PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: FIZYKA TECHNICZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: INŻYNIER FIZYKI TECHNICZNEJ I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, do których odnoszą się efekty kształcenia: DZIEDZINA NAUK FIZYCZNYCH, DYSCYPLINA FIZYKA DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH. CELE KSZTAŁCENIA: Wykształcenie absolwenta posiadającego szeroką wiedzę w zakresie podstaw fizyki i dyscyplin pokrewnych oraz ich zastosowań praktycznych. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia, do pracy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych w instytutach naukowych i laboratoriach naukowo-badawczych, a także do pracy w przemyśle, w szczególności w firmach pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki.. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0* OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: FIZYKA TECHNICZNA Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: WIEDZA Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia Rozumie cywilizacyjne znaczenie fizyki i jej zastosowań. X1A_W01 Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw X1A_W01 fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, T1A_W01 elektryczność i magnetyzm, optykę, fizykę atomu i cząsteczki, fizykę ciała stałego, fizykę jądra atomowego i cząstek elementarnych. Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie matematyki wyższej, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę i metody numeryczne, w stopniu umożliwiającym wykorzystanie do podstawowego opisu, zrozumienia i modelowania zjawisk fizycznych i niektórych procesów technicznych. Posiada podstawową wiedzę w zakresie chemii nieorganicznej i organicznej. X1A_W0 X1A_W0 X1A_W0 T1A_W01 X1A_W01 T1A_W01

2 K_W0 Posiada podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania oraz wykorzystywania wybranych narzędzi informatycznych w fizyce i technice. X1A_W0 InzA_W0 K_W06 Posiada podstawową wiedzę w zakresie elektroniki. X1A_W0 T1A_W07 InzA_W0 K_W07 K_W08 K_W09 Posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy i działania przyrządów fizycznych, aparatury pomiarowej i badawczej. Posiada wiedzę w zakresie planowania i przeprowadzania eksperymentu fizycznego oraz krytycznej analizy jego wyników. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i prawa gospodarczego. K_W10 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań etycznych nauki i techniki, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. K_W11 Posiada znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz znajomość podstawowej terminologii angielskiej z zakresu fizyki i matematyki, a także chemii, informatyki, techniki. K_W1 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. * Nie dotyczy specjalności Informatyka Stosowana X1A_W0 T1A_W06 InzA_W01 InzA_W0 InzA_W0 X1A_W0 T1A_W07 X1A_W09 T1A_W08 T1A_W09 T1A_W10 T1A_W11 InzA_W0 InzA_W0 X1A_W07 X1A_W08 T1A_W10 X1A_U10 T1A_U06 X1A_W06 Symbol K_U01 K_U0 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: FIZYKA TECHNICZNA Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: UMIEJĘTNOŚCI Potrafi uczyć się samodzielnie, pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł. Potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy naukowe i techniczne w oparciu o posiadaną wiedzę, stosując metody analityczne, numeryczne, symulacyjne i eksperymentalne. Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia X1A_U07 X1A_K01 T1A_U01 X1A_U01 X1A_U0 X1A_U0 InzA_U0 InzA_U0 InzA_U06 InzA_U07

3 K_U0 K_U0 K_U0* K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 Posiada umiejętność programowania w wybranym języku oraz stosowania podstawowych pakietów oprogramowania. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, krytycznie analizować ich wyniki, wyciągać wnioski i formułować opinie. Posiada doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Potrafi zaprojektować oraz zbudować proste urządzenie lub przyrząd pomiarowy. Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. Potrafi w sposób popularny przedstawić podstawowe fakty z zakresu fizyki oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin nauki. Posiada umiejętność przygotowywania prac i opracowań pisemnych oraz wystąpień ustnych, w językach polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu fizyki oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin nauki. Potrafi korzystać z literatury specjalistycznej w języku X1AW0 X1A_U0 X1A_U0 X1A_U0 T1A_U08 InzA_U01 X1A_W0 InzA_U08 X1A_W09 T1A_U1 InzA_U0 X1A_W01 X1A_U06 X1A_U0 X1A_U08 X1A_U09 X1A_U10 T1A_U06 angielskim. K_U10 Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać. X1A_U06 X1A_U07 X1A_U08 X1A_U09 X1A_K01 * Nie dotyczy specjalności Informatyka Stosowana Symbol K_K01 K_K0 K_K0 K_K0 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: FIZYKA TECHNICZNA Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz konstruktywnej oceny efektów pracy innych osób. Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia X1A_K01 X1A_K0 T1A_K01 X1A_K0 T1A_K0 X1A_K0 T1A_K0 X1A_K0 T1A_K0 X1A_K0 X1A_K0 T1A_K0

4 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 K_K11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową. Okazuje szacunek wobec innych osób. Ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej. Podejmuje refleksje na temat etycznych, naukowych i społecznych aspektów związanych z wykonywanym zawodem. Rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji dotyczących nauki, techniki oraz wykonywanego zawodu. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. Dba o swoją sprawność fizyczną oraz odprężenie psychiczne. X1A_K0 X1A_K06 X1A_W08 T1A_K0 T1A_K0 X1A_K0 X1A_K0 X1A_K06 T1A_K0 T1A_K0 T1A_K07 X1A_K0 X1A_K0 X1A_K06 T1A_K0 T1A_K07 X1A_K0 X1A_K06 T1A_K0 InzA_K01 X1A_K07 T1A_K06 InzA_K0 X1A_K0 X1A_K0

5 II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS: A. GRUPA ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZ1A001 /Język angielski I K_W11, K_U01, K_K01,, K_K0 FIZ1A00 /Język angielski II K_W11, K_U01, K_K01,, K_K0 FIZ1A00 /Język angielski III K_W11, K_U01, K_K01,, K_K0 FIZ1A00 /Język angielski fizyki, K_W11, K_U01, K_U08, informatyki i techniki I K_U09,, FIZ1A00 6/Język angielski fizyki, informatyki i techniki II K_K0 K_W11, K_U01, K_U08, K_U09,, K_K0 LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS 0//18 Σ 0 0//18 Σ 0 0//18 Σ 0 0//18 Σ 0 0//18 Σ 0 6 FIZ1A006 /Wychowanie fizyczne I K_K0, K_K11 0/0/0 Σ 0 7 FIZ1A007 /Wychowanie fizyczne K_K0, K_K11 0/0/0 II Σ 0 ŁĄCZNIE 10/10/90 Σ B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW LICZBA GODZIN: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZ1B001 1/Analiza matematyczna K_W0, K_U01, K_K01, I FIZ1B00 1/Mechanika i ciepło K_W01, K_W0, K_U01, FIZ1B00 1/Planowanie i analiza K_W0, K_W08, eksperymentu K_U01, K_U0, K_K01, FIZ1B00 1/Wstęp do informatyki K_W0, K_U01, K_K01, FIZ1B00 1/Zajęcia wyrównawcze z matematyki K_W0, K_U01, K_K01, LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS 60E//110 7 Σ 17 60E//110 7 Σ 17 0//68 0//68 60//86 Σ 10 6

6 6 FIZ1B006 /Algebra liniowa K_W0, K_U01, K_K01, z geometrią 7 FIZ1B007 /Analiza matematyczna K_W0, K_U01, K_K01, II 8 FIZ1B008 /Elektryczność K_W01, K_W0, i magnetyzm K_U01, 9 FIZ1B009 /Pracownia fizyczna I K_W0, K_W07, (mechanika i ciepło) K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_K01,, K_K0 10 FIZ1B010 6/Praktyka zawodowa K_W1, K_U01, K_U10,, K_K0, K_K0, K_K0, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 11 FIZ1B011 7/Przygotowanie do K_W0, K_U01, K_K01, egzaminu dyplomowego 60E//60 Σ 1 7E/6/69 Σ 10 60E//60 Σ 1 //7 0/0/160 Σ 160 0//7, K_K0 ŁĄCZNIE 80/9/891 Σ C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH C.1. Specjalność Fizyka Stosowana LICZBA GODZIN: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZ1C100 /Chemia K_W0, K_W1, K_U01, K_U0, K_K01, FIZ1C101 /Podstawy systemów K_W0, K_U01, K_U0, operacyjnych i programowania FIZ1C10 /Fale i optyka K_W01, K_W0, K_U01, FIZ1C10 /Fizyka środowiska K_W01, K_W0, K_U01, K_U0, K_U07, K_U08,, K_K09 FIZ1C10 /Mechanika klasyczna K_W0, K_U01, K_U0, 6 FIZ1C10 /Pracownia fizyczna I (elektryczność i magnetyzm) 7 FIZ1C106 /Równania różniczkowe i całkowe w fizyce i technice K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_K01,, K_K0 K_W0, K_U01, K_K01, LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS 60//6 60//6 Σ 90 60E//60 Σ 1 //7 7E/6/9 Σ 17 //7 60E//60 Σ 1 7

7 8 FIZ1C107 /Wstęp do metod numerycznych K_W0, K_W0, K_U01, K_U0, K_K01, 9 FIZ1C108 /Elektrodynamika I K_W0, K_U01, K_U0, 10 FIZ1C109 /Laboratorium fizyki środowiska 11 FIZ1C110 /Metody matematyczne fizyki I 1 FIZ1C111 /Pracownia drgań i zjawisk falowych K_W01, K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_U0,, K_K0, K_K09 K_W0, K_U01, K_K01, K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_K01,, K_K0 1 FIZ1C11 /Rysunek techniczny K_U01, K_U0, K_K01, 1 FIZ1C11 /Seminarium K_W0, K_U01, K_U07, specjalistyczne I (FS) K_U08, K_U09, K_K01, 1 FIZ1C11 /Wstęp do elektroniki i elektrotechniki, K_K0 K_W06, K_W07, K_W1, K_U01, K_U0, 16 FIZ1C11 /Wstęp do fizyki K_W01, K_W0, współczesnej K_U01, 17 FIZ1C116 /Fizyka materiałów K_W01, K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_U0,, K_K0 18 FIZ1C117 /Mechanika kwantowa I K_W0, K_U01, K_U0, 19 FIZ1C118 /Metody matematyczne K_W0, K_U01, K_K01, fizyki II 0 FIZ1C119 /Pracownia fizyki atomowej i jądrowej 1 FIZ1C10 /Seminarium specjalistyczne II (FS) K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_K01,, K_K0 K_W0, K_U01, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01,, K_K0 FIZ1C11 /Technika próżniowa K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_U0,, K_K0 FIZ1C1 /Układy elektroniczne K_W06, K_W07, K_W1, K_U01, K_U0,, K_K0 60//6 7E/6/6 Σ 1 0//18 Σ 0 60E//60 Σ 1 //7 1/1/9 Σ 1/1/9 Σ 60//6 60E//60 Σ 1 7E/6/69 Σ 10 60E//60 Σ 1 60E//60 Σ 1 //7 1/1/9 Σ //7 7//0 Σ

8 FIZ1C1 6/Automatyzacja procesu pomiarowego FIZ1C1 6/Fizyka atomu i cząsteczki I K_W0, K_W06, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_U0, K_U0, K_K01, K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_U0,, K_K0 6 FIZ1C1 6/Fizyka statystyczna K_W0, K_U01, K_U0, 7 FIZ1C16 6/Komputerowe K_W0, K_U01, K_U0, wspomaganie K_U0, projektowania 8 FIZ1C17 6/Projekt grupowy (FS) K_W0, K_W11, K_W1, K_U01, K_U0, K_U08, K_U09, K_K01,, K_K0, K_K0, K_K0, K_K10 9 FIZ1C18 6/Przepływ ciepła K_W0, K_W0, K_U01, K_U0, K_U0, 0 FIZ1C19 6/Seminarium specjalistyczne III (FS) K_W0, K_U01, K_U07, K_U08, K_U09, K_K01,, K_K0 1 FIZ1C10 6/Wykład K_W0, K_U01, K_U09, specjalistyczny (FS) FIZ1C11 7/Biofizyka K_W01, K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0 K_U0,, K_K0, K_K09 FIZ1C1 7/Technika laserowa K_W01, K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_U0,, K_K0 FIZ1C1 7/Wykład obieralny K_W0, K_U01, K_U07, K_U08, K_U10, K_K01,, K_K0 FIZ1C1 7/Seminarium dyplomowe (FS) 6 FIZ1C1 7/Projekt dyplomowy (FS) K_W0, K_U01, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,, K_K0 K_W0, K_U01, K_U0, K_U08, K_U09, K_U10,, K_K0, K_K0, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 //7 90E/7/ Σ 10 60E//60 Σ 1 //1 Σ 60 1/1/ Σ 0 60E//60 Σ 1 1/1/9 Σ 0//18 Σ 0 60//6 //7 //7 0/1/9 Σ 0 0/10/10 Σ 0 ŁĄCZNIE 1760/17/1 Σ

9 C.. Specjalność Konwersja Energii LICZBA GODZIN: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZ1C100 /Chemia K_W0, K_W1, K_U01, K_U0, K_K01, FIZ1C101 /Podstawy systemów K_W0, K_U01, K_U0, operacyjnych i programowania FIZ1C10 /Fale i optyka K_W01, K_W0, FIZ1C10 /Pracownia fizyczna I (elektryczność i magnetyzm) FIZ1C106 /Równania różniczkowe i całkowe w fizyce i technice 6 FIZ1C107 /Wstęp do metod numerycznych 7 FIZ1C00 /Fizyczne podstawy konwersji i akumulacji energii 8 FIZ1C01 /Odnawialne źródła energii 9 FIZ1C0 /Paliwa i zrównoważony rozwój 10 FIZ1C110 /Metody matematyczne fizyki I 11 FIZ1C111 /Pracownia drgań i zjawisk falowych K_U01, K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_K01,, K_K0 K_W0, K_U01, K_K01, K_W0, K_W0, K_U01, K_U0, K_K01, K_W0, K_U01, K_U08,, K_K0 K_W01, K_U01, K_U08,, K_K0, K_K09 K_W01, K_W07, K_W1, K_U01, K_K01,, K_K09 K_W0, K_U01, K_K01, K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_K01,, K_K0 1 FIZ1C11 /Rysunek techniczny K_U01, K_U0, K_K01, 1 FIZ1C11 /Wstęp do elektroniki K_W06, K_W07, i elektrotechniki K_W1, K_U01, K_U0, 1 FIZ1C11 /Wstęp do fizyki K_W01, K_W0, współczesnej K_U01, 1 FIZ1C0 /Fizyka molekularna K_W01, K_W0, K_U01, LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS 60//6 60//6 Σ 90 60E//60 Σ 1 //7 60E//60 Σ 1 60//6 0//18 Σ 0 60//61 Σ 1 //7 60E//60 Σ 1 //7 1/1/9 Σ 60//6 60E//60 Σ 1 0E// 1

10 16 FIZ1C0 /Laboratorium proekologicznych źródeł energii K_W01, K_W07, K_W1, K_U01, K_U0,, K_K0, K_K09 17 FIZ1C0 /Ogniwa paliwowe K_W01, K_U01, K_U08,, K_K0 18 FIZ1C116 /Fizyka materiałów K_W01, K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_U0,, K_K0 19 FIZ1C117 /Pracownia fizyki atomowej i jądrowej K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_K01,, K_K0 0 FIZ1C11 /Technika próżniowa K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_U0,, K_K0 1 FIZ1C1 /Układy elektroniczne K_W06, K_W07, K_W1, K_U01, K_U0,, K_K0 FIZ1C06 /Podstawy energetyki konwencjonalnej FIZ1C07 /Wstęp do fizyki jądrowej FIZ1C1 6/Automatyzacja procesu pomiarowego FIZ1C16 6/Komputerowe wspomaganie projektowania K_W01, K_W07, K_W1, K_U01, K_U07, K_U08,, K_K0, K_K0, K_K09 K_W01, K_W0, K_U01, K_W0, K_W06, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_U0, K_U0, K_K01, K_W0, K_U01, K_U0, K_U0, 6 FIZ1C18 6/Przepływ ciepła K_W0, K_W0, K_U01, K_U0, K_U0, 7 FIZ1C08 6/Elektronika molekularna 8 FIZ1C09 6/Laboratorium konwersji energii K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_U07, K_U08,, K_K0, K_K0 K_W01, K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0,, K_K0 //7 0//18 Σ 0 7E/6/69 Σ 10 //7 //7 7//0 Σ 10 90E/7/78 Σ 17 // //7 //1 Σ 60 60E//60 Σ 1 10E/8/87 Σ 00 //

11 9 FIZ1C10 6/Ogniwa fotowoltaiczne K_W01, K_W0, K_U01, K_U07, K_U08, 0 FIZ1C11 6/Projekt grupowy (KE) K_W0, K_W11, K_W1, K_U01, K_U0, K_U08, K_U09, K_K01,, K_K0, K_K0, K_K0, K_K10 1 FIZ1C1 7/Technika laserowa K_W01, K_W0, K_W07, K_W08, K_W1, K_U01, K_U0, K_U0,, K_K0 FIZ1C1 7/Wykład obieralny K_W0, K_U01, K_U07, K_U08, K_U10, K_K01, FIZ1C1 7/Generacja i detekcja promieniowania FIZ1C1 7/Podstawy energetyki jądrowej FIZ1C1 7/Seminarium dyplomowe (KE) 6 FIZ1C1 7/Projekt dyplomowy (KE), K_K0 K_W0, K_U01, K_U07, K_U08,, K_K0 K_W01, K_W0, K_U01, K_U07, K_U08,, K_K0, K_K09 K_W0, K_U01, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,, K_K0 K_W0, K_U01, K_U0, K_U08, K_U09, K_U10,, K_K0, K_K0, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 //7 1/1/ Σ 0 //7 //7 0//18 Σ 0 0//18 Σ 0 0/1/9 Σ 0 0/10/10 Σ 0 ŁĄCZNIE 1760/1/106 Σ C.. Specjalność Informatyka Stosowana LICZBA GODZIN: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZ1C00 /Metody matematyczne K_W0, K_U01, K_K01, informatyki FIZ1C01 /Proceduralne języki K_W0, K_U01, K_U0, programowania I FIZ1C0 /Algorytmy i struktury K_W0, K_U01, K_U0, danych FIZ1C0 /Fale i optyka K_W01, K_W0, K_U01, FIZ1C0 /Kryptografia K_W0, K_U01, K_U0, K_U0, LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS 60/6/ 60/6/ Σ 90 60E/7/8 6 Σ 10 0// 60E/7/8 6 Σ 10

12 6 FIZ1C0 /Obiektowe języki programowania I K_W0, K_U01, K_U0, 7 FIZ1C06 /Obliczenia K_W0, K_W0, symboliczne K_U01, K_U0, K_U0, 8 FIZ1C07 /Proceduralne języki K_W0, K_U01, K_U0, programowania II 9 FIZ1C110 /Metody matematyczne K_W0, K_U01, K_K01, fizyki I 10 FIZ1C11 /Wstęp do elektroniki K_W06, K_W07, i elektrotechniki K_W1, K_U01, K_U0, 11 FIZ1C08 /Obiektowe języki K_W0, K_U01, K_U0, programowania II 1 FIZ1C09 /Podstawy metod K_W0, K_W0, numerycznych K_U01, K_U0, K_K01, 1 FIZ1C10 /Wykład K_W0, K_U01, K_U07, specjalistyczny I (IS) K_U08, 1 FIZ1C11 /Wykład K_W0, K_U01, K_U07, specjalistyczny II (IS) K_U08, 1 FIZ1C1 /Układy elektroniczne K_W06, K_W07, K_W1, K_U01, K_U0,, K_K0 16 FIZ1C1 /Algorytmy K_W0, K_U01, K_U0, rozproszone I 17 FIZ1C1 /Obiektowe języki K_W0, K_U01, K_U0, programowania III 18 FIZ1C1 /Podstawy fizyki technicznej 19 FIZ1C1 /Programowanie współbieżne i równoległe 0 FIZ1C16 /Sieci teleinformatyczne 1 FIZ1C16 6/Komputerowe wspomaganie projektowania FIZ1C17 6/Algorytmy rozproszone II FIZ1C18 6/Architektura i administracja systemów operacyjnych FIZ1C19 6/Inżynieria oprogramowania FIZ1C0 6/Programowanie baz danych K_W01, K_W0, K_U01, K_U07, K_U08, K_W0, K_U01, K_U0, K_U01, K_U0, K_U0, K_W0, K_U01, K_U0, K_W0, K_U01, K_U0, K_W0, K_U01, K_U0, K_W0, K_U01, K_U0, K_U0, K_W0, K_U01, K_U0, K_U0, 1// Σ 0 //7 Σ 1 //7 Σ 1 60E//60 Σ 1 60//6 60/6/ 60E/7/8 Σ 1 //0 //0 7//0 Σ 10 1// Σ 0 7/8/9 Σ 17 60E/7/8 Σ 10 //7 Σ 1 0// //1 Σ 60 0//17 Σ 0 // 60E/7/ 7E/8/ Σ 1 7 6

13 6 FIZ1C1 6/Wstęp do programowania niskiego poziomu 7 FIZ1C 6/Wykład K_W0, K_U01, K_U0, K_W0, K_U01, K_U07, specjalistyczny III (IS) K_U08, 8 FIZ1C1 7/Wykład obieralny K_W0, K_U01, K_U07, K_U08, K_U10, K_K01,, K_K0 9 FIZ1C 7/Oprogramowanie aplikacyjne/projekt grupowy 0 FIZ1C 7/Technologie tworzenia stron internetowych 1 FIZ1C 7/Seminarium dyplomowe (IS) FIZ1C6 7/Projekt dyplomowy (IS) K_W0, K_U01, K_U0, K_U0,, K_K0, K_K0, K_K0, K_K10 K_U01, K_U0, K_U0, K_W0, K_U01, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,, K_K0 K_W0, K_U01, K_U0, K_U08, K_U09, K_U10,, K_K0, K_K0, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10 7E/8/67 Σ 10 60/6/ //7 60/6/ Σ 90 // 0//17 Σ 0 7/10/16 Σ 0 ŁĄCZNIE 160/170/190 Σ D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH LICZBA GODZIN: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZ1D001 1/Historia fizyki K_W01, K_U01, K_K01, i techniki FIZ1D00 /Etyka nauki i techniki K_W01, K_W10, K_U01,, K_K0, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09 FIZ1D00 6/Filozofia przyrody K_W01, K_U01, K_K01,, K_K08 0//18 Σ 0 ŁĄCZNIE 60//61 Σ 1 LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS 1/1/ Σ 0 1/1/9 1 Σ

14 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA LICZBA GODZIN: zajęcia(e egzamin)/godziny konsultacji/praca własna, Σ suma Lp. SYMBOL SEMESTR/NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 FIZ1E001 /Podstawy ekonomii K_W09, K_U01, K_U06, i zarządzania, K_K09, K_K10 FIZ1E00 /Prawo gospodarcze K_W09, K_W10, K_U01,, K_K06 LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS 0//18 Σ 0 1/1/9 Σ ŁĄCZNIE //7 1

15 Specjalność Fizyka Stosowana Liczba godzin Liczba punktów ECTS ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN (zajęcia/godziny konsultacji/praca własna) /19/9 10 ŁĄCZNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 0 10 LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW LICZBA GODZIN KONSULTACJI 19 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI EGZAMIN DYPLOMOWY 1 ŁĄCZNIE 78 Specjalność Konwersja Energii Liczba godzin Liczba punktów ECTS ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN (zajęcia/godziny konsultacji/praca własna) /190/7 10 ŁĄCZNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 0 10 LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW LICZBA GODZIN KONSULTACJI 190 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 8 EGZAMIN DYPLOMOWY 1 ŁĄCZNIE 77 Specjalność Informatyka Stosowana Liczba godzin Liczba punktów ECTS ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN (zajęcia/godziny konsultacji/praca własna) /6/69 10 ŁĄCZNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 0 10 LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW LICZBA GODZIN KONSULTACJI 6 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI 6 EGZAMIN DYPLOMOWY 1 ŁĄCZNIE 698

16 . ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: nie mniej niż ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: nie mniej niż ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, zawierających ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i projektowe: nie mniej niż LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: nie mniej niż MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:. 10. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ: tygodnie (= 160 godzin), odbywanie praktyki powinno zakończyć się przed dniem rozpoczęcia VII semestru, pozostałe zasady i forma zgodnie z,,regulaminem praktyk zawodowych Politechniki Gdańskiej. 11. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: a) uzyskanie nie mniej niż 10 punktów ECTS, b) przygotowanie i zaliczenie projektu dyplomowego, c) zdanie egzaminu dyplomowego. 1. PLAN STUDIÓW: w załączeniu.

17 WYDZIAŁ: PLAN STUDIÓW KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Fizyka techniczna Fizyka stosowana poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV SEMESTR V SEMESTR VI SEMESTR VII Lp. O/F symbol nazwa zajęć grupa zajęć egzamin punktów 1 O FIZ1B001 Analiza matematyczna I B E O FIZ1B00 Mechanika i ciepło B E O FIZ1B00 Planowanie i analiza eksperymentu B O FIZ1B00 Wstęp do informatyki B 0 0 O FIZ1B00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki B O FIZ1D001 Historia fizyki i techniki D O FIZ1B006 Algebra liniowa z geometrią B E O FIZ1B007 Analiza matematyczna II B E O FIZ1B008 Elektryczność i magnetyzm B E O FIZ1B009 Pracownia fizyczna I (mechanika i ciepło) B 11 F FIZ1C100 Chemia C F FIZ1C101 Podstawy systemów operacyjnych i programowania C O FIZ1D00 Etyka nauki i techniki D O FIZ1A001 Język angielski I A O FIZ1A006 Wychowanie fizyczne I A F FIZ1C10 Fale i optyka C E F FIZ1C10 Fizyka środowiska C F FIZ1C10 Mechanika klasyczna C E F FIZ1C10 Pracownia fizyczna I (elektryczność i magnetyzm) C 0 F FIZ1C106 Równania różniczkowe i całkowe w fizyce i technice C E F FIZ1C107 Wstęp do metod numerycznych C 1 60 O FIZ1A00 Język angielski II A 0 0 O FIZ1A007 Wychowanie fizyczne II A F FIZ1C108 Elektrodynamika I C E 0 7 F FIZ1C109 Laboratorium fizyki środowiska C F FIZ1C110 Metody matematyczne fizyki I C E F FIZ1C111 Pracownia drgań i zjawisk falowych C 8 F FIZ1C11 Rysunek techniczny C F FIZ1C11 Seminarium specjalistyczne I (FS) C F FIZ1C11 Wstęp do elektroniki i elektrotechniki C F FIZ1C11 Wstęp do fizyki współczesnej C E O FIZ1E001 Podstawy ekonomii i zarządzania E 0 0 O FIZ1A00 Język angielski III A 0 0 F FIZ1C116 Fizyka materiałów C E F FIZ1C117 Mechanika kwantowa I C E F FIZ1C118 Metody matematyczne fizyki II C E F FIZ1C119 Pracownia fizyki atomowej i jądrowej C 8 F FIZ1C10 Seminarium specjalistyczne II (FS) C F FIZ1C11 Technika próżniowa C F FIZ1C1 Układy elektroniczne C O FIZ1E00 Prawo gospodarcze E O FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki I A 0 0 F FIZ1C1 Automatyzacja procesu pomiarowego C 1 0 F FIZ1C1 Fizyka atomu i cząsteczki I C E F FIZ1C1 Fizyka statystyczna C E F FIZ1C16 Komputerowe wspomaganie projektowania C F FIZ1C17 Projekt grupowy (FS) C F FIZ1C18 Przepływ ciepła C E F FIZ1C19 Seminarium specjalistyczne III (FS) C F FIZ1C10 Wykład specjalistyczny (FS) C O FIZ1D00 Filozofia przyrody D 0 0 O FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki II A 0 0 O FIZ1B010 Praktyka zawodowa B 6 F FIZ1C11 Biofizyka C F FIZ1C1 Technika laserowa C F FIZ1C1 Wykład obieralny C F FIZ1C1 Seminarium dyplomowe (FS) C F FIZ1C1 Projekt dyplomowy (FS) C O FIZ1B011 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego B ŁĄCZNIE objaśnienia: E O - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów F - przedmiot fakultatywny (do wyboru) w - wykład ć - ćwiczenia l - laboratorium s - seminarium

18 WYDZIAŁ: PLAN STUDIÓW KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Fizyka techniczna Konwersja energii poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV SEMESTR V SEMESTR VI SEMESTR VII Lp. O/F symbol nazwa zajęć grupa zajęć egzamin punktów egamin punktów 1 O FIZ1B001 Analiza matematyczna I B E O FIZ1B00 Mechanika i ciepło B E O FIZ1B00 Planowanie i analiza eksperymentu B O FIZ1B00 Wstęp do informatyki B 0 0 O FIZ1B00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki B O FIZ1D001 Historia fizyki i techniki D O FIZ1B006 Algebra liniowa z geometrią B E O FIZ1B007 Analiza matematyczna II B E O FIZ1B008 Elektryczność i magnetyzm B E O FIZ1B009 Pracownia fizyczna I (mechanika i ciepło) B 11 F FIZ1C100 Chemia C F FIZ1C101 Podstawy systemów operacyjnych i programowania C O FIZ1D00 Etyka nauki i techniki D O FIZ1A001 Język angielski I A O FIZ1A006 Wychowanie fizyczne I A F FIZ1C10 Fale i optyka C E F FIZ1C10 Pracownia fizyczna I (elektryczność i magnetyzm) C 18 F FIZ1C106 Równania różniczkowe i całkowe w fizyce i technice C E F FIZ1C107 Wstęp do metod numerycznych C F FIZ1C00 Fizyczne podstawy konwersji i akumulacji energii C F FIZ1C01 Odnawialne źródła energii C F FIZ1C0 Paliwa i zrównoważony rozwój C 1 0 O FIZ1A00 Język angielski II A 0 0 O FIZ1A007 Wychowanie fizyczne II A F FIZ1C110 Metody matematyczne fizyki I C E F FIZ1C111 Pracownia drgań i zjawisk falowych C 7 F FIZ1C11 Rysunek techniczny C F FIZ1C11 Wstęp do elektroniki i elektrotechniki C F FIZ1C11 Wstęp do fizyki współczesnej C E F FIZ1C0 Fizyka molekularna C E F FIZ1C0 Laboratorium proekologicznych źródeł energii C F FIZ1C0 Ogniwa paliwowe C O FIZ1E001 Podstawy ekonomii i zarządzania E 0 0 O FIZ1A00 Język angielski III A 0 0 F FIZ1C116 Fizyka materiałów C E F FIZ1C119 Pracownia fizyki atomowej i jądrowej C 7 F FIZ1C11 Technika próżniowa C F FIZ1C1 Układy elektroniczne C F FIZ1C06 Podstawy energetyki konwencjonalnej C E F FIZ1C07 Wstęp do fizyki jądrowej C O FIZ1E00 Prawo gospodarcze E O FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki I A 0 0 F FIZ1C1 Automatyzacja procesu pomiarowego C 1 0 F FIZ1C16 Komputerowe wspomaganie projektowania C 1 0 F FIZ1C18 Przepływ ciepła C E F FIZ1C08 Elektronika molekularna C E F FIZ1C09 Laboratorium konwersji energii C 8 F FIZ1C10 Ogniwa fotowoltaiczne C F FIZ1C11 Projekt grupowy (KE) C O FIZ1D00 Filozofia przyrody D O FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki II A 0 0 O FIZ1B010 Praktyka zawodowa B 6 F FIZ1C1 Technika laserowa C 1 0 F FIZ1C1 Wykład obieralny C 0 1 F FIZ1C1 Generacja i detekcja promieniowania C F FIZ1C1 Podstawy energetyki jądrowej C F FIZ1C1 Seminarium dyplomowe (KE) C F FIZ1C1 Projekt dyplomowy (KE) C O FIZ1B011 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego B ŁĄCZNIE objaśnienia: E O - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów F - przedmiot fakultatywny (do wyboru) w - wykład ć - ćwiczenia l - laboratorium s - seminarium

19 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej KIERUNEK: Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ: Informatyka stosowana poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV SEMESTR V SEMESTR VI SEMESTR VII Lp. O/F symbol nazwa zajęć grupa zajęć egzamin punktów 1 O FIZ1B001 Analiza matematyczna I B E O FIZ1B00 Mechanika i ciepło B E O FIZ1B00 Planowanie i analiza eksperymentu B O FIZ1B00 Wstęp do informatyki B 0 0 O FIZ1B00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki B O FIZ1D001 Historia fizyki i techniki D O FIZ1B006 Algebra liniowa z geometrią B E O FIZ1B007 Analiza matematyczna II B E O FIZ1B008 Elektryczność i magnetyzm B E O FIZ1B009 Pracownia fizyczna I (mechanika i ciepło) B 11 F FIZ1C00 Metody matematyczne informatyki C F FIZ1C01 Proceduralne języki programowania I C O FIZ1D00 Etyka nauki i techniki D O FIZ1A001 Język angielski I A O FIZ1A006 Wychowanie fizyczne I A F FIZ1C0 Algorytmy i struktury danych C E F FIZ1C0 Fale i optyka C F FIZ1C0 Kryptografia C E F FIZ1C0 Obiektowe języki programowania I C F FIZ1C06 Obliczenia symboliczne C F FIZ1C07 Proceduralne języki programowania II C 1 0 O FIZ1A00 Język angielski II A 0 0 O FIZ1A007 Wychowanie fizyczne II A F FIZ1C110 Metody matematyczne fizyki I C E F FIZ1C11 Wstęp do elektroniki i elektrotechniki C F FIZ1C08 Obiektowe języki programowania II C F FIZ1C09 Podstawy metod numerycznych C E F FIZ1C10 Wykład specjalistyczny I (IS) C F FIZ1C11 Wykład specjalistyczny II (IS) C O FIZ1E001 Podstawy ekonomii i zarządzania E O FIZ1A00 Język angielski III A 0 0 F FIZ1C1 Układy elektroniczne C F FIZ1C1 Algorytmy rozproszone I C 1 1 F FIZ1C1 Obiektowe języki programowania III C F FIZ1C1 Podstawy fizyki technicznej C E F FIZ1C1 Programowanie współbieżne i równoległe C F FIZ1C16 Sieci teleinformatyczne C O FIZ1E00 Prawo gospodarcze E O FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki I A F FIZ1C16 Komputerowe wspomaganie projektowania C F FIZ1C17 Algorytmy rozproszone II C 0 0 F FIZ1C18 Architektura i administracja systemów operacyjnych C 1 0 F FIZ1C19 Inżynieria oprogramowania C E F FIZ1C0 Programowanie baz danych C E 0 7 F FIZ1C1 Wstęp do programowania niskiego poziomu C E F FIZ1C Wykład specjalistyczny III (IS) C O FIZ1D00 Filozofia przyrody D O FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki II A O FIZ1B010 Praktyka zawodowa B 6 0 F FIZ1C1 Wykład obieralny C F FIZ1C Oprogramowanie aplikacyjne/projekt grupowy C 1 60 F FIZ1C Technologie tworzenia stron internetowych C 1 0 F FIZ1C Seminarium dyplomowe (IS) C 0 0 F FIZ1C6 Projekt dyplomowy (IS) C O FIZ1B011 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego B ŁĄCZNIE objaśnienia: E O - przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów F - przedmiot fakultatywny (do wyboru) w - wykład ć - ćwiczenia l - laboratorium s - seminarium

20 MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej KIERUNEK: Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ: Fizyka stosowana poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Lp. Przedmiot Efekt kształcenia K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 1 FIZ1B001 Analiza matematyczna I x x x x FIZ1B00 Mechanika i ciepło x x x x x FIZ1B00 Planowanie i analiza eksperymentu x x x x x x FIZ1B00 Wstęp do informatyki x x x x FIZ1B00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki x x x x 6 FIZ1D001 Historia fizyki i techniki x x x x 7 FIZ1B006 Algebra liniowa z geometrią x x x x 8 FIZ1B007 Analiza matematyczna II x x x x 9 FIZ1B008 Elektryczność i magnetyzm x x x x x 10 FIZ1B009 Pracownia fizyczna I (mechanika i ciepło) x x x x x x x x x 11 FIZ1C100 Chemia x x x x x x 1 FIZ1C101 Podstawy systemów operacyjnych i programowania x x x x x 1 FIZ1D00 Etyka nauki i techniki x x x x x x x x x x 1 FIZ1A001 Język angielski I x x x x x 1 FIZ1A006 Wychowanie fizyczne I x x 16 FIZ1C10 Fale i optyka x x x x x 17 FIZ1C10 Fizyka środowiska x x x x x x x x x 18 FIZ1C10 Mechanika klasyczna x x x x x 19 FIZ1C10 Pracownia fizyczna I (elektryczność i magnetyzm) x x x x x x x x x 0 FIZ1C106 Równania różniczkowe i całkowe w fizyce i technice x x x x 1 FIZ1C107 Wstęp do metod numerycznych x x x x x x FIZ1A00 Język angielski II x x x x x FIZ1A007 Wychowanie fizyczne II x x FIZ1C108 Elektrodynamika I x x x x x FIZ1C109 Laboratorium fizyki środowiska x x x x x x x x x x x x 6 FIZ1C110 Metody matematyczne fizyki I x x x x 7 FIZ1C111 Pracownia drgań i zjawisk falowych x x x x x x x x x 8 FIZ1C11 Rysunek techniczny x x x x 9 FIZ1C11 Seminarium specjalistyczne I (FS) x x x x x x x x 0 FIZ1C11 Wstęp do elektroniki i elektrotechniki x x x x x x x 1 FIZ1C11 Wstęp do fizyki współczesnej x x x x x FIZ1E001 Podstawy ekonomii i zarządzania x x x x x x x FIZ1A00 Język angielski III x x x x x FIZ1C116 Fizyka materiałów x x x x x x x x x x x FIZ1C117 Mechanika kwantowa I x x x x x 6 FIZ1C118 Metody matematyczne fizyki II x x x x 7 FIZ1C119 Pracownia fizyki atomowej i jądrowej x x x x x x x x x 8 FIZ1C10 Seminarium specjalistyczne II (FS) x x x x x x x x 9 FIZ1C11 Technika próżniowa x x x x x x x x x x 0 FIZ1C1 Układy elektroniczne x x x x x x x x 1 FIZ1E00 Prawo gospodarcze x x x x x x FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki I x x x x x x x FIZ1C1 Automatyzacja procesu pomiarowego x x x x x x x x x x x FIZ1C1 Fizyka atomu i cząsteczki I x x x x x x x x x x FIZ1C1 Fizyka statystyczna x x x x x 6 FIZ1C16 Komputerowe wspomaganie projektowania x x x x x x 7 FIZ1C17 Projekt grupowy (FS) x x x x x x x x x x x x x 8 FIZ1C18 Przepływ ciepła x x x x x x x 9 FIZ1C19 Seminarium specjalistyczne III (FS) x x x x x x x x 0 FIZ1C10 Wykład specjalistyczny (FS) x x x x x 1 FIZ1D006 Filozofia przyrody x x x x x FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki II x x x x x x x FIZ1B010 Praktyka zawodowa x x x x x x x x x x x x FIZ1C11 Biofizyka x x x x x x x x x x x x FIZ1C1 Technika laserowa x x x x x x x x x x x 6 FIZ1C1 Wykład obieralny x x x x x x x x 7 FIZ1C1 Seminarium dyplomowe (FS) x x x x x x x x x 8 FIZ1C1 Projekt dyplomowy (FS) x x x x x x x x x x x x x x x 9 FIZ1B011 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego x x x x x K_W10 K_W11 K_W1 K_U01 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_K01 K_K0 K_K0 K_K0 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 K_K11

21 MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej KIERUNEK: Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ: Konwersja energii poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Lp. Przedmiot Efekt kształcenia K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 1 FIZ1B001 Analiza matematyczna I x x x x FIZ1B00 Mechanika i ciepło x x x x x FIZ1B00 Planowanie i analiza eksperymentu x x x x x x FIZ1B00 Wstęp do informatyki x x x x FIZ1B00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki x x x x 6 FIZ1D001 Historia fizyki i techniki x x x x 7 FIZ1B006 Algebra liniowa z geometrią x x x x 8 FIZ1B007 Analiza matematyczna II x x x x 9 FIZ1B008 Elektryczność i magnetyzm x x x x x 10 FIZ1B009 Pracownia fizyczna I (mechanika i ciepło) x x x x x x x x x 11 FIZ1C100 Chemia x x x x x x 1 FIZ1C101 Podstawy systemów operacyjnych i programowania x x x x x 1 FIZ1D00 Etyka nauki i techniki x x x x x x x x x x 1 FIZ1A001 Język angielski I x x x x x 1 FIZ1A006 Wychowanie fizyczne I x x 16 FIZ1C10 Fale i optyka x x x x x 17 FIZ1C10 Pracownia fizyczna I (elektryczność i magnetyzm) x x x x x x x x x 18 FIZ1C106 Równania różniczkowe i całkowe w fizyce i technice x x x x 19 FIZ1C107 Wstęp do metod numerycznych x x x x x x 0 FIZ1C00 Fizyczne podstawy konwersji i akumulacji energii x x x x x x 1 FIZ1C01 Odnawialne źródła energii x x x x x x x FIZ1C0 Paliwa i zrównoważony rozwój x x x x x x x FIZ1A00 Język angielski II x x x x x FIZ1A007 Wychowanie fizyczne II x x FIZ1C110 Metody matematyczne fizyki I x x x x 6 FIZ1C111 Pracownia drgań i zjawisk falowych x x x x x x x x x 7 FIZ1C11 Rysunek techniczny x x x x 8 FIZ1C11 Wstęp do elektroniki i elektrotechniki x x x x x x x 9 FIZ1C11 Wstęp do fizyki współczesnej x x x x x 0 FIZ1C0 Fizyka molekularna x x x x x 1 FIZ1C0 Laboratorium proekologicznych źródeł energii x x x x x x x x x FIZ1C0 Ogniwa paliwowe x x x x x x FIZ1E001 Podstawy ekonomii i zarządzania x x x x x x x FIZ1A00 Język angielski III x x x x x FIZ1C116 Fizyka materiałów x x x x x x x x x x x 6 FIZ1C117 Pracownia fizyki atomowej i jądrowej x x x x x x x x x 7 FIZ1C11 Technika próżniowa x x x x x x x x x x 8 FIZ1C1 Układy elektroniczne x x x x x x x x 9 FIZ1C06 Podstawy energetyki konwencjonalnej x x x x x x x x x x x 0 FIZ1C07 Wstęp do fizyki jądrowej x x x x x 1 FIZ1E00 Prawo gospodarcze x x x x x x FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki I x x x x x x x FIZ1C1 Automatyzacja procesu pomiarowego x x x x x x x x x x x FIZ1C16 Komputerowe wspomaganie projektowania x x x x x x FIZ1C18 Przepływ ciepła x x x x x x x 6 FIZ1C08 Elektronika molekularna x x x x x x x x x x x x 7 FIZ1C09 Laboratorium konwersji energii x x x x x x x x x x 8 FIZ1C10 Ogniwa fotowoltaiczne x x x x x x x 9 FIZ1C11 Projekt grupowy (KE) x x x x x x x x x x x x x 0 FIZ1D00 Filozofia przyrody x x x x x 1 FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki II x x x x x x x FIZ1B010 Praktyka zawodowa x x x x x x x x x x x x FIZ1C1 Technika laserowa x x x x x x x x x x x FIZ1C1 Wykład obieralny x x x x x x x x FIZ1C1 Generacja i detekcja promieniowania x x x x x x x 6 FIZ1C1 Podstawy energetyki jądrowej x x x x x x x x x 7 FIZ1C1 Seminarium dyplomowe (KE) x x x x x x x x x 8 FIZ1C1 Projekt dyplomowy (KE) x x x x x x x x x x x x x x x 9 FIZ1B011 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego x x x x x K_W10 K_W11 K_W1 K_U01 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_K01 K_K0 K_K0 K_K0 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 K_K11

22 MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej KIERUNEK: Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ: Informatyka stosowana poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil: ogólnoakademicki forma studiów: stacjonarne Lp. Przedmiot Efekt kształcenia K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 1 FIZ1B001 Analiza matematyczna I x x x x FIZ1B00 Mechanika i ciepło x x x x x FIZ1B00 Planowanie i analiza eksperymentu x x x x x x FIZ1B00 Wstęp do informatyki x x x x FIZ1B00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki x x x x 6 FIZ1D001 Historia fizyki i techniki x x x x 7 FIZ1B006 Algebra liniowa z geometrią x x x x 8 FIZ1B007 Analiza matematyczna II x x x x 9 FIZ1B008 Elektryczność i magnetyzm x x x x x 10 FIZ1B009 Pracownia fizyczna I (mechanika i ciepło) x x x x x x x x x 11 FIZ1C00 Metody matematyczne informatyki x x x x 1 FIZ1C01 Proceduralne języki programowania I x x x x x 1 FIZ1D00 Etyka nauki i techniki x x x x x x x x x x 1 FIZ1A001 Język angielski I x x x x x 1 FIZ1A006 Wychowanie fizyczne I x x 16 FIZ1C0 Algorytmy i struktury danych x x x x x 17 FIZ1C0 Fale i optyka x x x x x 18 FIZ1C0 Kryptografia x x x x x x 19 FIZ1C0 Obiektowe języki programowania I x x x x x 0 FIZ1C06 Obliczenia symboliczne x x x x x x x 1 FIZ1C07 Proceduralne języki programowania II x x x x x FIZ1A00 Język angielski II x x x x x FIZ1A007 Wychowanie fizyczne II x x FIZ1C110 Metody matematyczne fizyki I x x x x FIZ1C11 Wstęp do elektroniki i elektrotechniki x x x x x x x 6 FIZ1C08 Obiektowe języki programowania II x x x x x 7 FIZ1C09 Podstawy metod numerycznych x x x x x x 8 FIZ1C10 Wykład specjalistyczny I (IS) x x x x x x 9 FIZ1C11 Wykład specjalistyczny II (IS) x x x x x x 0 FIZ1E001 Podstawy ekonomii i zarządzania x x x x x x x 1 FIZ1A00 Język angielski III x x x x x FIZ1C1 Układy elektroniczne x x x x x x x x FIZ1C1 Algorytmy rozproszone I x x x x x FIZ1C1 Obiektowe języki programowania III x x x x x FIZ1C1 Podstawy fizyki technicznej x x x x x x x 6 FIZ1C1 Programowanie współbieżne i równoległe x x x x x 7 FIZ1C16 Sieci teleinformatyczne x x x x x 8 FIZ1E00 Prawo gospodarcze x x x x x x 9 FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki I x x x x x x x 0 FIZ1C16 Komputerowe wspomaganie projektowania x x x x x 1 FIZ1C17 Algorytmy rozproszone II x x x x x FIZ1C18 Architektura i administracja systemów operacyjnych x x x x x FIZ1C19 Inżynieria oprogramowania x x x x x x FIZ1C0 Programowanie baz danych x x x x x x FIZ1C1 Wstęp do programowania niskiego poziomu x x x x x 6 FIZ1C Wykład specjalistyczny III (IS) x x x x x x 7 FIZ1D00 Filozofia przyrody x x x x x 8 FIZ1A00 Język angielski fizyki, informatyki i techniki II x x x x x x x 9 FIZ1B010 Praktyka zawodowa x x x x x x x x x x x x 0 FIZ1C1 Wykład obieralny x x x x x x x x 1 FIZ1C Oprogramowanie aplikacyjne/projekt grupowy x x x x x x x x x x FIZ1C Technologie tworzenia stron internetowych x x x x x FIZ1C Seminarium dyplomowe (IS) x x x x x x x x x FIZ1C6 Projekt dyplomowy (IS) x x x x x x x x x x x x x x x FIZ1B011 Przygotowanie do egzaminu dyplomowego x x x x x Uwaga: Efekty kształccenia K_W0 i K_U0 nie dotyczą specjalności,,informatyka stosowana". K_W10 K_W11 K_W1 K_U01 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_K01 K_K0 K_K0 K_K0 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 K_K11

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 2014/2015

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 2014/2015 PROGRAM NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ROK AKADEMICKI 04/0 NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej NAZWA KIERUNKU: Podstawy nauk technicznych POZIOM : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: FIZYKA TECHNICZNA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W08 K6_U04 K6_W03 K6_U01 K6_W01 K6_W02 K6_U01 K6_K71 K6_U71 K6_W71 K6_K71 K6_U71 K6_W71 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki 1 O PG_00020714 Planowanie i analiza eksperymentu 2 O PG_00037339

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: NANOTECHNOLOGIA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKLADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

OPIS ZAKLADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 OPIS ZAKLADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: NANOTECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

LICZBA GODZIN (P/K/PW)** ŁĄCZNIE B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW :. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów :

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ NAZWA KIERUNKU: NANOTECHNOLOGIA POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy

PROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/ zimowy ROGRAM STUDIÓW ZMIENIONY ROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 - zimowy I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROWADZONYCH STUDIÓW: 1. NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Technologie Ochrony Środowiska POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Objaśnienia oznaczeń w symbolach

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CELE KSZTAŁCENIA STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW Absolwent studiów I stopnia makrokierunku Inżynieria Nanostruktur: posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

UCHWAŁA Nr 17/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. UCHWAŁA Nr 17/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016)

PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) PROGRAM STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma studiów stacjonarne Liczba semestrów 4 Liczba punktów 120 Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016)

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA (od roku 2015/2016) Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma studiów stacjonarne Liczba semestrów 6 Liczba punktów 180 Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Efekty kształcenia Dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, studia II stopnia profil ogólnoakademicki Specjalność studiowania Gospodarka Wodna i Zagrożenia Powodziowe Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CELE KSZTAŁCENIA STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW Absolwent studiów I stopnia makrokierunku Inżynieria Nanostruktur: posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów chemia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS

PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH LICZBA GODZIN (P/K/PW)** PUNKTY ECTS II. PROGRAM STUDIÓW FORMA STUDIÓW: stacjonarne LICZBA SEMESTRÓW: LICZBA PUNKTÓW : MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE Efekty uczenia się Kierunek Informatyka Studia pierwszego stopnia Profil praktyczny Umiejscowienie kierunku informatyka w obszarze kształcenia: Obszar wiedzy: nauki

Bardziej szczegółowo

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Chemia POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - pierwszy Profil studiów - ogólnoakademicki Projekt v1.0 z 18.02.2015 Odniesienie do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademickiego

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademickiego PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Obowiązuje od roku akademickiego 0- NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Załącznik Nr 2

Bardziej szczegółowo

Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia

Opis efektu kształcenia dla programu kształcenia TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OKREŚLONYCH DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OKREŚLONYCH DLA OBSZARU KSZTAŁCENIA I PROFILU STUDIÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA: Kierunek Fizyka Techniczna POZIOM

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku

Wymagania ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

W Ć L P/S RAZEM 1 FIZ2A002 Język angielski K_W09, K_U07, K_U08 1 Z

W Ć L P/S RAZEM 1 FIZ2A002 Język angielski K_W09, K_U07, K_U08 1 Z V. ROGRAM STUDIÓW 1. STUDIÓW: studia stacjonarne 2. ÓW: 3 3. UNKTÓW : 90 4. MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Zał. nr 2 do uchwały nr 321/V/V/2015Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19 maja w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA

PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P W Ć L LO P K_U16 Seminarium z

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 544 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka komunalna profil praktyczny - pierwszego stopnia 1. Tabela efektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku ELEKTROTECHNIKA studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 7 do Uchwały nr 42 Rady WMiI z dnia 13 czerwca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I SIECI KOMPUTEROWYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki Analiza matematyczna I, II MS Analiza matematyczna I, II MT Podstawy fizyki: Budowa materii Podstawy fizyki: Mechanika MS Podstawy fizyki:

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne I stopnia 2. LICZBA SEMESTRÓW: 7 3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 210 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH

A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne I stopnia. LICZBA SEMESTRÓW: 8. LICZBA PUNKTÓW : 40 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział zajęć programowych na semestry

Rozdział zajęć programowych na semestry PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp KOD PRZEDMOTU PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA I ST) Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia -

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza Zakładane efekty kształcenia dla kierunku analityka chemiczna i spoŝywcza Tabela odniesień kierunkowych do kształcenia dla obszaru nauk ścisłych Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA (P/K/PW)** ECTS K_K ŁĄCZNIE 50

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA (P/K/PW)** ECTS K_K ŁĄCZNIE 50 II. PROAM STUDIÓW FORMA STUDIÓW: stacjonarne LICZBA SEMESTRÓW: LICZBA PUNKTÓW : 10 MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Opis przedmiotu. B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Opis przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK702 Nazwa przedmiotu Praca dyplomowa inżynierska Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

K_U13, K_U14 5 MAT2002 K_W01, K_W02, K_U07 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U13, K_U14 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01,

K_U13, K_U14 5 MAT2002 K_W01, K_W02, K_U07 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U13, K_U14 K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, II. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 3. LICZBA PUNKTÓW : 0. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Chemiczny NAZWA KIERUNKU: Chemia POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA.

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), KOD: NP. Specjalność: BUDOWNICTWO OGÓLNE. Specjalność: INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO KOD: B PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Specjalności: BUDOWNICTWO OGÓLNE oraz INŻYNIERIA GEOTECHNICZNA Efekty kształcenia Rozdział zajęć programowych na semestry Semestr I Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00008512 CHEMIA 2 O PG_00019346 PODSTAWY MATEMATYKI 3 O PG_00008606 PODSTAWY PROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA

Elektrotechnika. II stopień. Ogólnoakademicki. Stacjonarne/Niestacjonarne. Kierunkowy efekt kształcenia - opis WIEDZA Załącznik nr 5 do uchwały nr 509 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA (od roku 2015/2016)

PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA (od roku 2015/2016) PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA (od roku 2015/2016) Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma studiów stacjonarne Liczba semestrów 7 Liczba punktów 210 Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek: FIZYKA TECHNICZNA. specjalność: EKOTECHNOLOGIE - Odnawialne źródła energii. profil kształcenia: PRAKTYCZNY

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek: FIZYKA TECHNICZNA. specjalność: EKOTECHNOLOGIE - Odnawialne źródła energii. profil kształcenia: PRAKTYCZNY Studia stacjonarne I stopnia, kierunek: FIZYKA TECHNICZNA specjalność: EKOTECHNOLOGIE - Odnawialne źródła energii Rok immatrykulacji 2016 profil kształcenia: PRAKTYCZNY Legenda: forma prowadzenia zajęć:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia kierunkowych Po ukończeniu studiów absolwent : efektów kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia kierunkowych Po ukończeniu studiów absolwent : efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 437/06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Edukacja techniczno-informatyczna poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIA CHEMICZNA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY NAZWA KIERUNKU: DEGRADACJA I KONSERWACJA MATERIAŁÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: PIERWSZEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1 Symbol K_W01 K_W02 K_W03 Efekty kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK TECHNICZNYCH. Profil ogólnoakademicki. Wiedza Objaśnienie oznaczeń: T obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1 studia pierwszego stopnia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki P profil praktyczny W kategoria wiedzy U kategoria

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 34/2012/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Efekty kształcenia dla kierunku Biotechnologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 671 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 907 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów towaroznawstwo. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku towaroznawstwo absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku TOWAROZNAWSTWO studia licencjackie pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo