Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER"

Transkrypt

1 Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr 7 8 lipiec - sierpień 2006 roku Wydawca Librata sp. z o.o. Warszawa Al. Jerozolimskie 42 Zgodnie z art. 2 kp pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę. Powołanie jest więc odrębnym źródłem powstania stosunku pracy. W myśl art. 68 kp stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Oznacza to, że Kodeks pracy nie określa samoistnie przypadków, w których dochodzi do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania, pozostawiając to odrębnym przepisom. Mogą to być tylko przepisy rangi ustawowej, do których zalicza się tez rozporządzenia wydane z mocy odpowiednich ustaw. Art kp w poprzedniej wersji przewidywał, iż nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania może powstać także w wyniku odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów. Przepis ten przez odesłanie do art. 298 kp upoważniał Radę Ministrów do określenia przypadków, w których stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania. Art. 298 kp przewidywał, między innymi, uprawnienie dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia w sposób szczególny niektórych praw i obowiązków pracowników zatrudnianych w niektórych działach służby państwowej, w zakładach opieki zdrowotnej, w jednostkach pomocy społecznej, w jednostkach wojskowych, na stanowiskach związanych ze służbą zagraniczną lub obronnością kraju, zatrudnianych za granicą przez polskie przedsiębiorstwa, do wprowadzenia dla tych pracowników w drodze rozporządzenia nawiązywania stosunku pracy na podstawie mianowania, a także powołania. Tego rodzaju regulacja stwarza możliwości rozszerzenia przez Radę Ministrów stanowisk, na których źródłem stosunku pracy było powołanie. Z dniem 1 stycznia 2004 roku. przepis ten- art. 298 kp został skreślony. W konsekwencji nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania może mieć miejsce, jak już wspomniano, na podstawie odrębnych przepisów. Ograniczenie powołania jako źródła nawiązania stosunku pracy dyktowane jest funkcją ochronną prawa pracy. Umowny stosunek pracy jest dla pracownika bardziej korzystny niż nawiązany na podstawie powołania. Dlatego tez przyjmuje się, że gdy stosunek pracy został nawiązany na podstawie powołania na stanowisku, które nie jest przez przepisy odrębne ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustaw określone jako to, na którym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania to na zasadzie uprzywilejowania pracownika ( art kp ) źródłem powstania takiego stosunku prawnego staje się z mocy prawa umowa o pracę. Stosunek pracy nawiązany na postawie umowy o pracę jest zdecydowanie bardziej korzystny dla pracowaników niż powołanie. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania podlega w zakresie trwałości tego stosunku znacznie mniejszej ochronie niż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a jego roszczenia w przypadku nieuzasadnionego czy niezgodnego z prawem rozwiązania tego stosunku są ograniczone w istotny sposób. POWOŁANIE W SPÓŁKACH PRAWA HAN- DLOWEGO Powołanie jako źródło nawiązania stosunku pracy należy odróżnić od powołania używanego w potocznym tego słowa znaczeniu. Wielokrotnie w literaturze i orzecznictwie podkreślano, że powołanie bywa używane w znaczeniu, które nie może być utożsamiane z powołaniem w rozumieniu art kp. Powołanie nie może oznaczać, i często oznacza, powierzenie odpowiedniej funkcji w organach spółek prawa handlowego. Takie powołanie może być i najczęściej bywa połączone z nadaniem odpowiednich uprawnień i nie pozostaje w jakimkolwiek związku z powołaniem w rozumieniu art. 68 kp. Powołane do pełnienia odpowiednich funkcji mogą być bowiem osoby, które w ogóle nie pozostają w stosunku pracy, lecz świadczą pracę na podstawie umowy prawa cywilnego. Najczęściej dotyczy to osób zasiadających w organach spółek prawa handlowego, którym w drodze powołania powierza się odpowiednie funkcje. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1999 r., sygn. I PKN 171/99, powołanie członka zarządu spółki przez właściwy organ nie zawsze oznacza nawiązanie

2 stosunku pracy w drodze powołania w rozumieniu art.68 kp. W uchwale z dnia 4 października 1994 r., sygn. I PZP 42/94, Sąd Najwyższy stwierdził: Członek zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością, będący równocześnie kierownikiem zakładu pracy, może być zatrudniony na podstawie umowy o prace jak tez powołania. W wyroku z dnia 13 października 1998 r., I PKN 345/98: Przepisy Kodeksu handlowego i prawa bankowego, przewidujące powołanie członków zarządu spółki akcyjnej ( banku ), nie są odrębnymi przepisami upoważniającymi do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania (art kp ). Orzeczenie to zachowuje pełną aktualność pod rządami Kodeksu spółek handlowych. W uzasadnieniu tego wyroku SN podkreślił, że powołanie członka zarządu spółki akcyjnej (banku) mające podstawę w prawie handlowym czy bankowym nie jest jednocześnie powołaniem w rozumieniu art. 68 kp, czyli poza nawiązaniem członkostwa w zarządzie spółki powodującym również nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania. Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie, dotyczącym Kodeksu handlowego, ale odpowiednio mającym zastosowanie do Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje, że choć umowa o prace była jedyna podstawą nawiązania stosunku pracy w chwili uchwalenia Kodeksu handlowego, a inne podstawy nawiązania stosunku pracy, w tym szczególnie powołanie, zostały wprowadzone później, a powołanie w rozumieniu Kodeksu pracy nie jest wyłączone ze względu na kolegialne kierowanie spółką, to powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie oznacza jeszcze nawiązania stosunku pracy. Według wyroku SN z dnia 9 kwietnia 1998 r., sygn. I PKN 68/97: Statut gminy nie może rozszerzać katalogu osób zatrudnionych na podstawie powołania (art.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r.; tekst jedn.: Dz. U. nr 142, poz.1593 ). Wyrok SN z dnia 26 marca 1998 r., sygn. I PKN 2/98: W kierowniczych strukturach jednostek budżetowych tworzonych przez gminy mogą być zatrudnieni pracownicy na postawie umowy o prace, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają nawiązania z nim stosunku pracy na podstawie powołania. Wyrok SN z dnia 9 lutego 2000 r., sygn. I PKN 518/99: Stoosunek pracy zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego nawiązuje się na podstawie powołania. Przepis art. 44 ustawy z dnia 25 wrzesnia 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 981), zgodnie z którym zastępcę dyrektora przedsiębiorstwa powołuje dyrektor za zgodą rady pracowniczej, jest bowiem przepisem odrębnym w rozumieniu art. 68 kp. Ograniczenie możliwości określenia stanowiska, na których stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania, do aktów prawnych rangi ustawy podyktowane jest tym, że stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania łączy się z pozbawieniem osób powołanych, które są pracownikami w rozumieniu prawa pracy, uprawnień przysługujących innym pracownikom przede wszystkim w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy. Jak już wspomnieliśmy, pracownicy, których stosunek pracy powstał na podstawie powołania, w przypadku gdy organ powołujący rozwiąże z nim stosunek pracy są zasadniczo pozbawieni ochrony prawnej w zakresie możliwości dochodzenia takich roszczeń, jakie przysługują pracownikom, których stosunek pracy powstał na innych zasadach. Ten sposób nawiązania stosunku pracy dotyczy przede wszystkim osób na stanowiskach kierowniczych, dyrektorów, ich zastępców, głównych księgowych. Stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania aczkolwiek najczęściej łączy się z wysokim wynagrodzeniem oraz szeregiem dodatkowych świadczeń, takich jak: samochód służbowy wraz z kierowcą do dyspozycji w każdej chwili, także w sprawach prywatnych, sekretariatem, gabinetem itd., równocześnie, a może właśnie dlatego, nie tylko nie daje żadnych gwarancji ochrony trwałości tego stosunku, ale pozbawia osoby zatrudnione na tej podstawie domagania się przywrócenia do pracy nawet przy najbardziej nieuzasadnionym czy naruszającym prawo rozwiązania tego stosunku. W gestii organu powołującego leży bowiem nie tylko powołanie, ale i odwołanie ze stanowiska. Odwołanie może nastąpić w każdej chwili i formalnie bez konieczności podania przyczyny. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania stwarza organowi powołującemu swobodę w doborze osób na stanowiska dyrektorskie i kierownicze. Organ powołujący może bowiem w każdej chwili odwołać pracownika powołanego, i to niezależnie od tego, jak pracownik powołany wypełnia swoje obowiązki oraz czy osoba powołana na miejsce pracownika odwołanego reprezentuje odpowiedni poziom zawodowy. KATALOG STANOWISK Przed wybuchem II wojny światowej instytucja stosunku pracy na podstawie powołania nie była znana naszemu prawu pracy. Przed 2 czerwca 1996 r., przed nowelizacją Kodeksu pracy, katalog stanowisk, na których

3 stosunek pracy nawiązywał się na podstawie powołania, zawierały rozporządzenia Rady Ministrów. Ponadto, na mocy Kodeksu pracy w wersji obowiązującej przed nowelizacją z dnia 2 czerwca 1996 r., wszyscy kierownicy zakładów pracy oraz ich zastępcy byli zatrudniani na podstawie powołania. Prócz tych kodeksowo określonych stanowisk, na których stosunek pracy nawiązał się na podstawie powołania, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania (Dz. U. nr 45, poz. 268 ze zm.), które utraciło moc obowiązującą z dniem 2 czerwca 1996 r., określało inne jeszcze stanowiska pracy, na których stosunek pracy nawiązywał się na podstawie powołania. Art. XV 2 Przepisów wprowadzających Kodeks pracy (ustawa z dnia 24 czerwca 1974 r.), stanowił, że stosunek pracy pracowników mianowanych na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 1933 r. o państwowej służbie cywilnej przekształca się w stosunek pracy na podstawie powołania, jeżeli zajmują oni stanowiska, na których w myśl przepisów Kodeksu pracy przewidziane jest nawiązanie stosunku pracy przez właściwy organ. Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw sytuacja uległa zmianie w odwrotnym kierunku. Stosunki pracy z powołania powstałe na mocy dotychczasowych przepisów przekształciły się w stosunki pracy na podstawie umowy odpowiednio na czas określony lub na czas nieokreślony, zależnie od charakteru powołania. Tym razem, z mocy prawa, stosunki pracy z powołania uległy przekształceniu w umowne stosunki pracy. Dotyczyło to wszystkich kierowników zakładów pracy i ich zastępców oraz pracowników, którzy stali się pracownikami z powołania na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. Nie zmienił się natomiast status prawny pracowników z powołania, których stosunek pracy powstał na mocy przepisów odrębnych, np. dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. T R Y B P O W Ł A N I A Stosunek pracy z powołania nawiązuje się najczęściej na czas nieokreślony. Nie określa się wówczas w akcie powołania czasu powołania. Przepisy szczegolne mogą określać, że powołanie następuje na czas okreslony. Akt powołania określa wówczas czas trwania tego stosunku. Bark takiego określenia oznacza powołanie na czas nieokreślony. W wyroku z dnia 15 maja 1997 r., sygn. I PKN 164/97, Sąd Najwyższy uznał, że: Dopuszczalne jest porozumienie stron w sprawie zmiany umowy o pracę na stanowisku pracy z powołania na czas określony, po upływie którego następuje reaktywowanie umownego stosunku pracy. Istnieje swoboda w poprzedzaniu powołania konkursem. Zgodnie z art kp powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególnie nie przewidywały wymogu wyłaniania kandydata na stanowisku wyłącznie w wyniku konkursu. Oznacza to, że nawet wówczas gdy przepisy szczególnie nie uzależniają powołania od uprzedniego udziału w konkursie, organ, który pragnie zatrudnić pracownika na stanowisku z powołania, może uzależnić swoją decyzje od wyniku konkursu, mimo iż przepisy szczególne nie przewidują konkursu jako jedynej drogi powołania. Akt powołania oznacza nawiązanie stosunku pracy i powierzenie pracownikowi określonej funkcji (stanowiska). Akt powołania nie jest aktem administracyjno prawnym. Akt powołania jest wprawdzie jednostronnym oświadczeniem woli organu powołujacego, lecz pracownik przyjmujący go, składa w sposób bierny swoje oświadczenie woli, a w konsekwencji dochodzi do dwustronnego oświadczenie woli. W wyniku powołania pracownika na ogół świadczy pracę na rzecz innego podmiotu, niż ten, który go powołał. Pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu może skrócić okres wypowiedzenia u dotychczasowego pracodawcy do miesiąca. Możliwość skorzystania ze skróconego okresu wypowiedzenia dotyczy wyłącznie pracowników, których obowiązuje 3- miesięczny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy w tym trybie w skutkach prawnych jest traktowane tak, jakby to dotychczasowy pracodawca dokonał wypowiedzenia. Tego rodzaju możliwość nie wyklucza rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron. Przy tym trybie, jak wiadomo, konieczna jest zgoda drugiej strony pra-codawcy, któremu natychmiastowa utrata praco-wnika może nie zawsze odpowiadać. Prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia w opisany sposób jest niezależne od sposobu w jaki dotychczasowy stosunek pracy został nawiązany. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w tym trybie praco-dawca w świadectwie pracy jako przyczynę rozwiązania podaje wypowiedzenie przez praco-dawcę z powołaniem się na art kp. TRYB I SKUTKI ODWOŁANIA Zasadą jest, że do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umów na czas nieokreślony z wyłączeniem trybu postępowania przy rozwiązywaniu tych umów, a także orzekania bez skuteczności wypowiedzeń i o przywracaniu do pracy. Oznacza to, że organ powołujący, na rzecz którego nie zawsze praca jest świadczona, może w każdym czasie niezwłocznie lub w

4 określonym terminie odwołać pracownika ze stanowiska. Dotyczy to także pracowników, którzy na podstawie przepisów szczególnych zostali powołani na czas określony. Oznacza to, że wobec pracowników powołanych na czas określony nie działa ogólna zasada stabilności stosunku pracy nawiązanego na czas określony. Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1997 r., sygn. I PKN 79/97: Odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania w drodze konkursu na czas określony przed upływem wyznaczonego terminu nie stanowi nadużycia prawa (art. 8 kp), jeżeli pracodawca nie działał w złej wierze lub w celu szykany pracownika. Organ, który pracownika powołał, nie jest zobowiązany do konsultacji zamiaru wypowiedzenia ze związkiem zawodowym ani do zasięgania opinii związku w przypadku zamiaru odwołania bez zachowania okresu wypowiedzenia, równoznacznego w skutkach prawnych z rozwiązaniem stosunku pracy z winy lub bez winy pracownika. Odwołanie może nastąpić w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. w czasie zwolnienia lekarskiego ). Odwołanie jest skuteczne natychmiast, lecz okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg po upływie okresu usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W orzecznictwie utrwalony został jednak pogląd, że zakaz rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej ustanowiony w art.32 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych odnosi się także do pracowników z powołania (art kp). Naruszenie tego zakazu stwarza roszczenie o uznanie, że odwołanie ze stanowiska nie spowodowało rozwiązania stosunku pracy (m.in. uchwala Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1992 r., sygn. I PZP 42/92 ). Ten pogląd orzecznictwa dotyczy pracownika z powołania pełniących taką funkcje w związku zawodowym, która chroni pracownika przed rozwiązaniem każdego stosunku pracy bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej. Odwołanie ze stanowiska obejmuje także kobiety w ciąży. Ustawodawca wprawdzie nakłada na organ odwołujący obowiązek zapewnienia takiej pracownicy innej, odpowiedniej ze względu na jej kwalifikacje zawodowe pracy, a przez okres równy okresowi wypowiedzenia zapewnia pracownicy będącej w ciąży prawo do wynagrodzenia takiego jak przed odwołaniem, ale gdy ciężarna pracownica nie wyrazi zgody na inna pracę, stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg od daty zaproponowania na piśmie innej pracy. Ta sama zasada dotyczy pracowników powołanych w wieku przedemerytalnym, to znaczy takich, którym brakuje do osiągnięcia wieku emerytalnego nie więcej niż 4 lata. Pracownicy, których stosunek pracy powstał na innych zasadach niż powołanie, w takim wieku są chronieni przed wypowiedzeniem stosunku pracy z wyjątkami ściśle przez prawo określonymi (np. likwidacja pracodawcy ). Wiek przedemerytalny nie chroni pracowników z powołania przed rozwiązaniem stosunku pracy, podobnie jak pełnione funkcje w organach, które w przypadku osób zatrudnionych na innej podstawie niż powołanie muszą na wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy wyrazić swoją zgodę. Już 9 września 1977 r. Sąd Najwyższy w sprawie sygn. I PRN 115/77 stwierdził, że: Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku odwołania pracownika zatrudnionego na podstawie powołania nie wymaga zachowania określonego a art. 38, 52 3, 54 4 i art kp trybu współdziałania pracodawcy z organami związków zawodowych obowiązującego przy rozwiązywaniu przez pracodawcę umowy o pracę. W uchwale z dnia 21 września 1989 r., sygn. III PZP 41/89, wyraził pogląd: Pracownikowi odwołanemu ze stanowiska przez uprawniony organ nie przysługuje roszczenie o ustalenie nieważności odwołania na podstawie art lub 2 kc w zw. z art. 300 kp. Charakterystyczna dla stosunku pracy z powołania była uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1992 r., sygn. I PZP 55/92. W jej uzasadnieniu stwierdzono, że istota stosunku pracy z powołania jest oparcie zarówno jego powstania jak i rozwiązania na decyzje właściwego organu, który dokonał powołania. Chodzi bowiem o zapewnienie temu organowi swobody doboru kadr kierowniczych. Stosunek pracy z powołania jest to najmniej stabilny stosunek pracy wśród znanych naszemu prawu pracy. Kodeks pracy przyjmuje natychmiastową skuteczność odwołania w zakresie wykonywania funkcji.jednakże skoro ustawodawca w ustawie o samorządzie terytorialnym w art. 25 przyjął, że zgoda rady gminy jest warunkiem rozwiązania stosunku pracy z radnym, to tym samym przejawił wolę ochrony wszystkich radnych będących pracownikami bez względu na podstawę prawną powstania stosunku pracy. Następstwem ochrony stosunku pracy radnego jest ograniczenie swobody podmiotu, który nawiązał stosunek pracy w drodze powołania, w rozwiązaniu tego stosunku pracy bez zgody rady gminy. Podstawowym roszczeniem pracownika powołanego powinno być roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. Nie można jednak odrzucić koncepcji dochodzenia przez takiego pracownika przywrócenia do pracy, szczególnie wówczas gdy podstawa odwołania prowadzącą do rozwiązania stosunku pracy były zdarzenia związane z wykonywaniem funkcji radnego. Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzona została możliwość dochodzenia przez pracownika odwołanego ze

5 stanowiska w sposób równoznaczny z wypowiedzeniem odszkodowania przewidzianego w przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik odwołany ze stanowiska z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę na czas określony, może dochodzić przed sądem pracy odszkodowania za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione odwołanie. Ta zmiana stanu prawnego ma istotne znaczenie dla istoty ochrony stosunku pracy na podstawie powołania. W doktrynie pojawił się kontrowersyjny pogląd, dotyczący tego, czy możliwość roszczenia obliguje organ odwołujący do podania przyczyny odwołania. Takiego obowiązku nie da się wyprowadzić wprost z uchylenia pkt. 1b art. 69. Trudno jednak przyjąć, iż w przypadku sporu organ odwołujący nie będzie zobligowany do podania przyczyny odwołania. P O D S U M O W A N I E Do nawiązania stosunku pracy w drodze powołania dochodzi, gdy właściwy organ, zwany organem powołującym, powoła pracownika na określone stanowisko, a pracownik powołanie to przyjmie. Cechą charakterystyczną stosunku pracy z powołania jest brak ochrony jego trwałości, wyrażający się tym, że organ powołujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny, odwołać pracownika powołanego z zajmowanego stanowiska. Celem nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania jest stworzenie organowi powołującemu swobody w doborze osób, którym powierza się stanowiska kierownicze. Stąd mniejsza stabilność tego stosunku pracy. stronę pracownika. Oświadczenie woli pracownika przy nawiązaniu stosunku pracy na podstawie powołania przejawia się najczęściej w sposób bierny, przez przyjęcie aktu powołania. W wyniku powołania pracownik świadczy na ogół prace na rzecz innego podmiotu niż ten, który go powołał. Stosunek pracy nawiązuje się między pracownikiem powołanym a tym podmiotem, na rzecz którego praca ma być świadczona. Stosunek pracy na podstawie powołania jest na ogół nawiązany na czas nieokreślony. Oznacza to, że w akcie powołania nie określa się czasu, na jaki pracownik został powołany. Kodeks pracy przewiduje jednak istnienie przepisów szczególnych, zgodnie z którymi możliwe jest powołanie pracownika na czas określony. Wówczas nawiązanie stosunku pracy następuje na czas oznaczony w powołaniu. Organem uprawnionym do odwołania pracownika z zajmowanego stanowiska jest organ, który go powołał, mimo, że pracownik w okresie powołania świadczył prace na rzecz innego podmiotu. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie. Pracownik odwołany ze stanowiska z zachowaniem okresu wypowiedzenia ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Powołanie powinno być dokonane na piśmie. Podobnie jak w odniesieniu do innych czynności z zakresu prawa pracy, dla nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania decydujący będzie fakt rozpoczęcia świadczenia pracy, pelnienia funkcji na stanowisku, które przepisy określają jak to, na którym stosunek pracy nawiązuje się na podstwie powołania. Bark jest podstaw do uznania bezwzględnej nieważności nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania z powodu nie dokonania powołania na piśmie. Tak jak to ma miejsce w przypadku umowy o pracę, akt powołania na piśmie powinien być wręczony jak najszybciej pracownikowi, który został dopuszczony do świadczenia pracy na stanowisku z powołania. Na wniosek lub za zgodą pracownika może on być w okresie wypowiedzenia zatrudniony przy innej pracy, a po upływie wypowiedzenia zatrudniony na nowych warunkach pracy i płacy. Pracownik odwołany może tez w okresie wypowiedzenia nie świadczyć pracy i pobierać wynagrodzenie, nawet pracując u innego pracodawcy. Pracownik odwołany bez zachowania okresu wypowiedzenia ma prawo wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o uznanie, że rozwiązanie nastąpiło niezgodnie z prawem i może domagać się wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. MARIA TERESA ROMER Sędzia SN w stanie spoczynku Aczkolwiek akt powołania jest aktem jednostronnym, jednak do nawiązania stosunku pracy dochodzi po wyrażeniu (oświadczenia) woli przez druga

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wstęp Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ na treść stosunku pracy składają się dwa podstawowe zobowiązania: - zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju pod

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Nawiązanie stosunku pracy Umowne formy Pozaumowne formy Umowa o pracę Spółdzielcza umowa o pracę Mianowanie Powołanie Wybór Umowa zgodne oświadczenie woli

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I PK 44/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2014 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Kto nie musi się bać, że pracodawca go zwolni... 3 Jakie zachowanie pracownika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę... 24 Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień... 40 Kiedy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt II PZP 3/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2012 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa J. G. przeciwko

Bardziej szczegółowo

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie niezwłoczne jest bezprawne we wszystkich wypadkach, gdy nastąpiło to z naruszeniem przepisów

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel.

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05 Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y P R A W O P R A C Y ===================== Z a d a n i o w y c z a s p r a c y MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr1 styczeń 2006 r. /Wydawca LIBRATA sp. z o.o./. Zawarte w Kodeksie pracy przepisy o czasie

Bardziej szczegółowo

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu 2009 Izabela Nowakowska Radca prawny, Zespół Prawny, PARP Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu Warszawa, 25.06.2009 Rozwiązanie umowy o pracę Umowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Powołanie i wybór jako podstawy nawiązania stosunków pracy w samorządzie

Rozdział I. Powołanie i wybór jako podstawy nawiązania stosunków pracy w samorządzie Rozdział I. Powołanie i wybór jako podstawy nawiązania stosunków pracy w samorządzie Status prawny osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego biurach, urzędach i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 40/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Gminy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę PRAWO PRACY Sposoby rozwiązania umowy o pracę W art. 30KP wymieniono sposoby rozwiązania umowy o pracę. Jest to rozwiązanie umowy: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Polityka kadrowa Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 KN art. 20 KN ust. 1 Dyrektor szkoły w razie:

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 czerwca 1998 r. I PKN 164/98

Wyrok z dnia 3 czerwca 1998 r. I PKN 164/98 Wyrok z dnia 3 czerwca 1998 r. I PKN 164/98 Jeżeli w chwili rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 w związku z art. 177 1 KP pracodawca i zarząd zakładowej organizacji związkowej nie wiedzą o ciąży

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XVII

Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XVII Rozdział I. Powołanie i wybór jako podstawy nawiązania stosunków pracy w samorządzie... 1 1. Powołanie i wybór uwagi ogólne... 2 1.1. Podstawy prawne powołania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 54/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 października 2008 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BSA III-4110-2/14 BSA III - 4110 2/14 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Konsultacje związkowe kiedy?

Konsultacje związkowe kiedy? Konsultacje związkowe kiedy? Obowiązek współdziałania ze związkami zawodowymi nakłada na pracodawcę art. 23 2 Kodeksu pracy. Przepis ten mówi, że jeżeli przepisy prawa pracy - w oświacie będą to przede

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia w firmie prawa, obowiązki i zobowiązania pracodawcy

Zwolnienia w firmie prawa, obowiązki i zobowiązania pracodawcy e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Zwolnienia w firmie prawa, obowiązki i zobowiązania pracodawcy Rozwiązanie umowy o pracę oraz na mocy porozumienia stron Okres wypowiedzenia Wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Dz.U.03.90.844 2004-01-01 zm. Dz.U.2003.213.2081 art. 12 zm. Dz.U.2003.223.2217 art. 48 2004-05-01 zm. Dz.U.2003.213.2081 art. 12 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 86 2005-05-19 zm. Dz.U.2005.62.551 art. 137 2006-05-25

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Chod często powtarza się nam, że prowadzenie własnej działalnośd to atrakcyjna forma pracy, to czy umowa o pracę wciąż pozostaje atrakcyjną formą zatrudnienia? Decydowad o tym mogą m.in. regulacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opinii. 2. Podstawa prawna opinii. 3. Stan faktyczny. Warszawa, 23 października 2010 r.

1. Przedmiot opinii. 2. Podstawa prawna opinii. 3. Stan faktyczny. Warszawa, 23 października 2010 r. Warszawska Kancelaria Prawnicza Krzysztof Kluj radca prawny ul. Świętokrzyska 18, lokal 426, 00-052 Warszawa telefony: 22 828 22 38 lub 606 836 617 fax 22 829 93 29 e-mail: radcaprawny@krzysztofkluj.eu

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Informacje ogólne Uprawnienia pracownika Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r.

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r. Ustawa z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r. Nr 90, poz. 844, zmiany: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy

Rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy Rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy Nowelizacja z 25.06.2015 r. eliminuje z obrotu prawnego umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Wejdzie ona w życie po upływie 6

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów I roku temat 5. (10 września 2015 r. wykładowca SSA Marek Procek) I. urlopy wypoczynkowe

Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów I roku temat 5. (10 września 2015 r. wykładowca SSA Marek Procek) I. urlopy wypoczynkowe Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów I roku temat 5 (10 września 2015 r. wykładowca SSA Marek Procek) I. urlopy wypoczynkowe 1. Prawo do urlopu wypoczynkowego (art. 152 i art. 153 k.p.).

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474. z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474. z dnia 23 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIA GRUPOWE USTAWA

ZWOLNIENIA GRUPOWE USTAWA ZWOLNIENIA GRUPOWE USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r.) Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Spadkobiercom pracownika Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., zmarłego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ). KADRY I PŁACE 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli (tzw. trzynastka ). Zgodnie art. 48 Karty Nauczyciela regulację prawną tego wynagrodzenia stanowią przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z winy pracodawcy Informacje ogólne Natychmiastowe rozwiązanie umowy Rozwiązanie umowy przez pracownika bez wypowiedzenia jest szczególnym trybem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy Zagrożenia. Jak skutecznie zarządzać HR i jak unikać sporów sądowych z zakresu prawa pracy i przegranej w tych sporach.

Prawo Pracy Zagrożenia. Jak skutecznie zarządzać HR i jak unikać sporów sądowych z zakresu prawa pracy i przegranej w tych sporach. Prawo Pracy Zagrożenia Jak skutecznie zarządzać HR i jak unikać sporów sądowych z zakresu prawa pracy i przegranej w tych sporach. Wspólny Cel? Plan Prezentacji Umowy kształtujące stosunek pracy Jakich

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/09/2011

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/09/2011 brzmienie od 2009-01-01 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1 z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) Zmiany aktu:

Bardziej szczegółowo

Przywrócony do pracy może walczyć o odszkodowanie

Przywrócony do pracy może walczyć o odszkodowanie Przywrócony do pracy może walczyć o odszkodowanie Marta Gadomska, Rzeczpospolita, opinia mec. Sławomira Parucha PROCEDURY Choć sprawa jest kontrowersyjna, to są argumenty przemawiające za tym, że wyrok

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

Odwołanie od. wypowiedzenia umowy. o pracę

Odwołanie od. wypowiedzenia umowy. o pracę Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86

Bardziej szczegółowo

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny

Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny. zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny Procedura przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny zaistnienie okoliczności, uzasadniających możliwość przeniesienia w stan nieczynny musi nastąpić częściowa likwidacja szkoły, zmiana organizacyjna powodująca

Bardziej szczegółowo

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE Tym Koleżankom i Kolegom, którym przyjdzie samotnie walczyć z wszechpotężnymi siłami administracyjnymi podpowiadamy: przeczytajcie postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 31 października 2012r. w sprawie VIP 459/12

WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 31 października 2012r. w sprawie VIP 459/12 WYROK SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU VI WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 31 października 2012r. w sprawie VIP 459/12 Przewodniczący Ławnicy SSR Karolina Szerel Maria Zawistowska Walentyna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2011.45.236 j.t. USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt V CSK 463/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 marca 2008 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 504/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lipca 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Umowy i inne zdarzenia związane z powstaniem stosunku pracy... 1 1. Zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w przedmiocie umowy o pracę... 3 2. Oferta zawarcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

45. Sprawy z zakresu zdrowia

45. Sprawy z zakresu zdrowia 45. Sprawy z zakresu zdrowia 45.1. Prawo wykonywania zawodu lekarza, aptekarza, pielęgniarki, położnej. Spośród spraw rozpatrywanych w przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 2007 r., o symbolu

Bardziej szczegółowo

Mail: jerzy.wiertelak@zgora.operator.enea.pl; janusz.sniadecki@mzzp.pl INFORMACJA

Mail: jerzy.wiertelak@zgora.operator.enea.pl; janusz.sniadecki@mzzp.pl INFORMACJA MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA www.mzzp.info 60-479 POZNAŃ UL. STRZESZYŃSKA 58 NIP 778-14-29-172 Mail: jerzy.wiertelak@zgora.operator.enea.pl; janusz.sniadecki@mzzp.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Powództwo pracownika przeciwko pracodawcy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy podlega oddaleniu ze względu na brak biernej legitymacji procesowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 2/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 lipca 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/01/2012

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/01/2012 Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/0/202 brzmienie od 20-2-07 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Na jaki czas zawrzeć umowę o pracę na czas określony?

Na jaki czas zawrzeć umowę o pracę na czas określony? Na jaki czas zawrzeć umowę o pracę na czas określony? Jednym z rodzajów umowy o pracę jest umowa o pracę na czas określony (obok umowy na czas nieokreślony oraz na czas wykonywania określonej pracy). W

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe. po zmianach. Uwaga! Rewolucyjne zmiany w 2016 r.

Umowy terminowe. po zmianach. Uwaga! Rewolucyjne zmiany w 2016 r. PRAWO PRACY I ZUS NR 5 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-390-0 sierpień 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Uwaga! Rewolucyjne zmiany w 2016 r. Umowy terminowe po zmianach Jak zawierać

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1220

Dz.U. 2015 poz. 1220 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi

Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi Podstawa prawna: 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1974 r. nr 24, poz. 141, z 1998

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa na czas określony należy do kategorii umów terminowych. Aktualnie to najczęściej praktykowana forma zatrudnienia, a jej podstawową cechą

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Prawo pracy 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Korzystanie z niniejszej prezentacji nie daje prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec autorów Definicja prawa pracy Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem 1.6. Jakie konsekwencje finansowe dla pracownika powoduje wykorzystanie zwolnienia

wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem 1.6. Jakie konsekwencje finansowe dla pracownika powoduje wykorzystanie zwolnienia Spis treści Wstęp Rozdział I. Formalne i praktyczne warunki bezpiecznego prawnie rozwiązania umowy o pracę 1. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem 2. Okresy wypowiedzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo