PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / , 033 / , 033 / fax: 033 / e- mail ; SA/332/2/7494/2013 Żywiec, dnia r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu - WSZYSCY - ZAMAWIAJĄCY: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu ul. Krasińskiego 3, Żywiec tel 33/ fax 33/ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa odczynników dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu, ul. Krasińskiego 3 Informacja o wyniku postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. 907 zwana dalej ustawą), zawiadamia o wyniku przedmiotowego postępowania. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w jedynym kryterium oceny ofert. Oferta najkorzystniejsza w poszczególnych pakietach od 1,2,3 została złożona przez: Pakiet nr 1 Oferta nr 2 BTL Sp.zo.o. Zakład Enzymów i Peptonów z siedzibą Łódź ul. Bolesława 13 Przyznana punktacja 100 pkt Uzasadnienie wyboru. Złożona przez w/w Wykonawcę oferta w pakiecie 1 zawiera najniższą cenę co biorąc po uwagę jedyne kryterium oceny, jakim w tym postępowaniu jest cena, sprawia, że oferta ta jest najkorzystniejsza. Ponadto w toku czynności badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki postawione w SIWZ, złożona przez niego oferta jest kompletna, zwiera wszystkie wymagane oświadczania i dokumenty. Pakiet nr 2 Odczynniki Sp zo.o. z siedzibą Katowice ul. Kościuszki 227 1

2 Przyznana punktacja 100 pkt Uzasadnienie wyboru. Złożona przez w/w Wykonawcę oferta w pakiecie 2 zawiera najniższą cenę co biorąc po uwagę jedyne kryterium oceny, jakim w tym postępowaniu jest cena, sprawia, że oferta ta jest najkorzystniejsza. Ponadto w toku czynności badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki postawione w SIWZ, złożona przez niego oferta jest kompletna, zwiera wszystkie wymagane oświadczania i dokumenty. Pakiet nr 3 Oferta nr 1 Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL z siedzibą Poznań ul. Dąbrowskiego 133/135 Przyznana punktacja 100 pkt Uzasadnienie wyboru. Złożona przez w/w Wykonawcę oferta w pakiecie 3 zawiera najniższą cenę co biorąc po uwagę jedyne kryterium oceny, jakim w tym postępowaniu jest cena, sprawia, że oferta ta jest najkorzystniejsza. Ponadto w toku czynności badania i oceny ofert Zamawiający stwierdził, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki postawione w SIWZ, złożona przez niego oferta jest kompletna, zwiera wszystkie wymagane oświadczania i dokumenty. Nazwy, siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Pakiet nr 2 Oferta nr 5 Aventor Performance Materials Poland SA z siedzibą Gliwice ul. Sowińskiego 11 Punktacja przyznana ofercie w kryterium cena: 98,37 pkt W toku postępowania Zamawiający wykluczył Wykonawcę: Idalia Ireneusz Wolak Sp.J. z siedzibą Radom ul. Zubrzyckiego 10 Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie dołączyć do oferty następujących oświadczeń i dokumentów wymaganych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienie na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału: prawidłowo wypełnionego oświadczenia z art. 22 ustawy, kart charakterystyki dla odczynników chemicznych zgodne z art. 31 ust. 1 rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE oraz certyfikaty kontroli jakości w języku polskim zawierające: dane producenta, nazwę produktu, numer partii (lub serii produkcyjnej), warunki przechowywania i data przydatności do użycia, data wydania specyfikacji. 2

3 Zamawiający wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy do uzupełnienia oferty o w/w dokumenty, wyznaczając termin na uzupełnienie r. godz W wyznaczonym terminie Wykonawca oferty nie uzupełnił Jednocześnie Zamawiający poprosił o wyjaśnienia w zakresie wysokości zaoferowanej ceny brutto w ofercie ,29zł, podczas gdy z sumowania dokonanego przez Zamawiającego cena brutto powinna wynieść 7895,37zł. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wyjaśnień Uzasadnienie prawne: Wykonawcy Idalia Ireneusz Wolak Sp.J. z siedzibą Radom ul. Zubrzyckiego 10 podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, w związku z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postepowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W toku postępowania Zamawiający odrzucił ofertę: Alchem Grupa Spółka zo.o Oddział Śląsk z siedzibą Bielsko-Biała ul. J. Kasprowicza 9/2 jako nie zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: w ostatniej pozycji formularza asortymentowo-cenowego testy do wykrywania Rota- i Adenowirusów w próbkach kału Wykonawca zaproponował odmienną ilość opakowań, niż wymagał Zamawiający. Zamawiający w wymienionej pozycji wymagał zaoferowania 25 sztuk testów, natomiast Wykonawca zaoferował 2 opakowania, każde po 20 szt., łącznie 40 szt. zatem o 15 więcej. Zamawiający w trybie art. 87 ustawy wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień do oferty w tym zakresie Wykonawca pismem złożonym w dniu r. potwierdził zaoferowanie 40 szt testów zamiast wymaganych 25 szt. W uzasadnieniu podając, że na rynku dostępne są opakowania po 20 szt. i nie ma możliwości zaoferowania Zamawiającemu wymaganej przez niego ilości 25 szt. testów. Komisja stoi na stanowisku aby wyjaśnień Zamawiający nie przyjąć za uzasadnione, złożoną przez niego ofertę odrzucić. Potwierdzeniem słuszności stanowiska Zamawiającego jest fakt, że drugi Wykonawca, który złożył ofertę w pakiecie nr 3 zaoferował ilość testów zgodną z wymogiem Zamawiającego. Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w ostatniej pozycji formularza asortymentowo-cenowego wymagał zaoferowania oraz wyceny 25 szt. testów do wykrywania Rota- i Adenowirusów w próbkach kału, Wykonawca zaoferował 40 szt. W świetle powyższego należy uznać, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z SIWZ i jako taka podlega odrzuceniu. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (w zależności od formy przesłania zawiadomienia. 3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu mgr Małgorzata Bednarczyk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Szpital Specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp z. o.o. Kraków, dnia 03 marca 2011 r. Znak: LOG.I.271 61/2010 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZGM/DZ/85/2012/ADM Dnia: 30.07 2012r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZGM/DZ/85/2012/ADM Dnia: 30.07 2012r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu ZGM/DZ/85/2012/ADM

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1551/10 WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier Dolańska Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja wentylacji mechanicznej w

Bardziej szczegółowo

Ryby przetworzone i konserwowane, Produkty głęboko mrożone, Warzywa mrożone, Wyroby garmażeryjne. Owoce, warzywa i podobne produkty, Owoce tropikalne

Ryby przetworzone i konserwowane, Produkty głęboko mrożone, Warzywa mrożone, Wyroby garmażeryjne. Owoce, warzywa i podobne produkty, Owoce tropikalne Wadowice Górne, dn. 27.12.2012 r. Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych Górne 133E tel. 146661020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo