W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA"

Transkrypt

1 DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się: - w Biuletynie zamówień publicznych, - na stronie internetowej - na tablicy ogłoszeń w siedzibie DUW. NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rejestracji rozmów telefonicznych telefonii IP na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu CPV: rejestrator głosu nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) ZAMAWIAJĄCY: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław Wrocław, listopad 2013 r.

2 SPIS TREŚCI: I. Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia. II. Informacje ogólne. III. Opis przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu, opis spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. VII. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i 46 ustawy Pzp). VIII. Termin związania ofertą (art. 85 ustawy Pzp). IX. Opis sposobu przygotowywania ofert. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XI. Opis sposobu obliczenia ceny. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz projekt umowy. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. XVII. Informacje uzupełniające. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 2

3 I. Nazwa i adres Zamawiającego Tryb udzielenia zamówieni art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp 1. Zamawiającym jest: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław 2. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art.11 ust.8 ustawy PZP na zadanie pod nazwą: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rejestracji rozmów telefonicznych telefonii. II. Informacje ogólne art. 36 ust. 2 ustawy ustawy Pzp 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną w dalszej części ustawą Pzp. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: a) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami; b) faksem (numer faksu 71/ ): jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna; c) drogą elektroniczną na adres Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią. 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. Wszystkie kwoty podane są w PLN. Jeżeli Wykonawca posługuje się walutą obcą, należy ją przeliczyć w/g kursu złotego podanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 9. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). 11. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 3

4 12. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 20%. 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 15. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (na zasadach określonych w art. 23 Pzp). 16. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zadania podwykonawcom. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, musi ją wskazać w ofercie. 17. Grupy kapitałowe: W celu uzyskania wiedzy przez Zamawiającego na temat powiązań kapitałowych pomiędzy Wykonawcami, Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo zaznacza w ofercie informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej W przypadku złożenia przez Wykonawcę listy, o której mowa w pkt. 19.1, oraz wskazania w niej przedsiębiorców, z którymi tworzy grupę kapitałową, Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust, 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d Definicje: 1) Grupa kapitałowa - zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U r. nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przez pojęcie grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 2) Przedsiębiorca - zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U r. nr 50 poz. 331 z późn. zm.), przez pojęcie przedsiębiorcy rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizacyjną lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarcza w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej; b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu; c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13; d) związek przedsiębiorców (rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak również związki tych organizacji) na potrzeby przepisów dotyczących Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 4

5 praktyk ograniczających konkurencją oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 3) Przedsiębiorca dominujący rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. 4, nad innym przedsiębiorcą. 4) Przejęcie kontroli - zgodnie z art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U r. nr 50 poz. 331 z późn. zm.), rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnianiu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami; b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień 0z innymi osobami; c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią nie więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego); d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami; e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego); f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 5) Porozumienie rozumie się przez to: a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami ii ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów, b) uzgodnienia dokonane w jakiejkolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki, c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców, lub ich organów statutowych. 6) Porozumienia dystrybucyjne rozumie się przez to porozumienia zawierane między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 5

6 III. Opis przedmiotu zamówienia art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rejestracji rozmów telefonicznych telefonii IP na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rejestracji rozmów telefonicznych telefonii IP (zwanego dalej Systemem) na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. UWAGA! Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego. Jeżeli do opisania przedmiotu zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i ich parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (tzn. powinien do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań wraz z pełnym podaniem parametrów technicznych urządzeń i funkcjonalności proponowanego oprogramowania) oraz zapewnić, że zaproponowane równoważne urządzenia i oprogramowanie po instalacji i uruchomieniu oraz w czasie eksploatacji nie spowoduje utraty gwarancji oraz wsparcia producenta na urządzenia i oprogramowanie posiadane wymienione pkt Zadanie do wykonania Oferent, któremu zostanie powierzone wykonanie przedmiotu zamówienia, będzie mieć do wykonania następujące zadania: 3.1. Dostawa rejestratora rozmów telefonicznych; 3.2. Dostawa macierzy dyskowej przeznaczonej do archiwizacji gromadzonych informacji; 3.3. Instalacja dostarczonego sprzętu w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy ulicy Łąkowej; 3.4. Dostarczenie notebooka na potrzeby stanowiska administracyjno-odsłuchowego; 3.5. Dostawa i instalacja oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania Systemu; 3.6. Konfiguracja sprzętu i oprogramowania oraz uruchomienie Systemu; 3.7. Szkolenie administratorów i użytkowników Systemu; 3.8. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych; 3.9. Dostarczenie wszystkich gwarancji na dostarczone urządzenia; Dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji na dostarczone oprogramowanie (licencje bezterminowe); Dostarczenie instrukcji użytkownika Systemu; Świadczenie usług gwarancyjnych wdrożonego systemu przez okres 3 (trzech) lat. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 6

7 4. Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 4.1. Rejestrator rozmów telefonicznych telefonii IP wymagania sprzętowe: Parametr 1. Ilość i rodzaj nagrywanych interfejsów: 1. Możliwość dalszej rozbudowy poprzez: Minimalne wymagania 72 x licencja na kanały VoIP zrealizowane przy użyciu istniejącego miejscu instalacji systemu Cisco Unified Communications Manager (CUCM) wer. 8; nagrywanie poprzez integrację z CUCM CTI-SIP TRUNK z wykorzystaniem funkcjonalności Built-In-Bridge; możliwość nagrywania rozmów szyfrowanych. uruchomienie funkcjonalności rejestracji telefonii VoIP realizowanej w oparciu o inne centrale IP PBX pracujące z protokołami sygnalizacyjnymi H.323, SIP, SCCP, MGCP oraz obsługa standardowych kodeków audio wykorzystywanych w systemach VoIP, tj. G.711, G.722 i G.729 o minimum 72 terminali VoIP; 3. Przestrzeń dyskowa oprogramowanie funkcjonalne i system operacyjny zainstalowany na odrębnym, dedykowanym do tego celu nośniku o pojemności gwarantującej poprawną pracę urządzenia, jak i umożliwiającą wykonywanie dostarczanych aktualizacji; zapasowy dysk twardy lub dysk flash z w pełni skonfigurowanym systemem operacyjnym; dwa dyski twarde HDD pracujące w oparciu o RAID 1 umieszczone w A-law, jednak o pojemności nie mniejszej niż 1 TB. 4. Zasilanie: redundantne zrealizowane poprzez wyposażenie rejestratora w dwa niezależne zasilacze zasilanie z dwóch niezależnych źródeł. 5. Interfejsy sieciowe: 3 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s zapewniające bezkolizyjny dostęp do urządzenia poprzez sieć LAN oraz rejestrację rozmów VoIP. 6. Elementy obudowy: głośnik przeznaczony do lokalnego odsłuchu; wyświetlacz informujący o stanie pracy rejestratora m.in.: o stanie pracy dysków, ich temperaturze, postępie odbudowy macierzy; przyciski umożliwiające podstawową obsługę rejestratora m.in.: możliwość konfiguracji połączeń sieciowych (adres IP, maska, brama sieci). 7. Wymiary: obudowa 1U 3U przeznaczona do montażu w szafie telekomunikacyjnej Gwarancja: Rejestrator musi być objęty gwarancją na sprzęt jak i oprogramowanie przynajmniej na trzy lata. Gwarancja ma być świadczona w trybie 5x8 z czasem reakcji następnego dnia roboczego oraz usunięciem usterki do końca dnia następnego Minimalne wymagania dotyczące funkcjonalności rejestratora: 1. Jednoczesna rejestracja rozmów prowadzonych w tym samym czasie na poszczególnych kanałach. 2. Automatyczne, bezobsługowe włączenie zapisu inicjowane, m.in.: na podstawie sygnalizacji z CUCM, podniesieniem słuchawki, sygnałem wywołania rozmowy przychodzącej, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 7

8 wzrostem poziomu sygnału akustycznego. Funkcjonalność musi być konfigurowana indywidualnie dla każdego kanału nagrywającego. 3. Zapis rozmów na dyskach rejestratora bez kompresji programowej. 4. Rejestracja połączeń telefonicznych VoIP odebranych/nieodebranych oraz zapis następujących informacji: data, godzina; numer wywołujący/wywoływany/przekserowany; czas oczekiwania na połączenie. 5. Lokalny i zdalny podsłuch aktualnie rejestrowanej korespondencji na poszczególnych kanałach oraz odsłuch zarejestrowanych rozmów z możliwością ich wyszukania na podstawie kryteriów: data, czas, numer telefonu, numer kanału rejestrującego. 6. Wbudowany wielopoziomowy mechanizm autoryzacji i zabezpieczeń. Administrator tworzy konta użytkowników i określa ich uprawnienia m. in. do odsłuchu, archiwizacji, podsłuchu. 7. Zapis informacji o historii działań użytkowników, takich jak: Logowanie; odsłuch i archiwizacja nagrania; adres IP stacji odsłuchowej. 8. Brak możliwości wykasowania i jakiejkolwiek modyfikacji plików zawierających treść nagranej korespondencji i historię działań użytkowników, bez względu na posiadane uprawnienia. 9. Automatyczne nadpisywanie najstarszych nagrań po zapełnieniu dysku. 10. W przypadku wymiany dysków twardych HDD, przeznaczonych do zapisu rejestrowanych rozmów wymaga się, aby rejestrator automatycznie przygotował nośniki i rozpoczął właściwą pracę. Wymagany czas dla tej czynności serwisowej od momentu włączenia zasilania do momentu podjęcia pracy rejestratora nie może być dłuższy niż 10 minut. 11. Odsłuch nagrań musi odbywać się bezpośrednio z poziomu dostarczonego urządzenia bez potrzeby dołączania jakichkolwiek innych elementów (np.: klawiatura, mysz, monitor). 12. Rejestrator w normalnym trybie pracy musi pokazywać na wbudowanym wyświetlaczu informację o zajętości dysku twardego HDD i aktualną godzinę wraz z datą oraz informacje o ewentualnych alarmach. 13. Zdalne powiadamianie o zdarzeniach w funkcjonowaniu i awariach rejestratora m.in.: uszkodzenie dysku; uszkodzenie jednego z zasilaczy; odłączenie połączenia Ethernet. Powiadomienie musi być przesyłane do dedykowanej aplikacji z możliwością monitorowania wielu rejestratorów. 14. Zarządzanie z poziomu dedykowanej aplikacji możliwością: zdalnego odsłuchu, archiwizacji (z/bez kompresji), przeglądania z filtracją (data, numer telefonu, numer kanału, itp.) montorowania stanu pracy. 15. Wymagane warianty przeprowadzania backup ów i archiwizacji dla: administratora - zapis konfiguracji rejestratora, w tym kont użytkowników i bieżących ustawień systemowych, archiwizacja logów użytkowników i systemowych, automatyczna archiwizacja bazy nagrań według zdefiniowanych harmonogramów; użytkownika - tworzenie plików audio z pojedynczych rozmów (wav, mp3), archiwizacja w postaci zbiorczej bazy nagrań). 16. Wymagana funkcjonalność aplikacji do konfiguracji i zarządzania nie może być realizowana przy użyciu Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 8

9 programów typu VNC lub protokołu RDP, lecz wyłącznie z poziomu dedykowanej aplikacji po przez TCP/IP. 17. Automatyczny odbiór i aktualizacja czasu z serwera NTP. 18. Wraz z rejestratorem muszą być dostarczone nośniki zawierające wersje instalacyjne systemu operacyjnego jak i oprogramowania funkcjonalnego. Ponadto muszą być dołączone pisemne licencje, nieograniczone w czasie, na zaimplementowane oprogramowanie. 19. System rejestracji rozmów telefonicznych musi posiadać polskojęzyczne oprogramowanie, dokumentacje techniczną i instrukcje obsługi w języku polskim. 20. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego dostawca, zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach oprogramowania (nie rzadziej niż raz na pół roku) oraz do bezpłatnego instalowania aktualizacji na żądanie zamawiającego Minimalne wymagania dotyczące serwera archiwizacyjnego i macierzy dyskowej: 1. Macierz musi posiadać moduły odpowiedzialne za obsługę protokołów iscsi, CIFS (SMB 1, SMB 2, SMB 3), NFS wersje V2, V3). 2. Macierz musi być wyposażona w przynajmniej jeden kontroler odpowiedzialny za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, sprzętowe liczenie sum RAID oraz obsługę protokołów wymienionych w punkcie Moduł obsługując przestrzeń dyskową musi być wyposażony w pamięć cache o pojemności, co najmniej 4 GB DDR3. Pamięć cache zapisu musi być zabezpieczona mechanizmem mirroringu. 4. Wymagana jest redundancja co najmniej zasilaczy i wentylatorów. 5. Macierz musi umożliwiać zabezpieczenie danych rezydujących w pamięci cache zapisu przed ich utratą, na wypadek zaniku zasilania, na czas nieograniczony. 6. Macierz musi współpracować równocześnie z dyskami SSD, SAS, jak i tańszymi dyskami Near Line SAS w jednej półce dyskowej. Macierz musi być wyposażona, w co najmniej 12 dysków o pojemności 2TB i prędkości obrotowej 7200 rpm każdy. 7. Macierz musi pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 48 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych powinno odbywać się w trybie on-line. 8. Wymagana jest obsługa dysków 2,5 oraz dysków 3,5 w obrębie jednej półki o wysokości 2U. 9. Macierz musi zapewniać wsparcie dla następujących poziomów RAID: 10, 5, Macierz musi pozwalać na dedykowanie globalnych dysków Hot Spare, z możliwością dowolnego rozmieszczenia ich w obrębie macierzy. 11. Macierz musi obsługiwać mechanizmy LUN Masking i LUN Mapping. 12. Macierz musi pozwalać na tworzenie, co najmniej 128 LUN-ów iscsi w konfiguracji z jednym kontrolerem. 13. Macierz powinna oferować funkcjonalność obsługiwania, co najmniej 10 tzw. target-ów iscsi na każdym z dostępnych portów Ethernet. 14. Oferowane urządzenie musi być wyposażone, w co najmniej 2 porty Gigabit Ethernet do podłączenia do sieci LAN. Porty Gigabit Ethernet powinny być wykonane w technologii miedzianej z interfejsem RJ Oferowane urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o 4 porty 1GbE lub 2 porty 10GbE miedzianych Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 9

10 do komunikacji z hostami przy rozwiązaniu z jednym kontrolerem. 16. Urządzenie powinno zapewniać wsparcie dla funkcjonalności agregacji portów IEEE 802.3ad lub Cisco EtherChannel oraz definiowania portów VLAN IEEE 802.1q. 17. Urządzenie NAS ma obsługiwać mechanizm snapshot-ów w trybie do zapisu i odczytu, wykonywanych z poziomu macierzy z możliwością definiowania automatycznej polityki tworzenia z wykorzystaniem interwału czasowego. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na wykonywanie, co najmniej 96 kopii migawkowych, istniejących na niej systemów plików. Mechanizm snapshot-ów ma umożliwiać przywrócenie zawartości całego systemu plików bazując na jego snapshot-cie. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności jest obecnie przedmiotem oferty. Dane z kopii migawkowych (wskaźniki itp.) mają być składowane na osobnych dedykowanych zasobach dyskowych, a nie razem z danymi produkcyjnymi. Operacje wykonywane (tworzenie, usuwanie) na snapshotach nie mogą wpływać na stan danych produkcyjnych, w tym nie mogą powodować fragmentacji zasobów produkcyjnych. Rozwiązanie ma pozwalać na automatyczne zwiększanie przestrzeni dla kopii migawkowych. 18. Przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodować błędów zapisu na przestrzeń produkcyjną. 19. W przypadku odtworzenia danych z dowolnej kopii migawkowej, urządzenie musi pozwalać na poprawne zachowanie także wcześniejszych jak i późniejszych snapshotów, z zachowaniem możliwości kolejnego odtworzenia danych zarówno ze wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii dostępnych dla danego zasobu. 20. Macierz musi zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności jest obecnie przedmiotem oferty. 21. Macierz musi zapewniać mechanizm deduplikacji wraz z kompresją danych dla systemów plików o wielkości, co najmniej 16TB. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności jest obecnie przedmiotem oferty. 22. Macierz musi wspierać mechanizm zdalnej replikacji z poziomu macierzy na drugą zapasową macierz w trybie asynchronicznym. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty. 23. Macierz powinna umożliwiać utworzenie przynajmniej 128 systemów plików w konfiguracji z jednym kontrolerem. 24. Macierz powinna zapewniać utworzenie przynajmniej 150 udziałów CIFS oraz 150 exportów NFS w konfiguracji z jednym kontrolerem. 25. Możliwość definiowania automatycznej polityki tworzenia kopii migawkowych z wykorzystaniem interwału czasowego. 26. Możliwość integracji snapshot-ów z mechanizmem VSS Microsoft. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty. 27. Urządzenie musi oferować funkcjonalność retencji (WORM) na poziomie pojedynczych plików, jak i całych systemów plików. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty. 28. Serwer musi obsługiwać protokół DFS. Serwer powinien móc pracować zarówno we współpracy z innymi serwerami DFS, jak również jako niezależny serwer DFS root. 29. Dla celów współpracy z systemem backupu, serwer plików musi obsługiwać protokół NDMP w wersjach Serwer plikowy ma również współpracować z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich (np. McAfee, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 10

11 Norton, Trend, CA, Sophos). Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie jest przedmiotem oferty. 31. Urządzenie musi współpracować zarówno z protokołem Active Directory i LDAP. 32. Macierz powinna posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych takich jak: Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2008 R2+, Windows 7, Windows Vista, Microsoft Hyper-V, VMware ESX, RedHat Enterprise Linux, Novell Suse Enterprise Linux. 33. Macierz musi umożliwiać zarządzanie zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez jeden interfejs graficzny (GUI). 34. Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi rezydować na macierzy, bez konieczności dedykowania osobnego serwera dla potrzeb obsługi oprogramowania zarządzającego. 35. Macierz musi być objęta gwarancją na sprzęt jak i oprogramowanie przynajmniej na trzy lata. Gwarancja ma być świadczona w trybie 5x8 z czasem reakcji następnego dnia roboczego oraz usunięciem usterki do końca dnia następnego. Wymaga się, aby macierz była dostarczona wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zdalne monitorowanie macierzy przez organizację serwisową producenta. Usługa taka ma być świadczona w ramach oferowanej gwarancji. 4.4 Minimalne wymagania dotyczące stanowiska administracyjno-odsłuchowe wraz z oprogramowaniem: Procesor: Pamięć operacyjna: Dysk twardy: Ekran: Karta graficzna: Karta sieciowe: Karta dźwiękowa: Napęd optyczny: Porty: Interfejsy sieci bezprzewodowej: Głośniki: Klawiatura: Mysz: Zasilanie: Waga: Gwarancja: Torba: Na dzień powinien osiągać w teście wydajności na stronie wynik: Min pkt PassMark CPU Mark High End CPUs (High End CPU Chart) PassMark CPU Mark High End CPUs Updated 21th of November 2013 ( zrzut dołączony do SIWZ) zainstalowane min. 8 GB pamięci pojemność min. 500 GB, interfejs dysku SATAIII, prędkość obrotowa 7200RPM min. 15,6 non-glare min. 1GB własnej pamięci zintegrowana 10/100/1000Base-T(X) zintegrowana, zgodna z HD Audio DVD-RW Multi DL 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x wyjście audio, 1x wejście mikrofonu, czytnik kart SD i MMC WiFi IEEE b/g/n, Bluetooth Wbudowane polska klawiatura programisty układ QWERTY bezprzewodowa, laserowa, min. 2 przyciski i rolka zasilacz sieciowy 230V, bateria Li-Ion czas pracy min. 3h max. 3kg min. 3 lata (36 miesięcy) TAK Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 11

12 Oprogramowanie sprzętowe: System operacyjny: komplet sterowników m.in. do: płyty głównej, karty sieciowej, karty graficznej, karty dźwiękowej w polskiej wersji językowej dostarczony w formie nośnika instalacyjnego i certyfikatu licencyjnego współpracujący z środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami, w pełni kompatybilnymi z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, np.: Windows 8 Professional 32/64 bit PL, możliwość downgrad u do Windows 7 Professional PL 32/64 bit PL (załączony nośnik instalacyjny) lub równoważny. 5. Wymagania dodatkowe: 5.1 Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013 roku; 5.2 Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek polski; 5.3 Oprogramowanie zarządzające (firmware) dostarczone wraz z urządzeniami musi być dostarczone w najnowszej dostępnej wersji; 5.4 Rejestrator i serwer powinien zostać wstępnie skonfigurowane do pracy ze wskazanymi środkami łączności oraz Wykonawca zainstaluje i uruchomi urządzenia we wskazanej lokalizacji na terenie Wrocławia w celu dokonania odbioru technicznego; 5.5 Na stacji administracyjno-odsłuchowej musi być zainstalowane oprogramowanie umożliwiające administrowanie rejestratorem i serwerem dyskowym oraz odsłuch i nagrywanie zarejestrowanej korespondencji; 5.6 Wykonawca dostarczy - do każdego urządzeniach najmniej: kartę gwarancyjną, komplet sterowników firmware. 5.7 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, co najmniej 3 komplety dokumentacji technicznoeksploatacyjnej rejestratora rozmów w wersji drukowanej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej. Dokumentacja musi by sporządzona w języku polskim; 5.8 Dla systemu rejestracji korespondencji oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi określonymi w Prawie telekomunikacyjnym ( Dz. U. Nr 171, poz z dnia 16 lipca 2004r. wraz z późniejszymi zmianami); Zamawiający wymaga dostarczenia, na etapie składania ofert, kart katalogowych oferowanego sprzętu, z których jednoznacznie będzie wynikać spełnienie przez oferentów minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego, oświadczenia producenta w języku polskim lub wystawione przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej, pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie kraju i jest objęty wsparciem gwarancyjnym na terenie Polski. W celu sprawdzenia Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośba o weryfikację numerów seryjnych w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu - w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów. 6. Szkolenia Po zakończeniu prac i uruchomieniu cyfrowego rejestratora rozmów oraz serwera archiwizacyjnego Wykonawca, w terminie do 7 dni od dokonania odbioru technicznego, przeprowadzi szkolenia dla minimum 8 osób wskazanych przez Zamawiającego: 6.2. Czas trwania szkolenia niezbędny do zrealizowania zakresu szkolenia; 6.3. Koszt szkolenia wliczony w ceną przedmiotu zamówienia; 6.4. Szkolenie musi odbyć się w języku polskim; 6.5. Miejscem szkolenia będzie miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Wrocławia; 6.6. Zakres szkolenia: opis i budowa urządzeń; Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 12

13 pełna obsługa cyfrowego rejestratora rozmów serwera archiwizacyjnego; instalacja i konfiguracja urządzeń; usuwanie uszkodzeń sprzętu (wymiana dysku systemowego, wymiana dysków macierzy RAID, odbudowa macierzy RAID, wymiana kart, wymiana zasilacza). 7. Istotne uwagi Zamawiającego 7.1. Cena ofertowa winna obejmować całość kosztów związanych z realizacją pełnego zakresu zamówienia: koszt sprzedaży, dostawy, szkoleń, itp Wyspecyfikowany sprzęt, Zamawiający traktuje w sposób określony w art. 29 ust. 3 ustawy. Dopuszcza się złożenie oferty na dostawę urządzeń, które są równoważne pod względem technicznym, spełniają wszystkie wymogi, normy i parametry techniczne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia o wydajności odpowiadającej wskazanemu urządzeniu oraz wykonane w całości z nowych elementów; 7.3. Na dostarczony w rejestrator i serwer archiwizacyjny Wykonawca udzieli następującej gwarancji : a. Czas trwania - 36 miesięcy; b. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń; c. Gwarancja obejmować będzie w szczególności: wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych; naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe; usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzenia. d. Wykonawca zapewni również możliwość zgłaszania awarii drogą elektroniczną ( ), jak w ust. 3n; e. Zgłoszenie awarii będą się odbywać w języku polskim; f. Wszelkie koszty związane z realizacją napraw gwarancyjnych a w szczególności koszty transportu urządzeń do i z serwisu naprawczego, a także wymiany podzespołów dostarczonych urządzeń poniesie Wykonawca; g. Wykonawca zagwarantuje usunięcie wszelkich wskazanych i stwierdzonych usterek w terminie 10 dni licząc od dnia zgłoszenia awarii; h. Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w terminie określonym w ust. 3g, Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze funkcjonalnie zgodne z urządzeniem będącym w trakcie naprawy. W takim przypadku czas naprawy nie może przekraczać 30 dni kalendarzowych; i. Zgłoszenia uszkodzeń, usterek w funkcjonowaniu urządzeń objętych gwarancją dokonywane będzie w formie pisemnej pocztą elektroniczną lub faksem przesłanym do zespołu serwisowego Wykonawcy; j. Trzykrotne uszkodzenie tego samego egzemplarza urządzenia w okresie gwarancyjnym obliguje Wykonawcę do wymiany urządzenia na nowe w ciągu 14 dni od chwili ostatniego zgłoszenia. Okres gwarancji urządzenia rozpocznie się z chwilą dostarczenia go przez Wykonawcę; k. Okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania urządzenia w naprawie; l. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady. m. Do dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem umowy, Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne; n. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania informacji o awarii urządzeń będących przedmiotem zamówienia w dni robocze w godz , faksem na nr.. lub pocztą elektroniczną na adres ... IV. Termin wykonania zamówienia art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2013 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 13

14 V. Warunki udziału w postępowaniu, opis spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, które ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym: L.p. Dokument Uwagi W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na A. podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia 1. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 w zakresie braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie osoby fizycznej z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na upadłość lub likwidację (załącznik nr 3 do SIWZ). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo podaje w ofercie informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (Ustawa z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. nr 50 poz. 331 z poźn. zm.) W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty i oświadczenia wymienione w punktach 1-5 musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 14

15 B. 5. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia Oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ), że wykonawca spełnia warunki w zakresie zawartym w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Pozostałe dokumenty/pełnomocnictwa, które należy dołączyć do oferty: 1. Pełnomocnictwo: - w przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania umowy i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (druk własny Wykonawcy), - w przypadku podmiotów występujących wspólnie należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (druk własny Wykonawcy). 2. Deklaracja zgodności CE. 3. Deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi określonymi w Prawie telekomunikacyjnym ( Dz. U. Nr 171, poz z dnia 16 lipca 2004r. wraz z późniejszymi zmianami); 4. Kart katalogowych oferowanego sprzętu, z których jednoznacznie będzie wynikać spełnienie przez oferenta minimalnych parametrów określonych przez Zamawiającego, 5. Oświadczenia producenta w języku polskim lub wystawione przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nie był używany w żadnym innym projekcie na terenie Unii Europejskiej, pochodzi z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie kraju i jest objęty wsparciem gwarancyjnym na terenie Polski. Uwaga! Każda strona formularza oferty oraz wszystkie wymagane załączniki w SIWZ, powinny zostać wypełnione, podpisane i złożone przez Wykonawcę w ofercie. 1. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu, w okolicznościach wskazanych w ustawie, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 15

16 celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: a) w przypadku warunków dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej - dokumentów, o których mowa w pkt. 2; b) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, c) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, d) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, e) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5. Ocena spełnienia przedstawionych powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg zasady: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ Wykonawca spełnia na termin składania ofert, W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów. 8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 10. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 11. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie kurs średni NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 16

17 VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 7. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawie przetargu jest: a/ sprawy formalne dotyczące postępowania: Piotr Antas: fax. 71/ , b/ sprawy merytoryczne dotyczące zakresu zamówienia: Piotr Szagdaj: Sposób przekazywania informacji określa punkt 3 Rozdziału II Informacje ogólne. VII. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i 46 ustawy Pzp) art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp W postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium. VIII. Termin związania ofertą (art. 85 ustawy Pzp) art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 17

18 IX. Opis sposobu przygotowywania ofert art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp 1. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 2. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Podpisy osób, o których mowa w punkcie 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu. 4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i powinna zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia wg rozdziału V pkt. 3 SIWZ. 5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim. 6. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w tabeli rozdział V SIWZ i spięte w sposób trwały. 7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 8. Oferty powinny być jednoznaczne. 9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w tabeli rozdział V SIWZ Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki: 12. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to: a) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) każdy z wykonawców występujących wspólnie powinien nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Każdy z nich powinien złożyć dokumenty w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 13. W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa dokumenty zgodnie z uwagą w pkt. 3 tabeli rozdziału V SIWZ. 14. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ustępie 12 niniejszego rozdziału zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 15. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 18

19 z poźn. zm.), które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem - zostały załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: Nie udostępniać Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 w/w ustawy rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 2) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 3) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 16. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp SKŁADANIE OFERT 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy Wrocław 3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: OFERTA PRZETARGOWA Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rejestracji rozmów telefonicznych telefonii IP na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu Uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. godz. 13:00 5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Warszawy 1, sekretariat Biura Organizacyjno-Administracyjnego, pokój nr parter, do dnia 29 listopada 2013 r. do godz Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy Pzp). Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 19

20 6.1. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem zamiana lub wycofanie Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 1 i W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie kompletna oferta zamienna W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na każdej stronie ZAMIANA DOKONANA W DNIU... oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość. Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek OFERTA ZAMIENNA (UZUPEŁNIENIA) UWAGA!!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone. 7. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej. 8. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert. OTWARCIE OFERT: 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2013 r. godz w siedzibie Zamawiającego w sali nr 1223 na pierwszym piętrze budynku. 10. Otwarcie ofert jest jawne. 11. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności: a) kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane), b) oferty zamienne (uzupełnienia), c) pozostałe oferty, d) oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 Rozdziału X SIWZ nie będą otwierane. 12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 13. Podczas publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy wycofanie. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 14. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofertach. 15. Informacje, o których mowa w ust. 11 i 12, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu strona 20

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl; bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl; bip.kopernik.org. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa komputerów, laptopów, toreb i plecaków

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgi.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa oraz adres zamawiającego: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań REGON: 000 557 990 kod, miejscowość: 60-179

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015 Wrocław: USŁUGA MIGRACJI DOMENY

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 do zamówienia nie stosuje sięustawy Prawo zamówieńpublicznych)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: UD -VII WZP.271.18.2015

Znak sprawy: UD -VII WZP.271.18.2015 Znak sprawy: UD -VII WZP.271.18.2015 Wdrożenie systemu Wi- Fi na terenie Dzielnicy Praga- Północ dla 15 wyznaczonych lokalizacji w ramach zadania pn. Bezpłatna miejska sieć internetowa Wi-Fi dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa usług wsparcia serwisowego dla sprzętu serwerowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Wołomin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-05-29 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Link Projekty zewnętrzne 2013 nr PE-PN-5/13 Wrocław: UMW/AZ/PE-PN-9/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo