Roczny plan pracy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie W centrum uwagi - część 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny plan pracy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie W centrum uwagi - część 1"

Transkrypt

1 Roczny plan pracy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie W centrum uwagi - część Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. Temat lekcji Zagadnienia Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania wykraczające (ocena celująca) Liczba godzin Zapoznanie z programem nauczania, PSO. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne anomia konflikty społeczne rozwiązywanie konfliktów społecznych terminów: zbiorowość, stosunki społeczne, społeczność, społeczeństwo, norma, instytucja, konflikt społeczny rodzaje norm społecznych wymienia przykłady instytucji społecznych podaje źródła konfliktów społecznych terminów: socjologia, więź, zależność, działanie społeczne, para, krąg społeczny, publiczność, wspólnota, wartości, konformizm formy życia społecznego wymienia i opisuje formy zbiorowości omawia rodzaje norm społecznych opisuje funkcje norm społecznych przykłady instytucji społecznych podaje elementy terminów: zbiór społeczny, styczność przestrzenna, styczność, sankcje, anomia wymienia i opisuje rodzaje więzi społecznych zadania instytucji społecznych opisuje przyczyny, przejawy i skutki anomii omawia sposoby rozwiązywania konfliktów terminów: socjologia ogólna, socjologia szczegółowa, łączność psychiczna, innowacja, rytualizm, wycofanie, bunt, alienacja wpływ poglądów Augusta Comte a, Herberta Spencera, Emila Durkheima, Maxa Webera na badania socjologiczne fazy konfliktu społecznego. sposoby rozwiązywania konfliktów

2 Socjalizacja i kontrola Grupy społeczne Rodzina socjalizacja pierwotna i wtórna modele socjalizacji czynniki socjalizacji kontrola stygmatyzacja resocjalizacja podział grup społecznych, czynniki grupotwórcze cechy grupy społecznej pozycja i rola status społeczny grupy odniesienia rodzina w ujęciu historycznym i współczesnym cechy współczesnej rodziny modele rodziny nowe formy rodziny funkcje rodziny terminów: wychowanie, socjalizacja, uspołecznienie uzasadnia, dlaczego człowiek jest istotą społeczną tłumaczy, jaki wpływ na człowieka ma kontrola terminów: grupa, interakcja wymienia cechy grupy społecznej omawia funkcjonowanie małej grupy społecznej terminu: rodzina wymienia cechy współczesnej rodziny konfliktów społecznych terminów: natura ludzka, socjalizacja pierwotna, socjalizacja wtórna, porządek społeczny, kontrola, resocjalizacja etapy socjalizacji wymienia czynniki socjalizacji opisuje formy i środki kontroli społecznej terminów: piramida Maslowa, pozycja, rola, status społeczny rodzaje grup społecznych opisuje klasyfikację potrzeb według Abrahama Maslowa terminów: konkubinat, związek partnerski omawia cechy współczesnej rodziny nowe formy rodziny opisuje sytuację współczesnej rodziny w terminów: dewiacja, stygmatyzacja różne modele socjalizacji opisuje czynniki socjalizacji omawia teorię stygmatyzacji społecznej tłumaczy, na czym polega proces resocjalizacji terminów: kategoria statystyczna, kategoria socjologiczna, kategoria, grupy odniesienia wymienia czynniki grupotwórcze omawia rodzaje ról społecznych i ich wpływ na funkcjonowanie grupy społecznej opisuje różne style kierowania grupą i opisuje charakter i formy rodziny na przestrzeni wieków funkcje rodziny i sposoby ich realizacji przez rodziny współczesne omawia postawy rodzicielskie porównuje różne modele socjalizacji opisuje typy socjalizacji omawia mechanizmy procesów socjalizacyjnych wyjaśnia wpływ liczebności, interakcji i więzi społecznych, celów, wartości i norm oraz poczucia odrębności i wspólnoty na sposób funkcjonowania grupy społecznej grupy odniesienia i omawia ich wpływ na społeczne funkcjonowanie jednostki modele rodziny ze względu na typ małżeństwa, wielkość, podział władzy i miejsce zamieszkania wpływ czynników socjalizacji na przystosowanie młodych ludzi do funkcjonowania w zbiorowości skutki stygmatyzacji społecznej skutki resocjalizacji różne style kierowania grupą porównuje tradycyjny model rodziny ze współczesnym różne postawy rodzicielskie sytuację współczesnej rodziny w

3 Podziały społeczne Problemy życia społecznego w Zmiana zróżnicowanie społeczne struktura i warstwa ruchliwość nierówności społeczne wykluczenie społeczne problem bezrobocia sytuacja niepełnosprawnych perspektywy ludzi młodych przyczyny zmian społecznych reakcje na zmiany społeczne typy społeczeństw społeczeństwo terminów: struktura, klasa, warstwa przyczyny zróżnicowania społecznego terminu: bezrobocie przyczyny i skutki bezrobocia terminów: zmiana, rewolucja, reformy omawia przyczyny i skutki zmian terminów: stratyfikacja, system klasowy, system warstwowy, struktura klasowo warstwowa, struktura społecznozawodowa, ruchliwość opisuje różne rodzaje stratyfikacji społecznej omawia przyczyny, przejawy i skutki nierówności społecznych terminów: wykluczenie społeczne, polityka omawia sposoby zwalczania bezrobocia główne problemy społeczne w i omawia możliwości ich rozwiązania terminów: proces społeczny, rozwój społeczny, regres społeczny, postęp społeczny, ruch terminów: system kastowy, ruchliwość pozioma, ruchliwość pionowa, awans, degradacja porównuje różne rodzaje stratyfikacji społecznej omawia procesy społeczne, które mają wpływ na trwałość i stabilność stratyfikacji społecznej różne rodzaje struktury społecznej wymienia przyczyny i rodzaje ruchliwości społecznej rodzaje bezrobocia omawia przyczyny i przejawy wykluczenia społecznego i ocenia sytuację niepełnosprawnych w omawia problemy i ocenia perspektywy ludzi młodych w terminów: transformacja ustrojowa, ruch radykalny, ruch reformatorski, ruch emancypacyjny terminów: kooptacja, zasada kumulatywnych korzyści opisuje i porównuje strukturę polskiego czasów PRL i współcześnie opisuje następstwa wykluczenia społecznego omawia instrumenty aktywnej polityki społecznej terminów: dyfuzja, feminizm, ruch niepodległościowy non-violence, ruch praw obywatelskich społeczne skutki nierówności społecznych perspektywy ludzi młodych w ruchy społeczne na przykładzie ruchu kobiet, ruchu niepodległościo

4 współczesne formy zmian społecznych: rewolucja i reformy ruchy społeczne ruch kobiet ruch niepodległościowy ruch praw obywatelskich społecznych społeczny społeczeństwo współczesne omawia istotę i złożoność ruchów społecznych omawia sposoby i formy zmian społecznych oraz ocenia ich wpływ na jednostkę i społeczeństwo opisuje reakcje na zmiany społeczne wymienia i charakteryzuje typy społeczeństw ruchy społeczne na przykładzie ruchu kobiet, ruchu niepodległościowego i ruchu praw obywatelskich wego i ruchu praw obywatelskich Naród i mniejszości narodowe Procesy narodowości owe i społeczne czynniki narodotwórcze koncepcje narodu tożsamość narodowa postawy wobec ojczyzny i narodu szowinizm rasizm antysemityzm mniejszości narodowe i etniczne w sytuacja prawna mniejszości etnicznych i narodowych integracja narodów w świecie zachodnim charakterystyka konfliktów między narodami konflikty na świecie polityka państw wobec imigrantów integracja kulturowa i terminów: naród, symbole narodowe, patriotyzm wymienia czynniki narodotwórcze terminu: integracja omawia przyczyny i przejawy konfliktów między narodami terminów: świadomość narodowa, kosmopolityzm, rasizm, antysemityzm, nacjonalizm, mniejszość narodowa, mniejszość etniczna czynniki narodotwórcze opisuje postawy wobec ojczyzny i narodu mniejszości narodowe i etniczne w terminów: migracja, imigrant omawia przyczyny i przejawy integracji w świecie zachodnim politykę państw wobec imigrantów przeszkody w procesie integracji imigrantów w terminów: tożsamość narodowa, asymilacja, ksenofobia, szowinizm, wielokulturowość opisuje koncepcję etniczno-kulturową i polityczną tworzenia się narodu negatywne postawy związane z postrzeganiem narodu sytuację prawną mniejszości narodowych i etnicznych w terminów: integracja kulturowa, repatriant, uchodźca omawia konflikty etniczne na przykładzie Hiszpanii i byłej Jugosławii problem imigrantów w terminu: rekulturacja poglądy Johanna G. Herdera i Romana Dmowskiego na genezę wyjaśnia przyczyny, przejawy i skutki zanikania tożsamości narodowej omawia wybrane unie regionalne świata wymienia przykłady ważniejszych konfliktów, wojen i aktów terrorystycznych na świecie postawy wobec ojczyzny i narodu negatywne postawy związane z postrzeganiem narodu politykę państw wobec imigrantów problem imigrantów w

5 Powtórzenie wiadomości: Społeczeńst wo. Praca klasowa: Społeczeńst wo. Instytucja polityka integracji imigranci w definicja procesy państwowotwórcze geneza współczesne funkcje cechy prawomocność władzy państwo a naród terminów: państwo, władza wymienia cechy Europie wyjaśnia, na czym polega proces państwowotwórczy cechy opisuje funkcje tłumaczy, na czym polega prawomocność władzy terminu: legitymizacja różne koncepcje definicji tłumaczy, na czym polega zasada samostanowienia narodów opisuje firmy legitymizacji władzy i porównuje teorie dotyczące genezy wpływ zasady samostanowieni a narodów na kształtowanie się współczesnej Europy Obywatel i obywatelstw o wzorce obywatelstwa nabywanie i zrzekanie się obywatelstwa obywatelstwo a narodowość prawa i obowiązki obywatela polskiego obywatelstwo unijne obywatelskie nieposłuszeństwo obywatelskość terminów: obywatelstwo, narodowość prawa i obowiązki obywatela w świetle Konstytucji RP terminów: prawo krwi, prawo ziemi omawia zasady nabywania i zrzekania się obywatelstwa polskiego porównuje cechy obywatelstwa z wyznacznikami narodowości wymienia uprawnienia wynikające z posiadania obywatelstwa unijnego terminów: obywatelskość, cnota obywatelska określa dokonania postaci: Henry ego Davida Thoreau, Martina Lutera Kinga, Mahatmy Gandhiego opisuje i porównuje wzorce obywatelstwa na przestrzeni dziejów postawę nieposłuszeństwa omawia uznany kanon cnot obywatelskich historyczne i współczesne przykłady nieposłuszeństwa postawę nieposłuszeństw a

6 Polityka i kultura polityczna polityka interpretacja pojęcia politycy przywódcy polityczni mężowie stanu polityka a moralność kultura polityczna typy kultury politycznej terminu: polityka różne interpretacje pojęcia polityki terminu: przywódca polityczny opisuje cechy przywódców politycznych wyjaśnia zależności między polityką a moralnością terminów: mąż stanu, kultura polityczna opisuje proces kreowania przywódców politycznych i sposoby sprawowania przez nich władzy omawia elementy kultury politycznej wymienia i charakteryzuje rodzaje kultury politycznej omawia poglądy Arystotelesa, Niccola Machiavellego, Carla Schmitta i Michela Foucaulta na istotę polityki klasyfikację polityków według teorii Maxa Webera wyjaśnia związki między zjawiskami politycznymi a czynnikami kulturowymi opisuje i ocenia kulturę polityczną w Ideologie, doktryny i programy polityczne Systemy partyjne światopogląd i ideologia ideologia doktryna program prawica i lewica ideologie totalitarne faszyzm nazizm komunizm doktryna konserwatywna doktryna liberalna doktryna socjalistyczna socjaldemokracja chrześcijańska demokracja partia polityczna funkcje partii politycznych rodzaje partii politycznych systemy partyjne terminów: ideologia, doktryna polityczna, program polityczny zależności między światopoglądem, ideologią, doktryną i programem politycznym terminów: partia polityczna, ordynacja wyborcza omawia cechy partii terminów: światopogląd, konserwatyzm, liberalizm, socjaldemokracja, chrześcijańska demokracja tłumaczy źródła współczesnych doktryn politycznych doktrynę konserwatyzmu, liberalizmu, socjaldemokracji i chrześcijańskiej demokracji terminów: partia masowa, system jednopartyjny, system dwupartyjny, system wielopartyjny bez partii terminów: faszyzm, nazizm, komunizm, socjalizm, idea wodzostwa, korporacje, marksizm, rewolucja proletariacka, dyktatura proletariatu, stalinizm historyczne i współczesne sposoby klasyfikacji nurtów myśli politycznej omawia cechy ideologii totalitarnych terminów: koteria arystokratyczna, klub polityczny, system dwuipółpartyjny, system wielopartyjny z partią terminów: korporacje, socjalizm utopijny, socjalizm naukowy, zasada subsydiarności, solidaryzm społeczny porównuje doktrynę konserwatyzmu, liberalizmu, socjaldemokracji i chrześcijańskiej demokracji zestawia cechy ideologii totalitarnych zależności między systemem partyjnym a systemem wyborczym porównuje ordynację większościową z ideologie totalitarne doktrynę konserwatyzmu, liberalizmu, socjaldemokracji i chrześcijańskiej demokracji ordynację większościową i proporcjonalną

7 Społeczeńst wo obywatelskie system partyjny a system wyborczy podmioty kapitał społeczny organizacje pozarządowe w organizacje pożytku publicznego politycznej terminu: społeczeństwo obywatelskie wymienia podmioty dominującej, system wyborczy opisuje funkcje partii politycznych wybrane systemy partyjne i podaje ich przykłady terminów: stowarzyszenie, fundacja opisuje podmioty omawia czynniki wpływające na funkcjonowanie rodzaje organizacji pozarządowych w dominującą, ordynacja większościowa, ordynacja proporcjonalna, próg wyborczy proces powstawania partii politycznych różne rodzaje partii politycznych opisuje wybrane systemy partyjne i podaje ich przykłady terminów: kapitał społeczny, organizacja pożytku publicznego rozumienie na przestrzeni dziejów określa, jaki wpływ na rozwój ma kapitał społeczny zasady i cele funkcjonowania organizacji pozarządowych w proporcjonalną polską i europejską scenę polityczną, porównuje i ocenia poglądy Johna Locke a, Georga Wilhelma Hegla i Alexisa de Tocqueville a dotyczące wpływ kapitału społecznego na rozwój Powtórzenie wiadomości: Państwo i polityka. Praca klasowa: Państwo i polityka. Demokracja wartości będące wyjaśnia, na czym

8 zasady i procedury fundamentem współczesnej demokracji zasady demokracji fale demokratyzacji demokratyczne wybory formy demokracji bezpośredniej polskie tradycje demokratyczne terminów: demokracja, wolność, równość, sprawiedliwość, wybory omawia wartości będące fundamentem współczesnej demokracji terminów: cenzus, demokracja bezpośrednia, demokracja przedstawicielska (pośrednia), demokratyzacja, referendum zasady współczesnej demokracji omawia zasady prawa wyborczego terminów: plebiscyt, inicjatywa ludowa, recall rodzaje równości i sprawiedliwości wybory w omawia formy demokracji bezpośredniej i podaje ich przykłady wymienia i opisuje rodzaje referendów polega zjawisko fal demokratyzacji oraz jakie są jego uwarunkowania i skutki omawia polskie tradycje demokratyczne znaczenie i przestrzeganie zasad i wartości demokratycznyc h we współczesnej demokracji Modele ustrojowe państw demokratycz nych formy współczesnych państw formy państw złożonych modele ustrojowe państw demokratycznych system parlamentarnogabinetowy system kanclerski system prezydencki system półprezydencki system parlamentarnokomitetowy relacja pomiędzy państwem a Kościołem terminów: monarchia, republika, państwo unitarne, państwo złożone wymienia rodzaje form rządów państw współczesnych określa rodzaje reżimu politycznego państw współczesnych podaje rodzaje ustroju terytorialno-prawnego państw współczesnych terminów: system polityczny, wotum zaufania, wotum nieufności, państwo wyznaniowe, państwo ateistyczne, konkordat rodzaje form rządów państw współczesnych omawia rodzaje reżimu politycznego państw współczesnych rodzaje ustroju terytorialnoprawnego państw współczesnych terminów: reżim polityczny, federacja, konfederacja, unia, system parlamentarnogabinetowy, system kanclerski, system prezydencki, system półprezydencki, system parlamentarnokomitetowy, odpowiedzialność polityczna, odpowiedzialność konstytucyjna, państwo neutralne światopoglądowo opisuje modele ustrojowe współczesnych państw demokratycznych systemy polityczne USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Szwajcarii omawia relacje między władzą świecką i terminów: kontrasygnata, konstruktywne wotum nieufności, weto zawieszające porównuje modele ustrojowe współczesnych państw demokratycznych relacje między władzą ustawodawczą i wykonawczą w systemie parlamentarnogabinetowym, kanclerskim, prezydenckim, półprezydenckim i parlamentarnokomitetowym i ocenia relacje między państwem a Kościołem w

9 Władza ustawodawc za w państwie demokratycz nym Władza wykonawcza w państwie demokratycz nym aparat państwowy parlament i jego funkcje struktura parlamentu funkcjonowanie parlamentu wybory parlamentarne mandat parlamentarny immunitet parlamentarny koalicja i opozycja egzekutywa głowa rząd w państwie demokratycznym biurokracja terminów: organ, parlament, mandat, immunitet parlamentarny rolę i zadania izb parlamentu terminów: głowa, rząd rodzaje głów opisuje skład i zadania rządu terminów: urząd, legislatywa, kadencja, większość zwykła, większość bezwzględna, większość kwalifikowana, ordynacja wyborcza, klub parlamentarny, koalicja rządowa, opozycja funkcje parlamentu omawia sposoby podejmowania decyzji na forum parlamentu opisuje sposoby przeprowadzania wyborów do parlamentu, wyjaśnia, jaką rolę w działalności parlamentarzystów pełni mandat poselski i immunitet terminów: egzekutywa, biurokraci omawia funkcje i zasady organizacji władzy wykonawczej sposoby wybierania głów i zakres ich duchowną we współczesnym państwie terminów: aparat państwowy, tryb sesyjny, tryb permanencji, komisja zwyczajna, komisja nadzwyczajna, komisja śledcza, kworum, system większościowy, system proporcjonalny, mandat wolny, mandat imperatywny, immunitet formalny, immunitet materialny, dyscyplina klubowa omawia klasyfikację organów państwowych strukturę parlamentu wymienia sposoby funkcjonowania parlamentu rolę i zadania komisji parlamentarnych wyjaśnia sposób powstawania koalicji rządowej i opozycji oraz relacje między nimi terminów: egzekutywa polityczna, egzekutywa urzędnicza omawia czynniki wpływające na pozycję premiera w rządzie i państwie rolę omawia zależności między parlamentarną i partyjną działalnością parlamentarzystów relacje między władzą wykonawczą a władzą ustawodawczą i elektoratem w systemie prezydenckim, półprezydenckim, parlamentarno gabinetowym, zasadność funkcjonowania immunitetu parlamentarneg o w. wady i zalety monarchii i republiki wpływ biurokratów na sposób funkcjonowania

10 Współczesna demokracja problemy i zagrożenia Powtórzenie wiadomości: Modele demokracji. partycypacja obywatelska bezpieczeństwo socjalne ruchy sprzeciwu i emancypacji patologie życia publicznego korupcja demagogia populizm nepotyzm i klientelizm terminów: bezpieczeństwo socjalne, patologia, korupcja opisuje rodzaje korupcji i podaje jej przykłady kompetencji terminów: emancypacja, demagogia podaje sposoby i przykłady walki z korupcją na przykładzie Polski opisuje wpływ bezpieczeństwa socjalnego na stabilność systemu demokratycznego biurokratów w zarządzaniu państwem terminów: partycypacja obywatelska, antyglobalizm, alterglobalizm, populizm, nepotyzm, klientelizm omawia cechy partycypacji obywatelskiej narzędzia partycypacji obywatelskiej opisuje zjawiska populizmu i demagogii oraz ich wpływ na współczesną demokrację parlamentarno komitetowym i kanclerskim ruchy sprzeciwu i emancypacji oraz ich znaczenie dla współczesnej demokracji wpływ nepotyzmu i klientelizmu na funkcjonowanie demokratycznego wpływ bezpieczeństwa socjalnego na stabilność systemu demokratyczneg o wpływ korupcji na funkcjonowanie i relacje między obywatelami a państwem porównuje i ocenia zjawiska populizmu i demagogii oraz ich wpływ na współczesną demokrację wpływ nepotyzmu i klientelizmu na funkcjonowanie demokratyczneg o

11 Praca klasowa: Modele demokracji. Konstytucja Rzeczypospoli tej Polskiej Parlament Rzeczypospo litej Polskiej konstytucja i jej funkcje zasady ustroju RP system rządów w suwerenność a prawo międzynarodowe procedura zmiany konstytucji stany nadzwyczajne stan wojenny stan wyjątkowy stan klęski żywiołowej sejm i senat wybory posłowie i senatorowie organy sejmu i senatu funkcjonowanie sejmu i senatu skrócenie kadencji parlamentu funkcje parlamentu Zgromadzenie Narodowe terminu: konstytucja wymienia zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej terminów: sejm, senat skład i zadania parlamentu polskiego opisuje funkcje konstytucji zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej terminów: czynne prawo wyborcze, bierne prawo wyborcze, inicjatywa ustawodawcza, Zgromadzenie Narodowe strukturę i funkcje parlamentu polskiego opisuje cechy wyborów do sejmu i senatu omawia obowiązki, zadania i uprawnienia posłów i senatorów tłumaczy, na czym polega kontrolna funkcja parlamentu prezentuje atrybuty konstytucji jako ustawy zasadniczej omawia polskie tradycje konstytucyjne strukturę Konstytucji RP z 997 r., opisuje procedurę zmiany ustawy zasadniczej rodzaje stanów nadzwyczajnych, sposoby ich wprowadzania i kompetencje organów w tym zakresie terminów: dieta poselska, absolutorium, interpelacja poselska, zapytanie poselskie omawia rolę i zadania senatu w strukturze parlamentaryzmu polskiego sposób funkcjonowania sejmu i senatu określa uwarunkowania, w jakich może nastąpić skrócenie kadencji parlamentu w opisuje proces legislacyjny w parlamencie polskim omawia system rządów w, relacje między prawem krajowym i międzynarodowym, w tym unijnym opisuje skład, zadania i funkcje organów wewnętrznych sejmu i senatu uprawnienia parlamentu wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej formułuje argumenty uzasadniające lub odrzucające konieczność zmiany Konstytucji RP realną możliwość zmiany ustawy zasadniczej. rolę i zadania senatu w strukturze parlamentaryzm u polskiego

12 Prezydent Rzeczypospo litej Polskiej Rada Ministrów Rzeczypospo litej Polskiej model prezydentury w zasady wyboru prezydenta kadencja prezydenta uprawnienia wobec parlamentu, rządu, władzy sądowniczej, prezydent a bezpieczeństwo uprawnienia w polityce zagranicznej odpowiedzialność prezydenta procedura powołania rządu zmiana rządów i ministrów odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów rząd mniejszościowy administracja rządowa kompetencje wojewody terminów: inicjatywa ustawodawcza, weto ustawodawcze określa uprawnienia Prezydenta RP wobec parlamentu, rządu i władzy sądowniczej wymienia kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa terminów: premier, minister, wojewoda wymienia kompetencje Rady Ministrów omawia rolę i zadania Zgromadzenia Narodowego terminów: desygnacja, Rada Bezpieczeństwa Narodowego zasady wyboru Prezydenta RP omawia uprawnienia Prezydenta RP wobec parlamentu, w relacjach z rządem oraz wobec władzy sądowniczej kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i w polityce zagranicznej terminu: służba cywilna omawia skład Rady Ministrów opisuje procedurę powoływania rządu strukturę i zadania administracji rządowej kompetencje wojewody tryb uchwalania ustawy budżetowej wymienia uprawnienia parlamentu w zakresie powoływania i odwoływania organów władzy publicznej terminów: prezydentura arbitrażowa, arbitraż ustrojowy, arbitraż polityczny, Rada Gabinetowa, odpowiedzialność konstytucyjna, odpowiedzialność polityczna, prerogatywy model prezydentury w opisuje pozycję prezydenta w systemie rządów w omawia zakres odpowiedzialności Prezydenta RP terminów: rząd większościowy, rząd mniejszościowy, administracja zespolona, administracja niezespolona uwarunkowania, w jakich może nastąpić zmiana rządu i ministrów w trakcie trwania kadencji sejmu omawia uwarunkowania i skutki zawieszenia lub usunięcia Prezydenta RP z urzędu wyjaśnia, w jakich okolicznościach następuje opróżnienie urzędu Prezydenta RP wymienia najistotniejsze prerogatywy Prezydenta RP wyjaśnia okoliczności, w jakich powoływany jest rząd mniejszościowy oraz określa sposób jego funkcjonowania pozycję Prezydenta RP w systemie ustrojowym polskiego pozycję premiera w systemie ustrojowym polskiego sposób funkcjonowania służby cywilnej w

13 Sądy i trybunały Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego służba cywilna w struktura sądownictwa w konstytucyjne zasady działania sądów Sąd Najwyższy Krajowa Rada Sądownictwa Trybunał Konstytucyjny skarga konstytucyjna Trybunał Stanu Najwyższa Izba Kontroli Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prokuratura policja Instytut Pamięci Narodowej terminu: wymiar sprawiedliwości strukturę sądownictwa w wymienia konstytucyjne zasady działania sądów wymienia zadania i działalność Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich opisuje zadania i działalność policji terminów: skarga konstytucyjna, odpowiedzialność konstytucyjna opisuje strukturę sądownictwa w konstytucyjne zasady działania sądów omawia kompetencje Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego terminów: zasada apolityczności, lustracja działalność kontrolną NIK zadania i działalność KRRiT omawia sposób pociągania całej Rady Ministrów i poszczególnych ministrów do odpowiedzialności politycznej przed sejmem omawia zadania i sposób funkcjonowania służby cywilnej w terminów: kasacja, pismo procesowe omawia strukturę i kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa strukturę Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego opisuje sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego tłumaczy, jaką funkcję pełni skarga konstytucyjna terminu: kasacja omawia zadania i działalność IPN wymienia osoby podlegające obowiązkowi lustracyjnemu procedurę lustracyjną opisuje zadania i działalność UOKiK wyjaśnia, jaką rolę w państwie pełni Krajowa Rada Sądownictwa omawia elementy skargi konstytucyjnej strukturę NIK, prokuratury i IPN omawia sposób powoływania prezesa Najwyższej Izby Kontroli, rzecznika praw obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prokuratora generalnego, prezesa Instytutu Pamięci znaczenie skargi konstytucyjnej dla funkcjonowania zasadność prowadzenia lustracji w Polce 4

14 Samorząd terytorialny w procedura lustracyjna Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Komunikacji Elektronicznej samorząd formy samorządu struktura samorządu terytorialnego zadania samorządu terytorialnego organy samorządu terytorialnego referendum lokalne źródła dochodów samorządów procedura uchwalania budżetu nadzór nad samorządem terytorialnym terminów: samorząd, gmina, powiat, województwo strukturę samorządu terytorialnego w terminu: decentralizacja różne formy samorządu omawia cechy samorządu terytorialnego w opisuje zadania własne gminy, powiatu i województwa skład i zadania organów stanowiących i wykonawczych gminy, powiatu i województwa zadania i działalność UKE terminów: subwencja, dotacja zakres zadań samorządu terytorialnego określa warunki, w jakich może się dobyć referendum lokalne wymienia źródła dochodów samorządu lokalnego Narodowej, prezesa Urzędu Komunikacji Elektroniczne omawia procedurę uchwalania budżetu jednostek samorządowych wyjaśnia, kto i w jaki sposób sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Powtórzenie widomości: System polityczny III RP. Praca klasowa: System polityczny III RP. Kultura i kultura w ujęciu

15 pluralizm kulturowy Współczesne spory światopoglą dowe Opinia publiczna opisowym i normatywnym kultura elitarna, masowa, narodowa i ludowa kontrkultura subkultura religia a kultura proces przejścia od pluralizmu kulturowego do wielokulturowości aborcja eutanazja kara śmierci genetyka inżynieria genetyczna prawa mniejszości seksualnych kształtowanie się opinii publicznej rola opinii publicznej marketing społeczny terminów: kultura, kultura wysoka, kultura masowa, kultura narodowa, kultura ludowa, tolerancja wymienia cechy kultury wysokiej i masowej oraz kultury narodowej i ludowej terminów: aborcja, eutanazja omawia istotę współczesnych sporów światopoglądowych na przykładzie aborcji, eutanazji i kary śmierci terminu: opinia publiczna wyjaśnia różnice między opinią publiczną a opinią społeczną terminów: subkultura, akceptacja omawia źródła i cechy kultury wysokiej i masowej oraz kultury narodowej i ludowej opisuje rodzaje subkultur i podaje ich przykłady porównuje postawy tolerancji i akceptacji terminów: inżynieria genetyczna, GMO omawia osiągnięcia inżynierii genetycznej problem równouprawnienia mniejszości seksualnych terminów: sondaż, ankieta, wywiad, sonda omawia rolę opinii publicznej opisuje najczęściej terminów: folklor, kontrkultura, pluralizm kulturowy, wielokulturowość, multikulturalizm wyjaśnia różnice między opisową a normatywną definicją kultury opisuje formy folkloru omawia przyczyny narodzin kontrkultury i charakteryzuje różne rozumienia tego pojęcia terminu: eugenika założenia Powszechnej deklaracji o genomie ludzkim i prawach człowieka omawia etyczną stronę badań genetycznych terminów: public relations, marketing polityczny, próba reprezentatywna proces terminów: etnografia, folkloryzm porównuje cechy kultury wysokiej i masowej oraz kultury narodowej i ludowej określa zależność między religią a kulturą i życiem publicznym w omawia proces przechodzenia od pluralizmu kulturowego do wielokulturowości formułuje własne stanowisko w sporze argumenty popierające lub krytykujące różne postawy wobec sporów światopoglądowych historię badań opinii publicznej wymienia ośrodki badań opinii publicznej w porównuje public zjawiska pluralizmu kulturowego i wielokulturowo ści, a także ich wpływ życie społeczne oraz kulturalne osiągnięcia inżynierii genetycznej etyczną stronę badań genetycznych uregulowania prawne dotyczące aborcji i kary śmierci w problem równouprawnie nia mniejszości seksualnych wpływ opinii publicznej na życie społeczne i polityczne na przykładzie

16 Środki masowego przekazu Edukacja w XXI w. historia badań opinii publicznej metody badań opinii publicznej ośrodki badania opinii publicznej w wpływ opinii publicznej na decyzje polityczne media na świecie i w funkcje mediów niezależność i pluralizm mediów etyka mediów i dziennikarzy rozwój szkolnictwa zadania szkoły współczesnej edukacja wobec wyzwań informacyjnego kształcenie ustawiczne edukacja a rynek pracy terminu: media omawia funkcje mediów tłumaczy, na czym polega zasada wolności słowa omawia zadania współczesnej szkoły w zakresie nauczania i wychowania stosowane metody badania opinii publicznej terminu: globalna wioska klasyfikację środków masowego przekazu określa, na czym polega niezależność i pluralizm mediów wyjaśnia, na czym polega proces uczenia się przez całe życie rolę społeczną szkoły dawniej i współcześnie kształtowania się opinii publicznej opisuje public relations i marketing polityczny wpływ opinii publicznej na decyzje polityczne terminu: tabloid kierunki rozwoju mediów na świecie i w uzasadnia, dlaczego media nazywane są czwartą władzą omawia etyczne zasady mediów i pracy dziennikarzy terminu: edukacja nieformalna wpływ współczesnej szkoły na kształtowanie się informacyjnego relations z marketingiem politycznym zadania Rady Etyki Mediów analizuje rozwój szkolnictwa na przestrzeni dziejów omawia programy unijne realizujące ideę uczenia się przez całe życie współczesnej Polski rolę i funkcje mediów w polskim życiu publicznym wpływ współczesnej szkoły na kształtowanie się informacyjnego wpływ uczenia się przez całe życie na współczesne społeczeństwo

17 Powtórzenie wiadomości: Kultura, media, edukacja. Praca klasowa: Kultura, media, edukacja. Ćwiczenia w rozwiązywa niu zadań 5 maturalnych. RAZEM 0

18

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH Rok szk. 2015/2016 5 godzin tygodniowo SEMESTR I Profil rozszerzony WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK I. SPOŁECZEŃSTWO. /37 godz./ 1. Życie zbiorowe i jego reguły. (Czym jest

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era Rozkład materiału z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika W centrum uwagi podręcznik, zakres rozszerzony. Wydawnictwa Nowa Era dla klasy I LO w roku szkolnym 2016/2017 (120 godzin w roku szkolnym) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE Wymagania dla klasy II A liceum ogólnokształcącego Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie; Katarzyna Panimasz Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie do programu nauczania W centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

Paweł Włoczewski Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1

Paweł Włoczewski Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Paweł Włoczewski Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

WOS W centrum uwagi. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

WOS W centrum uwagi. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Jacek Pluciński Kl I Poziom rozszerzony WOS W centrum uwagi Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony. Technikum i Liceum Ogólnokształcące. Temat lekcji Zagadnienia Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: WOS - zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Temat lekcji Zagadnienia Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony klasa II LO Nauczyciel - Beata Budzik Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony

W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony Rozkład materiału W zakresie rozszerzonym proponuje się następujący podział czasu na realizację celów edukacyjnych: klasa druga 102 godziny, w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WOS KL. IIA w roku szkolnym 2013/2014

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WOS KL. IIA w roku szkolnym 2013/2014 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WOS KL. IIA w roku szkolnym 2013/2014 ZASADY OGÓLNE: 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie informowani są o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres rozszerzony szkoła ponadgimnazjalna) Kobylińska Huk Dorota

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres rozszerzony szkoła ponadgimnazjalna) Kobylińska Huk Dorota PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres rozszerzony szkoła ponadgimnazjalna) Kobylińska Huk Dorota Nr programu2 WOS 4 Rok szkolny 2017/2018 I. Celem oceniania na lekcjach wos-u

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE 2016-09-01 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE SZKOŁY BENEDYKTA PODSTAWA PROGRAMOWA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: Wiedza o Społeczeństwie Typ szkoły: technikum Zakres: podstawowy Przygotowała: Ewa Wojakowska Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zasady demokracji Charakteryzuję zasady współczesnej demokracji w odniesieniu do I Rozdziału Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady demokracji Charakteryzuję zasady współczesnej demokracji w odniesieniu do I Rozdziału Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział: Modele demokracji Temat: Demokracja zasady i procedury Znam na pamięć i stosuję w praktyce definicje: demokracja, cenzus, cenzus majątkowy, cenzus płci, cenzus wykształcenia, cenzus rasy, cenzus

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Kryteria ogólne

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Kryteria ogólne Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Kryteria ogólne Podstawowe zasady Uczeń: Zna i rozumie przedmiotowy system oceniania i poziomy wymagań w zakresie koniecznym i podstawowym (do poziomu oceny

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE II LO im.jana Pawła II w Zduńskiej Woli

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE II LO im.jana Pawła II w Zduńskiej Woli PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE II LO im.jana Pawła II w Zduńskiej Woli Celem PSO jest ustalenie jasnych zasad współpracy ucznia i nauczyciela przedmiotu. 1. Każda ocena jest jawna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII Przedmowa XIII Część 1 TEORIE POLITYCZNE 1. Co to jest polityka? Definiowanie polityki 4 Polityka jako sztuka rządzenia 6 Polityka jako sprawy publiczne 10 Polityka jako kompromis i konsensus 11 Polityka

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria odpowiadające poszczególnym poziomom oceny wiedzy uczniów. (Nowa Era, W centrum uwagi) Wiedza Umiejętności Postawy

Ogólne kryteria odpowiadające poszczególnym poziomom oceny wiedzy uczniów. (Nowa Era, W centrum uwagi) Wiedza Umiejętności Postawy 18.ptk.5 statut szkoły Konieczna do przeprowadzenia klasyfikacji minimalna liczba ocen bieżących z poszczególnych zajęć edukacyjnych na poziomie podstawowym, uzyskanych przez ucznia w pierwszym okresie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSWIE W TECHNIKUM /ZAKRES PODSTAWOWY/ klasa IV opracowany na podstawie planu wynikowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDYKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES ROZSZERZONY. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

WYMAGANIA EDYKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES ROZSZERZONY. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) WYMAGANIA EDYKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES ROZSZERZONY Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Temat lekcji Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny Wymagania podstawowe: oceny - dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny - dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Przedmiot prawa konstytucyjnego... 1 Rozdział II. Polska w europejskim systemie konstytucyjnym...

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Aldona Sobczuk Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Lp Temat lekcji Wymagania konieczne Uczeń: 1. Konstytucja konstytucja, trójpodział władzy, suwerenność narodu, państwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra,

Bardziej szczegółowo

- definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, - ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie.

- definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, - ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie. Tematy i zakres treści nauczania na rok szkolny 2014/2015 Wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) (2 godziny tygodniowo) klasa: IV Technikum Temat Lp. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: wymienia osiągnięcia cywilizacyjne ludzi na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017 PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ADMINISTRACJA rok akad. 2016/2017 I. GRUPA PYTAŃ KIERUNKOWYCH 1. Zasada demokracji przedstawicielskiej 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego 3. Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści Politologia studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk... 3 Prof. UAM dr hab. Edward Jeliński... 4 Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach... 5 1. Ni 28 Sty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE zgodnie z WSO ZS w Augustowie 1. Ustala się następujące kryteria na poszczególne stopnie: MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym... 1 1. Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego...

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 4 EDUKACJA OBYWATELSKA PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Janusz Korzeniowski Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum i technikum ZCDN, SZCZECIN 2010 Korekta Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III ZSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH D O W dostateczny dobry bardzo dobry c 1. Obywatelstwo polskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Temat lekcji 2. Konstytucja RP 3. Parlament RP. 4. Organy polskiego parlamentu- droga legislacyjna. 5. Władza wykonawczaprezydent.

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury

PRAWO KONSTYTUCYJNE. Autor: BOGUSŁAW BANASZAK. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury PRAWO KONSTYTUCYJNE Autor: BOGUSŁAW BANASZAK Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym 1. Przedmiot i pojęcie prawa konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Mariusz Menz. W centrum uwagi. Zakres rozszerzony. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Mariusz Menz. W centrum uwagi. Zakres rozszerzony. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Mariusz Menz W centrum uwagi Zakres rozszerzony Program nauczania wiedzy o społeczeństwie Dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa www.nowaera.pl,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Stopień niedostateczny Uczeń nie opanował minimum programowego ( około 30% wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień bardzo dobry) Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita Wykaz skrótów..................................... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik.................................... XI XV Rozdział I. Rzeczpospolita 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB NIESTACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI STUDIA MAGISTERSKIE II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) PRAWO KONSTYTUCYJNE II. B. 2 Typ przedmiotu (type of course) PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa II A - zakres rozszerzony, OKRES I Dopuszczająca SPOŁECZEŃSTWO Uczeń wie, co to jest socjologia i czym się zajmuje; definiuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa II Wymagania edukacyjne klasa II I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to znaczy, że

wyjaśnia, co to znaczy, że Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia

Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia Wiedza o społeczeństwie branżowa szkoła I stopnia Projekt Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny korzystający w przypadku szkoły branżowej I stopnia z dorobku nauk społecznych: nauk o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża

Bardziej szczegółowo

L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia

L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia Tematy i zakres treści nauczania Wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) dla klasy: 2LO i 3LO ( 3 godziny tygodniowo) rok szkolny 2014/2015 Moduł dział - temat Lekcja organizacyjna Socjologia jako

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ POLITYCZNY: PARLAMENT:

USTRÓJ POLITYCZNY: PARLAMENT: USTRÓJ POLITYCZNY: Francja jest republiką o systemie semiprezydenckim. Konstytucja przyjęta została w referendum w 1958 roku. Modyfikowana była w latach 1962 oraz 1995. Głową państwa jest prezydent wybierany

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. III etap edukacyjny uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. III etap edukacyjny uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny 9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń: 9.4. uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej 22. Współpraca i konflikty

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Roczny plan pracy 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 Zagadnienia, materiał ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO ustawa zasadnicza

Bardziej szczegółowo

L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia

L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia Tematy i zakres treści nauczania Wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) dla klasy: II i III LO ( 3 godziny tygodniowo) Moduł dział - temat Lekcja organizacyjna Socjologia jako nauka społeczna. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści Wprowadzenie do socjologii Barbara Szacka Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie Przedsocjologiczna

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego. - wyjaśnia terminy:

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego. - wyjaśnia terminy: Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 2. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 2. rok szkolny 2011/2012 Wymagania na poszczególne oceny Numer, temat

Bardziej szczegółowo

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych Autor: Robert Alberski Wstęp Rozdział 1 Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach 1. Konstytucja i zasada podziału władzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z wiedzy o społeczeństwie zakres rozszerzony. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

Wymagania edukacyjne. z wiedzy o społeczeństwie zakres rozszerzony. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie zakres rozszerzony w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Uczeń ma obowiązek znać treści z zakresu, przedmiotu, które zostały omówione w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo