PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14"

Transkrypt

1 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, Pszczyna projektant: AMAYA ARCHITEKCI Arch.Bartosz Majewski upr. specj. arch. b/o nr 30/08/SLOKK projektant: mgr inż. Lucyna Adamczyk upr. nr SLK/2843/POOS/09 sprawdzający: mgr inż. Łukasz Kłak upr. nr SLK/IS/5896/09 Katowice, kwiecień 2010

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU I. Opis techniczny II. Dokumenty formalno prawne III. Opracowanie graficzne: rys. 01 rys. 02 rys. 03 rys. 04 rys. 05 Detal opaski drenażowej Plan zagospodarowania terenu drenaż odwadniający Profil drenażu odwadniającego Szczegół studni inspekcyjnej ø425 Szczegół studni inspekcyjnej ø315 1

3 I. Opis Techniczny 1. Dane ogólne: ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul.bogedaina 14 INWESTOR: Sąd Rejonowy w Pszczynie ADRES INWESTORA: ul. Bogedaina 8, Pszczyna 1.1. Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie opaski drenażowej wokół ścian piwnic budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ulicy Bogedaina Podstawa opracowania Zlecenie Sądu Rejonowego. Założenia do projektu stanowią: - Mapa do celów projektowych - Uzgodnienia międzybranżowe - Obowiązujące normy i przepisy - Inwentaryzacja istniejącego obiektu oraz przyłączy kanalizacyjnych 2. Stan istniejący: Budynek Sądu Rejonowego w Pszczynie nie posiada prawidłowo wykonanej izolacji p/wodnej murów fundamentowych. 3. Stan projektowany Projekt zakłada wykonanie opaski drenażowej wokół ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnicy, zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej. Wokół budynku poprowadzony zostanie drenaż opaskowy z rur drenarskich ø 126 mm z filtrem z włókna kokosowego ze studzienkami rewizyjnymi śr mm. Obrzeże wykończone będzie warstwą szerokosci 40cm z otoczaków krzemiennych o średnicy 60-80mm. W ścianach fundamentowych (piwnicznych) wykonana zostanie iniekcja hydrofobowa oraz iniekcja ciśnieniowa np. Aida Kiesol. Iniekcja ciśnieniowa powinna być wykonana na wysokosci ok 20cm nad poziomem ziemi, w odstępach co 12cm, na grubość muru minus 5cm. Izolacja przeciwwodna ścian piwnicznych np. szlamem uszczelniającym Remmers Aida Sulfatexschlamme oraz materiałem do uszczelniania Dickbeschichtung. Warstwę szlamu uszczelniającego zakonczyć na wysokosci 60cm nad poziomem terenu. W miejscach występowania okien piwnicznych zakończenie izolacji wg rysunku detalu. Następnie ocieplić warstwą styroduru ekstrudowanego 5cm. Wykończenie ścian piwnicznych wytłaczaną folią ochronną np. mata drenarska DS Systemschutz, chroniącą izolację przed zasypywaniem. 2

4 Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania właściwego usytuowania drenażu w zależności od stwierdzonego stanu i uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Rura drenarska powinna być usytuowana tak aby w żadnym miejscu nie znalazła się wyżej niż cm poniżej poziomu posadzek w piwnicach. Przedmiary robót sa jedynie wymiarami orientacyjnymi i Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac objętych zakresem projektu budowlanego po zapoznaniu się z przedmiotem realizacji (obiektem). 4. Drenaż odwadniający. Projektowany drenaż odwadniający odprowadzać będzie wodę do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie działki Inwestora. Drenaż należy zabudować przy budynku na głębokości fundamentów (min.1,55m poniżej poziomu terenu) zgodnie z trasą naniesioną na planie sytuacyjnym. Na drenażu należy zabudować studnie rewizyjne drenarskie osadnikowe oraz 1 główną studnię zbiorczą Sd2 Dz425, odprowadzającą wody z projektowanego drenażu. Ścieki z drenażu wprowadzone zostaną do istniejącej studni kanalizacji deszczowej Sd1 z kręgów betonowych DN1000 z włazem żeliwnym typu ciężkiego. Drenaż należy wykonać z rur drenarskich produkcji Wavin Ø126mm z filtrem z włókna kokosowego oraz częściowo z rur kanalizacyjnych Ø160 PVC U (na odcinku odpływowym do studni zbiorczej Dz425 (Sd2). Rury drenarskie łączone będą przy pomocy systemowych łączników, natomiast połączenia ze studniami rewizyjnymi drenarskimi za pomocą systemowych dołączników produkcji Wavin. Studnie drenarskie należy zwieńczyć pokrywą żeliwną A15 do rur karbowanych. W zakres opracowania wchodzi również wymiana istniejących rur spustowych z dachu budynku i podłączenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej. Rury spustowe deszczowe należy wykonać w systemie rur spustowych tworzywowych PVC Dz110mm, łączonych za pomocą łączników. Rury mocowane będą do budynku obejmami. Przed przejściem rury spustowej do istniejącego kanału odpływowego kanalizacji deszczowej, należy zabudować rewizję o średnicy zgodnej ze średnicą rury spustowej. 5. Rozwiązania techniczne i sposób posadowienia studzienek kanalizacyjnych Studzienki drenarskie zostaną wykonane z rur y karbowanej Ø315 produkcji Wavin. Studnie będą posiadały wbudowane dno i osadnik piaskowy o pojemności 38dm3. Studnie inspekcyjne zbudowane będą z rury karbowanej Ø425 oraz będą posiadały jedno połączenie wylotowe do kielicha rury kanalizacyjnej z syfonem ściekowym. Studnie zostaną przekryte pokrywą żeliwna A15 do rury karbowanej produkcji Wavin. 6 Posadowienie drenażu Drenaż należy montować w przygotowanym wykopie na wyrównanej warstwie bez kamieni a następnie obsypać żwirem o maksymalnej średnicy Ø32mm, dodatkowo budynek powinien posiadać izolację przeciwwilgociową wykonaną zgodnie z załączonym w dokumentacji detalem opaski drenażowej. Obsypka żwirowa dodatkowo będzie otulona geowłókniną. Należy przewidzieć również osuszenie budynku na ścianach wewnętrznych na poziomie piwnic, izolacją poziomą metodą iniekcji hydrofobowej oraz na zewnątrz wokół budynku, metodą iniekcji ciśnieniowej. 3

5 Rury drenarskie należy układać w wykopie ze spadkiem 0,3% oraz miejscami, ze względu na zróżnicowanie terenu z większym spadkiem - około 5% na podsypce piaskowej. Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu. 7 Posadowienie studzienek kanalizacyjnych Studzienki należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie. Montaż studzienek należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu. Posadowienie studzienek przeprowadzić przy pełnym odwodnieniu wykopu. Studzienki posadowić na podsypce piaskowej o grubości około 30 cm. Studzienki należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo obsypką piaskową (materiałem niewysadzinowym) na całej głębokości studzienki zagęszczając piasek warstwami o grubości około 25 cm. obsypka piaskowa boczna powinna wynosić około cm licząc od zewnętrznej ściany studzienki. Szerokość wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosić około (2x0,5+średnica zewnętrzna studni) x (2x0,5+średnica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpieczyć liniową obudową wykopu o konstrukcji słupowej z rozporą skrzyniową. 8 Warunki stosowalności materiałów Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane należy uwzględnić: - europejskie aprobaty techniczne - wspólne specyfikacje techniczne - Polskie Normy przenoszące normy europejskie - normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane - Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe - Polskie Normy - polskie aprobaty techniczne Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej muszą posiadać oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiałów powinno być uzgodnione z inwestorem w zakresie zgodności ze standardami obowiązującymi w tym przedsiębiorstwie. 4

6 9. Warunki wykonania i odbioru. Całość robót wykonać zgodnie z: 1. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 2. Instrukcjami montażowymi poszczególnych producentów. Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją a także zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Naniesione na planie sytuacyjnym istniejące uzbrojenie ma przebieg orientacyjny. Celem dokładnego jego zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci nie zinwentaryzowanych należy wykonać przekopy kontrolne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci. Wszystkie prace ziemne należy wykonać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych. 10. Skrzyżowanie projektowanego wodociągu z przeszkodami Projektowane przyłącze wodociągowe krzyżuje się z następującym istn. uzbrojeniem terenu: - skrzyżowanie z istniejącymi kablami energetycznymi Po wytyczeniu trasy pod wodociąg należy w miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami wykonać ich zabezpieczenie. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego kabla energetycznego należy wykonywać ręcznie zgodnie z normami: - PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane - N SEP -E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (zastępuje PN-76/E-05125). Zabezpieczenie kabla NN Przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, który należy zabezpieczyć rurą osłonową typu PS o średnicy 110mm. Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folię kalandrowaną koloru czerwonego o szerokości 20cm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić. 5

7 Zabezpieczenie kabla ŚN Przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, który należy zabezpieczyć rurą osłonową typu PS o średnicy 160mm. Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folię kalandrowaną koloru czerwonego o szerokości 20cm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić. Powyższe prace należy wykonać po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właściciela W przypadku braku technicznych możliwości zachowania wymaganych odległości pionowych dopuszcza się zabudowanie na krzyżujących się przewodach rur ochronnych z płozami i manszetami samouszczelniającymi. 11. Warunki końcowe Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z: - PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania., - PN-92/B Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, - PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9, Corbiti Instal Warszawa, wrzesień 2001r., - instrukcjami montażowymi układania w gruncie kanałów, studzienek opracowaną przez Producentów, - wymaganiami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Uwagi wykonawcze 1. Kanały i rurociągi należy układać zgodnie ze spadkami podanymi na profilach. 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie podsypki i obsypki kanałów, rurociągów i studzienek. 3. Trasy naniesionego uzbrojenia są orientacyjne dlatego też roboty ziemne należy wykonywać bardzo ostrożnie. W miejscach, w których występuje liczne uzbrojenie podziemne należy wykonać próbne przekopy kontrolne dla dokładnego ustalenia usytuowania przewodów i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczeń przewodów w przypadku zbyt bliskich odległości miedzy nimi, niezgodnych z przepisami. 4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci. Wszystkie prace ziemne należy wykonać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych (po uprzednim przeszkoleniu). 5. Na etapie wykonawstwa należy uzgodnić z eksploatatorem sieci harmonogram i sposób prowadzenia robót na czynnych sieciach. 6. Prace ziemne w pobliżu istn. sieci wod-kan należy wykonywać ręcznie. 7. Istniejące kable energetyczne, istniejący gazociąg w miejscach skrzyżowań z projektowanym drenażem zostaną zabezpieczone rurami ochronnymi. 6

8 8. Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić dojazdy do posesji. 9. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć geodezyjne znaki osnowy państwowej. 10. Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne i odeskowane dwustronne 11. Ścisłe rozliczenie prac odwodnieniowych nastąpi w trakcie inwestycji. 12. Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować, jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem. 12. Wykaz materiałów Wszystkie materiał powinny mieć aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. L.p. Pozycja Jedn. Ilość Producent Denaż odwadniający 1 Rura kanalizacyjna PVC U klasa S SDR34 wraz ze złączkami o średnicach: ø160x4,7mm m 5 Wavin lub analogiczny 2 Rura spustowa tworzywowa PVC Dz110 wraz z obejmami, łącznikami, uchwytami, kolanami. m Rewizja dla rury spustowej deszczowej Dz110 PVC Lej spustowy w systemie odprowadzenia wód deszczowych z dachu szt 8 szt 8 5 Przejście szczelne przez ścianę Dz160mm szt Studnia rewizyjna drenarska Ø315 z pokrywą żeliwna A15 z wbudowanym w dno osadnikiem piaskowym o pojemności 38dm 3 Studzienka inspekcyjna TEGRA 425 z pokrywą żeliwną A15 Rura drenarska Ø126 z filtrem z włókna kokosowego wraz ze złączkami Izolacja przeciwwilgociowa na całej długości drenażu przy budynku szt. 6 szt 1 WAVIN lub analogiczny WAVIN lub analogiczny m 90 Wavin lub analogiczny m Wg techn robót 10 Osłona kabli PS Arot Dz 110mm m 12 Arot lub analogiczny 11 Zaślepka rury drenarskiej Dz126mm szt 2 Wavin lub analogiczny 7

9 12 13 Klapa końcowa zamykająca się samoczynnie DN150 Powierzchnia ścian budynku przeznaczona do osuszenia metodą iniekcjiciśnieniowej hydrofobowej szt 1 m 60 Kessel lub analogiczny 15 Izolacja przeciwwilgociowa budynku zgodnie z załączonym detalem opaski drenażowej kpl Wg. techn robót UWAGI: 1) Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z Projektantem, Autorem projektu. 2) Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty, lub świadectwa dopuszczenia do stosowania. Z obowiązku powyższego wyłączone są materiały powszechnie znane i stosowane. Prace należy prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" oraz obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 3) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 4) Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, specyfikacją, kosztorysem, projektem branżowym wod-kan oraz rysunkami detali projektowych. 8

10 II. Dokumenty formalno-prawne Lucyna Adamczyk (imię i nazwisko projektanta) Łukasz Kłak (imię i nazwisko sprawdzającego) BWP sp. z o.o. Budownictwo Wdrażanie Projektowanie ul. Strzemieszycka Dąbrowa Górnicza OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r poz z późn. zmian.) oświadczam, że projekt budowlany: Projekt architektoniczno-budowlany PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 (nazwa inwestycji) Katowice, ul. Bogedaina 14 (adres budowy) Sąd Rejonowy w Pszczynie (nazwa inwestora) ul. Bogedaina 8, Pszczyna (adres inwestora) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (podpis projektanta) (podpis sprawdzającego) 9

11 III. Opracowanie Graficzne 10

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo

Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo AKonsult Sp. z o.o. mgr inŝ. Adam Kluj EGZ. Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo Lipowo, 05-408 Glinianka, Nr konta PEKAO S.A. O/Warszawa ul. Jeździecka 2 79 1240 6322 1111 0000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo