Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. IX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia komputerowa. Dariusz Wardecki, wyk. IX"

Transkrypt

1 Pracownia komputerowa Dariusz Wardecki, wyk. IX

2 Powtórzenie Ile bajtów zawiera tekst (ASCII)? Pracownia komputerowa!! jest najciekawsza!

3 Kod ASCII

4 Reprezentacje znaków Strony kodowe Standardy ISO-8859 ISO Standardy Reprezentacje znaków ISO-8859 Standardy ISO-8859 Standardy ISO-8859 Strony kodowe Reprezentacje znaków Strony kodowe ISO Znaki wykorzystywane w jízykach zachodnioeuropejskich. ISO Znaki Brak znaków wykorzystywane akcentowanych w jízykach zachodnioeuropejskich. jízyka polskiego. Brak Znaki znaków wykorzystywane akcentowanych w jízykach z zachodnioeuropejskich. polskiego. ISO Brak znaków akcentowanych z jízyka polskiego. ISO Znaki wykorzystywane w jízykach úrodkowoeuropejskich. Znaki wykorzystywane w jízykach úrodkowoeuropejskich. ISO Kody przypisane innym znakom, niø w ISO Kody przypisane innym znakom, niø w ISO Znaki wykorzystywane w jízykach úrodkowoeuropejskich. ISO ISO Kody przypisane innym znakom, niø w ISO Rewizja ISO wprowadzajπca znak waluty euro. Rewizja ISO wprowadzajπca znak waluty euro. ISO Zasada Rewizja 1 1 ISO znak znak 11bajt bajt wprowadzajπca powoduje powoduje problemy problemy znak waluty z przenoszeniem z przenoszeniem euro. tekstów tekstów miídzy systemami wykorzystywanymi w róønych krajach. miídzy systemami wykorzystywanymi w róønych krajach. Zasada 1 znak 1 bajt powoduje problemy z przenoszeniem tekstów miídzy systemami wykorzystywanymi w róønych krajach. Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia 9stycznia / 76 34/ 76 Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9 stycznia / 76

5 Standard Unicode Standard Unicode Standard Unicode Reprezentacje znaków Reprezentacje znakówunicode Unicode Reprezentacje znaków Unicode ISO/IEC 10646:2003, Universal Character Character Set Set Set (UCS) (UCS) (UCS) 1 Koniec zasady 1 1 1znak znak znak 1 1bajt. bajt. 2 2 Znaki reprezentowane przez kody wielobajtowe. Znaki reprezentowane przez przez kody kody wielobajtowe. 3 3 Rozszerzenie Rozszerzenie ASCII ASCII (znaki (znaki ASCII ASCII odpowiadajπ odpowiadajπ kodom kodom ). 127). 4 4 Brak Brak zgodnoúci zgodnoúci z ISO-8859 ISO-8859 i i stronami stronami kodowymi kodowymi IBM IBM oraz oraz Microsoft. Microsoft. 3 Rozszerzenie ASCII (znaki ASCII odpowiadajπ kodom ). 4 Brak zgodnoúci z ISO-8859 i stronami kodowymi IBM oraz Microsoft. UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format) Jednobajtowe reprezentacje znaków ASCII. Jednobajtowe reprezentacje znaków ASCII. Dwubajtowe reprezentacje znaków z jízyków europejskich. Dwubajtowe reprezentacje znaków z jízyków europejskich. Najbardziej popularny format Unicode. Najbardziej popularny format Unicode. DziÍki Unicode moøliwe jest tworzenie uniwersalnych dokumentów tekstowych (tzn. tekstów wyúwietlanych wszídzie tak samo). Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia / 76 Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia / 76

6 Kodowanie UTF-8 Bity Największa wartość Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4 7 U+007F 0xxxxxxx 11 U+07FF 110xxxxx 10xxxxxx 16 U+FFFF 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 21 U+1FFFFF 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

7 Kodowanie UTF-8 Przykład: Znak Kod Bin U Ą U c4 84 龜 U+2EF ! e2 bb b1 𐌄 U ! f0 90 8c 84

8 Pliki tekstowe Pliki tekstowe Plik tekstowy (ang. text file) Pliki tekstowe Pliki tekstowe i metatekstowe Pliki tekstowe i metatekstowe Zawiera dane zakodowane w postaci kodów znaków, które powinny byê Plik interpretowane tekstowy (ang. zgodnie text z file) ustalonym zbiorem znaków. 1 Zawiera Tzw. dane znaki zakodowane sterujπce (ang. w postaci control kodów characters) znaków, odpowiadajπ które powinny byê interpretowane specjalnymzgodnie kodom okreúlajπcym z ustalonym sposób zbioremformatowania znaków. wydruku (np. znaki ASCII o kodach 0 31). 1 Tzw. znaki sterujπce (ang. control characters) odpowiadajπ 2 Pliki specjalnym tekstowe kodom nie zawierajπ okreúlajπcym informacji sposób o tym formatowania jaki zbiór znaków wydruku jest odpowiedni (np. znaki ASCII do interpretacji o kodach ich 0 zawartoúci 31). (program drukujπcy tekst lub uøytkownik powinien to okreúliê). 2 Pliki tekstowe nie zawierajπ informacji o tym jaki zbiór znaków jest odpowiedni do interpretacji ich zawartoúci (program drukujπcy tekst Pliki tekstowe majπ ograniczone zastosowania lub uøytkownik powinien to okreúliê). 1 Mogπ zawieraê tylko tekst (brak grafiki, tabel, odnoúników itp.). 2 Pliki Nie tekstowe zawierajπ majπinformacji ograniczone o kroju zastosowania i wielkoúci czcionki, kolorach itp. 1 Mogπ zawieraê tylko tekst (brak grafiki, tabel, odnoúników itp.). Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9 stycznia / 76 2 Nie zawierajπ informacji o kroju i wielkoúci czcionki, kolorach itp. Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9 stycznia / 76

9 Pliki metatekstowe Pliki Pliki metatekstowe metatekstowe Pliki tekstowe i metatekstowe Pliki tekstowe i metatekstowe Plik Plik metatekstowe metatekstowe Zawiera Zawiera dane dane w postaci postaci tekstu tekstu (tzn. (tzn. kodów kodów znaków znaków jak jak dla dla zwyk ego zwyk ego pliku pliku tekstowego), tekstowego), z których których czíúê czíúê moøe moøe byê byê interpretowana interpretowana jako jako znaczniki znaczniki (ang. (ang. tag) tag) okreúlajπce okreúlajπce m. m. in. in. Oczekiwany wyglπd dokumentu dokumentu (np. (np. krój krójiiwielkoúê wielkoúêczcionki czcionkiitp.). itp.). Jego powiπzania z innymi dokumentami (np. (np. odnoúniki). odnoúniki). Zbiór znaków, zgodnie z którym majπ majπbyê byêinterpretowane kody kody znaków w dokumencie. Regu y tworzenia i interpretacji znaczników okreúlajπ metajízyki HTML (ang. HyperText Markup Language) XML (ang. Extensible Markup Language) SGML (ang. Standard Generalized Markup Language) Rafa J. J. Wysocki Pracownia komputerowa 99stycznia stycznia / 65/ 76 76

10 Postscript Uniwersalny język opisu strony opracowany przez Adobe Pliki postscriptowe najczęściej mają rozszerzenie.ps lub.eps Dokumenty ps można tworzyć m.in. w programach Latex lub Gnuplot Przykład %!! /Helvetica findfont 72 scalefont setfont! moveto! (Hello, world!) show! showpage

11 Grafika rastrowa Grafika rastrowa Standardowe i wektorowa formaty plików i wektorowa Grafika rastrowa wektorowa Grafika rastrowa i wektorowa Grafika rastrowa (ang. raster graphics) Grafika rastrowa (ang. raster graphics) Obraz Grafikajest rastrowa reprezentowany (ang. rasterprzez graphics) (ogólnie) prostokπtnπ siatkí punktów o Obraz jest reprezentowany przez (ogólnie) prostokπtnπ siatkí punktów o róønych kolorach, czyli tzw. pikseli (ang. pixel, picture element). Oczka tej róønych Obraz jest kolorach, reprezentowany czyli tzw. przez pikseli (ogólnie) (ang. pixel, prostokπtnπ picture siatkí element). punktów Oczka o tej siatki siatki róønych nie niekolorach, muszπ muszπ mieê mieê czyli jednakowej tzw. jednakowej pikseli szerokoúci (ang. szerokoúci pixel, i wysokoúci. picture i wysokoúci. element). Oczka tej siatki nie muszπ mieê jednakowej szerokoúci i wysokoúci. Mapa bitowa, bitmapa (ang. (ang. bitmap) bitmap) Mapa bitowa, bitmapa (ang. bitmap) Struktura danych reprezentujπca obraz obraz postaci w postaci gotowej gotowej do do Struktura danych reprezentujπca obraz w postaci gotowej do wydrukowania (lub wyúwietlenia). Kolor Kolor kaødego piksela piksela reprezentuje wydrukowania (lub wyúwietlenia). Kolor kaødego piksela reprezentuje okreúlona liczba bitów danych. okreúlona liczba bitów danych. Grafika wektorowa (ang. vector vector graphics) Grafika wektorowa (ang. vector graphics) Obraz jest reprezentowany zpomocπ instrukcji, instrukcji, które majπ majπ byê byê wykonane Obraz jest reprezentowany z instrukcji, któremajπ byê wykonane wykonane celu utworzenia go go (np. narysuj linií linií prostπ, prostπ, narysuj narysuj ko o ko o itp.). w celu utworzenia go (np. narysuj linií prostπ, narysuj ko o itp.). itp.). Poszczególne punkty identyfikuje sií podajπc ichwspó rzídne (wektory). Poszczególne punkty identyfikuje sií sií podajπc ichwspó rzídne (wektory). (wektory). Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9 stycznia / 76

12 Kolory w grafice Kolory w grafice rastrowej Kolory w grafice rastrowej rastrowej RGB (ang. red, green, blue) RGB (ang. red, green, blue) Kolor piksela okreúla sií podajπc natíøenie kaødej z trzech podstawowych barw Kolorúwiat a piksela (czerwony, okreúla sií podajπc zielony, natíøenie niebieski). kaødej Zwykle z trzech jeden piksel podstawowych jest reprezentowany barw úwiat a (czerwony, przez 3 lub zielony, 4 bajty niebieski). danych. Zwykle Reprezentacja jeden piksel odpowiednia jest dla monitorów reprezentowany i wyúwietlaczy przez 3 lub LCD, 4 bajty OLED danych. itp. Reprezentacja odpowiednia dla monitorów i wyúwietlaczy LCD, OLED itp. CMYK (ang. cyan, magenta, yellow, black) CMYK (ang. cyan, magenta, yellow, black) Kolor piksela okreúla sií podajπc natíøenie kaødego z czterech kolorów Kolor piksela okreúla sií podajπc natíøenie kaødego z czterech kolorów farb (turkusowy, purpura, øó ty, czarny). Reprezentacja bardziej farb (turkusowy, purpura, øó ty, czarny). Reprezentacja bardziej odpowiednia do drukowania na papierze. odpowiednia do drukowania na papierze. Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia / 76 Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia / 76

13 Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9 stycznia / 76 Formaty plików grafiki rastrowej Formaty plików dla grafiki rastrowej BMP (ang. bitmap) Istniejπ co najmniej 2 formaty plików graficznych o takiej nazwie. PBM (ang. Portable Bitmap) Uøywany w systemach wykorzystujπcych úrodowisko X Windows. TIFF (ang. Tagged Image File Format), ISO GIF (ang. Graphics Interchange Format), kompresja LZW 8 bitów na piksel, 24-bitowa przetrzeò barw (palety referencyjne). Od 1994 w szarej strefie z powodu patentu na algorytm kompresji (Unisys). PNG (ang. Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948:2004, kompresja bezstratna JPEG (ang. Joint Photographic Experts Group), ISO/IEC 10918, kompresja stratna

14 Grafika wektorowa Grafika wektorowa i dokumenty drukowane Grafika wektorowa i dokumenty drukowane Nie tylko grafika, takøe dokumenty tekstowe itp. (praktycznie wszystkie Nie rodzaje tylko dokumentów). grafika, takøe dokumenty tekstowe itp. (praktycznie wszystkie rodzaje dokumentów). PostScript (PS) jízyk programowania wykorzystywany jako jízyk PostScript opisu stron (PS) (ang. jízyk page programowania description language) wykorzystywany dla ploterów, jako drukarek jízyk opisu stron (ang. page description language) dla ploterów, drukarek itp. (1982). itp. (1982). EPS (ang. Encapsulated PostScript) kodwjízyku PostScript z EPS (ang. Encapsulated PostScript) kodwjízyku PostScript z do πczonym podglπdem w niskiej rozdzielczoúci. do πczonym podglπdem w niskiej rozdzielczoúci. PDF (ang. Portable Document Format), ISO/IEC :2008 PDF (ang. Portable Document Format), ISO/IEC :2008 opis strony z dodatkami, jak odnoúniki (ang. link) itp., opis strony z dodatkami, jak odnoúniki (ang. link) itp., ( przetworzony PostScript). ( przetworzony PostScript). SVG (ang. Scalable Vector Graphics) SVG (ang. Scalable Vector Graphics) DjVu (bardzo dobra kompresja zeskanowanych dokumentów). DjVu (bardzo dobra kompresja zeskanowanych dokumentów). Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia / 76 Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia / 76

15 Dokumenty z możliwością wprowadzania zmian Dokumenty z moøliwoúciπ wprowadzania zmian ZawartoúÊ ZawartoúÊ pliku pliku reprezentuje reprezentuje dokument dokument Sformatowany Sformatowany tekst. tekst. Ewentualnie Ewentualnie grafika, grafika, tabele tabele itp. itp. Zawiera Zawiera informacje informacje o sposobie sposobie wyúwietlania wyúwietlania lub lub drukowania. drukowania. Moøe Moøe byê byê skompresowany. skompresowany. W przesz oúci przesz oúci istnia o istnia o wiele wiele konkurencyjnych konkurencyjnych zamkniítych zamkniítych formatów formatów 1 Brak przenoúnoúci dokumentów dokuczliwy dla uøytkowników. 1 Brak przenoúnoúci dokumentów dokuczliwy dla uøytkowników. 2 2 Niezgodnoúci Niezgodnoúci miídzy miídzy róønymi róønymi wersjami wersjami tego tego samego samego programu programu (!). (!). 3 3 Nieformalnym Nieformalnym standardem standardem sta y sta y sií sií formaty formaty z MS MS OÖce OÖce 97: 97: DOC DOC dokumenty dokumenty tekstowe. tekstowe. XLS XLS arkusze arkusze kalkulacyjne. kalkulacyjne. PPT PPT prezentacje. prezentacje. Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia / 76 Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia / 76

16 Open Document Format Open Document Format Open Document Format Open Document Format ISO/IEC 26300:2006 ISO/IEC 26300:2006 Open Document Format for OÖce Applications (OpenDocument) v1.0. Open ISO/IEC Document 26300:2006 Format for OÖce Applications (OpenDocument) v1.0. Open Document Format for OÖce Applications (OpenDocument) v1.0. Zestaw otwartych formatów plików, opartych na XML (z kompresjπ), dla Zestaw róønychotwartych rodzajówformatów dokumentów: plików, opartych na XML (z kompresjπ), dla Zestaw otwartych rodzajów formatów dokumentów: plików, opartych na XML (z kompresjπ), dla róønychodt rodzajów dokumenty dokumentów: tekstowe. ODT dokumenty tekstowe. ODT ODS dokumenty arkusze kalkulacyjne. tekstowe. ODS arkusze kalkulacyjne. ODS ODP arkusze prezentacje. kalkulacyjne. ODP prezentacje. ODP ODG prezentacje. rysunki (grafika wektorowa). ODG rysunki (grafika wektorowa). ODG ODF rysunki wzory (grafika matematyczne. wektorowa). ODF wzory matematyczne. ODF wzory matematyczne. WiÍkszoúÊ dostípnych na rynku pakietów biurowych wspiera ODF. WiÍkszoúÊ dostípnych na rynku pakietów biurowych wspiera ODF. WiÍkszoúÊ dostípnych na rynku pakietów biurowych wspiera ODF. DostÍpna jest wtyczka dla Microsoft OÖce. DostÍpna DostÍpna jest jest wtyczka wtyczka dla dla Microsoft Microsoft OÖce. OÖce. Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia / 76 Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia / 76 Rafa J. Wysocki Pracownia komputerowa 9stycznia / 76

liczba pikseli pikseli Grafika rastrowa (bitmapowa) Grafikę rastrową mapami bitowymi Mapa bitowa (bit map)

liczba pikseli pikseli Grafika rastrowa (bitmapowa) Grafikę rastrową mapami bitowymi Mapa bitowa (bit map) Piksel - punkt, którego parametrami są współrzędne ekranu, kolor i jaskrawość. Jest najmniejszym elementem obrazu bitmapowego. Jeden piksel to bardzo mały kwadrat wypełniony w całości jednolitym kolorem.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Podstawowe definicje we współczesnej informatyce TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Jednostki ilości danych Bit podstawowa jednostka w operacjach, wskazująca na obecność (1) albo brak (0) sygnału Bajt 23 bitów =

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zasobów cyfrowych

Tworzenie zasobów cyfrowych Tworzenie zasobów cyfrowych Wykład 8, Digitalizacja. Cz. 1, Organizacja pracy, prezentacja danych, standardy Etapy tworzenia PC Przygotowanie materiałów do dygitalizacji Digitalizacja Obróbka plików Porządkowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr, albo sygnału ciągłego.

Komputer urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr, albo sygnału ciągłego. Bioinformatyka "The mathematical, statistical and computing methods that aim to solve biological problems using DNA and amino acid sequences and related information." Fredj Tekaia Bioinformatyka jest to

Bardziej szczegółowo

Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych

Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych 1 Władysław Marek Kolasa 1. Wprowadzenie Formaty dokumentów w bibliotekach cyfrowych Format dokumentu w potocznym rozumieniu zazwyczaj kojarzy się z rozszerzeniem pliku, który wskazuje na aplikację potrzebną

Bardziej szczegółowo

monitor zapewnia natychmiastową wizualizację wyników pracy komputera Monitor LCD (Liquid Cristal Diplay) inaczej panel ciekłokrystaliczny

monitor zapewnia natychmiastową wizualizację wyników pracy komputera Monitor LCD (Liquid Cristal Diplay) inaczej panel ciekłokrystaliczny monitor zapewnia natychmiastową wizualizację wyników pracy komputera Monitor LCD (Liquid Cristal Diplay) inaczej panel ciekłokrystaliczny 1 własności oka ludzkiego decydujące o możliwości wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 10 -

Technologie informacyjne - wykład 10 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 10 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska. Grafika Power Point Edytor tekstu

Inżynieria środowiska. Grafika Power Point Edytor tekstu Inżynieria środowiska W2 Grafika Power Point Edytor tekstu 1 Grafika komputerowa Wprowadzenie zastosowania - rysunki - schematy - interfejsy użytkownika - wykresy (biznes, nauka, technika) grafika 2D,

Bardziej szczegółowo

Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa

Kolorowy świat Obraz analogowy tonalność Obraz cyfrowy Pojęcia: głębia bitowa bpp bits per pixels RGB Rozdzielczość ppi pixels per inch Bitmapa Kolorowy świat Obraz analogowy Cecha charakterystyczną jest tonalność czyli występowanie tego samego kolorów rożnych nasyceniach i jasnościach. Tonalność odwzorowują punkty rastrowe, które mogą mieć rożną

Bardziej szczegółowo

Wykład z grafiki komputerowej - wybrane pojęcia 1 z 14 Opracował Jan T. Biernat. Grafika komputerowa. Wybrane pojęcia.

Wykład z grafiki komputerowej - wybrane pojęcia 1 z 14 Opracował Jan T. Biernat. Grafika komputerowa. Wybrane pojęcia. Wykład z grafiki komputerowej - wybrane pojęcia 1 z 14 Grafika komputerowa Wybrane pojęcia. Grafika komputerowa, to dział informatyki zajmujący się tworzeniem za pomocą komputera obrazów, rysunków, planów,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowa użytkowe Oprogramowa użytkowe (aplikacyjne, aplikacja) określa sposoby, w jaki zostają użyte zasoby systemowe do rozwiązywania problemów obliczeniowych zadanych przez użytkownika Oprogramowa

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE

DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE NAZWA PROGRAMU DARMOWE PROGRAMY GRAFICZNE POMOCNE NAUCZYCIELOM W REALIZACJI ZADAŃ SZKOLNYCH OPIS PROGRAMU OCENA DOWNLOAD PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W SZKOLE PROGRAMY DO EDYCJI I OBRÓBKI ZDJĘĆ WYMOGI

Bardziej szczegółowo

Grafika w LaTeXu Łukasz Daros & Jakub Jakubiec

Grafika w LaTeXu Łukasz Daros & Jakub Jakubiec Grafika w LaTeXu Łukasz Daros & Jakub Jakubiec Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Informatyka Stosowana rok 3 GRAFIKA Dzięki grafice, nasze dokumenty mają atrakcyjniejszą formę. Wykresy, ilustracje

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne SZKOŁA POLICJI w PILE Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia Artur Godlewski Prezentacje multimedialne grudzień 2008 1 Redakcja językowa i korekta Waldemar Hałuja Skład komputerowy Artur Godlewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP

Podstawy informatyki. Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Podstawy informatyki Obsługa systemu operacyjnego Windows XP Windows XP Microsoft Windows XP (nazwa robocza Whistler) wersja systemu operacyjnego Windows z rodziny Microsoft Windows NT (oparty na jądrze

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 12 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 526 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Białek. Programy te mogą operować na dwuwymiarowej lub trójwymiarowej przestrzeni, zazwyczaj w kartezjańskim układzie odniesienia.

Krzysztof Białek. Programy te mogą operować na dwuwymiarowej lub trójwymiarowej przestrzeni, zazwyczaj w kartezjańskim układzie odniesienia. 1 Programy te mogą operować na dwuwymiarowej lub trójwymiarowej przestrzeni, zazwyczaj w kartezjańskim układzie odniesienia. 2 4 2 Drzewo projektu Pasek narzędzi rysunkowych Obszar rysunku Wiersz poleceń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2)

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2) (etap 2) Sprawozdanie 01/13 Data: 2013-03-30 Wersja: 1.00 Opracował zespół w składzie: Dariusz Grabiec kierownictwo Andrzej Bielski Emil Osika Wykonawca: Dariusz GRABIEC Hydrograf morski kat. A Nr upr.

Bardziej szczegółowo

Formaty czasopism i książek elektronicznych. Dr hab. Marek Nahotko Transfer informacji w społeczeństwie

Formaty czasopism i książek elektronicznych. Dr hab. Marek Nahotko Transfer informacji w społeczeństwie Formaty czasopism i książek elektronicznych Dr hab. Marek Nahotko Transfer informacji w społeczeństwie 1 Zalety publikacji tradycyjnych Powszechnie znana i akceptowana konwencja; Dobra jakość tekstu; Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 2 (studia stacjonarne) - 12.10.2007 - Rok akademicki 2007/2008 2/59 Jednostki informacji - bit Bit (ang. binary digit) - jednostka logiczna, określająca najmniejszą

Bardziej szczegółowo

Urządzenia peryferyjne: klawiatury komputerowe, urządzenia wskazujące, drukarki, skanery

Urządzenia peryferyjne: klawiatury komputerowe, urządzenia wskazujące, drukarki, skanery Urządzenia peryferyjne: klawiatury komputerowe, urządzenia wskazujące, drukarki, skanery Wykład: klawiatury, myszki, urządzenia wskazujące, drukarki, rodzaje: igłowa, atramentowa, laserowa, termosublimacyjna,

Bardziej szczegółowo

Otwarte formaty dokumentów i ich znaczenie przy wymianie informacji STRESZCZENIE ABSTRACT. 1. Wstęp

Otwarte formaty dokumentów i ich znaczenie przy wymianie informacji STRESZCZENIE ABSTRACT. 1. Wstęp ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH Nr 1(2)/2006, s. 125-135 ISSN-1895-3794 Otwarte formaty dokumentów i ich znaczenie przy wymianie informacji Piotr Tkacz Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji

Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji Lucjan Dobrowolski 2014 PRz, WCh, ZICh Narzędzia pomocnicze uzupełniające przygotowywanie treści e-lekcji Edycja treści tekstowych zawierających złożone formatowanie. Metody umieszczania równań matematycznych,

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

hipertekstowy język znaczników)

hipertekstowy język znaczników) HTML (ang. HyperText Markup Language, hipertekstowy język znaczników) to język składający się ze znaczników (ang. tags) stosowany do pisania stron WWW. Jego pierwsza wersja została opracowana przez Tima

Bardziej szczegółowo

4. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to:

4. Urządzenie komputerowe, które bezwzględnie powinno być podłączone do sieci za pośrednictwem UPS, to: 1. Klaster komputerowy to: a. Komputer z macierzą dyskową; b. Komputer z wieloma procesorami; c. Grupa komputerów pracujących współbieżnie tak, jakby był to jeden komputer; d. Komputer zapasowy, na którym

Bardziej szczegółowo

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA

ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Temat Grafika komputerowa. Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA ZSNR9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie Temat Grafika komputerowa Pracę wykonał Radosław Terefenko Kl. II LA I Grafika komputerowa Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania

Bardziej szczegółowo