Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi"

Transkrypt

1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, ul. Samorządowa 1 PN/ 5/13/VAD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. Zatwierdzam: z up. Kierownika Zamawiającego Iwona Strużyna Zastępca Dyrektora (podpis na oryginale) Radom, dnia 11 kwiecień 2013 r. 1

2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.. 3. ROZDZIAŁ II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5. ROZDZIAŁ III. GWARANCJA ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE ROZDZIAŁ V. WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 6. ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW ROZDZIAŁ IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ 8. ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ XIII. ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT ROZDZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERT ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE ROZDZIAŁ XIX. I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 15. ROZDZIAŁ XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY. 16. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:..16. Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań minimalnych dla Sprzętu i oprogramowania Załącznik 1A do SIWZ - Opis równoważności Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty dla Części I i II Załącznik 2A do formularza ofert opis oferowanego Sprzętu i Oprogramowania dla Części I i II Załącznik 3 do SIWZ Wzory oświadczeń Załącznik 4 do SIWZ Wzory Umów 2

3 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wykorzystuje obecnie infrastrukturę wirtualizacyjną zbudowaną z 4 serwerów VMware VSphere 5.0u2 Enterprise oraz 6 serwerów VMware VSphere 5.1 Enterprise i jednego vcenter Server 5.1 Standard. 1. Przedmiotem zamówienia, składającego się z dwóch Części, jest sprzedaż i dostawa do Centrum Przetwarzania Danych: 1.1 Część I: a) infrastruktury 17 szt. serwerów kasetowych, b) 2 szt. przełączników Fibre Channel (FC) Brocade 6150 lub równoważne, c) 1 szt. macierzy dyskowej o pojemności min. 70 TB RAW, d) 20 kart sieciowych 10 Gigabit Ethernet (GbE) Fibre Channel over Ethernet (FCoE), e) 4 szt. przełączników sieciowych, f) sprzętu wraz z oprogramowaniem do zarządzania, optymalizacji i wirtualizacji infrastruktury pamięci masowych; zwanych dalej Sprzętem oraz g) 15 szt. licencji na oprogramowanie VMware vsphere 5.1 Enterprise lub równoważne, h) licencje na oprogramowanie Veeam Backup & Replication lub równoważne (do bezagentowego wykonywania i odtwarzania kopii wirtualnych maszyn na infrastrukturze VMware) dla 54 procesorów fizycznych, zwanych dalej Oprogramowaniem wraz z usługami towarzyszącymi w zakresie: i) opracowania Projektu Technicznego zawierającego wszystkie elementy dostarczonej infrastruktury oraz jej integracji z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sprzętową i oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów oraz połączeń światłowodowych, j) instalacji, konfiguracji oraz integracji dostarczonego Sprzętu oraz Oprogramowania z istniejącym środowiskiem do wirtualizacji Zamawiającego, k) opracowania aktualizacji Dokumentacji Technicznej infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF w tym dokumentacji wykonanych połączeń światłowodowych, l) przeprowadzenia warsztatów z obsługi i zarządzania macierzą dyskową oraz sprzętem i oprogramowaniem do zarządzania, optymalizacji i wirtualizacji infrastruktury pamięci masowych, 3

4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie m) przeprowadzenia szkoleń, w przypadku dostarczenia Oprogramowania równoważnego, n) świadczenia usługi wsparcia dla dostarczonego Oprogramowania. o) wykonanie połączeń światłowodowych pomiędzy serwerowniami w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie; 1.2 Część II: a) 130 kompletów pamięci do serwerów HP BL460 G1, b) 164 szt. pamięci do serwerów HP ML370 G6 i DL380 G7. 2. Szczegółowe wymagania dla Sprzętu i Oprogramowania zostały opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Opis równoważności dla Części I zawiera Załącznik nr 1A do SIWZ. 4. Szczegółowy opis, zakres i zasady realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Części został określony we Wzorze Umowy dla poszczególnych Części stanowiącym Załącznik nr 4 do SWIZ. 5. W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego względem wyspecyfikowanego przez Zamawiającego, Wykonawca musi wykazać, że dostarczone przez niego Oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w załączniku 1A do SIWZ oraz musi przeprowadzić szkolenia w zakresie zaoferowanego równoważnego Oprogramowania dotyczy Części I 6. Nazwa i kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia: Komputery wysokowydajne Urządzenia sieciowe Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Modernizacja sieci Pamięć o dostępie swobodnym (RAM) Usługi w zakresie wsparcia systemu 7. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w lokalizacji Zamawiającego ul. Świętokrzyska 12 w Warszawie w terminie 21 dni od dnia publikacji SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Wszelkie szczegóły dotyczące wizji lokalnej w tym termin, godzina zostaną podane w terminie 10 dni od dnia publikacji SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. ROZDZIAŁ II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Część I: a) dla dostaw i usług wskazanych w Rozdziale I ust. 1 pkt 1.1. lit. a) - m) i o) nie później niż 75 dni od dnia podpisania umowy, 4

5 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie b) dla świadczenia usługi wsparcia dla dostarczonego Oprogramowania przez okres 60 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Część II: maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 2. Szczegóły dotyczące terminów oraz sposób realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ. ROZDZIAŁ III. GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Termin gwarancji i rękojmi wynosi: 1.1 dla Części I: a) na dostarczony Sprzęt 60 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, b) na dostarczone nośniki z Oprogramowaniem 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 1.2 dla Części II: a) na dostarczone pamięci do serwerów HP BL460 G1 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru, b) na dostarczone pamięci do serwerów HP ML370 G6 i DL380 G7 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru. 2. Szczegółowe warunki gwarancji są określone we Wzorze Umowy dla poszczególnych części stanowiącej Załącznik 4 do SIWZ. ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ V. WZÓR UMOWY Wzory Umów dla Części I i II stanowią Załącznik 4 do SIWZ. ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności udzielenia licencji na polach eksploatacji wskazanych we wzorze umowy, świadczenia usługi wsparcia, gwarancji, opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 4. Cena oferty w Części I stanowi sumę: 5

6 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie a) iloczynu cen jednostkowych Sprzętu / Oprogramowania oraz ilości Sprzętu/ Oprogramowania; b) łącznej ceny usługi wsparcia c) łącznej ceny usługi instalacji, konfiguracji oraz integracji Sprzętu i Oprogramowania, d) łącznej ceny wykonania Projektu Technicznego, aktualizacji Dokumentacji Technicznej infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF oraz połączeń światłowodowych, e) łącznej ceny wykonania połączeń światłowodowych, f) łącznej ceny przeprowadzenia warsztatów i szkoleń. Cena oferty w Części II stanowi sumę iloczynu cen jednostkowych Sprzętu oraz ilości Sprzętu; 2. Cena, o której mowa w ust. 1 dla każdej z Części musi być wyrażona w złotych polskich. 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstawy dokonywania płatności jest określony we Wzorze Umowy stanowiącej Załącznik 4 do SIWZ. ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy. ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się: a) łącznie spełnianiem warunków, których określenie zawiera ROZDZIAŁ VII pkt 1) SIWZ, b) indywidualnie tj. każdy z osobna, spełnianiem warunku, którego określenie zawiera ROZDZIAŁ VII pkt 2) SIWZ. 6

7 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie 3. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. a) SIWZ - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. b) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: a) dla Części I - dostawą min. 15 szt. serwerów, min. 4 szt. przełączników sieciowych, oraz min. 5 szt. oprogramowania do wirtualizacji serwerów, oraz min. 1 szt. macierzy dyskowej o łącznej wartości, co najmniej ,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); b) dla Części II jedną dostawą 150 szt. pamięci o wartości co najmniej ,00 zł (sto tysiecy złotych). Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższych wymagań dla Części I poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających, że warunek, o którym mowa w lit. a) został spełniony w ramach jednej lub kilku dostaw. 5. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. c) SIWZ - dla Części I zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum dwoma osobami posiadającymi wiedzę potwierdzoną certyfikatem w zakresie: instalacji, konfiguracji i zarządzania infrastruktury vsphere Enterprise, ESXi, instalacji, konfiguracji i zarządzania wirtualnymi maszynami, instalacji, konfiguracji i zarządzania vcenter Server, instalacji, konfiguracji i zarządzania wirtualnymi przełącznikami sieciowymi, w tym technologii vnetwork distributed switches, instalacji, konfiguracji i zarządzania wirtualnymi przestrzeniami dyskowymi, w szczególności znajomości technologii iscsi, NFS, Fibre Channel, VMFS, instalacji, konfiguracji i zarządzania technologiami template, klonowania i wdrażania wirtualnych maszyn, instalacji, konfiguracji i zarządzania usługami vmotion, vapp, VMware Converter, konfiguracji dostępu i autentykacji opartego na rolach i uprawnianiach vcenter, instalacji, konfiguracji i zarządzania zasobami (DRS) oraz ich monitorowania, instalacji, konfiguracji i zarządzania wysoką dostępnością (High Availability) oraz odpornością na uszkodzenia (Fault Tolerance), instalacji, konfiguracji i zarządzania usługą Host Profile, instalacji, konfiguracji i zarządzania przełącznikami FC, instalacji, konfiguracji i zarządzania macierzami dyskowymi oraz urządzeniami NAS. 6. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII pkt 1) lit. d) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej : a) dla Części I ,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), b) dla Części II ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 7. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII pkt 2) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 8. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 7

8 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie 9. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień wykonania dostawy lub wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 10. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą spełnia / nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. ROZDZIAŁ IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (jeśli dowodem jest poświadczenie, to w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie zostały wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy wykonane lub wykonywane są należycie mają większą wartość niż wskazana przez Zamawiającego i dotyczą także dostaw innego rodzaju sprzętu, należy wyszczególnić i wskazać tylko te wartości, które odpowiadają dostawie serwerów, przełączników sieciowych, oprogramowania do wirtualizacji serwerów, macierzy dyskowej. Określenie sposobu spełnienia tego warunku zawiera ROZDZIAŁ VIII ust. 4 SIWZ. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówiena, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; Określenie sposobu spełnienia tego warunku zawiera ROZDZIAŁ VIII ust. 5 SIWZ 4. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Określenie sposobu spełnienia tego warunku zawiera ROZDZIAŁ VIII ust. 6 SIWZ. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 8

9 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 7 SIWZ. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 7 SIWZ. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 7 SIWZ. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 7 SIWZ. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 7 SIWZ. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w ROZDZIAŁ VIII ust. 7 SIWZ. C. Pozostałe wymagane do oferty dokumenty i oświadczenia o ile dotyczą: 1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w lit. A ust. 4 dotyczącej tych podmiotów. 2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 9

10 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie 1) o których mowa w lit. B ust. 2, 3, 4 i 6 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) o których mowa w lit. B ust. 5 i 7 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) lit. a) i c) oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w lit. A ust. 2, 4, wartości są wyrażone w innych walutach muszą zostać przeliczone przez Wykonawcę wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej odpowiednio dla ust. 2 na dzień wykonania dostawy, dla ust. 4 na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 8. Każdy z wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców oraz podwykonawcy muszą złożyć odrębne dokumenty określone w lit. B ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przy czym mają zastosowanie postanowienia zawarte w lit. C. 9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 10. Zaleca się, aby dokumenty wymienione w lit. A ust. 1 oraz lit. B. ust. 1 zostały złożone wg odpowiedniego wzoru, który określa Załącznik B do SIWZ, przy czym w przypadku nie zastosowania tego wzoru złożony dokument musi zawierać wszystkie informacje i dane określone w ww. wzorze. 11. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie wiedzy, doświadczenia lub zdolności finansowych - o ile dotyczy. 10

11 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: a) dla Części I ,00 zł.(słownie sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych); b) dla Części II 4 300,00 zł. (słownie cztery tysiące trzysta złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji np. w formule: od dnia - do dnia". 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 9. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 11. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie nr rachunku bankowego, na jaki należy zwrócić wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli : 11

12 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie a) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył w wymaganym terminie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 16. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 17. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy. ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę. 2. Do przygotowania oferty dla każdej Części zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik 2 i Opis oferowanego Sprzętu oraz Oprogramowania, którego wzór stanowi Załącznik 2A do SIWZ lub zawarcie wymaganych w ww. formularzu i opisie informacji na początku oferty. 3. Oferta musi zawierać: a) pełną nazwę Wykonawcy; b) adres siedziby Wykonawcy; c) dokumenty i oświadczenia określone w ROZDZIAŁ IX; d) cena musi zawierać wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami ROZDZIAŁ VI; e) termin realizacji przedmiotu zamówienia; f) okres gwarancji; g) listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; h) jeśli Wykonawca zamierza skorzystać z usług podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci podwykonawcom o ile dotyczy; 4. Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego rozdziału. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Kopia pełnomocnictwa musi był uwierzytelniona notarialnie. 7. Wskazane jest: a) aby oferta była zapakowana w dwie koperty: koperta zewnętrzna, bez cech identyfikacyjnych Wykonawcy oznaczona: 12

13 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi część, Nie otwierać przed: r. godz. (data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert), b) koperta wewnętrzna, oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę; c) ponumerowanie stron oferty i opatrzenie każdej strony podpisem Wykonawcy; d) podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; e) wskazanie nr: NIP, Regon i telefon; f) załączenie spisu zawartości oferty; g) przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym w niniejszej specyfikacji. 8. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Dobrzańska fax adres do korespondencji: Wydział Zamówień Publicznych Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom 2. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować w formie pisemnej, em lub faksem do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, em lub faxem. 4. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców. 5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu, lub adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 6. Informacyjnie: Wydział Zamówień Publicznych Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów pracuje codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00. ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów; ul. Świętokrzyska 12; Warszawa, pokój Oferta winna być dostarczona do miejsca wskazanego w ust. 1 za potwierdzeniem doręczenia. 3. Termin składania ofert upływa dnia 23 maja 2013 r. o godzinie 10:00. 13

14 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT Oferty zostaną otwarte dnia 23 maja 2013 o godzinie 10:15 w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów; ul. Świętokrzyska 12; Warszawa, pokój 1155 (wejście przez biuro przepustek). ROZDZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Oferty będą oceniane według poniższego kryterium: l.p. Kryterium Waga 1. Cena 100 % 2. Wybór najkorzystniejszej oferty, w ramach każdej Części będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryterium ceny. 3. Ocena oferty w kryterium Cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru: gdzie: Cenamin Ocena ceny = 100 [ pkt] Cena Cena Cena min - cena badanej oferty - najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie. 4. Dla każdej Części Zamawiający dokona wyboru oferty o najwyższej liczbie uzyskanych punktów, w ww. kryterium, wyliczonych wg wzoru określonego w ust. 3 spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty; b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; c) niezbędna jest zmiana Terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu; d) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są 14

15 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy; e) nastąpi zmiana którejkolwiek z osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie do realizacji przedmiotu zamówienia. Zmian następuje wyłącznie za zgoda Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi posiadać kwalifikacje, co najmniej takie same jakie posiada osoba, którą zastępuje; f) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu Umowy; g) po zawarciu Umowy, gdy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta; h) w zakresie terminu realizacji Umowy, gdy producent wprowadza nowe wersje (charakteryzujące się wyższymi parametrami) zamawianego Sprzętu lub Oprogramowania; i) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. 2. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga: a) zgodnej woli stron, b) zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ustala się na wysokości 7 % wartości Umowy dla każdej z Części. 3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym) gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 15

16 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy według Wzoru Umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami SIWZ oraz nieograniczające praw Zamawiającego. 7. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). 8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy do przedłożenia wykazu cen poszczególnych usług towarzyszących. ROZDZIAŁ XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2. Wykaz Załączników: Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań minimalnych dla Sprzętu i oprogramowania dla Części I i II, Załącznik 1A do SIWZ - Opis równoważności, Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty dla Części I i II Załącznik 2A do formularza ofert opis oferowanego Sprzętu i oprogramowania dla Części I i II, Załącznik 3 do SIWZ Wzory oświadczeń, Załącznik 4 do SIWZ Wzory Umów dla Części I i II. 16

17 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań minimalnych dla Sprzętu - Część I 1. Wymagania minimalne dla infrastruktury 17 szt. serwerów kasetowych w tym : 1.1 Serwer kasetowy, konfiguracja A 4 szt. (wirtualizacja). Lp. Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne 1 Typ serwera Kasetowy 2 Procesory (liczba i typ) Minimum dwa procesory minimum ośmiordzeniowe, system osiągający w testach SPECint_rate2006 Baseline wynik nie gorszy niż 587 (dla konfiguracji dwuprocesorowej). Wyniki są dostępne na stronie 3 Pamięć RAM Min. 256 GB DDR3 z technologią ECC, min. 16 gniazd pamięci, możliwość 4 Kontroler macierzowy rozszerzenia pamięci do min. 384 GB bez konieczności deinstalacji istniejących modułów przy zapewnieniu funkcjonowania dwóch procesorów. W przypadku zastosowania modułów o pojemności 16 GB muszą to być moduły wykonane w technologii min. PC , w przypadku zastosowania modułów o pojemności 32 GB muszą to być moduły wykonane w technologii min. PC Dopuszczalne jest także zastosowanie modułów 24 GB w technologii PC Wskazana dla serwera minimalna wielkość pamięci RAM musi zostać zrealizowana za pomocą identycznych modułów pamięci RAM. Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1, 5 Dyski twarde Zainstalowane min. 2 dyski min. 146 GB SAS min obr/min 6 Interfejsy sieciowe (LAN) Minimum 2 interfejsy sieciowe o przepustowości minimum 10 Gigabit Ethernet (GbE), z możliwością zdefiniowania minimum 10 kart sieciowych poprzez mechanizm wirtualizacji (posiadające własne adresy MAC oraz widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe). Powyższa funkcjonalność musi być niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej. Dopuszczalne jest zastosowanie standardu Fibre Channel over Ethernet (FCoE). 7 Interfejsy FC (SAN) Minimum 2 interfejsy Fibre Channel 8 Gb/s. Wymaga się, aby interfejsy te były 8 Wspierane systemy operacyjne widziane przez system operacyjny działający bezpośrednio na serwerze, jako interfejsy fizyczne - posiadające swój adres WWN. Dopuszczalna jest wirtualizacja interfejsów Fibre Channel (FC) poprzez interfejsy 10 Gigabit Ethernet (GbE) i zastosowanie standardu Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Serwer musi być zgodny z systemami operacyjnymi: - Oprogramowaniem do wirtualizacji VMware ESX, - MS Windows 2008 Server lub nowszy, 17

18 - Linux RedHat Enterprise Server, - Potwierdzenie zgodności z dostarczonymi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia systemami operacyjnymi Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server oraz oprogramowania do wirtualizacji VMware, znajduje się na opublikowanych listach HCL (ang. Hardware Compability List) producentów tych systemów operacyjnych na stronach producentów hardware.redhat.com, (www.windowsservercatalog.com) i Serwer kasetowy, konfiguracja B 1 szt. (wirtualizacja - vcenter Server) Lp. Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne 1 Typ serwera Kasetowy 2 Procesory (liczba i typ) Minimum dwa procesory minimum ośmiordzeniowe, system osiągający w testach SPECint_rate2006 Baseline wynik nie gorszy niż 587 (dla konfiguracji dwuprocesorowej). Wyniki są dostępne na stronie 3 Pamięć RAM Min. 32 GB DDR3 z technologią ECC, min. 16 gniazd pamięci, możliwość rozszerzenia pamięci do min. 384 GB bez konieczności deinstalacji istniejących modułów przy zapewnieniu funkcjonowania dwóch procesorów. W przypadku zastosowania modułów o pojemności 8 GB lub 16 GB muszą to być moduły wykonane w technologii min. PC Wskazana dla serwera minimalna wielkość pamięci RAM musi zostać zrealizowana za pomocą identycznych modułów pamięci RAM. 4 Kontroler macierzowy Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1, 5 Dyski twarde Zainstalowane min. 2 dyski min. 300 GB SAS min obr/min 6 Interfejsy sieciowe (LAN) 7 Wspierane systemy operacyjne Minimum 2 interfejsy sieciowe o przepustowości minimum 10 Gigabit Ethernet (GbE), z możliwością zdefiniowania minimum 10 kart sieciowych poprzez mechanizm wirtualizacji (posiadające własne adresy MAC oraz widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe). Powyższa funkcjonalność musi być niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej. Dopuszczalne jest zastosowanie standardu Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Serwer musi być zgodny z systemami operacyjnymi: - Oprogramowaniem do wirtualizacji VMware ESX, - MSs Windows 2008 Server lub nowszy, - Linux RedHat Enterprise Server, - Potwierdzenie zgodności z dostarczonymi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia systemami operacyjnymi Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat 18

19 Enterprise Server oraz oprogramowania do wirtualizacji VMware, znajduje się na opublikowanych listach HCL (ang. Hardware Compability List) producentów tych systemów operacyjnych na stronach producentów hardware.redhat.com, (www.windowsservercatalog.com) i Serwer kasetowy, konfiguracja C 12 szt.(proxy) Lp. Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne 1 Typ serwera Kasetowy 2 Procesory (liczba i typ) Minimum dwa procesory minimum ośmiordzeniowe, system osiągający w testach SPECint_rate2006 Baseline wynik nie gorszy niż 587 (dla konfiguracji dwuprocesorowej). Wyniki są dostępne na stronie 3 Pamięć RAM Min. 32 GB DDR3 z technologią ECC, min. 16 gniazd pamięci, możliwość 4 Kontroler macierzowy rozszerzenia pamięci do min. 384 GB bez konieczności deinstalacji istniejących modułów przy zapewnieniu funkcjonowania dwóch procesorów. W przypadku zastosowania modułów o pojemności 8 GB lub 16 GB muszą to być moduły wykonane w technologii min. PC Wskazana dla serwera minimalna wielkość pamięci RAM musi zostać zrealizowana za pomocą identycznych modułów pamięci RAM. Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1, 5 Dyski twarde Zainstalowane min. 2 dyski min. 146 GB SAS min obr/min 6 Interfejsy sieciowe (LAN) Minimum 6 interfejsów sieciowych minimum 1 Gigabit Ethernet widzianych przez system operacyjny działający bezpośrednio na serwerze, jako interfejsy fizyczne (posiadające własne adresy MAC oraz widoczne z poziomu systemu operacyjnego jako fizyczne karty sieciowe). 7 Wspierane systemy operacyjne Dopuszcza się zastosowanie minimum 2 interfejsów sieciowych o przepustowości minimum 10 Gigabit Ethernet (GbE), z możliwością zdefiniowania minimum 10 kart sieciowych poprzez mechanizm wirtualizacji (posiadające własne adresy MAC oraz widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe). Powyższa funkcjonalność musi być niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej. Dopuszczalne jest zastosowanie standardu Fibre Channel over Ethernet (FCoE). Serwer musi być zgodny z systemami operacyjnymi: - Oprogramowaniem do wirtualizacji VMware ESX, - MSs Windows 2008 Server lub nowszy, - Linux RedHat Enterprise Server, 19

20 - Potwierdzenie zgodności z dostarczonymi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia systemami operacyjnymi Ms Windows 2008 Server, Linux RedHat Enterprise Server oraz oprogramowania do wirtualizacji VMware, znajduje się na opublikowanych listach HCL (ang. Hardware Compability List) producentów tych systemów operacyjnych na stronach producentów hardware.redhat.com, (www.windowsservercatalog.com) i 2. Wymagania minimalne dla obudowy serwerów kasetowych min. 2 szt Obudowa (min. 1 szt.) dla serwerów kasetowych, konfiguracja A i B (wirtualizacja). Lp. Nazwa komponentu Minimalne parametry techniczne 1 Rodzaj obsługiwanych Infrastruktura musi obsługiwać serwery z procesorami x86-x64 serwerów kasetowych 2 Obudowa serwerów Dostosowana do zamontowania w szafie stelażowej 19. kasetowych Pojedyncza obudowa lub system złożony ze zintegrowanych obudów i komponentów umożliwiający zainstalowanie minimum 8 serwerów kasetowych dwuprocesorowych bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy sprzętowe. 3 Sposób wyprowadzenia Wyprowadzone min. 2 interfejsy FC 8 Gb/s. Wymaga się, aby te interfejsy połączeń SAN z były widziane przez system operacyjny działający bezpośrednio na pojedynczego serwera serwerze, jako interfejsy fizyczne - posiadające swój adres WWN. kasetowego Dopuszcza się zastosowanie minimum 2 interfejsów sieciowych 10Gigabit Ethernet i zastosowanie standardu Fiber Chanel over Ethernet. 4 Sposób wyprowadzenia Wyprowadzone minimum 4 aktywne interfejsy 10 Gigabit Ethernet (GbE) w połączeń LAN z technologii SFP+. Wymaga się, aby były one rozłożone, na co najmniej obudowy/systemu serwerów kasetowych dwóch fizycznych modułach. Interfejsy muszą wyprowadzać/agregować wszystkie porty Ethernet znajdujące się w serwerach kasetowych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania opartego o centralny kontroler/przełącznik (w konfiguracji redundantnej) z wyniesionymi modułami I/O w obudowach blade. W przypadku architektury opartej o centralny kontroler każda obudowa blade musi posiadać minimum 2 wyniesione moduły typu 10 Gigabit Ethernet (GbE). Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN i SAN Fibre Channel over Ethernet (FCoE) oraz ich wyprowadzenie do centralnego kontrolera/przełącznika z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy centralny kontroler/przełącznik musi posiadać minimum 8 zewnętrznych portów 10 Gigabit Ethernet (GbE) ze wsparciem dla FiberChannel over Ethernet w technologii SFP+. Interfejsy muszą obsługiwać okablowanie i moduły Twinax (1m/3m/5m) i Active Twinax 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo