Co to jest mapa bitowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co to jest mapa bitowa"

Transkrypt

1 Rys. A.1.3LNVHOHVNáDGDMFHVLQDPDSELWRZ Co to jest mapa bitowa 3U]H]PDSELWRZELWPDSOXEREUD]UDVWURZ\ ²WHUPLQ\WHX*\ZDQHVZ\PLHQQLH² rozumiemy obraz zbudowany z poszczególnych barwnych punktów (pikseli), rozmieszczonych QDUHJXODUQHMVLDWFH*G\PRFQRSRZLNV]\P\ PDSELWRZEG]LHP\PRJOL]REDF]\ü poszczególne piksele jako oddzielne kwadraciki SDWU]U\VXQHN$.D*G\REUD]OXEIRWRJUDILD MDNLHÄZFLJQLHP\ GRNRPSXWHUD]DSRPRF VNDQHUD]RVWDMSU]HWZRU]RQHGRSRVWDFLPDS\ ELWRZHM0DOXMFLHG\WXMFREUD] w przeznaczonym do tego programie takim jak np. Adobe Photoshop nie robimy nic innego, jak tylko zmieniamy kolory pikseli VNáDGDMF\FKVLQDGDQELWPDS $E\VNXWHF]QLHRSHURZDüPDSDPLELWRZ\PL PXVLP\QDXF]\üVLSRGHMPRZDüZáDFLZH GHF\]MHRGQRQLHLFKUR]G]LHOF]RFLJáEL koloru, formatu pliku i ewentualnej kompresji. =DMPLHP\VLWHUD]NROHMQRREMDQLHQLHP wszystkich tych terminów. 319

2 Dodatek A 5R]G]LHOF]Rü &Dá\NáRSRW]UR]G]LHOF]RFLSROHJDQDW\P*H WRMHGQRVáRZRX*\ZDQHMHVWQDRNUHOHQLHNLONX ]XSHáQLHUy*Q\FKU]HF]\1DMOHSV]HFRPR*HP\ wwhmv\wxdfml]urelüwrremdqlüwxnlond VSRUyGQDMF]FLHMVSRW\NDQ\FK]QDF]H 8ZDJD6SRUyGRPyZLRQ\FKSRQL*HMURG]DMyZ UR]G]LHOF]RFLW\ONRGZDSLHUZV]HGRW\F] EH]SRUHGQLRPDS\ELWRZHMMDNRWDNLHM 3R]RVWDá\PLURG]DMDPLUR]G]LHOF]RFL PRJOLE\P\VLQLH]DMPRZDüJG\E\P\ znujxvz\fk]dlqwhuhvrzdz\áf]\olvndqhu\ LGUXNDUNL6WRMHGQDNQLHGDVLXNU\ü SU]\GDWQHXU]G]HQLD 5R]G]LHOF]RüPDS\ELWRZHM = rozmiary mapy w pikselach 'RüF]VWRVá\V]\VLRNUHOHQLDZ rodzaju: ÄREUD]RUR]G]LHOF]RFLQD 2]QDF]D WRSRSURVWX*HGDQDPDSDELWRZDPD SLNVHOLGáXJRFLLSLNVHOLZ\VRNRFL:WHM NVL*FHGODXQLNQLFLDQLHSRUR]XPLHVWDUDOLP\ VLXQLNDüX*\ZDQLDVáRZDÄUR]G]LHOF]Rü w takim znaczeniu. Zamiast tego zawsze SLVDOLP\R rozmiarach mapy. 5R]G]LHOF]RüPDS\ELWRZHM 5R]G]LHOF]RüREUD]XPLHU]RQDZ pikselach na cal (ppi pixels per inch)wrlorüslnvholmdnd SU]\SDGDQDMHGHQFDOGáXJRFLOXEZ\VRNRFL REUD]X3U]\SXV]F]DOQLHZLNV]RüQDV]\FK &]\WHOQLNyZZRODáDE\Z\UD*DüUR]PLDU\ obrazka wfhqw\phwudfk7hfdohmhgqdnvwdn rozpowszechnione weudq*\guxnduvnlhm*hqlh SR]RVWDMHQDPQLFLQQHJRMDNGRVWRVRZDüVLGR RJyOQLHSU]\MW\FK]Z\F]DMyZ,VWQLHMHSURVWD PDWHPDW\F]QD]DOH*QRüSRPLG]\ UR]G]LHOF]RFLPDS\ELWRZHMMHMUR]PLDUDPL w pikselach i rozmiarami w calach. A mianowicie: UR]G]LHOF]Rü GáXJRüREUD]XZ calach / GáXJRüREUD]XZ pikselach lub UR]G]LHOF]Rü Z\VRNRüREUD]XZ calach / Z\VRNRüREUD]XZSLNVHODFK 320

3 Rys. A.2. Po lewej: obraz oryginalny, po prawej: tenvdpreud]srreql*hqlxur]g]lhof]rflgr SRáRZ\2EUD]SRSUDZHMMHVWGZDUD]\Z\*V]\L dwa UD]\V]HUV]\DOHLORüEXGXMF\FKJRSLNVHOL SR]RVWDáDWDVDPD1DMHGQÄSá\WN QDGDO SU]\SDGDRNRáRSLNVHOL ZREXUDFKXQNyZZ\MG]LHRF]\ZLFLH GRNáDGQLHWRVDPR 7D]DOH*QRüPDLVWRWQHNRQVHNZHQFMH SUDNW\F]QH1DSU]\NáDGMHOLXWZRU]\V] w Photoshopie obrazek our]g]lhof]rflppi i rozmiarach, powiedzmy, 10 na 10 centymetrów, a potem zmdnlfksu]\f]\q SRVWDQRZLV]SRGZ\*V]\üUR]G]LHOF]RüGR 300 SSLWRREUD]HNQDZ\GUXNXVNXUF]\VLGR UR]PLDUyZ]QDF]NDSRF]WRZHJR1LHGODWHJR*H SLNVHOH]QLHJR]QLNá\SRSURVWXVWHUD]JFLHM XSDNRZDQH3U]\UR]G]LHOF]RFLSSLZ]GáX* MHGQHJRFDODGáXJRFLREUD]NDPXVL]PLHFLüVL SRQDGF]WHURNURWQLHZLFHMSLNVHOLQL*SU]\ UR]G]LHOF]RFLppi. 7DVDPD]DVDGDG]LDáDWH*ZGUXJVWURQ 2EQL*HQLHUR]G]LHOF]RFLQS] 300 ppi na 72 SSLVSRZRGXMHSR]RUQHURQLFLHELWPDS\ 0yZLP\SR]RUQHJG\*LORüSLNVHOL EXGXMF\FKREUD]SR]RVWDMHWDVDPD1D Z\GUXNXMHGQDNZ]URVWWHQMHVWQDM]XSHáQLHM realny. Rysunek A.2 przedstawia obrazek, NWyUHJRUR]G]LHOF]RüREQL*RQRGRSRáRZ\ SLHUZRWQHMZDUWRFL3ROHZHMVWURQLHPDP\ RU\JLQDáSRSUDZHMÄUR]URQLW ELWPDS Zawiera ona tyle samo pikseli - tylko ZLNV]\FK=ZUyüXZDJMDNSRJRUV]\áDVL MDNRüREUD]X6]F]HU]HPyZLFWR SRJRUV]HQLH]RVWDáRWXQLHFRSU]HVDG]RQH² w celach dydaktycznych. ZSHZQRFLMHGQDN RQRQDVWSL=E\WZLHONLHSLNVHOHXZLGDF]QLDM VLZV]G]LHWDPJG]LHZREUD]LHZ\VWSXM MDNLHNROZLHNVNRQHNUDZG]LH6NRQHOLQLHV ]ENRZDQHLÄGU*FH DFDá\REUD]²QLHRVWU\ 'R]PLDQ\UR]G]LHOF]RFLLUR]PLDUyZREUD]ND w 3KRWRVKRSLHVáX*\SROHFHQLHImage Size (:LHONRüREUD]ND) z menu Image/ Adjust (Obrazek/ Dopasuj). Korzystanie z tego SROHFHQLD]RVWDáRGRNáDGQLHRPyZLRQH wur]g]ldohsrgur]g]ldáä6ndorzdqlh 3R Z\áF]HQLXRSFMLResample Image (Ponownie próbkuj obraz) w oknie dialogowym polecenia Image SizePR*HP\XVWDOLüUR]G]LHOF]Rü obrazu w pikselach na cal (parametr Resolution, 5R]G]LHOF]Rü:Sá\ZDWRQD rozmiary obrazka w druku, zgodnie z podanym Z\*HMUyZQDQLHP 321

4 Dodatek A 0R*HP\WH*]PLHQLüGáXJRüLV]HURNRü obrazka na wydruku (parametry Width, 6]HURNRü oraz Height, :\VRNRü w polu Print Size :LHONRüGUXNXFRRF]\ZLFLH VSRZRGXMHDXWRPDW\F]Q]PLDQ UR]G]LHOF]RFL3U]\XVWDODQLXGáXJRFL iv]hurnrflpr*hp\nru]\vwdü] cali albo zfhqw\phwuyzz\elhudmfrgsrzlhgql MHGQRVWN]OLVW\RERN-DNZLGDüRNQRImage SizeSR]ZDODQDPáDWZRRGF]\WDüMDNLHV wymiary obrazu w wybranej jednostce przy GDQHMUR]G]LHOF]RFLEH]GRNRQ\ZDQLDREOLF]H z kalkulatorem wunx Uwaga. Zmiany wprowadzane w oknie Image Size (:LHONRüREUD]ND) nie RGG]LDá\ZXMQD OLF]ESLNVHOLEXGXMF\FKREUD]W\ONRZWHG\ JG\Z\áF]RQDMHVWRSFMDResample Image (Ponownie próbkuj obraz) ugráxrnqd dialogowego. àdwzrxohf]áxg]hqlx*hjg\z oknie Image SizeZáF]\P\RSFMResample Image (Ponownie próbkuj obraz), EG]LHP\PRJOL zpdáhjrreud]ndxf]\qlügx*\]zlnv]dmfmhjr rozmiary wguxnx²qdsu]\nádg] 3 x 3 cm na 10 x 10 cm (parametry Width, 6]HURNRü oraz Height, :\VRNRü w polu Print Size :LHONRüGUXNX). 3KRWRVKRSGRGDRGSRZLHGQL LORüSLNVHOLZVWDZLDMFMHSRPLG]\SLNVHOH RU\JLQDOQHJRREUD]X2WU]\PDP\ZLFPDS ELWRZRZLNV]\FKUR]PLDUDFKZ druku, a przy tym orgsrzlhgqlrz\vrnlhmur]g]lhof]rfl1lh MHVWWRMHGQDNGREUHUR]ZL]DQLHPhotoshop nie PR*HGRGDüGRREUD]XV]F]HJyáyZNWyU\FK wqlpsu]hgwhpqlhe\ár8]\vndp\zlfreud] onudzg]ldfkpr*hqlhfrpqlhmgu*f\fkql* widzimy na rysunku A.2 po prawej stronie, ale równie nieostry (rysunek A.3). Znaczne SRZLNV]DQLHPDSELWRZ\FKMHVW]DZV]H QLHNRU]\VWQH1DOH*\RGSRF]WNXSUDFRZDü zpdsgrvwdwhf]qlhgx*e\ myfmsrwhp Z\GUXNRZDüEH]VNDORZDQLDZ odpowiedniej UR]G]LHOF]RFL-DNGX*DSRZLQQDE\üPDSD" 3U]\MPXMHVL*HGRX]\VNDQLDáDGQHJRZ\GUXNX SRZLQQRVLRGUD]XRSUDFRZDüPDSELWRZ o przewidzianych rozmiarach (w calach lub centymetrach), our]g]lhof]rfl±ud]\ ZLNV]HMQL*SODQRZDQDUR]G]LHOF]RüGUXNX (liniatura). OUR]G]LHOF]RFLGUXNXEG]LHPRZD wsxqnflhqdvwsq\p Rys. A.3. Po lewej: obraz oryginalny, po prawej: WHQVDPREUD]SRGZXNURWQ\PSRZLNV]HQLX2ED obrazy wydrukowano zwvdpur]g]lhof]rfl pomimo tego obraz po prawej jest nieostry. 8ZLGRF]QLáVLQDQLPQHJDW\ZQ\ZSá\Z skalowania 322

5 Rys. A.4.3REDUG]R]QDF]Q\PSRZLNV]HQLX IUDJPHQWXZ\GUXNRZDQHJRREUD]XPR*HP\ ]DXZD*\üNURSNLUDVWUD.URSNLUDVWUDVPQLHMV]H ZMDQLHMV]\FKSDUWLDFKREUD]XDZLNV]H² wflhpqlhmv]\fk=dzv]hmhgqdnur]vwdzlrqhv wuyzq\fkrgvwsdfk7djvwrünurshnudvwud PLHU]RQDQDFDOGáXJRFL]DGUXNRZDQHMVWURQ\WR ZáDQLHOLQLDWXUD 2EUD]\Uy*QLFHVLUR]G]LHOF]RFLF]VWR SU]\F]\QLDMQDPNáRSRWyZJG\SUyEXMHP\ SRáF]\üMHZ jednym dokumencie. Przy kopiowaniu fragmentów obrazu z jednego GRNXPHQWXGRGUXJLHJRQDOH*\]DZV]HSDPLWDü ozf]hqlhmv]\pvsudzg]hqlxu]hf]\zlvw\fk rozmiarów obu obrazów (rzeczywistych, to ]QDF]\Z\UD*RQ\FKZ pikselach). Inaczej NRSLRZDQHZ\FLQNLEGURVá\OXEPDODá\ w nieprzewidziany sposób, a7\eg]lhv]vl F]XáMDN$OLFMDZ Krainie Czarów. 5R]G]LHOF]RüZ\GUXNXlpi) Mapa bitowa drukowana jest w postaci rastra, ]ár*rqhjr] kropek czarnej farby (gdy obraz MHVWV]DU\5DVWHUWHQPR*HP\GRVWU]HF RJOGDMFZ\GUXNSU]H]OXS3U]\GUXNX EDUZQ\PQDNáDGDVLQDSDSLHUNROHMQRWU]\OXE F]WHU\UDVWU\ND*G\Z innym kolorze. 3RV]F]HJyOQHNURSNLUy*QLVLZLHONRFLDOH ]DWRUR]áR*RQHVQDUHJXODUQHMVLDWFHSDWU] rysunek A.4). Ta siatka bywa zwykle obracana SRGSHZQ\PNWHPGODGUXNXEDUZQHJRLQQ\P GODND*GHMPDWU\F\FRUyZQLH*PR*QD ]DXZD*\üQDU\VXQNX$²SU]\MU]\MVL MDQLHMV]\PPLHMVFRPZ\GUXNXXGRáX SRZLNV]RQHJRIUDJPHQWX'RELHUDQLHNWyZ rastra jest jednak zmartwieniem tych, którzy ]DMPVLSU]\JRWRZDQLHPREUD]XGRGUXNX Naszym zadaniem jest tylko opracowanie odpowiedniego obrazka. Aby jednak móc SRUR]XPLHüVL]HVSHFMDOLVWDPLRGGUXNX PXVLP\SRVLDGDüSHZQHSRGVWDZRZH informacje. *VWRüQDNáDGDQLDNURSHNUDVWUDPLHU]\VL w liniach na cal (lpi lines per inch). To ZáDQLHMHVWUR]G]LHOF]RüGUXNX]ZDQDWH* F]VWROLQLDWXU1LHWUXGQR]JDGQü*HLP Z\*V]DOLQLDWXUDW\PáDGQLHMV]\Z\GUXN Drobniejsze ijflhmur]ár*rqhnurshf]nludvwud R]QDF]DMZLNV]Sá\QQRüWRQyZOHSV]H ]áxg]hqlhjádgnrfl 323

6 Dodatek A /LQLDWXUQLHPR*QDMHGQDNPDQLSXORZDü GRZROQLH.D*G\URG]DMSDSLHUXL technika GUXNXPDVZRMRSW\PDOQOLQLDWXUNWyUHMQLH QDOH*\SU]HNUDF]Dü-HOL]DPLHU]DV]GUXNRZDü 7ZRMHSUDFHPXVLV]MDNQDMZF]HQLHM GRZLHG]LHüVLMDNDEG]LHSU]\W\PX*\WD OLQLDWXUD3R]ZROLWR&LRNUHOLüPLQLPDOQ UR]G]LHOF]RüRSUDFRZ\ZDQHMPDS\ELWRZHM SDWU]SXQNWSRSU]HGQLÄ5R]G]LHOF]RüPDS\ ELWRZHM -HOLWHJR]DQLHGEDV]WRVW\ONR GZLHPR*OLZRFL 1. 2SUDFXMHV]]E\WPDáPDSELWRZPLHU]F w pikselach), w]zl]nx] czym Z\GUXNRZDQ\REUD]EG]LH]DPD]DQ\ irjyoqlhelrufqlvnlhmmdnrfl 2. 2SUDFXMHV]]E\WGX*PDS]DSFKDV]VRELH dysk i strwonisz czas. Wielka mapa bitowa EG]LHSU]HWZDU]DüVLZROQLHMD nie da to *DGQHMZLGRF]QHMSRSUDZ\MDNRFLZ\GUXNX Rys. A.5.'UXNDUNDWZRU]\SRMHG\QF]NURSN UDVWUDVNáDGDMFM] mniejszych kropek (dots) ²WDNPDá\FKMDNSR]ZDODMMHMSDUDPHWU\ WHFKQLF]QH*VWRüSXQNWyZQDQLHVLRQ\FKQDFDO GáXJRFL]DGUXNRZDQHMVWURQ\WRZáDQLH UR]G]LHOF]RüGUXNDUNL 5R]G]LHOF]RüGUXNDUNLdpi) 7HQSDUDPHWUUyZQLH*QDOH*\VWDUDüVLSR]QDü MDNQDMZF]HQLHMJG\*RGUR]G]LHOF]RFL XU]G]HQLDGUXNXMFHJR]DOH*\LORüUy*Q\FK WRQyZEDUZQ\FKOXEWRQyZV]DURFLMDNLHEG PRJá\E\üRGWZRU]RQHQDZ\GUXNX 5R]G]LHOF]RüGUXNDUNLOXEQDZLHWODUNL mierzona w punktach na cal (dpi dots per inch)wrsrsurvwxpdnv\pdoqdlorüsxqnwyz jakie dana drukarka jest wvwdqlhqdqlhüqd SDSLHUQDGáXJRFLMHGQHJRFDOD= tych PLNURVNRSLMQ\FKSXQNFLNyZEXGRZDQHV kropki rastra, tak jak pokazuje rysunek A.5.,PZLNV]DUR]G]LHOF]RüGUXNDUNLW\PZLFHM RGFLHQLV]DURFLOXEWRQyZEDUZQ\FKPR*QD X]\VNDüGODRNUHORQHMOLQLDWXU\-HOLZLHP\ *HGRZ\GUXNXQDV]HMSUDF\]RVWDQLHX*\W\ VSU]WGREUHMMDNRFLPR*HP\SR]ZDODüVRELH QDVXEWHOQHRGFLHQLHLSá\QQHJUDGDFMHEDUZ *G\WU]HEDVLOLF]\ü] wydrukiem na gorszym VSU]FLHOHSLHMWU]\PDüVL]GHF\GRZDQ\FK barw iz\ud(q\fknrqwxuyz'odf]hjrwdnmhvw" 1DMáDWZLHMEG]LHWRZ\MDQLüJG\ZH(PLHP\ SRGXZDJPDNV\PDOQLHQLHNRU]\VWQ\ przypadek. 324

7 Rys. A.6.*G\UR]G]LHOF]RüGUXNDUNLQLHZLHOH SU]HNUDF]DOLQLDWXUQDW\PU\VXQNXGZXNURWQLH GUXNDUNDQLHPR*H]E\WVXEWHOQLHUy*QLFRZDü ZLHONRFLNURSHNUDVWUD: tym akurat przypadku GUXNDUNDEG]LHZVWDQLHRVLJQüSLüUy*Q\FK WRQyZV]DURFLOLF]F]F]HUQLLELHOZáF]QLH =Dáy*P\*HPDF]DUQRELDáHMGUXNDUFH ODVHURZHMRUR]G]LHOF]RFLdpi chcemy Z\GUXNRZDüV]DU\REUD]HN]UR]G]LHOF]RFL 150 OSL5R]G]LHOF]RüGUXNDUNLSU]HNUDF]D OLQLDWXU]DOHGZLHGZXNURWQLH7R]QDF]\*HQD Z\GUXNRZDQLHMHGQHMNURSNLUDVWUDPRJ]RVWDü X*\WHF]WHU\WU]\GZLHOXEMHGQDNURSNL maszynowe, tak jak pokazuje rysunek A.6 (a, EFG'UXNDUNDPR*HWH*QLF]HJRQLH QDGUXNRZDüZWHG\X]\VNDP\ELHOU\VXQHN A.6e). AZLFSU]\GUXNXV]DU\PEG]LHP\PLHüGR G\VSR]\FML]DOHGZLHWU]\WRQ\V]DURFLSOXV F]HULELHO&RPR*HP\]URELü"3RV]XNDüLQQHM GUXNDUNLDOER]DSURMHNWRZDüNRQWUDVWRZ JUDILNR]DOHGZLHNLONXUy*Q\FKWRQDFK 1DMOHSLHMF]DUQRELDá =Dáy*P\WHUD]*HQDWDNLHMGUXNDUFH wydrukujemy matryce dla druku kolorowego. 6\WXDFMDEG]LHZWHG\Z\JOGDüRGURELQ OHSLHM3RSLüUy*Q\FKWRQyZQDND*GHM] trzech OXEF]WHUHFKEDUZQ\FKPDWU\F²WRMX*GDMH áf]qlhzlnv]lorünrpelqdfml'odwhjr ZáDQLHGUXNNRORURZ\XFKRG]L]DPQLHM ÄZ\PDJDMF\ RGV]DUHJR1DGDOMHGQDN X]\VNDP\EDUG]RQG]QHUH]XOWDW\²WDN QG]QH*HV]NRGDE\áRE\LQZHVWRZDüZ taki GUXN-HOLZLF]DOH*\QDPQDSU]\]ZRLWHM MDNRFLWRDJHQFML]DMPXMFHMVL SU]\JRWRZDQLHPREUD]XGRGUXNXWU]HED]OHFLü QDZLHWOHQLHPDWU\F']LNLQDZLHWODUFH PR*HP\RWU]\PDüPDWU\FR liczbie tonów UyZQHMOXEFKRFLD*]EOL*RQHMGRZDUWRFL maksymalnej 256.,ORüWRQyZV]DURFLMDNLHPR*QDX]\VNDüQD Z\GUXNXSU]\RNUHORQHMUR]G]LHOF]RFL GUXNDUNLLRNUHORQHMOLQLDWXU]HREOLF]DP\ zqdvwsxmfhjrz]rux AZLFGODQDV]HJRSU]\NáDGXSUyEDZ\GUXNX obrazka o liniaturze 150 dpi na drukarce our]g]lhof]rfldpi) uzyskamy: WRQyZV]DURFL 325

8 Dodatek A 3DPLWDMP\QLHWRQyZSRUHGQLFKSRPLG]\ F]HUQLLELHOOHF]ZV]\VWNLFKZácznie z tymi ekstremalnymi przypadkami. 5R]G]LHOF]RüVNDQRZDQLDppi) -HVWWRLORüSLNVHOLNWyUHVNDQHURGF]\WXMHQD GáXJRFLMHGQHJRFDODVNDQRZDQHJRREUD]X (w tym przypadku nie mówimy o obrazie NRPSXWHURZ\POHF]MDNLPNROZLHNPR*HWR E\üIRWRJUDILDRGUF]Q\V]NLFOXESUyEND WDSHW\5R]G]LHOF]RüVNDQRZDQLDPR*HP\ VDPLXVWDODüRF]\ZLFLHZ granicach WHFKQLF]Q\FKPR*OLZRFLGDQHJRVNDQHUD6WDUDM VL]DZV]HVNDQRZDü] zapasem: mapy bitowe PRJ]QLHüSHZQHSRPQLHMV]HQLHDOHEDUG]R (OH]QRV]SRZLNV]DQLH 5R]G]LHOF]Rürenderingu =D]Z\F]DMW\PWHUPLQHPRNUHODVLUR]PLDU\ PDS\ELWRZHMGáXJRüLV]HURNRü w pikselach), jaka generowana jest w trakcie renderingu zamodelowanej w przestrzeni sceny. 5R]G]LHOF]RüUHQGHULQJXRNUHODVLZ ramach programu, który tego renderingu dokonuje. 2F]\ZLFLHLPZLNV]\FK]D*\F]\P\VRELH UR]PLDUyZPDS\W\PGáX*HMUHQGHULQJEG]LH WUZDü-HOLSODQRZDQHUR]PLDU\renderowanej ELWPDS\SU]HNUDF]DMUR]G]LHOF]Rü7ZRMHJR PRQLWRUDWMLORüSLNVHOLMDNNRPSXWHUSRWUDIL Z\ZLHWOLüZ]GáX*L wszerz ekranu przy RNUHORQHMNRQILJXUDFMLVSU]WXVNRU]\VWDM zpr*olzrflzrenderowania sceny wprost do SOLNXEH]Z\ZLHWODQLDMHMQDHNUDQLH 326

9 obrazy 24-bitowe (SHáQRNRORURZH obrazy 8-bitowe, ewentualnie 3-, 4-, 5-, 6- lub 7-bitowe (kolorowe o ograniczonej liczbie barw) obrazy 8-bitowe (szare) REUD]\ELWRZHF]DUQRELDáH Rys. A.7. Zmiana systemu barwnego obrazu w menu Image/ Mode (Obrazek/ Tryb). Aktualnie RERZL]XMF\PV\VWHPHPEDUZQ\PMHVWV\VWHP *UD\VFDOH6NDODV]DURFL *áeldnrorux.d*ghpxslnvhorzlpds\elwrzhmsu]\slvdq\ MHVWRNUHORQ\NRORU:Uy*Q\FKV\VWHPDFK barwnych kolor piksela bywa zapisywany wsdplflnrpsxwhudsu]\x*\flxuy*qhmolf]e\ ELWyZ²RGGR,PZLNV]DOLF]EDELWyZ W\PZLNV]\VWDMHVLRF]\ZLFLHUR]PLDUSOLNX /LF]EDELWyZSU]\SLVDQ\FKND*GHPXSLNVHORZL REUD]XZDUXQNXMHW]ZJáELNRORUXF]\OLSR SURVWXLORüEDUZMDNLHPRJZ\VWSLü w obrazie.,orüelwyz na piksel obrazu *áeldnrorux 2 NRORU\F]HUL biel) 4 16 kolorów lub odcieni V]DURFL kolorów lub odcieni V]DURFL kolorów 24 ponad 16,7 mln kolorów (obrazy True Color) W 3KRWRVKRSLHRNUHODP\LORüNRORUyZ wreud]lhz\elhudmfgodqlhjrv\vwhpeduzq\ z menu Image/ Mode (Obrazek/ Tryb). Przy Z\EUDQHMSR]\FMLSRMDZLDVLÄKDF]\N WDNMDN pokazuje rysunek A.7. Zmiana systemu EDUZQHJRQLHPR*HE\ü]E\WUDG\NDOQD1LH PR*HP\]DMHGQ\P]DPDFKHPSU]HNV]WDáFLü SHáQRNRORURZHJRREUD]XZF]DUQRELDá\2EUD] SHáQRNRORURZ\ELWRZ\QDMSLHUZPXVL ]RVWDüSU]HNV]WDáFRQ\Z obraz szary (8-bitowy), a dopiero potem wf]duqreldá\elwrz\ Uwaga. Na rysunku A.7. podano FKDUDNWHU\VW\F]QHÄJáELH MDNLH]Z\NOH RGSRZLDGDMSRV]F]HJyOQ\PV\VWHPRP EDUZQ\P1LHPDMHGQDNUHJXáEH]Z\MWNyZ Wraz zqlhnwyu\plreud]dplprj]rvwdü ]DSLVDQHWDN*HNDQDá\VHOHNFMLW]ZNDQDá\ $OSKD.D*G\WDNLGRGDWNRZ\NDQDá]ZLNV]D REMWRüSOLNXR dalsze 8 bitów na jeden piksel. -HOLZLF]DSLV]HP\]SHáQRNRORURZ\P REUD]HPMHGHQNDQDáAlpha, to otrzymamy plik nie 24-bitowy, lecz 3ELWRZ\7DN*HREUD]\ ZLHORZDUVWZRZH]X*\ZDMZLFHMSDPLFL G\VNRZHMQL*ELW\QDSLNVHO 327

10 Dodatek A -HOLFKRG]LR systemy barwne Duotone oraz MultichannelQLHRSLVDQHQDSRZ\*V]\P U\VXQNXWRLFKJáELDNRORUXMHVW]PLHQQD ]DOH*QLHRGLORFLPDWU\FSU]HZLG]LDQ\FKSU]\ druku obrazu zapisanego w tym systemie. Prawdopodobnie nie wszystkie systemy barwne RND*VLGOD&LHELHSU]\GDWQH%\üPR*HQLJG\ QLHZ\NRU]\VWDV]QLHNWyU\FKVSRUyGQLFK1D ZV]HONLZ\SDGHN]DSR]QDMP\VLMHGQDN] nimi. Bitmap (Bitmapa) W tym systemie barwnym zapisujemy obrazy F]DUQRELDáH:LNV]RüQDU]G]LLSROHFH 3KRWRVKRSDQLHG]LDáDGODREUD]yZ]DSLVDQ\FK w systemie. typ palety JáELDNRORUX Rys. A.8. Okno dialogowe Indexed Color Grayscale (6NDODV]DURFL) 2EUD]\V]DUHVWRSQLV]DURFL Duotone (Duotone) Obrazy szare, przeznaczone do ekskluzywnego druku dwutonowego (awdn*hwu]\oxe czterotonowego). W oknie dialogowym Duotone OptionsNWyUHUR]ZLMDVLSR Z\EUDQLXWHJRV\VWHPXPR*QDZ\EUDüNRORU inrohmqrüqdnádgdqldidueguxnduvnlfkdwdn*h VWHURZDüLFKUR]NáDGHP Indexed Color (Kolor indeksowany) Obrazy o ograniczonej liczbie kolorów do Uy*Q\FKEDUZ'ODREUD]yZ]DSLVDQ\FK w sytemie Indexed ColorLVWQLHMHPR*OLZRü edycji palety 256 barw, jakie obrazy te Z\NRU]\VWXM3KRWRVKRSXPR*OLZLD]PLDQ pojedynczych barw, poszczególnych grup RGFLHQLOXEFDáNRZLWZ\PLDQSDOHW\ZLFHM V]F]HJyáyZQDWHPDWSDOHW]QDMG]LHV] w rozdziale 14.). Po wybraniu systemu Indexed Color (Kolor indeksowany) z menu Image/ Mode (Obrazek/ TrybZ\ZLHWORQH]RVWDMH okno dialogowe jak na rysunku A

11 Rys. A.9. Obraz oryginalny Rys. A.10. Ograniczenie liczby kolorów w systemie Indexed &RORUPR*HVSRZRGRZDü Z\VWSLHQLHZ\UD(Q\FKSDVyZZ miejscach Z\VWSRZDQLDEDUZQ\FKJUDGDFML Rys. A.11.5R]WU]VDQLHNRORUyZdithering) SR]ZDOD]DPDVNRZDüSDVNLSU]H]Z\PLHV]DQLH zevreslnvhol]su]\ohjdmf\fkrev]duyz W oknie Indexed ColorQD*\F]HQLH X*\WNRZQLNDJáELDNRORUXPR*H]RVWDü RJUDQLF]RQDMHV]F]HEDUG]LHMQL*GR standardowych 8 bitów na piksel. W tym celu QDOH*\Z\EUDüSDOHWW\SXAdaptive (Adaptacyjna) z listy u góry, aqdvwsqlh RNUHOLüJáELNRORUXQDOLFLHColor Depth (*áeldnrorux), tak jak pokazuje rysunek A.8. -HV]F]HQL*HMZ okienku Colors (Kolory), PR*HP\XVWDOLüGRNáDGQOLF]EUy*Q\FKEDUZ wreud]lh²rf]\zlflhqlhpr*hrqd SU]HNURF]\üJyUQHMJUDQLF\Z\]QDF]RQHMSU]H] JáELNRORUX1LHZSá\ZDWRMX*MHGQDNQD GDOV]H]PQLHMV]HQLHREMWRFLSOLNX :LNV]RüQDU]G]LL filtrów Photoshopa nie G]LDáDGODREUD]yZ]DSLVDQ\FKZ systemie Indexed Color1LHMHVWWRZLFV\VWHPEDUZQ\ polecany na etapie pracy nad obrazem. Niekiedy NRQZHUWXMHP\XNRF]RQHSHáQRNRORURZH obrazy do systemu barwnego Indexed Color po WRE\PyFMHQSXPLHFLüZ sieci. Niektóre programy multimedialne oraz przeznaczone do RGWZDU]DQLDDQLPDFMLSRWUDILSU]\MPRZDüW\ONR obrazy o ograniczonej liczbie barw. Niestety, ]PQLHMV]HQLHOLF]E\EDUZRGELMDVL QLHNRU]\VWQLHQDMDNRFLREUD]X=ZáDV]F]D obrazy, wnwyu\fkz\vwsxmsá\qqhjudgdfmh EDUZQHPRJPRFQRXFLHUSLHü3RUyZQDM rysunki A.9 oraz A.10. Na rysunku A.9 widzimy obraz oryginalny, na rysunku A.10 ten sam obraz po przekonwertowaniu go do systemu Indexed Color, zz\áf]rq\p UR]WU]VDQLHPNRORUyZ] listy Dither w oknie dialogowym Indexed ColorZ\EUDQRRSFM None, )DGHQ0R*QD]DXZD*\ü*HWDPJG]LH wreud]lhru\jlqdoq\pz\vwsrzdá\sá\qqh SU]HMFLDSRPLG]\EDUZDPLWHUD]PDP\ V]HUHJSDVNyZ1DMOHSLHMZLGDüWRQD SRZLNV]RQ\PIUDJPHQFLH7RGODWHJR*H wreud]lhmhvwwhud]]dpdáreduze\rgwzru]\ü FDáJUDGDFM $E\]DPDVNRZDüWHSDVNLPR*HP\ZáF]\ü UR]WU]VDQLHEDUZdithering-HOLZ oknie Indexed Color z listy Dither uvdphjrgráx RNQDZ\ELHU]HP\RSFMDiffusion (Dyfuzja), to piksele barwne zvvldgxmf\fksdvnyz]rvwdq pomieszane, tak jak pokazuje rysunek A.11. 2F]\ZLFLHQLHGDMHWRWDNJáDGNLHJRSU]HMFLD barw, jak w obrazach SHáQRNRORURZ\FK 329

12 Dodatek A -DNMHGQDNZLDGRPRND*G\NLMPDGZDNRFH5R]WU]VDQLHNRORUyZSR]ZDODRV]XNDüRNRZLG]D ale z dugiej strony obrazy Indexed Color zzsurzdg]rq\pur]wu]vdqlhpqlhvnrpsuhvxmvlgr WDNPDá\FKUR]PLDUyZMDNREUD]\EH]UR]WU]VDQLD$ wnrfxwrzádqlhpdá\ur]pldusolnxmhvw JáyZQ\PSRZRGHPGODNWyUHJRZRJyOHNRU]\VWDVL] systemu barwnego Indexed Color. RGB Color (Kolor RGB) Obrazy SHáQRNRORURZH]áR*RQH]WU]HFKNDQDáyZRed (czerwony), Green (zielony), Blue (niebieski). WW\PV\VWHPLHQDMáDWZLHMHG\WRZDüREUD]3R]DNRF]HQLXHG\FMLQDOH*\ SU]HNRQZHUWRZDüREUD]GRV\VWHPXCMYK ColorDE\PyFJRZ\GUXNRZDü2EUD]\ SU]H]QDF]RQHGRZ\ZLHWODQLDQDPRQLWRU]HOXESU]HJUDQLDQDWDPYLGHRSR]RVWDZLDP\ w systemie RGB. CMYK Color (Kolor CMYK) Obrazy SHáQRNRORURZH]áR*RQH]F]WHUHFKNDQDáyZCyan (tukusowy), Magenta (karmazynowy), Yellow*yáW\RUD]Black (czarny). Obraz zapisany w systemie CMYKPR*H]RVWDü przygotowany do druku (rozseparowany na poszczególne matryce barwne). Zamiana obrazu RGB na obraz CMYKSRZRGXMHF]VWR]PWQLHQLHNRORUyZ1LHNWyUHQDV\FRQH EDUZ\]ZáDV]F]DWHFLHPQLHMV]HSRSURVWXQLHPRJE\üSU]HGVWDZLRQHZV\VWHPLHEDUZQ\P CMYK. Polecenie CMYK Preview (3RGJOG&0<.) z menu View (WidokSR]ZDODREHMU]Hü obraz RGB Color w systemie CMYK, bez dokonywania jego rzeczywistej konwersji. Pozwala to ZF]HQLHM]RULHQWRZDüVLF]\QDVWSLSRJRUV]HQLHMDNRFLEDUZL w jakich rejonach obrazu. -HV]F]HVNXWHF]QLHMWVDPIXQNFMVSHáQLDSROHFHQLHGamut Warning (Alarm przestrzeni kolorów) zwhjrvdphjrphqx3rohfhqlhwrsr]zdodr]qdnrzdüäqlheh]slhf]qh PLHMVFD SRNU\ZDMFMHPDVN']LNLWHPXPR*HP\]RULHQWRZDüVLNWyUHEDUZ\QLH]QDMG odpowiedników w systemie barwnym CMYK²LQQ\PLVáRZ\NWyUHEDUZ\QLHPRJ]RVWDü wydrukowane. Lab Color (Kolor Lab) Obrazy SHáQRNRORURZHZNWyU\FKEDUZDSU]HGVWDZLDQDMHVWSU]\X*\FLXWU]HFKNDQDáyZL MDVQRüa ( od zieleni do czerwieni ) oraz bärgqlhelhvnlhjrgr*yáwhjr 6\VWHPWHQ RSUDFRZDQ\]RVWDáZFHOX]DSHZQLHQLDZLHUQHMUHSURGXNFMLEDUZQLH]DOH*QLHRGXU]G]HQLD GUXNXMFHJR2EUD]\]DSLVDQHZ systemie Lab ColorPR*QDGUXNRZDüQDGUXNDUNDFK postscriptowych Level 2. Multichannel (:LHORNDQDáRZ\) WW\PV\VWHPLHEDUZQ\PREUD]PR*QD]DSLVDü]DSRPRFGRZROQHMOLF]E\ELWRZ\FKNDQDáyZ 3R]ZDODWRX]\VNLZDüUR]PDLWHÄHIHNW\VSHFMDOQH SU]\GUXNXPLQSU]\JRWRZDüREUD]GRGUXNX spotowego. Obraz RGB lub CMYKDXWRPDW\F]QLH]RVWDQLHSU]HNV]WDáFRQ\Z obraz MultichannelJG\VNDVXMHP\NWyU\]MHJREDUZQ\FKNDQDáyZ 330

13 Rys. A.12.5y*QHIRUPDW\SOLNyZGRVWSQHZ oknie dialogowym Save As (Zapisz jako). Format pliku *G\MX*XVWDOLP\UR]G]LHOF]RüV\VWHPEDUZQ\ ijáelnroruxpds\elwrzhmsr]rvwdmhqdpgo SRGMFLDMHV]F]HMHGQDGHF\]MD: jakim IRUPDFLH]DSLVDüREUD]QDG\VN"2F]\ZLFLH wwdnlpmdnleg]lhqdmgrjrgqlhmv]\] punktu ZLG]HQLDRGELRUF\JRWRZHMSUDF\-HOLREUD] PDSU]HMüZUFHMDNLHMVSHFMDOLVW\F]QHM DJHQFML]DMPXMFHMVLSU]\JRWRZDQLHPGR GUXNXZDUWRLFK]DS\WDüR zdanie. Photoshop SR]ZDOD]DSLVDüREUD]ZZLHOXUy*Q\FK IRUPDWDFK6áX*\GRWHJRSROHFHQLHSave As (Zapisz jako) z menu File (Plik). Po jego Z\EUDQLXZ\ZLHWODVLRNQRGLDORJRZHMDNQD U\VXQNX$0R*HP\ZQLPZVND]DüNDWalog, XVWDOLüQD]ZSOLNXLRF]\ZLFLHZ\EUDüIRUPDW z listy Save As (Zapisz jako3r]dpnqlflx okna NOLNQLFLHPQDNODZLV]XSave (Zapisz) na RJyáZ\ZLHWODVLGUXJLHRNQR charakterystyczne dla wybranego formatu. 0R*HP\ZQLPXVWDOLüSHZQHSDUDPHWU\ tworzonego pliku. Kilka najpopularniejszych IRUPDWyZRPyZLP\SRQL*HM Format *.PSD =DSLVXMFREUD]ZWUDNFLHSUDF\QDMOHSLHM Z\EUDüZáDVQ\IRUPDWPhotoshopa (rozszerzenie 36'*ZDUDQWXMHWRQDP*HZV]HONLH elementy obrazu wprowadzone przez nas FLH*NLGRGDWNRZHZDUVWZ\LNDQDá\VHOHNFML² ]RVWDQ]DSLVDQHUD]HP] obrazem. Gdy RWZRU]\P\REUD]SRZWyUQLHDE\NRQW\QXRZDü SUDFQLHVSRWNDQDV*DGQDSU]\NUD QLHVSRG]LDQND:áDVQ\IRUPDWPhotoshopa ma MHGQDNEDUG]RSRZD*QZDG²LQQHSURJUDP\ zuhjxá\jrqlhur]xplhm'odwhjrxnrf]rq SUDFPXVLP\]DSLVDüZLQQ\PEDUG]LHM rozpowszechnionym formacie. Kilka QDMEDUG]LHMSRSXODUQ\FKRPyZLP\SRQL*HM 8ZDJD3R]DNRF]HQLXHG\FML ZLHORZDUVWZRZHJRREUD]XQDOH*\JR ÄVSáDV]F]\ü F]\OLSRáF]\üWUZDOH]HVRE ]DZDUWRüZV]\VWNLFKZDUVWZWZRU]F] nich na SRZUyWSRMHG\QF]ZDUVWZWáD6áX*\GRWHJR polecenie Flatten,PDJH6SáDV]F]REUD]HN zsrguf]qhjrphqxsdohw\layers; patrz dodatek B). 331

14 Dodatek A 2EUD]\ZLHORZDUVWZRZH]DMPXMEDUG]RZLHOH miejsca na dysku, a ponadto takie obrazy nie PRJE\ü]DSLV\ZDQHZ innych formatach poza ZáDVQ\PIRUPDWHPPhotoshopa. Format TIFF Najbardziej uniwersalny, przyjmowany przez nieomal wszystkie programy o ile nie SU]HV]NRG]LZW\PMDNL]DVWRVRZDQ\URG]DM kompresji albo zapisane w nim dodatkowe LQIRUPDFMHQSNDQDá\VHOHNFMLPhotoshop SR]ZDOD]DSLV\ZDüIRUPDW7,))GODURGRZLVND IBM lub Mackintosh. Po wybraniu formatu TIFF w oknie Save As (Zapisz jako) pojawi VLGRGDWNRZHRNQRGLDORJRZHZ którym PR*HP\Z\EUDüRSFMIBM PC lub Mackintosh (rysunek A.13). Przy zapisywaniu pliku w formacie TIFF PR*HP\ZáF]\üRSFMLZW Compression, DE\]PQLHMV]\üUR]PLDU\SOLNX.RPSUHVMDW\SX /=:MHVWNRPSUHVMÄQLHWUDFF DZLFQLH PXVLP\REDZLDüVLXWUDW\MDNRFLWDN zapisanego obrazu. Niektóre inne programy PRJPLHüMHGQDNSUREOHP\]RGF]\WDQLHP skompresowanego pliku TIFF. Rys. A.13. Okno dialogowe TIFF Options Rys. A.14. Okno dialogowe EPS Format Format EPS )RUPDW(36SR]ZDODZ\NRU]\VWDüRSUDFRZDQH w Photoshopie obrazy wsurjudpdfkgrvnádgx OXEWH*ZFLJQüWDNLREUD]QSGRAdobe Illustratora. Obraz zapisany jako EPS jest widoczny na ekranie komputera w formie mniej lub bardziej uproszczonego obrazka ]DVWSF]HJR WDNE\XPR*OLZLüSRGJOG ]DZDUWRFLSOLNX&LHNDZFHFKWHJRIRUPDWX MHVWWR*HG]LNLPR*OLZRFL]DSLVDQLDZUD] zreud]hprjudqlf]dmfhmjrflh*nlclipping PathPR*HP\ÄZFLJDü GRVNáDGDQHJR dokumentu obrazy ogrzroq\fknv]wdáwdfk² ZFDOHQLHW\ONRSURVWRNWQHVSRVyE]DSLVDQLD takiego obrazu opisano w rozdziale 19., Druk ). Po wybraniu formatu Photoshop EPS (*.EPS) UR]ZLQLHVLRNQRGLDORJRZHMDNQDU\VXQNX A

15 Rys. A.15.2VWU]H*HQLHRSRPLQLFLXQLHNWyU\FK informacji przy zapisywaniu pliku 0R*HP\ZQLPXVWDOLüNLONDLVWRWQ\FK SDUDPHWUyZGRW\F]F\FKVSRVREX]DSLVDQLD pliku: 1. Lista Preview (3RGJOG). Tu ustalamy, MDNLHMMDNRFLEG]LHSRGJOGREUD]X 2. Lista Encoding (Kodowanie). Tu ustalamy sposób zapisu pliku. Najbardziej uniwersalny jest zapis w systemie ASCII, OHF]UR]PLDU\SOLNyZVZWHG\QDMZLNV]H Mniejszy rozmiar plików (bez pogorszenia MDNRFLX]\VNDP\Z\ELHUDMFRSFM Binary1LHNWyUHSURJUDP\GRVNáDGXPRJ MHGQDNWDNLHJRSOLNXQLHRGF]\WDü2SFM JPEG wybieramy, gdy chcemy Z\GUXNRZDüREUD]QDGUXNDUFH postscriptowej Level 2. Obrazy zapisane w WHQVSRVyEVNRPSUHVRZDQHZ sposób ÄWUDFF\ FRSRZRGXMHPQLHMV]OXE ZLNV]XWUDWLFKMDNRFL]DOH*QLHRG VWRSQLDNRPSUHVML-HOLFKFHV]RWU]\PDü ádgq\z\guxnz\elhudmjpeg (Maximum Quality). 3. Okienko Path (FLH*ND7XPR*HV] ZSURZDG]LüPDVNRZDQLHF]FLREUD]X X*\ZDMFGRWHJRXWZRU]RQHMZ Photoshopie FLH*NL 4. Okienko Flatness (3áDVNRü-HOLZ\EUDQD SU]H]&LHELHFLH*NDSDWU]SXQNWSRSU]HGQL ma zakrzywione segmenty, to w tym RNLHQNXXVWDODV]GRNáDGQRüRGZ]RURZDQLD ich krzywizny. Format PCX Jeden ze starszych formatów, powoli wypierany SU]H]LQQHOHF]ZFL*MHV]F]HSRSXODUQ\0DáR MHVWSURJUDPyZNWyUHQLHSRWUDILá\E\RWZRU]\ü mapy bitowej zapisanej jako PCX. Przy zapisie obrazu w tym formacie 3KRWRVKRSZ\ZLHWOD RVWU]H*HQLHMDNQDU\VXQNX$SRZLDGDPLDMF QDV*HQLHNWyUHLQIRUPDFMHMDNQSSDUDPHWU\ GUXNXQLHPRJ]RVWDü]DFKRZDQHZ WZRU]RQ\PSOLNX$E\NRQW\QXRZDüSURFHV ]DSLV\ZDQLDSOLNXQDOH*\NOLNQüQD OK. 333

16 Dodatek A Format BMP Format popularny w systemie Windows. Obraz wirupdflh%03pr*hp\]dslv\zdügodv\vwhpx Windows lub OS2 (patrz rysunek A.16). Dla REUD]yZV]DU\FKPR*HP\WH*Z\EUDüJáEL NRORUX²OXEELW\6]DU\REUD]PR*H]RVWDü zapisany z QLHWUDFF NRPSUHVMMHOL ZáF]\P\RSFMCompress (RLE). Format GIF 3RSXODUQ\ZUyGX*\WNRZQLNyZ'6WXGLR i w PXOWLPHGLDFK-HVWWRIRUPDWRPLRELWRZ\ PR*QDZLFZQLP]DSLV\ZDüREUD]\R co QDMZ\*HMNRORUDFKOXERGFLHQLDFKV]DURFL 7RR]QDF]D*HDE\]DSLVDüREUD]Z formacie *,)WU]HEDQDMSLHUZ]PLHQLüMHJRV\VWHPEDUZQ\ na Indexed Color (Kolor indeksowany) lub Grayscale (6NDODV]DURFL). WZ\ZLHWORQ\P RNQLHGLDORJRZ\PU\VXQHN$PR*HP\ Z\EUDü]DSLV]Z\Ná\OXE] przeplotem (ten ostatni VWRVXMHVLW\ONRZ animacjach). Przy zapisie REUD]XSURJUDPZ\ZLHWODLGHQW\F]QH RVWU]H*HQLHMDNQDU\VXQNX$ Format JPEG Przy zapisie obrazu wirupdflh-3(*pr*hp\ HODVW\F]QLHVWHURZDüVWRSQLHPMHJRNRPSUHVML wvndolrggrzslvxmfrgsrzlhgql ZDUWRüOLF]ERZZ okienku Quality (-DNRü) lub SU]HFLJDMFVXZDNSDWU]U\VXQHN$.RPSUHVMDREUD]X-3(*MHVWWUDFFDDZLFLP mocniej skompresowany (mniejszy) plik, tym EDUG]LHMSRJDUV]DVLMDNRüREUD]X7\P niemniej stosunkowo niewielkie rozmiary plików -3(*F]\QLMHDWUDNF\MQ\PLPLG]\LQQ\PLGOD X*\WNRZQLNyZVLHFL WGROQHMF]FLRNQDPR*HP\Z\EUDüRSFM Baseline Optimized (Standardowy optymalizowanyde\su]hsurzdg]rqd]rvwdád RSW\PDOL]DFMDEDUZOXERSFMBaseline Progressive (Progresywny), aby obraz SU]HV\áDQ\ZVLHFLSRMDZLDáVLQDHNUDQLH stopniowo wnlonxnrohmq\fkäsu]\eol*hqldfk D* GRRGF]\WDQLDZV]\VWNLFKV]F]HJyáyZ3R Z\EUDQLXWHMRVWDWQLHMRSFMLPR*HP\XVWDOLüOLF]E W\FKÄSU]\EOL*H NRU]\VWDMF] listy scans (-DNRüskanu). Rys. A.16. Okno dialogowe BMP Options Rys. A.17. Okno dialogowe GIF89a Options Rys. A.18. Okno dialogowe JPEG Options 334

17 Rys. A.19. Okno dialogowe Targa Options Format TARGA )RUPDWDWUDNF\MQ\PLQGODX*\WNRZQLNyZ' Studio. Wraz z plikiem w formacie Targa PR*QD]DSLVDüNDQDáAlpha. W oknie dialogowym Targa OptionsQDOH*\ZWHG\ ]D]QDF]\üRSFM32 bits/pixel (patrz rysunek A.19). 335

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych grafika rastowa grafika wektorowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa służy do zapisywania zdjęć i realistycznych obrazów Jakość obrazka rastrowego jest określana przez całkowitą

Bardziej szczegółowo

Kurs grafiki komputerowej Lekcja 2. Barwa i kolor

Kurs grafiki komputerowej Lekcja 2. Barwa i kolor Barwa i kolor Barwa to zjawisko, które zachodzi w trójkącie: źródło światła, przedmiot i obserwator. Zjawisko barwy jest wrażeniem powstałym u obserwatora, wywołanym przez odpowiednie długości fal świetlnych,

Bardziej szczegółowo

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa

1 LEKCJA. Definicja grafiki. Główne działy grafiki komputerowej. Programy graficzne: Grafika rastrowa. Grafika wektorowa. Grafika trójwymiarowa 1 LEKCJA Definicja grafiki Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania i przetwarzania obrazów (statycznych i dynamicznych) oraz wizualizacją danych. Główne działy grafiki

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej

GRAFIKA RASTROWA. WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej GRAFIKA RASTROWA WYKŁAD 1 Wprowadzenie do grafiki rastrowej Jacek Wiślicki Katedra Informatyki Stosowanej Grafika rastrowa i wektorowa W grafice dwuwymiarowej wyróżnia się dwa rodzaje obrazów: rastrowe,

Bardziej szczegółowo

Operacja macro. czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę. Tworzymy nową akcję. Anna Góra. Zmiana dpi zdjęcia na 300 piks/cal.

Operacja macro. czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę. Tworzymy nową akcję. Anna Góra. Zmiana dpi zdjęcia na 300 piks/cal. Operacja macro czyli jak podpisać zdjęcie i zrobić miniaturę 29 września 2009 29 września 2009r. Tworzymy nową akcję 1. Otwieramy zdjęcie w Photoshopie. W palecie Operacje, po prawej stronie obszaru roboczego

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia plików graficznych do publkacji internetowych- Kasia Ząbek kl. 2dT

Rozszerzenia plików graficznych do publkacji internetowych- Kasia Ząbek kl. 2dT Rozszerzenia plików graficznych do publkacji internetowych- Kasia Ząbek kl. 2dT Plik graficzny o formacie ".tiff" TIFF (ang. Tagged Image File Format)- komputerowy format plików graficznych służy on do

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ

INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ INFORMATYKA WSTĘP DO GRAFIKI RASTROWEJ Przygotowała mgr Joanna Guździoł e-mail: jguzdziol@wszop.edu.pl WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH 1. Pojęcie grafiki komputerowej Grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej

Cała prawda o plikach grafiki rastrowej ~ 1 ~ Cała prawda o plikach grafiki rastrowej Grafika rastrowa to rodzaj grafiki zapisywanej na dysku w postaci bitmapy, czyli zbioru pikseli. W edytorach grafiki rastrowej możliwa jest edycja na poziomie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia i specyfikacja przyjmowanych przez nas plików.

Rozszerzenia i specyfikacja przyjmowanych przez nas plików. S P E C Y F I K A C J A Rozszerzenia i specyfikacja przyjmowanych przez nas plików. Prace przesłane do druku powinny być rozseparowane każdy layout powinien być osobnym plikiem, a nie elementem wielostronnicowego

Bardziej szczegółowo

Obróbka grafiki cyfrowej

Obróbka grafiki cyfrowej Obróbka grafiki cyfrowej 1 ROZDZIELCZOŚĆ (ang. resolution) - oznacza ilość malutkich punktów, które tworzą widzialny znak w druku bądź na ekranie monitora Typowe rozdzielczości monitorów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium)

Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) GIMP Grafika rastrowa Zjazd 1 Prowadzący: mgr Agnieszka Paradzińska 17 listopad 2013 Gimp Grafika rastrowa (konwersatorium) Przed przystąpieniem do omawiania cyfrowego przetwarzania obrazów niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego

Photoshop. Podstawy budowy obrazu komputerowego Photoshop Podstawy budowy obrazu komputerowego Wykład 1 Autor: Elżbieta Fedko O czym dzisiaj będziemy mówić? Co to jest grafika komputerowa? Budowa obrazu w grafice wektorowej i rastrowej. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Dla DSI II

Grafika komputerowa. Dla DSI II Grafika komputerowa Dla DSI II Rodzaje grafiki Tradycyjny podział grafiki oznacza wyróżnienie jej dwóch rodzajów: grafiki rastrowej oraz wektorowej. Różnica pomiędzy nimi polega na innej interpretacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie plików PDF do druku

Przygotowanie plików PDF do druku Przygotowanie plików PDF do druku w programach CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Photoshop Spis treści: CorelDraw: Przygotowanie pliku podstawowe informacje 2 Przygotowanie do druku pliku PDF 2 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Warstwa Rysunek bitmapowy Rysunek wektorowy

Warstwa Rysunek bitmapowy Rysunek wektorowy Warstwa - powierzchnia robocza w programie graficznym. Jest obszarem roboczym o określonych rozmiarach, położeniu i stopniu przeźroczystości. Warstwę należy traktować jako przeźroczystą folię na której

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa (bitmapa)-

Grafika rastrowa (bitmapa)- Grafika komputerowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa (bitmapa)- sposób zapisu obrazów w postaci prostokątnej tablicy wartości, opisujących kolory poszczególnych punktów obrazu (prostokątów składowych).

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory

GRAFIKA. Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory GRAFIKA Rodzaje grafiki i odpowiadające im edytory Obraz graficzny w komputerze Może być: utworzony automatycznie przez wybrany program (np. jako wykres w arkuszu kalkulacyjnym) lub urządzenie (np. zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Grafika na stronie www

Grafika na stronie www Grafika na stronie www Grafika wektorowa (obiektowa) To grafika której obraz jest tworzony z obiektów podstawowych najczęściej lini, figur geomtrycznych obrazy są całkowicie skalowalne Popularne programy

Bardziej szczegółowo

sklep - online Jak przygotować PDF do druku Krótki poradnik jak przygotować plik do druku w programie Adobe Photoshop - na przykładzie ulotki A4.

sklep - online Jak przygotować PDF do druku Krótki poradnik jak przygotować plik do druku w programie Adobe Photoshop - na przykładzie ulotki A4. sklep - online drukarnia Jak przygotować PDF do druku Krótki poradnik jak przygotować plik do druku w programie Adobe Photoshop - na przykładzie ulotki A4. Przeczytaj! Jeżeli nie posiadasz doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy grafiki komputerowej. Teoria obrazu.

Podstawy grafiki komputerowej. Teoria obrazu. WAŻNE POJĘCIA GRAFIKA KOMPUTEROWA - to dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do tworzenia, przekształcania i prezentowania obrazów rzeczywistych i wyimaginowanych.

Bardziej szczegółowo

Sposoby cyfrowego zapisywania obrazów

Sposoby cyfrowego zapisywania obrazów Sposoby cyfrowego zapisywania obrazów Dwa typy grafiki komputerowej Dziewięddziesiąt pięd procent wszystkich obrazów, które fotografowie i artyści drukują cyfrowo, to obrazy binarne. Obraz przekształcony

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA

GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA KOMPUTEROWA GRAFIKA RASTROWA GRAFIKA RASTROWA (raster graphic) grafika bitmapowa: prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce

Bardziej szczegółowo

Baner internetowy w standardzie GIF - metoda tworzenia tandemem aplikacji Illustrator - ImageReady.

Baner internetowy w standardzie GIF - metoda tworzenia tandemem aplikacji Illustrator - ImageReady. Baner internetowy w standardzie GIF - metoda tworzenia tandemem aplikacji Illustrator - ImageReady. Konspekt jest przeznaczony zasadniczo dla studentów II roku studiów zaocznych i studentów dziennych lat

Bardziej szczegółowo

Rozmiar i wielkość dokumentu

Rozmiar i wielkość dokumentu Rozmiar i wielkość dokumentu I. Organizacja dokumentu 1. Otwórz dokument 01_Jesien.jpg 2. Zapisz go pod nazwą 01_Jesien_TwojeNazwiskoTwojeImie_SlowoDiO.xcf jako macierzysty dokument programu Gimp. Rysunek

Bardziej szczegółowo

Photoshop CS3 CE. Ilustrowany przewodnik

Photoshop CS3 CE. Ilustrowany przewodnik Photoshop CS3 CE. Ilustrowany przewodnik Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 978-83-246-0591-0 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Uratuj swoje zdjêcia!

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy

Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Materiały dla studentów pierwszego semestru studiów podyplomowych Grafika komputerowa i techniki multimedialne rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Temat: Przekształcanie fotografii cyfrowej w grafikę

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie plików do druku

Przygotowanie plików do druku Przygotowanie plików do druku Rekomendowanym formatem plików jest PDF oraz CDR. PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) 1. wszystkie fonty zamienione na krzywe, 2. jeśli w pracy znajdują się mapy

Bardziej szczegółowo

Kompresja Stratna i Bezstratna Przegląd Najważniejszych Formatów Graficznych

Kompresja Stratna i Bezstratna Przegląd Najważniejszych Formatów Graficznych Kompresja Stratna i Bezstratna Przegląd Najważniejszych Formatów Graficznych Idea Kompresji Kompresja danych - polega na zmianie sposobu zapisu informacji w taki sposób, aby zmniejszyć redundancję czyli

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz 1 Grafika komputerowa dział

Bardziej szczegółowo

PDF. Jak. do druku. Krótki poradnik. przygotować. jak przygotować plik do druku w programie Adobe Ilustrator - na przykładzie ulotki A4.

PDF. Jak. do druku. Krótki poradnik. przygotować. jak przygotować plik do druku w programie Adobe Ilustrator - na przykładzie ulotki A4. sklep - online drukarnia Jak przygotować PDF do druku Krótki poradnik jak przygotować plik do druku w programie Adobe Ilustrator - na przykładzie ulotki A4. Przeczytaj! Jeżeli nie posiadasz doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Przedstawienie formatu graficznego BMP.

Rozdział 7. Przedstawienie formatu graficznego BMP. Rozdział 7. Przedstawienie formatu graficznego BMP. Plik graficzny o rozszerzeniu BMP jest jednym z najbardziej znanych formatów graficznych. Nazwa jego pochodzi od nazwy bitmap, opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE DANYCH DO DRUKU W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT 2013

TWORZENIE DANYCH DO DRUKU W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT 2013 TWORZENIE DANYCH DO DRUKU W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT 2013 Niniejsza instrukcja nie daje gwarancji utworzenia prawidłowych danych do druku. Jest to raczej wskazówka pomocnicza. Jeśli nie masz doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Żółty

Grafika komputerowa. Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Żółty Grafika komputerowa Opracowali: dr inż. Piotr Suchomski dr inż. Piotr Odya Oko posiada pręciki (100 mln) dla detekcji składowych luminancji i 3 rodzaje czopków (9 mln) do detekcji koloru Czerwony czopek

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie przygotować plik pod DRUK UV

Jak poprawnie przygotować plik pod DRUK UV wizytówki Jak poprawnie przygotować plik pod DRUK UV W programach Adobe Photoshop i Adobe Illustrator Jak poprawnie przygotować plik pod DRUK UV W programach Adobe Photoshop i Adobe Illustrator Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa Wybrane definicje. Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie apw@up.krakow.

Grafika Komputerowa Wybrane definicje. Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie apw@up.krakow. Grafika Komputerowa Wybrane definicje Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie apw@up.krakow.pl Spis pojęć Grafika komputerowa Grafika wektorowa Grafika rastrowa

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...13

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Środowisko pracy grafików dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Formaty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie powtarzalnych map bitowych

Tworzenie powtarzalnych map bitowych Rys. 8.1. :LGRF]QDQLHFLJáRüSRZVWDMFDSR ]ár*hqlxpdselwrz\fkz tle renderowanego obrazu 7RF]HJRVLMX*QDXF]\OLP\Z\VWDUF]\ z powodzeniem, by móc w Photoshopie SU]\JRWRZDüSRZWDU]DOQPDSWáDOXEPDS WHNVWXU\0DS\WDNLHZ\NRU]\VW\ZDüPR*HP\

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład II. Reprezentacja danych w technice cyfrowej. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład II Reprezentacja danych w technice cyfrowej 1 III. Reprezentacja danych w komputerze Rodzaje danych w technice cyfrowej 010010101010 001010111010

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji

Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia elementów graficznych stron i prezentacji grafika rastrowa a grafika wektorowa -13- P SiO 2 Grafika rastrowa - obraz zapisany w tej postaci stanowi układ barwnych

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Komputery do przechowywania rysunków, zdjęć i innych obrazów używają tylko liczb. Te zajęcia mają ukazać w jaki sposób to robią.

Streszczenie Komputery do przechowywania rysunków, zdjęć i innych obrazów używają tylko liczb. Te zajęcia mają ukazać w jaki sposób to robią. Temat 2 Kolory jako liczby Kodowanie obrazów Streszczenie Komputery do przechowywania rysunków, zdjęć i innych obrazów używają tylko liczb. Te zajęcia mają ukazać w jaki sposób to robią. Wiek 7 i więcej

Bardziej szczegółowo

5.1. Światłem malowane

5.1. Światłem malowane https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/39232 5.1. Światłem malowane DOWIESZ SIĘ, JAK poprawić podstawowe parametry zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystykę), skorygować niekorzystne krzywizny obrazu,

Bardziej szczegółowo

Techniki wizualizacji. Ćwiczenie 2. Obraz cyfrowy w komputerze

Techniki wizualizacji. Ćwiczenie 2. Obraz cyfrowy w komputerze Doc. dr inż. Jacek Jarnicki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej jacek.jarnicki@pwr.wroc.pl Techniki wizualizacji Ćwiczenie 2 Obraz cyfrowy w komputerze Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Budowa pliku rastrowego

Budowa pliku rastrowego MASKI Budowa pliku rastrowego Grafika rastrowa zapisywana jest w formie siatki występujących po sobie pikseli, którą można zobrazować jako mozaikę różnokolorowych, kwadracików. Jeżeli obserwujemy ją z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW POD LAKIER CLEAR TONER DLA MASZYNY XEROX COLOUR 1000 wersja: 1.0, 2010.11.24 PRZYGOTOWANIE TWOICH PLIKÓW POD LAKIER Proste dodanie miejsca na lakier punktowy na Twoim zdjęciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania projektów do druku

Instrukcja przygotowania projektów do druku Instrukcja przygotowania projektów do druku Dobrze przygotowany projekt graficzny umożliwia wykonanie wydruku, który odwzorowuje wszystkie intencje grafika, zawarte w tym projekcie. W tym celu należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru

Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru Ćwiczenie 12 Różdżka, szybkie zaznaczanie i zakres koloru Różdżka 1. zaznacza wszystkie piksele o podobnym kolorze w zakresie Tolerancji ustalanej na pasku Opcji, 2. ma zastosowanie dla obszarów o dość

Bardziej szczegółowo

Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 30

Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 30 Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 30 2.3. Model rastrowy Rastrowy model danych wykorzystywany jest dla gromadzenia i przetwarzania danych pochodzących ze skanowania istniejących

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić za pomocą programu SALSA-J kolorowy obrazek, mając trzy zdjęcia w barwach podstawowych?

Jak zrobić za pomocą programu SALSA-J kolorowy obrazek, mając trzy zdjęcia w barwach podstawowych? Jak zrobić za pomocą programu SALSA-J kolorowy obrazek? 1 Jak zrobić za pomocą programu SALSA-J kolorowy obrazek, mając trzy zdjęcia w barwach podstawowych? Mirosław Należyty Agnieszka Majczyna Logo designed

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych Stworzony obraz, czy to w grafice wektorowej czy to w rastrowej, można i należy zapisać w pliku. Istnieje wiele różnych formatów plików, które mogą być wykorzystane do tego celu.

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie z rodzajami grafiki. Zapoznanie z formatami grafiki. Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka.

Zapoznanie z rodzajami grafiki. Zapoznanie z formatami grafiki. Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka. Zapoznanie z rodzajami grafiki. Zapoznanie z formatami grafiki. Rozmiar oraz rozdzielczość obrazka. Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów

Bardziej szczegółowo

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH Różnice między nimi. Ich wady i zalety. Marta Łukasik Plan prezentacji Formaty plików graficznych Grafika wektorowa Grafika rastrowa GIF PNG JPG SAV FORMATY PLIKÓW GRAFICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.).

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). 1. Ściągnij program PDFCreator 0.8.0 oraz plik ze spolszczeniem(jeśli potrzebujesz) programu ze strony www.multikop.pl >>

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji. opisać działanie narzędzi przybornika. korzystać z Edytora postaci programu Logomocja;

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji. opisać działanie narzędzi przybornika. korzystać z Edytora postaci programu Logomocja; Kolorowe neony Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Kolorowe neony 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: opisać sposób tworzenia animacji; wyjaśnić pojęcie klatka ; opisać działanie

Bardziej szczegółowo

FORMATY GRAFICZNE. Dobra ilustracja przychodzi w małym pliku. David Siegel, Tworzenie stron WWW. 1. Rodzaje plików graficznych

FORMATY GRAFICZNE. Dobra ilustracja przychodzi w małym pliku. David Siegel, Tworzenie stron WWW. 1. Rodzaje plików graficznych FORMATY GRAFICZNE Dobra ilustracja przychodzi w małym pliku. David Siegel, Tworzenie stron WWW 1. Rodzaje plików graficznych 1. Mapy bitowe reprezentują obraz jako prostokątną tablicę pikseli (np. standardy

Bardziej szczegółowo

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego Grafika wektorowa W grafice wektorowej zapis obrazu oparty jest na formułach matematycznych - jest to obraz, którego poszczególne elementy

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Po co obrabiamy zdjęcia Poprawa jasności, kontrastu, kolorów itp. Zdjęcie wykonano w niesprzyjających warunkach (złe

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja obrazów. dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki

Reprezentacja obrazów. dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki Reprezentacja obrazów dr inż. Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Podstawy informatyki Plan wykładu Grafika rastrowa Grafika wektorowa Skalowanie obrazu Kompresja danych Popularne formaty plików graficznych

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych Stworzony obraz, czy to w grafice wektorowej czy to w rastrowej, można i należy zapisać w pliku. Istnieje wiele różnych formatów plików, które mogą być wykorzystane do tego celu.

Bardziej szczegółowo

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego. Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf.

Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego. Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf. Porównanie rastrowego i wektorowego formatu zapisu obrazu cyfrowego Barbara Ptaszek Krzysztof Krupiński V WT z inf. Grafika wektorowa W grafice wektorowej zapis obrazu oparty jest na formułach matematycznych

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Formaty plików graficznych

GRAFIKA. Formaty plików graficznych GRAFIKA Formaty plików graficznych Pliki graficzne Ilustracje mogą być pamiętane jako pliki graficzne o różnych formatach. Można wyróżnić formaty, służące do pamiętania bitmap, akceptowane przez większość

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki. Izabela Szczęch. Politechnika Poznańska

Podstawy informatyki. Izabela Szczęch. Politechnika Poznańska Podstawy informatyki Izabela Szczęch Politechnika Poznańska KOMPUTEROWA REPREZENTACJA OBRAZÓW 2 Plan wykładu Grafika rastrowa Grafika wektorowa Skalowanie obrazu Kompresja danych Popularne formaty plików

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Camera RAW 2015-01- 16 Spis treści Część VI Camera RAW... 2 Format zapisu RAW... 2 Praca z camerą RAW... 2 Otwieranie plików... 2 Interfejs programu... 5 Wywoływanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK EMISJI REKLAM W TYGODNIKU PODLASKIM I NA STRONIE WWW.TYGODNIKPODLASKI.PL + WYMAGANIA TECHNICZNE

CENNIK EMISJI REKLAM W TYGODNIKU PODLASKIM I NA STRONIE WWW.TYGODNIKPODLASKI.PL + WYMAGANIA TECHNICZNE CENNIK EMISJI REKLAM W TYGODNIKU PODLASKIM I NA STRONIE WWW.TYGODNIKPODLASKI.PL + WYMAGANIA TECHNICZNE Cennik obowiązuje od 07.01.2014 r. Wszystkie ceny są cenami netto, do których trzeba doliczyć podatek

Bardziej szczegółowo

Formaty obrazów rastrowych biblioteki PBM

Formaty obrazów rastrowych biblioteki PBM Formaty obrazów rastrowych biblioteki PBM Reprezentacja obrazu Obrazy pobierane z kamery, bądź dowolnego innego źródła, mogą być składowane na pliku dyskowym w jednym z wielu istniejących formatów zapisu

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

A3 (29,7 42,0) A4 (21,0 29,7) A5 (14,8 20,1) A6 (10,5 14,8) tylko monitor

A3 (29,7 42,0) A4 (21,0 29,7) A5 (14,8 20,1) A6 (10,5 14,8) tylko monitor O rozdzielczości i przeznaczeniu zdjęć słów kilka Często po wykonaniu zdjęć zastanawiamy się nad tym, w jakiej postaci będziemy je przechowywać i prezentować. Czy ograniczymy się tylko do przeglądania

Bardziej szczegółowo

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz

MODELE KOLORÓW. Przygotował: Robert Bednarz MODELE KOLORÓW O czym mowa? Modele kolorów,, zwane inaczej systemami zapisu kolorów,, są różnorodnymi sposobami definiowania kolorów oglądanych na ekranie, na monitorze lub na wydruku. Model RGB nazwa

Bardziej szczegółowo

Grafika rastrowa i wektorowa

Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Jakie są różnice między grafiką rastrową a wektorową? Podaj przykłady programów do pracy z grafiką rastrową/wektorową? Czym są RGB, CMYK? Gdzie używamy modelu barw RGB/CMYK?

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka +

Plan wykładu. Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie. informatyka + Plan wykładu Wprowadzenie Program graficzny GIMP Edycja i retusz zdjęć Podsumowanie 2 Wprowadzenie Po co obrabiamy zdjęcia Obrazy wektorowe i rastrowe Wielkość i rozdzielczość obrazu Formaty graficzne

Bardziej szczegółowo

na pierwszym miejscu wśród lokalnej prasy.

na pierwszym miejscu wśród lokalnej prasy. Szanowni Państwo, Przegląd Koniński to tygodnik, który na rynku lokalnym ukazuje się już od prawie 30 lat. Sprzedawany jest w ponad 2.000 punktach na terenie powiatu konińskiego, kolskiego i tureckiego.

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji programu AnaRIP mpower v.2.0

Opis funkcji programu AnaRIP mpower v.2.0 Opis funkcji programu AnaRIP mpower v.2.0 Funkcja podglądu działa zgodnie z zasadą WYSWIG, czyli zmiany jakiegokolwiek parametru wydruku powoduje zmianę podglądu. Dzięki temu możemy zobaczyć na komputerze

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA KOMPUTEROWA. mgr inż. Adrian Zapała

GRAFIKA KOMPUTEROWA. mgr inż. Adrian Zapała GRAFIKA KOMPUTEROWA GRAFIKA KOMPUTEROWA Dział informatyki zajmujący się cyfrowym przetwarzaniem obrazów przy wykorzystaniu algorytmów komputerowych. 2 GRAFIKA KOMPUTEROWA Rastrowa i wektorowa, 2D i 3D,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11

Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5. Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Spis treści Rozdział 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym... 5 Rozdział 2. Elementy zestawu komputerowego...11 Rozdział 3. System operacyny, oprogramowanie...15 Rozdział 4. Podstawy edycji grafiki...23

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp 5. Rozdział 2. Pierwsze kroki 13. Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego 35

Rozdział 1. Wstęp 5. Rozdział 2. Pierwsze kroki 13. Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego 35 Rozdział 1. Wstęp 5 Opis programu CorelDRAW X3 5 Co nowego w programie? 6 Wymagania systemowe 7 Różnice między rysunkiem rastrowym a wektorowym 7 Rozdział 2. Pierwsze kroki 13 Instalacja programu CorelDRAW

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie kolorem lub deseniem

Wypełnianie kolorem lub deseniem Wypełnianie kolorem lub deseniem Gdy narysujesz nowy obiekt, to zostaną mu nadane domyślne kolory wypełnienia, konturu, itp. Oczywiście wszystkie te parametry (i wiele innych) możesz dowolnie modyfikować.

Bardziej szczegółowo

Photoshop 4 w praktyce Autorzy: Joanna i Maciej Pasek ISBN: Format: B5, 364 stron Data wydania: 02/1998

Photoshop 4 w praktyce Autorzy: Joanna i Maciej Pasek ISBN: Format: B5, 364 stron Data wydania: 02/1998 Photoshop 4 w praktyce Autorzy: Joanna i Maciej Pasek ISBN: 83-86718-24-2 Format: B5, 364 stron Data wydania: 02/1998 Poznaj narzêdzie do profesjonalnej obróbki obrazów rastrowych! Dziêki tej ksi¹ ce poznasz

Bardziej szczegółowo

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate

Animacje cz. 2. Rysujemy koło zębate Animacje cz. 2 1. Do wykonania poniższej animacji będziemy potrzebować dodatkowego desenia. Znajduje się on w folderze z instrukcją, żeby program Gimp mógł z niego skorzystać musimy wskazać mu ścieżkę

Bardziej szczegółowo

Rodzaje plików. Podstawowe definicje.

Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Rodzaje plików. Podstawowe definicje. Mariusz Tokarski Zagadnienia Zarządzanie plikami w systemie Windows Definicja pliku Opcje folderów Programy domyślne Współdzielenie plików przez programy Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Wykład V

Podstawy Informatyki Wykład V Nie wytaczaj armaty by zabić komara Podstawy Informatyki Wykład V Grafika rastrowa Paint Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie - grafika rastrowa Grafika komputerowa tworzenie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wirtualne drukarki konwertujące pliki aplikacji do formatu *.pdf i formatów graficznych

Wirtualne drukarki konwertujące pliki aplikacji do formatu *.pdf i formatów graficznych Wirtualne drukarki konwertujące pliki aplikacji do formatu *.pdf i formatów graficznych Wirtualna drukarka to program komputerowy, który jest w istocie sterownikiem urządzenia kierującego efekt drukowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA. Zbiór zadań

INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA. Zbiór zadań INFORMATYKA GRAFIKA I MULTIMEDIA Zbiór zadań Zadanie 1 Dobierz parametry skanowania zdjęć i uzupełnij poniższą tabelę. Lp. Materiał źródłowy Przeznaczenie Rozdzielczość skanowania 1 Zdjęcie kolorowe o

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji i

Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji i Grafika komputerowa dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji i rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. XI

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. XI Pracownia komputerowa Dariusz Wardecki, wyk. XI Grafika rastrowa Grafika rastrowa Standardowe i wektorowa formaty plików i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modeli sprzętów AGD - czajnik bezprzewodowy. Część IV - przygotowanie elementów do montażu we Flashu.

Tworzenie modeli sprzętów AGD - czajnik bezprzewodowy. Część IV - przygotowanie elementów do montażu we Flashu. Tworzenie modeli sprzętów AGD - czajnik bezprzewodowy. Część IV - przygotowanie elementów do montażu we Flashu. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Wydział Grafiki i Malarstwa Katedra Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Temat: Podział grafiki komputerowej

Temat: Podział grafiki komputerowej Temat: Podział grafiki komputerowej 1. Grafika komputerowa - wywodzi się z informatyki, ma na celu wizualizację obiektów przy pomocy komputera. Polega to m.in. na tym, aby przedstawić martwą materię w

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński

Grafika komputerowa. mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Grafika komputerowa mgr inż. Remigiusz Pokrzywiński Spis treści Grafika komputerowa Grafika wektorowa Grafika rastrowa Format graficzny, piksel, raster Rozdzielczość, głębia koloru Barwa Modele barw Kompresja

Bardziej szczegółowo

Anna Barwaniec Justyna Rejek

Anna Barwaniec Justyna Rejek CMYK Anna Barwaniec Justyna Rejek Wstęp, czyli czym jest tryb koloru? Tryb koloru wyznacza metodę wyświetlania i drukowania kolorów danego obrazu pozwala zmieniać paletę barw zastosowaną do tworzenia danego

Bardziej szczegółowo

Kryterium technika tworzenia Grafika wektorowa Grafika rastrowa

Kryterium technika tworzenia Grafika wektorowa Grafika rastrowa Grafika komputerowa Grafika komputerowa Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania obrazów oraz wizualizacją rzeczywistych danych. Jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

Zmiana rozmiarów obrazu projektujemy znaczek

Zmiana rozmiarów obrazu projektujemy znaczek Zmiana rozmiarów obrazu projektujemy znaczek Zmiany rzeczywistych rozmiarów obrazu (tj. MHJRGáXJRFLLV]HURNRFLZ\UD*RQHM wslnvhodfkpr*qdgrnrq\zdüqdgzd sposoby: 0R*HP\Z\NDGURZDüREUD]REFLQDMFMHJR ]HZQWU]QHF]FL²WHNWyUHX]QDP\]D

Bardziej szczegółowo

HG 52 Alaska.icc HG 52 Arctica.icc HG 52 Kreda Blysk.icc HG 52 Kreda Mat.icc HG 52 Offset 80.icc

HG 52 Alaska.icc HG 52 Arctica.icc HG 52 Kreda Blysk.icc HG 52 Kreda Mat.icc HG 52 Offset 80.icc Instrukcja korzystania z opcji Softproofingu z wykorzystaniem profili barwnych ICC drukarni Abedik S.A. oraz prawidłowego zapisania pliku przed wysłaniem go do druku. 1. Standaryzacja druku: Klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12.

UWAGA: poniższe procedury przygotowane zostały w oparciu o program HiTi PhotoDesiree 2 w wersji 2.4.11.12. Drukowanie zdjęć do nowych paszportów biometrycznych (format zdjęcia 35mm x 45mm) przy użyciu fotograficznych drukarek termosublimacyjnych HiTi i programu HiTi PhotoDesiree 2. UWAGA: poniższe procedury

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu?

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Po zainstalowaniu DigitLabu na komputerze otrzymujemy pakiet programów niezbędnych do przygotowania cyfrowych wersji obiektów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. IX

Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. IX Pracownia komputerowa Dariusz Wardecki, wyk. IX Powtórzenie Ile bajtów zawiera tekst (ASCII)? Pracownia komputerowa!! jest najciekawsza! Kod ASCII Reprezentacje znaków Strony kodowe Standardy ISO-8859

Bardziej szczegółowo

Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały

Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały Zmiana kolorowego obrazu na czarno biały W większości aparatów cyfrowych istnieje możliwośd fotografowania w czerni i bieli. Nie polecam jednak używania tego trybu, ponieważ wtedy bezpowrotnie tracimy

Bardziej szczegółowo

Cechy formatu PNG Budowa bloku danych Bloki standardowe PNG Filtrowanie danych przed kompresją Wyświetlanie progresywne (Adam 7)

Cechy formatu PNG Budowa bloku danych Bloki standardowe PNG Filtrowanie danych przed kompresją Wyświetlanie progresywne (Adam 7) mgr inż. Grzegorz Kraszewski SYSTEMY MULTIMEDIALNE wykład 5, strona 1. PNG (PORTABLE NETWORK GRAPHICS) Cechy formatu PNG Budowa bloku danych Bloki standardowe PNG Filtrowanie danych przed kompresją Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Grupa IZ06TC01, Zespół 3 PRZETWARZANIE OBRAZÓW Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 5 Temat: Modelowanie koloru, kompresja obrazów,

Bardziej szczegółowo

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Agnieszka Mazur i Magdalena Rabenda Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) Znajdziemy je w: MENU>Image>Adjustments>Match Color (MENU>Obraz>Dopasuj>Dopasuj kolor)

Bardziej szczegółowo

Jak usunąć dominantę koloru tutorial

Jak usunąć dominantę koloru tutorial Jak usunąć dominantę koloru tutorial Tutorial przygotowany został w programie Adobe Photoshop w wersji CS3 ENG. W najnowszych wersjach aplikacji operacja przebiega praktycznie identycznie (min. wersja

Bardziej szczegółowo