Regulamin serwisu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin serwisu www.spadki.zgora.pl"

Transkrypt

1 Regulamin serwisu I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Tomasz Kucharski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka adwokat Tomasz Kucharski z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Artura Grottgera 17/4, Zielona Góra, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Zielona Góra, NIP REGON (dalej: Kancelaria). 2. Serwis skierowany jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką z zakresu prawa spadkowego stosowanego w praktyce. Przeglądanie zawartości Serwisu (czytanie materiałów, oglądanie nagrań video) jest dostępne bez ograniczeń dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji (Użytkownicy). 3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest związany jego postanowieniami. W przypadku korzystania z poszczególnych usług Użytkownik może zostać poproszony o złożenie oświadczenia, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. W takim przypadku odmowa złożenia przedmiotowego oświadczenia uniemożliwia korzystanie z danej usługi. II. Zakres usług świadczonych w Serwisie i warunki korzystania z Usług 1. Kancelaria poprzez Serwis: umożliwia Użytkownikom przeglądanie Materiałów, umożliwia pobieranie Materiałów zawartych w Serwisie zamieszczonych w innej formie niż nagranie video i utrwalanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika (umowy o dostarczanie treści cyfrowych), umożliwia zamieszczenie komentarzy, umożliwia zadawanie pytań przez pocztę Poprzez Serwis nie dochodzi do zawarcia pomiędzy Kancelarią a Użytkownikiem umów o innej treści niż opisane w niniejszym Regulaminie. 3. Korzystanie z usług bezpłatnych kończy się z momentem zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu (przeglądania treści zawartych w serwisie). Umowy płatne uważa się za wykonane przez Kancelarię z chwilą udostępnienia Materiału bądź umożliwienia jego pobrania w zależności od rodzaju Materiału, a przez Użytkownika z chwilą dokonania zapłaty za usługę. 4. W przypadku usług bezpłatnych są one realizowane poprzez umożliwianie Użytkownikom przeglądania Materiałów zawartych w Serwisie, zamieszczania komentarzy bądź pobierania bezpłatnych Materiałów. W przypadku Materiałów płatnych ich udostępnienie i umożliwienie pobrania będzie realizowane przez Kancelarię niezwłocznie po otrzymaniu ceny Materiału. 5. Materiały to zawarte w Serwisie artykuły, wzory, porady, informacje i wszelkie inne treści zawierające merytoryczne informacje odnośnie prawa spadkowego, w szczególności w postaci pisemnej, graficznej, aplikacji internetowej, nagrania video. 6. Materiały udostępniane w Serwisie stanowią treści cyfrowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) tj. stanowią dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (poprzez ich pobranie albo dostarczanie za pośrednictwem poczty elektronicznej). 7. Korzystanie z niektórych usług bądź treści cyfrowych w Serwisie będzie wymagało podania przez Użytkownika określonych danych, najczęściej imienia i adresu , a ponadto wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych zgodnie z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami oraz złożenia oświadczenia (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), iż Użytkownik chce na podany adres e- mail otrzymywać informacje z Serwisu, dotyczące tematyki z nim związanej i

2 materiałów zamieszczanych w Serwisie, informacje dotyczące innych Serwisów prowadzonych przez Kancelarię, materiały i broszury wydawane przez Kancelarię i informacje o ofercie Kancelarii (informacje handlowe). Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli Użytkownik poproszony o dokonanie powyższych czynności nie poda danych, nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie bądź nie zaakceptuje Regulaminu nie będzie mógł korzystać z usługi. 8. Korzystanie z niektórych usług bądź Materiałów oferowanych w Serwisie może być uzależnione od uiszczenia odpowiedniej opłaty. W takim przypadku przed uzyskaniem dostępu do usługi Użytkownik zostanie poinformowany o łącznej cenie usługi bądź Materiału oraz możliwych sposobach zapłaty ceny, a korzystnie z usługi będzie możliwe po dokonaniu zapłaty. W takich przypadkach Użytkownik może zostać poproszony o podanie pełniejszych danych celem umożliwienia rozliczenia i przesłania niezbędnych dokumentów księgowych, jeśli będzie to konieczne. 9. Usługa przeglądania Serwisu a) Materiały, co do których Użytkownik nie zostanie poproszony o podanie żadnych danych można przeglądać bez ograniczeń i bez podawania jakichkolwiek informacji o Użytkowniku, z tym zastrzeżeniem, że Serwis wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Przeglądanie niektórych materiałów może być uzależnione od podania imienia i adresu , z zastrzeżeniem pkt II.5. b) Materiały będą udostępniane w Serwisie do przeglądania odpłatnie bądź nieodpłatnie. W przypadku Materiałów płatnych stosuje się pkt II Usługa pobierania i utrwalania Materiałów a) Wszystkie materiały zamieszczone w Serwisie w innej formie niż nagranie video, mogą być pobierane przez Użytkowników, utrwalane na urządzeniach końcowych Użytkowników bądź innych nośnikach, drukowane w celu ich wykorzystania przez Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie pliki dostępne w Serwisie do pobrania zamieszczone są w formacie pliku PDF. Są to umowy o dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym. b) Materiały, co do których Użytkownik nie zostanie poproszony o podanie danych, można pobierać bez ograniczeń i bez podawania jakichkolwiek informacji o Użytkowniku, z tym zastrzeżeniem, że Serwis wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Pobieranie niektórych materiałów może być uzależnione od podania imienia i adresu , z zastrzeżeniem pkt II.5. c) Materiały będą udostępniane do pobierania odpłatnie bądź nieodpłatnie. W przypadku Materiałów płatnych stosuje się pkt II.8. d) Zawarcie umowy na bezpłatne dostarczenie treści cyfrowej następuje z chwilą przystąpienia do przeglądania Materiału. e) Zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych za odpłatnością następuje po dokonaniu wszystkich z wymienionych czynności: wypełnieniu formularza zamówienia odnoszącego się do danego Materiału, potwierdzenia akceptacji niniejszego Regulaminu, złożenia przez zaznaczenie odpowiedniego pola wszystkich wymaganych oświadczeń i zaznaczenia opcji Zamawiam z obowiązkiem zapłaty. Oświadczenia, bez złożenia których nie będzie możliwe zawarcie umowy, są oznaczone gwiazdką. f) Niezwłocznie po zawarciu umowy Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres wiadomość z potwierdzeniem zawarcia umowy z wszystkimi istotnymi informacjami odnośnie treści umowy oraz z informacją o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka zgoda była wymagana do zawarcia umowy. III. Zaprzestanie korzystania z Usług

3 Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług oferowanych przez Serwis w każdym czasie poprzez zaprzestanie przeglądania treści Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie zażądać usunięcia jego imienia i adresu z listy mailingowej Kancelarii przesyłając na adres: lub poprzez link umieszczony w wiadomości . IV. Odstąpienie od umowy 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować Tomasza Kucharskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka adwokat Tomasz Kucharski z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Artura Grottgera 17/4, Zielona Góra o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia złożonego pocztą na podany adres lub pocztą elektroniczną na podany adres e - mail. 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego złącznik nr 1 do niniejszego regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe. 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego Materiału ponosi klient. V. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzyma zwrot wszystkich otrzymanych przez Kancelarię od konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Materiału (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kancelarię), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kancelaria zostanie poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej w Serwisie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. VI. Brak prawa odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. W związku z faktem, iż poprzez Serwis zawierane są umowy o dostarczanie treści cyfrowych, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy przed zawarciem umowy o dostarczenie treści cyfrowych wyrazi zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i zostanie poinformowany, iż w takim przypadku traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. VII. Wymagania techniczne

4 Korzystanie z usług Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do komputera z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową oraz czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej. VIII. Obowiązki Użytkownika 1. Użytkownik ma zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. 2. Użytkownik ma obowiązek podawać dane zgodne ze stanem faktycznym. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych bądź sprzecznych z prawem. 3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie, ani w żaden sposób przekazywać za pośrednictwem Serwisu treści bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź naruszających jakiekolwiek chronione prawem dobra osób trzecich, w tym dobra osobiste bądź prawa własności intelektualnej. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu przez Użytkownika. 4. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu, żadnej jego części, ani żadnej funkcjonalności w sposób naruszający dobre imię, renomę lub interes Kancelarii. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób, który w jakikolwiek sposób mógłby utrudnić jego funkcjonowanie. IX. Własność i prawa autorskie 1. Wszystkie materiały zamieszczone w Serwisie, a także funkcjonalność Serwisu stanowią własność Tomasza Kucharskiego. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie chronione są prawami autorskimi przysługującymi autorowi danego materiału. 2. Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie, w szczególności te, co do których istnieje możliwość pobierania przez Użytkowników i ich utrwalania na urządzeniach końcowych Użytkowników mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach prywatnych. Użytkownik nie może korzystać z nich w celach komercyjnych, tj. w sposób pozwalający na uzyskiwanie jakichkolwiek przychodów z tytułu wykorzystania materiałów. 3. Użytkownik, który pobrał materiał zamieszczony w Serwisie, utrwalił go w jakikolwiek sposób bądź wydrukował może udostępniać go bezpłatnie innym osobom wyłącznie z zastrzeżeniem, że materiały mogą być wykorzystywane tylko w celach wskazanych w pkt 2 (prywatnych, niekomercyjnych) i wyłącznie z pisemną informacją, że materiał pochodzi z serwisu która to informacja musi być zamieszczona łącznie z treścią danego materiału. 4. Poza Materiałami udostępnionymi do pobrania, żadne inne elementy Serwisu, w tym jego szata graficzna nie mogą być pobierane przez Użytkowników i wykorzystywane w inny sposób niż tylko poprzez przeglądanie Serwisu. X. Odpowiedzialność i uprawnienia Kancelarii 1. Wszystkie materiały zamieszczane w Serwisie przygotowywane są przez prawników posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego. 2. Kancelaria zastrzega, że zamieszczane w serwisie materiały nie mają charakteru porad prawnych, ani opinii prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 3. Sprawa indywidualna wymaga rozpatrzenia specyficznych okoliczności faktycznych danej sprawy i wymaga osobistej konsultacji z adwokatem lub radcą prawnym. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania materiałów przez Użytkowników.

5 4. Serwis ma obowiązek dostarczania Materiałów w postaci treści cyfrowych bez wad. Właściciel Serwisu nie odpowiada za możliwość odtworzenia pobranych Materiałów na urządzeniu końcowym Użytkownika, ani za nienależytą jakość odtworzenia wynikającą z przyczyn tkwiących poza pobranym materiałem. 5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za: naruszenie prawa przez Użytkownika Serwisu w związku z korzystaniem Serwisu, wykorzystanie przez Użytkownika materiałów dostępnych w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, za treść komentarzy zamieszczanych w Serwisie, podanie przez Użytkownika danych niezgodnie z prawdą lub nie swoich danych, czasowy brak dostępu do Serwisu z powodu działania siły wyższej, w szczególności z powodu utrudnień w dostępie do sieci Internet spowodowanych po stronie dostawców internetowych. 6. Kancelaria ma prawo w każdym czasie bez dodatkowego uzasadnienia usunąć z Serwisu komentarze, które: XI. Reklamacje są niezwiązane z tematyką Serwisu, są obraźliwe lub w jakikolwiek sposób naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich bądź Kancelarii, czy dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. 1. W przypadku, gdy Użytkownik chce złożyć reklamację odnośnie usług oferowanych w Serwisie, może to uczynić poprzez przesłanie wiadomości na adres: bądź przesłanie reklamacji na adres: ul. Grottgera 17/4, Zielona Góra. 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie mu informacji na adres poczty elektronicznej, z którego Użytkownik przesłał reklamację bądź na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przesłanym pocztą. XII. Dane Użytkowników i przesyłanie informacji handlowych 1. Dane podawane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług czyli adres e- mail oraz imię, zbierane są na liście mailingowej i wykorzystywane w celu: przesyłania Użytkownikowi drogą elektroniczną zamówionego Materiału, przesyłania drogą elektroniczną na podany adres niezapowiedzianych informacji, o których mowa w pkt. II.6, dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Użytkownika. 2. W przypadku usług płatnych Użytkownik może zostać poproszony o podanie pełniejszych danych celem umożliwienia dokonania rozliczenia. W takim przypadku dane podane przez Użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w celu: dokonania rozliczenia i ewentualnego przesłania Użytkownikowi paragonu/faktury, dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec Użytkownika. 3. Poza koniecznością udostępnienia zebranych danych, w tym danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dane zebrane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim. 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, w szczególności danych osobowych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, a także usuwania. 5. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby informacje przekazane przez Użytkowników były wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane, wynikającym ze specyfiki danej usługi.

6 6. Z uwagi na korzystanie z Serwisu poprzez publiczną sieć Internet Użytkownik musi zdawać sobie sprawę z zagrożeń w postaci możliwości próby przechwycenia danych przesyłanych w formie elektronicznej i nieuprawnionego dostępu do nich. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby chronić informacje przekazane mu przez Użytkowników, w szczególności chroni dane osobowe użytkowników Serwisu przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kancelaria stosuje środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, w tym systemy szyfrowania danych. Przetwarzając dane osobowe dbamy o to, aby dane były chronione przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, wykorzystaniem, zmianą, zniszczeniem, modyfikowaniem przez osoby nieupoważnione. 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz t. jedn.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz t. jedn.) oraz innymi właściwymi przepisami. 8. Administratorem przekazanych przez Użytkowników danych osobowych jest Tomasz Kucharski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Tomasz Kucharski z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Artura Grottgera 17/4, Zielona Góra, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Urząd Miasta Zielona Góra, NIP , REGON XIII. Pliki cookies 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego różne strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 3. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na używanie plików cookies w Serwisie. XIV. Postanowienia końcowe 1. Użytkownik korzystając z usług w Serwisie akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na związanie jego postanowieniami. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że: zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia, do korzystania z Serwisu przystąpił dobrowolnie, dane podane w toku rejestracji są zgodne z prawdą i zostały podane w sposób zgodny z prawem, nie naruszający w żaden sposób dóbr osób trzecich. 2. Kancelaria ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomi Użytkowników poprzez informację powszechnie dostępną w Serwisie na 14 dni przed wejściem zmian w życie. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług droga elektroniczną. 4. Regulamin obowiązuje od dnia 09 marca 2015 r.

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH

REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz.1030,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Niniejszy Regulamin został wydany w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

3. Kupujący zarejestrowany Użytkownik, który w ramach wszystko.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

3. Kupujący zarejestrowany Użytkownik, który w ramach wszystko.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą. Regulamin Sprzedawcy - wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Clever Market Jacek Kucal z siedzibą w Łazach 65b 32-048 Jerzmanowice, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 677-000-14-41, który

Bardziej szczegółowo

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje TEST REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Programu 21 dni do płaskiego brzucha

Regulamin korzystania z Programu 21 dni do płaskiego brzucha Regulamin korzystania z Programu 21 dni do płaskiego brzucha 1. Definicje 1. Dostęp do Programu nabycie przez Uczestnika dostępu do Programu na czas wskazany w Umowie. 2. Konsument Programant będący Konsumentem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INERNETOWEGO FIRMY PROFESJA CAZ SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SERWISU INERNETOWEGO FIRMY PROFESJA CAZ SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INERNETOWEGO FIRMY PROFESJA CAZ SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Serwis Internetowy prowadzony jest przez firmę Profesja CAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest HPLM sp. z o.o., ul. Francuska 88A/4, 40-507 Katowice, NIP 7151885661 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu Definicje 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej pozyczka-24.eu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com. 1. Postanowienia ogólne Warszawa, dnia 31 stycznia 2015 r. Regulamin serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.pwdadwokaci.com jest spółka pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO erdaelectronic.com z 25 grudnia 2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.GOUDIEDIE.PL ADMINISTRATOR I UŻYTKOWNIK STRONY

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.GOUDIEDIE.PL ADMINISTRATOR I UŻYTKOWNIK STRONY REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.GOUDIEDIE.PL 1 ADMINISTRATOR I UŻYTKOWNIK STRONY 1. Administratorem strony jest GOUDIE DIE SP. Z O. O. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Staromiejskiej 30A, 35-231 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jobhouse Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej Jobhouse) ul.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Słownik użytych w Regulaminie pojęć: Dane Konkursowe - dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach na stronach internetowych Serwisu oraz czas podania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://zabawkimartix.pl/ Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego http://zabawkimartix.pl/

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin Świadczenia Usług Prawych Drogą Elektroniczną (On-Line) przez Adwokat Weronikę Piluchowską prowadzącą działalność pod firmą Kancelaria Adwokacką Weronika Piluchowska z siedzibą w Warszawie 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.instalekarz.pl z 08.12.2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Bezpieczne Klucze świadczonej przez mysafety Sp. z o.o. (dalej zwany jako Regulamin )

Regulamin usługi Bezpieczne Klucze świadczonej przez mysafety Sp. z o.o. (dalej zwany jako Regulamin ) Regulamin usługi Bezpieczne Klucze świadczonej przez mysafety Sp. z o.o. (dalej zwany jako Regulamin ) 1. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin wydany jest na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Feved INFORMACJE OGÓLNE Właścicielem sklepu internetowego Feved jest spkłka z o.o działająca pod firmą: Feved Sp z o.o z siedzibą w Krakowie, 31-010 Krakkw, ul. Rynek Głkwny

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia.

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Data publikacji: 06.09.2016 Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Sklep internetowy fitstrategia działający pod adresem http://fitstrategia.pl/kurs należy do Barbary Janysek prowadzącej działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 17.11.2017 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://personalizowaneprezenty.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego http://personalizowaneprezenty.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. 1. Wstęp 2. Definicje 3. Wymagania techniczne. Zasady ogólne 4. Uzyskanie dostępu do płatnych zasobów Serwisu 5. Prawo do odstąpienia od umowy 6. Reklamacje 7. Ochrona danych osobowych 8. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [ MEDIKON ONLINE ]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [ MEDIKON ONLINE ] REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [ MEDIKON ONLINE ] z 22.08.2017r. Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. I DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie pojęcia otrzymują następujące znaczenie: a) Aplikacja aplikacja Thrombox, będąca programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez MBC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne REGULAMIN 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Travelsupport jest Travelsupport.pl. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim Travelsupport,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU PRACY

REGULAMIN PORTALU PRACY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 z dnia 15.09.2017 r. REGULAMIN PORTALU PRACY prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny Definicje: Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: -Usługodawca

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. REGULAMIN PORTALU 2RYBY.PL 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal 2RYBY.PL, zwany dalej Portalem jest udostępniany przez Fundację Mathesianum, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ BHP METODĄ E-LEARNING'OWĄ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ BHP METODĄ E-LEARNING'OWĄ REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ BHP METODĄ E-LEARNING'OWĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Zamawiających i Uczestników Kursu z platformy e-learning'owej pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK 1. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 Sprzedawca przedsiębiorca Anna Witek Pietroń A.Witek, z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez RentPlanet Sp. z o.o. zgodnie z: 1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU AKADEMIA POLSKA

REGULAMIN SERWISU AKADEMIA POLSKA REGULAMIN SERWISU AKADEMIA POLSKA 1 Postanowienia ogólne 1. Serwis internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.akademiapolska.pl (dalej zwany Serwisem) i jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo