1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym"

Transkrypt

1

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa NIP: Godziny urzędowania: Oznaczenie postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DKR-220/1/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy. 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zw. dalej Ustawą, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej euro. Wartość zamówienia szacowana jest do wysokości kwoty brutto zł. Koszt żadnego ze szkoleń nie może przekroczyć brutto zł. Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami Ustawy i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy do postępowania znak: DKR-220/1/14, którego przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, nie stosuje się przepisów Ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zw. dalej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego: 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwunastu dwudniowych szkoleń dla 75 osób każde. W szkoleniach uczestniczyć będą przedstawiciel WIOŚ, Straży Granicznej, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Prokuratury w obiekcie szkoleniowym zlokalizowanym w Warszawie lub okolicach, oddalonym od Dworca Centralnego PKP w Warszawie nie więcej niż 60 km. Wyposażenie obiektu szkoleniowego obejmuje co najmniej: salę konferencyjną na min. 80 osób z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, 2

3 ekran, laptop, nagłośnienie, minimum 2 mikrofony bezprzewodowe, tablica suchościeralna i typu Flipchart z arkuszami papieru i markerami), oraz dwie sale dodatkowe na min. 25 osób każda oraz wyposażonym w pokoje jednoosobowe (min. 20) i dwuosobowe z dwoma pojedynczymi łóżkami (min. 30) oraz własną kuchnię ze stołówką na min. 80 osób. Termin wykonania szkolenia: Szkolenia będą realizowane w terminie II kwartał 2014 IV kwartał 2015, zgodnie z harmonogramem szkoleń na lata określonym w pkt 5 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeniesienia danego szkolenia na inny termin (np. kolejny miesiąc kalendarzowy) z powiadomieniem o tym fakcie Wykonawcę. Powiadomienie takie nastąpi nie później, niż 14 dni kalendarzowych przed realizacją danego modułu (szkolenia). Liczba godzin szkolenia: Pierwszy dzień szkolenia powinien trwać co najmniej 4 godziny zegarowe, a drugi dzień szkolenia co najmniej 3 godziny zegarowe, nie licząc przerw w trakcie trwania szkolenia. Wykonawca szkoleń zapewni: 1. zakwaterowanie uczestników szkoleń i wykładowców w obiekcie, w którym będzie odbywać się szkolenie na 1 noc, w pokojach jednoosobowych (min. 20 pokoi), oraz dwuosobowych z dwoma pojedynczymi łóżkami (min. 30), w obydwu przypadkach z pełnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju; 2. min. 20 bezpłatnych miejsc parkingowych na terenie obiektu; 3. zapewnienie usług gastronomicznych oraz obsługi podczas wszystkich dni szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia, i wykładowców w obiekcie wyposażonym we własną kuchnię i stołówkę na min. 80 osób, na które będą się składać następujące posiłki: - 1 śniadanie w formie bufetu (bufet na zimno oraz jeden posiłek na ciepło) wraz z napojami (kawa, herbata, soki, woda mineralna gazowana oraz niegazowana, w nieograniczonej ilości), dodatki (pieczywo, masło), - 2 obiady składające się z dwóch dań ciepłych (w tym zupa), deseru oraz ciepłych i zimnych napoi, - 1 kolacja składająca się z jednego dania ciepłego, na bieżąco uzupełnianego bufetu oraz ciepłych i zimnych napoi w tym herbata, kawa, - 2 przerwy kawowe podczas merytorycznej części szkolenia oraz bezpośrednio przed szkoleniem składające się z co najmniej: kawy, herbaty, wody (gazowana oraz niegazowana), słodkie i słone przekąski i owoce; kawa, herbata oraz wody muszą być dostępne dla uczestników szkolenia przez cały czas trwania zajęć, uzupełniany na bieżąco; 4. możliwość wyboru dań wegetariańskich (posiłek wegetariański nie może obejmować ryb i owoców morza) po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego ilościowego zapotrzebowania; 5. miejsce wydawania posiłków (poza przerwami kawowymi) powinno znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będzie odbywało się szkolenie oraz w którym będzie nocleg, jednak w oddzielnym pomieszczeniu, niż sala szkoleniowa i musi pomieścić jednocześnie wszystkich uczestników szkolenia i wykładowców; 6. posiłki muszą być podawane do stołu na zastawie ceramicznej z kompletem sztućców metalowych. Zamawiający nie dopuszcza sztućców i opakowań jednorazowych; 7. odpowiednią obsługę kelnerską i cateringową podczas posiłków i poczęstunków; 8. stały dostęp na sali wykładowej w trakcie trwania szkolenia do wody mineralnej (woda gazowana i niegazowana po połowie) oraz kubków jednorazowych; 3

4 9. salę konferencyjną klimatyzowaną ze światłem dziennym z możliwością zaciemnienia o wielkości dostosowanej do liczby uczestników szkoleń (min. na 80 osób), wyposażoną w rzutnik multimedialny, ekran, laptop, nagłośnienie z min. 2 mikrofonami bezprzewodowymi, tablicę suchościeralną i typu Flipchart z arkuszami papieru i markerami; w okresie jesienno-zimowym pomieszczenie musi być ogrzewane zgodnie z przepisami BHP; 10. powierzchnia sali musi zapewniać swobodny rozstaw krzeseł oraz wyposażenia sali konferencyjnej; 11. miejsca siedzące dla każdego uczestnika szkolenia na sali konferencyjnej/szkoleniowej powinny być w układzie zapewniającym swobodne prowadzenie warsztatowej formy zajęć oraz umożliwiać wykonywanie notatek przez uczestników szkolenia (krzesła i stoły, nie dopuszcza się krzeseł z zamontowanymi stolikami); 12. dodatkowe dwie sale dla min. 25 uczestników szkolenia każda; 13. wyposażenie sali konferencyjnej/szkoleniowej w niezbędny sprzęt oraz wyposażenie szkoleniowo-konferencyjne. Wymagane minimum: stół minimum 2-osobowy dla wykładowców wraz z miejscem do siedzenia, rzutnik, ekran do wyświetlania prezentacji, komputer, oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie prezentacji przygotowanej przez wykładowcę szkolenia; 14. obsługę techniczną sprzętów elektronicznych na sali wykładowej na czas trwania szkolenia; 15. czterech wykładowców do przeprowadzenia szkolenia w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów o następujących kwalifikacjach: - dwóch wykładowców z wykształceniem technicznym o specjalizacji związanej z ochroną środowiska oraz min. 5-letnim doświadczeniem związanym z transgranicznym przemieszczaniem odpadów oraz doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów (min. 5 szkoleń w tym zakresie każdy); wykładowcy posiadający ww. doświadczenie prezentować będą tematy wymagające wysokiej wiedzy specjalistycznej tj. przedstawienie zasad realizacji transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym omówienie aktów prawnych w tym zakresie (klasyfikacji odpadów, przebiegu procedur transgranicznego przemieszczania odpadów etc); omówienie dostępnych interpretacji przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów miedzy innymi opinie KE, wyroki TSUE, polskich sądów administracyjnych oraz przygotują i przeprowadzą studium przypadku; - dwóch wykładowców z wykształceniem technicznych lub biologicznym, o min. 3-letnim doświadczeniu związanym z transgranicznym przemieszczaniem odpadów, z czego przynajmniej jeden z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów w postaci 5 przeprowadzonych szkoleń, a jeden z doświadczeniem min. 1 szkolenia w tym zakresie; wykładowcy ci przedstawią pozostałe tematy określone w zakresie szkolenia oraz wspomagać będą przeprowadzenie studium przypadku; 16. materiały szkoleniowe w formie papierowej z zakresu tematyki objętej programem szkolenia wraz z niezbędnymi materiałami biurowymi (długopis, notatnik, itd.) dla uczestników szkolenia na własność oraz jeden komplet ww. materiałów dla Zamawiającego. Materiały szkoleniowe rozumiane są co najmniej jako wydrukowana prezentacja wyświetlana przez Wykładowcę podczas szkolenia, z miejscem na notatki przy każdym slajdzie; W skład materiałów szkoleniowych mogą wchodzić dodatkowe, niezbędne z punktu widzenia Zamawiającego, materiały. 17. zapewnienie transportu wszystkim uczestnikom szkolenia w obie strony tj. z Dworca Centralnego PKP w Warszawie do obiektu szkoleniowego i z obiektu szkoleniowego do Dworca Centralnego PKP w Warszawie gdy obiekt szkoleniowy zlokalizowany jest poza 4

5 Warszawą (nie więcej niż 60 km od Dworca Centralnego PKP w Warszawie) lub w Warszawie (w odległości większej niż 5 km od Dworca Centralnego PKP w Warszawie); transport powinien odbywać się klimatyzowanym i odpowiednio oznakowanym autobusem; wzór oznakowania autobusu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 18. Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia na zakończenie każdego ze szkoleń anonimowej ankiety ewaluacyjnej zawierającej ocenę szkolenia. Wzór ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia stanowi załącznik nr 3 do istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ; 19. poinformowanie uczestników szkolenia o dofinansowaniu szkoleń ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez oznaczenie materiałów szkoleniowych logo NFOŚiGW oraz informacją, że szkolenie jest finansowane ze środków przekazanych przez NFOŚiGW, a także oznakowanie Sali szkoleniowej widoczną informacją dot. finansowania szkolenia ze środków NFOŚiGW; 20. bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie obiektu. Zamawiający szkolenie zapewni: 1. Uczestników szkolenia (maksymalnie 75 osób na jedno szkolenie). 2. Program szkolenia przedstawiany każdorazowo na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zakres szkoleń: Szkolenia będą obejmowały tematykę transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim. Program szkoleń, każdorazowo przedstawiany przez Zamawiającego przed każdym szkoleniem, powinien obejmować przynajmniej następujące tematy: 1. Przedstawienie zasad realizacji transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym omówienie aktów prawnych w tym zakresie: - definicja odpadów, - odpady poprodukcyjne a odpady poużytkowe z przykładami, - produkt uboczny, koniec statusu odpadów z przykładami, - klasyfikacja odpadów wg systemu Konwencji Bazylejskiej, przedstawienie listy zielonej i bursztynowej wg przepisów UE z przykładami, - przedstawienie załączników IIIA, IIIB, IVA do rozporządzenia PEiR nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, wyjaśnienie ich roli i zawartości; - przedstawienie przebiegu procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zezwolenia, - przedstawienie dokumentu zgłoszenia oraz dokumentu przemieszczania wraz z informacjami o sposobie ich wypełniania, - przedstawienie informacji o sposobie realizacji transportów po uzyskaniu zezwoleń, - przedstawienie procedury informacyjnej i załącznika VII do rozporządzenia 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów - import odpadów do UE, - eksport odpadów z UE, przedstawienie załącznika V do rozporządzenia 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, - zasady wywozu odpadów z listy zielonej poza kraje UE. 2. Interpretacje przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów: - opinie Komisji Europejskiej, w tym wytyczne korespondentów - wyroki TSUE odnoszące się do definicji odpadu, operacji zagospodarowania odpadów, zasady samowystarczalności i bliskości lub aspektów transgranicznego przemieszczania odpadów - polskich sądów administracyjnych 5

6 - opinie prawne dotyczące stosowania przepisów dot. przemieszczania odpadów a zagadnień ADR lub REACH etc. 3. Prowadzenie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów: - kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnienia w zakresie tpo, - kontrole tpo w Systemie Kontroli klasyfikacja, powiązane dokumenty, - przedstawianie informacji o wynikach kontroli lub realizacji zarządzeń pokontrolnych, - realizacja wspólnych kontroli z innymi służbami, w tym w ramach akcji IMPEL TFS, - raportowanie wyników ze wspólnych kontroli, - oględziny i wydawanie opinii IOŚ na wniosek innych służb. 4. Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów: - rodzaje nielegalnych przemieszczeń odpadów: definicje i przykłady, - kompetencje organów uprawnionych do kontroli tpo do podejmowania działań w przypadku stwierdzenia nielegalnego przemieszczania odpadów, - dokumentowanie przypadków nielegalnego tpo, - kompetencje właściwych organów dla rozporządzenia 1013/2006 w przypadku stwierdzenia nielegalnego tpo, - postępowanie administracyjne a postępowanie karne w przypadku nielegalnego tpo, - obowiązki wynikające z porozumienia pomiędzy GIOŚ, MF a KGSG, - postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego przemieszczania odpadów pojazdów lub części pojazdów: prawidłowa klasyfikacja pojazdów lub części jako odpadów, dokumenty potwierdzające odpadowy status pojazdu, wytyczne stosowane w tym zakresie, - kary administracyjne za nielegalne przemieszczanie odpadów oraz za inne naruszenia przepisów transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym omówienie wyroków sądów administracyjnych w tym zakresie. 5. Studium przypadku: - zakłada się podział uczestników szkolenia na 3-4 grupy, - każda z grup otrzymuje 4 przypadki do rozwiązania, w tym dwa dotyczące odpadów pojazdów, - zadania każdej z grup różnią się, - zadania mają być oparte o sytuacje rzeczywiste i obrazować charakterystyczne naruszenia przepisów lub sytuacje prawidłowe, a uczestnicy mają przedstawić i uzasadnić zaproponowany tryb postępowania, - min. jedno zadanie polegać ma na wyszukaniu błędów w przygotowanych dokumentach stosowanych w tpo, mogą to być dokumenty zgłoszenia lub przemieszczania lub załącznik VII wraz z umową, - po zakończeniu prac w grupach, przedstawiciele grup przedstawiają wyniki praz z omówieniem i uzasadnieniem, a wykładowca ocenia prawidłowość zaproponowanych rozwiązań i moderuje dyskusję. Ponadto wykładowcy zobowiązani będą do udzielania indywidualnych konsultacji podczas trwania szkolenia z zakresu tematycznego transgranicznego przemieszczania odpadów. Uczestnicy szkoleń: W szkoleniach będą uczestniczyli inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska wyznaczonych do realizacji zadań związanych z kontrolą transgranicznego przemieszczania odpadów oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Prokuratury. W każdym szkoleniu weźmie udział m.in. jeden przedstawiciel Zamawiającego. 6

7 3.2. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji, Usługi szkolenia specjalistycznego. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 5. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane zgodnie z poniższą tabelą. Szczegółowe terminy szkoleń w danym kwartale zostaną przekazane Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, najpóźniej 21 dni przed planowanym terminem każdego szkolenia. W przypadku braku dostępności terminu wskazanego przez Zamawiającego, Zamawiający i Wykonawca uzgodnią inny termin dogodny dla obu stron. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeniesienia danego szkolenia na inny termin (np. kolejny miesiąc kalendarzowy) z powiadomieniem o tym fakcie Wykonawcę. Powiadomienie takie nastąpi nie później, niż 14 dni kalendarzowych przed realizacją danego szkolenia. Harmonogram dwudniowych szkoleń dla grupy 75 uczestników na lata Liczba szkoleń jednostkowych Rok Kwartał I II III IV I II III IV Liczba szkoleń Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, o której mowa w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania zamówienia, tj. wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej 3 szkoleń z zakresu 7

8 transgranicznego przemieszczania odpadów, w których był to główny temat szkolenia, dla minimum 40 osób każde, które obejmowały swoim programem studium przypadku w ww. zakresie; dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym wykładowcami spełniającymi poniższe wymogi: - dwóch wykładowców z wykształceniem technicznym o specjalizacji związanej z ochroną środowiska oraz min. 5-letnim doświadczeniem związanym z transgranicznym przemieszczaniem odpadów oraz doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów (min. 5 szkoleń w tym zakresie każdy); wykładowcy posiadający ww. doświadczenie prezentować będą tematy wymagające wysokiej wiedzy specjalistycznej tj. przedstawienie zasad realizacji transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym omówienie aktów prawnych w tym zakresie (klasyfikacji odpadów, przebiegu procedur transgranicznego przemieszczania odpadów etc); omówienie dostępnych interpretacji przepisów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów miedzy innymi opinie KE, wyroki TSUE, polskich sądów administracyjnych oraz przygotują i przeprowadzą studium przypadku; - dwóch wykładowców z wykształceniem technicznych lub biologicznym, o min. 3- letnim doświadczeniu związanym z transgranicznym przemieszczaniem odpadów, z czego przynajmniej jeden z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów w postaci 5 przeprowadzonych szkoleń, a jeden z doświadczeniem min. 1 szkolenia w tym zakresie; wykładowcy ci przedstawią pozostałe tematy określone w zakresie szkolenia oraz wspomagać będą przeprowadzenie studium przypadku; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: dysponują obiektem szkoleniowym zlokalizowanym w Warszawie lub okolicach, oddalonym od Dworca Centralnego PKP w Warszawie nie więcej niż 60 km, wyposażonym w salę konferencyjną na min. 80 osób z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, ekran, laptop, nagłośnienie, minimum 2 mikrofony bezprzewodowe, tablica suchościeralna i typu Flipchart z arkuszami papieru i markerami), oraz dwie sale dodatkowe na min. 25 osób każda oraz wyposażonym w pokoje jednoosobowe (min. 20) i dwuosobowe (min. 30) z pełnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju oraz własną kuchnię ze stołówką na min. 80 osób; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule spełnia/nie spełnia Wykonawca może, zgodnie z zapisem art. 36a Ustawy, powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że kluczowe części zamówienia, tj.: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługa techniczna sali konferencyjnej muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście i nie mogą być zlecone podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, a które będzie wykonywał osobiście. 8

9 6.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 6.1., oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 3 szkoleń w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem tematyki szkoleń, w tym tematyki studium przypadku., dat wykonania i liczby osób przeszkolonych, sporządzony według wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: dysponuje obiektem szkoleniowym zlokalizowanym w Warszawie lub okolicach, oddalonym od Dworca Centralnego PKP w Warszawie nie więcej niż 60 km, wyposażonym w salę konferencyjną na min. 80 osób z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, ekran, laptop, nagłośnienie, minimum 2 mikrofony bezprzewodowe, tablica suchościeralna i typu Flipchart z arkuszami papieru i markerami), oraz dwie sale dodatkowe na min. 25 osób każda oraz wyposażonym w pokoje jednoosobowe (min. 20) i dwuosobowe (min. 30) z pełnym węzłem sanitarnym w każdym pokoju oraz własną kuchnię ze stołówką na min. 80 osób. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich; wykaz wykładowców spełniających wymogi określone w SIWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; wykaz wyposażenia obiektu szkoleniowego dostępnego Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania obiektem szkoleniowym i jego wyposażeniem w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku potencjału technicznego, sporządzony według wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; oryginał lub kopia, poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków i opłat; wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do SIWZ polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum ,00 zł, lub też oświadczenie o zobowiązaniu się do wykupienia odpowiedniej polisy przed podpisaniem umowy. 9

10 6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokumenty, o których mowa w pkt i 6.6., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w pkt , które powinno być przedstawione w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 6.11., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty Zamawiający zaleca, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnie wewnętrznej kopercie, oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty oraz oznaczone napisem Tajemnica firmy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 Ustawy może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach, o których mowa w pkt Nie spełnienie któregokolwiek z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa 10

11 także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 7.1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pani Jadwiga Szczepaniak starszy specjalista w Departamencie Kontroli Rynku tel. (0-22) fax: (0-22) w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa Fax: (0-22) Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Termin związania ofertą Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w pkt 11 SIWZ. 10. Opis sposobu przygotowania ofert 11

12 10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz założenia do programu szkoleń Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory załączone do niniejszej SIWZ powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne co do treści Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty Oferta (1 egzemplarz oryginalny i 1 kopia) powinna być sporządzona czytelnym pismem w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w niniejszym SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a oferta jego zostanie odrzucona; Strony oferty i załączniki powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie) Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, która winna posiadać oznaczenie: Wzór opisu koperty: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Kontroli Rynku ul. Wawelska 52/54, Warszawa Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla grupy ekspertów WIOŚ ds. transgranicznego przemieszczania odpadów oraz przedstawicieli Straży Granicznej, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Prokuratury. DKR-220/1/14 Nie otwierać przed dniem: r., przed godz Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku otrzymania jej przez Zamawiającego po terminie Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 12

13 Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej nazwą postępowania oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem ZMIANA lub WYCOFANIE. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku złożenia kilku ZMIAN oferty, każdą kopertę należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ lub zawarcie wszystkich informacji i oświadczeń określonych we wzorze Formularza Ofertowego Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 11.1 Ofertę (1 egzemplarz oryginalny i 1 kopia) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Departamentu Kontroli Rynku, IV piętro, pokój 464, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, Warszawa (sekretariat czynny w godz. pn. pt ) Termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie będą traktowane, jako złożone po terminie O złożeniu oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę i zwróci ją po upływie terminu na wniesienie odwołania Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia r. o godzinie 11:00 w pokoju nr Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie przed pokojem nr 434 (IV piętro) w siedzibie Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w pkt Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 12. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca poda w pkt. III.1 Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, cenę za wykonanie całości zamówienia Cenę za realizację całości zamówienia należy obliczyć postępując według wzoru: Cena oferty jest sumą całkowitego kosztu jednostkowego szkolenia dla 75 osób w każdym roku x liczba szkoleń w danym roku zgodnie z harmonogram szkoleń na lata określonym w pkt 5 niniejszej SIWZ. 13

14 L.p. Rodzaj kosztu Cena szkolenia jednostkowego Cena brutto (PLN) Cena całkowita (12 szkoleń) Cena brutto (PLN) 1. Szkolenie w roku Szkolenie w roku 2015 Wartość zamówienia szacowana jest do wysokości kwoty brutto zł i całkowity koszt wartości zamówienia nie może przekroczyć tej kwoty, a jednostkowy koszt szkolenia nie może przekroczyć kwoty brutto zł Wykonawca określi całkowity koszt jednostkowego szkolenia dla 75 osób uwzględniając następujące elementy:. dowóz uczestników szkolenia z Dworca Centralnego PKP w Warszawie do obiektu szkoleniowego i z obiektu szkoleniowego do Dworca Centralnego PKP w Warszawie*, koszt sali konferencyjnej na min. 80 osób wraz z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, ekran, laptop, nagłośnienie, min. 2 mikrofony bezprzewodowe, tablica suchościeralna i typu Flipchart), koszt dwóch sal dodatkowych na min. 25 osób każda, wynagrodzenia wykładowców, koszty pobytu wykładowców w obiekcie szkoleniowym (do 5 osób w pokojach 1-osobowych), nocleg pokoje 1-osobowe (1 doba) x 15, nocleg pokoje 2-osobowe (1 doba) x 30, wyżywienie (Śniadanie 1 szt., Obiad 2 szt., Kolacja 1 szt.) x 75, poczęstunek (kawa, herbata, kawa, herbata, słodkie i słone przekąski, owoce) x 3 x 75 woda mineralna na sali wykładowej, materiały szkoleniowe wraz z niezbędnymi materiałami biurowymi. * Wykonawca zapewni dowóz uczestników szkolenia, gdy obiekt szkoleniowy zlokalizowany jest poza Warszawą lub w Warszawie w odległości większej niż 5 km od Dworca Centralnego PKP w Warszawie Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być podana w złotych polskich [PLN], z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Określony przez Wykonawcę zgodnie z tabelą nr 1 całkowity koszt jednostkowego szkolenia nie będzie mógł ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 14

15 L.p. Kryterium Waga 1. Cena (K1) Kryterium 2 (K2) 40 RAZEM W kryterium Cena (K1) najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: K1 = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 60)/ cena oferty ocenianej W kryterium 2 (K2) Komisja Przetargowa dokona oceny doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń z zakresu transgranicznego przemieszczania odpadów biorąc pod uwagę liczbę przeprowadzonych szkoleń. Kryterium 2 (K2) oceniane będzie w następujący sposób: - realizacja powyżej 6 szkoleń 100 pkt - realizacja 6 szkoleń 80 pkt - realizacja 5 szkoleń 60 pkt - realizacja 4 szkoleń 30 pkt - realizacja 3 szkoleń 0 pkt Po ocenie wszystkich elementów przedstawionego przez Wykonawcę programu szkolenia: min - 0 pkt; max pkt K2 = suma punktów x 0, Ostateczna ocena punktowa oferty obliczona zostanie według wzoru: Ocena punktowa oferty = K1 + K W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o ustalone kryteria Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i kryterium 2 (K2) (ostateczna ocena punktowa oferty), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zastrzega, że przed podpisaniem z Wykonawcą umowy osoba delegowana przez Zamawiającego dokona wizytacji obiektu, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia, w terminie 14 dni kalendarzowych od wyboru oferty, w celu potwierdzenia spełnienia wymogów określonych w pkt 3. Opis przedmiotu zamówienia Wykupienie polisy, o której mowa w pkt SIWZ. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 15

16 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Wzór umowy Do Umowy zostaną wprowadzone istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 17. Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach: 17.1 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 17.2 konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będącym instytucją finansującą realizację zadania, w ramach którego realizowane jest zamówienie; 17.3 wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego Załącznik nr 2 Wzór oznakowania autobusu Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych usług Załącznik nr 6 Wzór wykazu wykładowców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 7 Wzór wykazu wyposażenia obiektu szkoleniowego Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej Załącznik nr 9 Istotne postanowienia umowy 16

17 Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca:..., dnia... roku (miejscowość) (data) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla grupy ekspertów WIOŚ ds. transgranicznego przemieszczania odpadów oraz przedstawicieli Straży Granicznej, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Policji i Prokuratury OFERTA I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE Lp. Nazwa Adres II. OSOBA DO KONTAKTU Imię i Nazwisko Instytucja Adres Telefon Fax 17

18 III. TREŚĆ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, oświadczamy, że: 1. oferujemy wykonanie całości Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ za całkowitą cenę brutto:... PLN (słownie:. złotych) Tab. 1 Koszt jednostkowy oraz koszt całkowity szkoleń. L.p. Rodzaj kosztu 1. Szkolenie w roku Szkolenie w roku Cena szkolenia jednostkowego Cena brutto (PLN) Cena całkowita (12 szkoleń) Cena brutto (PLN) 2. Obliczyliśmy cenę zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny określonym w pkt. 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Całkowity koszt jednostkowego szkolenia dla 75 osób obliczyliśmy uwzględniając poniższe koszty: dowóz uczestników szkolenia z Dworca Centralnego PKP w Warszawie do obiektu szkoleniowego i z obiektu szkoleniowego do Dworca Centralnego PKP w Warszawie*, koszt sali konferencyjnej na min. 80 osób wraz z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, ekran, laptop, nagłośnienie, min. 2 mikrofony bezprzewodowe, tablica suchościeralna i typu Flipchart), koszt dwóch sal dodatkowych na min. 25 osób każda, wynagrodzenia wykładowców, koszty pobytu wykładowców w obiekcie szkoleniowym (do 5 osób w pokojach 1-osobowych), nocleg pokoje 1-osobowe (1 doba) x 15, nocleg pokoje 2-osobowe (1 doba) x 30, wyżywienie (Śniadanie 1 szt., Obiad 2 szt., Kolacja 1 szt.) x 75, poczęstunek (kawa, herbata, kawa, herbata, słodkie i słone przekąski, owoce) x 3 x 75 woda mineralna na sali wykładowej, materiały szkoleniowe wraz z niezbędnymi materiałami biurowymi. * Wykonawca zapewni dowóz uczestników szkolenia, gdy obiekt szkoleniowy zlokalizowany jest poza Warszawą lub w Warszawie w odległości większej niż 5 km od Dworca Centralnego PKP w Warszawie. 4. Oświadczamy, że całkowity koszt jednostkowego szkolenia dla 75 osób podany w tabeli nr 1 nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy. 5. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminach wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

19 8. Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy, do której zostaną wprowadzone istotne postanowienia umowy określone w Załączniku nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac powierzymy podwykonawcom: Lp. Zakres prac Nazwa firmy i adres Oferta zawiera łącznie <liczba ponumerowanych i parafowanych stron> ponumerowanych i parafowanych stron.... (imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: Należy wyliczyć wszystkie załączniki Załącznik nr 1... Załącznik nr 2... Załącznik nr 3... (...) 19

20 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór oznakowania autobusu SZKOLENIE: TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW MIEJSCE SZKOLENIA: 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo