ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I II III SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO SST - INSTALACJA WODOCIĄGOWA: GOSPODARCZA I P.POś. SST - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST instalacji c.o., c.t Podstawowe określenia 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2.0. Materiały 2.1. Materiały dotyczące instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego 2.2. Odbiór materiałów na budowie 2.3. Składowanie materiałów 3.0. Sprzęt 3.1. Sprzęt do wykonania instalacji c.o., c.t Transport 5.0. Wykonanie robót 5.1. Roboty przygotowawcze 5.2. Roboty montaŝowe 5.3. Zabezpieczenie przed korozją 5.4. Izolacja termiczna 6.0. Kontrola jakości i odbiór robót 6.1. Instalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego 6.2. Próba szczelności 7.0. Obmiar robót 8.0. Odbiór robót 9.0. Podstawa płatności Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej Katalogi Normy Przepisy związane

3 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w budynku nr 3, który stanowi integralną część historycznego zespołu Hipodromu w Sopocie przy ul. Polnej Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. W zakres robót wchodzą: - UłoŜenie rurociągów stalowych centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego na ścianach i pod stropem - UłoŜenie rurociągów z polietylenu w rurach osłonowych w posadzkach poszczególnych pomieszczeń - Zamocowanie grzejników w pomieszczeniach - MontaŜ armatury - Próby szczelności i instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego - Usunięcie ewentualnych usterek - Płukanie instalacji - Przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego do malowania - Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych - Wykonanie izolacji termicznych 1.4. Podstawowe określenia Podstawa określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branŝowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL komisja koordynacji branŝowej Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami projektanta Materiały 2.1. Materiały dotyczące instalacji centralnego ogrzewania Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN 80/H74244 z usuniętym wypływem szwu, łączone przez spawanie, posiadające świadectwo jakości ZETOM Przewody prowadzone w posadzce z polietylenu sieciowego z osłoną antydyfuzyjną np. typ PEX-c w systemie TECEflex firmy TECE Rury winidurowe karbowane giętkie Peschel dla rur PE-Xc Zawory odcinające kulowe wg katalogu producenta zgodnie z PN-82/H

4 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Zawory kulowe spustowe Dn Zawory regulacyjne Zawory grzejnikowe Grzejniki stalowe płytowe np. CosmoNova z zasilaniem bocznym Grzejniki stalowe płytowe np. CosmoNova z zasilaniem dolnym Rozdzielacz Rury przyłączone do grzejników c.o. z rur stalowych gładkich wg PN-80/H Dn Rury z tworzyw sztucznych o średnicy 16 mm przyłączone do grzejników Odpowietrzniki automatyczne wg katalogów producenta Dn Izolacja rurociągów otulinami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej grubości 30mm z folią aluminiową np. prod. Gulfiber Isover 7300 ALU Otulina izolacyjna z polietylenu LDPE o grubości ścianki równej 6 mm np. THERMAFLEX Thermacompact S Zawory grzejnikowe termostatyczne Dn Zawory odcinające kątowe Dn Głowice termostatyczne Kurki spustowe Dn Masa uszczelniająca p.poŝ Pompa obiegowa do zasilania centrali wentylacyjnej 2.2. Odbiór materiałów na budowie WyŜej wymienione materiały naleŝy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŝy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia) Składowanie materiałów PodłoŜe, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu rur nie moŝe przekraczać 1,0 m. Grzejniki, zawory odcinające, zawory regulacyjne i zawory termostatyczne naleŝy składować w zamykanych magazynach Sprzęt 3.1. Sprzęt do wykonania instalacji c.o., c.t. - Agregaty spawalnicze gazowe - Piły elektryczne do cięcia rur - Gwintownica do rur - Giętarki do gięcia rur - Narzędzia do kalibrowania rur polietylenowych - Narzędzia zaciskowe do rur polietylenowych - Wiertarki - Rusztowanie przesuwane lekkie - Samochód dostawczy do 0,9 t 4.0. Transport Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy. Materiały mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone

5 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 5 równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem Wykonanie robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. Roboty instalacyjne naleŝy wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Roboty przygotowawcze - Wytyczenie tras prowadzenia przewodów - Ustalenie miejsc wykonania podejść do grzejników, centrale wentylacyjna, aparat grzewczy - Zamontowanie wsporników pod grzejniki - Wykucie otworów dla pionów centralnego ogrzewania 5.2. Roboty montaŝowe Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. Rury naleŝy łączyć na styk przez spawanie gazowe. Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 3. W najniŝszych punktach zamontować kurki spustowe, w najwyŝszych odpowietrzniki automatyczne. Rurociągi naleŝy montować na podporach ruchomych. Rozstaw podpór: Dn 15 1,5 m Dn 20 2,0 m Dn 25 2,0 m Dn 32 2,5 m Dn 40 3,0 m Dn 50 3,5 m Piony naleŝy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek. Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie. Gałązki do grzejników układać ze spadkiem nie mniejszym niŝ 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gałązkami łączyć za pomocą złączki do grzejników. Grzejniki naleŝy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od ściany 5 cm, od podłogi 10 cm. Grzejniki naleŝy zawiesić na wspornikach przymocowanych do ściany uchwytami według katalogu grzejników. Przewody w posadzce z tworzyw sztucznych układać luźno (unikać ułoŝenia w linii prostej) w celu umoŝliwienia naturalnej kompensacji. Po ułoŝeniu przewodów w posadzce, przed ich zakryciem naleŝy instalację poddać próbie na ciśnienie robocze + 0,2 MPa, lecz nie mniej niŝ 0,4 MPa i po płukaniu na ciśnienie robocze. Przewody poziome instalacji c.o. w bruzdach naleŝy prowadzić równolegle poniŝej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyŝej przewodów elektrycznych. W miejscach przejścia przewodów centralnego ogrzewania przez przegrody oddzielenia p.poŝ. zastosować zabezpieczenie np. HILTI o odpowiedniej klasie odporności Zabezpieczenie przed korozją Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego po wykonaniu prób szczelności i usunięciu ewentualnych usterek, naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie.

6 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 6 Przewody naleŝy: - Oczyścić do II stopnia czystości - Pomalować jednokrotnie farbą do gruntowania o symbolu 25/91/56 według SWW Pomalować dwukrotnie emalią kreadurową o symbolu 25/91/56 według SWW Przewody nie izolowane pomalować dodatkową farbą ogólnego stosowania 5.4. Izolacja termiczna Izolację termiczną przewiduje się dla przewodów stalowych poziomych i pionów centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego izolacją z wełny mineralnej. Przewody centralnego ogrzewania ułoŝone w posadzkach i bruzdach ściennych zaizolować otuliną izolacyjną z polietylenu LDPE o grubości ścianki równej 6 mm np. THERMAFLEX Thermacompact S Kontrola jakości i odbiór 6.1. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego - Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń uŝytych do budowy instalacji - Sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem - Sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi - Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych - Kontrolę wykonania ochrony korozyjnej - Kontrolę wykonania izolacji cieplnej - Sprawdzenie szczelności instalacji - Sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŝonych przez wykonawcę - Sprawdzenie usunięcia wszystkich wad - Sprawdzenie rodzajów oraz wykonania podpór ruchomych - Sprawdzenie moŝliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłuŝeń cieplnych 6.2. Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego Próbę szczelności na zimno naleŝy przeprowadzić w temperaturze powyŝej 0 o C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej wynosi: ciśnienie robocze + 0,2 MPa, lecz nie mniej niŝ 0,4 MPa. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych, zabrania się ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniające wykryte miejsca wadliwe naleŝy wyciąć, oczyścić i zaspawać na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację naleŝy przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego naleŝy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków Obmiar robót Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót, oraz podanie rzeczywistych ilości zuŝytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy wykonawcą a InŜynierem. Jednostką obmiarową dla urządzeń jest 1 sztuka lub 1 komplet. Dla przewodów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 1 m

7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 7 długości. Dla robót izolacyjnych i antykorozyjnych jednostką obmiaru jest 1 m 2 powierzchni. Dla płukania instalacji c.o., c.t. i dla prób szczelności jednostką obmiaru jest 1 m długości. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z InŜynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŝy porównać z dokumentacją techniczno kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieŝności w ilościach robót Odbiór robót Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem InŜyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Przyjęcie robót moŝe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŝ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami Podstawa płatności Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m rurociągów c.o..c.t. Podstawą płatności za montaŝ urządzeń jest 1 komplet lub 1 sztuka Podstawą płatności za roboty antykorozyjne i izolacyjne jest 1 m 2. Podstawą płatności za płukanie i próby szczelności instalacji c.o., c.t. jest 1 m. Ceny obejmują: materiał, dowóz i montaŝ, zgodnie z dokumentacją techniczną Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej Katalogi Katalog armatury przemysłowej. Katalog armatury zaporowej kulowej. Katalog odpowietrzników. Katalog wyrobów branŝy instalacji przemysłowych i sanitarnych. Katalog sprzętu instalacyjno sanitarnego. Katalog rur z polietylenu sieciowego z osłoną antydyfuzyjną typ PEX-c w systemie TECEflex firmy TECE Normy - PN-90/B "Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia", - PN-91/B "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania", - PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze", - PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane", - PN-84/H "Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia", - PN-90/M "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania", - PN-91/M "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania", - PN-EN 215:2005/A1:2006 (U) "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań", - PN-EN 442-1:1999 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne", - PN-EN 442-1:1999/A1:2005 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne",

8 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 8 - PN-EN :2001/A1:2005/A2:2005 "Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego", - PN-EN :2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne", - PN-EN :2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa", - PN-EN :2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna", - PN-EN :2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające", - PN-EN :2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca", - PN-EN 14336:2005 (U) "Instalacje ogrzewcze budynków. Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego", - PN-EN ISO :2001 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 1: Ogólne wprowadzenie", - PN-EN ISO :2001 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni", - PN-EN ISO :2001 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie", - PN-EN ISO :2001 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich" Przepisy związane - COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych". - Dz.U "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uŝytkowania budynków mieszkalnych". - Dz.U "Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". - Dz.U "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych". - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu

9 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 9 znakowania ich znakiem budowlanym". - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŝnionych do ich wydawania". - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń".

10 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 10 II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA: GOSPODARCZA I P.POś Wstęp 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych SST instalacji wodociągowej i p.poŝ Podstawowe określenia 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2.0. Materiały 2.1. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej i p.poŝ Odbiór materiałów na budowie 2.3. Składowanie materiałów 3.0. Sprzęt 3.1. Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej i p.poŝ Transport 5.0. Wykonanie robót 5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej i p.poŝ Roboty montaŝowe instalacji wodociągowej i p.poŝ Zabezpieczenie przed korozją 6.0. Kontrola jakości i odbiór robót 6.1. Instalacja wodociągowa i p.poŝ Próba szczelności 7.0. Obmiar robót 8.0. Odbiór robót 9.0. Podstawa płatności Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej Katalogi Normy Przepisy związane

11 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej i p.poŝ. w budynku nr 3, który stanowi integralną część historycznego zespołu Hipodromu w Sopocie przy ul. Polnej Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej i p.poŝ Instalacja wodociągowa i p.poz. - UłoŜenie rurociągów z rur stalowych ocynkowanych na ścianie i pod stropem - UłoŜenie rurociągów z polietylenu w rurach osłonowych w posadzkach poszczególnych pomieszczeń - Podłączenie do przyborów i hydrantów - Próby szczelności instalacji wodociągowej - Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych - Usunięcie ewentualnych usterek - Malowanie instalacji wewnętrznej 1.4. Podstawowe określenia Podstawowe określenia dotyczące są zgodne z Polskimi Normami i Normami BranŜowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal Komisja Koordynacji BranŜowej Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami projektanta Materiały 2.1. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej i p.poŝ Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H Rury stalowe podwójnie ocynkowane wg normy PN-EN 10224: Przewody prowadzone w posadzce z polietylenu sieciowanego np. typ PEX-c w. systemie TECEflex firmy TECE Przewody prowadzone w posadzce z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-Xc/Al/PE-HD np. systemu TECEflex firmy TECE Rury winidurowe karbowane giętkie Peschel dla rur PE-Xc Zawory odcinające kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normą PN-82/H Wodomierz dla wody zimnej Wodomierz dla ciepłej wody uŝytkowej Izolacja rurociągów z wełny mineralnej

12 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Otulina izolacyjna z polietylenu LDPE o grubości ścianki równej 6 mm np. THERMAFLEX Thermacompact S Szafki hydrantowe naścienne z zaworami hydrantowym Dn 52 i z kompletem węŝy Masa uszczelniająca p.poŝ Zawory odcinające kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normą PN-M : Zawory czerpalne Zawory kątowe do muszli Zawory regulacyjne Baterie umywalkowe jednouchwytowe Baterie umywalkowe ścienne Baterie natryskowe Podumywalkowe ogrzewacze wody Poidła dla koni Ogrzewanie elektryczne rurociągów Zawory spłukujące do pisuarów 2.2. Odbiór materiałów na budowie WyŜej wymienione materiały naleŝy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŝy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia) Składowanie materiałów PodłoŜe, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu nie moŝe przekraczać 1,0 m. Armaturę i urządzenia naleŝy składować w zamykanych magazynach Sprzęt 3.1. Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej i p.poŝ. - Piły elektryczne do cięcia rur - Gwintownica do rur - Giętarki do gięcia rur - Narzędzia do kalibrowania rur polietylenowych - Narzędzia zaciskowe do rur polietylenowych - Wiertarki - Rusztowanie przesuwane lekkie - Samochód dostawczy do 0,9 t 4.0. Transport Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem Wykonanie robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z

13 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 13 wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Roboty instalacyjne naleŝy wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych Roboty przygotowawcze instalacji wodociągowej i p.poŝ. - Wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku - Ustalenie miejsc zamocowania szafek hydrantowych - Ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów, zaworów czerpalnych i stacji wymiennikowych - Wykucie otworów dla pionów wodociągowych 5.2. Roboty montaŝowe instalacji wodociągowej i p.poŝ. Główne poziomy wody zimnej gospodarczej i p.poŝ. naleŝy układać z rur stalowych ocynkowanych. Główne rozprowadzenie ciepłej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. Instalacja wody zimnej, ciepłej wody uŝytkowej i wody cyrkulacyjnej układana pod posadzka z rur z polietylenu sieciowanego PEX-c w systemie TECEflex firmy TECE. Instalacja wody zimnej doprowadzająca wodę do poideł w boksach układana pod posadzką z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-Xc/Al/PE-HD np. systemu TECEflex firmy TECE. Przejścia przewodów przez ściany i stropy naleŝy prowadzić w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy uŝyciu łączników. Odległości pomiędzy punktami mocowania rur stalowych ocynkowanych: Dn 15 1,5 m Dn 20 1,5 m Dn 25 2,0 m Dn 32 2,0 m Dn 40 2,5 m Dn 50 3,0 m Odległości pomiędzy punktami mocowania rur polipropylenowych zgodnie z instrukcją producenta. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie maksymalne 0,6 MPa, temperatura od +5 o C do +55 o C. W najniŝszych punktach instalacji naleŝy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne naleŝy montować 0,25 0,35 m nad zlewami i umywalkami. Zawory hydrantowe montować w szafkach hydrantowych na wysokości 1,35m nad posadzką. Połączenia gwintowane naleŝy uszczelnić taśmą teflonową. W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody oddzielenia p.poŝ. zastosować zabezpieczenie np. HILTI o odpowiedniej klasie odporności Zabezpieczenie przed korozją Przewody wodociągowe ocynkowane zabezpieczyć przed korozją przez malowanie powłoką dwuwarstwową Izolacja termiczna Izolację termiczną przewiduje się dla przewodów stalowych poziomych i pionów wodociągowych i wody p.poŝ. z wełny mineralnej. Dodatkowo w przestrzeniach zewnętrznych pomiędzy poszczególnymi zespołami budynku grzanie przewodów kablem elektrycznym. Przewody wody zimnej ułoŝone w posadzkach i bruzdach ściennych prowadzić w rurach osłonowych "peszel", natomiast przewody wody ciepłej uŝytkowej zaizolować

14 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 14 otuliną izolacyjną z polietylenu LDPE o grubości ścianki równej 6 mm np. THERMAFLEX Thermacompact S Kontrola jakości i odbiór robót 6.1. Instalacja wodociągowa i p.poŝ. - Sprawdzenie jakości urządzeń - Sprawdzenie szczelności instalacji - Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem - Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek - Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających 6.2. Próby szczelności Instalację wodociągową naleŝy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 1,0 MPa, instalację uwaŝa się za szczelną, jeŝeli manometr w ciągu 30 minut nie wykazuje spadku ciśnienia o więcej niŝ 2% oraz gdy nie stwierdzono przecieków i roszenia na połączeniach. Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć naleŝy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aŝ do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uŝytku moŝe nastąpić po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej próby wody. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej naleŝy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków Obmiar robót Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości uŝytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy wykonawcą, a InŜynierem. Jednostką obmiarową dla urządzeń jest 1 sztuka lub 1 komplet. Dla przewodów wodociągowych 1 m. Dla robót izolacyjnych jednostką obmiaru jest 1 m 2 powierzchni. Dla płukania instalacji wodociągowej i dla prób szczelności jednostką obmiaru jest 1 m długości. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z InŜynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŝy porównać z dokumentacją techniczno kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieŝności w ilościach robót Odbiór robót Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem InŜyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji wodociągowej w budynku. Przyjęcie robót moŝe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŝ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami Podstawa płatności Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m rurociągów wody zimnej, wody p.poz., ciepłej wody uŝytkowej i wody cyrkulacyjnej. Podstawą płatności za montaŝ urządzeń jest 1 komplet lub 1 sztuka Podstawą płatności za roboty izolacyjne jest 1 m 2. Podstawą płatności za płukanie i próby szczelności instalacji jest 1 m. Ceny obejmują: materiał, dowóz i montaŝ, zgodnie z dokumentacją techniczną.

15 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowanie dokumentacji przetargowej Katalogi Katalogi armatury przemysłowej Katalog armatury zaporowej kulowej Katalogi wyrobów branŝy instalacji przemysłowych i sanitarnych Katalog sprzętu instalacyjno sanitarnego. Katalog rur z polietylenu sieciowanego typ PEX-c w systemie TECEflex firmy TECE Normy - PN-92/B "Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu", - PN-76/B "Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŝytkowej. Wymagania", - PN-81/B "Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Wspólne wymagania i badania", - PN-81/B "Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych", - PN-78/B "Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania", - PN-77/H "Próba szczelności rur metalowych", - PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane", - PN-EN :2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne", - PN-EN :2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa", - PN-EN :2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna", - PN-EN :2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające", - PN-EN :2002 "Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca", - PN-EN :2005 (U) "Armatura wodociągowa. Wymagania uŝytkowe i badania sprawdzające. Część 6: Hydranty" - PN-EN 1489:2003 "Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i wymagania", - PN-EN 1717:2003 "Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny". - PN-EN 13828:2005 "Armatura w budynkach - Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach - Badania i wymagania", - PN-EN :2005 (U) "Wodomierze. Część 1: Wymagania ogólne" - PN-EN :2005 (U) "Wodomierze. Część 2: Instalacja i warunki uŝytkowania", Przepisy związane - COBRTI INSTAL: Zeszyt 7 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych". - Dz.U "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami.

16 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 16 - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uŝytkowania budynków mieszkalnych". - Dz.U "Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". - Dz.U "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych". - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym". - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŝnionych do ich wydawania". - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń". - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów".

17 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 17 III. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1.4. Podstawowe określenia 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 2.0. Materiały 2.1. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji 2.2. Odbiór materiałów na budowie 2.3. Składowanie materiałów 3.0. Sprzęt 3.1. Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji 4.0. Transport 5.0. Wykonanie robót 5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji 5.2. Roboty montaŝowe instalacji kanalizacji 6.0. Kontrola jakości i odbiór robót 6.1. Instalacja kanalizacji 6.2. Próba szczelności instalacji kanalizacji 7.0. Obmiar robót 8.0. Odbiór robót 9.0. Podstawa płatności Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej Katalogi Normy Przepisy związane

18 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku nr 3, który stanowi integralną część historycznego zespołu Hipodromu w Sopocie przy ul. Polnej Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umoŝliwiające i mające na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. W zakres robót wchodzą: Instalacja kanalizacji - UłoŜenie rurociągów z rur PVC pod posadzką - Podłączenie przyborów sanitarnych - UłoŜenie pionów kanalizacji sanitarnej z zamontowaniem rewizji - Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej - Usunięcie ewentualnych usterek 1.4. Podstawowe określenia Podstawowe określenia dotyczące są zgodne z Polskimi Normami i Normami BranŜowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal Komisja Koordynacji BranŜowej Ogólne wymagania dotyczące robót 2.0. Materiały Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami projektanta Materiały dotyczące instalacji kanalizacji Kształtki z rur PVC Rura kanalizacyjna z PVC Rury ochronne stalowe Dn 250 mm Rury ochronne stalowe Dn 150 mm Czyszczaki kanalizacyjne z PVC Dn Rury wywiewne z PVC Dn 110/ Muszle ustępowe z płuczką Muszle ustępowe z płuczką dla niepełnosprawnych Wpusty ściekowe podwórzowe z koszami osadczymi i suchymi syfonami Wpusty ściekowe podłogowe z sitkami na zanieczyszczenia i suchymi syfonami Umywalki porcelanowe pojedyncze Pisuary z zaworem spłukującym Brodziki natryskowe Uchwyty dla niepełnosprawnych przy muszli

19 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce Uchwyty dla niepełnosprawnych do natrysku Siedzisko prysznicowe Podsypka pod rurociąg 2.2. Odbiór materiałów na budowie WyŜej wymienione materiały naleŝy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŝy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia) Składowanie materiałów PodłoŜe, na którym składuje się rury, musi być równe, rura musi być podparta na całej długości. Wysokość stosu nie moŝe przekraczać 1,0 m. Armaturę i urządzenia naleŝy składować w zamykanych magazynach Sprzęt 3.1. Sprzęt do wykonania instalacji kanalizacji - Piłki elektryczne tarczowe - Wiertarki - Samochód samowyładowczy do 5 t - Samochód dostawczy do 0,9 t - Samochód skrzyniowy do 5 t - Koparko-spycharka - śuraw samochodowy 5-6 t - Samochód dłuŝycowy 10 t 4.0. Transport Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. Materiały mogą być przewoŝone dowolnymi środkami transportu, muszą być zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem Wykonanie robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne naleŝy wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano montaŝowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji - Wytyczenie trasy przewodów - Ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń i wpustów - Ustalenie miejsc pionów kanalizacyjnych 5.2. Roboty montaŝowe instalacji kanalizacji Przewody odpływowe w ziemi pod posadzką naleŝy układać równolegle lub prostopadle do fundamentów budynku, na podsypce z piasku o wysokości cm.

20 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 20 Po zamontowaniu przewodów kanalizacyjnych w wykopach i wykonaniu odbioru i pozytywnej próbie szczelności naleŝy wykopy zasypać gruntem bez kamieni i odpadków z materiałów budowlanych. Zasypkę przeprowadzić warstwami zagęszczeniem ręcznym ubijakiem. Podejścia powinny być prowadzone ze spadkami nie mniej niŝ 2,0% a przewody odpływowe ze spadkiem 1,5%. Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe naleŝy łączyć przy uŝyciu pierścienia gumowego o średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niŝ 45. Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. Pomiędzy przewodem a obejmą naleŝy stosować podkładki elastyczne. Obejmy powinny mocować rurę pod kielichem. Piony z PCV naleŝy wyposaŝyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. Piony naleŝy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m ponad dachem rurą wentylacyjną. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi naleŝy wyposaŝyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony) Kontrola jakości i odbiór robót 6.1. Instalacja kanalizacji - Sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów - Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem - Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek - Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających - Sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie wody - Sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych - Sprawdzenie spadków przewodów - Sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń - Prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 6.2. Próby szczelności instalacji kanalizacji Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: - Pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą na całej wysokości - Podejścia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzić szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody - Przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyŝej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny 7.0. Obmiar robót Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości uŝytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy wykonawcą, a InŜynierem. Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest 1 m 3, dla urządzeń i armatury 1 sztuka lub 1 komplet. Dla przewodów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i dla rur ochronnych 1 m. Obmiaru robót dokonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z InŜynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót naleŝy porównać z dokumentacją techniczno kosztorysową, w celu określenia ewentualnych rozbieŝności w ilościach robót.

21 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Odbiór robót Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora, z udziałem InŜyniera po całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. Przyjęcie robót moŝe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równieŝ wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami oraz przepisami Podstawa płatności Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 m rur kanalizacyjnych.. Podstawą płatności za montaŝ armatury jest 1 sztuka. Podstawą płatności za montaŝ urządzeń jest 1 komplet. Podstawę płatności za roboty ziemne stanowi cena 1 m 3 robót ziemnych. Ceny obejmują materiał, dowóz i montaŝ zgodnie z dokumentacją techniczną Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowanie dokumentacji przetargowej Katalogi Katalog rur i kształtek kanalizacyjnych z PVC Katalog wyrobów branŝy instalacji przemysłowych i sanitarnych. Katalog sprzętu instalacyjno sanitarnego. Rury, kształtki i sprzęt kanalizacyjny katalog Normy - PN-81/B "Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie" - PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne", - PN-81/B "Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania", - PN-81/B "Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne", - PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania", - PN-78/B "Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania", - PN-EN 124:2000 "Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością", - PN-EN 476:2001 "Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej", - PN-EN 752-1:2000 "Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje", - PN-EN 752-2:2000 "Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania", - PN-EN 752-7:2002 "Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 7: Eksploatacja i uŝytkowanie" - PN-EN :2001 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu", - PN-EN :1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu",

22 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 22 - PN-EN 1610:2002 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych", - PN-EN :2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania", - PN-EN :2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia",pn-en :2002 "Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: MontaŜ i badania, instrukcje działania, uŝytkowania i eksploatacji" Przepisy związane - COBRTI INSTAL: Zeszyt 12 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych". - Dz.U "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych uŝytkowania budynków mieszkalnych". - Dz.U "Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego". - Dz.U "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych" z późniejszymi zmianami. - Dz.U "Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych". - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym". - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŝnionych do ich wydawania". - Dz.U "Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI SANITARNYCH,WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI SANITARNYCH,WENTYLACJI EGZEMPLARZ INWESTOR OBIEKT LOKALIZACJA INWESTYCJI NUMERY DZIAŁEK STADIUM Szkolne schronisko młodzieżowe ul. Żołnierska 13b,10-558 Olsztyn Szkolne schronisko młodzieżowe ul. Żołnierska 13b,10-558 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

ST03-02-07. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO DLA PALNIKÓW LABORATORYJNYCH BUD A

ST03-02-07. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO DLA PALNIKÓW LABORATORYJNYCH BUD A ST03-02-07. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO DLA PALNIKÓW LABORATORYJNYCH BUD A 1.0. Część ogólna 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część 02 PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU SZKOLNEGO NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST PRZYŁĄCZE GAZOWE. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne gaz

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST PRZYŁĄCZE GAZOWE. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne gaz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST PRZYŁĄCZE GAZOWE Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYŁĄCZE GAZU 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Gdyni przy ul.narcyzowej 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻA SANITARNA SST -02 CENTRALNE OGRZEWANIE (kod CPV- 45331100-7)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA INWESTYCJI: Świetlica Wiejska w Kadynach TEMAT: Instalacje wodno-kanalizacyjne ADRES: m. Kadyny, 82-340 Tolkmicko dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wod. kan. w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

- Instalacje wodociągowe

- Instalacje wodociągowe Pracownia Architektoniczna SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 BRANśA SANITARNA ADRES: ul. Młynarska 14/15 dz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE B.09.00.00 INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I OGRZEWANIA BUDOWA NASTAWNI IŁAWA GŁÓWNA 1 CZĘŚĆ B ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I II III IV V SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST - INSTALACJA WODOCIĄGOWA SST - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ SST - INSTALACJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

ST-IS2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Instalacja wodno kanalizacyjna 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy instalacji wodno kanalizacyjnej modernizacji dachu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowickiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania: Przebudowa pomieszczeń pływalni

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAZWA INWESTYCJI: Budynek uŝyteczności publicznej Świetlica w miejscowości Pagórki TEMAT: Instalacje centralnego ogrzewania ADRES:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1. Wentylacja mechaniczna. 2. Instalacja ciepła technologicznego. l. Wstęp Przedmiot ST Przedmiotem niejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST INSTALACJA I PRZYŁĄCZA GAZOWE. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne gaz

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST INSTALACJA I PRZYŁĄCZA GAZOWE. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne gaz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST INSTALACJA I PRZYŁĄCZA GAZOWE Od PR60 do budynku nr 4, HIPODROM w Sopocie przy ul. Polnej 1 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne

ST-03 Instalacje sanitarne wewnętrzne BUDYNEK MIESZKALNY, KOMUNALNY UL. GODEBSKIEGO 1, RASZYN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45332200-5 Hydraulika CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331110-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO. STI Instalacja wodociągowa 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH ADRES : GRZYBNO STI 02.00 Instalacja wodociągowa KOD CPV 45300000-0, 453 32400-7 2 1.0. W S T Ę P 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA INWESTOR

TYTUŁ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA INWESTOR WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 13, 06-400 Ciechanów Skr. poczt. 78 TYTUŁ OPRACOWANIA Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Remont pomieszczeń II

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ USYTUOWANYCH W PRZYZIEMIU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W SZCZECINIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY ADRES: UL. EMILII PLATER 20 W SZCZECINIE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Strona 8/8

Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,896 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,292 3 Środek transportowy m-g 0,579 Razem 3,767 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 38-460 JEDLICZE UL. TOKARSKICH 5 TEMAT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r.

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. GRZEJNIKOWEJ I C.W. Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMATRÓW NOWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ WYKONANEJ NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE WYMIANA INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ROZDZIAŁ V Wymiana wewnętrznej instalacji wod. kan. oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. 1. Ogólne zasady wykonania robót 2. Warunki szczegółowe wykonania robót 84 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Leszno, marzec 2008 r.

Leszno, marzec 2008 r. SPECYFIKACJA PROJEKT BUDOWY TECHNICZNA ŚWIETLICY BUDOWLANYCH WYKONANIA WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM I ODBIORU DLA OSP ROBÓT Inwestor: Adres CPV obiektu: INSTALACJE Mierzejewo, działka nr ewid. SANITARNE CPV Urząd

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE :

INSTALACJE SANITARNE : SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Łączniku Szkoły w m Czarna Woda, dz. nr 104, 105 INSTALACJE SANITARNE INWESTOR : GMINA MIEJSKA Czarna Woda

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH 1. Budowa : Budowa warsztatu Szkolnego z Salą Wykładową. Plomba pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miasta w Sochaczewie Adres inwestycji: 96-500 Sochaczew ul. 1Maja 16 Projekt : Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014

Przedmiar Robót. Sporządził mgr inż. Maria Penar 13.01.2014 Przedmiar Robót Obiekt Kod CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Budowa Dzienny Dom Pomocy ul. Konstytucji 3 Maja 12 Inwestor ZGL Mikołów Sporządził mgr inż. Maria Penar

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I IDBIORU ROBÓT NR S0.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV 45331100-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I IDBIORU ROBÓT NR S0.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV 45331100-7 OPRACOWANIE GZNK ZB DZIAŁ TECHNICZNY UL CYGAŃSKA GÓRA 1 TEMAT UłoŜenie ocieplenia na rury Gdańsk ul.rycerska INWESTOR GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH ZAKŁAD BUDśETOWY GD-WRZESZCZ UL.PARTYZANTÓW

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A BSCK 213 / 5 / 2006 Załącznik nr 7 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH INSTALACJE KOTŁOWNIE OBIEKTY SANITARNE INSTALATOR ============ B I U R O P R O J E K T Ó W I

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

1.3. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

1.3. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Instalacji wewnętrznej wod-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i centralnego ogrzewania w budynku administracji. 1. CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTOR: ZAKŁAD INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU PIWNIC

PROJEKT REMONTU PIWNIC AK Projekt Andrzej Kodłubaj 24-100 Puławy ul. Kaniowczyków 11/7 tel/fax 81 887 92 47 NIP 7161127761 Regon 430500126 PROJEKT REMONTU PIWNIC BRANŻA SANITARNA Obiekt: Zamawiający: Budynek administracyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa Szkoły Podstawowej w Korzeniowie ZAKRES SPECYFIKACJI Wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz wewnętrznych instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ STWiOR- roboty instalacji wod kan SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Nazwa zamówienia Zabudowa balkonów w budynku przy ul Śniadeckich 10 w Krakowie Klinika Leczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE Roboty konserwacyjno naprawcze budynku portierni Centrum Logistyki w Zamościu. ul. Namysłowskiego 6, 22-400

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI:

Lokalizacja wewnętrznych hydrantów ppoż. zgodnie z częścią architektoniczną UWAGA: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: ZAKRES: INSTALACJA WOD-KAN SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA... 2 4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ... 5 4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 01/2016 INSTALACJE SANITARNE: WODNO -KANALIZACYJNE, C.O. Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa robót 45.30.00.00-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST B 12 INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE CPV 45332000-3 Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe w Lubszy, dz. nr 440/1 KOD CPV: 45330000-9 DZIAŁ: D-1.3

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Gimnazjum w Teresinie Projekt Instalacji c.w.u. 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Instalacje wody zimnej 4. Instalacje c.w.u. 5. Uwagi końcowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania: 2. Przedmiot i zakres opracowania: 3. Opis projektowanych instalacji: 3.1.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 3.1.1. Przewody

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo