dnia 31 grudnia 2013 roku, oraz we wszystkie dni tygodnia od dnia 1 stycznia 2014 roku przez 2 (słownie: dwie) osoby; b) przyjmowania należności (zapłaty) za zatankowany gaz w wysokości zgodnej z paragonem fiskalnym; c) rozliczania z Zamawiającym kwot wpłaconych za zatankowany gaz każdorazowo jeżeli kwota przekroczy zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w najbliższym możliwym terminie otwarcia kasy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.; d) sporządzania raportów miesięcznych (ilościowych, wartościowo-ilościowych) oraz zestawienia faktur za dany miesiąc kalendarzowy dotyczących klientów, którzy zawarli z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Pomorski Oddział Handlowy w Gdańsku, ul.wałowa 41/43; umowy tankowanie bezgotówkowe ; e) codzienne sporządzanie raportów ilościowych dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. po zakończeniu tankowania autobusów; 2/22

3 f) sporządzania codziennych raportów fiskalnych, a ostatniego dnia miesiąca 2 (słownie: dwóch) raportów dobowych na rozpoczęcie obsługi kasowej oraz na zakończenie; pierwszego dnia miesiąca sporządzenie miesięcznego raportu fiskalnego przed pierwszą operacja kasową; w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic sporządzanie stosownych notatek; g) wystawianie kontrahentom faktur VAT w imieniu i na rzecz Pomorskiego Oddziału Handlowego w Gdańsku, ul.wałowa 41/43; h) ewidencjonowanie dokumentów fiskalnych i przekazywanie ich do Pomorskiego Oddziału Handlowego w Gdańsku, ul.wałowa 41/43, jeden raz w miesiącu za pisemnym ( pod rygorem nieważności )-pokwitowaniem; i) zgłaszanie Zamawiającemu zapotrzebowania na materiały biurowe ( rolki kasowe, tonery, papier, itp. ) z odpowiednim wyprzedzeniem ; j) prowadzenie ewidencji awarii stacji CNG; k) natychmiastowe zgłaszanie Zamawiającemu awarii oraz wszelkich nieprawidłowości w pracy stacji CNG ( telefonicznie numer tel.: p.iwona Bać lub p.leszek Kurzawa ) ; l) natychmiastowe zgłaszanie awarii oraz wszelkich nieprawidłowości w pracy stacji CNG pracownikom serwisu Górnośląskiego Zakładu Obsługi Gazownictwa sp. z o.o. ( telefonicznie numer tel.: p.sławomir Słodki ) ; m) wprowadzania zmian ceny gazu w systemie fakturowania na polecenie osoby upoważnionej przez Zamawiającego ; n) rzetelne zarządzanie gotówką z tytułu wpłat dokonanych za zatankowany gaz. B. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami prawa. Osoby wykonujące tankowanie pojazdów zobowiązane są do codziennego legitymowania się aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez Transportowy Dozór Techniczny w zakresie napełniania zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów. Przed rozpoczęciem świadczenia usług Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zaświadczenie kwalifikacyjne pracowników - do wglądu. dot. części I i części II 2. Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonywane przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 3. Oznaczenie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego-wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV : usługi ochroniarskie. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zapytania ofertowego przez podwykonawcę /podwykonawców. 3/22

4 6. Wykonawca przed terminem składania ofert będzie zobowiązany do dokonania wizji lokalnej siedziby Zamawiającego. Termin dokonania wizji lokalnej Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z : a/ p. Iwona Bać starszy specjalista ds. techniczno administracyjnych - tel w 266, (dni robocze w godzinach: ) lub b/ p.leszek Kurzawa Główny specjalista ds. techniczno-administracyjnych tel.: w.266 (dni robocze w godzinach : ) Wykonawca potwierdzi dokonanie wizji lokalnej poprzez złożenie stosownego oświadczenia na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY. 7. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umów o treści przedłożonej w załączniku numer 3 do niniejszego zapytania ofertowego WZORY UMÓW (dla każdej z części zapytania ofertowego oddzielnie) bez dokonywania w nich zmian. III. WARUNKI PŁATNOŚCI: wskazane we wzorach umów stanowiących załącznik numer 3 do niniejszego zapytania ofertowego. IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO : od dnia 1 marca 2013 roku godz do dnia 28 lutego 2015 roku godz V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY : 1. Ofertę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do zapytania ofertowego ) wraz z załącznikami należy złożyć w formie : pisemnej ( osobiście, listownie ) na adres : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska Gdynia pok. nr 3, Sekretariat 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami: ZAPYTANIE OFERTOWE - znak: PKM/O/1/13 Oferta ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE: OCHRONY OBIEKTÓW I MIENIA ORAZ TANKOWANIA POJAZDÓW NA STACJI CNG Nazwa i siedziba Wykonawcy:. Nie otwierać przed: 22 LUTEGO 2013 ROKU GODZ /22

5 W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ ZAMAWIAJACY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 1. Miejsce składania ofert : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska Gdynia pok. nr 3, Sekretariat Termin składania ofert : 22 lutego 2013 roku do godz Miejsce otwarcia ofert : Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska Gdynia pok. nr 20, sala konferencyjna Termin otwarcia ofert : 22 lutego 2013 roku godz Termin związania ofertą do dnia 21 marca 2013 roku. VII. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego; W celu wykazania, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego : a) Wykonawca jest zobowiązany posiadać koncesję na wykonywanie działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego (dotyczy pkt. II niniejszego zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO, pkt.1 CZĘŚĆ I, lit.a.). 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego; W celu wykazania, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego : 5/22

6 a) Wykonawcy są zobowiązani wykazać się należytym wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie minimum jednej usługi ochrony osób i/lub mienia o wartości nie niższej od zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego; W celu wykazania, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego: a) Wykonawca jest zobowiązany posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą od zł (słownie: sto tysięcy złotych ); b) Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności, tj. w zakresie ochrony obiektów i mienia na kwotę w wysokości minimum zł (słownie jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz nie mniejszej niż zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia: na ubezpieczenie OC z tytułu szkód wyrządzonych w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie bazy wyrządzonych w nieruchomościach dozorowanych przez Wykonawcę. 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 12 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane (podprogowych ) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.). 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców (określonych w pkt.1) wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie danych (informacji) zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą ( zgodnie z wykazem wskazanym w pkt. VIII zapytania ofertowego). VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY : Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: a) koncesji na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego (dotyczy pkt. II niniejszego zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO, pkt.1 CZĘŚĆ I, lit.a) ; 6/22

7 b) wypełnionego wykazu (stanowiącego załącznik numer 2 do zapytania ofertowego WYKAZ USŁUG) wykonanych/wykonywanych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania ofert) usług/usługi ochrony osób i/lub mienia, a w przypadku, a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednej usługi ochrony osób i/lub mienia o wartości nie niższej od zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, z podaniem ich/jej wartości (brutto), dat/daty wykonania, odbiorców/odbiorcy; c) dokumentów/dokumentu (np. referencji) potwierdzających, że usługa/usługi wskazane w WYKAZIE USŁUG zostały/została wykonane/a lub są /jest wykonywane/a należycie; d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie niższą od zł (słownie: sto tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; UWAGA : - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. - Informacje o których mowa wyżej, określone w walucie innej niż PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP obowiązującego w dniu opublikowania zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego. e) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego, aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności, tj. w zakresie ochrony obiektów i mienia na kwotę w wysokości minimum zł (słownie jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz nie mniejszej niż zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia: - na ubezpieczenie OC z tytułu szkód wyrządzonych w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie bazy, - wyrządzonych w nieruchomościach dozorowanych przez Wykonawcę. f) aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o 12 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane (podprogowych ) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 12 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane (podprogowych ) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.) (na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego -FORMULARZ OFERTY); 7/22

8 g) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, h) oświadczeń (na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego -FORMULARZ OFERTY) potwierdzających, że Wykonawca : zapoznał się z zapytaniem ofertowym dotyczącym postępowania numer sprawy : PKM/O/1/13 (w tym - opisem przedmiotu zapytania ofertowego) i nie wnosi do niego zastrzeżeń, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 12 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane ( podprogowych ) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.). dokonał wizji lokalnej siedziby Zamawiającego. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form: - oryginały - kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę UWAGA : 1/ w przypadku braku dołączenia do oferty któregokolwiek z w/w dokumentów lub oświadczeń lub złożenia ich w niewłaściwej formie Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym (w wezwaniu) terminie. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. 2/ Zamawiający może zwrócić się także o wyjaśnienie treści w/w dokumentów lub oświadczeń dołączonych do oferty w wyznaczonym (w wezwaniu) terminie. Brak złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. IX.KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE : 1. cena 100 % 2. cena musi obejmować: a) wartość ryczałtową przedmiotu zapytania ofertowego w skali jednego miesiąca [łącznie za usługi opisane w pkt. II zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( pkt.1, cześć I i część II)], b) należny podatek VAT. 8/22

9 UWAGA : a/ W okresie obowiązywania umowy cena netto za usługi stanowiące przedmiot zapytania ofertowego nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. Wysokość stawki należnego podatku VAT może ulec zmianie wskutek jej urzędowej zmiany na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. W takim przypadku nowa stawka podatku VAT obowiązywać będzie od daty wejścia w życie przepisów zmieniających jej wysokość. b/ Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza. X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI : a/ p. Iwona Bać starszy specjalista ds. techniczno administracyjnych - tel w 266, ( dni robocze w godzinach : ) b/ p.leszek Kurzawa - Główny specjalista ds. techniczno-administracyjnych tel.: w.266 (dni robocze w godzinach : ) 9/22

10 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY : PKM/O/1/13 FORMULARZ OFERTY......, dnia... / pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ / miejscowość/ OFERTA na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów na stacji CNG usytuowanej w Gdyni, ul.chwaszczyńska 169 numer sprawy: PKM/O/1/13 I.DANE WYKONAWCY :... [nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy]... [siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy] numer telefonu...numer faksu... REGON:...NIP... NUMER RACHUNKU BANKOWEGO :... II. CENA *: Oferuje wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego za cenę ryczałtową w skali jednego miesiąca : - cena brutto:...(słownie:......) złotych - podatek VAT :... %(słownie:......) 10/22

11 w tym : CZĘŚĆ I - cena netto:...(słownie:......) złotych - podatek VAT :... % (słownie:......) CZĘŚĆ II - cena netto:...(słownie:......) złotych - podatek VAT :... % (słownie:......) *Cena musi obejmować: cenę ryczałtową w skali jednego miesiąca za usługi stanowiące przedmiot zapytania ofertowego [łącznie za usługi opisane w pkt. II zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( pkt.1, cześć I i część II) ] oraz należny podatek VAT. III. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM : imię i nazwisko... stanowisko służbowe... numer telefonu... numer faksu... dni i godziny pracy... IV. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ EWENTUALNEJ UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY : imię i nazwisko... stanowisko służbowe... numer telefonu... numer faksu... dni i godziny pracy... 11/22

12 V. TERMIN ROZPOCZĘCIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OBJĘTYM PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( dzień/miesiąc/rok) :... VI. OŚWIADCZENIA : Oświadczam, że : - zapoznałem się z zapytaniem ofertowym dotyczącym postępowania numer sprawy : PKM/O/1/13 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, - posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego - nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 12 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane ( podprogowych ) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz z późn.zm.). - dokonałem wizji lokalnej siedziby Zamawiającego, - zobowiązuję się do zawarcia umów zgodnych ze wzorami umów stanowiącymi załącznik numer 3 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. - jestem związany ofertą do dnia 21 marca 2013 roku. VIII. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY STANOWIĄ ( wymienić) : / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 12/22

13 ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY : PKM/O/1/13 WYKAZ USŁUG..., dnia... / miejscowość/ / pieczątka nagłówkowa Wykonawcy / znak: PKM/O/1/13 WYKAZ USŁUG/USŁUGI Lp. OZNACZENIE ODBIORCY PRZEDMIOT USŁUGI DATA WYKONANIA USŁUGI WARTOŚĆ USŁUGI W BRUTTO ( w zł) UWAGA : Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty/dokument (np.referencje) potwierdzające, że usługa/usługi wskazane w WYKAZIE USŁUG zostały/została wykonane/a lub są /jest wykonywane/a należycie;... /pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 13/22

14 ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY : PKM/O/1/13 WZORY UMÓW UMOWA NUMER PKM/O/1/13 zawarta w dniu... roku w Gdyni pomiędzy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-571), ul.chwaszczyńska 169 (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ), NIP: , kapitał zakładowy: zł, reprezentowaną przez: a/... b/... zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a: 2/... zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści : ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania świadczenie usług w zakresie : całodobowego, we wszystkie dni tygodnia, świadczenie usług ochrony obiektów i mienia ZAMAWIAJĄCEGO zlokalizowanego w Gdyni, ul. Chwaszczyńska obejmujących w szczególności: a/ niedopuszczenie do kradzieży mienia ZAMAWIAJĄCEGO na terenie objętym ochroną, b/ ochrona siedziby ZAMAWIAJĄCEGO przed włamaniem i penetracją osób niepożądanych, c/ niedopuszczenie do wejścia i przebywania na terenie objętym ochroną - osób nieupoważnionych, d/ usuwanie z terenu objętego ochroną osób naruszających spokój i ustalony porządek prawny, w tym osób nietrzeźwych, narkomanów, itp., e/ stały monitoring terenu objętego ochroną, ciągłą i aktywną służbę pracowników WYKONAWCY na terenie objętym ochroną, f/ ustalanie przez pracowników WYKONAWCY uprawnień osób do przebywania na terenie objętym ochroną oraz legitymowanie osób przebywających na terenie objętym ochroną w celu ustalenia ich tożsamości i uprawnienia do przebywania na tym terenie, g/ ujęcie osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji, h/ uzbrajanie i rozbrajanie alarmów w budynku administracji, i/ każdorazowe przyjmowanie przez upoważnionego pracownika WYKONAWCY w depozyt kluczy od pomieszczeń biurowych, j/ wpuszczanie i wypuszczanie z terenu bazy pojazdów posiadających zezwolenie ZAMAWIAJĄCEGO, szlaban musi być opuszczany i podnoszony każdorazowodo uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM, 14/22

15 k/ wykonywanie poleceń Zarządu Przedsiębiorstwa Miejskiego sp. z o.o. w Gdyni w zakresie właściwego zabezpieczenia porządku i powierzonego do ochrony- mienia, l/ sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć i zabezpieczeń, m/ sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionych obiektów przez pracowników ZAMAWIAJĄCEGO oraz wyłączenia oświetlenia, n/ przeszkolenie - wskazanych pracowników ZAMAWIAJĄCEGO - w zakresie obsługi systemu alarmowego zainstalowanego w budynku administracji w terminie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, o/ wykonywanie przedmiotu umowy: całodobowe, we wszystkie dni tygodnia, przez pracowników WYKONAWCY schludnie i estetycznie umundurowanych (w sposób wskazujący na pełnioną funkcję). p/ kontrola przestrzegania zakazu parkowania pojazdów osobowych i dostawczych na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości -sporządzenie stosownych raportów z podaniem marki pojazdu, numer rejestracyjnego pojazdu oraz daty i godziny parkowania. 1.2 Usługi stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą przez pracowników WYKONAWCY zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 1.3 WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy/podwykonawcom.w przypadku naruszenia tego postanowienia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty przez WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości wskazanej w 5 pkt.5.2 niniejszej umowy. 2 WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Termin rozpoczęcia realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez WYKONAWCĘ 1 marca 2013 roku godz Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: do dnia 28 lutego 2015 roku do godziny Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości...zł (słownie:...) netto w skali jednego miesiąca. Do kwoty ten zostanie doliczony należny podatek VAT ( w obowiązującej wysokości ). 4.2 Kwota określona w pkt.4.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym - znak: PKM/O/1/ Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota netto określona w pkt. 4.1 umowy nie może ulec zmianie na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO. Wysokość stawki należnego podatku VAT może ulec zmianie wskutek jej urzędowej zmiany na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy. W takim przypadku nowa stawka podatku VAT obowiązywać będzie od daty wejścia w życie przepisów zmieniających jej wysokość. 4.4 Płatności za wykonywanie usług stanowiących przedmiot umowy następować będą miesięcznie, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia faktury VAT przez WYKONAWCĘ. 15/22

16 4.5 Płatności dokonywane będą przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY : W przypadku ewentualnej zwłoki w terminach płatności- określonych w pkt.4.4- WYKONAWCA może dochodzić odsetek od wartości nie zrealizowanej płatnościw wysokości odsetek ustawowych - za każdy dzień zwłoki 4.7 Płatności realizowane będą w PLN. 4.8 WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącania kar umownych obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy z wynagrodzenia należnego za miesiąc w którym wystąpiła okoliczność stanowiąca podstawę naliczenia kar umownych WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej wartości zawartej umowy netto (wysokość wynagrodzenia określonego w 4 pkt.4.1 umowy pomnożonego przez 24 miesiące ). 5.2 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej wartości zawartej umowy netto ( wysokość wynagrodzenia określonego w 4 pkt.4.1 umowy pomnożonego przez 24 miesiące ). 5.3 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych WYKONAWCA będzie ponosił odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w obiektach i mieniu ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także za inną szkodę w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO, o ile z okoliczności zdarzenia wynika bezspornie, iż WYKONAWCA - w normalnym toku pełnienia służby - mógł jej zapobiec lub przeciwdziałać. 6.2 WYKONAWCA ponosić będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoich pracowników w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO. 6.3 W przypadku wystąpienia szkody WYKONAWCA zobowiązany będzie do natychmiastowego powiadomienia organów ścigania oraz upoważnionego pracownika ZAMAWIAJĄCEGO. 6.4 W przypadku wystąpienia szkody w mieniu ZAMAWIAJĄCEGO - strony umowy sporządzą protokół inwentaryzacyjny określający rodzaj i jej zakres. 6.5 W przypadku zaniechania sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego wiążący dla stron jest protokół oględzin policyjnych. 6.6 Pracownicy ochrony będą zobowiązani do wykonywania poleceń ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy. Wystąpienie szkody na skutek wydanego przez ZAMAWIAJĄCEGO polecenia- zwalnia WYKONAWCĘ z obowiązku jej naprawienia, o ile WYKONAWCA uprzedzi ZAMAWIAJĄCEGO o możliwości zaistnienia szkody. 16/22

17 7 7.1 WYKONAWCA jest zobowiązany przez cały okres obowiązywania umowy - posiadać aktualną, opłaconą polisę (lub inny dokument) potwierdzającą, że WYKONAWCA jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności, tj. w zakresie ochrony obiektów i mienia na kwotę w wysokości minimum zł (słownie jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz nie mniejszej niż zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia: - na ubezpieczenie OC z tytułu szkód wyrządzonych w pojazdach komunikacji miejskiej na terenie bazy - wyrządzonych w nieruchomościach dozorowanych przez WYKONAWCĘ. 7.2 W przypadku upływu okresu ważności polisy (lub innego dokumentu) potwierdzającego ubezpieczenie WYKONAWCY w sposób i w zakresie wskazanym w pkt.7.1 WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU kolejną, opłaconą polisę (lub inny dokument) nie później niż 15 (słownie: piętnaście dni) przed upływem okresu ważności polisy ( lub innego dokumentu) dotychczasowej. Brak przedłożenia, w w/w terminie, ZAMAWIAJĄCEMU skutkować będzie natychmiastowym odstąpieniem przez ZAMAWIAJĄCEGO od niniejszej umowy i zapłatą przez WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości wskazanej w 5 pkt.5.2 niniejszej umowy Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: imię i nazwisko stanowisko służbowe numer telefonu numer faksu dni i godziny pracy 8.2 Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony WYKONAWCY : imię i nazwisko stanowisko służbowe numer telefonu numer faksu dni i godziny pracy 9 W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydzieści) od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 10 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie w szczególności - przepisy: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie osób i mienia. 17/22

18 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO Integralną część niniejszej umowy stanowią: a/ zapytanie ofertowe - znak: PKM/O/1/13, b/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym - znak: PKM/O/1/ Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 18/22

19 UMOWA NUMER PKM/O/1A/13 zawarta w dniu... roku w Gdyni pomiędzy Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-571), ul.chwaszczyńska 169 (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ), NIP: , kapitał zakładowy: zł, reprezentowaną przez: a/... b/... zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a: 2/... zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści : ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania w godzinach , we wszystkie dni tygodnia, świadczenie usług w zakresie: a) tankowania pojazdów na stacji CNG usytuowanej w Gdyni, ul.chwaszczyńska 169; - wymagana obsługa stacji: w godzinach pod poniedziałku do piątku do dnia 31 grudnia 2013 roku, w godzinach i w soboty i niedziele do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz w godzinach i codziennie od dnia 1 stycznia 2014 roku przez 1 (słownie: jedną) osobę, - wymagana obsługa stacji w godzinach szczytu, tj : w soboty i niedziele do dnia 31 grudnia 2013 roku, oraz we wszystkie dni tygodnia od dnia 1 stycznia 2014 roku przez 2 (słownie: dwie) osoby; b) przyjmowania należności (zapłaty) za zatankowany gaz w wysokości zgodnej z paragonem fiskalnym; c) rozliczania z ZAMAWIAJĄCYM kwot wpłaconych za zatankowany gaz każdorazowo jeżeli kwota przekroczy zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w najbliższym możliwym terminie otwarcia kasy Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.; d) sporządzania raportów miesięcznych (ilościowych, wartościowo-ilościowych) oraz zestawienia faktur za dany miesiąc kalendarzowy dotyczących klientów, którzy zawarli z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Pomorski Oddział Handlowy w Gdańsku, ul.wałowa 41/43; umowy tankowanie bezgotówkowe ; e) codzienne sporządzanie raportów ilościowych dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. po zakończeniu tankowania autobusów; f) sporządzania codziennych raportów fiskalnych, a ostatniego dnia miesiąca 2 (słownie: dwóch) raportów dobowych na rozpoczęcie obsługi kasowej oraz na zakończenie; pierwszego dnia miesiąca sporządzenie miesięcznego raportu fiskalnego przed pierwszą operacja kasową; w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic sporządzanie stosownych notatek; g) wystawianie kontrahentom faktur VAT w imieniu i na rzecz Pomorskiego Oddziału Handlowego w Gdańsku, ul.wałowa 41/43; 19/22

20 h) ewidencjonowanie dokumentów fiskalnych i przekazywanie ich do Pomorskiego Oddziału Handlowego w Gdańsku, ul.wałowa 41/43, jeden raz w miesiącu za pisemnym ( pod rygorem nieważności )-pokwitowaniem; i) zgłaszanie ZAMAWIAJĄCEMU zapotrzebowania na materiały biurowe ( rolki kasowe, tonery, papier, itp. ) z odpowiednim wyprzedzeniem ; j) prowadzenie ewidencji awarii stacji CNG; k) natychmiastowe zgłaszanie ZAMAWIAJĄCEMU awarii oraz wszelkich nieprawidłowości w pracy stacji CNG ( telefonicznie numer tel.: p.iwona Bać lub p.leszek Kurzawa ) ; l) natychmiastowe zgłaszanie awarii oraz wszelkich nieprawidłowości w pracy stacji CNG pracownikom serwisu Górnośląskiego Zakładu Obsługi Gazownictwa sp. z o.o. ( telefonicznie numer tel.: p.sławomir Słodki ) ; m) wprowadzania zmian ceny gazu w systemie fakturowania na polecenie osoby upoważnionej przez ZAMAWIAJĄCEGO ; n) rzetelne zarządzanie gotówką z tytułu wpłat dokonanych za zatankowany gaz. 1.2 Usługi stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą przez pracowników WYKONAWCY zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 1.3 Osoby wykonujące tankowanie pojazdów zobowiązane są do codziennego legitymowania się aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez Transportowy Dozór Techniczny w zakresie napełniania zbiorników CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów. Przed rozpoczęciem świadczenia usług WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU zaświadczenie kwalifikacyjne pracowników - do wglądu. W przypadku naruszenia tego postanowienia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty przez WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości wskazanej w 5 pkt.5.2 niniejszej umowy. 1.4 WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy/podwykonawcom. W przypadku naruszenia tego postanowienia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty przez WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości wskazanej w 5 pkt.5.2 niniejszej umowy. 2 WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Termin rozpoczęcia realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez WYKONAWCĘ 1 marca 2013 roku godz Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres : do dnia 28 lutego 2015 roku do godziny Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości...zł (słownie:...) netto w skali jednego miesiąca. Do kwoty ten zostanie doliczony należny podatek VAT ( w obowiązującej wysokości ). 4.2 Kwota określona w pkt.4.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w zapytaniu ofertowym - znak: PKM/O/1/ Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota netto określona w pkt. 4.1 umowy nie może ulec zmianie na niekorzyść ZAMAWIAJĄCEGO. Wysokość stawki 20/22

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWI

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWI Gdynia, dnia 14 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wywóz szlamu, jego utylizację oraz przeprowadzenie czyszczenia osadników i separatorów zlokalizowanych na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE. na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni ZAPYTANIE OFERTOWE Gdynia, dnia 7 marca 2014 roku na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 10/ZO/2014 I. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Gdynia, dnia 28 marca 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer

Bardziej szczegółowo

zapytanie ofertowe- numer sprawy1/zo/2012

zapytanie ofertowe- numer sprawy1/zo/2012 Gdynia, dnia 11 stycznia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Bardziej szczegółowo

zapytanie ofertowe-numer sprawy: 171/ZO/2012

zapytanie ofertowe-numer sprawy: 171/ZO/2012 Gdynia, dnia 14 grudnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2012): telefonów Panasonic, faksu Panasonic oraz drukarek atramentowych Epson Stylus Photo do ZKM numer sprawy:171/zo/2012

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 107/ZO/2013

numer sprawy: 107/ZO/2013 Gdynia, dnia 9 lipca 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie okresowego przeglądu technicznego, w tym przeglądu rocznego oraz pięcioletniego, obiektów budowlanych administrowanych przez Zarząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 23/ZO/2014

numer sprawy: 23/ZO/2014 Gdynia, dnia 10 marca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie, przechowanie opon zimowych, utylizację opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług mycia samochodów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 31/ZO/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług mycia samochodów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 31/ZO/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług mycia samochodów Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 31/ZO/2013 Gdynia, dnia 22 marca 2013 roku I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE l.dz.149/16

ZAPYTANIE OFERTOWE l.dz.149/16 Warszawa, dnia 24 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE l.dz.149/16 na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 91/ZO/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 91/ZO/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 91/ZO/2012 Gdynia, dnia 3 sierpnia 2012 roku I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę koszulek polo do Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę koszulek polo do Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 4 czerwca 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę koszulek polo do Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 55/ZO/2012 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie wraz z utylizacją opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie wraz z utylizacją opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 10 kwietnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie wraz z utylizacją opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 46/ZO/2012 I.

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Ryki, dnia 08 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną próbę ciśnieniową

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Ryki, dnia 20 lutego 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną próbę ciśnieniową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 158/ZO/2013

numer sprawy: 158/ZO/2013 Gdynia, dnia 28 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Zarządu Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 121/ZO/2012

numer sprawy: 121/ZO/2012 Gdynia, dnia 12 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oraz wymianę opon letnich na zimowe, przechowanie opon nadających się do dalszej eksploatacji oraz utylizację opon zużytych w 9 pojazdach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę odzieży, obuwia i rękawic roboczych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę odzieży, obuwia i rękawic roboczych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 13 kwietnia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę odzieży, obuwia i rękawic roboczych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 42/ZO/2015 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa jednostka kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa jednostka kultury. Kraków: Usługa fizycznej ochrony prowadzonej przez jednoosobowy posterunek ochronny - nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella- Sawickiego, pozostających w użytkowaniu Muzeum Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 GKM.7031.19.2014 Aleksandrów Kujawski, 20.11.2014 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wbpg.org.pl Gdańsk: Przetarg nieograniczony ZP/PN/2/2016 Usługa ochrony mienia oraz dozoru Numer

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro Dotyczy: dostawa gazu LPG do samochodu nauki jazdy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wbpg.org.pl Gdańsk: Przetarg nieograniczony ZP/PN/3/2015 usługa sprzątania pomieszczeń w 25 obiektach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZKM/ZC/228/16

Umowa nr ZKM/ZC/228/16 Umowa nr ZKM/ZC/228/16 zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZKM/ZC/228/16 w dniu 2016 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 12 czerwca 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 82/ZO/2013 I. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 146/ZO/2013 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

numer sprawy: 146/ZO/2013 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO): 1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: Gdynia, dnia 7 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę opon zimowych, wymianę opon letnich na zimowe, przechowanie opon nadających się do dalszej eksploatacji, utylizację opon zużytych oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, przedłużaczy, czajników i latarek do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, przedłużaczy, czajników i latarek do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 19 marca 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, przedłużaczy, czajników i latarek do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 28/ZO/2015 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wbpg.org.pl Gdańsk: Przetarg nieograniczony ZP/PN/3/2016 usługa sprzątania pomieszczeń w 25 obiektach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 157/ZO/2013

numer sprawy: 157/ZO/2013 Gdynia, dnia 10 października 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie prac konserwacyjnych masztu antenowego obok budynku Dyspozytorni ZKM w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej na rzecz Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

numer sprawy:186/zo/2012

numer sprawy:186/zo/2012 Gdynia, dnia 18 grudnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na umieszczenie, utrzymanie oraz stały nadzór (hosting) nad serwisem internetowym Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (domena: www.wybieramekotransport.pl)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usług w zakresie prania wodnego i chemicznego sortów mundurowych na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usług w zakresie prania wodnego i chemicznego sortów mundurowych na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Gdynia, dnia 17 kwietnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usług w zakresie prania wodnego i chemicznego sortów mundurowych na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 49/ZO/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 3-do zadania I UMOWA Nr zawarta w dniu 2010 r. w wyniku przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 08.06.2010 Dz.U. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 83-322 Skórcz ul. Spacerowa 13 zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 59/ZO/2014

numer sprawy: 59/ZO/2014 Gdynia, dnia 8 maja 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę baterii, żarówek, czajników, odkurzaczy, worków papierowych oraz lampek biurowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 59/ZO/2014

Bardziej szczegółowo

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2 Wzór umowy. Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Chełmcu pomiędzy: Gminą Chełmiec z siedzibą w 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-07-03 10:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp7legnica.szkolnastrona.pl Legnica: DOZÓR OBIEKTÓW SZKOŁY Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nazwa: Dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg Zawartość SIWZ: ROZDZIAŁ I - Instrukcja dla dostawców ROZDZIAŁ II - Oferta ROZDZIAŁ III

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... 2013 r. w Słubicach pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Słubicach, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice, NIP: 598-14-63-008, REGON 210467273, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę:

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę: ... (miejscowość, data) Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 1 57-400 Nowa Ruda Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y NR...

WZÓR U M O W Y NR... WZÓR U M O W Y NR... Zawarta w dniu... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Powstańców 13 41-300, w imieniu którego działają : 1 mgr Iwona KASPERCZYK

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w 2015r w budynkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w...pomiędzy: UMOWA 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez.. zwany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo