Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa,

2 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004 Projekt ok³adki Jakub Osiñski, Jacek Pacholec Projekt serii Tadeusz Korobkow ISBN Wydanie I Nak³ad 1000 egzemplarzy Druk i oprawa Instytut Technologii Eksploatacji Radom, ul K Pu³askiego6/10, tel Centr , fax radom pl itee radom pl 2

3 Spis Treœci WSTÊP 5 1 Charakterystyka badanych instytucji Struktura organizacyjna instytucji oko³obiznesowych Forma organizacyjno-prawna Rozk³ad terytorialny instytucji Zasiêg dzia³ania i odbioru oferty us³ug Podmiotowy zakres dzia³ania Czas dzia³ania instytucji, liczebnoœæ i struktura zatrudnionych, powierzchnia us³ugowa ród³a finansowania 18 2 Funkcjonowanie instytucji oko³obiznesowych Ocena czynników maj¹cych wp³yw na funkcjonowanie instytucji Certyfikaty potwierdzaj¹ce standardy dzia³alnoœci Zakres tematyczny oferty Zmiany, nowoœci, jakoœæ oferty/us³ug Badania oferty/us³ug Promocja oferty/us³ug Zdalna komunikacja z klientem bazy danych 32 3 Relacje instytucji oko³obiznesowych z otoczeniem instytucjonalnym Wewn¹trzsektorowa wspó³praca krajowa i miêdzynarodowa Wspó³praca w ramach krajowych i miêdzynarodowych sieci/serwisów us³ug, do których wymagana jest akredytacja Wspó³praca z jednostkami naukowo-badawczymi Wspó³praca z samorz¹dami 46 4 Bariery dzia³ania instytucji wspieraj¹cych 50 5 Inwestycje, dofinansowanie inwestycji, efekty dzia³ania Zamierzenia instytucji dotycz¹ce wspó³pracy z PARP Aplikowanie o œrodki finansowe z dotacji 57 3

4 6 Inkubatory przedsiêbiorczoœci 59 7 Wnioski 61 ANEKSY 63 S³ownik pojêæ u ywanych w opracowaniu 64 Wybrane programy dotycz¹ce instytucji oko³obiznesowych 71 Fundusze/programy, inicjatywy, w jakich mog¹ pozyskiwaæ œrodki finansowe instytucje oko³obiznesowe/instytucje pozarz¹dowe 73 Wybrane akty prawne, na podstawie których dzia³aj¹ instytucje oko³obiznesowe/pozarz¹dowe 76 Inicjatywy dotycz¹ce instytucji oko³obiznesowych/pozarz¹dowych 79 SPIS WYKRESÓW 81 SPIS TABEL 83 4

5 Wstêp Podstaw¹ niniejszego opracowania jest badanie przeprowadzone przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP) od czerwca do wrzeœnia 2004 r Podmiotem badania by³y instytucje otoczenia biznesu, które wspó³pracuj¹ lub nawi¹za³y sporadyczny kontakt z PARP 1 Ankietyzacji poddano ponad 500 instytucji oko³obiznesowych W jej wyniku otrzymano 277 kwestionariuszy badawczych Znaczna liczba przesy³ek zwrotnych mo e wskazywaæ na mobilnoœæ instytucji lub zawieszenie dzia³alnoœci Celem badania by³o okreœlenie kondycji, przymiotów i relacji z otoczeniem funkcjonalnym instytucji, które wspomagaj¹ sferê sektora MSP Obszar badania zdefiniowany zosta³ zgodnie z obszarem finansowego wsparcia dla instytucji otoczenia biznesu, okreœlonym w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw Badanie obejmowa³o: obszar i zasiêg dzia³ania instytucji oko³obiznesowych, jakoœæ oferty, bariery promocji, grupy odbiorców oraz wielokierunkowe dzia³ania podejmowane przez te instytucje na rzecz poprawy jakoœci oferty/us³ug: certyfikacjê, uczestnictwo w sieciach us³ug, krajow¹ i miêdzynarodow¹ wspó³pracê wewn¹trz sektora instytucji otoczenia biznesu, wspó³pracê z instytucjami naukowo-badawczymi i jednostkami samorz¹du terytorialnego oraz infrastrukturê teleinformatyczn¹ W efekcie uzyskano materia³ dotycz¹cy ostatniego roku dzia³alnoœci instytucji, zawieraj¹cy dane o aktywnoœci instytucji, dane o profilu dokonanych inwestycji i zamierzeniach W przypadku instytucji, które udostêpniaj¹ powierzchniê na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zebrany materia³ obejmuje dodatkowo dane o firmach lokatorach i kryteriach ich kwalifikacji Na potrzeby badania przyjêto, e instytucje otoczenia biznesu to instytucje non-profit, nie dzia³aj¹ce dla zysku lub przeznaczaj¹ce zysk na cele statutowe zgodne z zapisami w statucie lub równowa nym dokumencie, dzia³aj¹ce na terenie Polski Podmioty posiadaj¹ce bazê materialn¹, techniczn¹, zasoby ludzkie i kompetencyjne niezbêdne do œwiadczenia us³ug na rzecz sektora MSP Do tej kategorii instytucji zaliczamy: agencje rozwoju regional- instytucje otoczenia biznesu 1 Zakres kontaktów instytucji otoczenia biznesu z PARP obejmuje: uczestnictwo w programach wdra anych przez PARP, uczestnictwo w konkursach na akredytowanych wykonawców us³ug do programów wdra anych przez PARP, uczestnictwo w systemie us³ug KSU, realizacjê w regionie zadañ delegowanych przez PARP w ramach zawartych umów z Regionalnymi Instytucjami Finansuj¹cymi itp, wiêcej informacji w witrynie internetowej PARP parp gov pl 5

6 nego i lokalnego, oœrodki szkoleniowo-doradcze 2, fundusze, organizacje reprezentuj¹ce przedsiêbiorców, instytucje proinnowacyjne dzia³aj¹ce na rzecz innowacyjnoœci 3 : centra transferu technologii, instytuty i oœrodki badawczo-rozwojowe pe³ni¹ce rolê centrów oraz oœrodki innowacji i przedsiêbiorczoœci, do których zaliczamy inkubatory przedsiêbiorczoœci i inkubatory technologiczne, centra /parki naukowo-technologiczne, parki technologiczne itp Definicje podstawowych pojêæ zwi¹zanych z omawianym tematem zawiera aneks do opracowania Badanie obejmowa³o szerokie spektrum instytucji zajmuj¹cych siê wspieraniem biznesu, od instytucji œwiadcz¹cych us³ugi szkoleniowe i doradcze w zakresie prawa, podatków, finansów po instytucje zajmuj¹ce siê transferem technologii 4, inkubacj¹ przedsiêwziêæ gospodarczych W badaniu wystêpowa³y jednostki wyspecjalizowane w okreœlonych us³ugach na rzecz wspierania przedsiêbiorczoœci, np kojarzenie partnerów gospodarczych, wspomaganie wdra ania innowacji a obok nich instytucje wi¹ ¹ce ró ne formy aktywnoœci: us³ugi szkoleniowe, doradztwo biznesowe, administracjê i zarz¹dzanie programami pomocowymi, udzielanie wsparcia finansowego W badaniu nie uwzglêdniono instytucji porêczeniowych i po yczkowych, jednak e du a grupa respondentów œwiadczy pomoc finansow¹, tak¹ jak: udzielanie po yczek, kredytów dla ma³ych i œrednich firm na tworzenie nowych miejsc pracy, finansowanie kosztów prowadzenia dzia- ³alnoœci Badanie wskazuje na wielokierunkow¹ aktywnoœæ i terytorialne rozproszenie instytucji Instytucje tworz¹ filie terenowe, sieci agencji lokalnych oraz sieci punktów konsultacyjno-doradczych Przyk³adowo trzy badane agencje rozwoju regionalnego rozwinê³y sieæ w³asnych agencji rozwoju lokalnego, a inne instytucje prowadz¹ po kilka punktów konsultacyjno-doradczych w regionie swego dzia³ania Natomiast terytorialne rozproszenie izb gospodarczych czy organizacji bran owych wynika z ich statutowej dzia³alnoœci 2 Oœrodki szkoleniowo-doradcze podmioty funkcjonuj¹ce pod nazwami: oœrodki wspierania przedsiêbiorczoœci, centra wspierania biznesu, kluby i centra przedsiêbiorczoœci dzia³aj¹ce w ramach fundacji i stowarzyszeñ ale równie w strukturach izb przemys³owo-handlowych i rzemieœlniczych Zaliczyæ do nich mo na szko³y wy sze, oœrodki doradztwa, zak³ady szkolenia zawodowego, centra szkolenia ustawicznego itp 3 Do us³ug proinnowacyjnych zaliczamy: diagnozê potrzeb technologicznych odbiorców, promocjê technologii i rozwi¹zañ organizacyjnych dostawców, us³ugi doradcze i ekspertyzy, pomoc w zawieraniu umów o wspó³pracy technicznej, umów licencyjnych, tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (spó³ki join-venture, firmy start-up lub spin-off, inne dzia³ania, w których nastepuje transfer wiedzy lub innnowacyjnej technologii od dostawcy do odbiorcy [wg definicji przyjêtej w PARP] 4 Polecane Ÿród³a informacji o instytucjach oko³obiznesowych: witryna internetowa Stowarzyszenia Organizatorów Oœrodków Innowacji i Przedsiêbiorczoœci: sooipp org pl, witryna internetowa Agencji Rozwoju Przemys³u: arp com pl, platforma internetowa Stowarzyszenia KLON/JAWOR: ngo pl prezentuj¹ca informacje (w tym bazy danych) dotycz¹ce organizacji non-profit Strony Ministerstwa Gospodarki i Pracy: mgip gov pl/ 6

7 1 Charakterystyka badanych instytucji Statystyczna instytucja otoczenia biznesu dzia³a od 5 do 10 lat i jest zlokalizowana na terenie miejskim do 50 tys mieszkañców Instytucje otoczenia najczêœciej funkcjonuj¹ w formule stowarzyszenia lub fundacji Do wykonywanych zadañ dostosowuj¹ swoje struktury organizacyjne tworz¹c oddzia³y lub podstruktury wewn¹trz w³asnych organizacji Obszar odbioru oferty/us³ug na ogó³ pokrywa siê z obszarem dzia³ania Ofertê adresuj¹ do ma³ych i œrednich firm, osób fizycznych rozpoczynaj¹cych dzia- ³alnoœæ, samozatrudnionych i osób bezrobotnych Personel instytucji tworz¹ pracownicy stali i okresowi Liczebnoœæ i kwalifikacje personelu okresowego dostosowywane s¹ do wykonywanych zadañ 1 1 Struktura organizacyjna instytucji oko³obiznesowych Badane instytucje kwalifikowa³y swoj¹ organizacjê jako: centrum transferu technologii, inkubator przedsiêbiorczoœci, inkubator technologiczny, park przemys³owy, park naukowo-technologiczny, oœrodek wspierania przedsiêbiorczoœci, centrum innowacji technologicznych, organizacja wspieraj¹ca przedsiêbiorców, inne Wœród badanych najliczniejsz¹, 43% reprezentacjê maj¹ organizacje wspieraj¹ce przedsiêbiorców, oœrodki wspierania przedsiêbiorczoœci stanowi¹ 34,3% badanych, inkubatory przedsiêbiorczoœci 14,4%, zaœ centra transferu technologii 5,1% Do grupy ogólnie zdefiniowanej jako inne zakwalifikowa³o siê 13,7% Poni ej 3% progu wyst¹pieñ znalaz³y siê: izby gospodarcze 2,2%, oœrodki szkoleniowe 2,9%, parki naukowo-technologiczne 1,1% i parki przemys³owe 1,8%, centra innowacji technologicznych 1,8% oraz inkubator technologiczny Wielokierunkowa aktywnoœæ badanych podmiotów podporz¹dkowana wspieraniu przedsiêbiorczoœci znajduje odzwierciedlenie w ich strukturze Czêsto jest to organizacja z³o ona z kilku komponentów wspólnie zarz¹dzanych, która przyk³adowo zawiera: inkubator przedsiêbiorczoœci (IP), oœrodek wpierania przedsiêbiorczoœci (OWP) i centrum innowacji technologicznych Jednostki samodzielne to 74% badanych organizacji 19,5% instytucji deklarowa³o struktury z³o one z dwóch do czterech komponentów, 13,4% podmiotów wskazywa³o na dwie podstruktury dzia³aj¹ce w ramach ich organizacji, a 4,7% na trzy sk³adowe, w kilku przypadkach wymieniono cztery podstruktury Przyk³adowo, w ramach jednej z fundacji dzia³a inkubator przedsiêbiorczoœci i oœrodek wspierania przedsiêbiorczoœci Agencja Struktura organizacyjna instytucji oko³obiznesowych 7

8 regionalna posiada w swojej strukturze: centrum transferu technologii, oœrodek wspierania przedsiêbiorczoœci, centrum innowacji technologicznych i organizacjê wspieraj¹c¹ przedsiêbiorców Fundacja przy Uniwersytecie im A Mickiewicza w Poznaniu zarz¹dza prê nie dzia³aj¹cym od 1995 r parkiem naukowo-technologicznym, centrum transferu technologii i centrum innowacji technologicznych Poniewa organizacje wieloelementowe czêsto maj¹ wspólny zarz¹d, tote zebrane dane maj¹ charakter ca³oœciowy i dotycz¹ zatrudnienia, powierzchni i dzia³alnoœci wszystkich czêœci sk³adowych instytucji Uk³ad, w jakim funkcjonuj¹ podmioty wspierania biznesu, nie jest bez znaczenia Potwierdzaj¹ to doœwiadczenia z realizacji rozpoczêtego w latach 90 projektu Banku Œwiatowego Rozwój Ma³ej Przedsiêbiorczoœci TOR#10 5 Dane zgromadzone w trakcie realizacji ww projektu wskazuj¹, e znacznie lepsze wyniki by³y osi¹gane przez wspólne dzia³ania dwóch lub trzech komponentów, np oœrodka wspierania przedsiêbiorczoœci, inkubatora przedsiêbiorczoœci i funduszu oferuj¹cego po yczkê Wzajemne partnerstwo i œcis³a kooperacja ma du e znaczenie równie dla dzia³alnoœci instytucji proinnowacyjnych Forma organizacyjno- -prawna instytucji 1 2 Forma organizacyjno-prawna Badane instytucje otoczenia biznesu funkcjonuj¹ w formule stowarzyszeñ, fundacji, spó³ek, izb gospodarczych, jednostek badawczo-rozwojowych, jednostek bud etowych i uczelni 6 Najliczniej w badanej grupie reprezentowane s¹ stowarzyszenia, fundacje, spó³ki akcyjne, spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz izby gospodarcze Poni ej 3% progu wyst¹pieñ znalaz³y siê uczelnie i jednostki bud etowe, które stanowi³y 1,8% badanych W formule stowarzyszeñ dzia³a 35% badanych instytucji, 20% podmiotów dzia³a jako fundacje, a 13,7% instytucji to spó³ki (zob wykres 1 1) Ponad 50% badanych dzia³a w formule fundacji i stowarzyszeñ Ta forma wydaje siê byæ korzystna dla oœrodków innowacyjnoœci 7 i przedsiêbiorczoœci ze wzglêdu na konstrukcjê systemu podatkowego oraz mo liwoœci pozyskiwania œrodków rz¹dowych lub pomocy innego typu 5 W ramach projektu TOR#10 w latach organizacje pozarz¹dowe utworzy³y 31 inkubatorów przedsiêbiorczoœci, 62 oœrodki wspierania przedsiêbiorczoœci oraz 34 fundusze rozwoju przedsiêbiorczoœci 6 Oœrodki badawczo-rozwojowe, jednostki bud etowe i uczelnie to oœrodki sfery B+R, pe³ni¹ce rolê centrów transferu technologii lub oœrodków informacji, jednostkami uczelnianymi s¹ niektóre centra transferu i parki naukowe 7 Raport koñcowy z badañ Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹, sierpieñ 2004 r 8

9 Wykres 1 1 Forma organizacyjno-prawna badanych instytucji [%] (uwzglêdniono przypadki, których reprezentacja w grupie badanych przekroczy³a 3%) Stowarzyszenie 35,0% Fundacja 20,2% Spó³ka akcyjna 13,7% Inne 8,3% Spó³ka z o.o. Izba gospodarcza 6,5% 5,1% Jednostka badawczo-rozwojowa 4,0% ród³o: Badanie w³asne PARP N=277 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% W ca³ej grupie badanych 61% instytucji to stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze i izby rzemieœlnicze dzia³aj¹ce na podstawie 8 ustaw o stowarzyszeniach, fundacjach, izbach Ustawy legalizuj¹ce poszczególne pomioty artyku³uj¹, i dochód z dzia- ³alnoœci gospodarczej s³u y realizacji celów statutowych i nie mo e byæ przeznaczony do podzia³u miêdzy jego cz³onków Przy czym status instytucji non-profit nie wyklucza prowadzenia dzia- ³alnoœci gospodarczej 1 3 Rozk³ad terytorialny instytucji Badane instytucje zlokalizowane s¹ g³ównie na terenach miejskich, z czego najwiêcej w miastach do 50 tysiêcy mieszkañców 28,2%, druga co wielkoœci grupa 25,3% instytucji usytuowana jest w miastach powy ej 250 tys mieszkañców Niewielka liczba instytucji (4,5% ) zlokalizowana jest poza terenem miejskim Najsilniejsz¹ liczebnie reprezentacjê w badaniu maj¹ instytucje z województw: mazowieckiego, podkarpackiego, œl¹skiego, wielkopolskiego W ka dym z tych województw zbadano po 30 instytucji W województwach: pomorskim, dolnoœl¹skim, warmiñ- Rozk³ad terytorialny instytucji 8 Stowarzyszenia ustawa z 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach (Dz U ); Fundacje ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (Dz U ); Izby Gospodarcze ustawa z dnia 30 maja 1989 r (Dz U ) o izbach gospodarczych i inne o organizacjach przedsiêbiorców, o samorz¹dzie zawodowym niektórych przedsiêbiorców i organizacjach pracodawców Wybrane akty prawne z ustaw, na podstawie których funkcjonuj¹ instytucje oko³obiznesowe i pozarz¹dowe zawiera aneks do niniejszego opracowania 9

10 sko-mazurskim, ³ódzkim, ma³opolskim i zachodniopomorskim zbadano od 15 do 20 instytucji W województwach: kujawsko- -pomorskim, lubelskim i œwiêtokrzyskim zbadano od 10 do 15 instytucji otoczenia biznesu Poni ej 10 instytucji badano w województwach: lubuskim, podlaskim, opolskim Wykres 1 2 Rozk³ad terytorialny badanych instytucji [%] powy ej 250 tys. 25,3% 130 tys. do 250 tys. 16,3% 70 tys. do 130 tys. 15,9% 50 tys. do 70 tys. 9,0% do 50 tys. 28,2% poza terenem miejskim 4,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% ród³o: Badanie w³asne PARP N=245 Zasiêg dzia³ania instytucji odbiór oferty/us³ug instytucji 1 4 Zasiêg dzia³ania i odbioru oferty us³ug Badane instytucje ró ni¹ siê zasiêgiem prowadzonej dzia³alnoœci i obszarem odbioru oferty us³ug Przewa aj¹ca liczba instytucji 37,2% dzia³a na poziomie regionu taki zasiêg dzia³ania deklaruje 37,2% respondentów Drugim deklarowanym poziomem dzia³ania jest powiat 19,7% W dalszej kolejnoœci respondenci wskazywali na dzia³alnoœæ na poziomie miêdzynarodowym 13%, ponadregionalnym 12,6%, lokalnym 4,1% oraz ponadlokalnym 4,1% Zdaniem badanych, najwiêkszy odbiór oferty/us³ug instytucji jest te na poziomie regionów Opiniê tak¹ wyra a 33,1% respondentów 17,5% instytucji deklaruje odbiór swojej oferty/us³ug na poziomie miêdzynarodowym Zasiêg dzia³ania i odbiór oferty na poziomach ponadregionalnym, ogólnopolskim i miêdzynarodowym s¹ porównywalne: pierwszy kszta³tuje siê na œrednim poziomie 11,6%, drugi na poziomie 16% Podobnie zasiêg dzia³ania i zasiêg odbioru oferty na poziomie lokalnym i ponadlokalnym s¹ zbli one odpowiednie œrednie wynosz¹ 4,1% i 2,8% (wykres 1 3) 10

11 Wykres 1 3 Zestawienie zasiêgu dzia³ania i odbioru oferty/us³ug badanych instytucji [%] poziom miêdzynarodowy 13,0% 17,5% poziom ogólnopolski 9,3% 13,8% poziom ponadregionalny 12,6% 16,7% poziom regionalny 33,1% 37,2% poziom powiatu 13,4% 19,7% poziom ponadlokalny poziom lokalny 3,3% 4,1% 2,2% 4,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% zasiêg dzia³ania zasiêg odbioru Poziom lokalny jedna miejscowoœæ/gmina Poziom ponadlokalny kilka miejscowoœci ród³o: Badanie w³asne PARP N=269 Poziom regionalny jedno województwo Poziom ponadregionalny kilka miejscowoœci Dla 74,7% instytucji obszar dzia³ania jest to samy z obszarem odbioru oferty Podmioty deklaruj¹ce wiêkszy zasiêg odbioru ani eli zasiêg dzia³ania stanowi¹ 23% ca³oœci Dla instytucji o ponadregionalnym, ogólnopolskim i miêdzynarodowym zasiêgu dzia³ania odbiór oferty wykracza poza terytorium dzia³ania Inaczej jest w przypadku instytucji regionalnych, powiatowych i dzia³aj¹cych lokalnie zasiêg odbioru oferty jest mniejszy ani eli zasiêg dzia³alnoœci Odczucia respondentów dotycz¹ce zmian w obszarze odbioru oferty/us³ug w okresie ostatniego roku s¹ pozytywne 50,7% z nich deklaruje jego niezmiennoœæ, 47,4% rozszerzenie, a znikomy procent 1,8% skurczenie obszaru odbioru Mo na s¹dziæ, i instytucje utrzymuj¹ zdobyt¹ pozycjê rynkow¹ i swoj¹ aktywnoœæ ograniczaj¹ do zdobytego rynku Instytucje, które prowadz¹ ponadregionaln¹ dzia³alnoœæ, posiadaj¹ te wiêkszy odbiór, obszar odbioru ich oferty jest wiêkszy ani eli obszar dzia³ania To instytucje dzia³aj¹ce na poziomie powiatu, poziomie ponadlokalnym i lokalnym wymagaj¹ wsparcia, np w promocji Zmiany w odbiorze oferty/us³ug 11

12 Adresaci oferty/us³ug 1 5 Podmiotowy zakres dzia³ania Adresatami oferty us³ug œwiadczonych przez badane instytucje s¹ firmy ró nej wielkoœci (od samozatrudnionych po firmy du e), instytucje i organizacje publiczne oraz grupy spo³eczne, w tym m³odzie i absolwenci Wykres 1 4 Zestawienie podmiotów, do których kierowana jest oferta /us³ugi badanych instytucji [ %] Absolwenci/m³odzie Inni odbiorcy 3,2% 10,8% Osoby fizyczne rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ 73,6% Osoby bezrobotne 61,7% Osoby prywatne 31,0% Instytucje publiczne Organizacje i stowarzyszenia Firmy du e 39,0% 37,5% 46,9% Firmy œrednie 76,2% Firmy ma³e Firmy mikro 91,7% 92,8% Samozatrudnieni 68,2% ród³o: Badanie w³asne PARP N=277 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% W ponad 90% badane instytucje kieruj¹ swoj¹ ofertê do firm ma- ³ych i mikro (zatrudniaj¹cych od 1 do 9 pracowników) Dla 92,8% instytucji podmiotem oferty /us³ug s¹ firmy mikro, a dla 91,7% firmy ma³e Firmy œrednie s¹ odbiorcami us³ug dla 76,2% instytucji Wœród odbiorców oferty s¹ samozatrudnieni, do których 68% instytucji adresuje swoje dzia³ania Odbiorcami us³ug s¹ tak e instytucje i organizacje publiczne Do instytucji publicznych kieruje swoje us³ugi 46,9% badanych, a do organizacji publicznych 39% instytucji oko³obiznesowych 12

13 Dla 3% instytucji klientami s¹ firmy zagraniczne Wœród klientów z grup spo³ecznych przoduj¹ osoby fizyczne rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 73,6% instytucji œwiadczy us³ugi u³atwiaj¹ce rozpoczêcie tego typu dzia³alnoœci Niewiele wiêksza grupa, 76,2% podmiotów, obs³uguje firmy œrednie Znacz¹cym adresatem oferty /us³ug s¹ osoby bezrobotne, które s¹ podmiotem oferty dla 61,2% instytucji Absolwenci i m³odzie to podmiot oferty dla 3% instytucji Odbiorcy us³ug Respondenci okreœlali procentowy udzia³ poszczególnych grup klientów dla ka dej kategorii odbiorców oferty Wykres przedstawiany poni ej prezentuje œredni procent klientów w podziale na kategorie odbiorców Szacowany procentowo udzia³ firm ma- ³ych i œrednich oraz samozatrudnionych w grupie wszystkich odbiorców oferty /us³ug instytucji mieœci siê pomiêdzy 13% i 25% Udzia³ osób fizycznych rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ osi¹ga 14% w grupie wszystkich klientów Najwiêkszymi odbiorcami us³ug s¹ firmy mikro i ma³e W dalszej kolejnoœci z us³ug instytucji korzystaj¹ osoby bezrobotne, absolwenci/m³odzie, osoby fizyczne rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ i samozatrudnieni Odbiorcy us³ug Wykres 1 5 Œredni procent klientów w kategorii firm i osób fizycznych rozpoczynaj¹cych dzia- ³alnoœæ [%] osoby fizyczne rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ 14,0% firmy du e 7,2% firmy œrednie 15,4% firmy ma³e 22,6% firmy mikro 24,8% samozatrudnieni 13,1% ród³o: Badanie w³asne PARP N zró nicowane 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Dominuj¹ firmy sektora MSP, firmy mikro stanowi¹ 24,8% ca³ej grupy klientów, ma³e stanowi¹ 22,6%, œrednie 15,4% a samozatrudnieni 13,1% Znacz¹cy jest udzia³ grup spo³ecznych: osób prywatnych stanowi¹cych 9,1% odbiorców us³ug i bezrobotnych stanowi¹cych 19,1% wszystkich odbiorców Osoby bezrobotne s¹ trzeci¹ co do wielkoœci grup¹ korzystaj¹c¹ z us³ug badanych 13

14 podmiotów 9 Porównywaln¹ 18,4% grupê odbiorców us³ug stanowi¹ absolwenci i m³odzie O ile do osób bezrobotnych swoje us³ugi adresuje 61,7% instytucji, to absolwenci i m³odzie s¹ podmiotem us³ug zaledwie dla 3% instytucji Wydaje siê, e absolwenci i m³odzie to nowa grupa odbiorców us³ug instytucji otoczenia biznesu, dla której tylko nieliczne przygotowa³y swoj¹ ofertê Udzia³ firm du ych, instytucji i organizacji publicznych jest podobny i wynosi od 7% do 9% Wykres 1 6 Œredni procent klientów w kategorii instytucji publicznych i grup spo³ecznych [%] absolwenci i m³odzie 18,4% inne 14,3% osoby bezrobotne 19,1% osoby prywatne 9,1% instytucje publiczne 8,8% organizacje i stowarzyszenia 79% ród³o: Badanie w³asne PARP N zró nicowane 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Zmiany docelowej grupy odbiorców W ci¹gu ostatniego roku dzia³alnoœci instytucji otoczenia biznesu nie nast¹pi³a zmiana grupy odbiorców Brak zmian w docelowej grupie odbiorców deklarowa³o 85,6% instytucji Zdecydowane wskazania respondentów na brak zmian potwierdzaj¹ stabilnoœæ rynku dzia³ania i niezmiennoœæ odbiorców oferty/us³ug badanych instytucji Tylko 13,4% respondentów uwa a, e nast¹pi³y zmiany w strukturze odbiorców us³ug, lecz pytane o charakter zmian nie precyzuj¹ ich Byæ mo e zmiany s¹ dostrzegalne, lecz nie odzwierciedlone realnie w zmianie profilu grup odbiorców us³ug lub zmianie oferty us³ug Zaledwie 5,4% respondentów opisa³o zaobserwowane zmiany W opisach sygnalizowano: zwiêkszenie grupy osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz planuj¹cych jej uruchomienie przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych, wzrost zainteresowania ofert¹ osób bezrobotnych i chc¹cych roz- 9 Czêœæ jednostek wspierania biznesu powo³ana by³a w celu obs³ugi osób bezrobotnych lub zagro onych utrat¹ pracy i jednostki wci¹ pe³ni¹ te zadania, ale ju w 2002 r zauwa alne by³y tendencje odchodzenia w stronê komercji kosztem dzia³añ adresowanych do bezrobotnych [Ÿród³o: Informacja o dzia³aniach podejmowanych przez instytucje utworzone w ramach projektu TOR#10, MGPiPS, 2002 r 14

15 pocz¹æ dzia³alnoœæ, wzrost zainteresowania ofert¹ wœród rzemieœlników zagranicznych, pojawienie siê firm z kapita³em zagranicznym, obserwowalny przyrost firm mikro i osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ, wzrost zainteresowania bezpoœrednim importem/eksportem zarówno produkcji, jak us³ug Respondenci wskazywali równie na konsolidacjê dzia³añ firm Wœród podawanych przyk³adów wymieniali: utworzenie powiatowej grupy partnerskiej, utworzenie sieci porozumienia zrzeszaj¹cego 18 firm tworz¹cych zal¹ ek klastra, zaobserwowano ³¹czenie zak³adów produkuj¹cych te same grupy asortymentowe wyrobów oraz kupowanie firm prywatnych z sektora MSP przez holdingi miêdzynarodowe, 10 odrêbnych firm powo³a³o konsorcjum I wymieniaj¹c dalej: przedsiêbiorstwa ma³e (a szczególnie mikro) tej samej lub zbli onej bran y ³¹czy³y siê w grupy licz¹ce firm i grupowo wdra a³y system zarz¹dzania jakoœci¹, dziêki temu uda³o siê obni yæ koszt wdro enia tych systemów w poszczególnych firmach, firmy zrzeszone w inkubatorze przedsiêbiorczoœci wspólnie wystêpowa³y do przetargów na roboty budowlane W regionach przygranicznych pojawi³y siê inicjatywy adresowane do spo³ecznoœci s¹siaduj¹cych pañstw, np utworzenie Euroregionalnego Centrum Wolontariatu, skierowanego do m³odzie- y polskiej i s³owackiej g³ównie z terenu powiatu Przeworskiego i Euroregionu Karpackiego 1 6 Czas dzia³ania instytucji, liczebnoœæ i struktura zatrudnionych, powierzchnia us³ugowa Czas dzia³ania 10 Wœród instytucji otoczenia biznesu dominuj¹ instytucje m³ode, istniej¹ce do 20 lat stanowi¹ one 85,4% grupy badanych Najwiêksza grupa 29,6% instytucji istnieje od 5 do 10 lat, kolejna 26,7% grupa istnieje od 10 do 20 lat Stosunkowo m³ode podmioty to oœrodki wspierania przedsiêbiorczoœci, inkubatory przedsiêbiorczoœci, centra transferu technologii i parki przemys³owe Wœród badanych pojawiaj¹ siê te instytucje z d³ugoletni¹ tradycj¹ dzia³ania, w tej grupie najstarsze to zrzeszenia handlu i us³ug oraz izby rzemieœlnicze Przyk³adowo: Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Us³ug istnieje od 1904 r, Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Us³ug dzia³a od 1919 r, Izba Rzemieœlnicza w Katowicach dzia³a od 1922 roku Czas dzia³ania 10 Najwiêcej organizacji pozarz¹dowych powsta³o po 1989 r, a swoj¹ najwiêksz¹ dynamikê III sektor odnotowa³ w latach W latach 90 na bazie organizacji pozarz¹dowych wy³oni³y siê oœrodki wspierania przedsiêbiorczoœci, fundusze, inkubatory przedsiêbiorczoœci oraz inne podmioty proinnowacyjne 15

16 Wykres 1 7 Podzia³ instytucji ze wzglêdu na czas dzia³ania wyra ony w latach [%] od 50 do 100 7,9% od 20 do 50 4,7% od 10 do 20 26,7% od5do10 do 29,6% od3do5 do 8,7% od0do2 do 9,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% ród³o: Badanie w³asne PARP N=240 Liczebnoœæ Personel sta³y Liczebnoœæ i struktura personelu sta³ego i okresowego Statystyczna 11 instytucja otoczenia biznesu zatrudnia od 6 do 10 pracowników Instytucje zatrudniaj¹ce do 5 pracowników stanowi¹ 42,6% ogó³u badanych, zatrudnienie od 6 do 10 pracowników etatowych jest typowe dla 18,4% instytucji, od 11 do 20 pracowników zatrudnia 15,5% instytucji Najwiêksze z nich zatrudniaj¹ce wiêcej ni 100 pracowników etatowych to instytuty pe³ni¹ce rolê centrów transferu technologii oraz zak³ady doskonalenia zawodowego Znacz¹cy udzia³ w grupie zatrudnionych instytucji maj¹ pracownicy merytoryczni Instytucje, w których ca³y personel sk³ada siê z pracowników merytorycznych stanowi¹ 28,2% grupy Wiêkszy liczebnie personel merytoryczny ani eli personel zatrudniony w instytucji zadeklarowa³o 1,5% badanych, w przypadku jednej z instytucji powo³ywano siê na pe³ni¹cy spo³ecznie funkcjê zarz¹d Wysoki procentowy udzia³ w przedziale 75% 100% pracowników merytorycznych w sk³adzie zatrudnionych zadeklarowa³o 47,7% badanych, udzia³ 50% 75% wykazywa³o 28,2%, a wielkoœæ w zakresie 25 50% pracowników merytorycznych w sk³adzie personelu deklarowa³o 17,2 % podmiotów W pozosta³ej grupie znalaz³o siê 1,9% instytucji 11 Liczona mediana 16

17 Wykres 1 8 Struktura zatrudnienia w badanych instytucjach, personel sta³y i okresowy [%] brak danych powy ej 100 2,5% 3,2% 5,8% 21,3% od 51 do 100 4,0% 7,6% od 31 do 50 od 21 do 30 5,8% 4,3% 7,9% 6,1% od 11 1 do20 od6do10 do od0do5 do 15,9% 15,5% 19,5% 18,4% 19,5% 42,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% pracownicy etatowi pracownicy zewnêtrzni ród³o: Badanie w³asne PARP N=277 Typowe dla instytucji otoczenia biznesu jest zatrudnianie pracowników zewnêtrznych Charakter wykonywanych zadañ, np us³ug doradczych, konsultacji czy us³ug eksperckich sprzyja zatrudnianiu personelu zewnêtrznego nazywanego te personelem okresowym W okresie ostatniego roku 78,7% instytucji wspó³pracowa³o z merytorycznymi pracownikami takimi jak: ekspert, konsultant, wyk³adowca itp Firmy poproszono o prze³o enie tej wspó³pracy na wymierne liczby w postaci etatów 20% firm prze- ³o y³o to na wspó³pracê od 0 do 5 etatów i tyle samo na wiêcej ni 6, lecz mniej ni 10 etatów Powy ej 11, lecz mniej ni 20 etatów przeznaczy³o na ten cel 16% instytucji Oko³o 8% firm wspó³pracowa³o w zakresie od 21 do 30 etatów i tyle samo w zakresie od 31 do 50 etatów To prze³o enie zatrudnienia personelu okresowego na etaty pozwala na porównanie personelu sta³ego i okresowego Wykres zamieszczony powy ej ilustruje te proporcje Dzia³alnoœæ wielu instytucji otoczenia biznesu opiera siê na personelu okresowym, jest to wygodne narzêdzie pozwalaj¹ce na dobór kadr adekwatny do aktualnie wykonywanych zadañ i potrzeb Personel okresowy 17

18 Instytucje oko³obiznesowe swoj¹ dzia³alnoœæ opieraj¹ na personelu merytorycznym poszerzaj¹c jego potencja³ o kompetencje zawodowe pracowników zewnêtrznych, z którymi wspó³pracuj¹ A 78,7% instytucji w swej praktyce wykorzystywa³o zatrudnianie zewnêtrznych pracowników stosuj¹c elastyczne formy zatrudnienia Z najliczniejsz¹ grup¹ pracowników zewnêtrznych powy ej kilkuset osób wspó³pracuj¹ takie organizacje jak: Zak³ady Doskonalenia Zawodowego, Rady Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT oraz Agencje Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Powierzchnia us³ugowa Odpowiednia powierzchnia us³ugowa jest wa na dla dzia³añ prowadzonych przez organizacje oko³obiznesowe Dla 82,7% instytucji powierzchnia us³ugowa jest mniejsza od powierzchni ca³kowitej, jak¹ dysponuje jednostka Przeciêtnie instytucja przeznacza 67,3% swojej powierzchni na cele us³ugowe Dla 11,9% instytucji oko³obiznesowych ca³a powierzchnia jest jednoczeœnie powierzchni¹ us³ugow¹ Specyficznym rodzajem podmiotów s¹ wyodrêbnione organizacyjnie oœrodki oparte na nieruchomoœci, które dostarczaj¹ powierzchniê na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej dla firm- -lokatorów Zaliczamy do nich: inkubatory przedsiêbiorczoœci, inkubatory technologiczne oraz parki itp W materiale zgromadzono dane dla 39 inkubatorów przedsiêbiorczoœci Uzyskane dane dotycz¹ firm-lokatorów, ich liczebnoœci, stanu zatrudnienia i u ytkowanej powierzchni, a prezentowane s¹ w rozdziale inkubatory przedsiêbiorczoœci ród³a finansowania instytucji 1 7 ród³a finansowania Instytucje oko³obiznesowe pozyskuj¹ œrodki na finansowanie dzia- ³alnoœci z ró nych Ÿróde³ Badane instytucje w 88,4% wymienia- ³y œrodki w³asne jako jedno ze Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci 83% badanych korzysta³o ze œrodków pozyskiwanych z dotacji krajowych Z unijnych programów wsparcia œrodki finansowe uzyska³o 78% instytucji, a ze Ÿróde³ prywatnych 77,3% podmiotów Badani korzystali te z dotacji samorz¹dów (74%), grantów 12 (72,2%) oraz wykorzystywali inne Ÿród³a finansowania 12 Granty forma dotacji na realizacjê projektów, badañ, przedsiêwziêæ osób indywidualnych, zespo³ów, stowarzyszeñ, organizacji, instytucji przez powo³ane do tego organizacje pañstw (komitety, komisje) lub fundacje i organizacje krajowe oraz miêdzynarodowe System grantów ma promowaæ projekty najbardziej potrzebne gospodarce, nauce i kulturze, ma te umo liwiaæ kontrolê ich wykonania Dotacje te finansowane s¹ ze œrodków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (KBN) i Europejskich Programów Ramowych (V,VI PR) 18

19 Wykres 1 9 ród³a finansowania dzia³alnoœci instytucji, dane z ostatniego roku [%] œrodki w³asne 88,4% dotacje krajowe 83,0% unijne programy wsparcia 78,0% Ÿród³a prywatne 77,3% dotacje samorz¹dów 74,0% granty 72,2% inne 35,4% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% ród³o: Badanie w³asne PARP N=277 Respondenci byli poproszeni o ocenê znaczenia, jakie przypisuj¹ poszczególnym Ÿród³om finansowania dzia³alnoœci w skali od 1 do 5 Ocenê znaczenia Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci instytucji oko³obiznesowych obrazuje poni szy wykres Znaczenie Ÿróde³ finansowania Wykres 1 10 Zestawienie znaczenia Ÿróde³ finansowania dzia³alnoœci instytucji w ci¹gu ostatniego roku [%] 80,0% 66,9% 62,9% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 0,3% 12,2% 52,2% 3,5% dotacja krajowa 45,5% 12,5% 32,0% granty 10,0% 31,9% 15,3% 46,8% 6,0% unijne programy wsparcia 44,4% 16,4% 35,0% 4,2% Ÿród³a prywatne 11,8% 19,2% 2,0% œrodki w³asne ma³e lub bardzo ma³e poœrednie du e lub bardzo du e 9,8% 22,0% 5,4% dotacje samorz¹dów 52,0% 12,2% 19,4% 16,3% inne trudno powiedzieæ ród³o: Badanie w³asne PARP N=277 Stosowano skalê ocen od 1 do 5 19

20 Dla 66,9% instytucji oko³obiznesowych œrodki w³asne stanowi¹ podstawowe Ÿród³o finansowania i przypisywane jest im znaczenie du e lub bardzo du e Wiêkszoœæ instytucji wspieraj¹cych przedsiêbiorców sw¹ dzia³alnoœæ opiera na œrodkach w³asnych Wœród porównywalnych Ÿróde³ finansowania opartych na programach pomocowych takich jak dotacja krajowa, granty, unijne programy wsparcia, wiod¹ce znaczenie dla 52,2% podmiotów maj¹ dotacje krajowe Zaraz potem wymieniane s¹ unijne programy wsparcia z 46,8% wskazañ Charakterystyczne jest, e dotacjom krajowym tylko sporadycznie przypisywane jest znaczenie ma³e lub bardzo ma³e Œwiadczy to o popularnoœci korzystania z tej w³aœnie formy pomocy Instytucje w niewielkim stopniu mog¹ liczyæ na œrodki pochodz¹ce z dotacji samorz¹dów lokalnych i regionalnych, a 62,9% podmiotów przypisuje tym Ÿród³om finansowania znaczenie ma³e lub bardzo ma³e Du y odsetek badanych 44,4% ma³e lub bardzo ma³e znaczenie przypisuje finansowaniu dzia³alnoœci ze Ÿróde³ prywatnych Grupa 35% instytucji uwa a, i Ÿród³a prywatne maj¹ znaczenie du e lub bardzo du e Dla grupy 32% takie samo znaczenie maj¹ granty Inne zidentyfikowane Ÿród³a pomocy, z której korzystaj¹ instytucje otoczenia biznesu to miêdzy innymi: ulgi w podatku od nieruchomoœci wykorzystywane przez parki naukowo-technologiczne, dotacje uczelniane dla jednostek funkcjonuj¹cych przy uczelniach, subsydia od w³adz regionalnych, dotacje od podmiotów komercyjnych itp Wykres 1 11 Zestawienie znaczenia pomocowych Ÿróde³ finansowania i pozosta³ych w dzia³alnoœci instytucji w ci¹gu ostatniego roku [%] 50,0% 46,3% 42,7% 40,0% 30,0% 31,4% 38,8% 20,0% 16,9% 12,5%, 10,0% 6,1% 5,4% 0,0% ma³e lub bardzo ma³e œrednie du e lub bardzo du e trudno powiedzieæ pomocowe Ÿród³a finansowania w³asne, prywatne, inne Ÿród³a finansowania (pomocowe Ÿród³a finansowania obejmuj¹: dotacje krajowe, granty, unijne programy wsparcia) ród³o: Badanie w³asne PARP N=277 20

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r.

Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju Warszawa, 4 marca 2005 r. Wsparcie ma ych i rednich przedsi biorstw a realizacja celów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 Warszawa, 4 marca 2005 r. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006: - Cel g ówny: rozwijanie konkurencyjnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013

Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Agnieszka Jankowska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Wsparcie dla przedsiębiorców w programach operacyjnych, 2007-2013 Program

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r.

Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek Warszawa, 9 listopada 2004 r. Podkomitet Monitoruj cy ds. Ma ych i rednich Przedsi biorstw Sektor MSP w Polsce Joanna Drozdek jdrozdek@prywatni.pl Warszawa, 9 listopada 2004 r. Przedsi biorstwa MSP to ponad 99,8% polskich przedsi biorstw

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Kielce: Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie:

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 28-200 Staszów tel./faks: 15 864 40 41 www.cripstaszow.fr.pl Staszowski Ośrodek Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Partner Przedsiêbiorcy

Partner Przedsiêbiorcy Partner Przedsiêbiorcy Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Us³ug dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw Warszawa, 2004 r. 1 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy EDORADCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. Forma prawna prowadzonej działalności SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr VIII/ 92 /11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Konferencja pt. Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA. Samorządowa wojewódzka osoba prawna. Jednostka finansów publicznych

SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA. Samorządowa wojewódzka osoba prawna. Jednostka finansów publicznych SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA Samorządowa wojewódzka osoba prawna Jednostka finansów publicznych POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w GDAŃSKU ul. Trakt Św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk, www.podr.pl

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszp.pl Przemyśl: Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009 branża

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 10 listopada 2011 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA LATA 2011-2013 Diagnoza: Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Olsztyna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo