1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umową/zlecenie z Ruger Polska.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umową/zlecenie z Ruger Polska."

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usług Spedycyjnych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot, który zawodowo, za wynagrodzeniem podejmuje się we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy wykonania czynności spedycyjnych polegających w szczególności na doborze środka transportu pod potrzeby Zleceniodawcy, zawarciu umowy z przewoźnikiem w celu realizacji transportu, wysłaniu lub odbiorze przesyłki, zorganizowaniu całości lub części procesu przemieszczenia przesyłki lub innych usług związanych z obsługą przesyłki i jej przemieszczaniem, usług logistycznych, magazynowych, projektowaniu łańcucha dostaw, oraz usług informacyjnych na rzecz Zleceniodawcy Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umową/zlecenie z Ruger Polska Zlecenie forma umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Ruger Polska na wykonanie usług w niej zawartych Zlecenie Przewozu forma umowy zawartej pomiędzy Ruger Polska a Przewoźnikiem na wykonanie usług w niej zawartych Forma pisemna zlecenie w formie: - pisemnej z wyraźnym podpisem i pieczątką Zleceniodawcy, przesłane faksem bądź skan wysłany w formie elektronicznej - złącznik , - formie elektronicznej ( ) z podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Potwierdzenie zlecenia pismo wysłane do Zleceniodawcy w formie pisemnej, potwierdzające przyjęcie przez Ruger Polska zlecenia do realizacji oraz warunki realizacji zlecenia Nadawca załadowca towaru Spedytor pracownik Ruger Polska, bezpośrednio odpowiedzialny za proces realizacji zlecenia Przewoźnik - podmiot, który zarobkowo, w ramach działalności gospodarczej, na podstawie Zlecenia Przewozu jest zobowiązany do wykonania usługi przewozowej. 2. Zakres świadczonych usług Ruger Polska świadczy usługi spedycyjne w zakresie spedycji krajowej jak i zagranicznej, polegające na projektowaniu łańcucha dostaw oraz procesów logistycznych zleceniodawcy, organizowaniu transportu drogowego, morskiego, lotniczego, spedycji targowej, usługi logistycznej i informacyjnej na rzecz zleceniodawcy. 3. Zakres obowiązywania Warunków Warunki wynikające z Regulaminu Świadczenia Usług Spedycyjnych Ruger Polska Sp. z o.o mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przedmiotem których jest przemieszczenie przesyłki lub wykonanie czynności spedycyjnych. Ruger jest zobowiązany świadczyć wyłącznie usługi, co do których przyjął odpowiednie zlecenie. Zlecenie, Potwierdzenie Przyjęcia Zlecenia oraz Zlecenie Przewozu mogą uzupełniać

2 warunki dotyczące spedycji i/lub przewozu. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo maja postanowienia niniejszego Regulaminu, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się zapisy odpowiednio Zlecenia, Potwierdzenie Przyjęcia Zlecenia oraz Zlecenia Przewozu. 4. Przyjmowanie i realizacja Zlecenia 4.1. Zleceniodawcą, w rozumieniu niniejszych warunków, jest osoba/strona zawierająca umowę z Ruger Polska, zlecająca Ruger Polska realizację podstawowych usług spedycyjnych polegających wprost lub pośrednio na analizie łańcucha dostaw i procesów logistycznych, doborze środka transportu właściwego, dokonaniu wyboru i zawarciu umowy z Przewoźnikiem w celu wykonania transportu (Zlecenie Przewozu), kontroli wykonania oraz rozliczeniu procesu przemieszczenia przesyłki; oraz dodatkowych czynności spedycyjnych, w szczególności polegające na: wysyłaniu lub odbiorze przesyłki, wystawieniu dokumentów przewozowych, dokonaniu odprawy celnej towaru, przeładunku całości lub części towaru, zabezpieczeniu przesyłki polisą CARGO, magazynowaniu całości lub części towaru, realizacji transportu poprzez linie drobnicowe, konfekcjonowaniu i przepakowaniu towaru, zorganizowaniu całości lub części procesu przemieszczenia przesyłki Zlecenie powinno być przekazane w formie pisemnej oraz powinno zawierać co najmniej wszystkie poniżej wymienione informacje: dokładne dane zleceniodawcy i płatnika za usługę, dokładne dane nadawcy, adres nadania towaru, dokładne dane odbiorcy, adres dostawy, rodzaj towaru, sposób pakowania, czas wydania towaru do transportu, sugerowany czas dostawy towaru do odbiorcy, cenę zlecanej usługi, zakres zlecanej usługi, wartość towaru, znaki i numery poszczególnych sztuk (opakowań), ich liczbę, ciężar nexo oraz bruxo ładunku, wymiary poszczególnych sztuk towaru, kubaturę, sposób ładowania, uwagi/wymogi szczególne dotyczące organizacji transportu i za/rozładunku, szczególne warunki dotyczące odbioru i zabezpieczenia towaru, szczególny interes w dostawie, a także określać wszelkie inne dane i dokumenty potrzebne dla prawidłowego wykonania zlecenia, podpis i pieczęć osoby uprawnionej Zleceniodawca ma obowiązek udzielenia zlecenia w formie pisemnej, kompletnego i prawidłowego. W przypadku gdy Zleceniodawca nie ma możliwości wysłania pełnego zlecenia spełniającego warunki opisane w pkt dopuszcza się inną formę przekazania informacji o treści umożliwiającej organizację transportu. Jeżeli zlecenie nie było wypełnione wg instrukcji z pkt oraz nie było oznaczone podpisami osób uprawnionych do jego wystawienia, lub nie zawierało wszystkich wymaganych danych Ruger Polska może zdecydować o przyjęciu przesyłki do transportu na podstawie innych przekazanych informacji jeżeli uważa, że przekazane informacje są wystarczające do podstawienia samochodu pod załadunek. 4.4 Zleceniodawca nie może się powoływać na zaniedbania Ruger Polska lub wadliwe wykonanie usługi spedycyjnej, w tym w szczególności na nieprawidłowy załadunek, nieprawidłowe dobranie środka transportu, nieprawidłowy czas dostawy, obciążenie za usługę w nieprawidłowej wysokości, jeżeli nie przekazał zlecenia zawierającego wyraźne i jednoznaczne dyspozycje oraz wszystkie informacje wymienione w pkt 4.2. lub nie zapoznał się z warunkami realizacji zlecenia, potwierdzenia przyjęcia zlecenia lub niniejszego Regulaminu. Dodatkowym potwierdzeniem obowiązywania warunków niniejszego Regulaminu jest załadowanie towaru przez nadawcę na samochód i wydanie listów przewozowych przewoźnikowi wykonującemu transport, a tym samym rozpoczęcie transportu. Wzór zlecenia dla Ruger Polska dostępny jest na stronie Potwierdzenie Przyjęcia Zlecenia stanowi o zawarciu umowy na wykonanie usługi spedycyjnej na warunkach wynikających ze zlecenia spedycyjnego (lub innego dokumentu o tożsamej treści), Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia do realizacji oraz niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia Zleceniodawca w ciągu 30 min. Ma prawo do zawiadomienia Ruger Polska o braku zgody na Postanowienia Regulaminu oraz Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia. Zawiadomienie powinno być wykonane w formie pisemnej. W przypadku braku informacji, o której mowa powyżej zapisy niniejszego Regulaminu, Zlecenia oraz Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia stają się wiążące dla stron Spedytor wykonuje czynności na podstawie niniejszego Regulaminu, dyspozycji zawartych w Zleceniu oraz Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia, a w przypadku braku Zlecenia może wykonywać czynności na podstawie listu przewozowego lub listu przewozowego CMR wystawionego przez Nadawcę bądź Zleceniodawcę. Spedytor nie jest odpowiedzialny za następstwa błędów i nieporozumień wynikłych w związku z otrzymaniem dodatkowych informacji ustnie lub telefonicznie, a każda dyspozycja składana Spedytorowi wymaga zachowania formy pisemnej. Spedytor nie jest również odpowiedzialny za skutki dodatkowych instrukcji udzielanych przez Zleceniodawcę, Nadawcę lub Odbiorcę

3 towaru bezpośrednio innym stronom uczestniczącym w realizacji transportu W przypadku żądania przez Zleceniodawce zmiany terminu podstawienia pojazdu, zmiany rodzaju pojazdu, zmiany innych istotnych warunków realizacji Zlecenia, Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania tych zmian w formie pisemnej oraz do pokrycia faktycznie poniesionych przez Ruger Polska kosztów związanych z takimi dyspozycjami lub zawinionym przez Zleceniodawcę brakiem możliwości wykonania dyspozycji, w kwocie nie niższej jednak niż wynikającej ze Zlecenia lub Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia Wystawione Zlecenia spedycyjne uprawniają spedytora do dokonywania w imieniu Zleceniodawcy wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania zlecenia. Upoważnienie spedytora do dodatkowych i samodzielnych działań nie oznacza, że spedytor jest do nich zobligowany. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek przygotowania wszelkich dokumentów, podania szczegółowych informacji niezbędnych do realizacji zlecenia oraz bezpośrednich kontaktów z nadawca/odbiorcą Ruger Polska przyjmuje, że wszelkie informacje, dokumenty przesłane przez Zleceniodawcę mailem, faksem itp. są prawdziwe i wyczerpujące. Ruger Polska nie ma obowiązku sprawdzenia ich prawdziwości. Za szkodę wynikłą z przesłania lub przekazania nieprawdziwych informacji lub dokumentów, jak również za informacje przekazywane przez pracowników Zleceniodawcy, pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca W przypadku organizacji transportu towaru celnego, realizowany jest on tylko na zasadzie przewozu dedykowanego. Ruger Polska może odstąpić od tej zasady tylko i wyłącznie na wyraźną i pisemną prośbę Zleceniodawcy, jednak w przypadku gdy wystąpią jakiekolwiek opóźnienia w dostarczeniu pozostałego towaru, spowodowanego problemami w odprawie celnej (np. niezgodności dostarczonych dokumentów) Zleceniodawca zostanie obciążony powstałymi na ich skutek dodatkowymi kosztami w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody W przypadku błędnych danych dotyczących adresu odprawy celnej, miejsca dostarczenia lub brakiem prawidłowo sporządzonych dokumentów do odprawy celnej Ruger Polska przysługuje prawo do natychmiastowego zwrotu towaru do nadawcy lub złożenia na skład celny. Powyższe czynności odbywają się na koszt Zleceniodawcy Gdy przedmiotem organizowanego transportu jest towar niebezpieczny, w rozumieniu przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych (konwencja ADR) lub innych, dla których w zakresie przewozu i magazynowania istnieją szczególne przepisy co do obchodzenia się z nimi, Zleceniodawca wraz ze Zleceniem ma obowiązek przekazać wszelkie informacje dotyczące danego towaru, określić rodzaj niebezpieczeństwa, klasę pakowania, oraz poinformować o koniecznych środkach ostrożności, a w szczególności podać klasyfikacje zgodną z właściwymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych. Do zlecenia oraz listu przewozowego koniecznie należy dołączyć Kartę Charakterystyki towaru Ruger Polska działając jako Spedytor ma prawo wszelkie czynności związane z realizacja zlecenia przekazać do wykonania osobom trzecim lub ich podwykonawcom bez dodatkowej zgody Zleceniodawcy. Ruger Polska ponosi odpowiedzialność za usługę spedycji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (tzw. wina w wyborze). Posiadanie przez przewoźnika aktualnych dokumentów rejestrowych oraz aktualnej licencji na wykonywanie transportu uważane jest za zachowanie należytej staranności. Licencja jest weryfikowana przez organ wydający licencję i istnieje domniemanie, że podmiot posługujący się stosowną urzędową licencją spełnia wymogi konieczne dla jej uzyskania w tym wymóg posiadania zabezpieczenia finansowego oraz dobrej reputacji Dla każdej przesyłki Zleceniodawca zobowiązany jest wypisać i przekazać kierowcy list przewozowy. Zleceniodawca wystawia dla przesyłki krajowej lub list przewozowy CMR dla przesyłki zagranicznej. List przewozowy powinien co najmniej zawierać informacje: nazwa Nadawcy, adres załadownia nazwa Odbiorcy, adres dostawy, parametry przesyłki, tzn. rodzaj jednostki towarowej, sposób opakowania, ilość opakowań, wagę, datę nadania, godzinę przyjazdu samochodu pod załadunek, oraz w szczególności określać szczególny interes w dostawie jeżeli taki występuje, wykaz załączonych dokumentów, oraz inne informacje dodatkowe potrzebne do prawidłowego dostarczenia i zabezpieczenia przesyłki lub wykonania usługi. Brak określenia szczególnego interesu w dostawie w liście przewozowym lub liście przewozowym CMR oznacza, że specjalny interes w dostawie nie występuje, nawet jeżeli został określony odrębnym dokumentem List przewozowy lub List Przewozowy CMR wystawia Zleceniodawca lub Nadawca, jednak odpowiedzialność za prawidłowe wystawienie dokumentu spoczywa na Zleceniodawcy. Jeżeli Zleceniodawca zaniecha wystawienia listu przewozowego lub listu przewozowego CMR dokument taki może wystawić osoba trzecia (w tym kierowca) jednak

4 Zleceniodawca oraz Nadawca nie mogą się powoływać na zapisy listu wystawionego przez inną osobę List przewozowy oraz list przewozowy CMR powinien zawierać datę i godzinę z chwili przyjazdu samochodu na załadunek oraz rozładunek oraz datę i godzinę z chwili zakończenia załadunku i rozładunku. Jeżeli jest jedna data Zleceniodawca nie może się powołać na okoliczność czego data dotyczy. 5. Uszkodzenia/Reklamacje 5.1. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące transportu, ładunku, przewoźnika, uszkodzeń, opóźnień dostawy, towaru, opakowania należy natychmiast zgłosić do Ruger Polska w formie pisemnej Uszkodzenia towaru i opakowania, braki w towarze lub inne nieprawidłowości dotyczące transportu bezwzględnie muszą być wpisane w list przewozowy lub list przewozowy CMR oraz zawierać podpis kierowcy. Nie wpisanie informacji o uszkodzeniu lub nieprawidłowości w list przewozowy lub list przewozowy CMR skutkuje brakiem odpowiedzialności Ruger Polska oraz Przewoźnika. Ponad to zarówno w przypadku transportów krajowych jak i międzynarodowych, w przypadku stwierdzenia szkody w chwili przyjmowania/przekazywania przesyłki powinien być sporządzony przez Nadawcę/Odbiorcę i przewoźnika protokół szkody zgodnie z wytycznymi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego nie później jednak niż wynika to z treści Zlecenia lub Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia. Informacja o sporządzeniu protokołu szkodowego powinna być wpisana do listu przewozowego. W przypadku gdy kierowca z przyczyn od niego niezależnych nie uczestniczy przy czynnościach ładunkowych lub nie sporządzono protokołu szkodowego domniemywa się, że szkoda powstała z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy/Nadawcy/Odbiorcy. Wzór protokołu dostępny jest u Spedytorów oraz na stronie internetowej Ruger Polska Wpis o nieprawidłowościach do listu przewozowego lub do listu przewozowego CMR nie jest równoznaczny ze złożeniem reklamacji wykonanej usługi spedycyjnej. Reklamację zarówno w przypadku organizacji transport krajowego jak i międzynarodowego należy zgłosić zgodnie z wytycznymi ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego w terminach wynikających z Polskiego Prawa Przewozowego lub Konwencji CMR nie później jednak niż w terminie 7 (siedem) dni od daty zdarzenia. Reklamacja wymaga złożenia w formie pisemnej przy pomocy listu poleconego dostarczonego do Ruger Polska ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Do reklamacji należy dołączyć oryginał listu przewozowego zwierający potwierdzony przez kierowcę wpis o nieprawidłowościach oraz protokół. Ruger Polska przysługuje prawo do żądania innych dokumentów niezbędnych do zamknięcia postępowania reklamacyjnego Ruger Polska ponosi odpowiedzialność za usługę spedycji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (tzw. wina w wyborze podwykonawcy). Odpowiedzialność Ruger Polska jest odgraniczona do wysokości przewoźnego (frachtu) (!) określonego w zleceniu, chyba że Zlecenie i list przewozowy i/lub list przewozowy CMR zawierają wpis dotyczący specjalnego interesu w dostawie a interes ten był znany Ruger Polska przed przystąpieniem do organizowania transportu. Odpowiedzialność za towar jest odpowiedzialnością przewoźnika zgodnie z konwencją CMR lub Polskim Prawem Przewozowym. Posiadanie przez przewoźnika aktualnych dokumentów rejestrowych oraz aktualnej licencji na wykonywanie transportu uważane jest za zachowanie należytej staranności. Licencja jest weryfikowana przez organ wydający licencję i istnieje domniemanie, że podmiot posługujący się stosowną urzędową licencją spełnia wymogi konieczne dla jej uzyskania w tym wymóg posiadania zabezpieczenia finansowego oraz dobrej reputacji W przypadku w którym ubezpieczenie OC Przewoźnika nie jest wystarczające do pokrycia ewentualnej szkody, na dodatkowe zlecenie Zleceniodawcy towar może być zabezpieczany polisą CARGO. Brak zlecenia dotyczącego dodatkowego ubezpieczenia polisa CARGO ze strony Zleceniodawcy skutkuje brakiem możliwości zaspokojenia szkody w kwocie wyższej niż wynikające z polisy OC Przewoźnika. W przypadku nie podania wartości towaru przez Zleceniodawcę przyjmuje się, że towar nie jest towarem o znacznej wartości a Spedytor nie ma obowiązku kontroli wysokości Polisy OCP Przewoźnika Przewoźnik, nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub braki towaru w przypadku: uszkodzony towar znajduje się w nienaruszonym opakowaniu, niedostosowania opakowania do właściwości towaru oraz warunków przewozu lub braku opakowania lub wadliwego oznakowania towaru, składowania towaru na otwartym powietrzu, kradzieży lub włamania, siły wyższej (zarządzenia władz, warunki atmosferyczne, działania wojenne, zamieszki itd.), naturalnych właściwości towaru, działania osób trzecich, którym Spedytor lub przewoźnik nie mógł zapobiec, powstałe w skutek

5 działania osób trzecich, niekompletnego Zlecenia oraz braku informacji w efekcie której nastąpiła szkoda, szkód powstałych w skutek niekompletnego lub wystawionego nieprawidłowo listu przewozowego lub listu przewozowego CMR chyba, że wystawienie listu przewozowego zostało zlecone do wykonania przez Ruger Polska Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącania kwot roszczeń wynikających z umowy spedycji od przeszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec Ruger Polska. Zleceniodawca nie może bez pisemnej zgody przenieść należnych mu wierzytelności wobec Ruger Polska na osobę trzecią Ruger Polska ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa swoich działań. Ruger Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do Zleceniodawcy, Odbiorcy jak i osób trzecich, o ile ryzyko takiej szkody nie zostało określone poprzez szczególny interes w dostawie w Zleceniu oraz w liście przewozowym i/lub liście przewozowym CMR. 6. Zlecenia Przewozu 6.1. Przewoźnik który przyjął Zlecenie Przewozu do realizacji zobowiązany jest do jego wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Konwencją CMR, Polskim Prawem przewozowym jak również w zgodzie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz warunkami zawartymi w Zleceniu Przewozu Przewoźnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących płacy minimalnej pracowników, w szczególności w zakresie stosowania stawek minimalnych dla pracowników wykonujących pracę na terenie Niemiec oraz Francji i ponosi za to wyłączną odpowiedzialność W przypadku zleceń wykonywanych na terenie Francji Zleceniobiorca zobowiązany jest działać zgodnie z zasadami francuskiego prawa, a każdy kierowca w każdej chwili zobowiązany jest posiadać przy sobie wymagane francuskim prawem dokumenty, oraz Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać zeskanowane kopie wszystkich certyfikatów i dokumentów pracowników wykonujących zlecenie na terenie Francji oraz udostępnić je na pisemne wezwanie Zleceniodawcy w terminie 24 godzin od wezwania Zlecenie Przewozu uważa się za przyjęte do realizacji przez Przewoźnika jeżeli w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie wyraził on wolę realizacji Zlecenia Przewozu, jak również brak pisemnej odmowy przyjęcia Zlecenia Przewozu w ciągu 1 godziny od otrzymania przez Przewoźnika Zlecenia Przewozu jest równoznaczny z jego przyjęciem do realizacji Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnej odmowy przyjęcia Zlecenia Przewozu w ciągu 1 godziny od otrzymania jeżeli nie posiada odpowiedniej i ważnej licencji, wymaganych pozwoleń i ważnej i opłaconej polisy OCP/OCS, a brak odmowy przyjęcia Zlecenia Przewozu w przypadku zaistnienia powyższych przesłanek uważany jest za przyjęcie Zlecenia Przewozu przez Przewoźnika w złej wierze Przewoźnikowi przysługują odsetki wyłącznie za okres przypadający po terminie płatności wyliczonym wg. warunków Zlecenia Przewozu, a termin płatności jest obiektywnie uzasadniony właściwością usługi i społeczno-gospodarczymi standardami branżowymi Płatności dla Przewoźników odbywają się w cyklach tygodniowych w każdy wtorek i/lub środę przypadającą bezpośrednio po terminie płatności wyliczonym wg. warunków Zlecenia Przewozu. Płatność zrealizowana zgodnie z powyższymi założeniami jest uznawana za wykonaną w terminie. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Ruger Polska Podczas realizacji Zlecenia Przewozu obowiązuje bezwzględny zakaz przeładunków i/lub zastawu na towarze bez pisemnej zgody Zleceniodawcy 6.9. Przed rozpoczęciem transportu przedstawiciel Przewoźnika jest zobowiązany bezwzględnie sprawdzić ilość i stan towaru, wady towaru lub opakowania, ew. uszkodzenia (!), poprawność załadunku, dostosowanie opakowania do właściwości towaru, możliwość terminowej realizacji zlecenia, zgodność rachunków i innych dokumentów (listy przewozowe, dok. celne) z towarem i zleceniem oraz w miarę możliwości powinien wykonać fotografie towaru, jego opakowania i zabezpieczenia.

6 6.10. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za stan przesyłki, terminową dostawę (!), wydanie bez ubytku i bez uszkodzenia, oraz wyraża zgodę na realizację Zlecenia Przewozu z pierwszeństwem stosowania warunków niniejszego Regulaminu oraz Zlecenia Przewozu, jeżeli zdecydował o przyjęciu przesyłki do transportu bez zgłoszenia Ruger Polska Uwag w formie pisemnej oraz dokonania potwierdzonego przez nadawcę wpisu w CMR/lista przewozowych Przewoźnik nie może powoływać się na okoliczności zwalniające go z odpowiedzialności lub obciążające Ruger Polska, Zleceniodawcą, nadawcę lub odbiorcę towaru, jeżeli Uwagi opisujące okoliczności te nie zostały zgłoszone Ruger Polska w formie pisemnej (fax, ) w momencie ich wystąpienia oraz nie dokonał potwierdzonego przez załadowcę/ odbiorcę wpisu w listach przewozowych lub protokołach Nie zgłoszenie Uwag opisujących okoliczności wpływające na prawidłowe wykonanie transportu w momencie ich wystąpienia jest traktowane jako celowe wprowadzenie w błąd Ruger Polska i pociąga za sobą odpowiedzialność odszkodowawczą Obowiązek dowodowy dot. właściwego wykonania Zlecenia Przewozu (w tym udokumentowanie podstawienia się pod załadunek oraz zgoda Ruger Polska na opuszczenie miejsca załadunku bez towaru lub dostarczenie karty postojowej) spoczywa na Przewoźniku Transport może być realizowany wyłącznie przez Przewoźnika, który otrzymał Zlecenie Przewozu (zakaz podwykonawstwa). Wszelkie ewentualne odstępstwo od tej reguły będzie odbywało się na wyłączne ryzyko Przewoźnika, który otrzymał Zlecenie Przewozu. Przewoźnik, który Zlecenie Przewozu otrzymał odpowiada każdorazowo jako Przewoźnik oraz ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za prawidłowe, kompletne i terminowe wykonanie usługi objętej Zleceniem Przewozu - Zlecenie Przewozu jest zleceniem na wykonanie usługi przewozu przez Przewoźnika, Przewoźnik odpowiada jak przewoźnik niezależnie od tego w jaki sposób podejmuje się wykonania transportu. 7. Ubezpieczenie CARGO 7.1. Ruger Polska na bezpośrednie i pisemne zlecenie Zleceniodawcy, może dodatkowo ubezpieczyć towar na czas transportu ubezpieczeniem typu CARGO Samo podanie w zleceniu wartości towaru nie jest równoznaczne z udzieleniem Ruger Polska zlecenia na zorganizowanie ubezpieczenia CARGO, a jedynie obliguje Spedytora do kontroli wartości wynikających z polisy OC Przewoźnika w stosunku do wartości towaru. Niższe wartość polisy OC Przewoźnika w stosunku do wartości towaru nie wstrzymuje transportu, jednak w przypadku braku zlecenia o objęciu towaru dodatkową polisą CARGO transport taki odbywa się na ryzyko Zleceniodawcy Oferując Zleceniodawcy ubezpieczenie CARGO lub zawierając je w jego imieniu i na jego koszt, Ruger Polska powinno udostępnić Zleceniodawcy warunki ubezpieczenia CARGO Zleceniodawca, jak również wszystkie osoby, w których interesie lub na których rachunek spedytor działa podporządkowują się wszystkim warunkom zawartego ubezpieczenia. 8. Inne 8.1. Płatność na rzecz Ruger Polska za usługę spedycyjną, o ile nie postanowiono inaczej, następuje poprzez przedpłatę przed rozładunkiem. W przypadku nie określenia wysokości przewoźnego w Zleceniu obciążenie następuje zgodnie z przelicznikiem odpowiadającym iloczynowi najwyższej stosowanej przez Ruger Polska stawki za tonokilometr w miesiącu poprzedzającym wykonanie usługi i ilości tonokilometrów wykonanych przy realizacji zlecenia Stawka za usługę spedycyjną (transportowa, przewoźne, fracht) podane w walucie obcej liczona jest wg. średniego kursu NBP z dnia załadunku Odsetki za zwłokę przysługujące Ruger Polska od Zleceniodawców lub Płatników przysługują zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2003 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz ) 8.4. Ruger Polska posiada ustawowe prawo zastawu na przesyłce analogicznie do przepisów Kodeksu Cywilnego tj.

7 roszczeń o przewoźne, o zwrot wydatków i innych należności wynikłych ze zleceń spedycyjnych, także gdy wynikają one z poprzednich zleceń spedycyjnych lub nie są należnościami wymagalnymi, ale istnieje ryzyko iż nie zostaną one zaspokojone. Ruger Polska wykonuje prawo zastawu dopóki przesyłka znajduje się u niego lub osoby, która dzierży ją w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. Dziękujemy za zaufanie. Zapraszamy na

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska.

1.2. Zleceniodawca osoba/podmiot zawierający umowę/zlecenie z Ruger Polska. Regulamin Świadczenia Usług Transportowych Ruger Polska Sp. z o.o. 1. Definicje użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1. Ruger Polska Ruger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Podmiot,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki

Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki Spedycja ćwiczenia 03 Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 zarys charakterystyki dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki SPEDYCJA - Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA dla studentów 4. roku HMiT (zaoczne) wykład 2. OPWS dr Adam Salomon

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA dla studentów 4. roku HMiT (zaoczne) wykład 2. OPWS dr Adam Salomon SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA dla studentów 4. roku HMiT (zaoczne) wykład 2. OPWS 2003. dr Adam Salomon Spedycja międzynarodowa Podstawowa literatura do wykładu 2. Adam Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. Zakres obowiązywania 1 1. Wykonywanie usług transportowych towarów przez jakikolwiek podmiot (Kontrahent) dla Aperam Stainless Services & Solutions Poland Sp. z o.o. (dalej ASSSP) następuje wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWCH STANDARD 2011 Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich usług przewozu wykonywanych przez firmę BOAREX logistics Arkadiusz Bogucki ul. Dębowa 20, PL 21-560 Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU Ogólne Warunki Wykonywania Usług Przewozowych ( OWUP ) Polonia Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 1 (42-300), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013

WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 WARUNKI PRZEWOZU TOP-TRANS PIOTR DĄBROWA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 01.11.2013 1. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEWOZU Warunki przewozu TOP-TRANS Piotr Dąbrowa spółka jawna, zwane w dalszej części Warunkami, znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE

Regulamin usług. ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE Regulamin usług ZASADY Magazynowania i przechowywania pozostałych Towarów 1 DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie sformułowania, w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają: a) Towar mienie powierzone firmie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYCYJNYCH PRZEZ 4 PARTNERS POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYCYJNYCH PRZEZ 4 PARTNERS POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYCYJNYCH PRZEZ 4 PARTNERS POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU 1. WSTĘP 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Spedycyjnych (zwany dalej Regulaminem ) ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH. wydanie 2. z dn. 12. października 2016 r. SPRINT LOGISTYKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Ks. Warcisława I 20/4 OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG TRANSPORTOWYCH wydanie 2 z dn. 12. października 2016 r. 1. Realizacja usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu

Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Obowiązki przewoźnika, spedytora i innych osób związanych z umową przewozu Polska Izba Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński Bydgoszcz, 26 października 2012 roku Prelekcję przygotowano w oparciu o Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody

Kancelaria Prawna Iuridica. Proces reklamacji i protokół szkody Kancelaria Prawna Iuridica Proces reklamacji i protokół szkody Tematyka prelekcji Odpowiedzial ność przewoźnika Procedura reklamacji i protokół szkody Korzyści Jak postępować w przypadku uszkodzenia ładunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Ogó lne Warunki Zleceń Przewozu

Ogó lne Warunki Zleceń Przewozu Ogó lne Warunki Zleceń Przewozu IT4Q Sp. z o.o. z/s w Katowicach 1 Definicje Ilekroć w dalszej części pojawiać się będą poniższe terminy należy przez to rozumieć: a) Zleceniodawca IT4Q Sp. z o.o. z/s w

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY 2 TRYB REALIZACJI USŁUG

1 PRZEDMIOT UMOWY 2 TRYB REALIZACJI USŁUG Załącznik 3. Umowa projekt Zawarta w dniu. 2010 roku pomiędzy: ORLEN OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, kod pocztowy 30-150 Kraków, posiadającą nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH SPEED-TRANS LOGISTICS I. ZAKRES ZOBOWIĄZYWANIA Niniejsze Ogólne Warunki Świadczeni Usług Spedycyjnych i Transportowych ( Ogólne Warunki Spedycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług spedycyjnych przez MSP Fracht sp. z o.o.

Ogólne warunki świadczenia usług spedycyjnych przez MSP Fracht sp. z o.o. Załącznik nr 1 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.12.2015r. Ogólne warunki świadczenia usług spedycyjnych przez MSP Fracht sp. z o.o. uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA

REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH www.extrail.com.pl 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zamawianie przewozów... 3 3. Odwołanie przewozu... 3 4. Czynności ładunkowe... 3 5. Nadawanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych nr Zawarta w dniu 2012 roku w Krakowie pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU).

Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). Ogólne Warunki Umowne świadczenia usług spedycyjnych przez Northgate Logistics Anna Krzysko-Vaskovic (dalej OWU). 1. Poprzez świadczenie przez Northgate Logistics Anna Krzyśko-Vaskovic (dalej Spedytor)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Literatura... XXV Akty prawne... XXXIII Orzecznictwo... XXXVII Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego... 1 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe... 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUG 1. Definicje 1. OWRU Ogólne Warunki Realizacji Usług stosowane przez T-Project Sp. z o. o. 2. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania

Ogólne Warunki Zakupów. Zakres zastosowania Ogólne Warunki Zakupów Zakres zastosowania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów (dalej Warunki ) mają zastosowanie do wszystkich dostaw towarów i usług realizowanych przez Odbiorcę. Odmienne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) LBF Technika Wentylacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Starej Kamienicy 1. Postanowienia Ogólne 1. O ile nic nie innego nie zostanie ustalone na piśmie pod rygorem nieważności, niniejsze

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH PHARMALINK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH PHARMALINK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOGISTYCZNYCH PHARMALINK Regulamin określa zasady świadczenia krajowych usług logistycznych w ramach działalności PHARMALINK, w szczególności obowiązki i prawa Spółki wobec

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE

OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE OGÓLNE WARUNKI SPEDYCYJNE Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1 Spedytor - podmiot, który zawodowo, za wynagrodzeniem podejmuje się we własnym imieniu lecz na rachunek zleceniodawcy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr ZP

WZÓR. UMOWA Nr ZP Załącznik Nr 4 WZÓR UMOWA Nr ZP 272.2012 zawarta w Urzędzie Gminy w Baruchowie, dnia. pomiędzy : GMINĄ BARUCHOWO reprezentowanym przez: 1. Pana Stanisława Sadowskiego Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-32/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2015 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. PRZEWOZY DROGOWE SPIS TREŚCI: 1. Czynności ładunkowe.. str. 2 2. Załadunek przesyłki. str. 2 3. Rozładunek przesyłki.. str. 3 4. Likwidacja przesyłki...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2014 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, NIP 5783109861, REGON

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA

WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKA Niniejszy dokument określa prawne oraz formalne stosunki pomiędzy OMIDA Sp. z o.o. zwaną dalej Zleceniodawcą a Przewoźnikiem Drogowym, zwanym dalej Zleceniobiorcą usług transportowych.

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Opracowane przez PISiL (uchwała nr 1/01/2010 Rady z dnia 14 stycznia 2010 r.) Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1. Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1. Spedytor podmiot,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni z siedzibą 32-700 Bochnia ul. Parkowa 3, reprezentowaną przez: Dyrektora - Sabinę Bajdę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Drogowego Towarów w Ruchu Międzynarodowym i Krajowym GEREX II SP. Z O. O. SP. K.

Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Drogowego Towarów w Ruchu Międzynarodowym i Krajowym GEREX II SP. Z O. O. SP. K. Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Drogowego Towarów w Ruchu Międzynarodowym i Krajowym GEREX II SP. Z O. O. SP. K. GEREX II Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą w Bochni, przy ul. Przemysłowej 26, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I. Procedura zamówień. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW 1. Wyroby produkowane są przez DOSTAWCĘ wyłącznie na podstawie zamówień wg wzorów DOSTAWCY, zgodnie z ich treścią. 2. Wzory zamówień dostępne są w postaci druków

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Reklamacji ALSO Polska sp. z o.o.

Ogólne Warunki Reklamacji ALSO Polska sp. z o.o. Ogólne Warunki Reklamacji ALSO Polska sp. z o.o. 1. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie nie postanowiono inaczej, poniższym zwrotom nadaje się następujące znaczenie: a) Warunki RMA oznaczają niniejszy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu drogowego towarów w ruchu międzynarodowym i krajowym

Regulamin świadczenia usług przewozu drogowego towarów w ruchu międzynarodowym i krajowym ANIATRANS Erwin Ryszka www.aniatrans.pl Os. 25-lecia PRL 1/22, 58-260 Bielawa Telefon: +48 791 05 55 77 NIP UE: PL8821815747 Tel/FAX: +48 74 633 18 38 REGON: 020443124 E-mail: biuro@aniatrans.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 1. [Postanowienie ogólne] Niniejsze ogólne warunki współpracy (zwane dalej jako OWW ) mają zastosowanie do wszystkich umów przewozu (zwanych dalej w liczbie pojedynczej jako Umowa

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu drogowego towarów w ruchu międzynarodowym i krajowym

Regulamin świadczenia usług przewozu drogowego towarów w ruchu międzynarodowym i krajowym ATRANS Grzegorz Woźniak www.a-trans.eu Henryka Sienkiewicza 10/4, 58-260 Bielawa Telefon: +48 502 56 31 70 NIP UE: PL8821258229 Tel/FAX: +48 74 833 72 09 REGON: 020113349 E-mail: biuro@a-trans.eu Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY PRZEWOZU

OGÓLNE WARUNKI UMOWY PRZEWOZU OGÓLNE WARUNKI UMOWY PRZEWOZU I. Postanowienia wstępne a) Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Przewozu, zwane dalej OWUP mają zastosowanie do umów przewozu zawieranych pomiędzy firmą Transmar Lilla i Marcin

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. OGÓLNE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A. SPIS TREŚCI: 1. Definicje.. str. 2 2. Przedmiot.. str. 2 3. Rodzaje usług.. str. 3 4. Przesyłki... str. 3 5. Zlecenie Spedycyjne. str. 4 6. Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZ-2501/440/15/ zawarta w dniu roku w Puławach

UMOWA DZ-2501/440/15/ zawarta w dniu roku w Puławach Załącznik nr 8 pomiędzy UMOWA DZ-2501/440/15/ zawarta w dniu roku w Puławach Państwowym Instytutem Weterynaryjnym Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo