REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U nr 31 poz. 208) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U nr 57 poz. 361) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U nr 0 poz ) 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. (Dz. U nr 58 poz.483) 6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 im. Andrzeja Grubby Oddział przedszkolny klasa zerowa 1.Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy. 2. Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Rejestracji Podań dla dzieci 5 i 6 letnich 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1 niż wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata b) niepełnosprawność kandydata c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1

2 d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie g) objęcie pieczą zastępczą kandydata 4. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, jeśli w oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal są wolne miejsca. 6. Wymagane dokumenty: a) podanie wydrukowane z Elektronicznego Systemu Ewidencji Podań dla 5 i 6 - latków w mieście st. Warszawa podpisane przez rodzica/opiekuna. b) w celu potwierdzenia kryteriów ewentualnie dokumenty wskazane w ustawie. 7.Terminarz rekrutacji wyznacza Biuro Edukacji m.st. Warszawy Klasy ogólne 1. Do Szkoły Podstawowej nr 40 im. Andrzeja Grubby przyjmuje się: a) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. c) na wniosek rodziców ucznia powracającego z zagranicy, d) na wniosek rodziców osobę niebędącą obywatelem polskim. 2. Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Rejestracji Podań 3. Wymagane dokumenty a) Podanie wydrukowane z systemu i podpisane przez rodzica/opiekuna b) Świadectwo z ostatniego roku szkolnego, (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza), c) oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego na dany rok szkolny (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 4. Kryteria rekrutacji: do Szkoły Podstawowej nr 40 im. Andrzeja Grubby przyjmuje się uczniów do klas o profilu ogólnym i sportowym: a) Jeżeli liczba kandydatów do klas I Szkoły Podstawowej jest większa niż ilość miejsc, zostaje przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. b) W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną 2

3 5. Złożenie dokumentów w terminie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru Szkoły Podstawowej nr 40 im. Andrzeja Grubby przez kandydata i podstawą do umieszczenia go na liście przyjętych uczniów. 6. Procedura odwoławcza: a) w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, b) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o którym mowa w punkcie a) c) uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, które uprawniały do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 7. Terminarz rekrutacji - zgodnie z terminami podanymi przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy Klasy sportowe 1. O przyjęcie do klas sportowych szkoły podstawowej może się ubiegać kandydat, który: d) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza Przychodni Sportowo Lekarskiej, lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami (zaświadczenie dostarczone do sekretariatu szkoły przed przeprowadzeniem prób sprawności fizycznej), e) posiada pisemną zgodę rodziców ( prawnych opiekunów). 2. Szczegółowe zasady rekrutacji a) Wszystkie klasy sportowe: -ocena wysokości i masy ciała -ocena prób sprawności fizycznej: (1) skok w dal z miejsca, (2) bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 metrów z przenoszeniem klocków, (3) skłon tułowia w przód. (Załącznik nr 2 dla klasy I i załącznik nr 4 dla klas IV-VI niniejszego Regulaminu), b) Tenis stołowy: -ocena predyspozycji umiejętności technicznych: (1) podbijanie piłeczki strona forhendowa, podłoga, (2) podbijanie piłeczki strona bekhendowa, podłoga, (3) podbijanie piłeczki strona forhendowa, (4) podbijanie piłeczki strona bekhendowa. (Załącznik nr 3 dla klas I i załącznik nr 5 dla klas IV VI niniejszego Regulaminu). 3. Wymagane dokumenty: a) Rejestracja kandydata w Elektronicznym Systemie Ewidencji Podań dla 6 i 7 - latków w mieście st. Warszawa Podanie wydrukowane i podpisane przez rodzica/opiekuna b) zaświadczenie o stanie zdrowia, c) świadectwo z ostatniego roku szkolnego, 3

4 (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza), d) oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego na dany rok szkolny (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 4. Terminarz rekrutacji - zgodnie z terminami podanymi przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy 5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej, dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną. 6.Procedura odwoławcza: a) w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, b) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o którym mowa w punkcie a) c) uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, które uprawniały do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. GIMNAZJUM NR 39 im. Agaty Mróz Olszewskiej Klasy ogólne 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz Olszewskiej przyjmuje się : a) absolwentów szkól podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz Olszewskiej na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz Olszewskiej w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. c) na wniosek rodziców ucznia powracającego z zagranicy, d) na wniosek rodziców osobę niebędącą obywatelem polskim. 2. Rejestracja kandydata w Elektronicznym Systemie Ewidencji Podań do Gimnazjum w mieście st. Warszawa. 3.Wymagane dokumenty: a) podanie wydrukowane z Systemu i podpisane przez rodzica/opiekuna d) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku kandydatów do klasy II i III gimnazjum świadectwo z ostatniego roku szkolnego, w przypadku ucznia powracającego z zagranicy świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, w przypadku kandydata, który jest cudzoziemcem dokumentacja zgodnie z obowiązującym aktem prawnym) e) Zaświadczenie wynikach sprawdzianu w klasie VI, f) oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego na dany rok szkolny (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 4

5 4. Kryteria rekrutacji: a) Gimnazjum przyjmuje uczniów do klas o profilu ogólnym i sportowym. b) Dyrektor Gimnazjum do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do wiadomości warunki rekrutacji. c) jeżeli liczba kandydatów do klas I Gimnazjum jest większa niż ilość miejsc zostaje przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. d) W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną e) W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać wg następujących zasad: Kryterium Liczba punktów wynik sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej 0 40 Konkursy organizowane przez MKO lub pod patronatem MKO tytuł laureata 5 Konkursy organizowane przez MKO lub pod patronatem MKO tytuł finalisty 3 Ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: Języka polskiego 1 6 Matematyki 1 6 Historii i społeczeństwa 1 6 Przyrody 1 6 Języka obcego (podstawowego) 1 6 Średnia ocen uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (liczona do dwóch miejsc po przecinku) 0,00 6,00 Ocena z zachowania uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wzorowe 6 bardzo dobre 5 dobre 4 poprawne 1 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 3 Zawody wiedzy, zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w szczególnych osiągnięciach) Poziom powiatowy I, II III miejsce 1 pkt Poziom wojewódzki i wyższy I, II III miejsce 2 pkt max. 2 5

6 Zawody artystyczne, zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w szczególnych osiągnięciach) Poziom powiatowy I, II III miejsce 1 pkt max. 2 Poziom wojewódzki i wyższy I, II III miejsce 2 pkt Zawody sportowe, zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w szczególnych osiągnięciach) Poziom powiatowy I, II III miejsce 1 pkt max. 2 Poziom wojewódzki i wyższy I, II III miejsce 2 pkt Wolontariat z wpisem na świadectwo ukończenia szkoły 1 podstawowej f) o przyjęciu do Gimnazjum ucznia, który powraca z zagranicy lub ukończył szkołę za granicą lub ucznia pochodzącego z innego kraju decyduje Dyrektor Szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, g) złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie VI w terminie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru Gimnazjum Nr 39 przez kandydata i podstawą do umieszczenia go na liście przyjętych uczniów, 5. Procedura odwoławcza a) w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, b) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o którym mowa w punkcie a) c) uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, które uprawniały do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 6. Terminarz rekrutacji - terminarz ogłasza Biuro Edukacji m. st. Warszawy Klasy sportowe 1. O przyjęcie do klas I sportowej gimnazjum może się ubiegać kandydat, który: g) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza Przychodni Sportowo Lekarskiej, lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami (zaświadczenie dostarczone do sekretariatu szkoły przed przeprowadzeniem prób sprawności fizycznej), h) uzyska odpowiednią liczbę punktów za : - oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - za wyniki ze sprawdzianu po klasie VI, (zgodnie z ogólnymi zasadami przyjęć uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 39) - przeprowadzone próby sprawności fizycznej (załącznik nr 6-10) 6

7 oraz osiągnięcia sportowych w dyscyplinie kierunkowej (załącznik 11): - w tenisie stołowym. - w siatkówce dziewcząt i chłopców. - w koszykówce chłopców. - posiada pisemną zgodę rodziców ( prawnych opiekunów), (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 5. Kandydaci do klas I sportowych muszą przystąpić do testu sprawności fizycznej, który w zależności od dyscypliny obejmuje: a) Siatkówka chłopców i dziewcząt: -ocena wysokości i masy ciała, -ocena sprawności fizycznej: (1) skok w dal z miejsca, (2) bieg po kopercie, (3) rzut piłką lekarską, (4) wyskok dosiężny. (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu). -ocena zaawansowania technicznego: (1) odbicia górne, (2) odbicia dolne. (Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu). b) Koszykówka chłopców: -ocena wysokości i masy ciała, -ocena sprawności fizycznej: (1) skok w dal z miejsca, (2) bieg po kopercie, (3) rzut piłką lekarską, (4) wyskok dosiężny. (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu). -ocena zaawansowania technicznego: (1) slalom z kozłowaniem, (2) rzuty do kosza, (Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu). c) Tenis stołowy dziewcząt i chłopów: -ocena wysokości i masy ciała, -ocena sprawności fizycznej, (1) bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków, (Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu). -ocena zaawansowania technicznego: (1) odbijanie piłeczki półwolejem forhend, (2) odbijanie piłeczki półwolejem bekhend, (3) dbijanie piłeczki półwolejem raz forhernd, raz bekhend. (Załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu). d) Teakwondo bieg 50 m próba szybkości biegowej - skok w dal z miejsca - próba mocy (i siły nóg) - podciąganie na drążku - próba siły rąk i barków - bieg zwinnościowy 7

8 - skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s próba siły mięśni brzucha - skłon tułowia w przód próba gibkości 6. Rejestracja kandydata w Elektronicznym Systemie Ewidencji Podań do Gimnazjum w mieście st. Warszawa 7. Wymagane dokumenty: a) Podanie wydrukowane z systemu, podpisane przez rodzica/opiekuna b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, c) oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po klasie VI d) zaświadczenie o stanie zdrowia, e) oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego na dany rok szkolny (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 8. Terminarz rekrutacji:- wyznacza Biuro Edukacji m.st. Warszawy, a termin testu sprawności fizycznej - Mazowiecki Kurator Oświaty 9. Komisja Rekrutacyjna a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej sportowej, dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną 10. Procedura odwoławcza: a) w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, b) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o którym mowa w punkcie a) c) uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, które uprawniały do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 8

9 Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 20 r. Zgodnie z ar. 16 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 roku Nr 256, poz. 2527) oświadczam, iż w roku szkolnym 20 / 20 mój syn/moja córka* (imię i nazwisko dziecka) będzie realizował/a obowiązek szkolny w Zespole Szkół nr 68 Szkole podstawowej nr 40 im. Andrzeja Grubby* Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz Olszewskiej* w klasie ogólnej* w klasie sportowej* o profilu (czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych) * niepotrzebne skreślić 9

10 Załącznik nr 2 Zasady uzyskiwania punktów - ocena sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt dla klasy I szkoły podstawowej. Maksymalna ilość punktów do zdobycia 15 Skok w dal z miejsca. Wykonanie próby: Zawodnik staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami do linii wyznaczonej około 1 metra od materaców. Następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie od podłoża skacze jak najdalej. Ocena: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, powtarza skok. Z dwóch wykonanych skoków, miarą próby jest dłuższy. Wynik zapisujemy z dokładnością do 1 centymetra. Skok w dal z miejsca. dziewczęta chłopcy Powyżej 133 Powyżej poniżej79 poniżej 86 0 Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków, Wykonanie próby: Zawodnik staje w pozycji wykrocznej przed linią początkową oczekując na sygnał startu. Po sygnale rozpoczyna bieg do oddalonej o 10 metrów linii. Za nią położone są dwa klocki. Wykonujący próbę podnosi jeden z klocków (wymiary klocka 5x5x5 cm) biegnie z nim z powrotem do linii startu, kładzie klocek za linią, biegnie do linii końcowej i podnosi drugi klocek i biegnie na linię startu. Ocena: gdy klocek będzie wrzucony, a nie położony za linią, próbę uznajemy za nieważną i należy ją powtórzyć. Zawodnik wykonuje próbę dwa razy. Z dwóch wykonanych prób uznajemy wynik lepszy. Wynik podajemy w sekundach. 10

11 Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków dziewczęta chłopcy poniżej 13,5 poniżej 12,9 5 13,6 15,0 13,0 14,3 4 15,1 16,4 14,4 15,8 3 16,5 17,2 15,9 16,5 2 17,3 17,9 16,4 17,2 1 powyżej 17,8 powyżej 17,1 0 Skłon tułowia w przód. Wykonanie próby: Zawodnik staje bez obuwia na ławce, tak aby palce stóp znalazły się równo na jej krawędzi. Stopy złączone nogi proste w kolanach. Z tej pozycji ćwiczący wykonuje ruchem ciągłym skłon tułowia w przód tak, aby sięgnąć palcami jak najniżej wzdłuż listwy przymocowanej do ławki tak, aby 0 było na poziomie ławki. Ocena; Pozycję maksymalnego skłonu należy utrzymać przez 2 sekundy. Za każdy centymetr osiągnięty poniżej poziomu płaszczyzny ławki otrzymuje punkt dodatni. Za każdy centymetr osiągnięty powyżej poziomu płaszczyzny ławki otrzymuje punkt ujemny. Próba jest nieważna, jeżeli w czasie skłonu nogi są ugięte w stawach kolanowych lub gdy ruchy w czasie skłonu są gwałtowne. Wykonuje się 2 próby i zapisuje lepszy czas. Skłon tułowia w przód dziewczęta chłopcy powyżej 8 powyżej poniżej -2 poniżej

12 Załącznik nr 3 Zasady uzyskiwania punktów testy specjalistyczne z tenisa stołowego ocena predyspozycji i umiejętności technicznych chłopców i dziewcząt dla klasy I szkoły podstawowej Maksymalna ilość punktów do zdobycia 20 Podbijanie piłeczki strona forhendowa, podłoga. Ilość odbić Powyżej 10 5 Podbijanie piłeczki strona bekhendowa, podłoga. Ilość odbić Powyżej 10 5 Podbijanie piłeczki strona forhendowa. Ilość odbić Podbijanie piłeczki strona bekhendowa. Ilość odbić

13 Załącznik nr 4 Zasady uzyskiwania punktów - ocena sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt dla klasy IV VI szkoły podstawowej Maksymalna ilość punktów do zdobycia 15 Skok w dal z miejsca. Wykonanie próby: Zawodnik staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami do linii wyznaczonej około 1 metra od materaców. Następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie od podłoża skacze jak najdalej. Ocena: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, powtarza skok. Z dwóch wykonanych skoków, miarą próby jest dłuższy. Wynik zapisujemy z dokładnością do 1 centymetra. Skok w dal z miejsca. dziewczęta chłopcy Powyżej 162 Powyżej poniżej 101 poniżej Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków, Wykonanie próby: Zawodnik staje w pozycji wykrocznej przed linią początkową oczekując na sygnał startu. Po sygnale rozpoczyna bieg do oddalonej o 10 metrów linii. Za nią położone są dwa klocki. Wykonujący próbę podnosi jeden z klocków (wymiary klocka 5x5x5 cm) biegnie z nim z powrotem do linii startu, kładzie klocek za linią, biegnie do linii końcowej i podnosi drugi klocek. Ocena: gdy klocek będzie wrzucony, a nie położony za linią, próbę uznajemy za nieważną i należy ją powtórzyć. Zawodnik wykonuje próbę dwa razy. Z dwóch wykonanych prób uznajemy wynik lepszy. Wynik podajemy w sekundach. 13

14 Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków dziewczęta chłopcy poniżej 12,4 poniżej 11,7 5 12,5 13,5 11,8 12,9 4 13,4 14,7 12,8 14,1 3 14,8 15,3 14,2 14,7 2 15,4 15,9 14,8 15,3 1 powyżej 15,8 powyżej 15,4 0 Skłon tułowia w przód. Wykonanie próby: Zawodnik staje bez obuwia na ławce, tak aby palce stóp znalazły się równo na jej krawędzi. Stopy złączone nogi proste w kolanach. Z tej pozycji ćwiczący wykonuje ruchem ciągłym skłon tułowia w przód tak, aby sięgnąć palcami jak najniżej wzdłuż listwy przymocowanej do ławki tak, aby 0 było na poziomie ławki. Ocena; Pozycję maksymalnego skłonu należy utrzymać przez 2 sekundy. Za każdy centymetr osiągnięty poniżej poziomu płaszczyzny ławki otrzymuje punkt dodatni. Za każdy centymetr osiągnięty powyżej poziomu płaszczyzny ławki otrzymuje punkt ujemny. Próba jest nieważna, jeżeli w czasie skłonu nogi są ugięte w stawach kolanowych lub gdy ruchy w czasie skłonu są gwałtowne. Wykonuje się 2 próby i zapisuje lepszy czas. Skłon tułowia w przód. dziewczęta chłopcy powyżej 8 powyżej poniżej -2 poniżej

15 Złącznik nr 5 Zasady uzyskiwania punktów testy specjalistyczne z tenisa stołowego ocena predyspozycji i umiejętności technicznych chłopców i dziewcząt dla klasy IV-VI szkoły podstawowej Maksymalna ilość punktów do zdobycia 20 Podbijanie piłeczki strona forhendowa, podłoga. Ilość odbić Podbijanie piłeczki strona bekhendowa, podłoga. Ilość odbić Podbijanie piłeczki strona forhendowa. Ilość odbić Podbijanie piłeczki strona bekhendowa. Ilość odbić

16 Załącznik nr 6 Zasady uzyskiwania punktów - ocena sprawności fizycznej: siatkówka dziewcząt i chłopców, koszykówka chłopców dla klas gimnazjalnych Maksymalna ilość punktów do zdobycia 20 Skok w dal z miejsca Sprzęt i pomoce: materac, taśma miernicza; Sposób wykonania: badana osoba staje w odległości około 100 cm przed materacem i odbijając się równocześnie dwiema stopami od podłoża z równoczesnym wymachem rąk skacze jak najdalej w przód. Próbę powtarza trzykrotnie. Ocena: mierzy się najdalszy skok z dokładnością do 1cm. Próba skoczności dziewczęta (w cm) chłopcy (w cm) 176 i powyżej 212 i powyżej poniżej 144 poniżej Bieg po kopercie Sprzęt i pomoce: 5 chorągiewek co 150 cm, 2 czasomierze, taśma miernicza. Sposób wykonania: w prostokącie 500 x 300 cm, we wszystkich rogach i w środku na przecięciu się przekątnych ustawione są chorągiewki. Badana osoba startuje z pozycji wykrocznej (wysoki start) i omijając chorągiewki obiega je trzykrotnie po wyznaczonej trasie, nie dotykając chorągiewek żadną częścią ciała. Próbę wykonujemy dwukrotnie. Ocena: wynik próby stanowi czas nieprzerwanych obiegów, mierzony z dokładnością do 0,1 sek. Zapisujemy lepszy wynik. 16

17 Próba zwinności bieg po kopercie dziewczęta (czas w sek.) chłopcy (czas w sek.) poniżej s poniżej s s s s s s s s s 1 powyżej s powyżej s 0 Rzut piłką lekarską Sprzęt i pomoce: piłki lekarskie 3 kg, taśma miernicza; Sposób wykonania: badana osoba staje przed linią w rozkroku i trzymając oburącz piłkę nad głową wykonuje zamach i wyrzuca piłkę jak najdalej ( nie może przekroczyć linii ). Próbę powtarza trzy razy. Sposób oceny: odległość mierzymy w zaokrągleniu do 10 cm. Wyskok dosiężny Próba siły rzut piłką lekarską dziewczęta (m) Chłopcy (m) powyżej 6,1 m powyżej 7,4 m 5 5,3 6,0 m 6,4 7,3 m 4 4,4 5,2 m 5,4 6,3 m 3 3,5 4,3 m 4,6 5,3 m 2 3,0 3,4 m 3,5 4,5 m 1 poniżej 2,9 m poniżej 3,4 m 0 Sprzęt i pomoce: tablica pionowa ze skalą centymetrową. Sposób wykonania: badana osoba staje twarzą do tablicy z podziałką centymetrową. Zaznacza wyprostowanymi w górę rękoma wysokość dosiężną. Następnie ustawia się bokiem do tablicy i z półprzysiadu, ze skłonem tułowia w przód, z energicznym odbiciem wykonuje wyskok w górę zaznaczając palcami jednej ręki najwyższy punkt wyskoku na tablicy. Próbę powtarzamy 2 razy. Ocena: wynik próby stanowi różnica między wysokością wyskoku, a wysokością dosiężną mierzona w centymetrach. Zapisujemy lepszy wynik. w górę Próba skoczności wyskok dosiężny dziewczęta (cm) chłopcy (cm) powyżej 43 cm powyżej 49 cm cm cm cm cm cm cm cm cm 1 poniżej 19 cm poniżej 24 cm 0 17

18 Załącznik nr 7 Zasady uzyskiwania punktów testy specjalistyczne zaawansowania technicznego z siatkówki dziewcząt i chłopców dla klas gimnazjalnych Maksymalna ilość punktów do zdobycia 10 Wykonanie próby: Zawodnik odbija piłkę sposobem górnym i dolnym w kole o średnicy 4m. Liczy się ilość odbić. Próbę przerywamy w momencie wyjścia zawodnika za okręg lub upadku piłki na podłoże. Zawodnik może wykonać próbę trzykrotnie. Ocena próby: Odbicia sposobem górnym w kole o średnicy 4 m dziewczęta i chłopcy ilość odbić 10 odbić 5 9 odbić 4 8 odbić 3 7 odbić 2 6 odbić 1 poniżej 5 odbić 0 Odbicia sposobem dolnym w kole o średnicy 4 m dziewczęta i chłopcy ilość odbić 10 odbić 5 9 odbić 4 8 odbić 3 7 odbić 2 6 odbić 1 poniżej 5 odbić 0 18

19 Załącznik nr 8 Zasady uzyskiwania punktów testy specjalistyczne zaawansowania technicznego z koszykówki chłopców dla klas gimnazjalnych Maksymalna ilość punktów do zdobycia 10 Slalom z kozłowaniem piłki. Przygotowanie miejsca wykonania próby: na linii prostej odmierzamy trzy odcinki. Pierwszy w odległości 3,60 m od linii startu. Następne w odległości 1,80 m od siebie. Na wyznaczonych miejscach ustawiamy po jednej piłce lekarskiej. Wykonanie próby: zawodnik staje na starcie A przed pierwszą piłką lekarską, na sygnał startuje kozłując piłkę po prostej do punktu B, punkt C i D mija slalomem wracając do punktu B, skąd kozłuje po prostej do punktu A. Zawodnik kozłuje ze zmianą ręki w zależności mijania piłek lekarskich. Próbę wykonuje 3 razy na czas, liczy się najlepszy wynik. Ocena próby; Slalom z kozłowaniem piłki Liczba punktów Czas 5,00 5,80 5 5,81 6,61 4 6,62 7,42 3 7,43 8,23 2 8,24 9,04 1 Rzuty do kasza. Przygotowanie miejsca wykonania próby: Zaznaczamy 5 punktów, z których zawodnik będzie wykonywał rzuty. Punkty 1 i 5 są oznaczone na wysokości obręczy kosza, równolegle do linii końcowej w odległości 6 m od pionu obręczy kosza. Punkt 2 i 4 w promieniu 45 stopni od pionu obręczy w odległości 6 m od tego pionu. Punkt 3 wyznaczamy na linii rzutów osobistych. Wykonanie próby: zawodnik przechodzi kolejno przez wszystkie, oddaje z każdego z nich po 5 rzutów. Liczy się celne rzuty. Ocena próby; Rzuty do kosza Liczba punktów Ilość rzutów

20 Załącznik nr 9 Zasady uzyskiwania punktów - ocena sprawności fizycznej: chłopców i dziewcząt z tenisa stołowego dla klas gimnazjalnych Maksymalna ilość punktów do zdobycia 5 Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków, Wykonanie próby: Zawodnik staje w pozycji wykrocznej przed linią początkową oczekując na sygnał startu. Po sygnale rozpoczyna bieg do oddalonej o 10 metrów linii. Za nią położone są dwa klocki. Wykonujący próbę podnosi jeden z klocków (wymiary klocka 5x5x5 cm) biegnie z nim z powrotem do linii startu, kładzie klocek za linią, biegnie do linii końcowej i podnosi drugi klocek. Ocena: gdy klocek będzie wrzucony, a nie położony za linią, próbę uznajemy za nieważną i należy ją powtórzyć. Zawodnik wykonuje próbę dwa razy. Z dwóch wykonanych prób uznajemy wynik lepszy. Wynik podajemy w sekundach. Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków dziewczęta chłopcy poniżej 12,6 poniżej 11,8 5 12,7 13,6 11,9 12,9 4 13,7 14,8 13,0 14,1 3 14,9 15,8 14,2 15,2 2 15,9 16,3 15,3 16,2 1 powyżej 16,4 powyżej 16,3 0 20

21 Załącznik nr 10 Zasady uzyskiwania punktów testy specjalistyczne z tenisa stołowego, ocena predyspozycji i umiejętności technicznych chłopców i dziewcząt dla klas gimnazjalnych Maksymalna ilość punktów do zdobycia 15 Odbijanie piłeczki półwolejem forhend. Ilość odbić Odbijanie piłeczki półwolejem bekhend Ilość odbić Odbijanie piłeczki półwolejem raz forhend, raz bekhend. Ilość odbić

22 22

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej I. PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZS68 nr 12 /2014/2015 REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej z dnia 24.02.2015r. I. PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 w Warszawie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 w Warszawie REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 w Warszawie PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 1572 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 1572 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 2014/2015. Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 2014/2015. Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 014/015 Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły Ustawa z dnia 6 grudnia 013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU 1 Testy i próby sprawnościowe 1. Test ogólnej sprawności fizycznej składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej

ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum Nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej nr21/2015/2016 z dnia 29 lutego 2016r. ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej I. Podstawa Prawna:

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej sportowej gimnazjalnej o profilu koszykówka dziewcząt

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej sportowej gimnazjalnej o profilu koszykówka dziewcząt Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej sportowej gimnazjalnej o profilu koszykówka dziewcząt 1. Testy sprawności i kryteria punktowe dla kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego o specjalności

Bardziej szczegółowo

III. Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych młodzieży zamieszkałej poza obwodem gimnazjum

III. Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych młodzieży zamieszkałej poza obwodem gimnazjum Regulamin rekrutacji kandydatów do Gimnazjum nr 37 im.k.k.baczyńskiego I. Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 (Dz. U 2004 Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Regulamin naboru do klasy mistrzostwa sportowego o profilu siatkówki dziewcząt rocznika 2003 prowadzonej przez klub UKS Jedynka w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY Prawo przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych mają tylko kandydaci posiadający:

Bardziej szczegółowo

II. Zasady ogólne 1. W roku szkolnym 2017/2018 tworzy się oddziały sportowe o profilu piłka nożna / piłka siatkowa, klasa V i klasa VII.

II. Zasady ogólne 1. W roku szkolnym 2017/2018 tworzy się oddziały sportowe o profilu piłka nożna / piłka siatkowa, klasa V i klasa VII. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Stężycy z dnia 6 marca REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO o profilu piłka nożna/ piłka siatkowa w Szkole Podstawowej im. Marii

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE. Testy i próby sprawnościowe

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE. Testy i próby sprawnościowe SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE Testy i próby sprawnościowe 1. Test ogólnej sprawności fizycznej składa się z następujących prób: a) wytrzymanie w zwisie na drążku b)

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów.

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów. Testy sprawności fizycznej z motoryki i opanowania techniki wybranych elementów poszczególnych dyscyplin nabór do oddziału sportowego w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjęcia: O przyjęcie mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Ustawy z dnia 7 wrzesnia1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004r.Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Ustawy z dnia 7 wrzesnia1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004r.Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Kryteria rekrutacyjne do klasy mistrzostwa sportowego w koszykówce chłopców w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku - rok szk. 2016/2017 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Regulamin rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASADY WERYFIKACJI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU ŻEGLARSKIM W SZKOŁACH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

REGULAMIN ZASADY WERYFIKACJI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU ŻEGLARSKIM W SZKOŁACH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO REGULAMIN ZASADY WERYFIKACJI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU ŻEGLARSKIM W SZKOŁACH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 1. Nabór kandydatów do klas o profilu żeglarskim w Szkołach Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Przeprowadzanie testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej. Dz.U.2015.1580 z dnia 2015.10.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego w Bydgoszczy - profil piłka nożna mężczyzn

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego w Bydgoszczy - profil piłka nożna mężczyzn Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego w Bydgoszczy - profil piłka nożna mężczyzn Testy sprawności fizycznej do klas o specjalności piłka nożna chłopców Testy sprawności i kryteria

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 1580 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym Mięśnie brzucha Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły mięśni brzucha. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej na r.szk.2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej na r.szk.2016/2017 Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej na r.szk.2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności ogólnej poszczególnych dyscyplinach sportowych

Testy sprawności ogólnej poszczególnych dyscyplinach sportowych Procedury rekrutacji uczniów do pierwszej klasy sportowej o profilu piłka ręczna chłopców i dziewcząt, piłka nożna chłopców oraz pierwszej klasy gimnazjum mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół Sportowych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017.

Zasady rekrutacji do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017. Zasady rekrutacji do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji do klasy sportowej o specjalności piłka siatkowa dziewcząt i piłka ręczna pców na rok szkolny 2012/2013 w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. L. Kruczkowskiego w Zespole Szkół Licealnych

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 67 i Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 67 i Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 67 i Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 67 i Gimnazjum nr 2, dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH Gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH Gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH Gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. II LO im. Jana III Sobieskiego w Tczewie - REKRUTACJA 2016/2017 STRONA: 1 / 7 ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. Obowiązkowe testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa i piłka nożna w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 I Podstawa prawna 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. II LO im. Jana III Sobieskiego w Tczewie - REKRUTACJA 2017/2018 STRONA: 1 / 7 ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. Obowiązkowe testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej.

A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej. A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim 1. Kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego o kierunku biegi narciarskie obowiązują: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ul. Mazurska 40 w Szczecinie Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy.

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok 2011/12 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH NR 2 W BRZESKU NA ROK

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji. Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie i piłka ręczna w Szkole Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Chełmcu na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badany staje bokiem przy ścianie, na której zaznaczona jest wysokość

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO LEKKOATLETYCZNEGO Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO LEKKOATLETYCZNEGO Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu Załącznik nr 5a do Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO LEKKOATLETYCZNEGO Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GMINNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W WIELISZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GMINNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W WIELISZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GMINNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W WIELISZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badana staje bokiem przy ścianie, na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na r.szk.

Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na r.szk. Załącznik do Zarządzenia 4/2017 Dyrektora PSP12 z dn. 4.04.2017 Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na r.szk. 2017/18 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W DYSCYPLINIE SPORTU ZAPASY

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W DYSCYPLINIE SPORTU ZAPASY Załącznik Nr 13 do "Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie" REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W DYSCYPLINIE SPORTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu w roku szkolnym 2017/2018 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Gimnazjum nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9

REGULAMIN REKRUTACJI do Gimnazjum nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 REGULAMIN REKRUTACJI do Gimnazjum nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE

I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE 1. Przyjmowanie dzieci do szkoły odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest: złożyć zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU I. Informacje ogólne. W roku szkolnym 205/206 zostanie

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest: złożyć zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH DLA GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA GLIWICE W ROKU SZK. 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH DLA GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA GLIWICE W ROKU SZK. 2016/2017 Gliwice, 30 stycznia 2016r. ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH DLA GIMNAZJÓW NA TERENIE MIASTA GLIWICE W ROKU SZK. 2016/2017 1. Rekrutacja do oddziałów sportowych przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Zespole Szkół nr 1 prowadzi nabór do klasy pierwszej o profilu pływanie (dziecko nie musi umieć pływać). Postanowienia ogólne. 1. Do szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA Załącznik nr 4 ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA PIŁKA KOSZYKOWA Próby motoryczne 1) Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu Zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 25/2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu.1. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

III. Zasady rekrutacji.

III. Zasady rekrutacji. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM im. POLSKICH NOBLISTÓW W WIĘCBORKU O PROFILU PIŁKI KOSZYKOWEJ dla grupy dziewcząt I O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ dla grupy chłopców NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Zespole Szkół w Woli w roku szkolnym 2014/2015

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Zespole Szkół w Woli w roku szkolnym 2014/2015 Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Zespole Szkół w Woli w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej.

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. Próba sprawności Fizycznej od 1 do 100 Opis prób sprawności

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. Liceum Ogólnokształcącego. Liceum Ogólnokształcącego Sportowego

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. Liceum Ogólnokształcącego. Liceum Ogólnokształcącego Sportowego Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do Liceum Ogólnokształcącego Liceum Ogólnokształcącego Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 47 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2016/2017 tworzy klasę sportową o profilu kajakarstwo. 1 Zasady rekrutacji:

Szkoła Podstawowa nr 47 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2016/2017 tworzy klasę sportową o profilu kajakarstwo. 1 Zasady rekrutacji: Regulamin rekrutacji uczniów do klasy czwartej sportowej w Szkole Podstawowej nr 47 przy Zespole Szkół nr 25 Mistrzostwa Sportowego im. Bronisława Malinowskiego w Bydgoszczy Podstawa prawna 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie: 1. Ustawa z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Wtorek - 4.04.2017 r. Miejsce- obiekty sportowe szkoły- ul. Gietkowska 12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU OGÓLNYM

REGULAMIN NABORU DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU OGÓLNYM REGULAMIN NABORU DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU OGÓLNYM Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady ogólne 1. W Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 141 im. majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Warszawie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 141 im. majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 141 im. majora Henryka Dobrzańskiego Hubala w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RYDUŁTOWACH na rok szkolny 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RYDUŁTOWACH na rok szkolny 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RYDUŁTOWACH na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach

w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach Załącznik do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach z dnia 26 lutego 2016 r. Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie - Koźlu na rok szkolny 2014/2015

Zasady przyjmowania uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie - Koźlu na rok szkolny 2014/2015 Zasady przyjmowania uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie - Koźlu na rok szkolny 2014/2015 podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 2. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Testy sprawności fizycznej do klasy sportowej o profilu piłki koszykowej (dziewczęta) Termin I : 19 maja 2016 r., godzina 17.00 hala MORiW ul. Sienkiewicza 22 Termin II : 24 maja 2016 r.,godzina 17.00

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO-LICEALNYCH XXXIII LICEUM OGOLNOKSZTAŁCACE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI GIMNAZJUM NR 33

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO-LICEALNYCH XXXIII LICEUM OGOLNOKSZTAŁCACE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI GIMNAZJUM NR 33 ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO-LICEALNYCH XXXIII LICEUM OGOLNOKSZTAŁCACE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI GIMNAZJUM NR 33 Ul. Wyspiańskiego 27 TEL. 061 8664-226 FAX: 0-61-8658-297 60-751 Poznań e-mail: zsgl@33.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu

Zespół Szkolno Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLKUSZU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu ogłasza nabór do

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych oraz klas sportowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych oraz klas sportowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim Regulamin rekrutacji do klas pierwszych oraz klas sportowych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Na podstawie Zarządzenie Nr 5/2014 Dolno5lqskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ w Gimnazjum nr 3 im. Mistrzów Olimpijskich. we Wrocławiu

REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ w Gimnazjum nr 3 im. Mistrzów Olimpijskich. we Wrocławiu REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ w Gimnazjum nr 3 im. Mistrzów Olimpijskich Podstawa prawna: we Wrocławiu ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY I - PIŁKA SIATKOWA. w Gimnazjum im. V. Trozendorfa w Złotoryi na rok szkolny 2016/2017.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY I - PIŁKA SIATKOWA. w Gimnazjum im. V. Trozendorfa w Złotoryi na rok szkolny 2016/2017. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY I - PIŁKA SIATKOWA w Gimnazjum im. V. Trozendorfa w Złotoryi na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO

MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO MIĘDZYNARODOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ- KAJAKARSTWO Bateria testów składa się z 8 prób. Badania sprawności fizycznej zaleca się przeprowadzić w ciągu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, zaś 4,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KRÓLOWEJ JADWIGI W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KRÓLOWEJ JADWIGI W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KRÓLOWEJ JADWIGI W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Zasady ogólne 1. Do Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015 1 Zasady ogólne 1. W Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach zostaną utworzone

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Testy sprawnościowe do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Resovia Rzeszów 1. Próba szybkości 30 metrów. Wykonanie: Start z pozycji wysokiej na sygnał. Kandydat ma dwie próby, zaliczany jest wynik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu w roku szkolnym 2016/2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 7 w Elblągu

Gimnazjum 7 w Elblągu Gimnazjum 7 w Elblągu 82 300 Elbląg ul. Lotnicza 12 tel. / fax 055 625 88 21 gim7lot12elblag@wp.pl www.gimnazjum7.elblag.pl Zasady Rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 7 w Elblągu 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz.2156,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r, o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

Regulamin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora szkoły nr 4/2016 z dnia 26.02.2016r. Regulamin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 20004 r. nr 256, z późn.

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłka ręczna. w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie

Procedura rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłka ręczna. w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie Podstawa prawna: Procedura rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłka ręczna w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 roku, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 35 IM. GEN. BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej.

Rozdział I. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, zasadniczej szkoły zawodowej. Załącznik Nr 20 do Statutu ZSS ważny od dnia 27.02.2015 r. Regulamin przyjmowania kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku oraz przechodzenia uczniów z jednych typów

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NR 106 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70 NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NR 106 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NR 106 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej Gimnazjum 106 w Zespole Szkół nr 70 w Warszawie Podstawa prawna: art. 20c ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO W WĄBRZEŹNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018. Nabór do oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Hoża 88 na rok szkolny 2015/2016:

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Hoża 88 na rok szkolny 2015/2016: Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego w Warszawie, ul. Hoża 88 na rok szkolny 2015/2016: 1. Podstawa prawna. 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty KRYTERIA REKRUTACJI DO GIMNAZJUM IM. DR ANNY WRÓBEL W SYRYNI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 9

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 9 Regulamin naboru do szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na rok szkolny 2017/2018 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3. Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3. Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3 Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oraz zasady przyjęć uczniów do gimnazjum dyrektor

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ PIŁKA RĘCZNA

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ PIŁKA RĘCZNA KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ PIŁKA RĘCZNA Podstawa prawna: Art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/13/14. Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9

Uchwała nr 18/13/14. Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9 Uchwała nr 18/13/14 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9 z dnia 27.02.2014r. w sprawie: przyjęcia zmian w statucie szkoły i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Załącznik nr 3 do statutu Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie. Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4/17 do Statutu Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS 1

załącznik nr 4/17 do Statutu Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS 1 załącznik nr 4/17 do Statutu Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS 1 1 Zasady rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 33: a) Technikum Nr 6 b) Zasadniczej Szkoły

Bardziej szczegółowo