ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH Zatwierdzam do wdrożenia Minister Zdrowia

2 Organizacja zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, MZiOS Warszawa, SPIS wrzesień TREŚCI Wprowadzenie Str Tworzenie zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych Str Rodzaje zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych Str Rodzaj i zakres świadczonych usług Str Kadra - kwalifikacje, zatrudnienie Str.8 6. Urządzenie i wyposażenie zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych Str Finansowanie świadczeń Str Sposób i tryb kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych Str Miejsce zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w systemowym ujęciu organizacji opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi Str Załączniki Str.19 2

3 Wprowadzenie Struktura demograficzna oraz wynikające stąd potrzeby społeczeństwa w zakresie opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi stały się podstawą do przyjęcia nowych rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, stanowiących alternatywne formy dla obecnie istniejących w stacjonarnej i pozastacjonarnej opiece długoterminowej. Wynika to także z racjonalizacji gospodarowania środkami finansowymi, ekonomizacji i poszukiwania oszczędności w kosztownym sektorze usług zdrowotnych Wejście w życie nowego systemu finansowania świadczeń zdrowotnych w ochronie zdrowia - zintensyfikowano powyższe działania i przyczyniło się do restrukturyzacji zasobów opieki stacjonarnej oraz rozwoju nowych form opieki długoterminowej w tym zakładówpielęgnacyjno-opiekuńczych. Mając na uwadze powyższe pragniemy przekazać wręce wszystkich zainteresowanych standardy, które powstały na bazie pierwszych, blisko rocznych doświadczeń w zakresie prowadzenia tego typu zakładów. Pozostajemy w przekonaniu, że opracowanie może okazać się pomocne przy tworzeniu zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych szczególnie dla kadry zarządzającej oraz organów samorządów terytorialnych, obligując jednocześnie organizatorów zakładów dowdrożenia optymalnych rozwiązań organizacyjnych oraz zapewnienia możliwie najwyższej jakości świadczonych usług. Mamy jednocześnie świadomość, ze nieustannie zachodzące zmiany w systemie ochrony zdrowia oraz coraz bogatsze doświadczenia w zakresie prowadzenia zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych wymuszać będą potrzebę dalszych prac nad udoskonaleniem określonych tu norm i przedstawionych propozycji rozwiązań. 3

4 TWORZENIE ZAKŁADÓWPIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH Misja zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, którą jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości jego życia a także zaangażowanych członków rodziny (bliskich) wyznacza główne zadania zakładu, jego wymogi organizacyjne oraz rodzaj i zakres świadczonych usług. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienia odpowiednie do stanu zdrowia atakże prowadzi edukację zdrowotną tych osób iczłonków ich rodzin (zgodnie z art. 32 d ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn.zm.) Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze są tworzone jako zakłady opieki zdrowotnej w oparciu o postanowienia zawarte w art. 2 cyt. ustawy. Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze mogą być tworzone jako: A) publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dla których organami założycielskimi będą organy samorządu terytorialnego gmina, powiat, samorząd województwa) lub B) niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zakładane przez podmioty wym. wart.8ust.1cyt.ustawytj.: kościół lub związek wyznaniowy, pracodawcę, zakład ubezpieczeń, fundacje, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie, inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub fizyczną, spółkę nie mającą osobowości prawnej. Publiczny zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy może być utworzony jako samodzielny publiczny zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład wchodzący w skład zespołu publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub zakład 4

5 pielęgnacyjno-opiekuńczy w strukturze zakładu opieki zdrowotnej - jako część organizacyjna tego zakładu. W kwestiach dot. organizacji, prowadzenia, i finansowania zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych zastosowanie mają przepisy cyt. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, oraz ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - nr 28, poz. 153 z późn.zm.). RODZAJE ZAKŁADÓWPIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH Ze względu na specyfikę i dużą różnorodność usług świadczonych w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym mogą być tworzone różne rodzaje zakładów: a) o profilu ogólnym - dla przewlekle chorych i niepełnosprawnych b) specjalistyczne - np. dla psychicznie chorych, dla chorych z Chorobą Alzheimera, dla chorych z SM, dla chorych po urazie kręgosłupa, dla osób z upośledzeniem umysłowym, itp. c) dla określonych kategorii odbiorców : dla dorosłych, dzieci Zakłady te powinny być tworzone w oparciu o opracowania programowe zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla danego regionu. Funkcjonowanie zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych przewiduje się na 2 poziomach referencyjnych a) poziom referencyjny I - gminne, powiatowe ( o profilu ogólnym) b) poziom referencyjny II - o zasięgu regionalnym -(specjalistyczne ) RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG Celem pobytu podopiecznego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym jest: a) poprawa stanu zdrowia, b) zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, c) aktywizacja i usprawnianie ruchowe, d) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki, 5

6 e) uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności, f) umacnianie zdrowia g) przygotowanie chorego i jego rodziny - opiekunów, bliskich do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych h) pomoc w zakresie powrotu chorego do aktywnego życia w społeczeństwie i rodzinie. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy zapewnia respektowanie podstawowych wartości (w tym wynikających z praw człowieka i pacjenta) a szczególnie takich jak: godność, intymność, niezależność, poczucie bezpieczeństwa, prawo dokonywania wyboru, rozwój osobowości. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy świadczy ciągłą i kompleksową opiekę zdrowotną, przewiduje czasowy charakter pobytu podopiecznych i uwzględnia stały lub okresowy powrót chorego do środowiska zamieszkania, w którym opieka jest kontynuowana - stała współpraca ze szpitalem opieki krótkoterminowej oraz ze świadczeniodawcami POZ. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy zapewnia następujący zakres świadczeń: A) usługi zdrowotne: pielęgnacyjne (wynikające z diagnozy pielęgniarskiej ) rehabilitacyjne - aktywizacja, rehabilitacja psychiczna i ruchowa, terapia metodami fizycznymi w podstawowym zakresie *, lecznicze (leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów*, konsultacje specjalistyczne), diagnostyczne (w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych*), niezbędne do monitorowania stanu zdrowia chorego lub interwencji w przypadku zaostrzenia objawów choroby dietetyczne w zakresie terapii zajęciowej, w zakresie promocji zdrowia B) edukację zdrowotną C) wsparcie psychologiczne D) usługi socjalno-opiekuńcze polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych aktywizacji pomocy w załatwianiu spraw osobistych 6

7 zapewnieniu dostępu do różnorodnych form pomocy socjalnej organizacji opieki domowej po zakończonym pobycie w zakładzie pomoc w podjęciu pracy (terapia pracą) E) w związku z potrzebami bytowymi: zakwaterowanie wyżywienie utrzymanie czystości * Szczegółowy wykaz świadczeń określa zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy F) usługi wspomagające: zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych zapewnienie pobierania nauki w przypadku dzieci i młodzieży wychowanie Odbiorcami świadczeń są przede wszystkim osoby wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki, oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowej, w tym szczególnie : a) osoby ze schorzeniami neurologicznymi: z chorobami naczyń mózgu po przebytym udarze mózgu z zespołami otępiennymi w tym z Chorobą Alzheimera ze stwardnieniem rozsianym z uszkodzeniem rdzenia kręgowego b) z przewlekle postępującymi chorobami mięśniistawów c) po skomplikowanych złamaniach, urazach d) z trudno gojącymi się ranami, odleżynami e) z zaburzeniami psychicznymi f) z upośledzeniem umysłowym g) ze schorzeniami geriatrycznymi Dokumentacja 7

8 W zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym obowiązuje standardowa dokumentacja medyczna dla stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej. Z uwagi na specyfikę i rozbudowany zakres świadczeń pielęgniarskich za zasadne należy uznać wdrożenie nowego standardu dokumentacji pielęgniarskiej. Propozycja takiej dokumentacji do wdrożenia pilotażowego została przedstawiona w załączeniu. Jednocześnie jako obowiązujące należy przyjąć standardy i procedury mające zastosowanie w opiece długoterminowej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (np. standard zapobiegania odleżynom). KADRA Z uwagi na wielodyscyplinarny charakter opieki realizowanej w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym ogromne znaczenie należy przypisać kadrze, która jest głównym źródłem i gwarantem powodzenia w realizacji zamierzonych celów. Przy planowaniu i doborze kadry dla potrzeb zakładu pielęgnacyjnoopiekuńczego należymieć na uwadze następujące wymogi wobec kandydatów: WIEDZĘ profesjonalni pracownicy medyczni, posiadający dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe, odbyte szkolenia dla potrzeb aktualnego zatrudnienia (wiedza w zakresie opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi) UMIEJĘTNOŚCI a) uniwersalne : umiejętności interpersonalne tj. pracy w zespole, przejawiania inicjatywy i zdecydowania, rozwiązywania sytuacji konfliktowych umiejętności rozwiązywania problemów tj. wzbudzania i strukturyzowania zachowań innowacyjnych, rozumienia zależności pomiędzy różnymi informacjami, wychodzenia naprzeciw trudnościom oraz przezwyciężania kryzysów i sytuacji trudnych 8

9 umiejętności komunikowania się tj. przekazywania informacji w formie zrozumiałej i jasnej dla potencjalnych odbiorców (komunikowania pisemne, werbalne i niewerbalne) b) szczególne umiejętności zawodowe i doświadczenie w zakresie: komunikowania z osobą starszą, przewlekle chorą,niepełnosprawną, rozwiązywania złożonych problemów zdrowotnych i psychospołecznych osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych pielęgnacji chorego unieruchomionego, z ograniczoną możliwością samoobsługi, ograniczoną orientacją w miejscu, czasie, otoczeniu, opieki i pielęgnacji terminalnie chorych, opieki i pielęgnacji osób z zaburzeniami psychicznymi rehabilitacji osób niepełnosprawnych Pożądane cechy osobowości i postawy serdeczność, towarzyskość, aktywność ugodowość(altruizm, skromność, delikatność) sumienność (samodyscyplina, obowiązkowość, rozwaga, porządek), dojrzałość emocjonalna, otwartość na doświadczenia Planowanie kadry Planując uruchomienie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego kadra kierownicza jest odpowiedzialna za określenie struktury zatrudnienia w danej jednostce dostosowanej do zakresu i profilu świadczonych usług. Pełna autonomia zakładów opieki zdrowotnej umożliwia obecnie zróżnicowanie wielkości i struktury zespołu. W aktualnym stanie prawnym nie istnieją regulacje określające liczbę zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, natomiast finalizowane są prace nad rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych opracowany zostały standard minimalnego zatrudnienia dla 30 łóżkowego zakładu, który może być wykorzystany przy planowaniu stanowisk pracy. 9

10 Proponowane minimalne zatrudnienie dla 30-łóżkowego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego L.P. stanowisko wymiar czasu pracy, liczba etatów kwalifikacje 1. Dyrektor/kierownik zakładu 1 etat wyższe pielęgniarskie* lub inne wyższe mające zastosowanie i średnie medyczne oraz 5 lat stażu w lecznictwie stacjonarnym 2. Z-ca kierownika 1 etat wyższe pielęgniarskie lub inne wyższe mające zastosowanie i średnie medyczne lub srednie medyczne i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub inna specjalizacja mająca zastosowanie oraz 3latastażu w lecznictwie stacjonarnym 3. Pielęgniarka etatów*** średnie medyczne i kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie przewlekle chorych i niepełnosprawnych 4. Terapeuta zajęciowy 1 średnie medyczne 5. Mgr rehabilitacji 1 wyższe medyczne 6. Technik fizjoterapii 1 średnie medyczne 7. Dietetyk 1/2 średnie medyczne 8. Pracownik socjalny 1 średnie 9. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 10. Lekarz specjalista - konsultant 1/2 wyższe medyczne i specjalizacja z medycyny rodzinnej, chorób wewn. Umowa zlecenie wyższe medyczne i specjalizacja - z medycyny w dziedzinie geriatrii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji medycznej, pediatrii (dot. zakładów pediatrycznych) 11. Psycholog/ logopeda Umowa zlecenie wyższe hum. i studia podyplomowe 12. Pokojowa -opiekunka 3**** średnie oraz przeszkolenie w miejscu pracy 13. Księgowy 1 wyższe ekonomiczne */wskazana specjalizacja w dziedzinie organizacji i zarządzania lub studia podyplomowe 10

11 14. Specjalista ds. kadrowych 1/2 średnie 15. Sprzątaczka 2 podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy 16. Konserwator urządzeń technicznych 1/2 średnie techniczne lub zasadnicza szkołą zawodowa o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne 17. Specjalista ds. bhp 1/4 według odrębnych przepisów 18. Kapelan szpitalny 1/4 wyższe hum. *** Normy zatrudnienia powinny zostać ustalone dla każdego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w oparciu o metodę określania zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej opracowaną przez MZiOS ( publikacja: http: http: ) Dla potrzeb planistycznych w zakresie obsady pielęgniarskiej proponuje się etatów, które należy rozpatrywać elastycznie, mając m in. na uwadze zabezpieczenie kadrowe innych pracowników medycznych oraz personelu opiekuńczego (pokojowa-opiekunka), możliwości finansowe zakładu i in. ****liczba zatrudnionych pozostaje w związku z Lp. 3 Organizacja pracy Pracownicy sprawujący bezpośrednią opiekę nad podopiecznymi współpracują w zespole interdyscyplinarnym i odbywają wspólne posiedzenia (co najmniej 1x w tygodniu) służące wymianie spostrzeżeń idoświadczeń nt. stanu zdrowia oraz potrzeb psychospołecznych podopiecznych a także przedstawieniu propozycji w zakresie poprawy jakości opieki. PODSTAWOWE ZADANIA ZESPOŁU INTEDYSCYPLINARNEGO a) rozpoznanie sytuacji podopiecznego b) określenie zakresu i rodzaju potrzebnej pomocy i wsparcia c) udział w kompleksowej rehabilitacji (aktywizacja) oraz readaptacji d) edukacja oraz informowanie e) organizacja systemu wsparcia Członkowie zespołu interdyscyplinarnego pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w systematycznie organizowanych szkoleniach wewnątrzzakładowych oraz udział w formach doskonalenia poza zakładem pracy. 11

12 PIELĘGNIARKA OPIEKUN LEKARZ POZ KOORDYNATOR ZESPOŁU /z-ca kierownika / WOLONTARIUSZ TERAPEUTA ZAJĘCIOWY DIETETYK LEKARZ KONSULTANT PRACOWNIK SOCJALNY REHABILITANT KAPELAN PSYCHOLOG/ LOGOPEDA 12

13 URZĄDZENIE I WYPOSAŻENIE ZAKŁADÓWPIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH Usytuowanie budynku Budynek zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego powinien spełniać wymogi ogólnobudowlane określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U z 1995r. Nr 10 oraz wymogi techniczne i sanitarne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - DZ. U. Nr 74, poz Zakład powinien być zlokalizowany w osobnym pawilonie z zapleczem rekreacyjnym, nieco oddalonym od ruchliwych miejsc i kompleksu szpitalnego (minimalizacja psychicznych konsekwencji przebywania w stosukowo dużym skupisku ludzkim, w warunkach stresu szpitalnego). Urządzenie i wyposażenie Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy powinien liczyć od 30 do 60* łóżek oraz posiadać następujące pomieszczenia: przykładowo w przypadku 40 łóżkowego zakładu pokoje jedno i wieloosobowe warunki pożądane 1 osobowe osobowe osobowe toaleta /6 osób 1 łazienka z natryskiem i wanną / 8 osób; co najmniej 4-5 niezależnych punktów sanitarno-higienicznych w nowo projektowanych zakładach należydążyć do tworzenia 1-2 osobowych pokoi chorych jadalnię salę dziennego pobytu gabinet zabiegowo-pielęgniarski pomieszczenia do terapii zajęciowej pomieszczenia do rehabilitacji *preferowana liczba łóżek w przypadku samodzielnego publicznego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego 13

14 pomieszczenia do fizykoterapii gabinet dla konsultantów podręczną kuchenkę na każdej kondygnacji kaplicę pro morte Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy zapewnia ponadto: systemy przywoławcze, umożliwiające komunikowanie na odległość systemy oznakowania, monitorowania i nadzoru (chorych błądzących) Urządzenie zakładu powinno gwarantować swobodę przemieszczania osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych, windy, podjazdy, poręcze, uchwyty) Kuchnia i pralnia Mając na uwadze efekt ekonomiczny preferowanym rozwiązaniem w zakresie zabezpieczenia tych usług w wymaganej ilości i jakości powinno być zapewnienie niezbędnych warunków do dostarczenia ich z zewnątrz np. zakup w pobliskim szpitalu lub punkcie usługowym posiadającym niezbędne uprawnienia. Inne usługi W celu zapewnienia optymalnych warunków do aktywności, zakład umożliwia podopiecznym korzystanie z następujących usług: a) biblioteki b) fryzjera c) sklepu d) kawiarni d) basenu e) agencji banku, f) punktu usług pocztowych 14

15 FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ Dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania zakładu pielęgnacyjnoopiekuńczego należy zapewnić następujące źródła finansowania: 1. Utrzymanie nieruchomości - właściciel obiektu samorząd terytorialny (finansuje koszty związane z utrzymaniem bazy materialnej) 2. Finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych - instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, Kasy Chorych (w ramach zawartej umowy na realizację świadczeń zdrowotnych - pokrywanie wydatków związanych z realizacją świadczeń - w tym koszty leków, sprzętu i materiałów medycznych, środków pomocniczych, wydatki płacowe) W przypadku poszerzenia działalności o usługi zdrowotne komercyjne- środki własne podopiecznych i ich rodzin 3. Finansowanie zakwaterowania i wyżywienia - podopieczny i /lub jego rodzina**; pomoc społeczna. **Art. 34a cyt. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, że : 1. Osoba przebywająca w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby przebywającej w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. 2. Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka przebywającego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym ustala się w wysokości odpowiadającej 200 % najniższe emerytury z tym ze opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Zgodnie z delegacją art. 34 a ust. 3 Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób dozakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach - Dz. U. Nr 166, poz

16 SPOSÓB I TRYB KIEROWANIA OSÓB DO ZAKŁADÓWPIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH Szczegółowe zasady dot. kierowania chorych do zakładówpielęgnacyjnoopiekuńczych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach ( Dz. U. Nr 166,poz. 1265) skierowanie wydaje w drodze decyzji organ który utworzył zakład albo organ który zawarł umowę z niepublicznym zakładem na wykonywania zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z cyt. powyżej rozporządzeniem o skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego możewstąpić : a) osoba ubiegająca się o skierowanie b) jej przedstawiciel ustawowy c) inna osoba d) zakład opieki zdrowotnej Wniosek o skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego formułowany jest w oparciu o dokładną ocenę i analizę stanu zdrowia chorego, sytuacji socjalnej w tym wydolności opiekuńczej rodziny i środowiska oraz zakresu niezbędnej pomocy i opieki. Wniosek przekazywany jest lekarzowi wyznaczonemu przez organ kierujący, który dokonuje kwalifikacji. W świetle cyt. rozporządzenia osoba ubiegająca się oprzyjęcie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego powinna otrzymać decyzję oprzyjęciu w ciągu 3 miesięcy lub zostać umieszczona na liście oczekujących i w okresie 12 miesięcy przyjęta do zakładu. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub zdarzeniem losowym osoba ubiegająca się może być przyjęta poza kolejnością. 16

17 MIEJSCE ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W SYSTEMOWYM UJĘCIU ORGANZIACJI OPIEKI NAD OSOBAMI PRZEWLEKLE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI Opieka nad człowiekiem chorym przewlekle, starszym i niepełnosprawnym jest oparta na wzajemnym współdziałaniu podmiotów świadczących usługi w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Podstawową zasadą która powinna wyznaczać kierunki tego współdziałania jest dążenie do takiej organizacji opieki zdrowotnej i socjalnej która umożliwi jak najdłuższe funkcjonowanie chorego w warunkach domowych. Zakres pomocy w domu chorego: a) kompleksowa opieka medyczna opieka pielęgniarska - pielęgniarka środowiskowa-rodzinna, domowa, leczenie - lekarz rodzinny, lekarz poz, konsultacje specjalistyczne rehabilitacja, wsparcie psychologiczne b) wypożyczanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego c) pomoc społeczna praca socjalna opieka pomoc w gospodarstwie domowym dom pomocy społecznej d) serwis informacyjny W przypadku nie radzenia sobie z problemami zdrowotnymi lub społecznymi podopieczny korzysta z innych form opieki, które stanowią przejściową (okresową) pomoc specjalistyczną i wsparcie. wtym: opieki stacjonarnej obejmującej m in. a) pobyt w zakładzie opieki długoterminowej pielęgnacyjno-opiekuńczym, opiekuńczo-leczniczym, zakładzie opieki paliatywno-hospicyjnej b) pobyt w szpitalu ogólnym lub specjalistycznym 17

18 c) lub pobyt w domu pomocy społecznej. pozastacjonarnej (poradnie specjalistyczne) KOMPLEKSOWY CHARAKTER OPIEKI NAD PRZEWLEKLE CHORYMI szpital ogólny/specjalistyczny zakład opieki długoterminowej poradnia specjalistyczna opieka domowa lekarz POZ rodzinny pielęgniarka środowiskowa- rodzinna lekarz POZ rodzinny Opracowanie: Departament Pielęgniarstwa MZiOS Konsultacje: mgr Elżbieta Leszczyńska-Rojek - Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu mgr Krystyna Pronobis - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu mgr Lilia Kimber -Dziwisz Wojewódzki Szpital Zespolony w Radomiu W materiale wykorzystano opracowania Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych oraz propozycje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 18

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik Aleksandra Kamińska-Roszak - mgr pielęgniarstwa; studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia i psychologii zarządzania. tel. 54 285 62 30 Lekarze konsultanci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik, Tel. (054) 2856231 Aleksandra Kamińska-Roszak, magister pielęgniarstwa, studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, psychologii zarządzania, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia.

DEFINICJE. OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Opieka długoterminowa w Polsce jest realizowana w dwóch obszarach: pomocy społecznej i służby zdrowia. PROJECT - TRAINING FOR HOMECARE WORKERS IN THE FRAME OF LOCAL HEALTH CARE INITIATIVES PILOT TRAINING IN INOWROCŁAW, POLAND 22-23.02.2014 DEFINICJE W Polsce w ramach świadczeń poza szpitalnych wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

Kursy dla pielęgniarek i położnych

Kursy dla pielęgniarek i położnych Kursy dla pielęgniarek i położnych Rodzaj kursu Nazwa kursu Czas trwania Cena Pielęgniarstwo geriatryczne 305 godzin, w tym: zajęcia teoretyczne 180 godzin zajęcia praktyczne 125 godzin 1 250 zł Kursy

Bardziej szczegółowo

Do DDOM mogą być przyjęci:

Do DDOM mogą być przyjęci: Informacja Ministra Zdrowia na temat deinstytucjonalizacji opieki. Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieka stacjonarną funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej. Na wstępie należy

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska: SIELSKA OSADA (miejscowość Jaźwie, gmina Tłuszcz) poszukuje pracowników na stanowiska: I. LEKARZ posiadać specjalizację I stopnia w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, geriatrii, neurologii,

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03).

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03). Dziennik Ustaw 5 Poz. 1386 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1386) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r.

Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim 2015 r. Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Informacje na temat Domów Pomocy Społecznej w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce

Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce Uwarunkowania dostępności do opieki długoterminowej w Polsce Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych dr n. o zdrowiu Elżbieta Szwałkiewicz Warszawa 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Dziekan Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze al. Jana Pawła II 9A Przysucha

Pan Grzegorz Dziekan Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze al. Jana Pawła II 9A Przysucha Warszawa, 27 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.1.29.2015 Pan Grzegorz Dziekan Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze al. Jana Pawła II 9A 26-400

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie

UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 2, ust 2,3 w związku z

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (nadany Domowi Pomocy Społecznej w Rożdżałach Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27.05.1999r Nr VII/58/99, ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SIELSKA OSADA. poszukuje pracowników na stanowiska: SIELSKA OSADA (miejscowość Jaźwie, gmina Tłuszcz) poszukuje pracowników na stanowiska: I. LEKARZ Kandydat musi spełniać jedno z niżej wymienionych posiadać specjalizację I stopnia w dziedzinie: chorób

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Załącznik do Uchwały NrXXIV/144/2008 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 17 listopada 2008 r. S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Środowiskowy Dom

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA PRZEPISY USTAWA Z DNIA 12 MARCA 200R. O POMOCY SPOŁECZNEJ (DZ. U. Z2009R. NR 175, POZ. 1362 Z PÓŹN. ZM.), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 19PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. Zarządzenie Nr 60/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju

Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju istnieje od 2000 roku. Początkowo stanowił on filię DPS Smrek w Zaskalu, a od 2009 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027

Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Dziennik Ustaw 6 Poz. 2027 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. Załącznik nr 1 8) WARUNKI SZCZEGÓŁOWE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ ŚWIADCZENIODAWCY PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce. Konferencja podsumowująca projekt

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce. Konferencja podsumowująca projekt Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Konferencja podsumowująca projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Razem, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Lp. 1.1 lokalizacja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Standardy Grupy ds. Zdrowia Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Cel główny Cel główny: optymalny stan zdrowia osób bezdomnych (świadczeniobiorców) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data...

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej osobie wymagającej

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Maniara ul. Grupy Kampinos 19b Palmiry

Pani Ewa Maniara ul. Grupy Kampinos 19b Palmiry Warszawa, 5 lutego 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.76.2014 Pani Ewa Maniara ul. Grupy Kampinos 19b 05-152 Palmiry W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/107/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/107/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/107/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Dobrzejewicach Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. o profilu psychiatrycznym. w Bolesławcu

WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA. o profilu psychiatrycznym. w Bolesławcu WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO o profilu psychiatrycznym w Bolesławcu DANE ŚWIADCZENIOBIORCY:.. Imię i nazwisko. tel.... Adres zamieszkania.. Numer PESEL, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Załącznik nr 2 Zakres zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Część I. 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej i położna podstawowej opieki zdrowotnej, zwane dalej pielęgniarką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/147/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Dobrzejewicach.

UCHWAŁA NR XXIV/147/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Dobrzejewicach. UCHWAŁA NR XXIV/147/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Dobrzejewicach Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy)

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy) Miejscowość,... data... W N I O S E K osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres zamieszkania... Nr PESEL... Na podstawie art. 54

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym Załącznik nr 1 do umowy nr zawartej z Zakładem ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r.

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. Dz.U.11.50.259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim

Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacje osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowe kierunki prowadzenia oddziaływań

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjenta i rodziny pacjenta/ opiekuna prawnego i/lub rzeczywistego ubiegającego się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego

Informacje dla pacjenta i rodziny pacjenta/ opiekuna prawnego i/lub rzeczywistego ubiegającego się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego Zasady przyjęcia, funkcjonowania i odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rudce jednostce organizacyjnej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE Załącznik nr Wypełnia lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 1. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej... 2. Wiek... 3. Jest osobą przewlekle

Bardziej szczegółowo

4 1. Ośrodek prowadzi działalność w trybie stacjonarnym. 2. Ośrodek jest domem pomocy społecznej przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych

4 1. Ośrodek prowadzi działalność w trybie stacjonarnym. 2. Ośrodek jest domem pomocy społecznej przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych STATUT Ośrodka Rehabilitacji i Opieki POychiatrycznej w Racławicach ŚląOkich 1 1. Ośrodek Rehabilitacji i Opieki POychiatrycznej w Racławicach ŚląOkich Racławice Śląskie ul. Zwycięstwa 34, 48 250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miasta Krosna z dnia.. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie 1 Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r.

Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Spotkanie robocze dotyczące deinstytucjonalizacji i opieki środowiskowej Ministerstwo Zdrowia 16 marca 2015 r. Fundusze europejskie mogą wesprzeć rozwój wysokiej jakości rodzinnych i środowiskowych form

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz RozpoRządzenie MinistRa zdrowia 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz RozpoRządzenie MinistRa zdrowia 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 731 RozpoRządzenie MinistRa zdrowia 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXIX/551//12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu w Poznaniu. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 2027 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Pomoc można otrzymać z GOPS

Pomoc można otrzymać z GOPS Pomoc można otrzymać z GOPS Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Do większości świadczeń z pomocy społecznej należy spełnić pewne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska Zasady prawne w opiece długoterminowej Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi (ptp.lodz@gmail.com) Łódź, 14 czerwca 2010 r. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące wzmacnianiu, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 3149/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.11.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LXXIV/941/09

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

CARE PROFESSIONS AND THEIR TRAINING NEEDS IN POLAND TRANSFER FOUNDATION - WARSAW

CARE PROFESSIONS AND THEIR TRAINING NEEDS IN POLAND TRANSFER FOUNDATION - WARSAW CARE PROFESSIONS AND THEIR TRAINING NEEDS IN POLAND TRANSFER FOUNDATION - WARSAW Seniorzy w Polsce Przeciętne dalsze trwanie życia osób w wieku 60 lat: mężczyźni 17,7 lat, kobiety 22,9 lat. Liczba ludności

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ tel./fax. (087) 520 40 32 / 520 22 08 E mail: spzzod@powiat.olecko.pl www.spzzod.olecko.pl Nasz adres: Olecko Kolonia 4, 19-400 Olecko woj.

Bardziej szczegółowo

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 16 marca 2015 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PS-V.9421.2.4.2015.ETB ORGANIZACJA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH OSOBOM Z ZABURZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni Załącznik nr 1 do uchwały nr 136/XXII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 września 2012 r. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jaczewski Villa Clinic Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Aleksandra Prystora Warszawa

Pan Andrzej Jaczewski Villa Clinic Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Aleksandra Prystora Warszawa Warszawa, 18 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9612.1.114.2017 Pan Andrzej Jaczewski Villa Clinic Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Aleksandra Prystora 8 02-497 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Tekst pierwotny: Dz.U.2013.931 Wersja z dnia: 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Poprzednia zmiana:

Bardziej szczegółowo

opieka paliatywno-hospicyjna

opieka paliatywno-hospicyjna Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą PORADNIK opieka paliatywno-hospicyjna Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach L i p i e c 2 0 1 6 1 Wstęp Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r.

Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. Uchwała Nr IX/79/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159 A w Nowym Sączu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III

TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok II semestr III TREŚCI MERYTORYCZNE PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok II semestr III PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA (oddział wewnętrzny, oddział gastroenterologii) 1. Rola i zadania pielęgniarki w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E

W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Warszawa, 15 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.9612.1.20.2015 Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. w sprawie zmian w systemie organizacji usług opieki całodobowej, dziennej oraz wsparcia w formie środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z 29 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar

Bardziej szczegółowo

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój założenia pilotażowego wdrożenia standardu

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój założenia pilotażowego wdrożenia standardu Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój założenia pilotażowego wdrożenia standardu Warszawa, 16.03.2015 r. Krzysztof Górski Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r.

Strona 59. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 100/2014/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 30 grudnia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr 00/04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 0 grudnia 04 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /04/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia stycznia 04 r. AGA ODPOIEDZI IERSZA TKOY 4 6 7 Jakość-personel

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia listopada 2009r. KPZ-4111-01-01/2009 K/09/005 Pani Barbara Piasecka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/222/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/222/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/222/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej w Warszawie i Centrum Alzheimera w Warszawie, utworzenia ośrodka wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 22 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 3071 UCHWAŁA NR XLI/294/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁOCHOWIE z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo