Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

Transkrypt

1 Szpital Specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp z. o.o. Kraków, dnia 03 marca 2011 r. Znak: LOG.I /2010 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. os. Złotej Jesieni 1 informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego numer sprawy 61/ZP/2010 na wykonanie prac remontowych wielobranżowych obejmujących: roboty budowlane; instalacje elektryczne w tym słaboprądowe; instalacje sanitarne Apteki Szpitalnej. (Kod CPV: ). I. Badanie ofert złożonych w postępowaniu podzielone było na etapy: wstępną ocenę ofert, podmiotową ocenę wykonawców, formalną (przedmiotową) ocenę ofert oraz właściwą ocenę. II. Zamawiający dokonał wyboru oferty niżej wymienionego Wykonawcy w oparciu o uzyskaną liczbę punktów w ocenie końcowej: Oferta nr 9 Wykonawcy: Zakład Usługowy Renowacja Wnętrz i Terenów Ewa Tarnawska AL. Krasińskiego 5-8 Kraków (31-111) Wartość brutto oferty: ,09 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych 09/100gr). III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert; podlegających ocenie - liczba pkt. w danej ofercie przy kryterium oceny: cena 100%. IV. Streszczenie oceny złożonych ofert.

2 Numer oferty Nazwa wykonawcy Zakład Usługowy Renowacja Wnętrz i Terenów Ewa Tarnawska AL. Krasińskiego 5-8 Kraków (31-111) KA - BUD Kazimierz Job Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Wielkie Drogi 27 Cena oferty (brutto) Łączna liczba punktów w kryterium: cena 100% Razem punktów ,09 zł 800 pkt 800 pkt ,18 zł 696,72 pkt 696,72 pkt V. Uzasadnienie wyboru oferty. Oferta ważna, złożona w terminie, spełnia wymogi materialne i formalne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, otrzymała największą liczbę punktów. VI. Wykonawcy wykluczeni. UZASADNIENIE PRAWNE Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył z postępowania Wykonawców: 1)Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMONT ul. Prandoty 6 w Krakowie. 1) Wykonawca Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane REMONT ul. Prandoty 6 w Krakowie; złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu nr 1. Zamawiający w dniu r., a więc w ustawowym terminie, zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie przedłużając tym samym ważności wniesionego wadium. 2)Wykonawca Zakład Ogólnobudowlany WOBUD ul. Podgórki 32 Kraków Wykonawca Zakład Ogólnobudowlany WOBUD ul. Podgórki 32 Kraków złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu nr 5. Zamawiający w dniu r., a więc w ustawowym terminie, zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie przedłużając tym samym ważności wniesionego wadium.

3 Ponadto na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz). - brak w ofercie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia osób wykonujących zamówienie; nie spełniony wymóg pkt.vii/1.2 b siwz - nie złożony został dokument, z którego wynika umocowanie osoby do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy w zakresie wymaganym czynnością prawną lub umocowanie do reprezentacji Wykonawcy. - w kosztorysie obejmującym zakres robót budowlanych Wykonawca policzył bezpodstawnie rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych co powoduje zmniejszenie wartości materiałów o 214,30 zł x 1,23 % Vat co stanowi kwotę brutto 263,59 zł. - w kosztorysie obejmującym zakres robót wodno-kanalizacyjnym w poz.5.7 KNRW 215/229/5 Wykonawca nie wycenił 1 szt zlewozmywaka. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że Kosztorys ofertowy dołączony do oferty Wykonawcy został sporządzony niezgodnie z przedmiarem. Ilość i waga niezgodności uniemożliwia poprawienie oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. PGB Południe Sp. zo.o. Luszowice ul. St. Przybyszewskiego 92 Wykonawca PGB Południe Sp. zo.o. Luszowice ul. St. Przybyszewskiego 92 złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu nr.7. Zamawiający w dniu r., a więc w ustawowym terminie, zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie przedłużając tym samym ważności wniesionego wadium. Ponadto na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP oferta podlega odrzuceniu jako niezgodne z zapisami siwz: - w kosztorysie obejmującym zakres robót budowlanych Wykonawca w poz.1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,2.1,3.1,3.2 Wykonawca w wymienionych pozycjach stosuje farby olejne na bazie benzyny i rozcieńczalnika do wyrobów lakierowych zamiast emalii akrylowej wodorozcieńczalnej (ekologicznej) bez benzyny i rozcieńczalnika. W poz.4.26 Wykonawca stosuje maskowanice z blachy stalowej ocynkowanej zamiast blachy aluminiowej jak w kosztorysie inwestorskim. W poz.4.29 brak wyceny śluzy podawczej. W poz.4.32 przyjęto niewłaściwą podstawę wyceny. W ofercie jest KNR 4-0 p.108/19 a powinno być KNR 4-01 p.108/17. Wykonawca nie złożył kompletnego kosztorysu w zakresie branży informatycznej.

4 Kosztorys ofertowy dołączony do oferty Wykonawcy został sporządzony Impel Tech Solutions Sp.zo.o. ul.marsa 56A Warszawa ( ) Wykonawca Impel Tech Solutions Sp.zo.o. ul. Marsa 56A Warszawa ( ) złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu nr 11. Zamawiający w dniu r., a więc w ustawowym terminie, zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie przedłużając tym samym ważności wniesionego wadium. Ponadto na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2) ustawy PZP oferta podlega odrzuceniu jako niezgodne z zapisami siwz: - Wykonawca w poz.2,3,4,5,6,7,8,9 kosztorysu obejmującego zakres robót budowlanych wskazuje przy malowaniu emalią akrylową wodorozcieńczalną w materiałach rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych i benzynę do lakierów, które nie mają zastosowania przy malowaniu emalią akrylowa wodorozcieńczalną. Powoduje to zmniejszenie wartości materiałów o 106,19 zł X 1,23 % Vat co stanowi kwotę: 130,61 zł brutto. W poz.35 Wykonawca podaje cyklinowanie spoin po obwodzie brodzika w m2 a powinno być w mb. W poz.36 Wykonawca przelicza maskownice z blachy stalowej ocynkowanej, a powinno być z blachy aluminiowej. Wykonawca nie przedstawił kosztorysu w zakresie branży informatycznej. Kosztorys ofertowy dołączony do oferty Wykonawcy został sporządzony Górnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe RUDEX spółka jawna ul.i-go Maja 241 Ruda Śląska Górnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe RUDEX spółka jawna ul.i-go Maja 241 Ruda Śląska złożył ofertą przetargową nr 2. W poz.2,3,4,5,6,7,8,9, kosztorysu w zakresie branży budowlanej zamiast malowania emalią akrylową wodorozcieńczalną bez benzyny do lakierów stosuje malowanie farbami olejnymi. Poz.36 uzupełnienie obróbek blacharskich tj. montaż

5 maskownic powinien być wykonany wg kosztorysu inwestorskiego z blachy aluminiowej, Wykonawca przelicza z blachy ocynkowanej. Kosztorys ofertowy dołączony do oferty Wykonawcy został sporządzony Zakład Konstrukcyjno Budowlany KON-BUD ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 46 Kraków Wykonawca Zakład Konstrukcyjno Budowlany KON-BUD ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 46 Kraków złożył ofertę przetargową nr 4.W poz.1.2;1.3;1.4;1.5;1.6 kosztorysu przy malowaniu emalią akrylową wodorozcieńczalną przelicza w materiałach rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych i benzynę do lakierów, które nie maja zastosowania przy malowaniu emalią akrylową wodorozcieńczalną. To powoduje zmniejszenie wartości materiałów o 92,20 zł x 1,23 % Vat co stanowi kwotę brutto 113,41 zł. W poz. 2.1 kosztorysu przeliczono jednokrotne lakierowanie emalią akrylową wodorozcieńczalną, a powinno być dwukrotne malowanie emalią akrylową wodorozcieńczalną z przygotowaniem powierzchni stolarki drzwiowej. W poz.3.1 kosztorysu przeliczono malowanie emalią olejnożywiczną, a powinno być malowanie emalią akrylową wodorozcieńczalną. W poz.3.2 kosztorysu przeliczono malowanie farbami olejnymi, a powinno być malowanie emalią akrylową wodorozcieńczalną. Kosztorys ofertowy dołączony do oferty Wykonawcy został sporządzony W związku z powyższym należało postąpić jak opisano na wstępie GMJ Sp. z o.o. ul. Zabłocie 21 Kraków; Wykonawca GMJ Sp. z o.o. ul. Zabłocie 21 Kraków; złożył w przedmiotowym postępowaniu ofertę nr 6. W poz. 1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;2.1;3.1;3.2 kosztorysu przy malowaniu emaliami wodorozcieńczalnymi nie powinien Wykonawca przeliczać benzyny do lakierów co stanowi kwotę niezależną w wysokości 91,10 zł x 1,23 % Vat tj.112,05 zł brutto. W poz.1.2 i 1.3 Wykonawca podaje zaniżoną cenę farby do gruntowania 5,40 zł/l i farby akrylowej wodorozcieńczalnej 6,90 zł/l. Wykonawca nie dołączył do oferty kosztorysu w zakresie branży informatycznej tj. sieci komputerowej i teletechnicznej. Kosztorys ofertowy dołączony do oferty Wykonawcy został sporządzony niezgodnie z przedmiarem. Ilość i waga niezgodności uniemożliwia poprawienie oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6 PPHU PORMAT ul. Gromadzka 66 E w Krakowie; Wykonawca PPHU PORMAT ul. Gromadzka 66 E w Krakowie złożył ofertę w nr 8 w przedmiotowym postępowaniu. W kosztorysie w pozycjach nr 1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;2.1;3.1;3.2 zamiast malowania emalią akrylową wodorozcieńczalną Wykonawca przelicza malowanie farbami olejnymi. W poz przelicza Wykonanie tynków uzupełniających, a powinno być oczyszczenie i osylikowanie po obwodzie brodzika. W poz.4.26 Wykonawca przelicza wykonanie maskownic z blachy ocynkowanej a powinno być z blachy aluminiowej. W poz.4,27;4.28;4.29 nie wyceniono dostawy okna o powierzchni 0,4 m2, okna o powierzchni 3,29 m2 i śluzy podawczej. W poz nie policzono w ofercie wywozu gruzu na odległość 20 km tylko na 1 km. Zamawiający stwierdził niezgodność merytoryczną w kosztorysie dotyczącym zakresu informatycznego przedmiot zamówienia. Ponadto nie złożony został dokument, z którego wynika umocowanie osoby do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy w zakresie wymaganym czynnością prawną lub umocowanie do reprezentacji Wykonawcy. GIPS BUD S.C ul. Wyżynna 16a Kraków Wykonawca GIPS BUD S.C ul. Wyżynna 16a Kraków złożył ofertę nr 10. W pozycjach 1.2;1.3;1.4;1.5;1.6;2.1;3.1;3.2 kosztorysu przy malowaniu emalią akrylową wodorozcieńczalną (ekologiczną ) Wykonawca policzył w materiałach rozcieńczalnik i benzynę do lakierów, które nie maja zastosowania przy malowaniu emalia akrylową wodorozcieńczalną. Powoduje to zmniejszenie wartości materiałów o kwotę 78,06 zł x 1,23% Vat co stanowi kwotę 96,01 zł brutto. Wykonawca nie przedstawił w ofercie kosztorysu w branży informatycznej tj. w zakresie instalacji komputerowej. VII. Umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dziękujemy za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zapraszamy do udziału w kolejnych procedurach organizowanych przez Szpital Specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp.z o.o.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / 866-67-72, 033 / 861-21- 37, 033 / 860-23-91 fax: 033 / 866-67-73 e- mail ; psse.zywiec@pis.gov.pl; pssezywiec@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1551/10 WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier Dolańska Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ZGM/DZ/85/2012/ADM Dnia: 30.07 2012r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZGM/DZ/85/2012/ADM Dnia: 30.07 2012r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu ZGM/DZ/85/2012/ADM

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja wentylacji mechanicznej w

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo