OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA SZCZUTKÓW. KRZYśE I KAPLICZKI PRZYDROśNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA SZCZUTKÓW. KRZYśE I KAPLICZKI PRZYDROśNE"

Transkrypt

1 KRZYśE I KAPLICZKI PRZYDROśNE OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA KrzyŜe i kapliczki przydroŝne są nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego naszego regionu. Są wyrazem poboŝności dawnych i współczesnych mieszkańców. Fascynują niezwykłym pięknem i tajemniczością. DuŜą ilość obiektów małej architektury sakralnej moŝemy zobaczyć we wsiach i okolicznych lasach naszej gminy. Cechują się róŝnorodnością typów form oraz duŝym rozrzutem czasowym. KrzyŜe i kapliczki często ustawiano na skrzyŝowaniach dróg, aby odstraszały złe duchy od podróŝujących, w miejscach objawień religijnych, czy teŝ w podzięce za cudowne uzdrowienie kogoś z rodziny, otrzymane łaski, nierzadko upamiętniały wydarzenia historyczne. Były przy nich odprawiane naboŝeństwa majowe, w niektórych miejscach do dziś kultywuje się tą tradycję, przy niektórych zatrzymują się kondukty Ŝałobne. NaleŜy ocalić od zapomnienia historię powstania na naszym terenie krzyŝy i kapliczek, poniewaŝ nie ma zbyt wielu źródeł pisanych na ten temat, a coraz mniej osób pamięta wydarzenia związane z ich powstaniem. Wiadomości o krzyŝach, kapliczkach oparte są na wywiadach przeprowadzonych z najstarszymi mieszkańcami wsi oraz z osobami, które bezpośrednio lub pośrednio związane są z historią opisywanych obiektów. Niestety nie do wszystkich obiektów udało się odnaleźć wiadomości o przyczynach i okolicznościach ich powstania. SZCZUTKÓW KRZYś NA ROZDROśU W miejscu, gdzie rozchodzą się drogi prowadzące z Dąbrowy do Szczutkowa i Łukawca stoi wysoki metalowy krzyŝ, otoczony niskim ogrodzeniem z metalowej siatki. Został ufundowany przez okolicznych mieszkańców w 1998 roku i postawiony w miejscu poprzedniego krzyŝa. Pierwszy krzyŝ był równieŝ wysoki, wykonany z drewna dębowego, w latach czterdziestych ubiegłego stulecia przez mieszkających na tym terenie Ukraińców. Powstał w intencji błagalnej o uzdrowienie mieszkających tutaj ukraińskich dzieci chorych na tyfus. Informacji udzieliła: Anna Janczura (ur.1933r.) i Jan Janczura (ur.1932r.) KAPLICZKA W LESIE Na skraju lasu Kruszyna przy głównej drodze do Szczutkowa, w miejscu gdzie dawniej krzyŝowały się drogi, stoi murowana kapliczka pochodząca z 1947 roku. Wybudował ją mieszkaniec tutejszych Onyszczaków - Józef Barandowski ; wybierając się na wojnę obiecał sobie Ŝe, gdy uda mu się szczęśliwie powrócić to postawi na tą okoliczność kapliczkę. Kapliczka jest zbudowana na planie prostokąta, murowana z cegły, otynkowana, pokryta blachą, z wejściem w elewacji frontowej, w bocznych ścianach znajdują się małe, prostokątne, przeszklone okna, pierwotnie były półokrągłe. Wewnątrz znajduje się Obraz Matki Boskiej Słynącej Cudami w Bazylice OO. Bernardynów w LeŜajsku, ukoronowany 8 września 1752 roku oraz dwie gipsowe figurki Matki Boskiej ofiarowane przez rodzinę

2 Barandowskich. Do roku 1960 odbywały się tu naboŝeństwa majowe, licznie gromadząc okolicznych mieszkańców. Informacji udzielił: Józef Barandowki (ur.1950r.) KRZYś PRZY DRODZE Przy głównej drodze przez Szczutków, w sąsiedztwie starych dębów stoi wysoki dębowy krzyŝ z 1956 roku. W zwieńczeniu umieszczony jest mały krzyŝyk wykonany z gipsu. KrzyŜ jest ogrodzony niskim sztachetowym płotkiem. Postawił go ojciec pana Andrzeja Konopki zastępując pierwotny krzyŝ, wykonany z kamienia bruśnieńskiego, najprawdopodobniej przez wcześniejszego właściciela posesji Wasyla Kuzyka, który po wojnie w 1946 roku wraz z rodziną został deportowany na Wschód. Niestety nie znana jest intencja postawienia krzyŝa. Pierwszy krzyŝ kiedy uległ zniszczeniu, został zakopany w miejscu obecnego. Do niedawna jeszcze, pod krzyŝem odprawiane były naboŝeństwa majowe. Co roku w Wielką Sobotę odbywa się tu święcenie pokarmów wielkanocnych. Informacji o krzyŝu udzielili: Katarzyna Antosz (ur. 1928r.), Andrzej Konopka (ur.1939r.) KAPLICZKA U JUNIKÓW W centrum wsi, w ogrodzie Państwa Juników, w otoczeniu pięknych ogrodowych kwiatów zwraca uwagę swoim osobliwym urokiem, prześliczna figurka Matki BoŜej Fatimskiej. Historia powstania tej kapliczki jest dokładnie znana, gdyŝ nie są to czasy odległe. Pierwszą figurę postawił tutaj Pan Junik w 1984 roku w podzięce za udaną operację swojej Ŝony. Trzy lata temu zamienił figurkę na większą. Pierwszą postawił na tutejszym cmentarzu na grobie swojej babci. Obydwie figurki wykonane zostały z gipsu. Przyjęło się, Ŝe w maju licznie spotykają się tu sąsiedzi, szczególnie starsi i dzieci, aby wspólnie modlić się do Matki BoŜej, prosząc o potrzebne dla siebie łaski. Swoimi bardzo osobistymi zwierzeniami podzielili się z nami Pani Anna Junik (ur.1934r.) i Pan Jan Junik (ur. 1923r). KRZYś U MARYJKA KrzyŜ stoi, w ogrodzie Państwa Maryjków, przy głównej drodze prowadzącej przez Szczutków, wykonany jest z kamienia bruśnieńskiego, pobielony na biały kolor. Z przekazów ustnych dowiadujemy się, Ŝe pochodzi z początku ubiegłego stulecia. Pierwotnie krzyŝ stał w innym miejscu, w zagrodzie Kurpity, przy drodze między domostwami, która prowadziła do mostu na rzece. W ukraińskie święto Jordan, kiedy szła procesja z cerkwi do rzeki Ŝeby poświęć wodę, zatrzymywała się przy krzyŝu aby odprawić naboŝeństwo. Był to waŝny krzyŝ dla ówczesnej społeczności wiejskiej, zarówno Polaków i Ukraińców. Niestety nikt nie zna intencji wystawienia krzyŝa. W roku 1974 Pan Maryjko przeniósł krzyŝ w obecne miejsce. Do roku 1990 śpiewano tu majówki. Informacji udzieliła: Maria Oleszycka (ur. 1927r.), Bronisław Maryjko. KAPLICZKA ŚW. ANTONIEGO Jest to murowana kapliczka zbudowana z cegły, otynkowana, pokryta blachą, utrzymana w bardzo dobrym stanie, w środku znajduje się figura św. Antoniego, a takŝe obraz Matki BoŜej z Dzieciątkiem. Wybudowana została 1955 roku, z inicjatywy mieszkańców tzw. górki. Pierwszą kapliczkę postawiono po przeciwnej stronie ulicy, lecz z nie wiadomych przyczyn burzyła się. Kolejne próby odbudowywania kapliczki nie powiodły się, ciągle

3 ulegała zniszczeniu. Wtedy mieszkańcy zdecydowali, Ŝe przeniosą kapliczkę w obecne miejsce. Uznano, Ŝe najwyraźniej miejsce w którym dawniej była kuźnia, nie jest miejscem godnym na chwałę boŝą, dlatego kapliczka nie mogła tam stać. Wierzono Ŝe jest to przykaz z niebios. Kapliczką opiekują się Państwo śelisko. Historię opowiedziała Anna Furgała(ur. 1923r.), Jan śelisko. KRZYś NA POLU U SOPLA Na polu u Sopla stoi duŝy drewniany krzyŝ, widnieje na nim wizerunek Pana Jezusa, otoczony blaszanym daszkiem. KrzyŜ postawiony został po to, aby chronić uprawy przed klęskami Ŝywiołowymi i plagami. Kiedy w Oktawę BoŜego Ciała szła procesja po polach przy krzyŝu tym zatrzymywano się i odprawiano naboŝeństwa. Pierwszy krzyŝ postawił tutaj teść pana Sopla w roku 1947 Kiedy po latach uległ zniszczeniu i popękał, ksiądz Kutowski nakazał spalić go i postawić nowy. Obecny krzyŝ został postawiony w Informacji udzielił: Michał Sopel, Anna Furgała(ur. 1923r.) KAPLICZKA ŚW. ONUFREGO Kapliczka św. Onufrego, patrona leśniczych została wybudowana w 1931 roku z fundacji Józefa Sikory leśniczego leśnictwa Opaka w dobrach hrabiego Agenora Gołuchowskiego. Intencją budowy kapliczki było podziękowanie za wykonanie powierzonych zadań przez właściciela lasów. Obelisk jest murowany, pokryty dachówką, wewnątrz umieszczony jest metalowy krzyŝ z wizerunkiem Jezusa, obok stoi rzeźba z dwoma postaciami wykonana z kamienia bruśnieńskiego. Pod daszkiem widnieje napis wyryty w drewnianej płycie: Bóg sam Ją stworzył w Duchu Świętym i wyniósł Ją nad wszystkie dzieła Rąk Swoich KAPLICZKA ŚW. HUBERTA Kapliczka św. Huberta patrona myśliwych podobnie jak św. Onufrego wybudowana została w 1931 roku z fundacji Józefa Sikory. Ufundowanie kapliczki było wyrazem podzięki opatrzności za wykonaną pracę; zalesienie około 600 h zrębów wojennych i odbudowanie pogłowia zwierzyny łownej. Kapliczkę według projektu fundatora wykonał murarz Jan śukowicz, całość bryły wieńczy krzyŝ, pod nim umieszczony był wieniec jelenia, poniŝej znajdowała się statuetka Matki Boskiej, a poniŝej miedzioryt przedstawiający św. Huberta na polowaniu wykonany przez zakład grawersko-rytowniczy Michała Kopczyńskiego we Lwowie. Około 50cm nad ziemią umieszczona była tablica z napisem Cześć św. Hubertowi. Obelisk przetrwał wojnę, ale uległ powaŝnemu zniszczeniu. W 1983 roku z okazji jubileuszu 35-lecia Stowarzyszenia Myślwskiego Cietrzew kapliczka została odrestaurowana, w miejsce skradzionego miedziorytu umieszczono płaskorzeźbę w drewnie dłuta Stanisława Argasińskiego. Wmurowano równieŝ płytę z napisem Cześć Hubertowi pod którą umieszczono akt erekcyjny. Przy kapliczce odbywają się uroczyste otwarcia sezonów łowieckich, indywidualnie odwiedzają ją równieŝ myśliwi prosząc patrona o fart na łowach. KAPLICZKA ŚW. JANA Kapliczka pochodząca z końca XIX wieku, fundatorem był hrabia Gołuchowski, właściciel folwarku na którym stoi. Nieznana jest intencja postawienia kapliczki, pełniła raczej funkcję pamiątkową. Jest to kapliczka murowana z kutą bramą, wewnątrz znajdują się gipsowe figury pochodzące z róŝnych lat XX wieku. Najmłodszą jest figura św. Jana

4 poświęcona w 2003 roku przez papieŝa Jana Paweła II dla Szczutkowa i Opaki. Kapliczka była remontowana społecznie przez mieszkańców pobliskiego osiedla im. Jana Pawła II. OPAKA KAPLICZKA NA KAMIENNYM Przy drodze prowadzącej ze Szczutkowa do Nowe Grobli na skraju lasu, w linii lipowego starodrzewia, stoi drewniany wysoki krzyŝ z figurą Chrystusa UkrzyŜowanego umieszczoną w profilowanej drewnianej, przeszklonej skrzyni, w odróŝnieniu od innych spotykanych na tym terenie figura jest duŝych rozmiarów. Obecny krzyŝ wykonany z drewna dębowego, został postawiony 1981 roku, poniewaŝ wcześniejszy złamał się w podczas burzy. Fundatorką krzyŝa ostatniego była ówczesna właścicielka placu, pani Staromiejska. Obok krzyŝa znajduje się kapliczka murowana z cegły, potynkowana, bielona; zbudowana na planie prostokąta z otworem wejściowym w elewacji frontowej, z dachem dwuspadowym z trójkątnym szczytem; na zwieńczeniu dwa krzyŝe, w tym jeden Ŝelazny kuty, kapliczka pokryta jest blachą, niestety upływający czas zaznacza na niej swoje piętno. We wnęce szczytowej oleodruk: Matka Boska z Dzieciątkiem, wewnątrz mensa ołtarzowa, obraz ukrzyŝowanego Jezusa Milateńskiego, malowany na blasze z inskrypcją.: O CUDOWNY W MILATYNIE MÓJ BOśE NIECH MNIE TWA ŁASKA W POTRZEBIE WSPOMOśE. Na odwrocie data 1875 rok z tego okresu pochodzi najprawdopodobniej kapliczka. Ponadto znajdują się tam dwie figurki gipsowe Matki BoŜej i jedna Chrystusa pochodzące z ubiegłego stulecia, krucyfiks wiszący (na ścianie południowej) drewniany, pomalowany na kolor srebrny. Pierwotnie na tym miejscu stał wysoki drewniany krzyŝ. Kiedy właścicieli posesji zaczęły nękać tajemnicze ogniki na progu domu oraz częste poŝary Jędrzej Janczura, przodek właścicieli postanowił postawić w tym miejscu kapliczkę, prosząc o spokój dla swojego domostwa. Jest to jedyna kapliczka na terenie wsi w której raz do roku moŝna odprawiać mszę świętą. Moc taka została nadana przez biskupa Jaworskiego i zapisana w języku łaciński. Do niedawna pismo z zapisem dotyczącym odprawiania liturgii leŝało w kapliczce, nikt niestety nie wie kto jest obecnym jego posiadaniu. Ostatnia msza św. koncelebrowana była w 1998 roku z intencji właścicieli posesji na której stoi kapliczka i krzyŝ. Informacji udzieliła: Aleksandra Cencora właścicielka posesji. Historia kapliczki i krzyŝa nie jest znana z jednego przekazu poniewaŝ, istnieją róŝne wersje związane z ich powstaniem. Według przekazu jednej z mieszkanek ze Szczutkowa, z kapliczką wiąŝe się wręcz niesamowita opowieść, ( być moŝe to tylko legenda) przekazywana z pokolenia na pokolenie: działo się to wszystko w XVIII wieku, kiedy to właścicielką okolicznych ziem była księŝna (nieznane jest jej nazwisko). Była bardzo niedobrą kobietą, więc mieszkańcy nie lubili jej, kiedy przemierzała okolice, aby obejrzeć swoje dobra nikt z mieszkańców nie chciał jej ugościć, tyko jeden najbiedniejszy zaprosił ją do siebie. KsięŜna w podzięce obdarowała biedaka wieloma morgami pól i lasów, wówczas stał się bogaczem, w podzięce za uśmiech losu postawił on krzyŝ. Wersja ta nie jest potwierdzona przez innych mieszkańców.

5 KRZYś PRZYDROśNY KrzyŜ przy drodze wiodącej z Opaki do Szczutkowa, po lewej jej stronie obok posesji Romana Rawskiego. Historia krzyŝa nie jest dokładnie znana. Został na pewno wzniesiony w okresie międzywojennym i miał chronić mieszkańców Opaki przed wszelkiego rodzaju nieszczęściami, a zwłaszcza przed burzą, piorunami( od uderzeń których płonęły drewniane wówczas zabudowania)i suszą. Według relacji Jana Cencory w latach krzyŝ został zniszczony, w związku z czym postawiono nowy. W 1960 r. ponownie zbudowano nowy z drewna przeznaczonego przez leśniczego ( nie wiadomo jakiego). Wykonaniem tegoŝ krzyŝa zajęli się między innymi : Jan Cencora i Aleksander Szwec. W chwili obecnej na krzyŝu wisi wizerunek Jezusa ukrzyŝowanego, osłonięty ozdobnym daszkiem ze srebrnej blachy. KRZYś NA POSESJI PAŃSTWA ROKOSZÓW KrzyŜ ulokowany około 1 km od drogi głównej drewniany z wizerunkiem Jezusa ukrzyŝowanego ( zabezpieczonego blaszanym daszkiem) ozdobny sztucznymi kwiatami i kolorowymi wstęgami. Ogrodzony jest starannie wykonanym drewnianym płotkiem. Według relacji Antoniny Rokosz krzyŝ ten postawił jej pradziadek aby uchronić swoją rodzinę i okolicznych mieszkańców przed epidemią tyfusu. Około 10 lat temu krzyŝ odnowiono. Od dawna mieszkańcy tej wioski gromadzą się przed nim i odprawiają naboŝeństwa majowe. KRZYś PRZY OŚRODKU ZDROWIA

6 Został prawdopodobnie wzniesiony po I wojnie światowej jako dziękczynienie za odzyskane przez Polskę niepodległości. Był kilkakrotnie odnawiany ( brak danych kiedy i przez kogo). Wisi na nim tabliczka z napisem:,,jezu ufam Tobie oraz obraz Matki Boskiej Loretańskiej lub Bolesnej ( trudno odczytać napis). Ogrodzony jest drewnianym płotkiem i ozdobiony kwiatami i kolorowymi wstęgami. Przy krzyŝu tym odbywają się równieŝ naboŝeństwa majowe. DĄBKÓW KRZYś NA PLACU KOŚCIELNYM W DĄBKOWIE KrzyŜ wykonany jest z drewna dębowego. Zawieszona na nim metalowa ( blaszana) tablica zawiera napis: Przechodniu przekaŝ w pokolenia śe dla ojczyzny scalenia By zerwać niewoli pęta Oddały Ŝycie tej wioski Orlęta 16 rocznica Niepodległości Polski Z. G ( lub Z.J) Napis świadczy o tym, Ŝe krzyŝ został wzniesiony 16 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, czyli w 1934 r. Według relacji najstarszych mieszkańców Dąbkowa krzyŝ postawiono w 1920 r. ku czci poległej młodzieŝy w walkach polsko- ukraińskich pod koniec 1918 r. ( listopad grudzień). Istnieje prawdopodobieństwo, iŝ krzyŝ faktycznie wzniesiono w 1920 r., a tablicę z napisem umieszczono w 1934 r. W 1996 r. w miejscu zniszczonego krzyŝa postawiono nowy, pozostawiając tablicę z powyŝszym napisem: Na podstawie relacji Stanisława Dybko i Jana Tkacza. KRZYś U NIENAJADŁÓW KrzyŜ wykonany z lastryku, w zwieńczeniu wizerunek ukrzyŝowanego Jezusa odlany z Ŝeliwa, z pierwotnej wersji krzyŝa zachowane zostały jedynie promienie, które zatopione są w cokole. KrzyŜ postawiony został przed I wojną światową przez ówczesnych kolonistów Felsendorf, obecnego Dąbkowa. KrzyŜe takie stawiano na początku lub końcu wsi. W roku 1925 plac z krzyŝem został kupiony przez Piotra Nienajadło. Pierwszy krzyŝ był odlany z Ŝeliwa i stał aŝ do1991roku, w nocy z 13 na 14 listopada został zdewastowany. Obecny krzyŝ postawił właściciel posesji w sierpniu 1997, dnia 21 sierpnia tego samego roku odbyła się tu uroczysta liturgia wraz z poświęceniem nowego krzyŝa, koncelebrowana przez księŝy z byłej parafii pw. Św. Mikołaja z Lubaczowa. Informacji udzielili: Stanisława Tkacz (ur. 1927r.), Lesław Nienajadło.

Lokalizacja Kapliczek i KrzyŜy w Dąbkowie

Lokalizacja Kapliczek i KrzyŜy w Dąbkowie Lokalizacja Kapliczek i KrzyŜy w Dąbkowie 1.KrzyŜ na placu kościelnym w Dąbkowie Według opowiadań mieszkanki Dąbkowa Stanisławy Tkacza krzyŝ postawiono w 1920 roku ku czci poległej młodzieŝy w walkach

Bardziej szczegółowo

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz.

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. Na końcu Cetyni znajduje się kapliczka z figurą Serca BoŜego. Za Cetynią jest stara

Bardziej szczegółowo

Wywiady przeprowadzali: Małgorzata Soroń Sabina Konopka Tomasz Janczura Radosław Dobrowolski

Wywiady przeprowadzali: Małgorzata Soroń Sabina Konopka Tomasz Janczura Radosław Dobrowolski Wywiady przeprowadzali: Małgorzata Soroń Sabina Konopka Tomasz Janczura Radosław Dobrowolski KrzyŜ stojący przy drodze z Opaki do Szczutkowa obok posesji Pana Jana Rawskiego Drewniany krzyŝ został zbudowany

Bardziej szczegółowo

Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego

Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego Figura znajduje się na małej wysepce, na stawie niedaleko drogi z Mikorzyna do Tokarzewa. Kamienna Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego wysokości 150 cm, pomalowana

Bardziej szczegółowo

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

Broziach. Slajdy obejmują 5 krzyŝy i 1 figurkę.

Broziach. Slajdy obejmują 5 krzyŝy i 1 figurkę. KrzyŜe w Wólce Krowickiej i Broziach. Slajdy obejmują 5 krzyŝy i 1 figurkę. Mapa Wólki Krowickiej Legenda: Kościół KrzyŜe Przystanek Publiczne Gimnazjum PołoŜenie Wólki Krowickiej Wólka Krowicka połoŝona

Bardziej szczegółowo

Kapliczka przy ulicy Zielonej Powstała w 1949 r.

Kapliczka przy ulicy Zielonej Powstała w 1949 r. Krągola Krągola Kapliczka przy ulicy Zielonej Powstała w 1949 r. Krzyż przy ulicy Strażackiej Zbawicielowi Świata Roku Kongresu Eucharystycznego i Roku Maryjnego w darze mieszkańcy wsi Krągoli 22 lipca

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci 1 Tabaszowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY

KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY przy ul. Opolskiej ( Oppelner Strasse ) na Księżu Małym ( Klein Tschansch ) we Wrocławiu Widok na aleję główną Cmentarza Parafialnego przy ul. Opolskiej ( Oppelner Strasse

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Historie Mariańskich. Kapliczek

Historie Mariańskich. Kapliczek Historie Mariańskich Kapliczek Spotkanie z panią Kazimierą Kalis Kazimiera Danuta Kalis -fundatorka kapliczki urodziła się 25.11.1964r. w Chocianowie (woj. dolnośląskie). Ukończyła studia pielęgniarskie

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA KAPLICZKI MATKI BOŻEJ W ŁUCZYCACH. Łuczyce

RENOWACJA KAPLICZKI MATKI BOŻEJ W ŁUCZYCACH. Łuczyce RENOWACJA KAPLICZKI MATKI BOŻEJ W ŁUCZYCACH Łuczyce 2014-03-10 Kapliczka położona jest w Łuczycach przy drodze do Maciejowic ok. 100m powyżej kaplicy po prawej stronie. W pobliżu jest skrzyżowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

Przedbórz. kościół pw. św. Aleksego

Przedbórz. kościół pw. św. Aleksego Przedbórz kościół pw. św. Aleksego Kościołów pw. św. Aleksego jest w Polsce tylko kilka; początki budowy kościoła z Przedborza sięgają 2. poł. XIII wieku. Wieża z czerwonego piaskowca z detalami ciosu

Bardziej szczegółowo

Znaki wiary i pamięci. Kapliczki i krzyże przydrożne w Borowiczkach-Pieńkach i Rydzynie

Znaki wiary i pamięci. Kapliczki i krzyże przydrożne w Borowiczkach-Pieńkach i Rydzynie Iza Więcek Znaki wiary i pamięci. Kapliczki i krzyże przydrożne w Borowiczkach-Pieńkach i Rydzynie Borowiczki-Pieńki, osada przygraniczna leżąca przy drodze z Płockiej dzielnicy Borowiczki do Wykowa. Na

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE INSTYTUCJE: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece w roku szkolnym 2007/2008-6 oddziałów, 60 uczniów. 2. Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej Kościół w Lubiechni Małej położony jest w niewielkiej wsi odległej o 7 km na północ od Rzepina. Jest to niewielki kościółek wzniesiony w konstrukcji ryglowej w drugiej połowie XVII wieku z drewnianą wieżą

Bardziej szczegółowo

Wypis z wiersza Mieszkańcom Rumina. Ocalić od zapomnienia Irena Trocha

Wypis z wiersza Mieszkańcom Rumina. Ocalić od zapomnienia Irena Trocha Dawno, dawno temu przed wieloma laty były tu przeważnie małe wiejskie chaty. Rzadko spotykano murowane domy, dachy prawie wszystkie były tu ze słomy. Przez wieś biegła droga sucha i piaszczysta, a gdy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Monika Zając Krzysztof Dulański Robert Pędzimąż Paweł Furgał

Wykonawcy: Monika Zając Krzysztof Dulański Robert Pędzimąż Paweł Furgał Wykonawcy: Monika Zając Krzysztof Dulański Robert Pędzimąż Paweł Furgał Położenie Ponic Wieś Ponice wcina się głęboko i długo na ok. 7 km w dolinę rzeki Poniczanki, która ma swoje źródła na polanie pod

Bardziej szczegółowo

Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS. Gmina Gorzków

Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS. Gmina Gorzków Ewidencja zabytków z obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS Gmina Gorzków KARTA OBIEKTU nazwa: Kościół rzymskokatolicki p. w. św. Stanisława lokalizacja: Miejscowość ul. Rynkowa 25 Gorzków Osada

Bardziej szczegółowo

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Zamieszkaliśmy przez kilka dni U Magdy w Bodzentynie, stamtąd wyruszaliśmy na krajoznawcze wyprawy po okolicy, stąd i tytuł tego zeszytu, niby żartobliwy, ale

Bardziej szczegółowo

TRZEBINIA. - Kapliczki. Spis Treści

TRZEBINIA. - Kapliczki. Spis Treści KAPLICZKI WSTĘP Przydrożne kapliczki, krzyże i figury stanowią najbardziej urokliwe elementy krajobrazu polskich wsi i miasteczek. Świadczą one o głębokiej religijności naszych przodków. Najstarsze krzyże

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2 Sianki Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Wysoczański 1. Najstarsza wzmianka dotyczy cerkwi wykonanej w typie bojkowskim, zbudowanej w 1645 r. (ryc. 1). Cerkiew tą sprzedano w 1703 r. do wsi Kostrino

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY PROJEKT ODNOWY WSI 2007 ROK KSZTAŁTOWANIE CENTRUM WSI OSTROŻNICA

NAJLEPSZY PROJEKT ODNOWY WSI 2007 ROK KSZTAŁTOWANIE CENTRUM WSI OSTROŻNICA NAJLEPSZY PROJEKT ODNOWY WSI 2007 ROK KSZTAŁTOWANIE CENTRUM WSI OSTROŻNICA Pawłowiczki, lipiec 2007 r. KRYTERIUM 1: POMYSŁOWOSĆ, INNOWACYJNOŚĆ I WZORCOWY CHARAKTER PROJEKTU - KRÓTKI OPIS. Projekt Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

K R Z Y Ż E Z E S Z Y T 4

K R Z Y Ż E Z E S Z Y T 4 K R Z Y Ż E Z E S Z Y T 4 110 Bartąg Krzyż przydrożny drewniany przy wyjeździe z Bartąga do Bartążka. Interesujący ciesielski element zdobniczy na pogrubionej części trzonu. Krzyż przydomowy drewniany,

Bardziej szczegółowo

Zamek w Trokach. Słuchamy opowieści pani przewodnik.

Zamek w Trokach. Słuchamy opowieści pani przewodnik. W dniach 6-8 czerwca 2011 r. klasa IIc Gimnazjum i IIa Liceum Ogólnokształcącego oraz osoby towarzyszące wyruszyły na Litwę. Przemierzyliśmy szlak Mickiewicza i innych polskich romantyków. Poznaliśmy ziemię

Bardziej szczegółowo

Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk Zabytki Zabytki na terenie Gminy Lutomiersk: Parki zabytkowe: Na terenie gminy znajduje się kilka parków zabytkowych i wiejskich. Parki te są bowiem dziełem natury oraz twórczej i artystycznej działalności

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABTKÓW KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABTKÓW 1. OBIEKT ZAGRODA KAMIEŃ WAPIENNY, DREWEANO, GONT Pocz. XIX w, lata 20-te XX w Naprzeciwko ruin zamku Zagroda składająca się z 3 wolnostojących drewnianych budynków, złożonych

Bardziej szczegółowo

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8

1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI) OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY OBIEKT: CMENATRZ PRZYKOŚCIELNY...8 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW CMENTARZE Gmina Nowe Miasteczko 2011 rok Zatwierdził: Spis treści: KARTA 1 CMENTARZ W NOWYM MIASTECZKU...3 1. OBIEKT: CMENATRZ KOMUNALNY (MIEJSKI)...3 KARTA 2 CMENTARZ we wsi

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim Obchody Narodowego Święta Niepodległości w województwie podlaskim W 1918 r., po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. W sobotę, 11 listopada przypada 99. rocznica tego wydarzenia uroczystości

Bardziej szczegółowo

KAPLICZKI I KRZYŻE W NADODRZAŃSKIM KRAJOBRAZIE KULTUROWYM - NOŚNIK TRADYCJI

KAPLICZKI I KRZYŻE W NADODRZAŃSKIM KRAJOBRAZIE KULTUROWYM - NOŚNIK TRADYCJI KAPLICZKI I KRZYŻE W NADODRZAŃSKIM KRAJOBRAZIE KULTUROWYM - NOŚNIK TRADYCJI - Maria W i t e k w Szczecinie Waldemar W i t e k Oddział Terenowy w Szczecinie KRAJOBRAZ KULTUROWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. A.D. 2014 JUBILEUSZ 25-LECIA PARAFII NMP KRÓLOWEJ POLSKI W NASUTOWIE W ROKU KANONIZACJI BŁ. JANA PAWŁA II Rok 2014 dla Wspólnoty Parafialnej w Nasutowie jest okazją do dziękczynienia i radosnego śpiewania

Bardziej szczegółowo

GMINA GNOJNIK ZAPRASZA NA SPACER PO NAJPIĘKNIEJSZYCH ZABYTKACH I OBIEKTACH ARCHITEKTURY SAKRALNEJ ORAZ ŚWIECKIEJ.

GMINA GNOJNIK ZAPRASZA NA SPACER PO NAJPIĘKNIEJSZYCH ZABYTKACH I OBIEKTACH ARCHITEKTURY SAKRALNEJ ORAZ ŚWIECKIEJ. ZAPRASZA NA SPACER PO NAJPIĘKNIEJSZYCH ZABYTKACH I OBIEKTACH ARCHITEKTURY SAKRALNEJ ORAZ ŚWIECKIEJ. 2013 EWIDENCJA WAŻNYCH MIEJSC I OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINIE SOŁECTWA GMINY BIESIADKI,,

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 2. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA 3. MATERIAŁ DREWNO, KAMIEŃ, BLACHA 4. DATOWANIE 1929 R 5. MIEJSCOWOŚĆ 22. FOTOGRAFIE 6. GMINA 7. POWIAT 8.WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU L.p Główny Uroczystość Termin Organizator/rzy 1. 73. rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy Armii Krajowej 19 stycznia Prezydent M. Kalisza Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Zarys historyczny Starej Wsi i parafii. (na podstawie informacji zebranych przez Leszka Kotułę)

Zarys historyczny Starej Wsi i parafii. (na podstawie informacji zebranych przez Leszka Kotułę) 1 Zarys historyczny Starej Wsi i parafii. (na podstawie informacji zebranych przez Leszka Kotułę) Na trasie z Krasnegostawu do Kraśnika rozciąga się dość długa miejscowość o obecnej nazwie Stara Wieś.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II

PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II PO M N IK I ŚW IA D K A M I H ISTO R II Krężnica Jara, jak tysiące innych miejscowości, ma swoje dowody tragicznej historii. Do nich należą krzyże, pomniki i groby poległych w walce o wolność Ojczyzny.

Bardziej szczegółowo

Krzyże i kapliczki na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Krzyże i kapliczki na terenie gminy Lipce Reymontowskie Krzyże i kapliczki na terenie gminy Lipce Reymontowskie Wstęp Krzyże i kapliczki przydrożne stały się charakterystycznym elementem sakralnym w pejzażu wsi. Ta mała sakralna architektura jest nie tylko

Bardziej szczegółowo

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Długość ścieżki 3 km Orientacyjny czas przebycia ścieżki ok 1,5 godziny ROZPOCZNIJ SWĄ WĘDRÓWKĘ

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Długość ścieżki 3 km Orientacyjny czas przebycia ścieżki ok 1,5 godziny ROZPOCZNIJ SWĄ WĘDRÓWKĘ wykonała: Kaja Longawa Długość ścieżki 3 km Orientacyjny czas przebycia ścieżki ok 1,5 godziny ROZPOCZNIJ SWĄ WĘDRÓWKĘ WYCHODZĄC Z NASZEJ SZKOŁY CO CODZIEŃ DO POŁUDNIA USŁYSZYSZ ŚMIECH WESOŁY. 1 1 ZA BRAMĄ

Bardziej szczegółowo

KAPLICZKI I KRZYŻE W CZERWIENNEM Przydrożne kapliczki można spotkać w wielu zakątkach Polski: na wsiach i na polach, na łąkach wśród polnych kwiatów, na skrzyżowaniach dróg i rozdrożach, w przydomowych

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa PASTWA 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA sakralna cegła 1916

Bardziej szczegółowo

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA

GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA GRA MIEJSKA ŚLADAMi LubLinA Lublin Lublin od wieków stanowił polska bramę na wschód i przez cały okres swego istnienia wielokrotnie wpisywał się w polskie kroniki. Początki osadnictwa na wzgórzach, które

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic!

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej ( 1 września 2009 r. ) grupa byłych i obecnych mieszkańców naszej wsi w składzie: 1. Krzysztof Granat

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

ROK 1950. ROK 1951. ROK 1953. ROK 1955.

ROK 1950. ROK 1951. ROK 1953. ROK 1955. ROK 1950. Dnia 21 czerwca odbyła się w parafii Nowa Wieś wizytacja kanoniczna którą przeprowadził J. E. ks. biskup Franciszek Jedwabiki sufragan poznański. O godz. 16 30 przybył dostojny wizytator z Dobrzycy,

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia krajobrazu sakralnego na pograniczu polskosłowacko-ukraińskim

Przekształcenia krajobrazu sakralnego na pograniczu polskosłowacko-ukraińskim Grażyna Holly Przekształcenia krajobrazu sakralnego na pograniczu polskosłowacko-ukraińskim (XIX-XXI wiek). Park Narodowy Połoniny dokumentacja fotograficzna (południowo-wschodnia część Parku) Fotografie

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH ul. Kościelna 4 PEŁCZYCE 73-260 tel. 95 7685315 wik. 957685015 Kościół parafialny: Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach - poświęcony: 8 IX 1946 r.

Bardziej szczegółowo

Rodzinny konkurs historyczny. Rzeplin, 23 września 2017 r.

Rodzinny konkurs historyczny. Rzeplin, 23 września 2017 r. Rodzinny konkurs historyczny Rzeplin, 23 września 2017 r. Zespół nr :. 1. Zdjęcie poniżej zrobiono w okresie I wojny światowej przed jednym z domów w Rzeplinie. Jak nazywał się właściciel tego domu? a.

Bardziej szczegółowo

Kapliczka na Zawodziu

Kapliczka na Zawodziu Kapliczka na Zawodziu Miejsce, na które zwróciłam uwagę, to pomnik- kapliczka znajdująca się w Gorllicach na Zawodziu. Na niej jest wyryta data powstania 1850r. W Polsce jest mnóstwo kapliczek o różnych

Bardziej szczegółowo

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO A-1 ZESPÓŁ KOŚCIÓŁA PARAFIALNEGO p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Żyrzynie 1804 1892 r. Żyrzyn wschodnia część wsi pomiędzy ulicą Tysiąclecia, a płaską doliną rzeki Duży Pioter działka ewidencyjna Nr 529/1

Bardziej szczegółowo

3. Bestwiny Dom nr 31 l. 30. XX w. Brak opisu. 6. Dzielnik Kapliczka l. 20. XX w. Kapliczka zaliczana jest do grupy kapliczek kubaturowych murowanych

3. Bestwiny Dom nr 31 l. 30. XX w. Brak opisu. 6. Dzielnik Kapliczka l. 20. XX w. Kapliczka zaliczana jest do grupy kapliczek kubaturowych murowanych OBIEKTY ZAREJESTROWANE W GMINNNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW NIEWPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU ZABYTKÓW, KTÓRYCH ZACHOWANIE LEŻY W INTERESIE SPOŁECZNYM ZE WZGLĘDU NA POSIADANĄ (W SKALI GMINY) WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

1889 1987. 11. 4 A/1483

1889 1987. 11. 4 A/1483 WYKAZ ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI Lp. Miejscowość Obiekt Czas powstania Rejestr zabytków 1 Brzezie kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Józefa 1930-1936 2 Brzezie

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Rb-1/127/240 1. OBIEKT Kapliczka NMP przy drodze do Pszczółek 5. MIEJSCOWOŚĆ RĘBIELCZ 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA Pszczółki kapliczka cegła, otynkowana

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1033/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ TURNIEJU WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS V SZKOŁY PODSTAWOWEJ " ZABYTKI SAKRALNE CHEŁMA"

SCENARIUSZ TURNIEJU WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS V SZKOŁY PODSTAWOWEJ  ZABYTKI SAKRALNE CHEŁMA Źródło: http://chelm.lscdn.pl/oc/publikacje-nauczycieli/scenariusze-uroczystos/1203,scenariusz-turnieju-wiedzy-dla-uczniow-klas-v-szk OLY-PODSTAWOWEJ-quot-ZABYTKI-SA.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem.

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. Powojenna historia mojej miejscowości -Chełmiec- W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. -Chciałabym na początku aby powiedział Pan kilka słów o sobie. -Witam Panią! Nazywam

Bardziej szczegółowo

Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej?

Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej? Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej? Co to jest sanktuarium? Miejsce uznawane za święte, często identyfikowane ze świątynią, budowlą wzniesioną na miejscu uznawanym za święte, w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości Co, gdzie i kiedy? Obchody Narodowego Święta Niepodległości W sobotę 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Kulminacją obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Pierwsze struktury kościelne w Stalowej Woli. czas trwania: 1 godzina, typ: piesza, liczba miejsc: 6, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Pierwsze struktury kościelne w Stalowej Woli. czas trwania: 1 godzina, typ: piesza, liczba miejsc: 6, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Pierwsze struktury kościelne w Stalowej Woli czas trwania: 1 godzina, typ: piesza, liczba miejsc: 6, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki powstała w 1937 r. jako rezultat decyzji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże. Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną

Szczęść Boże. Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną Szczęść Boże Kopalnia Soli Wieliczka - trasy turystyczne związane z turystyką religijną Kajetan d Obyrn Prezes Zarządu Kopalni Soli Wieliczka SA Kraków, 14.06.2012 Geneza turystki pielgrzymkowej w wielickiej

Bardziej szczegółowo

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku.

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. ********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. Na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Węgrzynowo zapadła decyzja o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Dwór PODZAMCZE (BIAŁY DWÓR) 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA hotel cegła XV/XVI w., przebud. XVIII w. 19. UWAGI

Bardziej szczegółowo

GMINA GNOJNIK ZAPRASZA NA SPACER PO NAJPIĘKNIEJSZYCH ZABYTKACH I OBIEKTACH ARCHITEKTURY SAKRALNEJ ORAZ ŚWIECKIEJ.

GMINA GNOJNIK ZAPRASZA NA SPACER PO NAJPIĘKNIEJSZYCH ZABYTKACH I OBIEKTACH ARCHITEKTURY SAKRALNEJ ORAZ ŚWIECKIEJ. ZAPRASZA NA SPACER PO NAJPIĘKNIEJSZYCH ZABYTKACH I OBIEKTACH ARCHITEKTURY SAKRALNEJ ORAZ ŚWIECKIEJ. 2013 EWIDENCJA WAŻNYCH MIEJSC I OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINIE SOŁECTWA GMINY BIESIADKI,,

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

Ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków

Ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków Ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków Jabłonna 2015/2016 Jabłonna - Obelisk poświęcony pamięci Jana Pawła II i 25-lecia Solidarności (znajduje się naprzeciwko Gminnego Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Szlakiem starych kapliczek do Sanktuarium Maryjnego. czas trwania: 4 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa

Trasa wycieczki: Szlakiem starych kapliczek do Sanktuarium Maryjnego. czas trwania: 4 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa Trasa wycieczki: Szlakiem starych kapliczek do Sanktuarium Maryjnego czas trwania: 4 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: łatwa Opis wycieczki Głównym celem naszej wyprawy jest Sanktuarium

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB Nabożeństwa w Kościele Katolickim Łukasz Burnici SDB Życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko liturgii. Chrześcijanin bowiem, choć powołany jest do modlitwy wspólnej, powinien mimo to wejść

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA CZARNY DUNAJEC - SPIS KART ADRESOWYCH ZABYTKÓW

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA CZARNY DUNAJEC - SPIS KART ADRESOWYCH ZABYTKÓW GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA CZARNY DUNAJEC - SPIS KART ADRESOWYCH ZABYTKÓW 3 - miejscowość Czarny Dunajec 1 - Zabytki sakralne /Kościoły, kapliczki, cmentarze/ Nr karty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA BUKOWNO lista obiektów wskazanych do ewidencji 2015 r.

EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA BUKOWNO lista obiektów wskazanych do ewidencji 2015 r. EWIDENCJA ZABYTKÓW MIASTA BUKOWNO lista obiektów wskazanych do ewidencji 2015 r. 1 Bukowno 238 32-332 ul. 1-go Maja Kościół pw. św. Andrzeja Baboli 2 Bukowno 276, 1084 32-332 3 Bukowno 2 32-332 ul. Nowa/

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NIERUCHOMYCH ZABYTKÓW ARCHTEKTONICZNYCH WŁĄCZONYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY MICHÓW

WYKAZ NIERUCHOMYCH ZABYTKÓW ARCHTEKTONICZNYCH WŁĄCZONYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY MICHÓW WYKAZ NIERUCHOMYCH ZABYTKÓW ARCHTEKTONICZNYCH WŁĄCZONYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY MICHÓW Lp. (nr karty) Nazwa zabytku Miejscowość (obręb) Adres / numer działki Forma ochrony Funkcja / czas powstania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ

1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 229/469 Budynek mieszkalny LIPIANKI mieszkalna drewno ok. 1880 r. - budynek drewniany, w konstrukcji wieńcowo-zrębowej, szczyty w konstrukcji szkieletowej odeskowane

Bardziej szczegółowo

Jaworzniacy.pl. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych, r

Jaworzniacy.pl. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych, r Miejsca Pamięci MIEJSCA PAMIĘCI DATY ODSŁONIĘCIA FORDON. Tablica Pamiątkowa na centralnym Więzieniu dla Kobiet 10.05.1992r. JAWORZNO. Obelisk na terenie byłego Więzienia Progresywnego dla młodocianych,

Bardziej szczegółowo

Kapliczki z Liszyna i Bielina

Kapliczki z Liszyna i Bielina Iza Więcek Kapliczki z Liszyna i Bielina Fot. 1 I. Więcek 2016r Fot. 2 1952r. We wsi Liszyno gm. Słupno zaczynając od początku miejscowości tj. od strony Słupna na ul. Jagiellońskiej znajduje się figura

Bardziej szczegółowo

GMINA GNOJNIK ZAPRASZA NA SPACER PO NAJPIĘKNIEJSZYCH ZABYTKACH I OBIEKTACH ARCHITEKTURY SAKRALNEJ ORAZ ŚWIECKIEJ.

GMINA GNOJNIK ZAPRASZA NA SPACER PO NAJPIĘKNIEJSZYCH ZABYTKACH I OBIEKTACH ARCHITEKTURY SAKRALNEJ ORAZ ŚWIECKIEJ. ZAPRASZA NA SPACER PO NAJPIĘKNIEJSZYCH ZABYTKACH I OBIEKTACH ARCHITEKTURY SAKRALNEJ ORAZ ŚWIECKIEJ. 2013 EWIDENCJA WAŻNYCH MIEJSC I OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINIE SOŁECTWA GMINY BIESIADKI,,

Bardziej szczegółowo

SKOWARCZ KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW S-16/176/ MIEJSCOWOŚĆ 1. OBIEKT. Dom mieszkalny dwurodzinny. 6. GMINA Pszczółki 3.

SKOWARCZ KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW S-16/176/ MIEJSCOWOŚĆ 1. OBIEKT. Dom mieszkalny dwurodzinny. 6. GMINA Pszczółki 3. KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW S-16/176/250 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Dom mieszkalny dwurodzinny SKOWARCZ 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA Pszczółki mieszkalna cegła, elewacje otynkowane

Bardziej szczegółowo

Dwory w Rejowcu i Okolicach.

Dwory w Rejowcu i Okolicach. Dwory w Rejowcu i Okolicach. Copyright 2014 Zdzisław Kalinowski Czerniejów (Gmina Kamień). U państwa Cott. Grupa zdjęta w Czerniejowie u pp. Cott d.15 maja 1910 r. Fotografia wykonana przez buchaltera

Bardziej szczegółowo