PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna"

Transkrypt

1 PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI: TMU Multimedia w telekmunikacji TEM Telekmunikacja mbilna TSI Sieci teleinfrmatyczne

2 Kierunek: Telekmunikacja Specjalnść: TEM Telekmunikacja mbilna PROGRAM STUDIÓW 1. Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr. i Radę Wydziału Elektrniki punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: INŻYNIER kwalifikacje I stpnia Mżliwść kntynuacji studiów: Studia II stpnia na kierunku Telekmunikacja i w pkrewnych kierunkach Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent jest przygtwany d samdzielneg rzwiązywania prblemów inżynierskich w zakresie prjektwania, realizacji i eksplatacji analgwych i cyfrwych układów, urządzeń raz systemów telekmunikacyjnych, w szczególnści stsujących techniki bezprzewdwe, z wykrzystaniem nwczesnych technlgii. Psiada zarówn umiejętnści pdejmwania samdzielnych przedsięwzięć inżynierskich, uczestniczenia w pracy zespłwej, jak i kierwania zespłami ludzkimi. Jest przygtwany d pracy w instytucjach związanych z teleinfrmatyką raz szerk pjętą telekmunikacją, w tym w biurach prjektwych i rzwjwych przedsiębirstw raz w instytutach badawczych. Mże znaleźć zatrudnienie w firmach prdukujących sprzęt infrmatyczny i telekmunikacyjny, u peratrów sieci telekmunikacyjnych i teleinfrmatycznych, przy eksplatacji i serwisie sprzętu infrmatyczneg i telekmunikacyjneg. Typwe dla abslwentów tej specjalnści stanwiska t: specjalista d utrzymania sieci radikmunikacyjnej, kierwnik prjektów radikmunikacyjnych, administratr systemów transmisji danych (peratrzy, banki, przemysł), specjalista d wdrażania rzwiązań bezprzewdwych, dradza techniczny w bszarze radikmunikacji. 1

3 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Prgram studiów jest zgdny z Planem Rzwju Wydziału Elektrniki przyjętym przez Radę Wydziału w dniu Plan Rzwju Wydziału jest w pełni skrelwany z misją uczelni i strategią jej rzwju przyjętą przez Senat Plitechniki Wrcławskiej w 2011 rku. Związki te są uwidcznine przykładw w punkcie Planu Rzwju Misja i Wizja Wydziału raz w punkcie Planu Rzwju Mdele Sektrwe, gdzie sprecyzwan Mdel Kształcenia i Mdel Studiwania jak również Mdel Współpracy z Otczeniem uwzględniający ptrzeby rynku pracy raz budwania sieci wpływów. 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk technicznych dyscyplina naukwa: telekmunikacja 2

4 . Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów kształcenia z ptrzebami rynku pracy Zakładane efekty kształcenia są zgdne z ptrzebami rynku pracy. Takie stanwisk jest uprawmcnine wynikami analiz ptrzeb rynku pracy, zawartych w następujących pracwaniach: Analiza zaptrzebwania gspdarki na abslwentów kierunków kluczwych w kntekście realizacji strategii Eurpa 2020 wyknana w kwietniu "Prgnza zaptrzebwania gspdarki reginu na siłę rbcza w układzie sektrw-branżwym i kwalifikacyjn-zawdwym w wjewództwie dlnśląskim", w szczególnści raprt pt. Analiza zaptrzebwania na kadry w branżach uznanych za strategiczne dla dlnśląskieg rynku pracy w ramach Reginalnej Strategii Innwacji na lata pracwanie udstępnine w Raprt kńcwy Sytuacja na dlnśląskim rynku pracy badanie zaptrzebwania na zawdy, kwalifikacje i umiejętnści raz raprty cząstkwe pt. : Badanie ferty dlnśląskieg rynku edukacji zawdwej i Analiza ptencjału dlnśląskich Pwiatów i Gmin w zakresie rynku pracy i edukacji pracwania w ramach prjektu pt. Obserwatrium Dlnśląskieg Rynku Pracy i Edukacji realizwaneg w ramach pddziałania.1.2 Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg - wyknane w rku Raprt pt. Określenie struktury zawdwej mieszkańców Dlneg Śląska raz zdefiniwanie i pisanie kierunków rzwju dlnśląskieg rynku pracy, Agern Plska pracwanie w ramach badań współfinanswanych przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w prgramie Kapitał Ludzki Pddziałanie 8.1..: Przewidywanie Zmiany Gspdarczej wyknane w rku Raprt pt. Badanie ewaluacyjne ex-ante dtyczące ceny zaptrzebwania gspdarki na abslwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrdniczych i technicznych w ramach bazy badań ewaluacyjnych Nardwej Strategii Spójnści (NSS) na lata Prgnza liczby brakujących inżynierów elektrników i telekmunikacji w przemyśle w 201 rku mówi 1828 inżynierach, c dwukrtnie przekracza liczbę brakujących prgramistów. W 2007 rku brakwał % inżynierów elektrników i telekmunikacji i % prgramistów. W szczególny spsób będzie rzwijana m.in.: teleinfrmatyka - Eurpejska Agenda Cyfrwa ICT Wyniki analiz ptwierdzają utrzymywanie się zaptrzebwania na abslwentów kierunku telekmunikacja. Będą ni zatrudnieni przy realizacji rzbudwy i utrzymaniu szerkpasmwej infrastruktury telekmunikacyjnej kraju zgdnie z załżeniami KE. Zakładane efekty kształcenia pzwlą na nabycie kmpetencji pżądanych przez pracdawców, takich jak np. umiejętnść zarządzania prjektem telekmunikacyjnym i pracy grupwej. Pzwlą również na uzyskanie preferwanych przez pracdawców umiejętnści praktycznych, c zapewnia dbycie praktyki zawdwej raz zaliczenie blku kształcenia specjalistyczneg w zakresie systemów i sieci telekmunikacyjnych.

5 . Lista mdułów kształcenia:.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie ( pkt ECTS): L.p. Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl 1 PREW002W Własnść intelektualna i prawa autrskie 1 K1TEL_W , T Z O KO Ob 2 PSEW001W Etyka inżynierska 1 K1TEL_W , T Z O KO Ob FLEW001W Filzfia 2 K1TEL_W T Z O KO Ob ZMZ00W Pdstawy zarządzania jakścią 2 K1TEL_W T Z O KO Ob Razem P(0 ) Frma 2 Spsób gólnuczelniany rdzaj L.p Technlgie infrmacyjne (2 pkt ECTS): Tygdniwa Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl 1 ETEW007W Technlgie infrmacyjne (GK) 1 K1TEL_W T Z KO Ob 2 ETEW007L Technlgie infrmacyjne (GK) 1 K1TEL_U T Z P (1) KO Ob Razem P (1) Frma 2 Spsób gólnuczelniany rdzaj 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów kształcenia gólneg

6 L.p. ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Kd Mduł Matematyka Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany 1 MAP110W Algebra liniwa z gemetrią analityczną A (GK) 2 K1TEL_W , T E (w) O PD Ob 2 MAP110C Algebra liniwa z gemetrią analityczną A (GK) 1 K1TEL_U T Z O P (2) PD Ob MAP118W Analiza matematyczna 1.2A (GK) 2 K1TEL_K T E (w) O PD Ob MAP118C Analiza matematyczna 1.2A (GK) 1 K1TEL_U T Z O P () PD Ob MAP11W Matematyka 1 K1TEL_W T Z O PD Ob MAP111W Rachunek prawdpdbieństwa 1 K1TEL_K T Z O PD Ob 7 MAP119W Analiza matematyczna 2.A 2 K1TEL_K T E (w) O PD Ob Razem P (8) L.p. Kd Mduł Fizyka Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl rdzaj 1 FZP100W Fizyka 1.1A (GK) 2 K1TEL_W T E (w) O PD Ob 2 FZP100C Fizyka 1.1A (GK) 1 K1TEL_U0 1 0 T Z O P () PD Ob FZP2079L Fizyka.1 1 K1TEL_U T Z O P (2) PD Ob Razem P () Frma 2 Spsób gólnuczelniany rdzaj 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

7 Lp cznym 1 TKEK001W Technika bliczeniwa (GK) 2 K1TEL_W , T Z O K Ob 2 TKEK001L Technika bliczeniwa (GK) 1 K1TEL_U , T Z O P (1) K Ob ETEW001W Miernictw 1 2 K1TEL_W T Z K Ob INEW001W Pdstawy prgramwania (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob INEW001C Pdstawy prgramwania (GK) 1 K1TEL_U0, K1TEL_U T Z P (1) K Ob INEW001L Pdstawy prgramwania (GK) 1 K1TEL_U0, K1TEL_U T Z P (2) K Ob 7 ETEW00W Grafika inżynierska (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob 8 ETEW00C Grafika inżynierska (GK) 1 K1TEL_U T Z P (2) K Ob 9 ETEW002L Miernictw 2 1 K1TEL_U , T Z P (2) K Ob 10 AREW001W Pdstawy autmatyki i rbtyki (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob 11 AREW001L Pdstawy autmatyki i rbtyki (GK) 1 K1TEL_U T Z P (1) K Ob 12 ETEW00 Pdstawy telekmunikacji 2 K1TEL_W T Z K Ob 1 ETEW008W Teria systemów (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob 1 ETEW008C Teria systemów (GK) 1 K1TEL_U T Z P (2) K Ob 1 INEW002W Prgramwanie biektwe (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob 1 INEW002L Prgramwanie biektwe (GK) 2 K1TEL_U T Z P (2) K Ob 17 ETEK008W Systemy peracyjne (GK) 2 K1TEL_W T Z O K Ob 18 ETEK008L Systemy peracyjne (GK) 1 K1TEL_U T Z O P (1) K Ob 19 ETEK00 Technika cyfrwa 2 K1TEL_W T Z K Ob 20 TKEK00W Elektrmagnetyzm (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob 21 TKEK00C Elektrmagnetyzm (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob 22 ETEK022W Technika Analgwa (GK) 1 K1TEL_W , T E(w) K Ob 2 ETEK022C Technika Analgwa (GK) 1 K1TEL_U , T Z P(1) K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS Lista mdułów kierunkwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Tygdniwa Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany prakty- rdzaj

8 2 ETEK022L Technika Analgwa (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob 2 ETEK02C Miernictw (GK) 1 K1TEL_U T Z P(1) K Ob 2 ETEK02L Miernictw (GK) 2 K1TEL_U T Z P(1) K Ob 27 ETEW00W Pdstawy przetwarzania sygnałów (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob 28 ETEW00L Pdstawy przetwarzania sygnałów (GK) 1 K1TEL_U , T Z P (2) K Ob 29 ETEW009W Inżynierskie zastswania statystyki (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob 0 ETEW009C Inżynierskie zastswania statystyki (GK) 2 K1TEL_U T Z P () K Ob 1 ETEK02W Teria infrmacji i kdwanie (GK) 2 K1TEL_W T E(w) K Ob 2 ETEK02C Teria infrmacji i kdwanie (GK) 1 K1TEL_W , T Z P(1) K Ob ETEK01W Kmpatybilnść elektrmagnetyczna (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob ETEK01L Kmpatybilnść elektrmagnetyczna (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob ETEK02W Elementy i układy elektrniczne (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob ETEK02L Elementy i układy elektrniczne (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob 7 ETEK02P Elementy i układy elektrniczne (GK) 1 K1TEL_U , T Z P(1) K Ob 8 ETEK002W Sieci kmputerwe (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob 9 ETEK002L Sieci kmputerwe (GK) 2 K1TEL_U , T Z P(2) K Ob 0 ETEK00W Technika cyfrwa (GK) 1 K1TEL_W T E(w) K Ob 1 ETEK00L Technika cyfrwa (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob 2 TKEK00W Usługi teleinfrmatyczne (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob TKEK00L Usługi teleinfrmatyczne (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob ETEW00W Pdstawy techniki mikrprcesrwej 1 (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob ETEW00L Pdstawy techniki mikrprcesrwej 1 (GK) 1 K1TEL_U T Z P (1) K Ob ETEK10W Inżynieria ruchu 2 K1TEL_W T Z K Ob 7 ETEK027W Kdeki dźwięku i brazu 2 K1TEL_W T Z K Ob 8 ETEK028W Lkalne sieci kmputerwe (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob 9 ETEK028L Lkalne sieci kmputerwe (GK) 2 K1TEL_U , T Z P (2) K Ob 0 ETEK029W Mdulacje cyfrwe (GK) 2 K1TEL_W , T Z K Ob 1 ETEK029C Mdulacje cyfrwe (GK) 1 K1TEL_U T Z P (1) K Ob 2 ETEK00W Przewdwe media transmisyjne (GK) 2 K1TEL_W , T E(w) K Ob ETEK00L Przewdwe media transmisyjne (GK) 2 K1TEL_U T Z P (2) K Ob ETEK102W Algrytmy przetwarzania sygnałów (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob ETEK102L Algrytmy przetwarzania sygnałów (GK) 2 K1TEL_U T Z P () K Ob ETEK0W Prcesry sygnałwe (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob 7 ETEK0L Prcesry sygnałwe (GK) 1 K1TEL_U T Z P (1) K Ob 8 ETEK017W Sieci telekmunikacyjne (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob 9 ETEK017S Sieci telekmunikacyjne (GK) 1 K1TEL_U , T Z P (1) K Ob Razem , P (9) 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 7

9 L.p. Razem (dla mdułów kierunkwych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS ,.2 Lista mdułów wybieralnych.2.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Kd Mduł Języki bce (min. pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany 1 Język bcy Blk 1/Blk 2 K1TEL_U, K1TEL_U , T Z O P (2) KO W 2 Język bcy Blk /Blk K1TEL_U8, K1TEL_U , T Z O P () KO W Razem P () L.p. Kd Mduł Zajęcia sprtwe (min. 1 pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl rdzaj 1 Zajęcia sprtwe 2 K1TEL_K T Z O P (1) KO W Razem P (1) Razem dla mdułów kształcenia gólneg: punktów ECTS Frma 2 Spsób gólnuczelniany rdzaj 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 8

10 punktów BK 1 ZZU CNPS ECTS L.p..2.2 Lista mdułów kierunkwych Mduł Przedmity wybieralne grupa A ( pkt ECTS): Kd 1 ETEK01W Zarządzanie sieciami (GK) 1 K1TEL_W , T Z K W 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany 1 ETES22 Pmiary w telekmunikacji 2 S1TEM_W T Z K W 2 ETES20 Prpagacja fal radiwych 2 S1TEM_W T Z K W Razem P (2) L.p Mduł Przedmity wybieralne grupa B ( pkt ECTS): Tygdniwa Symbl Frma 2 Spsób Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) zaligóln- czenia uczel- niany prakty- rdzaj cznym 1 ETEK02W Bezpieczeństw w telekmunikacji (GK) 1 K1TEL_W , T Z K W 2 ETEK02S Bezpieczeństw w telekmunikacji (GK) 1 K1TEL_U 1 0 0, T Z P(2) K W ETEK010W Eksplatacja systemów telekmunikacyjnych (GK) 1 K1TEL_W T Z K W ETEK010P Eksplatacja systemów telekmunikacyjnych (GK) 1 K1TEL_U 1 0 0, T Z P(1) K W Razem , P () L.p Mduł Przedmity wybieralne grupa C (2 pkt ECTS): Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany rdzaj rdzaj 9

11 2 ETEK01S Zarządzanie sieciami (GK) 1 K1TEL_U 1 0 0, T Z P(1) K W Razem P (1) Razem dla mdułów kierunkwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS , 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 10

12 L.p..2. Lista mdułów specjalnściwych Kd.2..1 Mduł Przedmity specjalnściwe Telekmunikacja mbilna ( pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany 1 ETES107 Prjekt zespłwy S1TEM_K T Z P () S Ob 2 ETES228W Transmisja danych (GK) 1 S1TEM_W , T Z S Ob ETES228L Transmisja danych (GK) 1 S1TEM_U T Z P(1) S Ob TKES201 Inżynieria ruchu 1 S1TEM_U , T Z P(0,) S Ob ETES229 Prgramwanie w języku Java 2 S1TEM_U T Z P(2) S Ob ETES227W Planwanie sieci radikmunikacyjnych (GK) 2 S1TEM_W T E(w) S Ob 7 ETES227P Planwanie sieci radikmunikacyjnych (GK) 2 S1TEM_U T Z P(2) S Ob 8 ETES22W Telewizja cyfrwa (GK) 1 S1TEM_W , T Z S Ob 9 ETES22L Telewizja cyfrwa (GK) 1 S1TEM_U , T Z P(1) S Ob 10 ETES22W Technika antenwa (GK) 2 S1TEM_W T E(w) S Ob 11 ETES22L Technika antenwa (GK) 2 S1TEM_U T Z P(2) S Ob 12 ETES22W Systemy telekmunikacji mbilnej (GK) S1TEM_W T E(w) S Ob 1 ETES22L Systemy telekmunikacji mbilnej (GK) 2 S1TEM_U T Z P(2) S Ob 1 ETES22S Systemy telekmunikacji mbilnej (GK) 1 S1TEM_U T Z P(2) S Ob 1 ETES2W Radi prgramwalne (GK) 1 S1TEM-W T Z S Ob 1 ETES2L Radi prgramwalne (GK) 1 S1TEM-U T Z P(1) S Ob 17 ETES21W E/bussines (GK) 1 S1TEM_W T Z S Ob 18 ETES21S E/bussines (GK) 1 S1TEM_U T Z P (1) S Ob 19 TKES202W Technika satelitarna (GK) 1 S1TEM_W , T Z S Ob 20 TKES202S Technika satelitarna (GK) 1 S1TEM_U , T Z P (1) S Ob ETES112 Seminarium dyplmwe 2 S1TEM_U T Z P (2) S Ob Razem P (21,) Razem dla mdułów specjalnściwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS rdzaj 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy

13 . Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr 1) Nazwa praktyki zawdwa punktów punktów ECTS ECTS Tryb praktyki Kd P() Zaliczenie na cenę TKEP001Q Czas trwania praktyki Cel praktyki 10 h Uzyskanie efektu K1TEL_U0. Mduł praca dyplmwa Typ pracy dyplmwej inżynierska semestrów pracy dyplmwej punktów ECTS Kd 1 10 P(8) TKEK002 Charakter pracy dyplmwej prjekt punktów ECTS. Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia egzamin lub e-egzamin, praca pisemna przygtwana na pdstawie wykładów i zalecanej literatury, zaliczenie ustne lub pisemne, warunkująca przystąpienie d klkwium kńcweg rzprawka rzwiązująca wybrany prblem pstawiny w materiale wykładów, dyskusja na wykładzie,test kńcwy, cena liczby uzyskanych pprawnych dpwiedzi wykład, egzamin, klkwium pisemne, test egzaminacyjny i egzamin ustny, egzamin pisemny, klkwium zaliczeniwe, aktywnść na wykładach, zaliczenie sprawdzianów pisemnych, klkwium, dpwiedź ustna, kartkówka, klkwium (test wybru i pytania twarte), cena z pisemneg sprawdzianu egzaminacyjneg, test pdsumwujący zdbytą wiedzę, klkwium w frmie e-sprawdzianu ćwiczenia dpwiedzi ustne, kartkówki, klkwia i/lub e-sprawdziany, dyskusje, sprawdziany, ćwiczenia, cena dpwiedzi ustnych, cena 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy

14 labratrium prjekt seminarium praktyka praca dyplmwa rzwiązań przykładwych zadań ćwiczeniwych, klkwium zaliczeniwe, dpwiedzi ustne, bserwacja wyknywania ćwiczeń, pisemne sprawzdania z ćwiczeń, wyniki klkwiów cząstkwych, kartkówki sprawnść bsługi przyrządów i ich łączenia, prtkły, innwacyjnść rzwiązania i prezentacji wyników, cena pisemnych sprawzdań z realizacji klejnych ćwiczeń labratryjnych, cena przygtwania d labratryjnych i pprawnści wyknania ćwiczeń, bserwacja wyknywania ćwiczeń labratryjnych, inspekcja kdu wyknanych prgramów z udziałem prwadząceg labratrium, prezentacja aplikacji, dpwiedzi ustne, pisemne sprawzdania z ćwiczeń labratryjnych, kntrla wyknania zadań labratryjnych, cena spsbu wyknania zadania (uwzględniająca jakść wygenerwaneg kdu raz zakresu zaimplementwanych funkcji częściw w trakcie, a częściw p ich zakńczeniu), cena pzimu nabytych umiejętnści (na pdstawie dpwiedzi na pytania związane z wyknanym zadaniem), aktywnść na zajęciach labratryjnych, cena sprawzdań z zadań labratryjnych, kartkówka, cena stpnia realizacji ćwiczeń w labratrium, testy na platfrmie e-learningwej, bserwacja przygtwania d labratryjnych i ich wyknywania, analiza działania wyknanych prgramów, ceny wyknywanych ćwiczeń, cena wyknania ćwiczenia i sprawzdania, cena kdu prgramu, egzamin, sprawzdanie, dyskusja raprt z realizacji i prezentacja prjektu, wyniki realizacji zadań prjektwych, cena przygtwaneg systemu: jeg prjekt, implementacja, wyknane badania, cena przygtwaneg sprawzdania, cena prezentacji prjektu na sptkaniu seminaryjnym, cena frmalnej pprawnści wyknania prjektu: frekwencja na zajęciach, przygtwanie d każdeg sptkania z prwadzącym, pstęp realizacji prac, knsultacje, pisemne sprawzdania z zadań prjektwych, cena realizacji i dkumentacji aplikacji wykrzystującej system zarządzania bazą danych, wyknany (napisany) prjekt, ceny pstępów pracy nad prjektem, cena kńcwa prjektu i dkumentacji, cena pstępów prac prjektwych i cena kńcwej dkumentacji prjektu, cena lidera zespłu, cena prezentacji klejnych etapów prjektu raz umiejętnści pracy w zesple: przestrzegania harmngramu, aktywnść w zesple, umiejętnść zastswania zasad zarządzania prjektem, cena jakści wyknaneg prjektu raz dkumentacji prjektwej, cena przygtwania prjektu, brna prjektu, udział w dyskusjach prblemwych wygłszenie seminarium na wybrany temat z zakresu systemów zarządzania bazami danych, aktywnść na zajęciach seminaryjnych, cena jakści prezentacji seminaryjnych, prezentacja, dyskusja, cena przygtwania prezentacji i wygłszenia seminarium, udział w dyskusjach prblemwych raprt z praktyki przygtwana praca dyplmwa. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup znacznych kdem ) punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 1

15 punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych 0 punktów ECTS z przedmitów wybieralnych 0 punktów ECTS 0 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach charakterze, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem P) punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych punktów ECTS z przedmitów wybieralnych punktów ECTS 2 (P) 7, (P) 109, (P) 9. Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując mduły kształcenia ferwane na zajęciach gólnuczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem O) 2 punktów ECTS 10. punktów ECTS, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ECTS) 70 punktów ECTS 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 1

16 11. Zakres egzaminu dyplmweg Zakres egzaminu dyplmweg bejmuje sprawdzenie siągniętych efektów kształcenia, kierunkwych i specjalnściwych. Egzamin plega na dpwiedzi studenta na dwa wylswane pytania, jedn z puli pytań kierunkwych i jedn z puli pytań specjalnściwych. Pula pytań kierunkwych jest wspólna dla wszystkich studentów na kierunku a pule pytań specjalnściwych sa specyficzne dla każdej ze specjalnści. Pytania egzaminacyjne będą zatwierdzane przez Kmisje Prgramwe i Rade Wydziału w rku pprzedzającym zdawanie egzaminów dyplmwych. 12. Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach Lp. Kd kursu Nazwa kursu Termin d... (numer semestru) 1 Język bcy Blk 1/Blk 2 2 Język bcy Blk /Blk Zajęcia sprtwe Praktyka zawdwa 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 1

17 Kierunek: Telekmunikacja Specjalnść: TMU - Multimedia w telekmunikacji PROGRAM STUDIÓW 1. Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr. i Radę Wydziału Elektrniki Mżliwść kntynuacji studiów: Studia II stpnia na kierunku Telekmunikacja i w pkrewnych kierunkach punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: INŻYNIER kwalifikacje I stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent jest przygtwany d samdzielneg rzwiązywania prblemów inżynierskich w zakresie prjektwania, realizacji i eksplatacji analgwych i cyfrwych układów, urządzeń raz systemów telekmunikacyjnych, w szczególnści ferujących zaawanswane usługi multimedialne, z wykrzystaniem nwczesnych technlgii. Psiada zarówn umiejętnści pdejmwania samdzielnych przedsięwzięć inżynierskich, uczestniczenia w pracy zespłwej, jak i kierwania zespłami ludzkimi. Jest przygtwany d pracy w instytucjach związanych z teleinfrmatyką raz szerk pjętą telekmunikacją, w tym w biurach prjektwych i rzwjwych przedsiębirstw raz w instytutach badawczych. Mże znaleźć zatrudnienie w firmach prdukujących sprzęt infrmatyczny i telekmunikacyjny, u peratrów sieci telekmunikacyjnych i teleinfrmatycznych, przy eksplatacji i serwisie sprzętu infrmatyczneg i telekmunikacyjneg. Typwe dla abslwentów tej specjalnści stanwiska t: prgramista prcesrów DSP, prgramista układów w technlgii FPGA, prgramista C/C++/Java, specjalista d/s systemów bimetrycznych, administratr systemów Unix/Linux 1

18 Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Prgram studiów jest zgdny z Planem Rzwju Wydziału Elektrniki przyjętym przez Radę Wydziału w dniu Plan Rzwju Wydziału jest w pełni skrelwany z misją uczelni i strategią jej rzwju przyjętą przez Senat Plitechniki Wrcławskiej w 2011 rku. Związki te są uwidcznine przykładw w punkcie Planu Rzwju Misja i Wizja Wydziału raz w punkcie Planu Rzwju Mdele Sektrwe, gdzie sprecyzwan Mdel Kształcenia i Mdel Studiwania jak również Mdel Współpracy z Otczeniem uwzględniający ptrzeby rynku pracy raz budwania sieci wpływów. 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk technicznych dyscyplina naukwa: telekmunikacja 2

19 . Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów kształcenia z ptrzebami rynku pracy Z uwagi na przewidywane mżliwści zatrudnienia abslwentów specjalnści TEM na stanwiskach: Prgramista prcesrów DSP, Prgramista układów w technlgii FPGA, Prgramista C/C++/Java, Specjalista d/s systemów bimetrycznych, Administratr systemów Unix/Linux, zakładane efekty kształcenia są zgdne z ptrzebami rynku pracy. Takie stwierdzenie ptwierdzają wyniki następujących analiz ptrzeb rynku pracy: Analiza zaptrzebwania gspdarki na abslwentów kierunków kluczwych w kntekście realizacji strategii Eurpa 2020 wyknana w kwietniu Raprt pt. Określenie struktury zawdwej mieszkańców Dlneg Śląska raz zdefiniwanie i pisanie kierunków rzwju dlnśląskieg rynku pracy, Agern Plska pracwanie w ramach badań współfinanswanych przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w prgramie Kapitał Ludzki Pddziałanie 8.1..: Przewidywanie Zmiany Gspdarczej wyknane w rku Raprt kńcwy Sytuacja na dlnśląskim rynku pracy badanie zaptrzebwania na zawdy, kwalifikacje i umiejętnści raz raprty cząstkwe pt. : Badanie ferty dlnśląskieg rynku edukacji zawdwej i Analiza ptencjału dlnśląskich Pwiatów i Gmin w zakresie rynku pracy i edukacji pracwania w ramach prjektu pt. Obserwatrium Dlnśląskieg Rynku Pracy i Edukacji realizwaneg w ramach pddziałania.1.2 Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg - wyknane w rku "Prgnza zaptrzebwania gspdarki reginu na siłę rbcza w układzie sektrw-branżwym i kwalifikacyjn-zawdwym w wjewództwie dlnśląskim", w szczególnści raprt pt. Analiza zaptrzebwania na kadry w branżach uznanych za strategiczne dla dlnśląskieg rynku pracy w ramach Reginalnej Strategii Innwacji na lata pracwanie udstępnine w Raprt pt. Badanie ewaluacyjne ex-ante dtyczące ceny zaptrzebwania gspdarki na abslwentów szkół wyższych kierunków matematycznych, przyrdniczych i technicznych w ramach bazy badań ewaluacyjnych Nardwej Strategii Spójnści (NSS) na lata Prgnza liczby brakujących inżynierów elektrników i telekmunikacji w przemyśle w 201 rku mówi 1828 inżynierach, c dwukrtnie przekracza liczbę brakujących prgramistów. W 2007 rku brakwał % inżynierów elektrników i telekmunikacji i % prgramistów. Wyniki nadmieninych pwyżej analiz ptwierdzają utrzymywanie się zaptrzebwania na abslwentów kierunku telekmunikacja i specjalnści TEM. Będą ni zatrudniani w charakterze prgramistów prcesrów DSP, prgramistów układów w technlgii FPGA raz prgramistów C/C++/Java służących np. d twrzenie aplikacji internetwych i mbilnych. Z klei, zaliczenie blku kształcenia specjalistyczneg w zakresie systemów i sieci telekmunikacyjnych pzwala im na nabycie klejnych kmpetencji pżądanych przez pracdawców. Interesującym uzupełnieniem ferty dla abslwenta jest tutaj mżliwść pdjęcia pracy w charakterze specjalisty d/s systemów bimetrycznych lub administratra sieci Unix/Linux.

20 . Lista mdułów kształcenia:.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie ( pkt ECTS): L.p. Kd ZZU CNPS ECTS BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany 1 PREW002W Własnść intelektualna i prawa autrskie 1 K1TEL_W , T Z O KO Ob 2 PSEW001W Etyka inżynierska 1 K1TEL_W , T Z O KO Ob FLEW001W Filzfia 2 K1TEL_W T Z O KO Ob ZMZ00W Pdstawy zarządzania jakścią 2 K1TEL_W T Z O KO Ob Razem P(0 ) L.p Technlgie infrmacyjne (2 pkt ECTS): Tygdniwa Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany rdzaj 1 ETEW007W Technlgie infrmacyjne (GK) 1 K1TEL_W T Z KO Ob 2 ETEW007L Technlgie infrmacyjne (GK) 1 K1TEL_U T Z P (1) KO Ob Razem P (1) Razem dla mdułów kształcenia gólneg punktów punktów ECTS rdzaj

21 L.p..1.2 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych Kd Mduł Matematyka Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany 1 MAP110W Algebra liniwa z gemetrią analityczną A (GK) 2 K1TEL_W , T E (w) O PD Ob 2 MAP110C Algebra liniwa z gemetrią analityczną A (GK) 1 K1TEL_U T Z O P (2) PD Ob MAP118W Analiza matematyczna 1.2A (GK) 2 K1TEL_K T E (w) O PD Ob MAP118C Analiza matematyczna 1.2A (GK) 1 K1TEL_U T Z O P () PD Ob MAP11W Matematyka 1 K1TEL_W T Z O PD Ob MAP111W Rachunek prawdpdbieństwa 1 K1TEL_K T Z O PD Ob 7 MAP119W Analiza matematyczna 2.A 2 K1TEL_K T E (w) O PD Ob Razem P (8) L.p. Kd Mduł Fizyka Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl rdzaj 1 FZP100W Fizyka 1.1A (GK) 2 K1TEL_W T E (w) O PD Ob 2 FZP100C Fizyka 1.1A (GK) 1 K1TEL_U0 1 0 T Z O P () PD Ob FZP2079L Fizyka.1 1 K1TEL_U T Z O P (2) PD Ob Razem P () Frma 2 Spsób gólnuczelniany rdzaj 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS

22 Lp.1. Lista mdułów kierunkwych.1..1 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe Tygdniwa Kd 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany 1 TKEK001W Technika bliczeniwa (GK) 2 K1TEL_W , T Z O K Ob 2 TKEK001L Technika bliczeniwa (GK) 1 K1TEL_U , T Z O P (1) K Ob ETEW001W Miernictw 1 2 K1TEL_W T Z K Ob INEW001W Pdstawy prgramwania (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob INEW001C Pdstawy prgramwania (GK) 1 K1TEL_U0, K1TEL_U T Z P (1) K Ob INEW001L Pdstawy prgramwania (GK) 1 K1TEL_U0, K1TEL_U T Z P (2) K Ob 7 ETEW00W Grafika inżynierska (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob 8 ETEW00C Grafika inżynierska (GK) 1 K1TEL_U T Z P (2) K Ob 9 ETEW002L Miernictw 2 1 K1TEL_U , T Z P (2) K Ob 10 AREW001W Pdstawy autmatyki i rbtyki (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob 11 AREW001L Pdstawy autmatyki i rbtyki (GK) 1 K1TEL_U T Z P (1) K Ob 12 ETEW00 Pdstawy telekmunikacji 2 K1TEL_W T Z K Ob 1 ETEW008W Teria systemów (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob 1 ETEW008C Teria systemów (GK) 1 K1TEL_U T Z P (2) K Ob 1 INEW002W Prgramwanie biektwe (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob 1 INEW002L Prgramwanie biektwe (GK) 2 K1TEL_U T Z P (2) K Ob 17 ETEK008W Systemy peracyjne (GK) 2 K1TEL_W T Z O K Ob 18 ETEK008L Systemy peracyjne (GK) 1 K1TEL_U T Z O P (1) K Ob 19 ETEK00 Technika cyfrwa 2 K1TEL_W T Z K Ob 20 TKEK00W Elektrmagnetyzm (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob 21 TKEK00C Elektrmagnetyzm (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob 22 ETEK022W Technika Analgwa (GK) 1 K1TEL_W , T E(w) K Ob 2 ETEK022C Technika Analgwa (GK) 1 K1TEL_U , T Z P(1) K Ob 2 ETEK022L Technika Analgwa (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob 2 ETEK02C Miernictw (GK) 1 K1TEL_U T Z P(1) K Ob 2 ETEK02L Miernictw (GK) 2 K1TEL_U T Z P(1) K Ob 27 ETEW00W Pdstawy przetwarzania sygnałów (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob 28 ETEW00L Pdstawy przetwarzania sygnałów (GK) 1 K1TEL_U , T Z P (2) K Ob 29 ETEW009W Inżynierskie zastswania statystyki (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob rdzaj

23 0 ETEW009C Inżynierskie zastswania statystyki (GK) 2 K1TEL_U T Z P () K Ob 1 ETEK02W Teria infrmacji i kdwanie (GK) 2 K1TEL_W T E(w) K Ob 2 ETEK02C Teria infrmacji i kdwanie (GK) 1 K1TEL_W , T Z P(1) K Ob ETEK01W Kmpatybilnść elektrmagnetyczna (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob ETEK01L Kmpatybilnść elektrmagnetyczna (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob ETEK02W Elementy i układy elektrniczne (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob ETEK02L Elementy i układy elektrniczne (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob 7 ETEK02P Elementy i układy elektrniczne (GK) 1 K1TEL_U , T Z P(1) K Ob 8 ETEK002W Sieci kmputerwe (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob 9 ETEK002L Sieci kmputerwe (GK) 2 K1TEL_U , T Z P(2) K Ob 0 ETEK00W Technika cyfrwa (GK) 1 K1TEL_W T E(w) K Ob 1 ETEK00L Technika cyfrwa (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob 2 TKEK00W Usługi teleinfrmatyczne (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob TKEK00L Usługi teleinfrmatyczne (GK) 2 K1TEL_U T Z P(2) K Ob ETEW00W Pdstawy techniki mikrprcesrwej 1 (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob ETEW00L Pdstawy techniki mikrprcesrwej 1 (GK) 1 K1TEL_U T Z P (1) K Ob ETEK10W Inżynieria ruchu 2 K1TEL_W T Z K Ob 7 ETEK027W Kdeki dźwięku i brazu 2 K1TEL_W T Z K Ob 8 ETEK028W Lkalne sieci kmputerwe (GK) 1 K1TEL_W T Z K Ob 9 ETEK028L Lkalne sieci kmputerwe (GK) 2 K1TEL_U , T Z P (2) K Ob 0 ETEK029W Mdulacje cyfrwe (GK) 2 K1TEL_W , T Z K Ob 1 ETEK029C Mdulacje cyfrwe (GK) 1 K1TEL_U T Z P (1) K Ob 2 ETEK00W Przewdwe media transmisyjne (GK) 2 K1TEL_W , T E(w) K Ob ETEK00L Przewdwe media transmisyjne (GK) 2 K1TEL_U T Z P (2) K Ob ETEK102W Algrytmy przetwarzania sygnałów (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob ETEK102L Algrytmy przetwarzania sygnałów (GK) 2 K1TEL_U T Z P () K Ob ETEK0W Prcesry sygnałwe (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob 7 ETEK0L Prcesry sygnałwe (GK) 1 K1TEL_U T Z P (1) K Ob 8 ETEK017W Sieci telekmunikacyjne (GK) 2 K1TEL_W T Z K Ob 9 ETEK017S Sieci telekmunikacyjne (GK) 1 K1TEL_U , T Z P (1) K Ob Razem , P (9) Razem (dla mdułów kierunkwych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS , 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 7

24 L.p..2 Lista mdułów wybieralnych.2.1 Lista mdułów kształcenia gólneg Kd Mduł Języki bce (min. pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany 1 Język bcy Blk 1/Blk 2 K1TEL_U, K1TEL_U , T Z O P (2) KO W 2 Język bcy Blk /Blk K1TEL_U8, K1TEL_U , T Z O P () KO W Razem P () L.p. Kd Mduł Zajęcia sprtwe (min. 1 pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl rdzaj 1 Zajęcia sprtwe 2 K1TEL_K T Z O P (1) KO W Razem P (1) Razem dla mdułów kształcenia gólneg: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS Frma 2 Spsób gólnuczelniany rdzaj L.p..2.2 Lista mdułów kierunkwych Kd Mduł Przedmity wybieralne grupa A ( pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl Frma 2 Spsób 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 8 KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

25 1 ETES121 Anteny i prpagacja fal radiwych (GK) 2 S1TMU_W T Z K W 2 ETES121 Anteny i prpagacja fal radiwych (GK) 2 S1TMU_U T Z P(2) K W Razem P (2) L.p Mduł Przedmity wybieralne grupa B ( pkt ECTS): Tygdniwa Symbl Frma 2 Spsób Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) zaligóln- czenia uczel- niany prakty- rdzaj cznym 1 ETEK02W Bezpieczeństw w telekmunikacji (GK) 1 K1TEL_W , T Z K W 2 ETEK02S Bezpieczeństw w telekmunikacji (GK) 1 K1TEL_U 1 0 0, T Z P(2) K W ETEK010W Eksplatacja systemów telekmunikacyjnych (GK) 1 K1TEL_W T Z K W ETEK010P Eksplatacja systemów telekmunikacyjnych (GK) 1 K1TEL_U 1 0 0, T Z P(1) K W Razem , P () L.p Mduł Przedmity wybieralne grupa C (2 pkt ECTS): Kd Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany gólnuczelniany rdzaj 1 ETEK01W Zarządzanie sieciami (GK) 1 K1TEL_W , T Z K W 2 ETEK01S Zarządzanie sieciami (GK) 1 K1TEL_U 1 0 0, T Z P(1) K W Razem P (1) rdzaj ZZU CNPS ECTS , 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Razem dla mdułów kierunkwych: punktów punktów ECTS 9

26 L.p..2. Lista mdułów specjalnściwych Kd 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy.2..1 Mduł Przedmity specjalnściwe Multimedia w telekmunikacji ( pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Symbl Frma 2 Spsób gólnuczelniany 1 TKES02 Inżynieria ruchu 1 S1TMU_U , T Z P(0,) S Ob 2 ETES229 Prgramwanie w języku Java 2 S1TMU_U T Z P(2) S Ob ETES2 Prcesry DPS w systemach wbudwanych 2 S1TMU_U T Z P(2) S Ob ETES107 Prjekt zespłwy S1TMU_K T Z P () S Ob ETES28W ETES28L 7 ETES28P Przetwarzanie brazów w systemach multimedialnych (GK) Przetwarzanie brazów w systemach multimedialnych (GK) Przetwarzanie brazów w systemach multimedialnych (GK) S1TMU_W08, S1TMU_W10 S1TMU_U11, S1TMU_U07, S1TMU_U0 S1TMU_U11, S1TMU_U07, S1TMU_U0 rdzaj T E(w) S Ob T Z P(2) S Ob 1 0 0, T Z P(1) S Ob 8 ETES27W Układy prgramwalne w technlgii FPGA (GK) 2 S1TMU_W T E(w) S Ob 9 ETES27L Układy prgramwalne w technlgii FPGA (GK) 1 S1TMU_U T Z P(1) S Ob 10 ETES2W Przetwarzanie adaptacyjne i tablicwe (GK) 1 S1TMU_W , T Z S Ob 11 ETES2L Przetwarzanie adaptacyjne i tablicwe (GK) 1 S1TMU_U , T Z P(1) S Ob 12 ETES2W Interfejsy urządzeń teleinfrmatycznych (GK) 1 S1TMU_W , T E(w) S Ob 1 ETES2L Interfejsy urządzeń teleinfrmatycznych (GK) 1 S1TMU_U T Z P(1) S Ob 1 ETES2P Interfejsy urządzeń teleinfrmatycznych (GK) 1 S1TMU_U T Z P(1) S Ob Zarządzanie w systemach peracyjnych Linux 1 1 ETES2W 1 S1TMU_W T Z S Ob (GK) Zarządzanie w systemach peracyjnych Linux 1 1 ETES2L 1 S1TMU_U0 0 1 T Z P(1) S Ob (GK) 17 ETESW Systemy czasu rzeczywisteg (GK) 1 S1TMU_W , T Z S Ob 18 ETESL Systemy czasu rzeczywisteg (GK) 1 S1TMU_U , T Z P(1) S Ob 19 TEKS01W Synteza mwy (GK) 1 S1TMU_W , T Z S Ob 20 TEKS01P Synteza mwy (GK) 1 S1TMU_U T Z P(1) S Ob 21 TKES0 Aplikacje multimedialne 2 S1TMU_U T Z P(2) S Ob 22 ETES29 Inteligentne systemy przetwarzania sygnałów 2 S1TMU_W T Z S Ob 2 ETES112 Seminarium dyplmwe 2 S1TMU_U T Z P (2) S Ob Razem P (22,)

27 Razem dla mdułów specjalnściwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr 1) Nazwa praktyki zawdwa punktów punktów ECTS ECTS Tryb praktyki Kd P() Zaliczenie na cenę TKEP001Q Czas trwania praktyki Cel praktyki 10 h Uzyskanie efektu K1TEL_U0. Mduł praca dyplmwa inżynierska Typ pracy dyplmwej semestrów pracy dyplmwej punktów ECTS Kd 1 10 P(8) TKEK002 Charakter pracy dyplmwej prjekt punktów ECTS 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 11

28 . Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia egzamin lub e-egzamin, praca pisemna przygtwana na pdstawie wykładów i zalecanej literatury, zaliczenie ustne lub pisemne, warunkująca przystąpienie d klkwium kńcweg rzprawka rzwiązująca wybrany prblem pstawiny w materiale wykładów, dyskusja na wykładzie,test kńcwy, cena liczby uzyskanych pprawnych dpwiedzi wykład, egzamin, klkwium pisemne, test egzaminacyjny i egzamin ustny, egzamin pisemny, klkwium zaliczeniwe, aktywnść na wykładach, zaliczenie sprawdzianów pisemnych, klkwium, dpwiedź ustna, kartkówka, klkwium (test wybru i pytania twarte), cena z pisemneg sprawdzianu egzaminacyjneg, test pdsumwujący zdbytą wiedzę, klkwium w frmie e-sprawdzianu dpwiedzi ustne, kartkówki, klkwia i/lub e-sprawdziany, dyskusje, sprawdziany, ćwiczenia, cena dpwiedzi ustnych, cena ćwiczenia rzwiązań przykładwych zadań ćwiczeniwych, klkwium zaliczeniwe, dpwiedzi ustne, bserwacja wyknywania ćwiczeń, pisemne sprawzdania z ćwiczeń, wyniki klkwiów cząstkwych, kartkówki sprawnść bsługi przyrządów i ich łączenia, prtkły, innwacyjnść rzwiązania i prezentacji wyników, cena pisemnych sprawzdań z realizacji klejnych ćwiczeń labratryjnych, cena przygtwania d labratryjnych i pprawnści wyknania ćwiczeń, bserwacja wyknywania ćwiczeń labratryjnych, inspekcja kdu wyknanych prgramów z udziałem prwadząceg labratrium, prezentacja aplikacji, dpwiedzi ustne, pisemne sprawzdania z ćwiczeń labratryjnych, kntrla wyknania zadań labratryjnych, cena spsbu wyknania zadania (uwzględniająca jakść wygenerwaneg kdu raz zakresu zaimplementwanych labratrium funkcji częściw w trakcie, a częściw p ich zakńczeniu), cena pzimu nabytych umiejętnści (na pdstawie dpwiedzi na pytania związane z wyknanym zadaniem), aktywnść na zajęciach labratryjnych, cena sprawzdań z zadań labratryjnych, kartkówka, cena stpnia realizacji ćwiczeń w labratrium, testy na platfrmie e-learningwej, bserwacja przygtwania d labratryjnych i ich wyknywania, analiza działania wyknanych prgramów, ceny wyknywanych ćwiczeń, cena wyknania ćwiczenia i sprawzdania, cena kdu prgramu, egzamin, sprawzdanie, dyskusja raprt z realizacji i prezentacja prjektu, wyniki realizacji zadań prjektwych, cena przygtwaneg systemu: jeg prjekt, implementacja, wyknane badania, cena przygtwaneg sprawzdania, cena prezentacji prjektu na sptkaniu seminaryjnym, cena frmalnej pprawnści wyknania prjektu: frekwencja na zajęciach, przygtwanie d każdeg sptkania z prwadzącym, pstęp realizacji prac, knsultacje, pisemne sprawzdania z zadań prjektwych, cena realizacji i dkumentacji aplikacji prjekt wykrzystującej system zarządzania bazą danych, wyknany (napisany) prjekt, ceny pstępów pracy nad prjektem, cena kńcwa prjektu i dkumentacji, cena pstępów prac prjektwych i cena kńcwej dkumentacji prjektu, cena lidera zespłu, cena prezentacji klejnych etapów prjektu raz umiejętnści pracy w zesple: przestrzegania harmngramu, aktywnść w zesple, umiejętnść zastswania zasad zarządzania prjektem, cena jakści wyknaneg prjektu raz dkumentacji prjektwej, cena przygtwania prjektu, brna prjektu, udział w dyskusjach prblemwych seminarium wygłszenie seminarium na wybrany temat z zakresu systemów zarządzania bazami danych, aktywnść na zajęciach seminaryjnych, 12 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

29 praktyka praca dyplmwa cena jakści prezentacji seminaryjnych, prezentacja, dyskusja, cena przygtwania prezentacji i wygłszenia seminarium, udział w dyskusjach prblemwych raprt z praktyki przygtwana praca dyplmwa. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup znacznych kdem ) punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych 0 punktów ECTS z przedmitów wybieralnych 0 punktów ECTS 0 8. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach charakterze, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem P) punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych punktów ECTS z przedmitów wybieralnych punktów ECTS (P) 8, (P) 11, (P) 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 1

30 9. Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując mduły kształcenia ferwane na zajęciach gólnuczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem O) 2 punktów ECTS 10. punktów ECTS, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ECTS) 70 punktów ECTS 11. Zakres egzaminu dyplmweg Zakres egzaminu dyplmweg bejmuje sprawdzenie siągniętych efektów kształcenia, kierunkwych i specjalnściwych. Egzamin plega na dpwiedzi studenta na dwa wylswane pytania, jedn z puli pytań kierunkwych i jedn z puli pytań specjalnściwych. Pula pytań kierunkwych jest wspólna dla wszystkich studentów na kierunku a pule pytań specjalnściwych sa specyficzne dla każdej ze specjalnści. Pytania egzaminacyjne będą zatwierdzane przez Kmisje Prgramwe i Rade Wydziału w rku pprzedzającym zdawanie egzaminów dyplmwych. 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 1

31 12. Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach Lp. Kd kursu Nazwa kursu Termin d... (numer semestru) 1 Język bcy Blk 1/Blk 2 2 Język bcy Blk /Blk Zajęcia sprtwe Praktyka zawdwa 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 1

32 Kierunek: Telekmunikacja Specjalnść: TSI Sieci teleinfrmatyczne PROGRAM STUDIÓW 1. Opis semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr. i Radę Wydziału Elektrniki Mżliwść kntynuacji studiów: Studia II stpnia na kierunku Telekmunikacja i w pkrewnych kierunkach punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: INŻYNIER kwalifikacje I stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent jest przygtwany d samdzielneg rzwiązywania prblemów inżynierskich w zakresie prjektwania, realizacji i eksplatacji analgwych i cyfrwych układów, urządzeń raz systemów telekmunikacyjnych, w szczególnści stsujących techniki przewdwe (w tym światłwdwe), z wykrzystaniem nwczesnych technlgii. Psiada zarówn umiejętnści pdejmwania samdzielnych przedsięwzięć inżynierskich, uczestniczenia w pracy zespłwej, jak i kierwania zespłami ludzkimi. Jest przygtwany d pracy w instytucjach związanych z teleinfrmatyką raz szerk pjętą telekmunikacją, w tym w biurach prjektwych i rzwjwych przedsiębirstw raz w instytutach badawczych. Mże znaleźć zatrudnienie w firmach prdukujących sprzęt infrmatyczny i telekmunikacyjny, u peratrów sieci telekmunikacyjnych i teleinfrmatycznych, przy eksplatacji i serwisie sprzętu infrmatyczneg i telekmunikacyjneg. Typwe dla abslwentów tej specjalnści stanwiska t: prjektant sieci teleinfrmatycznych w biurze prjektów, specjalista u peratra telekmunikacyjneg, inżynier ruchu, specjalista d utrzymania i zarządzania siecią u peratra telekmunikacyjneg, specjalista d integracji rzwiązań telekmunikacyjnych w firmie, prjektant sieci lub prjektant usług u dstawcy sprzętu i usług, inżynier utrzymania sieci, specjalista d pmiaru wydajnści sieci i kntrli jakści usług np. u regulatra rynku telekmunikacyjneg (UKE). Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Prgram studiów jest zgdny z Planem Rzwju Wydziału Elektrniki przyjętym 1

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI: TIM

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI. KIERUNEK: Telekomunikacja. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI. KIERUNEK: Telekomunikacja. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI: TSI

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria internetwa (INT) JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEINFORMATYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEINFORMATYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEINFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI: TIP

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria internetwa) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 0 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ASI Systemy informatyczne w automatyce

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ASI Systemy informatyczne w automatyce Kierunek: Autmatyka i Rbtyka Specjalnść: ASI Systemy infrmatyczne w autmatyce. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 0 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARS Komputerowe systemy zarządzania procesami przemysłowymi

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARS Komputerowe systemy zarządzania procesami przemysłowymi Kierunek: Autmatyka i Rbtyka Specjalnść: ARS Kmputerwe systemy zarządzania prcesami przemysłwymi. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 0 Wymagania wstępne (w

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ART Technologie informacyjne w systemach automatyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ART Technologie informacyjne w systemach automatyki Kierunek: Autmatyka i Rbtyka Specjalnść: ART Technlgie infrmacyjne w systemach autmatyki. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 0 Wymagania wstępne (w szczególnści

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ART Technologie informacyjne w systemach automatyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ART Technologie informacyjne w systemach automatyki Kierunek: Autmatyka i Rbtyka Specjalnść: ART Technlgie infrmacyjne w systemach autmatyki. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 0 Wymagania wstępne (w szczególnści

Bardziej szczegółowo

4. Lista modułów kształcenia:

4. Lista modułów kształcenia: . Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów gólneg.1.1.1. Mduł: Przedmity humanistyczn-menedżerskie ( 90, 6 pkt ) Lp Kd kursu Nazwa kursu 1 PREW002W Własnść intelektualna i prawa autrskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARR Robotyka

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARR Robotyka Kierunek: Autmatyka i Rbtyka Specjalnść: ARR Rbtyka. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 0 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów I stpnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Autmatyka i Rbtyka Specjalnść: ARK Kmputerwe sieci sterwania PROGRAM STUDIÓW. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów I stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEINFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEINFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEINFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI: TIP

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Internet engineering - semestralne (INE)) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:182 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TEM Telekomunikacja mobilna. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji : 210

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TEM Telekomunikacja mobilna. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji : 210 Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TEM Telekomunikacja mobilna PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 7 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał nr PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY MECHATRONIKA POJAZDÓW I stpień, studia inżynierskie stacjnarna gólnakademicki KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRONIKI WYDZIAŁ: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: stacjonarna FORMA STUDIÓW: ogólnoakademicki PROFIL:

PLAN STUDIÓW ELEKTRONIKI WYDZIAŁ: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: stacjonarna FORMA STUDIÓW: ogólnoakademicki PROFIL: PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJA I stpień, studi inżynierskie stcjnrn gólnkdemicki Telekmunikcj mbiln (TEM)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TSI Sieci teleinformatyczne. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji : 210

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TSI Sieci teleinformatyczne. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji : 210 Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TSI Sieci teleinformatyczne PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 7 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TEM Telekomunikacja mobilna. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji : 210

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TEM Telekomunikacja mobilna. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji : 210 Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TEM Telekomunikacja mobilna PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 7 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 1 d ZW 1/2019 KIERUNEK STUDIÓW: Infrmatyka Stswana Przyprządkwany d dyscypliny: D1 Infrmatyka techniczna i telekmunikacja (dyscyplina widąca) D2*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Teleinformatyka (T) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Teleinformatyka (T) Studia stacjonarne od 2016/2017 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść: Teleinfrmatyka (T) Studia stacjnarne d 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia Zał. nr d ZW Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Gedezja i Kartgrafia POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Zał. nr. d Prgramu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia niestacjonarne cykl kształcenia 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia niestacjonarne cykl kształcenia 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść: Systemy baz danych Studia niestacjnarne cykl kształcenia 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie dpwiedniej ilsci punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał nr 1 d ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Górnictw i Gelgia POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 7 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 6 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo