Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER"

Transkrypt

1 Stosunek pracy na podstawie powołania MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr 7 8 lipiec - sierpień 2006 roku Wydawca Librata sp. z o.o. Warszawa Al. Jerozolimskie 42 Zgodnie z art. 2 kp pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę. Powołanie jest więc odrębnym źródłem powstania stosunku pracy. W myśl art. 68 kp stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Oznacza to, że Kodeks pracy nie określa samoistnie przypadków, w których dochodzi do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania, pozostawiając to odrębnym przepisom. Mogą to być tylko przepisy rangi ustawowej, do których zalicza się tez rozporządzenia wydane z mocy odpowiednich ustaw. Art kp w poprzedniej wersji przewidywał, iż nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania może powstać także w wyniku odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów. Przepis ten przez odesłanie do art. 298 kp upoważniał Radę Ministrów do określenia przypadków, w których stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania. Art. 298 kp przewidywał, między innymi, uprawnienie dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia w sposób szczególny niektórych praw i obowiązków pracowników zatrudnianych w niektórych działach służby państwowej, w zakładach opieki zdrowotnej, w jednostkach pomocy społecznej, w jednostkach wojskowych, na stanowiskach związanych ze służbą zagraniczną lub obronnością kraju, zatrudnianych za granicą przez polskie przedsiębiorstwa, do wprowadzenia dla tych pracowników w drodze rozporządzenia nawiązywania stosunku pracy na podstawie mianowania, a także powołania. Tego rodzaju regulacja stwarza możliwości rozszerzenia przez Radę Ministrów stanowisk, na których źródłem stosunku pracy było powołanie. Z dniem 1 stycznia 2004 roku. przepis ten- art. 298 kp został skreślony. W konsekwencji nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania może mieć miejsce, jak już wspomniano, na podstawie odrębnych przepisów. Ograniczenie powołania jako źródła nawiązania stosunku pracy dyktowane jest funkcją ochronną prawa pracy. Umowny stosunek pracy jest dla pracownika bardziej korzystny niż nawiązany na podstawie powołania. Dlatego tez przyjmuje się, że gdy stosunek pracy został nawiązany na podstawie powołania na stanowisku, które nie jest przez przepisy odrębne ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustaw określone jako to, na którym stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania to na zasadzie uprzywilejowania pracownika ( art kp ) źródłem powstania takiego stosunku prawnego staje się z mocy prawa umowa o pracę. Stosunek pracy nawiązany na postawie umowy o pracę jest zdecydowanie bardziej korzystny dla pracowaników niż powołanie. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania podlega w zakresie trwałości tego stosunku znacznie mniejszej ochronie niż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a jego roszczenia w przypadku nieuzasadnionego czy niezgodnego z prawem rozwiązania tego stosunku są ograniczone w istotny sposób. POWOŁANIE W SPÓŁKACH PRAWA HAN- DLOWEGO Powołanie jako źródło nawiązania stosunku pracy należy odróżnić od powołania używanego w potocznym tego słowa znaczeniu. Wielokrotnie w literaturze i orzecznictwie podkreślano, że powołanie bywa używane w znaczeniu, które nie może być utożsamiane z powołaniem w rozumieniu art kp. Powołanie nie może oznaczać, i często oznacza, powierzenie odpowiedniej funkcji w organach spółek prawa handlowego. Takie powołanie może być i najczęściej bywa połączone z nadaniem odpowiednich uprawnień i nie pozostaje w jakimkolwiek związku z powołaniem w rozumieniu art. 68 kp. Powołane do pełnienia odpowiednich funkcji mogą być bowiem osoby, które w ogóle nie pozostają w stosunku pracy, lecz świadczą pracę na podstawie umowy prawa cywilnego. Najczęściej dotyczy to osób zasiadających w organach spółek prawa handlowego, którym w drodze powołania powierza się odpowiednie funkcje. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1999 r., sygn. I PKN 171/99, powołanie członka zarządu spółki przez właściwy organ nie zawsze oznacza nawiązanie

2 stosunku pracy w drodze powołania w rozumieniu art.68 kp. W uchwale z dnia 4 października 1994 r., sygn. I PZP 42/94, Sąd Najwyższy stwierdził: Członek zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością, będący równocześnie kierownikiem zakładu pracy, może być zatrudniony na podstawie umowy o prace jak tez powołania. W wyroku z dnia 13 października 1998 r., I PKN 345/98: Przepisy Kodeksu handlowego i prawa bankowego, przewidujące powołanie członków zarządu spółki akcyjnej ( banku ), nie są odrębnymi przepisami upoważniającymi do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania (art kp ). Orzeczenie to zachowuje pełną aktualność pod rządami Kodeksu spółek handlowych. W uzasadnieniu tego wyroku SN podkreślił, że powołanie członka zarządu spółki akcyjnej (banku) mające podstawę w prawie handlowym czy bankowym nie jest jednocześnie powołaniem w rozumieniu art. 68 kp, czyli poza nawiązaniem członkostwa w zarządzie spółki powodującym również nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania. Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie, dotyczącym Kodeksu handlowego, ale odpowiednio mającym zastosowanie do Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje, że choć umowa o prace była jedyna podstawą nawiązania stosunku pracy w chwili uchwalenia Kodeksu handlowego, a inne podstawy nawiązania stosunku pracy, w tym szczególnie powołanie, zostały wprowadzone później, a powołanie w rozumieniu Kodeksu pracy nie jest wyłączone ze względu na kolegialne kierowanie spółką, to powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie oznacza jeszcze nawiązania stosunku pracy. Według wyroku SN z dnia 9 kwietnia 1998 r., sygn. I PKN 68/97: Statut gminy nie może rozszerzać katalogu osób zatrudnionych na podstawie powołania (art.2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r.; tekst jedn.: Dz. U. nr 142, poz.1593 ). Wyrok SN z dnia 26 marca 1998 r., sygn. I PKN 2/98: W kierowniczych strukturach jednostek budżetowych tworzonych przez gminy mogą być zatrudnieni pracownicy na postawie umowy o prace, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają nawiązania z nim stosunku pracy na podstawie powołania. Wyrok SN z dnia 9 lutego 2000 r., sygn. I PKN 518/99: Stoosunek pracy zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego nawiązuje się na podstawie powołania. Przepis art. 44 ustawy z dnia 25 wrzesnia 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 981), zgodnie z którym zastępcę dyrektora przedsiębiorstwa powołuje dyrektor za zgodą rady pracowniczej, jest bowiem przepisem odrębnym w rozumieniu art. 68 kp. Ograniczenie możliwości określenia stanowiska, na których stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania, do aktów prawnych rangi ustawy podyktowane jest tym, że stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania łączy się z pozbawieniem osób powołanych, które są pracownikami w rozumieniu prawa pracy, uprawnień przysługujących innym pracownikom przede wszystkim w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy. Jak już wspomnieliśmy, pracownicy, których stosunek pracy powstał na podstawie powołania, w przypadku gdy organ powołujący rozwiąże z nim stosunek pracy są zasadniczo pozbawieni ochrony prawnej w zakresie możliwości dochodzenia takich roszczeń, jakie przysługują pracownikom, których stosunek pracy powstał na innych zasadach. Ten sposób nawiązania stosunku pracy dotyczy przede wszystkim osób na stanowiskach kierowniczych, dyrektorów, ich zastępców, głównych księgowych. Stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania aczkolwiek najczęściej łączy się z wysokim wynagrodzeniem oraz szeregiem dodatkowych świadczeń, takich jak: samochód służbowy wraz z kierowcą do dyspozycji w każdej chwili, także w sprawach prywatnych, sekretariatem, gabinetem itd., równocześnie, a może właśnie dlatego, nie tylko nie daje żadnych gwarancji ochrony trwałości tego stosunku, ale pozbawia osoby zatrudnione na tej podstawie domagania się przywrócenia do pracy nawet przy najbardziej nieuzasadnionym czy naruszającym prawo rozwiązania tego stosunku. W gestii organu powołującego leży bowiem nie tylko powołanie, ale i odwołanie ze stanowiska. Odwołanie może nastąpić w każdej chwili i formalnie bez konieczności podania przyczyny. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania stwarza organowi powołującemu swobodę w doborze osób na stanowiska dyrektorskie i kierownicze. Organ powołujący może bowiem w każdej chwili odwołać pracownika powołanego, i to niezależnie od tego, jak pracownik powołany wypełnia swoje obowiązki oraz czy osoba powołana na miejsce pracownika odwołanego reprezentuje odpowiedni poziom zawodowy. KATALOG STANOWISK Przed wybuchem II wojny światowej instytucja stosunku pracy na podstawie powołania nie była znana naszemu prawu pracy. Przed 2 czerwca 1996 r., przed nowelizacją Kodeksu pracy, katalog stanowisk, na których

3 stosunek pracy nawiązywał się na podstawie powołania, zawierały rozporządzenia Rady Ministrów. Ponadto, na mocy Kodeksu pracy w wersji obowiązującej przed nowelizacją z dnia 2 czerwca 1996 r., wszyscy kierownicy zakładów pracy oraz ich zastępcy byli zatrudniani na podstawie powołania. Prócz tych kodeksowo określonych stanowisk, na których stosunek pracy nawiązał się na podstawie powołania, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, na których zatrudnia się pracowników na podstawie powołania (Dz. U. nr 45, poz. 268 ze zm.), które utraciło moc obowiązującą z dniem 2 czerwca 1996 r., określało inne jeszcze stanowiska pracy, na których stosunek pracy nawiązywał się na podstawie powołania. Art. XV 2 Przepisów wprowadzających Kodeks pracy (ustawa z dnia 24 czerwca 1974 r.), stanowił, że stosunek pracy pracowników mianowanych na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 1933 r. o państwowej służbie cywilnej przekształca się w stosunek pracy na podstawie powołania, jeżeli zajmują oni stanowiska, na których w myśl przepisów Kodeksu pracy przewidziane jest nawiązanie stosunku pracy przez właściwy organ. Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw sytuacja uległa zmianie w odwrotnym kierunku. Stosunki pracy z powołania powstałe na mocy dotychczasowych przepisów przekształciły się w stosunki pracy na podstawie umowy odpowiednio na czas określony lub na czas nieokreślony, zależnie od charakteru powołania. Tym razem, z mocy prawa, stosunki pracy z powołania uległy przekształceniu w umowne stosunki pracy. Dotyczyło to wszystkich kierowników zakładów pracy i ich zastępców oraz pracowników, którzy stali się pracownikami z powołania na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. Nie zmienił się natomiast status prawny pracowników z powołania, których stosunek pracy powstał na mocy przepisów odrębnych, np. dyrektorów przedsiębiorstw państwowych. T R Y B P O W Ł A N I A Stosunek pracy z powołania nawiązuje się najczęściej na czas nieokreślony. Nie określa się wówczas w akcie powołania czasu powołania. Przepisy szczegolne mogą określać, że powołanie następuje na czas okreslony. Akt powołania określa wówczas czas trwania tego stosunku. Bark takiego określenia oznacza powołanie na czas nieokreślony. W wyroku z dnia 15 maja 1997 r., sygn. I PKN 164/97, Sąd Najwyższy uznał, że: Dopuszczalne jest porozumienie stron w sprawie zmiany umowy o pracę na stanowisku pracy z powołania na czas określony, po upływie którego następuje reaktywowanie umownego stosunku pracy. Istnieje swoboda w poprzedzaniu powołania konkursem. Zgodnie z art kp powołanie może być poprzedzone konkursem, choćby przepisy szczególnie nie przewidywały wymogu wyłaniania kandydata na stanowisku wyłącznie w wyniku konkursu. Oznacza to, że nawet wówczas gdy przepisy szczególnie nie uzależniają powołania od uprzedniego udziału w konkursie, organ, który pragnie zatrudnić pracownika na stanowisku z powołania, może uzależnić swoją decyzje od wyniku konkursu, mimo iż przepisy szczególne nie przewidują konkursu jako jedynej drogi powołania. Akt powołania oznacza nawiązanie stosunku pracy i powierzenie pracownikowi określonej funkcji (stanowiska). Akt powołania nie jest aktem administracyjno prawnym. Akt powołania jest wprawdzie jednostronnym oświadczeniem woli organu powołujacego, lecz pracownik przyjmujący go, składa w sposób bierny swoje oświadczenie woli, a w konsekwencji dochodzi do dwustronnego oświadczenie woli. W wyniku powołania pracownika na ogół świadczy pracę na rzecz innego podmiotu, niż ten, który go powołał. Pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu może skrócić okres wypowiedzenia u dotychczasowego pracodawcy do miesiąca. Możliwość skorzystania ze skróconego okresu wypowiedzenia dotyczy wyłącznie pracowników, których obowiązuje 3- miesięczny okres wypowiedzenia. Rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy w tym trybie w skutkach prawnych jest traktowane tak, jakby to dotychczasowy pracodawca dokonał wypowiedzenia. Tego rodzaju możliwość nie wyklucza rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron. Przy tym trybie, jak wiadomo, konieczna jest zgoda drugiej strony pra-codawcy, któremu natychmiastowa utrata praco-wnika może nie zawsze odpowiadać. Prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia w opisany sposób jest niezależne od sposobu w jaki dotychczasowy stosunek pracy został nawiązany. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w tym trybie praco-dawca w świadectwie pracy jako przyczynę rozwiązania podaje wypowiedzenie przez praco-dawcę z powołaniem się na art kp. TRYB I SKUTKI ODWOŁANIA Zasadą jest, że do stosunku pracy na podstawie powołania stosuje się przepisy dotyczące umów na czas nieokreślony z wyłączeniem trybu postępowania przy rozwiązywaniu tych umów, a także orzekania bez skuteczności wypowiedzeń i o przywracaniu do pracy. Oznacza to, że organ powołujący, na rzecz którego nie zawsze praca jest świadczona, może w każdym czasie niezwłocznie lub w

4 określonym terminie odwołać pracownika ze stanowiska. Dotyczy to także pracowników, którzy na podstawie przepisów szczególnych zostali powołani na czas określony. Oznacza to, że wobec pracowników powołanych na czas określony nie działa ogólna zasada stabilności stosunku pracy nawiązanego na czas określony. Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1997 r., sygn. I PKN 79/97: Odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania w drodze konkursu na czas określony przed upływem wyznaczonego terminu nie stanowi nadużycia prawa (art. 8 kp), jeżeli pracodawca nie działał w złej wierze lub w celu szykany pracownika. Organ, który pracownika powołał, nie jest zobowiązany do konsultacji zamiaru wypowiedzenia ze związkiem zawodowym ani do zasięgania opinii związku w przypadku zamiaru odwołania bez zachowania okresu wypowiedzenia, równoznacznego w skutkach prawnych z rozwiązaniem stosunku pracy z winy lub bez winy pracownika. Odwołanie może nastąpić w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (np. w czasie zwolnienia lekarskiego ). Odwołanie jest skuteczne natychmiast, lecz okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg po upływie okresu usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W orzecznictwie utrwalony został jednak pogląd, że zakaz rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej ustanowiony w art.32 ust.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych odnosi się także do pracowników z powołania (art kp). Naruszenie tego zakazu stwarza roszczenie o uznanie, że odwołanie ze stanowiska nie spowodowało rozwiązania stosunku pracy (m.in. uchwala Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1992 r., sygn. I PZP 42/92 ). Ten pogląd orzecznictwa dotyczy pracownika z powołania pełniących taką funkcje w związku zawodowym, która chroni pracownika przed rozwiązaniem każdego stosunku pracy bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej. Odwołanie ze stanowiska obejmuje także kobiety w ciąży. Ustawodawca wprawdzie nakłada na organ odwołujący obowiązek zapewnienia takiej pracownicy innej, odpowiedniej ze względu na jej kwalifikacje zawodowe pracy, a przez okres równy okresowi wypowiedzenia zapewnia pracownicy będącej w ciąży prawo do wynagrodzenia takiego jak przed odwołaniem, ale gdy ciężarna pracownica nie wyrazi zgody na inna pracę, stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg od daty zaproponowania na piśmie innej pracy. Ta sama zasada dotyczy pracowników powołanych w wieku przedemerytalnym, to znaczy takich, którym brakuje do osiągnięcia wieku emerytalnego nie więcej niż 4 lata. Pracownicy, których stosunek pracy powstał na innych zasadach niż powołanie, w takim wieku są chronieni przed wypowiedzeniem stosunku pracy z wyjątkami ściśle przez prawo określonymi (np. likwidacja pracodawcy ). Wiek przedemerytalny nie chroni pracowników z powołania przed rozwiązaniem stosunku pracy, podobnie jak pełnione funkcje w organach, które w przypadku osób zatrudnionych na innej podstawie niż powołanie muszą na wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy wyrazić swoją zgodę. Już 9 września 1977 r. Sąd Najwyższy w sprawie sygn. I PRN 115/77 stwierdził, że: Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku odwołania pracownika zatrudnionego na podstawie powołania nie wymaga zachowania określonego a art. 38, 52 3, 54 4 i art kp trybu współdziałania pracodawcy z organami związków zawodowych obowiązującego przy rozwiązywaniu przez pracodawcę umowy o pracę. W uchwale z dnia 21 września 1989 r., sygn. III PZP 41/89, wyraził pogląd: Pracownikowi odwołanemu ze stanowiska przez uprawniony organ nie przysługuje roszczenie o ustalenie nieważności odwołania na podstawie art lub 2 kc w zw. z art. 300 kp. Charakterystyczna dla stosunku pracy z powołania była uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1992 r., sygn. I PZP 55/92. W jej uzasadnieniu stwierdzono, że istota stosunku pracy z powołania jest oparcie zarówno jego powstania jak i rozwiązania na decyzje właściwego organu, który dokonał powołania. Chodzi bowiem o zapewnienie temu organowi swobody doboru kadr kierowniczych. Stosunek pracy z powołania jest to najmniej stabilny stosunek pracy wśród znanych naszemu prawu pracy. Kodeks pracy przyjmuje natychmiastową skuteczność odwołania w zakresie wykonywania funkcji.jednakże skoro ustawodawca w ustawie o samorządzie terytorialnym w art. 25 przyjął, że zgoda rady gminy jest warunkiem rozwiązania stosunku pracy z radnym, to tym samym przejawił wolę ochrony wszystkich radnych będących pracownikami bez względu na podstawę prawną powstania stosunku pracy. Następstwem ochrony stosunku pracy radnego jest ograniczenie swobody podmiotu, który nawiązał stosunek pracy w drodze powołania, w rozwiązaniu tego stosunku pracy bez zgody rady gminy. Podstawowym roszczeniem pracownika powołanego powinno być roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. Nie można jednak odrzucić koncepcji dochodzenia przez takiego pracownika przywrócenia do pracy, szczególnie wówczas gdy podstawa odwołania prowadzącą do rozwiązania stosunku pracy były zdarzenia związane z wykonywaniem funkcji radnego. Od 1 stycznia 2004 r. wprowadzona została możliwość dochodzenia przez pracownika odwołanego ze

5 stanowiska w sposób równoznaczny z wypowiedzeniem odszkodowania przewidzianego w przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik odwołany ze stanowiska z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę na czas określony, może dochodzić przed sądem pracy odszkodowania za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione odwołanie. Ta zmiana stanu prawnego ma istotne znaczenie dla istoty ochrony stosunku pracy na podstawie powołania. W doktrynie pojawił się kontrowersyjny pogląd, dotyczący tego, czy możliwość roszczenia obliguje organ odwołujący do podania przyczyny odwołania. Takiego obowiązku nie da się wyprowadzić wprost z uchylenia pkt. 1b art. 69. Trudno jednak przyjąć, iż w przypadku sporu organ odwołujący nie będzie zobligowany do podania przyczyny odwołania. P O D S U M O W A N I E Do nawiązania stosunku pracy w drodze powołania dochodzi, gdy właściwy organ, zwany organem powołującym, powoła pracownika na określone stanowisko, a pracownik powołanie to przyjmie. Cechą charakterystyczną stosunku pracy z powołania jest brak ochrony jego trwałości, wyrażający się tym, że organ powołujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny, odwołać pracownika powołanego z zajmowanego stanowiska. Celem nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania jest stworzenie organowi powołującemu swobody w doborze osób, którym powierza się stanowiska kierownicze. Stąd mniejsza stabilność tego stosunku pracy. stronę pracownika. Oświadczenie woli pracownika przy nawiązaniu stosunku pracy na podstawie powołania przejawia się najczęściej w sposób bierny, przez przyjęcie aktu powołania. W wyniku powołania pracownik świadczy na ogół prace na rzecz innego podmiotu niż ten, który go powołał. Stosunek pracy nawiązuje się między pracownikiem powołanym a tym podmiotem, na rzecz którego praca ma być świadczona. Stosunek pracy na podstawie powołania jest na ogół nawiązany na czas nieokreślony. Oznacza to, że w akcie powołania nie określa się czasu, na jaki pracownik został powołany. Kodeks pracy przewiduje jednak istnienie przepisów szczególnych, zgodnie z którymi możliwe jest powołanie pracownika na czas określony. Wówczas nawiązanie stosunku pracy następuje na czas oznaczony w powołaniu. Organem uprawnionym do odwołania pracownika z zajmowanego stanowiska jest organ, który go powołał, mimo, że pracownik w okresie powołania świadczył prace na rzecz innego podmiotu. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie. Pracownik odwołany ze stanowiska z zachowaniem okresu wypowiedzenia ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Powołanie powinno być dokonane na piśmie. Podobnie jak w odniesieniu do innych czynności z zakresu prawa pracy, dla nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania decydujący będzie fakt rozpoczęcia świadczenia pracy, pelnienia funkcji na stanowisku, które przepisy określają jak to, na którym stosunek pracy nawiązuje się na podstwie powołania. Bark jest podstaw do uznania bezwzględnej nieważności nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania z powodu nie dokonania powołania na piśmie. Tak jak to ma miejsce w przypadku umowy o pracę, akt powołania na piśmie powinien być wręczony jak najszybciej pracownikowi, który został dopuszczony do świadczenia pracy na stanowisku z powołania. Na wniosek lub za zgodą pracownika może on być w okresie wypowiedzenia zatrudniony przy innej pracy, a po upływie wypowiedzenia zatrudniony na nowych warunkach pracy i płacy. Pracownik odwołany może tez w okresie wypowiedzenia nie świadczyć pracy i pobierać wynagrodzenie, nawet pracując u innego pracodawcy. Pracownik odwołany bez zachowania okresu wypowiedzenia ma prawo wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o uznanie, że rozwiązanie nastąpiło niezgodnie z prawem i może domagać się wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. MARIA TERESA ROMER Sędzia SN w stanie spoczynku Aczkolwiek akt powołania jest aktem jednostronnym, jednak do nawiązania stosunku pracy dochodzi po wyrażeniu (oświadczenia) woli przez druga

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-697013-III-12/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i

Bardziej szczegółowo

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wstęp Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 11 kwietnia 1997 r. I PKN 79/97

Wyrok z dnia 11 kwietnia 1997 r. I PKN 79/97 Wyrok z dnia 11 kwietnia 1997 r. I PKN 79/97 Odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania w drodze konkursu na czas określony przed upływem oznaczonego terminu, nie stanowi nadużycia prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Wstęp str. 17 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 1. Uwagi wstępne str. 25 2. Funkcje wypowiedzenia zmieniającego str. 25

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 października 1995 r. II URN 44/95

Wyrok z dnia 13 października 1995 r. II URN 44/95 Wyrok z dnia 13 października 1995 r. II URN 44/95 Podstawą nawiązania przez gminę stosunku pracy z kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest powołanie (art. 6 ust. 3 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Zakończenie stosunku pracy - odejście pracownika z firmy nieodłącznie wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie której odbywało się zatrudnienie.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 czerwca 2005 r. II PK 319/04

Wyrok z dnia 21 czerwca 2005 r. II PK 319/04 Wyrok z dnia 21 czerwca 2005 r. II PK 319/04 1. Złożenie przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 1 pkt 1 lit. b k.p. w okresie pobierania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 stycznia 2000 r. I PKN 480/99. Kierownik urzędu stanu cywilnego jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie mianowania.

Wyrok z dnia 19 stycznia 2000 r. I PKN 480/99. Kierownik urzędu stanu cywilnego jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie mianowania. Wyrok z dnia 19 stycznia 2000 r. I PKN 480/99 Kierownik urzędu stanu cywilnego jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie mianowania. Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Józef Iwulski

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99

Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99 Wyrok z dnia 7 września 1999 r. I PKN 265/99 Zmiana warunków pracy polegająca wyłącznie na zmianie nazwy stanowiska, przy zachowaniu innych warunków pracy i płacy, mieści się w ramach pracowniczego podporządkowania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I PK 36/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr dr Tomasz Bakalarz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Nawiązanie stosunku pracy Umowne formy Pozaumowne formy Umowa o pracę Spółdzielcza umowa o pracę Mianowanie Powołanie Wybór Umowa zgodne oświadczenie woli

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Rozwiązywanie umów o pracę możliwości, trudności, orzecznictwo. Jolanta Zarzecka-Sawicka

CZĘŚĆ II Rozwiązywanie umów o pracę możliwości, trudności, orzecznictwo. Jolanta Zarzecka-Sawicka CZĘŚĆ II Rozwiązywanie umów o pracę możliwości, Jolanta Zarzecka-Sawicka Sposoby rozwiązania umowy o pracę Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron za wypowiedzeniem przez oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Ustanie stosunku pracy

Ustanie stosunku pracy Ustanie stosunku pracy Tomasz Winiarczyk Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wygaśnięcie Ustanie stosunku pracy śmierć pracownika śmierćpracodawcy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Tekst jednolity: Dz.U.2015.192 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 63/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 kwietnia 2010 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 maja 2007 r. III BP 5/07

Wyrok z dnia 17 maja 2007 r. III BP 5/07 Wyrok z dnia 17 maja 2007 r. III BP 5/07 1. Ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 11 września 2001 r. I PKN 624/00

Wyrok z dnia 11 września 2001 r. I PKN 624/00 Wyrok z dnia 11 września 2001 r. I PKN 624/00 Obowiązek konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas nie określony (art. 38 1 KP) nie dotyczy pracownika, który nie jest członkiem

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna Przekształcenia w obrębie jednego pracodawcy. Niewielki wpływ na zbiorowe prawo pracy Istotniejszy wpływ na indywidualny stosunek pracy

Wewnętrzna Przekształcenia w obrębie jednego pracodawcy. Niewielki wpływ na zbiorowe prawo pracy Istotniejszy wpływ na indywidualny stosunek pracy Podmiotowa (zewnętrzna) Przekształcenia podmiotowe wpływające co do zasady na zmianę pracodawcy Zasadniczy wpływ na zbiorowe stosunki pracy Niewielki wpływ na indywidualny stosunek pracy Wewnętrzna Przekształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/330/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/330/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/330/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I PK 44/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2014 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ na treść stosunku pracy składają się dwa podstawowe zobowiązania: - zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju pod

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 marca 2009 r. III PK 59/08

Wyrok z dnia 13 marca 2009 r. III PK 59/08 Wyrok z dnia 13 marca 2009 r. III PK 59/08 Przepis art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) - posługujący się wyrażeniem

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków PODSTAWY PRAWA PRACY mgr Małgorzata Grześków Pojęcie prawa pracy Pojęcie prawa pracy - odrębna gałąź prawa, wyróżniania ze względu na kryterium: przedmiotowe metody regulacji (w tym zakresie prawo pracy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 listopada 2008 r. II PK 78/08

Wyrok z dnia 4 listopada 2008 r. II PK 78/08 Wyrok z dnia 4 listopada 2008 r. II PK 78/08 Dyrektor powiatowego urzędu pracy nie jest pracownikiem powołanym na stanowisko w rozumieniu art. 68 1 k.p. Przewodniczący SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca),

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14 Sygn. akt I PZP 6/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 5 marca 2014 roku w wykonaniu punktu 2 postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 maja 1995 r. I PRN 14/95

Wyrok z dnia 17 maja 1995 r. I PRN 14/95 Wyrok z dnia 17 maja 1995 r. I PRN 14/95 Pozycja prawna prezesa kolegialnego zarządu spółki akcyjnej, który nie jest wspólnikiem może być ukształtowana na podstawie umowy zlecenia, umowy o pracę (w tym

Bardziej szczegółowo

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę.

Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Zmiany postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy i ich wpływ na treść umów o pracę. Układ zbiorowy pracy jest porozumieniem zawieranym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Stanowi źródło

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Dz. U. z 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 lipca 1995 r. II URN 16/95

Wyrok z dnia 7 lipca 1995 r. II URN 16/95 Wyrok z dnia 7 lipca 1995 r. II URN 16/95 Pracownicy jednostek wydzielonych z PKP, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 kwietnia 1998 r. I PKN 42/98

Wyrok z dnia 9 kwietnia 1998 r. I PKN 42/98 Wyrok z dnia 9 kwietnia 1998 r. I PKN 42/98 Przejęcie przez nowego pracodawcę warsztatów szkolnych nie oznacza częściowej likwidacji szkoły w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu 2009 Izabela Nowakowska Radca prawny, Zespół Prawny, PARP Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu Warszawa, 25.06.2009 Rozwiązanie umowy o pracę Umowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel.

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05 Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 182/XXX/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 182/XXX/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 182/XXX/2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Miasta Podkowa Leśna Wojciechowi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 220/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 marca 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Herbert Szurgacz

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Odszkodowanie dla pracodawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Zgodnie z art. 55 1¹ kodeksu pracy (dalej k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 września 2003 r. I PK 338/02

Wyrok z dnia 2 września 2003 r. I PK 338/02 Wyrok z dnia 2 września 2003 r. I PK 338/02 Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikowi-radnemu województwa, bez zgody sejmiku, narusza art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 26/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 lipca 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 maja 2005 r. III PK 12/05. Udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne.

Wyrok z dnia 5 maja 2005 r. III PK 12/05. Udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne. Wyrok z dnia 5 maja 2005 r. III PK 12/05 Udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 1 k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne. Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Sędziowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 40/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Gminy

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie niezwłoczne jest bezprawne we wszystkich wypadkach, gdy nastąpiło to z naruszeniem przepisów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Powołanie i wybór jako podstawy nawiązania stosunków pracy w samorządzie

Rozdział I. Powołanie i wybór jako podstawy nawiązania stosunków pracy w samorządzie Rozdział I. Powołanie i wybór jako podstawy nawiązania stosunków pracy w samorządzie Status prawny osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego biurach, urzędach i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 609/99

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 609/99 Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 609/99 Okres zatrudnienia w jednostce ochrony przeciwpożarowej od wyrażenia zgody na "stanie się strażakiem" do zakończenia tego zatrudnienia (art. 129 ust. 1, 8

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II UK 122/04

Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II UK 122/04 Wyrok z dnia 13 stycznia 2005 r. II UK 122/04 Urlop bezpłatny udzielony nauczycielowi przez szkołę na pełnienie z wyboru funkcji burmistrza lub jego zastępcy nie podlega na podstawie art. 174 1 2 k.p.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt II PZP 3/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2012 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa J. G. przeciwko

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XVII

Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XVII Rozdział I. Powołanie i wybór jako podstawy nawiązania stosunków pracy w samorządzie... 1 1. Powołanie i wybór uwagi ogólne... 2 1.1. Podstawy prawne powołania

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

Karta Nauczyciela nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Karta Nauczyciela nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole. W przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej w zespole

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt II PK 195/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2008 r. I PK 273/07

Wyrok z dnia 21 maja 2008 r. I PK 273/07 Wyrok z dnia 21 maja 2008 r. I PK 273/07 Wymaganie równoczesności odwołania przez radę nadzorczą spółki prezesa zarządu ze stanowiska i rozwiązania z nim umowy o pracę jest zachowane, jeżeli uchwała o

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwolnieniach grupowych -

Ustawa o zwolnieniach grupowych - Zwolnienia grupowe Ustawa o zwolnieniach grupowych - ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej na podstawie wyboru

Zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej na podstawie wyboru Sylwia Łazuk 1 http://dx.doi.org/10.18778/8088-306.2.08 Zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej na podstawie wyboru Uwagi ogólne Problematyka związana z zatrudnieniem członków zarządu w spółkach

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 lipca 2006 r. II PK 148/06

Wyrok z dnia 27 lipca 2006 r. II PK 148/06 Wyrok z dnia 27 lipca 2006 r. II PK 148/06 Z art. 10 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie wynika przekształcenie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I PK 306/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 października 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Gospodarka komunalna. Dz.U.2016.573 z dnia 2016.04.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 kwietnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 października 1998 r. I PKN 374/98

Wyrok z dnia 6 października 1998 r. I PKN 374/98 Wyrok z dnia 6 października 1998 r. I PKN 374/98 Zarzut naruszenia art. 52 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (jednolity tekst: Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) nie jest uzasadniony,

Bardziej szczegółowo

Zapisy na szkolenie do dnia 3 stycznia 2018 r. do godz

Zapisy na szkolenie do dnia 3 stycznia 2018 r. do godz Temat: Prawo pracy 2017/2018 Termin szkolenia: szkolenie w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. 9.30-16.00 Miejsce: ADN Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. Sp. k. Budynek Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25, 00-854

Bardziej szczegółowo

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Polityka kadrowa Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 KN art. 20 KN ust. 1 Dyrektor szkoły w razie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 listopada 1998 r. I PKN 331/98

Wyrok z dnia 17 listopada 1998 r. I PKN 331/98 Wyrok z dnia 17 listopada 1998 r. I PKN 331/98 Podanie przez pracodawcę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę (art. 30 4 KP) może nastąpić w odrębnym piśmie doręczonym pracownikowi wcześniej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Małgorzata Beczek

UCHWAŁA. Protokolant Małgorzata Beczek Sygn. akt III PZP 5/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 lutego 2012 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Jerzy Kwaśniewski Protokolant Małgorzata Beczek

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem (Agnieszka Kosiarz)

Rozdział I. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem (Agnieszka Kosiarz) Spis treści Rozdział I. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem (Agnieszka Kosiarz) 2. Umowa o pracę na czas nieokreślony 3. Umowa o pracę na czas określony 3.1. Umowa o pracę w zastępstwie 3.2. Umowa

Bardziej szczegółowo

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y P R A W O P R A C Y ===================== Z a d a n i o w y c z a s p r a c y MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr1 styczeń 2006 r. /Wydawca LIBRATA sp. z o.o./. Zawarte w Kodeksie pracy przepisy o czasie

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 19 września 2002 r. I PKN 592/01

Wyrok z dnia 19 września 2002 r. I PKN 592/01 Wyrok z dnia 19 września 2002 r. I PKN 592/01 Wprowadzenie aneksem do umowy o pracę prawa pracownika do odprawy w razie rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę zasadniczo nie może

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 października 1998 r. I PKN 377/98

Wyrok z dnia 6 października 1998 r. I PKN 377/98 Wyrok z dnia 6 października 1998 r. I PKN 377/98 Pojęcie zmiany pracodawcy na zasadach określonych w art. 23 1 KP, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw.

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. zwolnienia grupowe) Zakres stosowania ustawy - Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 września 2003 r. I PK 403/02

Wyrok z dnia 2 września 2003 r. I PK 403/02 Wyrok z dnia 2 września 2003 r. I PK 403/02 1. Przepis art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 ze zm.) nie jest przepisem

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Chod często powtarza się nam, że prowadzenie własnej działalnośd to atrakcyjna forma pracy, to czy umowa o pracę wciąż pozostaje atrakcyjną formą zatrudnienia? Decydowad o tym mogą m.in. regulacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2003 r. I PK 81/03

Wyrok z dnia 9 grudnia 2003 r. I PK 81/03 Wyrok z dnia 9 grudnia 2003 r. I PK 81/03 Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy nie pozbawia pracownika prawa do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY Z dniem 22 lutego 2016 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1502 z późn. zm.) dalej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 54/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 października 2008 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy". Opracowanie: dr Artur Woźny

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Opracowanie: dr Artur Woźny ŹRÓDŁA PRAWA PRACY Pod pojęciem źródła prawa rozumie się wszelkiego rodzaju formy, poprzez które zostają wyrażone normy prawne. Charakter oficjalnego źródła prawa stanowionego (wydanego przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 131/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 grudnia 2010 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Katarzyna Gonera SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo