REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów do innych (Dz. U. Nr 31, poz. 208) 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 r. życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Klasy ogólne 1. Do Szkoły Podstawowej nr 40 przyjmuje się: Klasa I szkoły podstawowej: Dzieci siedmioletnie: a) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności, na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do Dyrektora szkoły b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Dzieci sześcioletnie: - mogą być przyjęte do klasy I szkoły podstawowej na wniosek rodziców skierowany do Dyrektora szkoły po spełnieniu następujących warunków: - objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki, - dziecko sześcioletnie, które nie było objęte żadną formą wychowania przedszkolnego, będzie mogło zostać przyjęte do pierwszej klasy szkoły podstawowej, jeśli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, Oddziały zerowe: Dzieci sześcioletnie: - z urzędu dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji Ludności, na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do Dyrektora Szkoły, - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 2. Wymagane dokumenty a) Podanie o przyjęcie do szkoły na druku szkolnym (dostępny w sekretariacie, na stronie internetowej: (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) b) Karta zdrowia c) 2 fotografie Strona 1 z 43

2 d) Świadectwo z ostatniego roku szkolnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza), e) Oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego na dany rok szkolny (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 3. Kryteria rekrutacji. a) Do Szkoły Podstawowej nr 40 przyjmuje się uczniów do klas o profilu ogólnym i sportowym. b) Jeżeli liczba kandydatów do klas I Szkoły Podstawowej jest większa niż ilość miejsc, zostaje przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. c) W przypadku kandydata powracającego z zagranicy postępuje się zgodnie z 19 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia MEN z dn. 20 lutego 2004r. d) O przyjęciu do Szkoły Podstawowej ucznia pochodzącego z innego kraju decyduje Dyrektor Szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. e) W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. f) Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna: -przeprowadza postępowanie rekrutacyjno kwalifikacyjne -sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego -ogłasza listę przyjętych do Szkoły Podstawowej i listę rezerwową. 4. Złożenie dokumentów w terminie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru Szkoły Podstawowej nr 40 przez kandydata i podstawą do umieszczenia go na liście przyjętych uczniów. 5. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej będą przyjmowane w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia listy w sekretariacie szkoły. 6. W sytuacji spornej ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły Podstawowej podejmuje Dyrektor. 7. Terminarz rekrutacji: a) Do 30 kwietnia należy składać podania o przyjęcie do szkoły. b) Ostatecznym terminem składania świadectw (w przypadku klasy wyższej niż pierwsza) oraz kart zdrowia dziecka jest pierwszy wtorek od daty zakończenia zajęć edukacyjnych. Klasy I sportowe 1. O przyjęcie do klas sportowych szkoły podstawowej może się ubiegać kandydat, który: a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza Przychodni Sportowo Lekarskiej, lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami, b) uzyska odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), c) posiada pisemną zgodę rodziców ( prawnych opiekunów), 2. Szczegółowe zasady rekrutacji a) Wszystkie klasy sportowe: -ocena wysokości i masy ciała -ocena prób sprawności fizycznej w formie zabawowej, (1) skok w dal z miejsca, (2) bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 metrów z przenoszeniem klocków, (3) skłon tułowia w przód. Strona 2 z 43

3 b) Tenis stołowy: -ocena predyspozycji umiejętności technicznych: (1) podbijanie piłeczki strona forhendowa, podłoga, (2) podbijanie piłeczki strona bekhendowa, podłoga, (3) podbijanie piłeczki strona forhendowa, (4) podbijanie piłeczki strona bekhendowa. 3. Wymagane dokumenty: a) podanie o przyjęcie do szkoły (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu), b) dwie podpisane fotografie, c) zaświadczenie o stanie zdrowia, d) oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego na dany rok szkolny (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 4. Terminarz rekrutacji: a) do 30 kwietnia b.r. składanie podań o przyjęcie do szkoły, b) termin przeprowadzenia testu sprawności fizycznej zgodnie z wydanym rozporządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, c) czwartego dnia (licząc dni robocze) po ostatnim terminie przeprowadzania prób sprawnościowych, następuje udostępnienie wyników z zakresu testu sprawności fizycznej, d) pierwszy piątek po zakończeniu roku szkolnego, do godziny ogłoszenie listy przyjętych do klasy I sportowej 5. Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna: a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej sportowej, dyrektor szkoły do dnia 28 lutego br. Powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjna, b) w skład komisji wchodzą: -wicedyrektor lub nauczyciel przewodniczący, -nauczyciele wybrani przez radę pedagogiczną, -trenerzy, instruktorzy prowadzący zajęcia w danym roczniku, c) zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej; -prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, -kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich, -przeprowadza sprawdzian, -ustala listę przyjętych do szkoły, -sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 6. W sytuacji spornej ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły Podstawowej podejmuje Dyrektor. Klasy IV sportowe 1. O przyjęcie do klasy IV sportowej szkoły podstawowej może się ubiegać kandydat, który: a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza Przychodni Sportowo Lekarskiej, lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami, b) uzyska odpowiednią liczbę punktów za wyniki z przeprowadzonych prób sprawności fizycznej oraz osiągnięć sportowych w dyscyplinie kierunkowej, wymienionej na świadectwie, (Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu), c) posiada pisemną zgodę rodziców ( prawnych opiekunów), 2. Szczegółowe zasady rekrutacji Strona 3 z 43

4 a) Tenis stołowy dziewcząt i chłopców (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) - ocena wysokości i masy ciała, - ocena sprawności fizycznej: (1) skok w dal z miejsca, (2) bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków, (3) skłon tułowia w przód. - ocena predyspozycji umiejętności technicznych: (1) podbijanie piłeczki - strona forhendowa, podłoga, (2) podbijanie piłeczki strona bekhendowa, podłoga, (3) podbijanie piłeczki strona forhendowa, (4) podbijanie piłeczki strona bekhendowa. b) Hokej na lodzie chłopców (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) - ocena wysokości i masy ciała, - ocena sprawności fizycznej: (1) sześcioskok, - ocena predyspozycji umiejętności technicznych: (1) jazda przodem i tyłem po ósemce. 3. Wymagane dokumenty: a) podanie o przyjęcie do szkoły (Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu), b) dwie podpisane fotografie, c) oryginał świadectwa ukończenia III klasy szkoły podstawowej, d) zaświadczenie o stanie zdrowia e) oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego na dany rok szkolny (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), f) aktualna legitymacja szkolna na egzaminie sprawnościowym. 4. Terminarz rekrutacji: a) do 30 kwietnia b.r. składanie podań o przyjęcie do szkoły, b) termin przeprowadzenia testu sprawności fizycznej zgodnie z wydanym rozporządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, c) czwartego dnia (licząc dni robocze) po ostatnim terminie przeprowadzania prób sprawnościowych, następuje udostępnienie wyników z zakresu testu sprawności fizycznej, d) pierwszy wtorek po zakończeniu roku szkolnego, składanie w sekretariacie szkoły oryginałów świadectw, e) pierwszy piątek po zakończeniu roku szkolnego, ogłoszenie listy przyjętych do klasy IV sportowej. 5. Szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna: a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej sportowej, dyrektor szkoły do dnia 28 lutego br. powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną, b) w skład komisji wchodzą: -wicedyrektor lub nauczyciel przewodniczący, -nauczyciele wybrani przez radę pedagogiczna, -trenerzy, instruktorzy prowadzący zajęcia w danym roczniku, c) zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej; -prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, -kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich, -przeprowadza sprawdzian, -ustala listę przyjętych do szkoły, -sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. Strona 4 z 43

5 6. W sytuacji spornej ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły Podstawowej podejmuje Dyrektor. GIMNAZJUM NR 39 Klasy ogólne 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 39 przyjmuje się : a) z urzędu absolwentów szkól podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 39. b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 39 w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 2. Wymagane dokumenty: a) Podanie o przyjęcie do szkoły na druku szkolnym (dostępny na stronie internetowej szkoły: podanie o przyjęcie do klasy ogólnej (Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu). b) Karta zdrowia c) 2 fotografie d) Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie VI (w przypadku kandydatów do klasy II i III gimnazjum świadectwo z ostatniego roku szkolnego) e) Oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego na dany rok szkolny (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 3. Kryteria rekrutacji: a) Gimnazjum przyjmuje uczniów do klas o profilu ogólnym i sportowym. b) Dyrektor Gimnazjum do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do wiadomości warunki rekrutacji. c) Jeżeli liczba kandydatów do klas I Gimnazjum jest większa niż ilość miejsc, zostaje przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. d) W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. e) Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna : -przeprowadza postępowanie rekrutacyjno kwalifikacyjne, -sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego, -ogłasza listę przyjętych do Gimnazjum i listę rezerwową f) Spoza obwodu Szkoły w pierwszej kolejności przyjmowani są: -uczniowie, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, -uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów ze sprawdzianu kompetencji oraz najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, -uczniowie, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej najwyższe oceny z zachowania g) Za wyniki ze sprawdzianu po szkole podstawowej kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów. h) Za oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki, obowiązkowego języka obcego, historii i przyrody kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów oraz 4 punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. Strona 5 z 43

6 Za uzyskaną ocenę z każdego z wymienionych przedmiotów uczeń może uzyskać punkty : Celujący 6 pkt Bardzo dobry 5 pkt Dobry 4 pkt Dostateczny 3 pkt Dopuszczający 1 pkt i) Punkty uzyskane za postawę ucznia wyrażoną oceną zachowania na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznawane są według następującej zasady : Zachowanie wzorowe 6 pkt Zachowanie bardzo dobre 5 pkt Zachowanie dobre 4 pkt Zachowanie poprawne 3 pkt j) Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów za udział i osiągnięcia w konkursach według załącznika nr10. k) W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają : -sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, -uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z języka polskiego i matematyki, -dzieci nauczycielskie (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela Dz. U. Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami). l) W przypadku kandydata do klasy pierwszej Gimnazjum, który powraca z zagranicy lub ukończył szkołę za granicą postępuje się zgodnie z 19 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia MEN z dn. 20 lutego 2004r. m) O przyjęciu do Gimnazjum ucznia pochodzącego z innego kraju decyduje Dyrektor Szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. n) Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie VI w terminie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru Gimnazjum Nr 39 przez kandydata i podstawą do umieszczenia go na liście przyjętych uczniów. o) Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej będą przyjmowane w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia listy w sekretariacie szkoły. p) W sytuacji spornej ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do Gimnazjum podejmuje Dyrektor. 4. Terminarz rekrutacji. a) Nie później niż na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych Dyrektor Gimnazjum sporządza listę uczniów szóstych klas szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 39, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy pierwszej. b) Do 30 kwietnia uczniowie składają podania (wraz z innymi wymaganymi dokumentami) o przyjęcie do Gimnazjum nr 39. c) Ostatecznym terminem składania oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie VI oraz kart zdrowia dziecka jest pierwszy wtorek od daty zakończenia zajęć edukacyjnych. d) Ogłoszenie listy przyjętych do klasy I gimnazjum nastąpi w pierwszy piątek po zakończeniu roku szkolnego do godz Strona 6 z 43

7 Klasy I sportowe 1. O przyjęcie do klas I sportowej gimnazjum może się ubiegać kandydat, który: a) wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza Przychodni Sportowo Lekarskiej, lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza zgodnie z przepisami, b) uzyska odpowiednią liczbę punktów za: - oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI, (zgodnie z ogólnymi zasadami przyjęć uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 39) - przeprowadzonych prób sprawności fizyczne oraz osiągnięć sportowych w dyscyplinie kierunkowej, wymienionej na świadectwie, (Załącznik nr 8, nr 3 i nr 11), - ma możliwość uzyskania dodatkowych punktów za udział i osiągnięcia w konkursach( Załącznik nr 10), c) posiada pisemną zgodę rodziców ( prawnych opiekunów). 2. Szczegółowe zasady rekrutacji a) Siatkówka chłopców i dziewcząt: -ocena wysokości i masy ciała, -ocena sprawności fizycznej: (1) bieg po kopercie, (2) rzut piłką lekarską, (3) wyskok dosiężny. -ocena zaawansowania technicznego: (1) odbicia górne, (2) odbicia dolne. b) Koszykówka chłopców: -ocena wysokości i masy ciała, -ocena sprawności fizycznej: (1) skok w dal z miejsca, (2) bieg po kopercie, (3) rzut piłką lekarską, (4) wyskok dosiężny. -ocena zaawansowania technicznego: (1) slalom z kozłowaniem, (2) rzuty do kosza, (3) koperta z kozłowaniem ze zmianą ręki. c) Tenis stołowy dziewcząt i chłopów: -ocena wysokości i masy ciała, -ocena sprawności fizycznej, (1) bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków, -ocena zaawansowania technicznego: (1) odbijanie piłeczki półwolejem forhend, (2) odbijanie piłeczki półwolejem bekhend, (3) odbijanie piłeczki półwolejem raz forhernd, raz bekhend. d) Hokej na lodzie chłopców -ocena wysokości i masy ciała, -ocena sprawności fizycznej: (1) sześcioskok, (2) bieg na 50 m. Strona 7 z 43

8 -ocena predyspozycji umiejętności technicznych: (1) jazda przodem i tyłem po ósemce, (2) jazda szybka na odcinku 36 m. 3. Wymagane dokumenty: a) podanie o przyjęcie do szkoły dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły: (Załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu), b) dwie podpisane fotografie, c) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, d) oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI e) zaświadczenie o stanie zdrowia, f) oświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego na dany rok szkolny (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), g) aktualna legitymacja szkolna na egzaminie sprawnościowym. 4. Terminarz rekrutacji: a) do 30 kwietnia b.r. składanie podań o przyjęcie do szkoły w formie elektronicznej b) termin przeprowadzenia testu sprawności fizycznej zgodnie z wydanym rozporządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, c) trzeciego dnia (licząc dni robocze) po ostatnim terminie przeprowadzania prób sprawnościowych, następuje udostępnienie wyników z zakresu testu sprawności fizycznej, d) do czwartego dnia (wtorek) po zakończeniu roku szkolnego, do godz składanie w sekretariacie szkoły oryginałów świadectw oraz zaświadczenia ze sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI, e) pierwszy piątek po zakończeniu roku szkolnego, do godziny ogłoszenie listy przyjętych do klas sportowych. 5. Szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna: a) w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej sportowej, dyrektor szkoły do dnia 28 lutego br. powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną, b) w skład komisji wchodzą: -wicedyrektor lub nauczyciel przewodniczący, -nauczyciele wybrani przez radę pedagogiczną, -trenerzy, instruktorzy prowadzący zajęcia w danym roczniku, c) zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno Kwalifikacyjnej; -prowadzi postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, -kwalifikuje kandydatów do przyjęcia na podstawie zaświadczeń lekarskich, -przeprowadza sprawdzian, -ustala listę przyjętych do szkoły, -sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 6. W sytuacji spornej ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do Gimnazjum, do klasy sportowej podejmuje Dyrektor. Strona 8 z 43

9 Załącznik Nr 1 Warszawa, dnia (imię/imiona i nazwisko kandydata) PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 40 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, do klasy Dane kandydata: 1. Data i miejsce urodzenie 2. PESEL 3. Adres zamieszkania kandydata Dzielnica Warszawy Adres zameldowania kandydata 4. Imiona i nazwisko rodziców (lub opiekunów) 5. Adres rodziców (lub opiekunów) 6. Telefon 7. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 68. (podpis rodziców lub opiekunów) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833) (podpis rodziców lub opiekunów) Strona 9 z 43

10 Informacje dodatkowe: 1. Skąd uzyskała Pani/Pan informację na temat szkoły (niepotrzebne skreślić) Znajomi/ Rodzina/ Internet/ Reklama/ Prasa/ Warszawski Informator Edukacyjny/ Trener/ 2. Co zdecydowało o wyborze naszej szkoły? 3. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych i regulaminie rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: Strona 10 z 43

11 Załącznik Nr 2 Warszawa, dnia Zgodnie z ar. 16 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 roku Nr 256, poz. 2527) oświadczam, iż w roku szkolnym 2010/2011 mój syn/moja córka* (imię i nazwisko dziecka) będzie realizował/a obowiązek szkolny w Zespole Szkół nr 68. (czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych) * niepotrzebne skreślić Strona 11 z 43

12 Załącznik nr 3 Zasady uzyskiwania punktów. Ad. 1 b) ocena sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt dla klasy I szkoły podstawowej. Skok w dal z miejsca. Wykonanie próby: Zawodnik staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami do linii wyznaczonej około 1 metra od materaców. Następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie od podłoża skacze jak najdalej. Ocena: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, powtarza skok. Z dwóch wykonanych skoków, miarą próby jest dłuższy. Wynik zapisujemy z dokładnością do 1 centymetra. Skok w dal z miejsca. dziewczęta chłopcy pkt. Powyżej poniżej79 Powyżej poniżej Strona 12 z 43

13 Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków, Wykonanie próby: Zawodnik staje w pozycji wykrocznej przed linią początkową oczekując na sygnał startu. Po sygnale rozpoczyna bieg do oddalonej o 10 metrów linii. Za nią położone są dwa klocki. Wykonujący próbę podnosi jeden z klocków (wymiary klocka 5x5x5 cm) biegnie z nim z powrotem do linii startu, kładzie klocek za linią, biegnie do linii końcowej i podnosi drugi klocek i biegnie na linię startu. Ocena: gdy klocek będzie wrzucony, a nie położony za linią, próbę uznajemy za nieważną i należy ją powtórzyć. Zawodnik wykonuje próbę dwa razy. Z dwóch wykonanych prób uznajemy wynik lepszy. Wynik podajemy w sekundach. Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków dziewczęta chłopcy pkt. poniżej 13,5 13,6 15,0 15,1 16,4 16,5 17,2 17,3 17,9 powyżej 17,8 poniżej 12,9 13,0 14,3 14,4 15,8 15,9 16,5 16,4 17,2 powyżej 17, Skłon tułowia w przód. Wykonanie próby: Zawodnik staje bez obuwia na ławce, tak aby palce stóp znalazły się równo na jej krawędzi. Stopy złączone nogi proste w kolanach. Z tej pozycji ćwiczący wykonuje ruchem ciągłym skłon tułowia w przód tak, aby sięgnąć palcami jak najniżej wzdłuż listwy przymocowanej do ławki tak, aby 0 było na poziomie ławki. Ocena; Pozycję maksymalnego skłonu należy utrzymać przez 2 sekundy. Za każdy centymetr osiągnięty poniżej poziomu płaszczyzny ławki otrzymuje punkt dodatni. Za każdy centymetr osiągnięty powyżej poziomu płaszczyzny ławki otrzymuje punkt ujemny. Próba jest nieważna, jeżeli w czasie skłonu nogi są ugięte w stawach kolanowych lub gdy ruchy w czasie skłonu są gwałtowne. Wykonuje się 2 próby i zapisuje lepszy czas. Strona 13 z 43

14 Skłon tułowia w przód dziewczęta chłopcy pkt. powyżej poniżej -2 powyżej poniżej Ad.2 a) tenis stołowy dziewcząt i chłopców. Ocena predyspozycji umiejętności technicznych dla klasy pierwszej szkoły podstawowej. Kryteria do prób sprawności fizycznej Podbijanie piłeczki strona forhendowa, podłoga. Ilość odbić punkty Powyżej 10 5 Strona 14 z 43

15 Podbijanie piłeczki strona bekhendowa, podłoga. Ilość odbić punkty Powyżej 10 5 Podbijanie piłeczki strona forhendowa. Ilość odbić punkty Podbijanie piłeczki strona bekhendowa. Ilość odbić punkty Maksymalna ilość punktów do zdobycia 20 Strona 15 z 43

16 Ad. 2 b SP ocena sprawności fizycznej w hokeju na lodzie. Ad. 2 d Gimnazjum ocena sprawności fizycznej w hokeju na lodzie. Wszystkie wyniki prób przeliczane są wg tabel tabel Międzynarodowego testu sprawności fizycznej dla hokeistów. Sześcioskok Sprzęt i pomoce: taśma miernicza. Wykonanie próby: Zawodnik staje przed linią startu w postawie rozkroczno wykrocznej. Wykonuje sześcioskok imitujący jazdę na łyżwach pomiędzy dwoma równoległymi liniami oddalonymi od siebie w odległości 40 cm. Ocena próby: Ocenia się długość skoku w centymetrach wg międzynarodowych hokejowych tabel sprawności fizycznej. Wieloskok nie zostaje zaliczony jeżeli zawodnik wykona skoki wewnątrz wyznaczonych równoległych linii. Bieg na 50 m Sprzęt i pomoce: stoper. Wykonanie próby: Zawodnik wykonuje bieg ze startu wysokiego. Ocena próby: Czas biegu mierzony w sekundach i dziesiętnych sekundy. Strona 16 z 43

17 Ad 2b SP Ocena predyspozycji umiejętności technicznych w hokeju na lodzie. Ad 2d Gimnazjum Ocena predyspozycji umiejętności technicznych w hokeju na lodzie. Wszystkie wyniki prób przeliczane są wg tabel fizycznej dla hokeistów. Międzynarodowego testu sprawności Jazda przodem i tyłem po ósemce Sprzęt i pomoce: 5 stojaków, stoper. Wykonanie próby: zawodnik startuje z miejsca ustawienia środkowego stojaka. Pokonuje 1 raz kopertę (40x15m) jadąc na łyżwach przodem, 1 raz tyłem Ocena: mierzymy czas obu przejazdów w minutach, sekundach i dziesiątych sekundy osobno w jeździe przodem i tyłem. Jazda szybka na odcinku 36 m. Sprzęt i pomoce: stoper. Wykonanie próby: zawodnik ustawiony na linii startu wykonuje na sygnał jazdę w przód na odcinku 36 m. Próbę wykonujemy 1 raz. Ocena: mierzymy czas obu przejazdów w sekundach i dziesiątych sekundy. Strona 17 z 43

18 Strona 18 z 43

19 Tabela wyników testu sprawności fizycznej dla hokeistów poza lodem bieg na punkty sześcioskok 50m 10 4,0 12, ,1 11, ,3 11, ,4 11, ,6 11, ,7 11, ,9 11, ,1 11, ,2 11, ,4 11, ,5 11, ,7 11, ,8 11, ,0 11, ,1 10, ,3 10, ,5 10, ,6 10, ,8 10, ,9 10, ,1 10, ,2 10, ,4 10, ,5 10, ,7 10, ,9 10, ,0 9, ,2 9, ,3 9, ,5 9, ,6 9, ,8 9, ,9 9, ,1 9, ,2 9, ,4 9, ,6 9, ,7 9, ,9 9, ,0 8, ,2 8,80 punkty sześcioskok bieg na 50m 51 10,3 8, ,5 8, ,6 8, ,8 8, ,0 8, ,1 8, ,3 8, ,4 8, ,6 8, ,7 8, ,9 7, ,0 7, ,2 7, ,4 7, ,5 7, ,7 7, ,8 7, ,0 7, ,1 7, ,3 7, ,4 7, ,6 7, ,8 7, ,9 6, ,1 6, ,2 6, ,4 6, ,5 6, ,7 6, ,8 6, ,0 6, ,2 6, ,3 6, ,5 6, ,6 6, ,8 6, ,9 5, ,1 5, ,2 5, ,4 5,60 Strona 19 z 43

20 Tabela wyników testu motorycznego dla hokeistów na lodzie punkty jazda przodem jazda tyłem jazda szybka 36 m 10 24,2 33,20 7, ,0 32,90 7, ,9 32,70 7, ,8 32,40 7, ,6 32,20 7, ,5 31,90 7, ,0 31,60 7, ,2 31,40 7, ,0 31,10 7, ,9 30,90 7, ,7 30,60 7, ,6 30,40 7, ,5 30,10 7, ,3 29,80 7, ,2 29,60 7, ,0 29,30 7, ,9 29,10 7, ,7 28,80 7, ,6 28,50 6, ,4 28,30 6, ,3 28,00 6, ,2 27,80 6, ,0 27,50 6, ,9 27,30 6, ,7 27,00 6, ,6 26,70 6, ,4 26,50 6, ,3 26,20 6, ,1 26,00 6, ,0 25,70 6, ,9 25,50 6, ,7 25,20 6, ,6 24,90 6, ,4 24,70 6, ,3 24,40 6, ,1 24,20 6, ,0 23,90 6, ,8 23,60 6, ,7 23,40 6, ,6 23,10 6, ,4 22,90 5,98 Strona 20 z 43

21 Tabela wyników testu motorycznego dla hokeistów na lodzie punkty jazda przodem jazda tyłem jazda szybka 36 m 51 18,3 22,60 5, ,1 22,40 5, ,0 22,10 5, ,8 21,80 5, ,7 21,60 5, ,5 21,30 5, ,4 21,10 5, ,3 20,80 5, ,1 20,50 5, ,0 20,30 5, ,8 20,00 5, ,7 19,80 5, ,5 19,50 5, ,4 19,30 5, ,2 19,00 5, ,1 18,70 5, ,0 18,50 5, ,8 18,20 5, ,7 18,00 5, ,5 17,70 5, ,4 17,50 5, ,2 17,20 5, ,1 16,90 4, ,9 16,70 4, ,8 16,40 4, ,7 16,20 4, ,5 15,90 4, ,4 15,60 4, ,2 15,40 4, ,1 15,10 4, ,9 14,90 4, ,8 14,60 4, ,6 14,40 4, ,5 14,10 4, ,4 13,80 4, ,2 13,60 4, ,1 13,30 4, ,9 13,10 4, ,8 12,80 4, ,6 12,50 4,22 Strona 21 z 43

22 Załącznik Nr 4 Warszawa, dnia 200 r. (imię i nazwisko kandydata) PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 40 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, do klasy Dane kandydata: 1. Data i miejsce urodzenie 2. Adres Dzielnica Warszawy 3. Imiona i nazwisko rodziców (lub opiekunów) 4. Adres rodziców (lub opiekunów) 5. Telefon 6. PESEL 7. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 68. (podpis rodziców lub opiekunów) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833) (podpis rodziców lub opiekunów) Strona 22 z 43

23 Informacje dodatkowe: 1. Skąd uzyskała Pani/Pan informację na temat szkoły (niepotrzebne skreślić) Znajomi/ Rodzina/ Internet/ Reklama/ Prasa/ Warszawski Informator Edukacyjny/ Trener/ 2. Co zdecydowało o wyborze naszej szkoły? 3. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych i regulaminie rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: 4. Wzrost matki Wzrost ojca Strona 23 z 43

24 Załącznik nr 5 Zasady uzyskiwania punktów. Ad. 2 a) ocena sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt dla klasy IV szkoły podstawowej. Skok w dal z miejsca. Wykonanie próby: Zawodnik staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami do linii wyznaczonej około 1 metra od materaców. Następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie od podłoża skacze jak najdalej. Ocena: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli skaczący po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, powtarza skok. Z dwóch wykonanych skoków, miarą próby jest dłuższy. Wynik zapisujemy z dokładnością do 1 centymetra. Skok w dal z miejsca. dziewczęta chłopcy pkt. Powyżej poniżej 101 Powyżej poniżej Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków, Wykonanie próby: Zawodnik staje w pozycji wykrocznej przed linią początkową oczekując na sygnał startu. Po sygnale rozpoczyna bieg do oddalonej o 10 metrów linii. Za nią położone są dwa klocki. Wykonujący próbę podnosi jeden z klocków (wymiary klocka 5x5x5 cm) biegnie z nim z powrotem do linii startu, kładzie klocek za linią, biegnie do linii końcowej i podnosi drugi klocek. Ocena: gdy klocek będzie wrzucony, a nie położony za linią, próbę uznajemy za nieważną i należy ją powtórzyć. Zawodnik wykonuje próbę dwa razy. Z dwóch wykonanych prób uznajemy wynik lepszy. Wynik podajemy w sekundach. Strona 24 z 43

25 Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków dziewczęta chłopcy pkt. poniżej 12,4 12,5 13,5 13,4 14,7 14,8 15,3 15,4 15,9 powyżej 15,8 poniżej 11,7 11,8 12,9 12,8 14,1 14,2 14,7 14,8 15,3 powyżej 15, Skłon tułowia w przód. Wykonanie próby: Zawodnik staje bez obuwia na ławce, tak aby palce stóp znalazły się równo na jej krawędzi. Stopy złączone nogi proste w kolanach. Z tej pozycji ćwiczący wykonuje ruchem ciągłym skłon tułowia w przód tak, aby sięgnąć palcami jak najniżej wzdłuż listwy przymocowanej do ławki tak, aby 0 było na poziomie ławki. Ocena; Pozycję maksymalnego skłonu należy utrzymać przez 2 sekundy. Za każdy centymetr osiągnięty poniżej poziomu płaszczyzny ławki otrzymuje punkt dodatni. Za każdy centymetr osiągnięty powyżej poziomu płaszczyzny ławki otrzymuje punkt ujemny. Próba jest nieważna, jeżeli w czasie skłonu nogi są ugięte w stawach kolanowych lub gdy ruchy w czasie skłonu są gwałtowne. Wykonuje się 2 próby i zapisuje lepszy czas. Skłon tułowia w przód. dziewczęta chłopcy pkt. powyżej poniżej -2 Maksymalna ilość punktów 15 pkt powyżej poniżej Strona 25 z 43

26 Ad.2 a) tenis stołowy dziewcząt i chłopców. Ocena: predyspozycji umiejętności technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej. Podbijanie piłeczki strona forhendowa, podłoga. Ilość odbić punkty Podbijanie piłeczki strona bekhendowa, podłoga. Ilość odbić punkty Podbijanie piłeczki strona forhendowa. Ilość odbić punkty Strona 26 z 43

27 Podbijanie piłeczki strona bekhendowa. Ilość odbić punkty Maksymalna ilość punktów do zdobycia 20 Strona 27 z 43

28 Załącznik Nr 6 Warszawa, dnia (imię/imiona i nazwisko kandydata) PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej nr 40 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, do klasy IV Dane kandydata: 1. Data i miejsce urodzenie 2. PESEL 3. Adres zamieszkania kandydata Dzielnica Warszawy Adres zameldowania kandydata 4. Imiona i nazwisko rodziców (lub opiekunów) 5. Adres rodziców (lub opiekunów) 6. Telefon 7. Nazwa, adres i telefon szkoły rejonowej Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 68. (podpis rodziców lub opiekunów) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833) (podpis rodziców lub opiekunów) Strona 28 z 43

29 Informacje dodatkowe: 1. Skąd uzyskała Pani/Pan informację na temat szkoły (niepotrzebne skreślić) Znajomi/ Rodzina/ Internet/ Reklama/ Prasa/ Warszawski Informator Edukacyjny/ Trener/ 2. Co zdecydowało o wyborze naszej szkoły? 3. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych i regulaminie rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: 4. Wzrost matki Wzrost ojca Strona 29 z 43

30 Załącznik nr 7 Warszawa, dnia (imię/imiona i nazwisko kandydata) PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, do klasy (ogólnej). Dane kandydata: 1. Data i miejsce urodzenie 2. PESEL 3. Adres zamieszkania kandydata Dzielnica Warszawy Adres zameldowania kandydata 4. Imiona i nazwisko rodziców (lub opiekunów) 5. Adres rodziców (lub opiekunów) 6. Telefon 7. Nazwa, adres i telefon gimnazjum rejonowego Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 68. (podpis rodziców lub opiekunów) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833) (podpis rodziców lub opiekunów) Strona 30 z 43

31 Informacje dodatkowe: 1. Skąd uzyskała Pani/Pan informację na temat szkoły (niepotrzebne skreślić) Znajomi/ Rodzina/ Internet/ Reklama/ Prasa/ Warszawski Informator Edukacyjny/ Trener/ 2. Co zdecydowało o wyborze naszej szkoły? 3. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych i regulaminie rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: Strona 31 z 43

32 Załącznik Nr 8 Zasady uzyskiwania punktów. Ad. 2 a) siatkówka dziewcząt i chłopców, Ad. 2 b) koszykówka chłopców. Kryteria do prób sprawności fizycznej Skok w dal z miejsca Sprzęt i pomoce: materac, taśma miernicza; Sposób wykonania: badana osoba staje w odległości około 100 cm przed materacem i odbijając się równocześnie dwiema stopami od podłoża z równoczesnym wymachem rąk skacze jak najdalej w przód. Próbę powtarza trzykrotnie. Ocena: mierzy się najdalszy skok z dokładnością do 1cm. Próba skoczności dziewczęta (w cm) chłopcy (w cm) pkt. 176 i powyżej poniżej i powyżej poniżej Bieg po kopercie Sprzęt i pomoce: 5 chorągiewek co 150 cm, 2 czasomierze, taśma miernicza. Sposób wykonania: w prostokącie 500 x 300 cm, we wszystkich rogach i w środku na przecięciu się przekątnych ustawione są chorągiewki. Badana osoba startuje z pozycji wykrocznej (wysoki start) i omijając chorągiewki obiega je trzykrotnie po wyznaczonej trasie, nie dotykając chorągiewek żadną częścią ciała. Próbę wykonujemy dwukrotnie. Ocena: wynik próby stanowi czas nieprzerwanych obiegów, mierzony z dokładnością do 0,1 sek. Zapisujemy lepszy wynik. Strona 32 z 43

33 Próba zwrotności bieg po kopercie dziewczęta (czas w sek.) chłopcy (czas w sek.) pkt. poniżej s s s s s powyżej s poniżej s s s s s powyżej s Rzut piłką lekarską Sprzęt i pomoce: piłki lekarskie 3 kg, taśma miernicza; Sposób wykonania: badana osoba staje przed linią w rozkroku i trzymając oburącz piłkę nad głową wykonuje zamach i wyrzuca piłkę jak najdalej ( nie może przekroczyć linii ). Próbę powtarza trzy razy. Sposób oceny: odległość mierzymy w zaokrągleniu do 10 cm. Strona 33 z 43

34 Próba siły rzut piłką lekarską dziewczęta (m) Chłopcy (m) pkt. powyżej 6,1 m 5,3 6,0 m 4,4 5,2 m 3,5 4,3 m 3,0 3,4 m poniżej 2,9 m powyżej 7,4 m 6,4 7,3 m 5,4 6,3 m 4,6 5,3 m 3,5 4,5 m poniżej 3,4 m Wyskok dosiężny Sprzęt i pomoce: tablica pionowa ze skalą centymetrową. Sposób wykonania: badana osoba staje twarzą do tablicy z podziałką centymetrową. Zaznacza wyprostowanymi w górę rękoma wysokość dosiężną. Następnie ustawia się bokiem do tablicy i z półprzysiadu, ze skłonem tułowia w przód, z energicznym odbiciem wykonuje wyskok w górę zaznaczając palcami jednej ręki najwyższy punkt wyskoku na tablicy. Próbę powtarzamy 2 razy. Ocena: wynik próby stanowi różnica między wysokością wyskoku, a wysokością dosiężną mierzona w centymetrach. Zapisujemy lepszy wynik. Próba skoczności wyskok dosiężny dziewczęta (cm) chłopcy (cm) pkt. powyżej 43 cm cm cm cm cm poniżej 19 cm powyżej 49 cm cm cm cm cm poniżej 24 cm w górę W próbach można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Strona 34 z 43

35 Ad. 2 a) siatkówka dziewcząt i chłopców. Ocena zaawansowania technicznego z siatkówki dziewcząt i chłopców. Wykonanie próby: Zawodnik odbija piłkę sposobem górnym i dolnym w kole o średnicy 4m. Liczy się ilość odbić. Próbę przerywamy w momencie wyjścia zawodnika za okręg lub upadku piłki na podłoże. Zawodnik może wykonać próbę trzykrotnie. Ocena próby: Odbicia sposobem górnym w kole o średnicy 4 m: - 10 odbić 5 punktów, - 9 odbić 4 punkty, - 8 odbić 3 punkty, - 7 odbić 2 punkty, - 6 odbić 1 punkt, - poniżej 5 odbić 0 punktów. Odbicia sposobem dolnym w kole o średnicy 4 m: - 10 odbić 5 punktów, - 9 odbić 4 punkty, - 8 odbić 3 punkty, - 7 odbić 2 punkty, - 6 odbić 1 punkt, - poniżej 5 odbić 0 punktów W próbach można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Strona 35 z 43

36 Ad. 2 b) Ocena zaawansowania technicznego z koszykówki chłopców. Slalom z kozłowaniem piłki. Przygotowanie miejsca wykonania próby: na linii prostej odmierzamy trzy odcinki. Pierwszy w odległości 3,60 m od linii startu. Następne w odległości 1,80 m od siebie. Na wyznaczonych miejscach ustawiamy po jednej piłce lekarskiej. Wykonanie próby: zawodnik staje na starcie A przed pierwszą piłką lekarską, na sygnał startuje kozłując piłkę po prostej do punktu B, punkt C i D mija slalomem wracając do punktu B, skąd kozłuje po prostej do punktu A. Zawodnik kozłuje ze zmianą ręki w zależności mijania piłek lekarskich. Próbę wykonuje 3 razy na czas, liczy się najlepszy wynik. Ocena próby; Liczba punktów Czas 5 5,00 5,80 4 5,81 6,61 3 6,62 7,42 2 7,43 8,23 1 8,24 9,04 Rzuty do kasza. Przygotowanie miejsca wykonania próby: Zaznaczamy 5 punktów, z których zawodnik będzie wykonywał rzuty. Punkty 1 i 5 są oznaczone na wysokości obręczy kosza, równolegle do linii końcowej w odległości 6 m od pionu obręczy kosza. Punkt 2 i 4 w promieniu 45 stopni od pionu obręczy w odległości 6 m od tego pionu. Punkt 3 wyznaczamy na linii rzutów osobistych. Wykonanie próby: zawodnik przechodzi kolejno przez wszystkie punkty, oddaje z każdego z nich po 5 rzutów. Liczy się celne rzuty. Ocena próby; Liczba punktów Ilość rzutów Koperta z kozłowaniem ze zmianą ręki. Przygotowanie miejsca wykonania próby: wyznacznikiem koperty jest boisko do siatkówki. Ustawiamy stojaki w jego narożnikach i na przecięciu przekątnych boiska. Strona 36 z 43

37 Wykonanie próby: zawodnik startuje z jednego z narożników A kozłując piłkę, biegnie w kierunku środkowego stojaka E, następnie kieruje się do stojaka B, C i D za każdym razem mijając stojak środkowy. Zawodnik wykonuje próbę 2 razy na czas, liczy się lepszy wynik. Ocena próby: Liczba punktów Czas 5 16,5 18,5 4 18,6 20,5 3 20,6 22,5 2 22,6 24,5 1 24,6 26,5 W próbach można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Strona 37 z 43

38 Ad. 2 c) ocena sprawności fizycznej chłopców i dziewcząt z tenisa stołowego. Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków, Wykonanie próby: Zawodnik staje w pozycji wykrocznej przed linią początkową oczekując na sygnał startu. Po sygnale rozpoczyna bieg do oddalonej o 10 metrów linii. Za nią położone są dwa klocki. Wykonujący próbę podnosi jeden z klocków (wymiary klocka 5x5x5 cm) biegnie z nim z powrotem do linii startu, kładzie klocek za linią, biegnie do linii końcowej i podnosi drugi klocek. Ocena: gdy klocek będzie wrzucony, a nie położony za linią, próbę uznajemy za nieważną i należy ją powtórzyć. Zawodnik wykonuje próbę dwa razy. Z dwóch wykonanych prób uznajemy wynik lepszy. Wynik podajemy w sekundach. Bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m z przenoszeniem klocków dziewczęta chłopcy pkt. poniżej 12,6 12,7 13,6 13,7 14,8 14,9 15,8 15,9 16,3 powyżej 16,4 poniżej 11,8 11,9 12,9 13,0 14,1 14,2 15,2 15,3 16,2 powyżej 16, Ad. 2 c ) Ocena zaawansowania technicznego z tenisa stołowego dziewcząt i chłopców. Odbijanie piłeczki półwolejem forhend. Ilość odbić punkty Strona 38 z 43

39 Odbijanie piłeczki półwolejem bekhend Ilość odbić punkty Odbijanie piłeczki półwolejem raz forhend, raz bekhend. Ilość odbić punkty Maksymalna ilość punktów do zdobycia 35 Strona 39 z 43

40 Załącznik nr 9 Warszawa, dnia (imię/imiona i nazwisko kandydata) PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15, do klasy (sportowej). Dane kandydata: 1. Data i miejsce urodzenie 2. PESEL 3. Adres zamieszkania kandydata Dzielnica Warszawy Adres zameldowania kandydata 4. Imiona i nazwisko rodziców (lub opiekunów) 5. Adres rodziców (lub opiekunów) 6. Telefon 7. Nazwa, adres i telefon gimnazjum rejonowego Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 68. (podpis rodziców lub opiekunów) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb szkoły zgodnie z Ustawą z dnia o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 833) (podpis rodziców lub opiekunów) Strona 40 z 43

41 Informacje dodatkowe: 1. Skąd uzyskała Pani/Pan informację na temat szkoły (niepotrzebne skreślić) Znajomi/ Rodzina/ Internet/ Reklama/ Prasa/ Warszawski Informator Edukacyjny/ Trener/ 2. Co zdecydowało o wyborze naszej szkoły? 3. Informacje dotyczące spotkań informacyjnych i regulaminie rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej szkoły: 4. Wzrost matki Wzrost ojca Strona 41 z 43

42 Załącznik nr 10 Zasady przeliczania punktów osiągnięć w konkursach. Osiągnięcia naukowe Punkty osiągnięcia na poziomie dzielnicy - udział 1 osiągnięcia na poziomie dzielnicy miejsca I III 3 osiągnięcia na poziomie Warszawy - udział 5 osiągnięcia na poziomie Warszawy miejsca I - III 8 osiągnięcia na poziomie województwa udział 10 osiągnięcia na poziomie województwa miejsca I III 15 osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim udział 20 osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim miejsca I III 25 Wszystkie osiągnięcia uczniów w konkursach powinny być potwierdzone przez Dyrekcję ukończonej szkoły. Strona 42 z 43

43 Załącznik nr 11 Zasady przeliczania punktów osiągnięć sportowych w dyscyplinie kierunkowej. Osiągnięcia sportowe Punkty osiągnięcia na poziomie dzielnicy - udział 1 osiągnięcia na poziomie dzielnicy miejsca I III 3 osiągnięcia na poziomie Warszawy - udział 5 osiągnięcia na poziomie Warszawy miejsca I - III 8 osiągnięcia na poziomie województwa udział 10 osiągnięcia na poziomie województwa miejsca I III 15 osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim udział 20 osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim miejsca I III 25 Wszystkie osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych powinny być potwierdzone przez Dyrekcję ukończonej szkoły lub osobę upoważnioną z klubu sportowego. Regulamin Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Nr 68 w Warszawie zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26 lutego 2010 r. Strona 43 z 43

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 w Warszawie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 w Warszawie REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 w Warszawie PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 1572 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 68 PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej I. PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej

REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZS68 nr 12 /2014/2015 REGULAMIN PRZYJĘĆ UCZNIÓW do Gimnazjum nr 39 im. Agaty Mróz-Olszewskiej z dnia 24.02.2015r. I. PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa o systemie oświaty z

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU. Testy i próby sprawnościowe SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU 1 Testy i próby sprawnościowe 1. Test ogólnej sprawności fizycznej składa się z następujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie. piłka siatkowa i piłka nożna. w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 Regulamin rekrutacji do klas sportowych w dyscyplinie piłka siatkowa i piłka nożna w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6 I Podstawa prawna 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

II. Zasady ogólne 1. W roku szkolnym 2017/2018 tworzy się oddziały sportowe o profilu piłka nożna / piłka siatkowa, klasa V i klasa VII.

II. Zasady ogólne 1. W roku szkolnym 2017/2018 tworzy się oddziały sportowe o profilu piłka nożna / piłka siatkowa, klasa V i klasa VII. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Zespołu Szkół w Stężycy z dnia 6 marca REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO o profilu piłka nożna/ piłka siatkowa w Szkole Podstawowej im. Marii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Przeprowadzanie testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej. Dz.U.2015.1580 z dnia 2015.10.09 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 9 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów.

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów. Testy sprawności fizycznej z motoryki i opanowania techniki wybranych elementów poszczególnych dyscyplin nabór do oddziału sportowego w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjęcia: O przyjęcie mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY Prawo przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych mają tylko kandydaci posiadający:

Bardziej szczegółowo

III. Zasady rekrutacji.

III. Zasady rekrutacji. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM im. POLSKICH NOBLISTÓW W WIĘCBORKU O PROFILU PIŁKI KOSZYKOWEJ dla grupy dziewcząt I O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ dla grupy chłopców NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 1580 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Regulamin naboru do klasy mistrzostwa sportowego o profilu siatkówki dziewcząt rocznika 2003 prowadzonej przez klub UKS Jedynka w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU OGÓLNYM

REGULAMIN NABORU DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU OGÓLNYM REGULAMIN NABORU DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU OGÓLNYM Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W DYSCYPLINIE SPORTU ZAPASY

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W DYSCYPLINIE SPORTU ZAPASY Załącznik Nr 13 do "Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie" REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W DYSCYPLINIE SPORTU

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 2014/2015. Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły

Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 2014/2015. Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy na rok szkolny 014/015 Podstawa prawna przyjęcia ucznia do szkoły Ustawa z dnia 6 grudnia 013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji do klasy sportowej o specjalności piłka siatkowa dziewcząt i piłka ręczna pców na rok szkolny 2012/2013 w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. L. Kruczkowskiego w Zespole Szkół Licealnych

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej sportowej gimnazjalnej o profilu koszykówka dziewcząt

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej sportowej gimnazjalnej o profilu koszykówka dziewcząt Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej sportowej gimnazjalnej o profilu koszykówka dziewcząt 1. Testy sprawności i kryteria punktowe dla kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego o specjalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU I. Informacje ogólne. W roku szkolnym 205/206 zostanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. II LO im. Jana III Sobieskiego w Tczewie - REKRUTACJA 2017/2018 STRONA: 1 / 7 ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. Obowiązkowe testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE. Testy i próby sprawnościowe

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE. Testy i próby sprawnościowe SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE Testy i próby sprawnościowe 1. Test ogólnej sprawności fizycznej składa się z następujących prób: a) wytrzymanie w zwisie na drążku b)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. II LO im. Jana III Sobieskiego w Tczewie - REKRUTACJA 2016/2017 STRONA: 1 / 7 ZAŁĄCZNIK NR 1. Egzamin sprawnościowy do klasy o profilu sportowym. Obowiązkowe testy sprawności ogólnej i specjalnej dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASADY WERYFIKACJI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU ŻEGLARSKIM W SZKOŁACH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

REGULAMIN ZASADY WERYFIKACJI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU ŻEGLARSKIM W SZKOŁACH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO REGULAMIN ZASADY WERYFIKACJI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO KLAS O PROFILU ŻEGLARSKIM W SZKOŁACH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 1. Nabór kandydatów do klas o profilu żeglarskim w Szkołach Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH Gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH Gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH Gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach PROCEDURA REKRUTACJI DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 58 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCHCH NR 1 IM. ROBERTA OSZKA

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 67 i Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 67 i Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 67 i Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 67 i Gimnazjum nr 2, dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie przyjmuje się

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej.

A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej. A. Kryteria przyjmowania uczniów mieszkających poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku do klasy pierwszej. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego

Bardziej szczegółowo

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym. Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej I gimnazjum. Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym Mięśnie brzucha Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły mięśni brzucha. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku rok szkolny 2013/2014 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO, DO KLASY CZWARTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SOKÓŁCE 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r, o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

3 Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna 4

3 Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna 4 Regulamin naboru uczniów do klasy z oddziałami sportowymi o profilu mini siatkówka w Szkole Podstawowej Nr 25 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 15 we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

2. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.

2. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły. REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W JASTRZĘBIU DO KLASY I O PROFILU SPORTOWYM I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodnicząca komisji. Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie i piłka ręczna w Szkole Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Chełmcu na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy.

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok 2011/12 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH NR 2 W BRZESKU NA ROK

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 11 im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w WAŁBRZYCHU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Na podstawie Zarządzenie Nr 5/2014 Dolno5lqskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego

Bardziej szczegółowo

I. Publiczna Szkoła Podstawowa

I. Publiczna Szkoła Podstawowa Załącznik Nr 1 Kryteria przyjmowania uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

III. Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych młodzieży zamieszkałej poza obwodem gimnazjum

III. Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych młodzieży zamieszkałej poza obwodem gimnazjum Regulamin rekrutacji kandydatów do Gimnazjum nr 37 im.k.k.baczyńskiego I. Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 (Dz. U 2004 Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

Ustawy z dnia 7 wrzesnia1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004r.Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Ustawy z dnia 7 wrzesnia1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004r.Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Kryteria rekrutacyjne do klasy mistrzostwa sportowego w koszykówce chłopców w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku - rok szk. 2016/2017 Regulamin

Bardziej szczegółowo

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badana staje bokiem przy ścianie, na

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim Zasady rekrutacji do I klasy mistrzostwa sportowego Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim 1. Kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego o kierunku biegi narciarskie obowiązują: 1)

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO LEKKOATLETYCZNEGO Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO LEKKOATLETYCZNEGO Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu Załącznik nr 5a do Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała Władysława Andersa w Opolu ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO LEKKOATLETYCZNEGO Publicznego Gimnazjum Nr 7 im. Generała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW

REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW REGULAMIN NABORU DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU MINI-PIŁKI KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT ORAZ MINI-PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Regulamin rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 20004 r. nr 256, z późn.

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego w Bydgoszczy - profil piłka nożna mężczyzn

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego w Bydgoszczy - profil piłka nożna mężczyzn Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum nr 15 Sportowego w Bydgoszczy - profil piłka nożna mężczyzn Testy sprawności fizycznej do klas o specjalności piłka nożna chłopców Testy sprawności i kryteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Gimnazjum nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9

REGULAMIN REKRUTACJI do Gimnazjum nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 REGULAMIN REKRUTACJI do Gimnazjum nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badany staje bokiem przy ścianie, na której zaznaczona jest wysokość

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest: złożyć zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 57 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 57 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 57 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WARSZAWIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna 1. Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie:

Podstawa prawna 1. Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PANIGRODZU Podstawa prawna 1 Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania dotyczące testu sprawnościowego dla kandydatów do klasy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat zobowiązany jest: złożyć zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu Zał. nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 25/2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu.1. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM IM. WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH -

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM IM. WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM IM. WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH - ODDZIAŁ SPORTOWY - ROK SZKOLNY 2013/2014. I. Informacje ogólne W roku szkolnym 2013/14 utworzony

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3. Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016

Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3. Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja uczniów do Gimnazjum Nr 3 Kryteria i warunki przyjęć uczniów do Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oraz zasady przyjęć uczniów do gimnazjum dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 18/13/14. Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9

Uchwała nr 18/13/14. Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9 Uchwała nr 18/13/14 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9 z dnia 27.02.2014r. w sprawie: przyjęcia zmian w statucie szkoły i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej na r.szk.2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej na r.szk.2016/2017 Załącznik do Statutu Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej na r.szk.2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 313 / 2015

Uchwała nr 313 / 2015 Uchwała nr 313 / 2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 w Legionowie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gimnazjum nr 4 im. A. Kamińskiego w Legionowie. Podstawa prawna: Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W CELESTYNOWIE. na rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W CELESTYNOWIE. na rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W CELESTYNOWIE I. PODSTAWA PRAWNA na rok szkolny 2010/2011 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GMINNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W WIELISZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GMINNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W WIELISZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GMINNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W WIELISZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU NA ROK SZKOLNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU NA ROK SZKOLNY PROCEDURA REKRUTACJI DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA i PŁYWANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłka ręczna. w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie

Procedura rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłka ręczna. w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie Podstawa prawna: Procedura rekrutacji do klasy sportowej o profilu piłka ręczna w Szkole Podstawowej nr 55 w Szczecinie 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 roku, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE

I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE 1. Przyjmowanie dzieci do szkoły odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum 7 w Elblągu

Gimnazjum 7 w Elblągu Gimnazjum 7 w Elblągu 82 300 Elbląg ul. Lotnicza 12 tel. / fax 055 625 88 21 gim7lot12elblag@wp.pl www.gimnazjum7.elblag.pl Zasady Rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 7 w Elblągu 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego 1 Podstawa prawna Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r.w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Podstawa prawna : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO O PROFILU PIŁKA NOŻNA/ PIŁKA SIATKOWA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 IM. BOHATERÓW POWIŚLA DĄBROWSKIEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ I. Podstawa prawna Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Strzybodze na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016.

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Strzybodze na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Strzybodze na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa tryb przyjmowania dzieci do Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015 1 Zasady ogólne 1. W Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach zostaną utworzone

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017.

Zasady rekrutacji do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017. Zasady rekrutacji do Gimnazjum Sportowego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie na rok szkolny 2016/2017 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 16 Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum

Rozdział 16 Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum Rozdział 16 Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum 39 1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się: 1) z urzędu - na podstawie zgłoszenia rodziców - absolwentów szkół

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W PIASKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W PIASKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ARMII KRAJOWEJ W PIASKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawa prawna 1.1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU na rok szkolny 2013/2014 Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na r.szk.

Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na r.szk. Załącznik do Zarządzenia 4/2017 Dyrektora PSP12 z dn. 4.04.2017 Regulamin Rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na r.szk. 2017/18 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KRÓLOWEJ JADWIGI W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KRÓLOWEJ JADWIGI W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. KRÓLOWEJ JADWIGI W DZIAŁDOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Zasady ogólne 1. Do Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW do Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu w roku szkolnym 2017/2018 PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej. w Szkole Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Radzionkowie

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej. w Szkole Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Radzionkowie Regulamin rekrutacji do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im Jana Pawła II w Radzionkowie I. Podstawy prawne Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady ogólne 1. W Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W KATOWICACH II ETAP EDUKACJI KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA.

REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W KATOWICACH II ETAP EDUKACJI KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA. REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W KATOWICACH II ETAP EDUKACJI KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna: a) Rozporządzenie MENiS z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni

Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni Regulamin rekrutacji do klasy czwartej sportowej o specjalności judo w Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Stanisława Staszica przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Stanisława Staszica przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Stanisława Staszica przy Miejskim Zespole Szkół w Porębie na rok szkolny 2014/2015 Wg postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP - DO.110.2.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2014/2015 DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA I PIŁKA SIATKOWA W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warunki kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ PIŁKA RĘCZNA

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ PIŁKA RĘCZNA KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ PIŁKA RĘCZNA Podstawa prawna: Art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Testy sprawności fizycznej do klasy sportowej o profilu piłki koszykowej (dziewczęta) Termin I : 19 maja 2016 r., godzina 17.00 hala MORiW ul. Sienkiewicza 22 Termin II : 24 maja 2016 r.,godzina 17.00

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. B. Chrobrego I GIMNAZJUM W ZAWIDOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. B. Chrobrego I GIMNAZJUM W ZAWIDOWIE REGULAMIN TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. B. Chrobrego I GIMNAZJUM W ZAWIDOWIE Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie REGULAMIN NABORU DO KLASY SPORTOWEJ w Publicznym Gminnym Gimnazjum NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Do klasy pierwszej gimnazjum o specjalności piłka nożna przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych. 2. Wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie w roku szkolnym 2014/2015 podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności ogólnej poszczególnych dyscyplinach sportowych

Testy sprawności ogólnej poszczególnych dyscyplinach sportowych Procedury rekrutacji uczniów do pierwszej klasy sportowej o profilu piłka ręczna chłopców i dziewcząt, piłka nożna chłopców oraz pierwszej klasy gimnazjum mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół Sportowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY I - PIŁKA SIATKOWA. w Gimnazjum im. V. Trozendorfa w Złotoryi na rok szkolny 2016/2017.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY I - PIŁKA SIATKOWA. w Gimnazjum im. V. Trozendorfa w Złotoryi na rok szkolny 2016/2017. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY I - PIŁKA SIATKOWA w Gimnazjum im. V. Trozendorfa w Złotoryi na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 1 IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Podstawę prawną rekrutacji stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie: 1. Ustawa z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA Załącznik nr 4 ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA PIŁKA KOSZYKOWA Próby motoryczne 1) Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE w roku szkolnym 2017/2018

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE w roku szkolnym 2017/2018 REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. C. K. NORWIDA w RADZYMINIE w roku szkolnym 2017/2018 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku na rok szkolny 2015/2016 do klas sportowych w dyscyplinach: piłka siatkowa (dziewczęta i chłopcy) piłka nożna (chłopcy)

Bardziej szczegółowo