Dzia ania KDPW wspierajàce rozwój rynku 33 The National Depository Assisting in the Evolution of the Market 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dzia ania KDPW wspierajàce rozwój rynku 33 The National Depository Assisting in the Evolution of the Market 32"

Transkrypt

1 Raport Roczny Annual Report Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych S.A. The National Depository For Securities

2 Spis treêci Table of Contents List Prezesa Zarzàdu 2 A Letter from the President & CEO 4 Organy Statutowe KDPW S.A. 7 The National Depository's Statutory Governing Bodies 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 7 The General Meetings of Shareholders 6 Rada Nadzorcza 9 The Supervisory Board 8 Zarzàd 11 The Management Board 10 Miejsce KDPW S.A. na rynku papierów wartoêciowych 15 The Position of KDPW in the Securities Market 14 Podstawowe zadania KDPW 17 The Principal Duties of the National Depository for Securities 16 Inne zadania KDPW 21 Other Duties of the National Depository for Securities 20 Kolejny rok stabilnego rozwoju 23 Another Year of Stable Growth 22 Zmiany zwiàzane z wdro eniem systemu WARSET przez GPW 23 New Procedures following the Introduction of the WARSET Trading System by the Warsaw Stock Exchange 22 Op aty KDPW 25 National Depository Fees 24 Kolejny krok w kierunku wdro enia nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego 25 Continued Progress in the Implementation of the New Depository-Settlement System 24 Rok 2000 w liczbach 27 The Year 2000 in Figures 26 Przebieg rozliczeƒ 29 The Settlement Cycle 28 Operacje na papierach wartoêciowych 31 Corporate Actions 30 Reforma emerytalna 31 Pension Reform 30 Dzia ania KDPW wspierajàce rozwój rynku 33 The National Depository Assisting in the Evolution of the Market 32 NowoÊci w KDPW 33 Latest Developments at the National Depository 32 Zamierzenia na najbli szà przysz oêç 35 Plans for the Near Future 34 Dzia ania KDPW wspierajàce rozwój rynku obligacji skarbowych 37 The National Depository Assisting in the Growth of the Treasury Bond Market 36 Perspektywiczne kierunki rozwoju KDPW 39 Perspectives for the Evolution of the National Depository for Securities 38 Wymiana informacji i promocja 41 Information and Promotion 40 Nowa siedziba 43 New Offices 42 Sprawozdanie finansowe 45 Financial Statements 44 Bilans 45 Balance Sheet 44 Rachunek wyników 47 Profit and Loss Account 46 OÊwiadczenie Bieg ego Rewidenta 49 Certified Auditor's Report 50 1

3 List Prezesa Zarzàdu Szanowni Paƒstwo, rok 2000 pozostanie w naszej pami ci jako czas prze omowy. Symbolicznym znakiem tego prze omu jest przeniesienie si Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych do nowej siedziby, ulokowanej po raz pierwszy w historii tej instytucji, we w asnym budynku Centrum Gie dowego. Prawdziwy prze om polega jednak na zdecydowanym wkroczeniu ca ego polskiego rynku kapita owego w wiek dojrza y. PrzejÊcie Gie dy Papierów WartoÊciowych na zupe nie nowy, bardzo nowoczesny system obrotu, dynamiczny rozwój ca ego rynku, a w szczególnoêci rynku instrumentów pochodnych, to tylko niektóre ze zwiastunów pojawiajàcej si nowej jakoêci. Dla Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych rok 2000 to kolejny okres intensywnych przygotowaƒ do wdro enia nowego systemu informatycznego. Dzia ajàcy obecnie system powstawa na przestrzeni lat i w sposób ewolucyjny, wraz z rozwojem rynku by rozszerzany o nowe, coraz bardziej z o one, funkcje. Nowy system b dzie przystosowany do pe nego zaspokajania potrzeb zarówno centralnej instytucji depozytowo rozliczeniowej, jak i jej uczestników, dzia ajàcych na rynku w pe ni dojrza ym, a tak e b dzie stwarza mo liwoêci bie àcej wspó pracy z zagranicznymi instytucjami depozytowymi. W czasach, gdy powszechnym staje si zjawisko konsolidacji rynków kapita owych i coraz silniej odczuwalna jest konkurencja mi dzynarodowa, niezwykle wa ne jest stworzenie takich warunków dla rynku polskiego, które umo liwià mu nie tylko przetrwanie, ale i bezpieczny rozwój. Istotnym parametrem konkurencyjnoêci rynków sà koszty zawierania transakcji. Rok 2000 by kolejnym ju etapem systematycznego obni ania kosztów transakcyjnych ponoszonych przez uczestników rynku na rzecz Krajowego Depozytu. Koszty te muszà z jednej strony byç na tyle niskie, aby nie zniech ca y do zawierania transakcji, z drugiej jednak strony powinny zapewniaç pozyskanie Êrodków, które zagwarantujà bezpieczne funkcjonowanie i rozwój systemu depozytowo rozliczeniowego. 2

4 Rok 2000 to pierwszy rok funkcjonowania systemu po yczek papierów wartoêciowych pod krótkà sprzeda. Niezale nie od trudnoêci natury fiskalnej, które napotka ten instrument w Polsce, Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych uzyska ju w chwili wejêcia w ycie Rozporzàdzenia Rady Ministrów, umo liwiajàcego zawieranie takich transakcji, pe nà gotowoêç do ich rozliczania. W minionym roku prowadzone by y tak e prace zmierzajàce do stworzenia procedur rozliczania nowych instrumentów pochodnych, których pojawienie si zaplanowano na rok 2001, a w szczególnoêci kontraktów terminowych na akcje i kontraktów opcyjnych. ZakoƒczyliÊmy tak e prace majàce na celu wprowadzenie systemu potwierdzania warunków rozliczeƒ przez ich strony oraz wprowadzenie tzw. wielosesyjnoêci rozliczeƒ, czyli otwierania kilku sesji rozliczeniowych tego samego dnia. W obliczu post pujàcej integracji rynków finansowych oraz coraz bli szego ju momentu wejêcia Polski do struktur Unii Europejskiej, szczególnie wa na staje si wspó praca mi dzynarodowa. Dlatego Krajowy Depozyt aktywnie uczestniczy w pracach mi dzynarodowych instytucji zrzeszajàcych instytucje depozytowo rozliczeniowe, a tak e nawiàzuje bezpoêrednie kontakty ze swoimi odpowiednikami za granicà. Patrzàc w przysz oêç Krajowy Depozyt b dzie dà y nie tylko do poszerzania zakresu us ug oferowanych rynkom finansowym, ale tak e do obj cia systemem depozytowo rozliczeniowym nowych podmiotów. Niezwyk à szansà jest tutaj, podlegajàcy intensywnym reformom po wejêciu nowych regulacji ustawowych, rynek towarowy, a w przysz oêci mo e tak e rynek energii elektrycznej. Dojrza y rynek kapita owy, to rynek trudny, ale te ciekawy i pe en wyzwaƒ. Jestem pewna, e Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych z powodzeniem stawi czo a wszystkim czekajàcym go wyzwaniom, zarówno w roku 2001, jak i w latach nast pnych. ycz Paƒstwu mi ej lektury Raportu Rocznego Pozostaj z powa aniem, El bieta Pusto a Prezes Zarzàdu 3

5 A Letter from the President & CEO Ladies and Gentlemen, The year 2000 will be remembered above all as a year of breakthroughs. A symbol of this progress has been the relocation of the National Depository for Securities to its new head office, situated for the first time in the history of the institution in its own building at the Stock Exchange Centre. However, the real breakthrough has come with the Polish capital market entering a definite mature phase. The launch of a new and state of the art trading system by the Warsaw Stock Exchange, as well as the dynamic development of the entire market, particularly the derivatives market, are merely a few indications of a newly emerging excellence. For the National Depository for Securities, the year 2000 was yet another year of intensive work in preparation for the implementation of a new depository-settlement IT system. The current system has developed progressively over the years, during which it has been subject to additions of new and increasingly sophisticated functions, in line with the evolution of the market. The new system will be adapted to meet every aspect of the needs of a central depository-settlement institution, as well as of its participants operating in a fully mature market. The new system will be capable of working together with foreign depository institutions on a daily basis. In these days of ever-greater consolidation of the capital markets and increased international competition, it is extremely important to create an environment for the Polish market that will enable it not only to survive, but also to encourage its secure growth. One important factor in ensuring the competitiveness of markets is the cost of transactions. The year 2000 therefore saw continued progress in a systematic policy of reduction of transaction fees paid by market participants to the National Depository. These fees must remain at a level sufficiently low so as not to prevent transactions from being concluded, yet should at the same time ensure the collection of funds to guarantee secure operations and the further development of the depository-settlement system. In 2000, the securities lending and borrowing system for short sales was officially launched. Despite fiscal obstacles that short sales encountered in Poland, the National Depository for Securities was ready to settle these transactions on the date on which the Regulation of the Council of Ministers, which paved the way for their introduction, came into force. 4

6 During the previous year the National Depository also worked on creating procedures for the settlement of new derivative instruments, in particular share-based futures and options, that are expected to be introduced in the market in We have also completed work aimed at introducing a system for the comparison of settlement instructions between the parties to a transaction and the introduction of a multibatch settlement cycle, that is, having several settlement sessions in the course of a single day. In the light of the progressive integration of financial markets and the forthcoming date of Poland's accession to the European Union, international co-operation is of primary importance. The National Depository is therefore an active member of international associations bringing together other depository-settlement institutions and comes in direct contact with its counterparts abroad. Facing the future, the National Depository for Securities intends not only to expand the scope of services offered to financial markets, but also to include new entities within the depository-settlement system. An exceptional opportunity to do so has appeared in the commodities market, which is undergoing a period of intensive reform, and possibly, in the future, in the electric energy market. Though demanding, the mature stage of the capital market is an interesting phase and poses numerous challenges. I am convinced that the National Depository for Securities will successfully meet all the challenges facing it in the year 2001 as well as in future years. I wish you pleasant reading of our Annual Report for Yours sincerely, El bieta Pusto a President and CEO 5

7 The National Depository's Statutory Governing Bodies The General Meetings of Shareholders Throughout the whole of the year 2000, the shareholders of the National Depository for Securities were: the State Treasury, (represented by the Minister for the State Treasury) the Warsaw Stock Exchange and the National Bank of Poland. Skarb Paƒstwa State Treasury Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Narodowy Bank Polski National Bank of Poland Akcjonariusze KDPW NDS Shareholders 6

8 Organy Statutowe KDPW S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy W roku 2000 akcjonariuszami Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A. byli: Skarb Paƒstwa, w imieniu którego dzia a Minister Skarbu Paƒstwa, Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. oraz Narodowy Bank Polski. 7

9 The Supervisory Board Ryszard Czerniawski Chairman Wies aw Roz ucki Tomasz Adamski Stanis aw Biernat Piotr Dziewulski Lidia Moroƒczyk Gra yna Piotrowska-Oliwa Adam Tochmaƒski Ryszard Czerniawski Przewodniczàcy/Chairman In the year 2000, the following persons ceased to serve as members of the National Depository's Supervisory Board: Mrs. Anna Siejda (on the basis of her resignation, accepted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 9, 2000) and Mr. Piotr Osiecki (dismissed by the General Meeting of Shareholders on June 19, 2000). Wies aw Roz ucki Stanis aw Biernat Piotr Dziewulski 8

10 Rada Nadzorcza Ryszard Czerniawski Przewodniczàcy Wies aw Roz ucki Tomasz Adamski Stanis aw Biernat Piotr Dziewulski Lidia Moroƒczyk W roku 2000 swojà prac w Radzie Depozytu zakoƒczyli: pani Anna Siejda (na mocy rezygnacji przyj tej 9 marca przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) oraz pan Piotr Osiecki (odwo any przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca). Gra yna Piotrowska-Oliwa Adam Tochmaƒski Lidia Moroƒczyk Gra yna Piotrowska-Oliwa Tomasz Adamski Adam Tochmaƒski 9

11 The Management Board El bieta Pusto a President and CEO, Ludwik Sobolewski Vice-President of the Management Board, Anna Szulecka Member of the Management Board, Teresa Rogalska Member of the Management Board. El bieta Pusto a Prezes Zarzàdu President and CEO Ludwik Sobolewski Wiceprezes Zarzàdu Vice-President 10

12 Zarzàd El bieta Pusto a Prezes Zarzàdu, Ludwik Sobolewski Wiceprezes Zarzàdu, Anna Szulecka Cz onek Zarzàdu, Teresa Rogalska Cz onek Zarzàdu. Anna Szulecka Cz onek Zarzàdu Member of the Management Board Teresa Rogalska Cz onek Zarzàdu Member of the Management Board 11

13 Securities Registration Section Organisational Chart Anna Szulecka Member of the Management Board MANAGEMENT BOARD Internal Audit Department Iwona Mrówka NDS Office Jolanta elazna Department for the Implementation of the new Depository- Settlement System Jacek Jakóbczak Secretariat of the NDS Human Resources Department Ma gorzata Macio ek Public Information and Promotions Office Katarzyna Borkowska Legal Department Jacek Michalczyk Advisor on P.R. to the Management Board Pawe Orkisz Advisor on Derivatives to the Management Board Ignacy Kaliszewski Derivatives Clearing House Wies aw Krzywina System Application Section Corporate Actions Section Operations Department Jolanta Semeniuk-Bijak Finance and Accounting Department Lidia Michalska Risk Management Department Ma gorzata Wolska Asset management Section El bieta Pusto a President and CEO Ludwik Sobolewski Vice-President Administrative and Economic Departmant Marianna Przybysz Settlement Section Cash Clearing Section Data Base Section Statistics and Analysis Section Risk Management Section Fund Update Section Settlement Risk Analysis Section Project Section Registration Procedures Section Participants General Audit Section Human Resources and Finance Software Administrator Network System Section Teresa Rogalska Member of the Management Board Registration Office Secretariat of the management Board NDS Archives Coordination Section Project Design Section Safety at Work and Fire Protection Office Equipment Registration Section Inventory and Supply Section Reggistration and Settlement Section Research and Development Department Andrzej Kamiƒski Personal Computer and Network Section IT Department Andrzej Bajszczak IT Analysis Section Audit Department Ewa Usidus 12

14 Doradca Zarzàdu ds. Instrumentów Pochodnych Ignacy Kaliszewski Struktura organizacyjna Anna Szulecka Cz onek Zarzàdu ZARZÑD Biuro Kontroli Wewn trznej Iwona Mrówka Biuro KDPW Jolanta elazna Biuro Spraw Osobowych Ma gorzata Macio ek Sekretariat KDPW Izba Rachunkowa Instrumentów Pochodnych Wies aw Krzywina Zespó ds. Informatycznych Systemów Aplikacyjnych Biuro Realizacyjne ds. Nowego Systemu Depozytowo-Rozliczen. Jacek Jakóbczak Biuro Finansowo-Ksi gowe Lidia Michalska Dzia Operacyjny Jolanta Semeniuk-Bijak Dzia Gwarancji Rozliczeƒ Ma gorzata Wolska Dzia nadzoru Ewa Usidus El bieta Pusto a Prezes Ludwik Sobolewski Wiceprezes Biuro Informacji Publicznej i Promocji Katarzyna Borkowska Biuro Prawne Jacek Michalczyk Doradca Zarzàdu ds. Informacji i promocji Pawe Orkisz Biuro Administracyjno- Gospodarcze Marianna Przybysz Zespó Aktualizacji Funduszy Zespó Analizy Ryzyka Rozliczeƒ Zespó Analiz Informatycznych Zespó Procedur Ewidencyjnych Zespó Kontroli Ogólnej Uczestników Samodzielne Stanowisko ds. Systemów Biurowych Zespó Systemów Sieciowych Zespó Systemów Minikomputerowych i Sieci Zespó Rozliczeƒ Papierów WartoÊciowych Zespó Rozliczeƒ Pieni nych Zespó Baz Danych Zespó Statystyk i Analiz Zespó Zarzàdzania Ryzykiem Teresa Rogalska Cz onek Zarzàdu Kancelaria Sekretariat Zarzàdu Archiwum Zespó Koordynacyjny Zespó ds. Projektowania Systemu Depozytowo-Rozliczeniowego Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P. Po. Zespó Ewidencji i Eksploatacji Zespó Inwestycji i Zaopatrzenia Zespó Ewidencji i Rozliczeƒ Dzia Rozwoju i Analiz Andrzej Kamiƒski Dzia Informatyki Andrzej Bajszczak Zespó ds. projektowych Zespó Operacji na Papierach WartoÊciowych Zespó Zarzàdzania Ârodkami Pieni nymi Zespó Ewidencji Papierów WartoÊciowych 13

15 The Position of KDPW in the Securities Market The architects of the Polish capital market had already decided from its foundation in 1991 to ensure that securities trading was to take place in fully dematerialised form. Traditional paper documents were replaced by a system of accounts on which securities positions of each trading member were recorded. In order to ensure a safe trading environment and basing themselves on models already existing in mature markets, they decided to establish a central institution responsible for the operation and supervision of the whole depository-settlement system. The legal basis for the foundation and operation of the National Depository for Securities is the Law on the Public Trading in Securities, by virtue of which the Depository was established and its principal duties were defined. The National Depository operates on the basis of the Commercial Code (from January 01, 2001, the Company Code) as a joint stock company whose shareholders are the State Treasury, the Warsaw Stock Exchange and the National Bank of Poland. Each shareholder holds 1/3 of the share capital and is entitled to 1/3 of the votes at the General Shareholders Meeting. 14

16 Miejsce KDPW S.A. na rynku papierów wartoêciowych Twórcy publicznego rynku kapita owego w Polsce ju w chwili jego tworzenia w 1991 r. roku zadecydowali o ca kowitej dematerializacji obrotu papierami wartoêciowymi. Tradycyjne papierowe dokumenty zosta y zastàpione systemem kont, na których zapisywany jest stan posiadania papierów wartoêciowych poszczególnych uczestników obrotu. Majàc na uwadze zapewnienie bezpieczeƒstwa rozliczeƒ i opierajàc si na wzorcach zaczerpni tych z dojrza ych rynków, zdecydowano o utworzeniu centralnej instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie i nadzorowanie ca ego systemu depozytowo rozliczeniowego. Podstawà utworzenia i dzia ania Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych jest ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami warto- Êciowymi, która powo a a t instytucj do ycia i wyznaczy a jej podstawowe zadania. Krajowy Depozyt dzia a na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego (od 01 stycznia 2001 r. Prawa Spó ek Handlowych) jako spó ka akcyjna, której akcjonariuszami sà: Skarb Paƒstwa, Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. oraz Narodowy Bank Polski. Ka dy z akcjonariuszy posiada 1/3 kapita u akcyjnego i uprawnienia do 1/3 g osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 15

17 The Principal Duties of the National Depository for Securities The Custody of Securities Admitted to Public Trading The National Depository manages securities The law requires that all securities admitted to public trading are incorporated in the system. accounts for participants of the depository-settlement system, on which securities are registered Kapitalizacja zdeponowanych akcji (w mld z ) Capitalisation of shares registered in the NDS (bln PLN) The Settlement of Transactions Concluded in the Public Securities Market The National Depository transfers securities between the depository accounts of its participants and carries out cash transfers between accounts of those participants at the settlement bank. These operations take place following the conclusion of a transaction in the market, as a result of which securities ownership is transferred. 16

18 Podstawowe zadania KDPW Przechowywanie papierów wartoêciowych dopuszczonych do publicznego obrotu Krajowy Depozyt prowadzi dla uczestników systemu depozytowo rozliczeniowego konta depozytowe, na których zapisywane sà papiery wartoêciowe. Przepisy prawa nak adajà obowiàzek obj cia systemem wszystkich papierów wartoêciowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Rozliczanie transakcji zawartych na publicznym rynku papierów wartoêciowych Krajowy Depozyt dokonuje transferów papierów wartoêciowych pomi dzy kontami depozytowymi uczestników oraz realizuje przelewy pieni ne mi dzy rachunkami uczestników w banku rozliczeniowym. Operacje te sà nast pstwem zawartych na rynku transakcji, w wyniku których papiery wartoêciowe zmieni y w aêciciela àczna wartoêç wszystkich operacji rozliczonych w KDPW SA (w mld z ) Total value of transactions settled in the NDS (bln PLN) 17

19 Corporate Actions The National Depository acts as an intermediary between securities issuers and securities owners for the payment of dividends (in the case of shares) and interest payments (in the case of debt securities). The National Depository also carries out the following actions on behalf of issuers: Reverse share splits (assimilations), The execution of rights to shares, The conversion of registered shares to bearer shares, Share exchange operations following a company merger, Share splits, The exchange of convertible bonds into shares. Ensuring that the Number of Securities in Public Trading is the Same as that on the Issuer Account One of the responsibilities of the National Depository is to monitor the number of securities registered on all the participants' accounts with the number of securities originally issued. The Administration of the Settlement Guarantee Fund The National Depository maintains a Settlement Guarantee Fund made up of participants' contributions, whose purpose is to guarantee settlement where there is a shortage of the necessary cash funds on the participant's account required for transaction settlement. 18

20 Realizacja zobowiàzaƒ emitentów wobec w aêcicieli papierów wartoêciowych Krajowy Depozyt poêredniczy pomi dzy emitentami papierów wartoêciowych a ich w aêcicielami w wyp acie dywidendy (w przypadku akcji) i odsetek (w przypadku papierów d u nych). Krajowy Depozyt dokonuje tak e w imieniu emitentów: konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela, obs ugi operacji zamiany akcji w zwiàzku z àczeniem si spó ek, splitów akcji, zamiany obligacji zamiennych na akcje. asymilacji serii akcji, realizacji prawa poboru, Nadzór nad zgodnoêcià liczby papierów wartoêciowych znajdujàcych si w obrocie z wielkoêcià emisji Do obowiàzków Krajowego Depozytu nale y sta e kontrolowanie zgodnoêci liczby papierów warto- uczestników z liczbà papierów wartoêciowych wyemitowanych przez emitenta. Êciowych zapisanych na wszystkich kontach Zarzàdzanie Funduszem Rozliczeniowym Krajowy Depozyt prowadzi fundusz rozliczeniowy utworzony z wp at uczestników, którego celem jest zapewnienie wykonania rozliczeƒ w przypadku wystàpienia braku Êrodków pieni nych niezb dnych do rozliczenia transakcji na rachunku uczestnika. 19

21 Other Duties of the National Depository for Securities Responsibilities Related to the Social Security System The founders of the social security system reforms entrusted the National Depository with two very important duties. These are: The administration of transfer payments carried out between open-end pension funds. These payments take place following the decision of a participant to change his pension fund or in cases where the assets collected by the participant are to be divided. The management of a compulsory pension guarantee fund made up of contributions from pension fund societies, which guarantees pension payments to members of openend pension funds. The Settlement of Derivatives Transactions The National Depository is also responsible for the settlement of derivatives transactions concluded on the Warsaw Stock Exchange and Central Table of Offers market. A transaction settlement guarantee system was established for these markets, consisting of collateral margins calculated separately for each individual investor. These margins are calculated on the basis of the assessment of market risk and cleared each day Liczba Numerów Indywidualnych Klienta (NIK) Number of individual client accounts (for derivatives) between the parties to the transaction. The National Depository assigns to each investor operating in the derivatives market an individual client ID number (NIK). 20

22 Inne zadania KDPW Zadania zwiàzane z systemem zabezpieczeƒ spo ecznych Twórcy reformy systemu zabezpieczeƒ spo ecznych przypisali Krajowemu Depozytowi dwie niezwykle istotne funkcje polegajàce na: obs udze wyp at transferowych realizowanych pomi dzy Otwartymi Fundu [mln z ] szami Emerytalnymi. Wyp aty te sà reali zowane wskutek decyzji uczestnika o zmianie funduszu bàdê te w sytuacji podzia u zgromadzonych przez uczest- 02'00 05'00 08'00 11'00 nika Êrodków, prowadzeniu obowiàzkowego Fundu- liczba wykonanych wyp at transferowych szu Gwarancyjnego tworzonego ze sk a- Number of Transfer Payments dek Powszechnych Towarzystw Emery- wartoêç przep ywów pieni nych netto w zwiàzku talnych i gwarantujàcego wyp aty Êwiad- z wyp atami transferowymi (w mln z ) czeƒ cz onkom Otwartych Funduszy Emerytalnych. Value of Net Cash Flow Following Transfer Payment Wyp aty transferowe Transfer Payments Rozliczanie transakcji terminowych Krajowy Depozyt jest odpowiedzialny równie za rozliczanie transakcji terminowych na rynku prowadzonym przez Gie d Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. oraz Centralnà Tabel Ofert. Dla rynków tych stworzony zosta system gwarantowania rozliczeƒ transakcji, którego elementem sà depozyty zabezpieczajàce wyliczane indywidualnie dla ka dego z inwestorów. Depozyty te sà wyliczane na podstawie szacunku ryzyka rynkowego i rozliczane codziennie ze stronami transakcji. Krajowy Depozyt nadaje ka demu inwestorowi dzia ajàcemu na rynku terminowym numer indywidualny klienta NIK. 21

23 Another Year of Stable Growth New Procedures following the Introduction of the WARSET Trading System by the Warsaw Stock Exchange The most important event for the capital market in the year 2000 was the introduction of WARSET, the new trading system which has significantly transformed the way that the Stock Exchange markets have operated until now. For the National Depository it meant having to introduce changes both to the Depository's own operational procedures, as well as its information technology infrastructure. The Research and Development Department was responsible for adapting the settlement system to the needs of WARSET, as well as testing them in co-operation with all the market participants. The Operations Department supervised the planning and execution of the tests. 22

24 Kolejny rok stabilnego rozwoju Zmiany zwiàzane z wdro eniem systemu WARSET przez GPW Najwa niejszym wydarzeniem 2000 roku dla rynku kapita owego by o wprowadzenie nowego systemu obrotu WARSET, który znaczàco zmieni dotychczasowe regu y funkcjonowania rynków gie dowych. Dla Krajowego Depozytu oznacza o to koniecznoêç wprowadzenia odpowiednich zmian zarówno w procedurach depozytowych, jak i infrastrukturze informatycznej. OdpowiedzialnoÊç za dostosowanie systemów rozliczeniowych do potrzeb WARSETu oraz ich przetestowanie ze wszystkimi uczestnikami rynku przyjà na siebie Dzia Rozwoju i Analiz. Bie àcy nadzór nad planowaniem i przebiegiem testów sprawowa Dzia Operacyjny. 23

25 National Depository Fees In 2000, the National Depository continued to maintain its consistent policy of systematic fee reduction, initiated several years previously, following the principle that low operational costs are one of the most important factors in encouraging the trading activities of all institutions operating in the market. Throughout 2000, the adapting to the situation in the market and to the expectations of participants. The main changes to the Fee Table related to: The lowering of the operational fee, The lowering of settlement fees, Amending fees for corporate actions (dividends, interest payments, rights to shares). Supervisory Board of the National Depository amended the KDPW Fee Table seven times, Continued Progress in the Implementation of the New Depository-Settlement System Since 1998, the National Depository has been working on the introduction of a new depository settlement system. The new system will meet the challenges that the whole Polish capital market will be facing within the next few years. In 2000, work continued on the project, concentrating on the selection of the system provider and setting out together to define the specification of the proposed system. This phase of the project is expected to be finalised in the first half of

26 Op aty KDPW W roku 2000 Krajowy Depozyt konsekwentnie prowadzi, zapoczàtkowanà w latach ubieg ych, polityk systematycznego obni ania op at, kierujàc si zasadà, i niskie koszty operacyjne sà jednym z najwa niejszych czynników zach cajàcych do zwi kszenia aktywnoêci przez wszystkie dzia ajàce na rynku podmioty. Na przestrzeni roku 2000 Rada Depozytu siedmiokrotnie zmienia a Tabel Op at KDPW dostosowujàc jà do zmieniajàcej si sytuacji na rynku, jak i do oczekiwaƒ uczestników. Podstawowe zmiany w tabeli op at dotyczy y: obni enia stawki op aty operacyjnej, zmniejszenia op at rozliczeniowych, zmiany op at dotyczàcych operacji na papierach wartoêciowych (dywidendy, odsetki od obligacji, prawa poboru). Kolejny krok w kierunku wdro enia nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego Od 1998 roku w Krajowym Depozycie prowadzone sà prace zmierzajàce do uruchomienia nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego. Nowe rozwiàzanie ma byç odpowiedzià na wyzwania, którym b dzie musia sprostaç w najbli szych latach ca y polski rynek kapita owy. W roku 2000 prowadzono prace zmierzajàce do ostatecznego wyboru dostawcy i wspólnego okreêlenia cech oferowanego systemu. Sfinalizowanie tych prac zaplanowane jest na pierwszà po ow 2001 r. 25

27 The Year 2000 in Figures The year 2000 saw a slowdown in growth on the Polish capital market, represented as a small increase in the number of public companies listed, a fall in the number of brokers and very small changes in the number of investment accounts opened. However, there was a significant rise of the total value of stock exchange trading. This increase was especially noticeable in the derivatives market. In the year 2000, there were 14 new issuers recorded in the participants' register (in 1999, by contrast, there were 28 issuers registered and in 1998, there were 67). In December 2000, the total number of issuers was 267 (compared with a total of 261 in 1999). One reason for such a small increase was the withdrawal of some securities from public trading and company mergers. At the end of 2000, the capitalisation of shares registered in the National Depository rose by about 10%, when compared with 1999, that is to billion PLN. The total capitalistion of Treasury bonds registered in the National Depository amounted to 93 billion PLN, which is an increase in capitalisation of about 29% over the previous year. The value of non-treasury bonds registered in the National Depository remains small: these are chiefly registered NBP bonds (14.5 billion PLN), convertible bonds of several companies (with a total value of 725 million PLN), municipal bonds issued by only one regional authority Ostrów Wielkopolski (29 million PLN) and corporate bonds of one company CliF S.A. (9.7 million PLN). WartoÊç rozliczonych transakcji oraz przetargów na obligacje SP (w mld z ) Value of T-Bond auctions and T-Bond transactions settled in the NDS 26

28 Rok 2000 w liczbach W roku 2000 nastàpi na polskim rynku W dalszym ciàgu niewielka jest wartoêç kapita owym pewien zastój w rozwoju iloêciowym objawiajàcy si niewielkim wzrostem liczby spó ek publicznych, spadkiem iloêci domów maklerskich, bardzo niewielkimi zmianami w liczbie otwartych rachunków inwestycyjnych. Wzros a natomiast znacznie àczna wartoêci obrotów gie dowych. Szczególnie wyraênie zarejestrowanych w KDPW obligacji pozaskarbowych: sà to g ównie obligacje imienne NBP (14,5 mld z ), obligacje zamienne na akcje kilku spó ek (o àcznej wartoêci 725 mln z ), obligacje municypalne tylko jednej gminy Ostrów Wielkopolski (29 mln) i obligacje korporacyjne jednej spó ki CLiF S.A. (9,7 mln z ). wzrost ten zaznaczy si na rynku terminowym. W roku 2000 wpisano do rejestru uczestników 14 emitentów (w 1999 r. przyj to 28, a w emitentów). W grudniu 2000 r. ogólna liczba emitentów wynosi a 267 (wobec 261 w 1999 r.). Wp yw na tak niewielki wzrost mia o wycofywanie papierów wartoêciowych z publicznego obrotu oraz fuzje spó ek. Na koniec 2000 r. kapitalizacja akcji zarejestrowanych w KDPW, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzros a o oko o 10%, tj. do 123,1 mld z. Globalna kapitalizacja obligacji skarbowych zarejestrowanych w KDPW wynios a 93 mld z, co oznacza wzrost kapitalizacji o oko o 29% w stosunku do koƒca roku poprzedniego Kapitalizacja obligacji skarbowych zdeponowanych w KDPW (w mld z ) Capitalisation of T-Bonds registered in the NDS (bln PLN) 27

29 The Settlement Cycle In 2000, the National Depository carried out the timely settlement of 4.75 million transactions, a figure slightly lower than for the previous year. However, there was a significant increase in the overall value of all settled transactions (including State Treasury bond auctions) by almost 82%. There was a similar 82% increase in the value of the total number of operations carried out at the National Depository (including corporate actions such as: cancellations, redemptions, conversions, reverse stock splits, interest payments and exchanges, among others). There was a significant fall in the number of suspended transactions: there were 431 transactions suspended in the regulated market as a result of a lack of sufficient assets on the participant's depository account (737 fewer than in 1999). The fall in the number of suspended transactions was among others the result of participants making greater use of the automatic securities lending and borrowing system. In 2000, the National Depository carried out 142 operations involving automatic loans to participants. The most active securities lender was the CDM Pekao S.A. brokerage house. Constant efforts are being made to encourage a greater number of participants to act as securities lenders. In October 2000, the National Depository began to settle transactions concluded on the Treasury Securities Market operated by the Warsaw Stock Exchange; however, only five transactions were concluded in this market as part of an initial trial. The largest increase seen in 2000 was for the number, the volume and the value of index-based futures transactions in WIG20 and Liczba emitentów akcji zarejestrowanych w KDPW Number of issuers registered in the NDS TechWig index futures. 28

30 Przebieg rozliczeƒ W 2000 roku w KDPW rozliczono w terminie 4,75 mln transakcji, co stanowi liczb nieco mniejszà ni w ubieg ym roku. Wzros a jednak znacznie àczna wartoêç wszystkich rozliczonych transakcji (razem z przetargami na obligacje SP) o prawie 82%. Podobnie o 82% wzros a àczna wartoêç wszystkich operacji przeprowadzonych w KDPW ( àcznie z operacjami na papierach wartoêciowych, takimi jak: umorzenie, wykup, konwersja, asymilacja, wyp ata odsetek, zamiana). Znacznie spad a iloêç zawieszeƒ: z powodu braku pokrycia na koncie depozytowym zawieszone zosta y rozliczenia 431 transakcji zawartych na rynku regulowanym (o 737 mniej ni w 1999 r.). Spadek liczby zawieszeƒ rozliczeƒ transakcji spowodowany by mi dzy innymi wzrostem aktywnoêci uczestników w procesie udzielania po- yczek automatycznych papierów wartoêciowych. W roku 2000 KDPW obs u y 142 operacje zwiàzane z udzielaniem uczestnikom takich po yczek. Najaktywniejszym uczestnikiem po yczkodawcà papierów wartoêciowych by CDM Pekao S.A. Nieustannie czynione sà wysi ki w kierunku zwi kszenia liczby uczestników po yczkodawców Liczba transakcji rozliczonych w KDPW (w mln) Number of transactions settled in the NDS (mln) W paêdzierniku 2000 r. KDPW rozpoczà obs ug rozliczeƒ transakcji na Rynku Papierów Skarbowych GPW, lecz zawarto na nim jedynie 5 transakcji o charakterze pilota owym. Najwi kszy zanotowany w 2000 roku na rynku wzrost dotyczy iloêci zawartych transakcji, wolumenu i wartoêci obrotu kontraktami terminowymi na indeksy gie dowe: futures na WIG20 i TechWig. 29

31 Corporate Actions The National Depository prepared and carried out 66 dividend payment operations (74 such operations were carried out in 1999) for the total amount of about million PLN (632.7 million PLN in 1999). Operations involving the raising of share capital while retaining rights to shares were carried out for 12 new issues (there were 11 such operations in 1999), including two issues of free of payment shares. The overall value of payments made following the execution of rights to shares amounted to about million PLN ( million PLN in 1999). Five share exchange operations were carried out following the merger of public companies. Operations were carried out involving the expiry of 111 series of warrants (44 series were issued by the BDM S.A. brokerage house and 67 series of warrants issued by BRE Bank S.A.). There were 51 operations carried out involving the exercise of warrants with a value of about 3.74 million PLN (in 1999 there were 16 such operations with a value of 5.78 million PLN). In 2000, shares of the following companies were removed from the Depository's accounts as result of the withdrawal of their shares from public trading: GÓRA D E CEMENT S.A., DOMPLAST S.A., POLIFARB D BICA S.A., ZASADA S.A. and UNIVERSAL S.A. Pension Reform The participation of the National Depository in the reform of the pension system resulted in the registration of new types of depository participants: Pension Fund Societies, Open-end Pension Funds and Transfer Agents. To this end, the Operations Department maintains a database for the aforementioned institutions and assigns them the appropriate ID codes. The registration of these particular participants is associated with the following duties carried out by the National Depository: The administration of the Pension Guarantee Fund, The administration of transfer payments between open-end pension funds. In 2000, the National Depository carried out four operations relating to transfer payments between openend pension funds (see table on transfer payments). 30

32 Operacje na papierach wartoêciowych KDPW przygotowa i koordynowa 66 operacji wyp aty dywidendy (74 operacje w 1999 r.) na ogólnà kwot ok.906,4 mln z (632,7 mln z w 1999 roku), Zrealizowano operacje podwy szenia kapita- u akcyjnego z zachowaniem prawa poboru 12 nowych emisji (11 operacji w roku 1999), w tym dwóch emisji akcji bezp atnych. Ogólna wartoêç wyp aconych kwot w zwiàzku z realizacjà prawa poboru wynios a ok. 649,2 mln Zrealizowano czynnoêci zwiàzane z wyga- Êni ciem 111 serii warrantów (44 serie wyemitowane przez BDM S.A. oraz 67 serii warrantów emitowanych przez BRE Bank S.A.) Przeprowadzono 51 operacji finansowych zwiàzanych z wykonaniem warrantów na kwot ok. 3,74 mln z (w 1999 r. 16 operacji o wartoêci 5,78 mln z ), W roku 2000 wycofano akcje spó ek GÓRA D E CEMENT S.A., DOMPLAST S.A., z (696,69 mln z w 1999 roku), POLIFARB D BICA S.A., ZASADA S.A., Przeprowadzono 5 operacji zamiany akcji w zwiàzku z àczeniem si spó ek publicznych, UNIVERSAL S.A. w zwiàzku z wycofaniem akcji tych spó ek z publicznego obrotu. Reforma emerytalna Udzia KDPW w reformie emerytalnej spowodowa koniecznoêç rejestracji w Krajowym Depozycie nowego rodzaju uczestników: Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz Agentów Transferowych. W tym celu Dzia Operacyjny prowadzi baz informacyjnà dla ww. podmiotów, jak równie nadaje im odpowiednie oznaczenia kodowe. Rejestracja tych szczególnych uczestników wià e si z nast pujàcymi zadaniami wykonywanymi przez KDPW: obs ugà Funduszu Gwarancyjnego, obs ugà procesu wyp at transferowych pomi dzy OFE. W 2000 roku KDPW czterokrotnie wykona zadania obejmujàce obs ug wyp at transferowych pomi dzy OFE. 31

33 The National Depository Assisting in the Evolution of the Market Latest Developments at the National Depository The year 2000 was the first year of operation for the securities lending and borrowing system for short sales. The National Depository drew up securities lending and borrowing procedures for the purpose of carrying out short sales and procedures for safeguarding these types of transactions against adverse price changes of the borrowed securities. In 2000, there was a growth in the popularity of the securities lending and borrowing system that had been introduced in order to improve settlement liquidity. This system allows for transaction settlement in cases where a participant is unable to deliver securities that form the basis of that transaction. In such instances, securities are borrowed the lending and borrowing system, as a result of which the other party to the transaction is able to receive securities which it purchased and the settlement of the transaction can be concluded. Efforts to make this system more popular are concentrating on raising its attraction for securities lenders so that securities that are essential for transaction settlement are available to be borrowed. The National Depository continued in its efforts to increase its participation in the settlement of transactions concluded on Treasury securities. A very large proportion of trading in these instruments takes place outside the regulated market in the interbank market. from institutions which are participants of 32

34 Dzia ania KDPW wspierajàce rozwój rynku NowoÊci w KDPW Rok 2000 by pierwszym rokiem, w którym funkcjonowa y mechanizmy po yczania papierów warto- Êciowych pod tzw. krótkà sprzeda. Krajowy Depozyt opracowa procedury po yczania papierów wartoêciowych w celu przeprowadzenia sprzeda y krótkiej oraz zabezpieczania tego rodzaju transakcji na wypadek niepomyêlnej dla inwestora zmiany cen po yczanych papierów. W roku 2000 zwi kszy a si popularnoêç wprowadzonego ju wczeêniej systemu po yczek papierów wartoêciowych realizowanych w celu poprawy p ynnoêci rozliczeƒ. System ten umo liwia rozliczenie transakcji w przypadku, gdy uczestnik nie jest w stanie dostarczyç papierów wartoêciowych, które sà przedmiotem transakcji. W takim wypadku papiery sà po yczane od podmiotów, które przystàpi y do systemu, dzi ki czemu druga strona transakcji mo e otrzymaç papiery, które zakupi a a rozliczenie transakcji mo e zostaç zamkni te. Prace zmierzajàce do zwi kszenia popularnoêci tego systemu sà skoncentrowane na podniesieniu jego atrakcyjnoêci dla po yczkodawców tak, aby zawsze mo na by o po yczyç papiery niezb dne do rozliczenia transakcji. Krajowy Depozyt czyni starania zmierzajàce do zwi kszenia swojego udzia u w rozliczaniu transakcji zawieranych na skarbowych papierach wartoêciowych. Przyt aczajàca wi kszoêç obrotu tymi instrumentami odbywa si poza rynkiem regulowanym na rynku mi dzybankowym P ynnoêç obrotu OS w Polsce (w %) Liquidity of T-Bond turnover (%)

35 Plans for the Near Future Confirmation of Transaction Settlement Instructions by the Parties One of the most important projects being carried out in the Depository is the new system for the confirmation of transaction settlement conditons (named COMPARISON) concluded on the regulated market, and outside the regulated market (including the T-Bond interbank market) executed between a brokerage house and a bank managing client`s accounts custodian bank. The definite advantages of the planned system will include : enhancement of settlement security enabling the parties to agree to settlement conditions using the Depository IT system. the possibility of one post-transaction settlement covering more than one transaction which can cut the cost of transactions settlement. Expected live date for the system 1st quarter of the Investor Compensation System According to EU regulations, client cash assets deposited on investment accounts should be protected by a guarantee system. This means that in case of the bankruptcy of the brokerage house, the bank performing brokerage functions or the custodian bank, their clients should receive compensation for the assets collected on their accounts. The last revision of the Law on Public Trading in Securities on 8 December 2000 implemented the Investor Compensation Fund, whose management is the responsibility of the National Depository. 34

36 Zamierzenia na najbli szà przysz oêç Potwierdzanie warunków rozliczania transakcji przez strony transakcji poprawienie bezpieczeƒstwa rozliczeƒ, umo liwienie uzgodnienia warunków rozliczenia pomi dzy stronami z wykorzystaniem systemu informatycznego KDPW, mo liwoêç obj cia jednym rozliczeniem posttransakcyjnym wi cej ni jednej transakcji, a co za tym idzie obni enie kosztów rozliczanych transakcji. Planowany termin wdro enia systemu, to pierwszy kwarta Jednym z najwa niejszych projektów, nad którym trwajà prace w KDPW jest opracowanie procedur do potwierdzania warunków rozliczania transakcji ( Comparison ) zawieranych na rynku gie dowym, pozagie dowym (w tym tak e na rynku mi dzybankowym obligacji Skarbu Paƒstwa), przebiegajàcych mi dzy domem maklerskim a bankiem prowadzàcym rachunek papierów wartoêciowych klienta zwany bankiem depozytariuszem. Niewàtpliwie zaletami planowanego wdro enia b dzie: System Rekompensat Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, Êrodki pieni ne klientów ulokowane na rachunkach inwestycyjnych w biurach maklerskich powinny byç obj te systemem gwarancji. Oznacza to w przypadku upad oêci któregoê z domów maklerskich, banku prowadzàcego dzia alnoêç maklerskà lub banku prowadzàcego rachunki papierów wartoêciowych, e jego klienci powinni mieç zagwarantowanà wyp at Êrodków zgromadzonych na rachunkach. W tym celu nowelizacja ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi z dnia 8 grudnia 2000 r. wprowadzi a obowiàzkowy System Rekompensat, którego zarzàdzanie powierzono KDPW. 35

37 The National Depository Assisting in the Growth of the Treasury Bond Market The Introduction of Multi-Batch Intra-Day Settlement The National Depository plans to introduce multi-batch settlement in 2001 to replace the current single batch settlement cycle. Its introduction will certainly extend the possibilities for the settlement of transactions from the non-regulated market on transaction day; at the same time, it will allow for the sale of securities in the outside the regulated market within the same settlement day. It will also make the collateralisation of various types of transactions more efficient; for instance, initiating a pledge of Treasury bonds in favour of the National Bank of Poland and receiving Lombard credit from the NBP in return. regulated market that were earlier purchased The Introduction of Repo Transaction Settlement The National Depository is also planning to introduce the settlement of Repo transactions in 2001, that will consist of a security transaction made on condition of a reverse transaction being concluded in the future, according to pre-defined terms and conditions. Owing to the nature of Repo transactions, the way the Depository is informed of them and therefore the way they are settled, three main types of Repo transaction need to be identified. The auction market for Treasury bond Repo transactions that will be organised by the National Bank of Poland (NBP), The market for Repo transactions concluded between corresponding institutions in the capital market, Intraday Repo - an automatic Repo transaction aimed at improving transaction settlement liquidity at the NBP, including the settlement liquidity of transactions in the National Depository. The introduction of Repo transaction settlement by the National Depository will assist in the growth of transactions in this sector of the Treasury securities market in Poland and the growth of the total volume and value of Treasury bond trading as a whole. 36

38 Dzia ania KDPW wspierajàce rozwój rynku obligacji skarbowych Wprowadzenie wielu sesji rozliczeniowych w ciàgu dnia ksi gowego W 2001 roku planowane jest w KDPW wprowadzenie tzw. wielosesyjnoêci rozliczeƒ w miejsce jednego obowiàzujàcego obecnie cyklu rozliczeniowego. Wdro enie to bez wàtpienia rozszerzy mo liwoêç rozliczeƒ transakcji z rynku nieregulowanego w dniu zawarcia transakcji, a tak e zwi kszy mo liwoêç zbywania na rynku regulowanym papierów nabytych poza rynkiem regulowanym w tym samym dniu rozliczeniowym. Usprawni to tak e sk adanie zabezpieczeƒ dla ró nego typu transakcji np. ustanawianie na rzecz NBP zastawu na obligacjach skarbowych w zwiàzku z kredytem lombardowym udzielanym przez NBP. Wdro enie rozliczeƒ transakcji REPO W roku 2001 planowane jest równie wdro enie rozliczeƒ transakcji REPO, polegajàcych na zawieraniu transakcji na papierach wartoêciowych z jednoczesnym warunkiem na zawarcie transakcji odwrotnej na z góry ustalonych warunkach. Ze wzgl du na charakter zawieranych transakcji REPO, sposób ich zg aszania do KDPW, a w zwiàzku z tym, i ich rozliczania, nale y wyró niç trzy bloki tych transakcji: rynek aukcyjny transakcji REPO na obligacjach skarbowych, który b dzie organizowany przez NBP, rynek transakcji REPO zawieranych pomi dzy równorz dnymi podmiotami rynku kapita owego, intraday repo automatyczne w celu poprawienia p ynnoêci rozliczeƒ transakcji w NBP, w tym równie p ynnoêci rozliczeƒ transakcji rozliczanych w KDPW. Wprowadzenie przez KDPW rozliczeƒ transakcji REPO wp ynie na rozwój tego segmentu transakcji na papierach skarbowych w Polsce i wzrost àcznego wolumenu i wartoêci obrotów na obligacjach skarbowych. 37

39 Other Changes Being Planned These include: The introduction of principles to be used in the calculation and publication of the reference price of bonds, based on the price of transactions concluded in various markets, Changes to the depository-settlement system relating to Treasury securities dealers in Poland. The outcome of work being carried out and being prepared in the National Depository will among others ensure that the Polish Treasury securites market gains added momentum for further more intensive development. Perspectives for the Evolution of the National Depository for Securities A definition of aims and strategy are an essential part of the operation of every institution. However, this is particularly significant and at the same time especially difficult for an institution such as the National Depository for Securities. When aiming to create a corporate strategy, not only should the Depository's own intentions and aims be taken into account, but also the dynamic evolution of the Polish capital market with all its consequences, including the scope of responsibilities demanded of the Depository, as well as the actual growth of the market itself. In considering these issues, the Management of the National Depository decided to turn to one of the leading international consulting companies to prepare such a strategy proposal document. During the next few years, the National Depository for Securities will evolve in three basic directions, whose purpose will be: To prepare the National Depository for the consequences of the integration of Poland within the structures of the European Union by means of: The creation of systems and procedures allowing for the direct access of the National Depository's depository-settlement system to other systems operating in European Union countries, The preparation of the National Depository for the clearing and settlement of securities operations concluded outside Poland and for the role of clearing house and depository for certain regional foreign markets. 38

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE / SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 4 798 78,76% 3 462 306 70,96% 10 161 064 91,22% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 368 427 34,21% 396 179 847 48,54%

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 1 861 46,77% 1 178 492 67,88% 3 992 166 43,13% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 454 002 13,03%

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS Notowania jednolie / Single price system 1 030-26,74% 36 238 342-46,56% 1 060 186-24,86% Notowania ciągłe / Continuous trading system 818 374 16,17%

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Notowania jednolie / Single price system 497-31,64% 230 424-54,16% 2 973 736 56,00% Notowania ciągłe / Continuous trading system 1 168 247 1,20% 1 496 704 941 1,90% 17 569

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 801 PTF Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 803 Dresdner Bank Polska S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie Raport Roczny Warsaw Stock Exchange

Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie Raport Roczny Warsaw Stock Exchange Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie Raport Roczny 2001 Warsaw Stock Exchange Annual Report 2001 Spis treści Table of Contents List Prezesa Zarzàdu 4 5 Letter from the President of the Exchange Management

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 9 ust. rozporządzenia MAR Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej a) Nazwa/Nazwisko Sławomir S. Sikora a) Stanowisko

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2012) październik 2012 (10/2012) October 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2012) listopad 2012 (11/2012) November 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2013) luty 2013 02/2013) February 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (07/2013) lipiec 2013 (07/2013) July 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2012) wrzesień 2012 (09/2012) September 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej a) Nazwa/Nazwisko Sławomir S. Sikora 2 Powód powiadomienia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2013) październik 2013 (10/2013) October 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych W ramach Grupy KDPW funkcjonują dwa podmioty pełniące kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz KDPW_CCP

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 04/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that

Bardziej szczegółowo

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę

Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 10 października 2014 Krótka historia Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2011) sierpień 2011 (08/2011) Aug 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013 Data sporządzenia: 2013-05-17 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions Podstawa

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP W ramach Grupy KDPW funkcjonują dwa podmioty pełniące kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego: Krajowy Depozyt

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (03/2012) Marzec 2012 (03/2012) March 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (05/2009) maj 2009 (05/2009) May 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2009) październik 2009 (10/2009) October 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2011) listopad 2011 (11/2011) Nov 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (07/2012) lipiec 2012 (07/2012) July 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2009) luty 2009 (02/2009) February 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin wrzesień 2009 September 2009 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Tysiące, miliony, biliony

Tysiące, miliony, biliony Warszawa, 9 listopada 29 r. 15 lat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych KDPW w liczbach INFORMACJA PRASOWA Prawie 14 zarejestrowanych na koniec października 29 emisji instrumentów finansowych akcji,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 9 ust. rozporządzenia MAR Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej a) Nazwa/Nazwisko Sławomir S. Sikora a) Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY PolPX MONTHLY REPORT

RAPORT MIESIĘCZNY PolPX MONTHLY REPORT 6/7-12/7 2/7-26/7 3/8-9/8 17/8-23/8 31/8-6/9 14/9-2/9 28/9-4/1 12/1-18/1 Październik 29 / October 29 Rynek Dnia Następnego / Day-Ahead Market Ceny - miesięczne statystyki / Prices - Monthly statistics

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo