WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/20 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA: Wydział Ekologii II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 1. Kierunek studiów: Edukacja Techniczno-Informatyczna 2. Poziom kształcenia: I stopień 3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 4. Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne 5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier 6. Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych 7. Dziedzina nauki lub sztuki i dyscyplina naukowa lub artystyczna, do których przyporządkowane zostały efekty kształcenia: a. dziedzina nauk technicznych - dyscyplina naukowa: informatyka, budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, transport. 8. Związek kierunku studiów z misją Uczelni Koncepcja kształcenia na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna jest związana w sposób bezpośredni z Misją Uczelni zdefiniowaną w 4 Statutu oraz w Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna wpisuje się pełni w Misję Uczelni, umożliwiając nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów: zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy; wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością kapitał ludzki Mazowsza i Polski; tworzących nowe wartości techniczne, ekonomiczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy. 1

2 Efektywna realizacja powyższych zadań w toku kształcenia studentów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna przyczynia się do wypełnienia pozostałych elementów misji Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 9. Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju Uczelni i Wydziału Ekologii Kierunek studiów Edukacja Techniczno-Informatyczna i jego rozwój stanowi podstawowy element realizacji Strategii Rozwoju Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, której zasadniczymi założeniami są m.in.: oferta edukacyjna obejmująca gospodarczo i społecznie ważne kierunki studiów, i odpowiadająca potrzebom rynku pracy, innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego; wysoka jakość kształcenia; absolwenci liczący się na rynku pracy. Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna stanowi trzeci w kolejności uruchamiania kierunek studiów prowadzony na Wydziale Ekologii WSEiZ. Stałe doskonalenie i rozwój studiów na tym kierunku stanowi zasadniczy element Strategii Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na lata , wpisując się w realizację misji Wydziału, którą jest nowoczesne, interdyscyplinarne, kształcenie w warunkach realizacji koncepcji lifelong learning, mające na celu przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych, umożliwiających absolwentom m in.: skuteczną i odpowiedzialną ochronę oraz kreatywne kształtowanie otoczenia przyrodniczego, technicznego, społecznego, kulturowego w trosce o kondycję i rozwój człowieka w warunkach wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, a także czynny i świadomy udział w rozwoju regionu i kraju dzięki nabytej wiedzy, profesjonalnym umiejętnościom, potrzebie kształcenia ustawicznego oraz mobilności. 10. Sposób kształtowania efektów kształcenia i programu studiów Efekty kształcenia zostały określone Uchwałą nr 1/06/2012 Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 19 czerwca 2012 r. Program kształcenia został opracowany na podstawie Uchwały Nr 5/12/2013 Senatu WSEiZ w Warszawie z dnia r. w sprawie zmian w uchwale nr 3/12/2011 Senatu WSEiZ z dnia r. w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów WSEiZ w zakresie opracowania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, oraz zgodnie z:: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów ma określonym kierunku i poziomie kształcenia; 2

3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 5 do tego aktu. Opracowując kierunkowe efekty i program kształcenia brano pod uwagę wzorce opublikowane przez instytucje zagraniczne, m.in. Subject Benchmark Statement przygotowany przez brytyjską rządową agencję The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) oraz doświadczenia uczelni polskich i zagranicznych, opinie przedstawicieli pracodawców, wyniki monitorowania karier zawodowych absolwentów oraz sytuację na rynku pracy i rynku usług edukacyjnych. 11. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia Celami kształcenia na studiach I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, łączącego w interdyscyplinarną całość kształcenie z zakresu: informatyki, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, mechaniki i elementów: zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii, socjologii oraz ochrony środowiska, jest przekazanie podstawowej wiedzy, wykształcenie zasadniczych umiejętności oraz wymaganych kompetencji społecznych umożliwiających: - administrowanie i obsługę systemów informatycznych w przemyśle, usługach, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości; - prowadzenie prac wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym; - zarządzanie zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych; - propagowanie wiedzy technicznej i animację kultury medialnej. Zależnie od realizowanej specjalności studenci zyskują poszerzone kompetencje pozwalające na realizację zadań zawodowych w zakresie: - szkolenia, doradztwa i realizacji zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; - wdrażania i stosowania nowoczesnych narzędzi i systemów diagnostyki i naprawy samochodów oraz analizy i optymalizacji ich eksploatacji z wykorzystaniem współczesnych narzędzi elektromechanicznych, technik komputerowych oraz narzędzi informatycznych; - tworzenia, stosowania i zarządzania systemami i aplikacjami multimedialnymi w przemyśle, usługach materialnych (handlu, łączności, transporcie) i niematerialnych (bankowości, opiece społecznej, kulturze i rekreacji). 3

4 Absolwent posiada również umiejętności: - sprawnego posługiwania się piśmiennictwem fachowym oraz aktami prawnymi z zakresu zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów oraz z zakresu działalności gospodarczej, - skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania w warunkach pracy i współdziałania w zespole. Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Edukacja Techniczno- Informatyczna. Szczególnie istotne są stanowiska: - w przemyśle i jego zapleczu badawczym; - usługach z zakresu bankowości, łączności, transportu, napraw, opieki społecznej, kultury i handlu; - administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci studiów I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia i/lub studiach podyplomowych. Absolwenci mają świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy specjalistycznej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych w ramach realizacji koncepcji lifelong learning. 4

5 III. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA I ICH ODNIESIENIE DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH Objaśnienie oznaczeń: K1A (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia, profil - ogólnoakademicki W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności K(po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia T1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia nazwa kierunku studiów: Edukacja Techniczno-Informatyczna poziom kształcenia: I stopień profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol K1A_W01 K1A_W02 K1A_W03 K1A_W04 K1A_W05 K1A_W06 K1A_W07 K1A_W08 K1A_W09 K1A_W10 Kierunkowe efekty kształcenia Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: WIEDZA ma wiedzę umożliwiającą opis i charakterystykę podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w elementach i układach technicznych oraz ich otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów fizycznych i chemicznych ma wiedzę w zakresie matematyki umożliwiającą opis, analizę i rozwiązywanie podstawowych problemów obliczeniowych w zakresie nauk technicznych ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw mechaniki technicznej niezbędną dla prawidłowego rozumienia aspektów mechanicznych procesów zachodzących w elementach i układach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania maszyn i urządzeń ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn; dostosowaną do realizowanej specjalności ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, w zakresie dostosowanym do realizowanej specjalności ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstawowych metod, narzędzi i technik stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technice zna podstawowe materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich i ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o ich wytrzymałości ma podstawową wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej, przydatną do sporządzania dokumentacji technicznej ma elementarną wiedzę z zakresu inżynierii procesowej niezbędną dla prawidłowego rozumienia procesów technicznych ma elementarną wiedzę o procesach produkcyjnych pozwalającą na rozumienie technicznych aspektów wytwarzania Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych T1A_W01 T1A_W01 T1A_W01; T1A_W03 T1A_W03 T1A_W06 T1A_W03; T1A_W07 T1A_W03; T1A_W07 T1A_W02; T1A_W07 T1A_W02 T1A_W02 5

6 K1A_W11 K1A_W12 K1A_W13 K1A_W14 K1A_W K1A_W16 K1A_W17 K1A_W18 K1A_W19 K1A_W20 K1A_W21 K1A_W22 K1A_W23 K1A_U01 K1A_U02 K1A_U03 K1A_U04 ma elementarną wiedzę z zakresu elektrotechniki i elektroniki, umożliwiającą prawidłowe rozumienie nowoczesnych obiektów techniki ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji elementów, układów i systemów technicznych, w zakresie dostosowanym do realizowanej specjalności ma elementarną wiedzę o programowaniu komputerów, w zakresie niezbędnym do rozumienia i stosowania technik komputerowych ma uporządkowaną wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych i technik internetowych, dostosowaną do realizowanej specjalności ma szczegółową wiedzę z zakresu technologii informacyjnej i technik multimedialnych, dostosowaną do realizowanej specjalności ma podstawową wiedzę o trendach i mechanizmach rozwoju nauk technicznych i zastosowań techniki, dostosowaną do realizowanej specjalności ma podstawową wiedzę z zakresu unormowań prawnych dotyczących technicznej działalności inżynierskiej ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomicznych, społecznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych oraz metodycznych kształcenia i rozwijania wiedzy oraz umiejętności technicznych, dostosowaną do realizowanej specjalności zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej ma podstawową wiedzę z zakresu prawa autorskiego i zasad korzystania z zasobów informacji patentowej ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę uzyskaną w ramach realizowanej specjalności UMIEJĘTNOŚCI potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych właściwie dobranych źródeł polsko- i obcojęzycznych, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie potrafi precyzyjnie porozumiewać się w środowisku zawodowym i pozazawodowym przy użyciu różnych technik i form przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem form: werbalnej, pisemnej i graficznej ma umiejętności językowe w zakresie nauk technicznych oraz dziedzin i dyscyplin pokrewnych, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ma umiejętność przygotowania standardowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym poświęconych wybranym szczegółowym zagadnieniom z zakresu nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inżynierskiej T1A_W02; T1A_W05 T1A_W06 T1A_W02; T1A_W07 T1A_W03; T1A_W04; T1A_W05 T1A_W04; T1A_W07 T1A_W05 T1A_W02; T1A_W08 T1A_W02; T1A_W08 T1A_W09 T1A_W02; T1A_W03 T1A_W10 T1A_W10 T1A_W09; T1A_W11 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U06 T1A_U02; T1A_U03; T1A_U04 6

7 K1A_U05 K1A_U06 K1A_U07 K1A_U08 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, typowych dla realizowanej specjalności potrafi ocenić przydatność i na tej podstawie właściwie wybrać rutynowe metody, narzędzia, podstawowe materiały oraz typowe techniki i technologie potrzebne do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, w zakresie typowym dla realizowanej specjalności potrafi zastosować wybrane rutynowe metody (m.in. analityczne, symulacyjne i eksperymentalne), narzędzia oraz typowe techniki i technologie w celu formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla realizowanej specjalności potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, krytycznie interpretować uzyskane wyniki oraz wyciągać i formułować prawidłowe wnioski T1A_U14 T1A_U T1A_U09 T1A_U08 K1A_U09 potrafi przygotować dokumentację realizacji zadania praktycznego, w tym zadania inżynierskiego z zakresu zgodnego z realizowaną specjalnością, oraz opracować i przedstawić krótką prezentację jego wyników z zastosowaniem technologii informatycznych T1A_U03; T1A_U07 K1A_U10 K1A_U11 K1A_U12 K1A_U13 K1A_U14 potrafi dokonać identyfikacji i standardowej analizy zjawisk i czynników wpływających na działanie urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz realizację potrzeb i aspiracji technicznych człowieka, z uwzględnieniem ich wpływu na stan środowiska i zdrowie ludzi potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania oraz oceny istniejących rozwiązań technicznych (w szczególności: urządzeń, obiektów, systemów, procesów, technik, technologii, usług) z myślą o potrzebie ich optymalizacji w warunkach dążenia do nabywania doświadczenia i doskonalenia własnych kompetencji zawodowych potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją, oraz zrealizować używając właściwych metod, technik, technologii i narzędzi proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowy dla realizowanej specjalności potrafi dostrzegać i uwzględniać aspekty systemowe i pozatechniczne w toku formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu zgodnego z realizowaną specjalnością potrafi dobierać i stosować podstawowe narzędzia i techniki zarządzania, w tym zarządzania jakością, niezbędne do pracy w środowisku zawodowym, w zakresie adekwatnym do realizowanej specjalności T1A_U10; T1A_U13 T1A_U13 T1A_U16 T1A_U10 T1A_U11 7

8 K1A_U K1A_U16 K1A_U17 K1A_U18 potrafi stosować i wdrażać w działaniach inżynierskich zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zakresu adekwatnego do realizowanej specjalności ma umiejętność samokształcenia oraz kształcenia innych osób w zakresie dostosowanym do realizowanej specjalności potrafi wykonać pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze zgodne z realizowaną specjalnością, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inżynierskiej T1A_U11 T1A_U12 T1A_U05 T1A_U08; T1A_U09 K1A_K01 K1A_K02 K1A_K03 K1A_K04 K1A_K05 KOMPETENCJE SPOŁECZNE zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i ma świadomość potrzeby uzupełniania wiedzy T1A_K01 specjalistycznej oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych potrafi inspirować, organizować i prowadzić proces kształcenia i rozwijania wiedzy i umiejętności innych osób w zakresie dostosowanym T1A_K01 do realizowanej specjalności potrafi w sposób zrozumiały, dostosowany do wiedzy i doświadczenia odbiorcy, formułować i przekazywać informacje i opinie dotyczące osiągnięć techniki oraz pozatechnicznych aspektów działalności T1A_K07 inżynierskiej z wykorzystaniem zróżnicowanych środków przekazu, w poczuciu społecznej roli absolwenta uczelni technicznej potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, określając priorytety T1A_K03; służące realizacji zadań własnych i zadań zespołu, w poczuciu T1A_K04 odpowiedzialności za pracę własną oraz wyniki działań wspólnych ma świadomość odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności inżynierskiej opartej na profesjonalizmie, poszanowaniu prawa, zasad etyki zawodowej i norm społecznych oraz rozumieniu ryzyka i umiejętności oceny T1A_K02 skutków wykonywanej działalności zawodowej, z uwzględnieniem odpowiedzialności za stan środowiska K1A_K06 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera T1A_K05 K1A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy T1A_K06 8

9 IV. PROGRAM STUDIÓW 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Liczba semestrów: 7 3. Moduły kształcenia Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia moduły kształcenia rozumiane są jako: - przedmioty obejmujące wszystkie formy zajęć prowadzonych pod jedną nazwą na jednym lub wielu semestrach, w tym praktyka zawodowa, seminarium dyplomowe i praca dyplomowa. Wyniki kształcenia uzyskane na danym semestrze przy realizacji poszczególnych form zajęć, oceniane są odrębnie. Aby uzyskać punkty ECTS, przypisane danemu przedmiotowi na danym semestrze, należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich form zajęć tego przedmiotu i semestru; - specjalności czyli moduły specjalnościowe o charakterze wybieralnym (obieralnym), składające się z określonej w planie studiów liczby przedmiotów specjalnościowych. Przedmiotom przypisane zostały zakładane efekty kształcenia, zgodnie z obszarowymi efektami kształcenia, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotom przypisano punkty ECTS, odpowiadające nakładom pracy studenta, uwzględniając zarówno zajęcia organizowane przez Uczelnię, jak i jego indywidualną pracę. Przyjęto, że 1 punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 godzin pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta. Szczegółowy opis przedmiotów, wraz z przypisaniem do każdego z nich liczby punktów ECTS, zakładanych efektów kształcenia oraz określeniem sposobu ich weryfikacji, zawarty jest w Kartach Przedmiotów. Program kształcenia zakłada realizację zajęć z zakresu języka angielskiego, który będzie realizowany częściowo przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość (e-learning). 9

10 4. Formy realizacji modułów kształcenia (przedmiotów) Dopuszczono następujące formy realizacji przedmiotów: a. wykład, b. ćwiczenia: - audytoryjne, w tym seminaria dyplomowe i lektoraty języków obcych, - projektowe, - laboratoryjne i terenowe, c. praktyki zawodowe. Wykłady mają na celu przede wszystkim przekazywanie wiedzy, w mniejszym zakresie kształtowanie umiejętności i kompetencji. Część modułów kształcenia realizowanych w formie wykładów ma formę interaktywną. Ćwiczenia audytoryjne mają na celu przede wszystkim kształtowanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji w wyniku rozwiązywania zadań praktycznych, samodzielne konstruowanie wypowiedzi oraz udział w dyskusji. Ćwiczenia audytoryjne są interaktywną formą zajęć. Seminaria dyplomowe, jako szczególna forma ćwiczeń audytoryjnych, mają na celu przekazanie umiejętności komponowania pracy dyplomowej, pozyskiwania informacji ze źródeł (literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych) i ich dokumentowania oraz posługiwania się metodami analizy danych odpowiednimi dla kierunku i specjalności/specjalizacji studiów. Ponadto seminaria dyplomowe powinny kształtować umiejętności w zakresie integrowania uzyskanych informacji, dokonywania ich interpretacji, a także wnioskowania oraz formułowania i uzasadniania opinii. Powinny również kształtować umiejętność prezentowania samodzielnie zbudowanych tez i wniosków. Ćwiczenia projektowe mają na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych i obliczeniowych na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe mają na celu przekazanie umiejętności realizowania zadań o charakterze badawczym lub związanym z praktyką gospodarczą oraz umiejętności dokonywania analizy wyników i przebiegu realizowanych zadań. Praktyki zawodowe mają na celu weryfikację zdobytej wiedzy z praktyką gospodarczą oraz zastosowanie zdobytych umiejętności i kompetencji społecznych. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie efekty kierunkowe realizowane są przez więcej niż jedną formę realizacji przedmiotu. 10

11 11

12 5. Opis proponowanych specjalności Program kształcenia obejmuje trzy specjalności realizowane w trybie modułów specjalnościowych obieralnych: Edukacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, której absolwenci mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na nauczanie szkolenie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w przedsiębiorstwach, administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach edukacyjnych. Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów, której absolwenci mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na wdrażanie i stosowanie nowoczesnych narzędzi i systemów diagnostyki i naprawy samochodów oraz analizę i optymalizację ich eksploatacji z wykorzystaniem współczesnych narzędzi elektromechanicznych, technik komputerowych oraz narzędzi informatycznych. Multimedia w Społeczeństwie Informacyjnym, której absolwenci mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na fachowy udział w tworzeniu, stosowaniu i zarządzaniu systemami i aplikacjami multimedialnymi w przemyśle, usługach materialnych (handlu, łączności, transporcie) i niematerialnych (bankowości, edukacji, opiece społecznej, kulturze i rekreacji). Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów ww. specjalności scharakteryzowane ogólnie w punkcie II Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Integralną częścią programu kształcenia są studenckie praktyki zawodowe, które stanowią weryfikację i uzupełnienie wiedzy oraz możliwość zastosowania nabytych umiejętności i kwalifikacji. Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych przewiduje na studiach pierwszego stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna praktyki zawodowe w ogólnym wymiarze 6 tygodni (240 godzin) realizowane w następujących semestrach i wymiarach: semestr IV semestr VI w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) po zakończeniu zajęć dydaktycznych nie później niż do 30 września w wymiarze 2 tygodni (80 godzin) nie później niż do 30 września W uzasadnionych przypadkach student, za zgodą Dziekana, może odbyć praktyki w innym, nie kolidującym z tokiem studiów terminie. Praktyka realizowana w IV semestrze studiów ma charakter podstawowej kierunkowej praktyki zawodowej, zaś praktyka realizowana w semestrze VI ma charakter praktyki dyplomowej, 12

13 realizowanej w ścisłym powiązaniu z realizowaną przez studenta tematyką pracy dyplomowej. Praktyka stanowi w planie studiów moduł o symbolu/numerze E 085 Studenci, zależnie od wybranej specjalności, odbywają praktykę zawodową w: - przemyśle i jego zapleczu badawczym; - usługach z zakresu bankowości, łączności, transportu, napraw, opieki społecznej, kultury i handlu; - administracji państwowej i samorządowej. Student zamierzający odbywać praktykę w zakładzie pracy wybranym spośród ofert miejsc realizacji praktyk w Warszawie przedłożonych przez Wydział, dokonuje wyboru miejsca praktyki przez wypełnienie Kwestionariusza Praktyki i złożenie go w Dziekanacie Wydziału we wskazanym terminie. Odbywanie praktyki w zakładzie pracy indywidualnie wskazanym przez studenta, poza ofertą praktyk przedstawianą przez Wydział jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: - uzyskanie pisemnej zgody na odbycie praktyki ze strony zakładu pracy; - uzyskanie zgody Dziekana Wydziału. Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres odbywania praktyki. W okresie odbywania praktyki student ma obowiązek czynnego udziału w pracach zakładu, w którym odbywa praktykę oraz zapoznana się z zagadnieniami dotyczącymi jego organizacji i funkcjonowania. Po zakończeniu odbywania praktyki student przystępuje do zaliczenia praktyki przed Komisją ds. praktyk studenckich, przedkładając Dziennik Praktyk oraz Zaświadczenie o Odbyciu Praktyki. Dziekan może podjąć decyzję o zaliczeniu studentowi na poczet całości lub części praktyki pracy wykonywanej przez studenta na terytorium Polski lub za granicą, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w tym również umowy współpracy z wolontariuszem, jeśli miejsce i charakter pracy spełnia wymagania stawiane praktyce na kierunku studiów Edukacja Techniczno- Informatyczna. Do podania o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki student zobowiązany jest dołączyć opatrzone podpisem i pieczęcią pracodawcy dokumenty potwierdzające okres, charakter i miejsce pracy zawodowej oraz charakterystykę doświadczenia zawodowego w zakresie zgodnym z kierunkiem studiów oraz specjalnością. 13

14 7. Sposoby weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia Efekty kształcenia osiągane przez studenta w toku studiów poddawane są regularnej weryfikacji, a sposoby weryfikacji ich osiągania dostosowane są do rodzaju efektów kształcenia. W Kartach Przedmiotów kształcenia wprowadzono rozróżnienie między formą zaliczenia a sposobami weryfikacji osiągania efektów kształcenia. Forma zaliczenia przedmiotów rozumiana jest jako zaliczenie i/lub egzamin, i jest podana dla każdego przedmiotu zarówno w Karcie Przedmiotu, jak i w Planie Studiów. Sposoby weryfikacji osiągania efektów kształcenia dotyczą narzędzi stosowanych do przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia. Przypisanie danej formie realizacji przedmiotu konkretnego typu efektów kształcenia jest ściśle związane z możliwością i sposobem weryfikacji osiągnięcia danego efektu. Przyjęto następujące narzędzia weryfikacji efektów kształcenia: - sprawdzian ustny, polegający na omówieniu zagadnień problemowych, - sprawdzian pisemny, polegający na rozwiązaniu zagadnień problemowych, - sprawdzian testowy otwarty, - sprawdzian testowy zamknięty (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), - indywidualne i zespołowe prace np. prezentacje, projekty, - indywidualne i zespołowe zadania praktyczne, - sprawozdania z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych, - aktywny udział w zajęciach, dyskusji. Dla wszystkich efektów kierunkowych dopuszcza się możliwość ich weryfikacji za pomocą więcej niż jednego narzędzia. Przygotowując program kształcenia uwzględniono możliwości osiągnięcia każdego z efektów kształcenia przez przeciętnego studenta, w czasie przeznaczonym na realizację danego przedmiotu. Dołożono starań, aby obciążenie studenta zostało oszacowane w sposób realny, a przewidziana dla danego przedmiotu liczba punktów ECTS była adekwatna do tego obciążenia. Z powyższych powodów w przypadku wykładów przeważają efekty związane z wiedzą, w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, seminariów, ćwiczeń projektowych, laboratoryjnych czy terenowych przeważają efekty kształcenia związane z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Narzędzia weryfikacji efektów kształcenia zostały przedstawione w Kartach Przedmiotów. Weryfikacji osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia dokonuje się również poprzez analizę wystawianych ocen, wielkości i przyczyn odsiewu oraz analizę wyników egzaminów dyplomowych. Ponadto, w proces weryfikacji zaangażowani zostaną studenci, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni (m.in. za pośrednictwem Samorządu Studentów WSEiZ) będą wyrażać opinie o osiąganiu zakładanych efektów kształcenia. 14

15 System weryfikacji zakładanych efektów kształcenia uzupełnia obowiązek przygotowania przez Dziekana Wydziału Ekologii, po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów, raportu dotyczącego oceny efektów kształcenia osiąganych przez studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Raport ten stanowić będzie jeden z fundamentów doskonalenia programów kształcenia. 8. Plan studiów stacjonarnych i/lub niestacjonarnych Na kolejnych stronach przedstawiono kolejno plan studiów stacjonarnych i plan studiów niestacjonarnych kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna z uwzględnieniem specjalności.

16 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/20 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) stacjonarne WARSZAWIE Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem ECTS S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P PRZEDMIOTY WSPÓLNE E 000 S Wychowanie fizyczne I,II E 001 S Język angielski I,II,III,IV (4x2) E 002 S Technologia informacyjna 30 3 E 003 S Materiałoznawstwo E E 004 S Podstawy zarządzania E E 005 S Mikroekonomia E E 006 S Matematyka I,II,III (442) 30 E E 30 E 007 S Psychologia I, II (41) 30 E 008 S Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia 30 2 E 009 S Chemia ogólna i analityczna 45 5 E E 010 S Mechanika ogólna E E 011 S Makroekonomia E E 012 S Grafika inżynierska (32) E E 013 S Wytrzymałość materiałów (31) 30 E 014 S Chemia organiczna i fizyczna 45 4 E E 0 S Informatyka i systemy informatyczne 45 3 E E 016 S Fizyka (32) 30 E 30 E 017 S Socjologia środowiska 1 E 018 S Inżynieria procesowa 30 2 E 019 S Projektowanie inżynierskie E 020 S Zarządzanie środowiskowe E 021 S Techniki multimedialną I, II (35) 30 E 30 E E 022 S Programowanie komputerów E 023 S Filozofia przyrody 1 Komputerowe wspomaganie w technice i E 024 S nowoczesne techniki informacyjne L 16

17 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/20 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) stacjonarne WARSZAWIE Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem ECTS S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L PRZEDMIOTY WSPÓLNE E 025 S Metrologia E 026 S Sieci komputerowe i techniki internetowe E 027 S Bazy danych E 028 S Projektowanie w środowisku graficznym E 029 S Akustyka procesu produkcyjnego 30 2 E 030 S Projektowanie systemów informatycznych E 031 S Procesy produkcyjne E 30 E 032 S Elektrotechnika i elektronika E 30 Prakty ki (6 ty godni = 4 ty g 2 ty g.) 6 (42) 4 ty godnie 2 ty godnie Liczba godzin z przedmiotów w spólnych dla w szystkich specjalności Liczba egzaminów z przedmiotów w spólnych dla w szystkich specjalności Liczba godzin z przedmiotów w spólnych dla w szystkich specjalności

18 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/20 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) stacjonarne WARSZAWIE Moduł specjalnościowy obieralny Specjalność: Edukacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (EBHP) 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem ECTS S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE E 033 S Prawna ochrona pracy E 034 S Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna E 035 S Fizjologia pracy i higiena przemysłowa E 036 S Organizacja i metody pracy służb BHP E E 037 S Prawo gospodarcze E E 038 S Komunikacja interpersonalna E 039 S Bezpieczeństwo i higiena pracy I, II (42) E E E 040 S Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E E 041 S Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo E 042 S Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy E 043 S Pedagogika E 044 S Ochrona środowiska E 045 S Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych E 046 S Psychologia pracy E 047 S Emisja głosu E 048 S Ocena ryzyka zawodowego E E 049 S Dydaktyka techniki i informatyki E 30 E 050 S Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy E 051 S Seminarium dyplomowe (24) E 052 S Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej (inżynierskiej) (213) 50d 330d Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych 662 Liczba egzaminów z przedmiotów specjalnościow ych Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych Liczba ECTS z przedmiotów specjalnościow ych 77 0 Liczba godzin ogółem Liczba egzaminów ogółem 23 Liczba godzin ogółem Liczba ECTS ogółem

19 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/20 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) stacjonarne WARSZAWIE Moduł specjalnościowy obieralny Specjalność: Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów (DES) 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem ECTS S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE E 053 S Termodynamika i teoria silników E 054 S Budowa samochodów E 055 S Teoria ruchu samochodu E 056 S Eksploatacja samochodów E E 037 S Prawo gospodarcze E E 038 S Komunikacja interpersonalna E 057 S Diagnostyka samochodów E E 058 S Technologia montażu samochodów E 059 S Niezawodność i bezpieczeństwo samochodów E 042 S Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy E 043 S Pedagogika E 060 S Serwisowanie samochodów E 30 E 061 S Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan E 046 S Psychologia pracy E 047 S Emisja głosu Systemy pomiarów geometrycznych karoserii E 062 S samochodowych E E 049 S Dydaktyka techniki i informatyki E 30 E 050 S Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy E 051 S Seminarium dyplomowe (24) Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej 2 5 E 052 S (inżynierskiej) (213) 50d 330d Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych 742 Liczba egzaminów z przedmiotów specjalnościow ych 6 Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych 742 Liczba ECTS z przedmiotów specjalnościow ych 77 0 Liczba godzin ogółem Liczba ECTS ogółem Liczba egzaminów ogółem 22 Liczba godzin ogółem

20 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/20 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) stacjonarne WARSZAWIE Moduł specjalnościowy obieralny Specjalność: Multimedia w Społeczeństwie Informacyjnym (MSI) 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem ECTS S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE E 072 S Marketing internetowy E 074 S Podstawy fotografii E 070 S Bezpieczeństwo systemów informatycznych E E 069 S Programowanie w Internecie E 063 S Podstawy grafiki komputerowej E 037 S Prawo gospodarcze E E 038 S Komunikacja interpersonalna E 067 S Grafika komputerowa I, II (24) 45 E 30 E 068 S Systemy baz danych E 043 S Pedagogika E 071S Analiza systemów informatycznych E 066 S Administracja serwerami internetowymi E 064 S Podstawy poligrafii E 065 S Programowanie gier komputerowych E E 073 S Promocja w internecie E 047 S Emisja głosu E 049 S Dydaktyka techniki i informatyki E 30 E 075 S Dydaktyka multimedialna E 051 S Seminarium dyplomowe (24) Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej 2 5 E 052 S (inżynierskiej) (213) 50d 330d Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych 772 Liczba egzaminów z przedmiotów specjalnościow ych Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych Liczba ECTS z przedmiotów specjalnościow ych 77 0 Liczba godzin ogółem Liczba egzaminów ogółem 21 Liczba godzin ogółem Liczba ECTS ogółem

21 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/20 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) niestacjonarne WARSZAWIE Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem ECTS S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L PRZEDMIOTY WSPÓLNE E 000 N Wychowanie fizyczne I,II 60f 60f 0f 30f 30f E 001 N Język angielski I,II,III,IV (4x2) E 002 N Technologia informacyjna 30 3 E 003 N Materiałoznawstwo E 10 E 004 N Podstawy zarządzania E E 005 N Mikroekonomia E 10 E 006 N Matematyka I, II, III E 30 E E 007 N Psychologia I, II (442) (41) 30 E 008 N Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia E 009 N Chemia ogólna i analityczna 45 5 E E 010 N Mechanika ogólna E E 011 N Makroekonomia E 10 E 012 N Grafika inżynierska (32) 10 E E 013 N Wytrzymałość materiałów 45 4 (31) E 014 N Chemia organiczna i fizyczna 30 4 E E 0 N Informatyka i systemy informatyczne 45 3 E E 016 N Fizyka (32) E 30 E 017 N Socjologia środowiska 1 E 018 N Inżynieria procesowa 30 2 E 019 N Projektowanie inżynierskie 30 4 E 020 N Zarządzanie środowiskowe E 021 N Techniki multimedialne I, II (35) E E E 022 N Programowanie komputerów E 023 N Filozofia przyrody 1 Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne E 024 N techniki informacyjne E 025 N Metrologia E 026 N Sieci komputerowe i techniki internetowe 30 2 E 027 N Bazy danych E 028 N Projektowanie w środowisku graficznym E 029 N Akustyka procesu produkcyjnego E 030 N Projektowanie systemów informatycznych E 031 N Procesy produkcyjne 45 3 E E 032 N Elektrotechnika i elektronika E Prakty ki (6 ty godni = 4 ty g 2 ty g.) Liczba godzin z przedmiotów w spólnych dla w szystkich specjalności Liczba egzaminów z przedmiotów w spólnych dla w szystkich specjalności Liczba godzin z przedmiotów w spólnych dla w szystkich specjalności Liczba ECTS z przedmiotów w spólnych dla w szystkich specjalności (42) ty godnie ty godnie

22 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/20 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) niestacjonarne WARSZAWIE Moduł specjalnościowy obieralny Specjalność: Edukacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (EBHP) 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem ECTS S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE E 033 N Prawna ochrona pracy E 034 N Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna E 035 N Fizjologia pracy i higiena przemysłowa E 036 N Organizacja i metody pracy służb BHP E E 037 N Prawo gospodarcze E E 038 N Komunikacja interpersonalna E 039 N Bezpieczeństwo i higiena pracy I, II (42) E E E 040 N Wypadki przy pracy i choroby zawodowe E E 041 N Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo E 042 N Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy E 043 N Pedagogika E 044 N Ochrona środowiska E 045 N Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych E 046 N Psychologia pracy E 047 N Emisja głosu E 048 N Ocena ryzyka zawodowego E E 049 N Dydaktyka techniki i informatyki E 30 E 050 N Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy E 051 N Seminarium dyplomowe (24) Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej 2 5 E 052 N (inżynierskiej) (213) 50d 330d Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych 492 Liczba egzaminów z przedmiotów specjalnościow ych 7 Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych Liczba ECTS z przedmiotów specjalnościow ych Liczba godzin ogółem 1862 Liczba egzaminów ogółem 23 Liczba ECTS ogółem Liczba godzin ogółem

23 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/20 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) niestacjonarne WARSZAWIE Moduł specjalnościowy obieralny Specjalność: Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów (DES) 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem ECTS Nazwy przedmiotów S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE E 053 N Termodynamika i teoria silników E 054 N Budowa samochodów E 055 N Teoria ruchu samochodu E 056 N Eksploatacja samochodów E E 037 N Prawo gospodarcze E E 038 N Komunikacja interpersonalna E 057 N Diagnostyka samochodów E E 058 N Technologia montażu samochodów E 059 N Niezawodność i bezpieczeństwo samochodów E 042 N Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy E 043 N Pedagogika E 060 N Serwisowanie samochodów E E 061 N Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan E 046 N Psychologia pracy E 047 N Emisja głosu Systemy pomiarów geometrycznych karoserii E 062 N samochodowych E E 049 N Dydaktyka techniki i informatyki E 30 E 050 N Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy E 051 N Seminarium dyplomowe (24) Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej 2 5 E 052 N (inżynierskiej) (213) 50d 330d Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych 477 Liczba egzaminów z przedmiotów specjalnościow ych Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych Liczba ECTS z przedmiotów specjalnościow ych 77 0 Liczba godzin ogółem Liczba egzaminów ogółem 22 Liczba godzin ogółem Liczba ECTS ogółem

24 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/20 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna (ETI) niestacjonarne WARSZAWIE Moduł specjalnościowy obieralny Specjalność: Multimedia w Społeczeństwie Informacyjnym (MSI) 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem ECTS Nazwy przedmiotów S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE E 072 N Marketing internetowy E 074 N Podstawy fotografii E 070 N Bezpieczeństwo systemów informatycznych E E 069 N Programowanie w Internecie E 063 N Podstawy grafiki komputerowej E 037 N Prawo gospodarcze E E 038 N Komunikacja interpersonalna E 067 N Grafika komputerowa I, II (24) E 068 N Systemy baz danych E E 043 N Pedagogika E 071 N Analiza systemów informatycznych E 066 N Administracja serwerami internetowymi E 064 N Podstawy poligrafii E 065 N Programowanie gier komputerowych E E 073 N Promocja w internecie E 047 N Emisja głosu E 049 N Dydaktyka techniki i informatyki E 30 E 075 N Dydaktyka multimedialna E 051 N Seminarium dyplomowe (24) Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej 2 5 E 052 N (inżynierskiej) (213) 50d 330d Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych 532 Liczba egzaminów z przedmiotów specjalnościow ych Liczba godzin z przedmiotów specjalnościowych Liczba ECTS z przedmiotów specjalnościow ych Liczba godzin ogółem 1902 Liczba egzaminów ogółem 21 Liczba godzin ogółem 1902 Liczba ECTS ogółem

25 9. Macierz efektów kształcenia Poniżej zamieszczono macierz przedstawiającą pokrycie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim przez przedmioty i obieralne moduły specjalnościowe oferowane w ramach programu kształcenia i planu studiów na Wydziale Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W poniższej tabeli przedstawiono: - przedmioty i moduły specjalnościowe obieralne umożliwiające realizację poszczególnych kierunkowych efektów kształcenia; - kierunkowe efekty kształcenia wynikające z realizacji poszczególnych przedmiotów i modułów specjalnościowych obieralnych, zgodnie z wykazanymi w Planie Studiów formami zajęć. W Kartach Przedmiotów zdefiniowane są szczegółowo efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji. Stopień pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez przedmiot wyrażony został symbolami,,. 25

26 E 000 E 001 E 002 E 003 E 004 E 005 E 006 E 007 E 008 E 009 E 010 E 011 E 012 E 013 E 014 E 0 E 016 E 017 E 018 E 019 E 020 E 021 E 022 E 023 E 024 E 025 E 026 E 027 E 028 E 029 E 030 E 031 E 032 E 085 od M 033 do M 084 Wychowanie fizyczne I,II Język angielski I,II,III,IV Technologia informacyjna Materiałoznawstwo Podstawy zarządzania Mikroekonomia Matematyka I,II,III Psychologia I, II Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia Chemia ogólna i analityczna Mechanika ogólna Makroekonomia Grafika inżynierska Wytrzymałość materiałów Chemia organiczna i fizyczna Informatyka i systemy informatyczne Fizyka Socjologia środowiska Inżynieria procesowa Projektowanie inżynierskie Zarządzanie środowiskowe Techniki multimedialne I, II Programowanie komputerów Filozofia przyrody Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informacyjne Metrologia Sieci komputerowe i techniki internetowe Bazy danych Projektowanie w środowisku graficznym Akustyka procesu produkcyjnego Projektowanie systemów informatycznych Procesy produkcyjne Elektrotechnika i elektronika Praktyka zawodowa Edukacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów Multimedia w Społeczeństwie Informacyjnym MODUŁY / PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Moduły specjalnościowe obieralne KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA K1A_W01 K1A_W02 K1A_W03 K1A_W04 26

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów inżynieria oraz określenia dla niego efektów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII nazwa kierunku studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu Załącznik 5 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r. Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2013/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2013 r.

Uchwała Nr 4/2013/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2013 r. Uchwała Nr 4/2013/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku inżynieria produkcji, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny 1. Opis efektów na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny Na planowanym do uruchomienia kierunku studiów: logistyka, studia II stopnia, o profilu praktycznym szczegółowe efekty (tabela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 06/07 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Gdynia, maj 2012 r. SPIS TRESCI Strona I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ROFIL PRAKTYCZNY.. 2 1.

Bardziej szczegółowo

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK TECHNICZNYCH

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK TECHNICZNYCH ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] Nazwa Wydziału: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Nazwa kierunku studiów: gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 585/01/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Efekty kształcenia dla kierunku: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Efekty kształcenia dla kierunku: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji poziom kształcenia: studia I stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, r.)

KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, r.) KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, 29-05-2015 r.) I. PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, dotyczące warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia zawierające programy studiów, w tym

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 12 do uchwały nr 437/ 06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Inżynieria bezpieczeństwa poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Załącznik do uchwały Nr /2016 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 19 lutego 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Techniczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 205/206 I. JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału Załącznik nr 2 do Uchwały nr 518/06/2015 Senatu UR OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału 28.05.2015 Nazwa kierunku: architektura krajobrazu Poziom :

Bardziej szczegółowo