PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał nr 1 d ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria Ochrny Atmsfery (IOA) JĘZYK STUDIÓW: plski Zawartść: 1 Prgram studiów zał nr Plan studiów zał nr Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d *nieptrzebne skreślić 1

2 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr d ZW /01 Zał nr d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Określne są w zarządzeniu - Warunki i tryb rekrutacji w Plitechnice Wrcławskiej Ukńczenie studiów inżynierskich teg sameg kierunku kształcenia lub kierunków pkrewnych (kreślnych przez Radę Wydziału), trwających c najmniej 7 semestrów, z przyprządkwaną liczbą punktów ECTS c najmniej 10 Mżliwść kntynuacji studiów: III-g stpnia na kierunku Inżynieria Śrdwiska i kierunkach pkrewnych P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: magister inżynier kwalifikacje II stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent pwinien psiadać zaawanswaną wiedzę z zakresu nauk matematyczn-przyrdniczych i technicznych raz specjalistyczną w wybranym fragmencie inżynierii śrdwiska Pwinien psiadać umiejętnści: rzwiązywania prblemów z zakresu inżynierii śrdwiska wewnętrzneg i zewnętrzneg, wyknywania i krdynwania prac badawczych raz radzenia sbie z pdstawwymi prblemami prawnymi i administracyjnymi jednstek gspdarczych Pwinien umieć przumiewać się w sprawach inżynierii śrdwiska zarówn ze specjalistami, jak i niespecjalistami a także rganizwać pracę grupwą i kierwać pracą zespłów Abslwent pwinien być przygtwany d pracy w biurach

3 prjektwych, w instytutach naukw-badawczych, przedsiębirstwach zajmujących się: chrną atmsfery, zapatrzeniem w wdę, usuwaniem ścieków, czyszczaniem ścieków, gspdarką dpadami, rekultywacją terenów zdegradwanych raz w urzędach administracji samrządwej i państwwej Abslwent pwinien mieć wpjne nawyki ustawiczneg kształcenia i rzwju zawdweg raz być przygtwany d pdejmwania wyzwań badawczych i pdjęcia studiów trzecieg stpnia (dktranckich) Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Misja Wydziału Inżynierii Śrdwiska wpisuje się w misję i strategię rzwju Plitechniki Wrcławskiej kreślne w dkumencie pt: Plan Rzwju Plitechniki Wrcławskiej, a jej głównym celem jest twrzenie kmpetentnej przyszłści Naszej Uczelni pprzez siłę i ptencjał Wydziału, któreg działalnść i siągnięcia widczne są w skali Uczelni, Plski i świata W trsce stałe pdnszenie jakści kształcenia i jej dsknalenie Wydział Inżynierii Śrdwiska Plitechniki Wrcławskiej, w ramach swjej działalnści, knsekwentnie dąży d przekazywania studentm, dktrantm i abslwentm Wydziału takieg zakresu wiedzy, kmpetencji i umiejętnści, aby mgli ni realizwać swje plany zawdwe i naukwe Prgramy kształcenia harmnizują prprcje wiedzy bezpśredni przydatnej zawdw, wiedzy umżliwiającej późniejszą adaptację zawdwą raz wiedzy kształtującej racjnalny braz świata Prgramy kształcenia są frmułwane na pdstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem ptrzeb rynku pracy, wzrców międzynardwych, zaleceń stwarzyszeń zawdwych, przykładów dbrych praktyk W prcesie nauczania

4 przekazywanie wiedzy i infrmacji, jak pdstawa kształcenia studentów, w części zastępwana jest uczeniem samdzielneg pszukiwania infrmacji, ich analizy, ceny, przetwarzania i wykrzystywania d rzwiązywania prblemów W ten spsób Wydział wychwuje abslwentów zdlnych d funkcjnwania w spłeczeństwie partym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samkształceniem i samrzwjem nadążającym za rzwjem technik i technlgii Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria śrdwiska Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów kształcenia z ptrzebami rynku pracy Ptrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Śrdwiska zstały przedstawine w niniejszym Prgramie Studiów w pzycji Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia Abslwent kierunku Inżynieria Śrdwiska specjalnść Inżynieria Ochrny Atmsfery jest przygtwany d planwania, prjektwania, kierwania wyknawstwem i eksplatacją raz prwadzenia prac badawczych w zakresie: prcesów, technlgii, urządzeń i instalacji d unieszkdliwiania gazów dltwych wraz zagspdarwaniem pwstających przy tym dpadów i wykrzystaniem ciepła dpadweg raz metd i systemów kntrli stanu skażenia śrdwiska Ptrafi kmpleksw rzwiązywać prblemy uciążliwści zakładu przemysłweg z punktu widzenia chrny pwietrza atmsferyczneg przed zanieczyszczeniami pyłwymi i gazwymi raz ma gruntwne pdstawy d prjektwania prcesów czyszczania gazów Jest również przygtwany d prgramwania inwestycji z punktu widzenia chrny śrdwiska, a także psiada znaczny zasób wiedzy z zakresu wentylacji i instalacji przemysłwych, czyszczania ścieków przemysłwych i dnwy wdy raz utylizacji i grmadzenia przemysłwych dpadów stałych 4

5 4 Lista mdułów kształcenia: 41 Lista mdułów bwiązkwych: 411 Lista mdułów kształcenia gólneg 4111 Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min pkt ECTS): Lp 1 PKH070 1W Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Pdstawy negcjacji 1 KIS_W 0, KIS_W 09, pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z O KO Ob Razem ,5 Lp 411 Mduł Języki bce (min pkt ECTS): 1 JZL BK 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym KO kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Język bcy B+ 1 KIS_U0 5 pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z O P KO Ob

6 JZL BK Drugi język bcy KIS_U T Z O P KO Ob 5 Razem ,0 Lp 411 Mduł Zajęcia sprtwe (min 1 pkt ECTS): 1 WFW BK Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 praktycznym rdzaj typ 7 Zajęcia sprtwe ,5 T Z O P KO Ob 4 Razem ,5 Lp 4114 Mduł Nauki zarządzaniu (min pkt ECTS): Tygdniwa 1 FBZ000 0 Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Planwanie finanswe przedsięwzięć inwestycyjnych pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 praktycznym rdzaj typ 7 KIS_W T Z O KO Ob 0, KIS_W 05 Razem BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym Razem dla mdułów kształcenia gólneg w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK ,0

7 Lp 41 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych 411 Mduł Matematyka (min pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) 1 ISS000 Statystyka 1 KIS_W 0 pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- BK 1 charakt uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z PD Ob ISS000 Statystyka 1 KIS_U ,5 T Z P PD Ob Razem Lp 1 FTS Mduł Fizyka (min pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Fizyka techniczna 1 KIS_W 0 1 pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z PD Ob Razem ,5 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 7

8 Lp 41 Mduł Chemia Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma BK 1 Symbl kierunk kształcenia Spsób gólnuczelniany 4 Kurs/grupa charakt praktycznym 5 rdzaj typ 7 Razem Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK 1 w ć l p s Lp 41 Lista mdułów kierunkwych 411 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe (min 14 pkt ECTS): 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa 1 ISS0075 Autmatyka w inżynierii śrdwiska 1 KIS_U0 pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z P K Ob 8

9 ISS000 Zarządzanie śrdwiskiem KIS_W 0, KIS_W 09,, GPA009 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym Planwanie przestrzenne 1 KIS_W 0, KIS_W 09, 4 ISS0004 Niezawdnść i bezpieczeństw systemów inżynierskich 1 KIS_W 0, KIS_W 0, KIS_W T Z K Ob ,5 T Z K Ob ,5 T Z K Ob 5 ISS0008 Technlgia i rganizacja rbót instalacyjnych 1 KIS_W ,5 T Z K Ob 0, KIS_W 08 ISS0008 Technlgia i rganizacja rbót instalacyjnych 1 KIS_U ,5 T Z P K Ob, KIS_U0, KIS_U0,, 7 ISS0010 Praw budwlane KIS_W T Z K Ob 0, 8 ISS005 Energia dnawialna 1 KIS_W ,5 T Z K Ob 9

10 07, KIS_W 09 Razem ,0 Razem (dla mdułów kierunkwych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK 1 w ć l p s ,0 4 Lista mdułów wybieralnych 41 Lista mdułów kierunkwych Lp 411 Mduł (min pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) BK 1 Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób gólnuczelniany 4 Kurs/grupa charakt prakty- rdzaj typ Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym

11 cznym 5 Razem Razem dla mdułów kierunkwych: W ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK Lp 4 Lista mdułów specjalnściwych 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 41 Mduł Przedmity specjalnściwe (cała specjalnść) (min 4 pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl kierunk kształ- 1 ISS0018 Prcesy jednstkwe w chrnie pwietrza 1 KIS_W 09, W0, W05 ISS0018 Prcesy jednstkwe w chrnie pwietrza KIS_U0 KIS_U0, KIS_U0, pkt ECTS Frma Spsób Kurs/grupa góln- cenia BK 1 charakt uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T E S Ob T Z P S Ob 11

12 U0, U05, U0,, ISS0015 Aparatura prceswa w chrnie pwietrza 1 KIS_W 09, W0, 4 ISS40015 Aparatura prceswa w chrnie pwietrza KIS_U0, U05, 5 ISS007 Źródła i rzprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmsferze ISS007 Źródła i rzprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmsferze 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 1 KIS_W 09, W0,, KIS_U0, U0,, 7 ISS0077 Odpylanie gazów 1 KIS_W 09, W0, ,5 T Z S Ob T Z P S Ob ,5 T Z S Ob T Z P S Ob ,5 T Z S Ob 1

13 W04, W05 8 ISS0077 Odpylanie gazów 1 KIS_U0, U0, U05, U0 9 ISS0077 Odpylanie gazów KIS_U0, U0, U05, U0 10 ISS005 Mnitring jakści pwietrza 1 KIS_W 09, W0, 11 ISS005 Mnitring jakści pwietrza 1 KIS_U0, U0 1 ISS0057 Oczyszczanie gazów 1 KIS_W 09, W0, W04 1 ISS0057 Oczyszczanie gazów 1 KIS_U0, U0 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym ,5 T Z P S Ob T Z P S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T E S Ob ,5 T Z P S Ob 1

14 U0, 14 ISS0057 Oczyszczanie gazów KIS_U0, U0 U0, 15 ISS0058 Nieknwencjnalne metdy czyszczania gazów 1 KIS_W 09, W04, 1 ISS0058 Nieknwencjnalne metdy czyszczania gazów 1 KIS_U0, U0 U05, 17 ISS0059 Najlepsze dstępne techniki chrny pwietrza 1 KIS_W 09, W04,, 18 ISS0059 Najlepsze dstępne techniki chrny pwietrza 1 KIS_U0, U0, 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym T Z P S Ob ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T E S Ob ,5 T Z P S Ob 14

15 , 19 ISS0078 Transprt i przemiany zanieczyszczeń w atmsferze 1 KIS_W 0, W0, 1 0 ISS0079 Metdy i techniki pmiaru emisji 1 KIS_W 05, KIS_W 0, KIS_W 09, W0, W05 1 ISS0079 Metdy i techniki pmiaru emisji KIS_U0, U0, U04, ISS0080 Metdy analizy danych śrdwiskwych 1 KIS_W 09, W0 ISS0080 Metdy analizy danych śrdwiskwych KIS_U0 KIS_U0, U07, 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym ,5 T Z S Ob ,5 T E S Ob T Z P S Ob ,5 T Z S Ob T Z P S Ob 15

16 4 ISS0081 Prgramwanie eksperymentu 1 W0 5 ISS0081 Prgramwanie eksperymentu 1 U0 ISS004 Labratrium czyszczania gazów KIS_U0, U0, U07, 7 ISS001 Seminarium dyplmwe KIS_U0, U0 U08, Lp 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym Razem 1 Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Mduł Praca dyplmwa (min 0 pkt ECTS): Tygdniwa 1 ISS007 Praca dyplmwa magisterska ,5 T Z S Ob ,5 T Z P S Ob T Z P S Ob T Z P S Ob KIS_U0, U0 U09, pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształ- cenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z P S Ob 1

17 Razem ,5 Razem dla mdułów specjalnściwych: w ć l p s 1 5 ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK ,5 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 17

18 4 Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt zasad zaliczania praktyki zał nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS BK 1 Tryb praktyki Czas trwania praktyki Cel praktyki 44 Mduł praca dyplmwa Typ pracy dyplmwej magisterska semestrów pracy dyplmwej punktów ECTS 1 0 ISS007 Charakter pracy dyplmwej Praca dyplmwa studiów II stpnia (magisterskich) pwinna być bliczeniwym, studialnym lub eksperymentalnym rzwiązaniem pstawineg prblemu naukweg lub techniczneg przy wykrzystaniu wiedzy zdbytej w trakcie trwania studiów II stpnia Praca pwinna zawierać: 1) kreślenie prblemu, ) rzwinięcie prblemu, ) zastswanie kreślnej metdy badawczej, 4) wykrzystanie dpwiednich narzędzi analitycznych, 5) sfrmułwanie wnisków na pdstawie przeprwadznej analizy, ) sadzenie prblemu badawczeg w szerk cytwanej literaturze przedmitu punktów ECTS BK 1 7,5 5 Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, klkwium ćwiczenia test, klkwium, cena rzwiązania prblemów, aktywnść labratrium test, wejściówka, sprawzdanie z labratrium 18

19 prjekt seminarium praca dyplmwa brna prjektu, cena prjektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja multimedialna, esej przygtwana praca magisterska punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup znacznych kdem BK 1 ) ECTS 7 punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów ECTS z przedmitów bwiązkwych 5 punktów ECTS z przedmitów wybieralnych punktów ECTS 5 8 punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach charakterze praktycznym, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem P) punktów ECTS z przedmitów 8 bwiązkwych punktów ECTS z przedmitów 4 wybieralnych punktów ECTS 50 9 Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując mduły kształcenia ferwane na zajęciach gólnuczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem O) 9 punktów ECTS 19

20 10 punktów ECTS, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min 0 % całkwitej liczby punktów ECTS) punkty ECTS 11 Zakres egzaminu dyplmweg Wentylacja przemysłwa Oczyszczanie gazów Źródła i rzprzestrzenianie zanieczyszczeń 1 Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach Każdy kurs z planu studiów pwinien być zaliczny w semestrze, w którym jest ferwany 1 Plan studiów (załącznik nr ) Zapiniwane przez wydziałwy rgan uchwałdawczy samrządu studenckieg: Data Imię, nazwisk i pdpis przedstawiciela studentów Data Pdpis dziekana 0

21 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał nr 1 d ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Klimatyzacja, Ogrzewnictw i Instalacje Sanitarne (KOiIS) JĘZYK STUDIÓW: plski Zawartść: 1 Prgram studiów zał nr Plan studiów zał nr Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d *nieptrzebne skreślić 1

22 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr d ZW /01 Zał nr d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Określne są w zarządzeniu - Warunki i tryb rekrutacji w Plitechnice Wrcławskiej Ukńczenie studiów inżynierskich teg sameg kierunku kształcenia lub kierunków pkrewnych (kreślnych przez Radę Wydziału), trwających c najmniej 7 semestrów, z przyprządkwaną liczbą punktów ECTS c najmniej 10 P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: magister inżynier kwalifikacje II stpnia Mżliwść kntynuacji studiów: III-g stpnia na kierunku Inżynieria Śrdwiska i kierunkach pkrewnych Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent pwinien psiadać zaawanswaną wiedzę z zakresu nauk matematyczn-przyrdniczych i technicznych raz specjalistyczną w wybranym fragmencie inżynierii śrdwiska Pwinien psiadać umiejętnści: rzwiązywania prblemów z zakresu inżynierii śrdwiska wewnętrzneg i zewnętrzneg, wyknywania i krdynwania prac badawczych raz radzenia sbie z pdstawwymi prblemami prawnymi i administracyjnymi jednstek gspdarczych Pwinien umieć przumiewać się w sprawach inżynierii śrdwiska zarówn ze specjalistami, jak i niespecjalistami a także rganizwać pracę grupwą i

23 kierwać pracą zespłów Abslwent pwinien być przygtwany d pracy w instytutach naukw-badawczych, przedsiębirstwach i biurach prjektwych zajmujących się: budwą i eksplatacją sieci i instalacji wypsażenia sanitarn-techniczneg budynków i aglmeracji, zapewniania właściweg mikrklimatu w biektach budwlanych różnym przeznaczeniu, chrną atmsfery, zapatrzeniem w wdę, czyszczaniem ścieków, gspdarką dpadami, rekultywacją terenów zdegradwanych raz w urzędach administracji samrządwej i państwwej Abslwent pwinien mieć wpjne nawyki ustawiczneg kształcenia i rzwju zawdweg raz być przygtwany d pdejmwania wyzwań badawczych i pdjęcia studiów trzecieg stpnia (dktranckich) Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Misja Wydziału Inżynierii Śrdwiska wpisuje się w misję i strategię rzwju Plitechniki Wrcławskiej kreślne w dkumencie pt: Plan Rzwju Plitechniki Wrcławskiej, a jej głównym celem jest twrzenie kmpetentnej przyszłści Naszej Uczelni pprzez siłę i ptencjał Wydziału, któreg działalnść i siągnięcia widczne są w skali Uczelni, Plski i świata W trsce stałe pdnszenie jakści kształcenia i jej dsknalenie Wydział Inżynierii Śrdwiska Plitechniki Wrcławskiej, w ramach swjej działalnści, knsekwentnie dąży d przekazywania studentm, dktrantm i abslwentm Wydziału takieg zakresu wiedzy, kmpetencji i umiejętnści, aby mgli ni realizwać swje plany zawdwe i naukwe Prgramy kształcenia harmnizują prprcje wiedzy bezpśredni przydatnej zawdw, wiedzy umżliwiającej późniejszą adaptację zawdwą raz wiedzy kształtującej racjnalny braz świata Prgramy

24 kształcenia są frmułwane na pdstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem ptrzeb rynku pracy, wzrców międzynardwych, zaleceń stwarzyszeń zawdwych, przykładów dbrych praktyk W prcesie nauczania przekazywanie wiedzy i infrmacji, jak pdstawa kształcenia studentów, w części zastępwana jest uczeniem samdzielneg pszukiwania infrmacji, ich analizy, ceny, przetwarzania i wykrzystywania d rzwiązywania prblemów W ten spsób Wydział wychwuje abslwentów zdlnych d funkcjnwania w spłeczeństwie partym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samkształceniem i samrzwjem nadążającym za rzwjem technik i technlgii Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria śrdwiska Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów kształcenia z ptrzebami rynku pracy Ptrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Śrdwiska zstały przedstawine w niniejszym Prgramie Studiów w pzycji Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia Abslwent kierunku Inżynieria Śrdwiska specjalnść KOiIS jest przygtwany d kmpleksweg rzwiązywania zagadnień związanych z prgramwaniem, prjektwaniem, wyknawstwem, eksplatacją i ceną energetyczną systemów i urządzeń służących d kształtwania i chrny mikrklimatu pmieszczeń raz zapatrzenia w ciepł miast i przemysłu Abslwent KOiIS jest przygtwany d przeprwadzania analiz techniczn-eknmicznych instalacji i systemów i ich ptymalizacji energetycznej, psiada wiedzę z zakresu budwnictwa energszczędneg i pasywneg, wykrzystania dnawialnych i nieknwencjnalnych źródeł energii, systemów autmatyki budynków raz układów autmatycznej regulacji Pdczas studiów pznaje nwczesne kmputerwe narzędzia wspmagania prjektwania, symulacji energetycznych i inne aplikacje inżynierskie Zna prcedury audytwania i certyfikacji energetycznej budynków W ramach przedmitów specjalistycznych studenci kształceni są w zakresie trzech specjalizacji: Klimatyzacji i Wentylacji (KiW), Ogrzewnictwa i Ciepłwnictwa (OiC) raz Instalacji Sanitarnych (IS), ze szczególnym uwzględnieniem nwczesnych rzwiązań energszczędnych raz wykrzystania dnawialnych i nieknwencjnalnych źródeł energii 4

25 4 Lista mdułów kształcenia: 41 Lista mdułów bwiązkwych: 411 Lista mdułów kształcenia gólneg 4111 Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min pkt ECTS): Lp 1 PKH070 1W Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Pdstawy negcjacji 1 KIS_W 0, KIS_W 09, pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z O KO Ob Razem ,5 Lp 411 Mduł Języki bce (min pkt ECTS): 1 JZL BK 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym KO kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Język bcy B+ 1 KIS_U0 5 pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z O P KO Ob

26 JZL BK Drugi język bcy KIS_U T Z O P KO Ob 5 Razem ,0 Lp 411 Mduł Zajęcia sprtwe (min 1 pkt ECTS): 1 WFW BK Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 praktycznym rdzaj typ 7 Zajęcia sprtwe ,5 T Z O P KO Ob 4 Razem ,5 Lp 4114 Mduł Nauki zarządzaniu (min pkt ECTS): Tygdniwa 1 FBZ000 0 Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Planwanie finanswe przedsięwzięć inwestycyjnych pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 praktycznym rdzaj typ 7 KIS_W T Z O KO Ob 0, KIS_W 05 Razem BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym Razem dla mdułów kształcenia gólneg w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK ,0

27 Lp 41 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych 411 Mduł Matematyka (min pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) 1 ISS000 Statystyka 1 KIS_W 0 pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- BK 1 charakt uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z PD Ob ISS000 Statystyka 1 KIS_U ,5 T Z P PD Ob Razem Lp 1 FTS Mduł Fizyka (min pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Fizyka techniczna 1 KIS_W 0 1 pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z PD Ob Razem ,5 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 7

28 Lp 41 Mduł Chemia Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma BK 1 Symbl kierunk kształcenia Spsób gólnuczelniany 4 Kurs/grupa charakt praktycznym 5 rdzaj typ 7 Razem Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK 1 w ć l p s Lp 41 Lista mdułów kierunkwych 411 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe (min 14 pkt ECTS): 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa 1 ISS0075 Autmatyka w inżynierii śrdwiska 1 KIS_U0 pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z P K Ob 8

29 ISS000 Zarządzanie śrdwiskiem KIS_W 0, KIS_W 09,, GPA009 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym Planwanie przestrzenne 1 KIS_W 0, KIS_W 09, 4 ISS0004 Niezawdnść i bezpieczeństw systemów inżynierskich 1 KIS_W 0, KIS_W 0, KIS_W T Z K Ob ,5 T Z K Ob ,5 T Z K Ob 5 ISS0008 Technlgia i rganizacja rbót instalacyjnych 1 KIS_W ,5 T Z K Ob 0, KIS_W 08 ISS0008 Technlgia i rganizacja rbót instalacyjnych 1 KIS_U ,5 T Z P K Ob, KIS_U0, KIS_U0,, 7 ISS0010 Praw budwlane KIS_W T Z K Ob 0, 8 ISS005 Energia dnawialna 1 KIS_W ,5 T Z K Ob 9

30 07, KIS_W 09 Razem ,0 Razem (dla mdułów kierunkwych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK 1 w ć l p s ,0 4 Lista mdułów wybieralnych 41 Lista mdułów kierunkwych Lp 411 Mduł (min pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma BK 1 Symbl kierunk kształcenia Spsób gólnuczelniany 4 Kurs/grupa charakt praktycznym 5 rdzaj typ 7 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 0

31 Razem Razem dla mdułów kierunkwych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK Lp 4 Lista mdułów specjalnściwych 41 Mduł Przedmity specjalnściwe (cała specjalnść) (min4 pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Symbl kierunk kształ- 1 ISS008 Instalacje sanitarne SKOS_ W0, ISS008 Instalacje sanitarne SKOS_ U0 SKOS_ U0 ISS008 Instalacje sanitarne SKOS_ U0, pkt ECTS Frma Spsób Kurs/grupa góln- cenia BK 1 charakt uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym T Z S Ob T Z P S Ob T Z P S Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 1

32 4 ISS0047 Wentylacja i klimatyzacja 1 SKOS_ W0, 1 5 ISS0047 Wentylacja i klimatyzacja 1 1 SKOS_ U04, SKOS_ U05, 1 ISS0047 Wentylacja i klimatyzacja 1 SKOS_ U04, SKOS_ U05 7 ISS008 Ogrzewnictw i ciepłwnictw 1 SKOS_ W04, 8 ISS008 Ogrzewnictw i ciepłwnictw 1 SKOS_ U0, SKOS_ U07, 9 ISS0049 Instalacje sanitarne i gazwe wybrane zagadnienia 1 SKOS_ W0 10 ISS0049 Instalacje sanitarne i gazwe wybrane zagadnienia SKOS_ U0, 11 ISS0049 Instalacje sanitarne i gazwe wybrane zagadnienia SKOS_ U09,, 1 ISS0050 Wentylacja i klimatyzacja SKOS_ W0 1 ISS0050 Wentylacja i klimatyzacja 1 SKOS_ U04, SKOS_ 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym T Z S Ob ,5 T Z P S Ob T Z P S Ob T E S Ob T Z P S Ob ,5 T E S Ob T Z P S Ob T Z P S Ob T E S Ob ,5 T Z P S Ob

33 U05 14 ISS0050 Wentylacja i klimatyzacja 1 SKOS_ U04, SKOS_ U05, SKOS_ U09 15 ISS0050 Wentylacja i klimatyzacja 1 SKOS_ U04, SKOS_ U05, SKOS_ U09, SKOS_ U10, 1 1 ISS0051 Ogrzewnictw i ciepłwnictw KIS_W 09, SKOS_ W04 17 ISS0051 Ogrzewnictw i ciepłwnictw 1 KIS_U0, SKOS_ U0, SKOS_ U07, SKOS_ U09 18 ISS0051 Ogrzewnictw i ciepłwnictw KIS_U0, SKOS_ U0, SKOS_ U07, SKOS_ U09,, 15 ISS004 Auditing i certyfikacja energetyczna 1 SKOS_ W05, 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym ,5 T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob T E S Ob ,5 T Z P S Ob T Z P S Ob ,5 T Z S Ob

34 1 ISS004 Auditing i certyfikacja energetyczna 1 SKOS_ ,5 T Z P S Ob U08, 17 ISS005 Wentylacja i klimatyzacja 1 SKOS_ ,5 T Z P S Ob U07 18 ISS0074 Ogrzewnictw, wentylacja, instalacje sanitarne 1 SKOS_ ,5 T Z S Ob wybrane zagadnienia W04 19 ISS001 Seminarium dyplmwe SKOS_ T Z P S Ob U10,, Razem Lp 4 Mduł Praca dyplmwa (min 0 pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) 1 ISS007 Praca dyplmwa magisterska 1 5 Razem 1 5 Symbl kierunk kształ- pkt ECTS Frma Spsób Kurs/grupa w ć l p s góln- charakt ZZU CNPS łączna cenia BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym 5 SKOS_ ,5 T Z P S Ob U10, SKOS_ U ,5 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 4

35 Razem dla mdułów specjalnściwych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK ,5 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 5

36 4 Mduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt zasad zaliczania praktyki zał nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS BK 1 Tryb praktyki Czas trwania praktyki Cel praktyki 44 Mduł praca dyplmwa Typ pracy dyplmwej magisterska semestrów pracy dyplmwej punktów ECTS 1 0 ISS007 Charakter pracy dyplmwej Praca dyplmwa studiów II stpnia (magisterskich) pwinna być bliczeniwym, studialnym lub eksperymentalnym rzwiązaniem pstawineg prblemu naukweg lub techniczneg przy wykrzystaniu wiedzy zdbytej w trakcie trwania studiów II stpnia Praca pwinna zawierać: 1) kreślenie prblemu, ) rzwinięcie prblemu, ) zastswanie kreślnej metdy badawczej, 4) wykrzystanie dpwiednich narzędzi analitycznych, 5) sfrmułwanie wnisków na pdstawie przeprwadznej analizy, ) sadzenie prblemu badawczeg w szerk cytwanej literaturze przedmitu punktów ECTS BK 1 7,5 5 Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ Spsby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wykład egzamin, klkwium ćwiczenia test, klkwium, cena rzwiązania prblemów, aktywnść labratrium test, wejściówka, sprawzdanie z labratrium

37 prjekt seminarium praca dyplmwa brna prjektu, cena prjektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, prezentacja multimedialna, esej przygtwana praca magisterska punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup znacznych kdem BK 1 ) ECTS 7 punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów ECTS z przedmitów 5 bwiązkwych punktów ECTS z przedmitów wybieralnych punktów ECTS 5 8 punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach charakterze praktycznym, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem P) punktów ECTS z przedmitów 8 bwiązkwych punktów ECTS z przedmitów 4 wybieralnych punktów ECTS 50 9 Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując mduły kształcenia ferwane na zajęciach gólnuczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem O) 9 punktów ECTS 7

38 10 punktów ECTS, którą student mże uzyskać, realizując mduły wybieralne (min 0 % całkwitej liczby punktów ECTS) punkty ECTS 11 Zakres egzaminu dyplmweg Wentylacja i klimatyzacja Instalacje sanitarne i gazwnictw Ogrzewnictw i ciepłwnictw 1 Wymagania dtyczące terminu kreślnych /grup lub wszystkich w pszczególnych mdułach Każdy kurs z planu studiów pwinien być zaliczny w semestrze, w którym jest ferwany 1 Plan studiów (załącznik nr ) Zapiniwane przez wydziałwy rgan uchwałdawczy samrządu studenckieg: Data Imię, nazwisk i pdpis przedstawiciela studentów Data Pdpis dziekana 8

39 PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał nr 1 d ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zapatrzenie w Wdę, Usuwanie Ścieków i Zagspdarwanie Odpadów (ZWUŚiZO) JĘZYK STUDIÓW: plski Zawartść: 1 Prgram studiów zał nr Plan studiów zał nr Uchwała Rady Wydziału z dnia Obwiązuje d *nieptrzebne skreślić 9

40 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr d ZW /01 Zał nr d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Określne są w zarządzeniu - Warunki i tryb rekrutacji w Plitechnice Wrcławskiej Ukńczenie studiów inżynierskich teg sameg kierunku kształcenia lub kierunków pkrewnych (kreślnych przez Radę Wydziału), trwających c najmniej 7 semestrów, z przyprządkwaną liczbą punktów ECTS c najmniej 10 Mżliwść kntynuacji studiów: III-g stpnia na kierunku Inżynieria Śrdwiska i kierunkach pkrewnych P ukńczeniu studiów abslwent uzyskuje tytuł zawdwy: magister inżynier kwalifikacje II stpnia Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent pwinien psiadać zaawanswaną wiedzę z zakresu nauk matematyczn-przyrdniczych i technicznych raz specjalistyczną w wybranym fragmencie inżynierii śrdwiska Pwinien psiadać umiejętnści: rzwiązywania prblemów z zakresu inżynierii śrdwiska wewnętrzneg i zewnętrzneg, wyknywania i krdynwania prac badawczych raz radzenia sbie z pdstawwymi prblemami prawnymi i administracyjnymi jednstek gspdarczych Pwinien umieć przumiewać się w sprawach inżynierii śrdwiska zarówn ze specjalistami, jak i niespecjalistami a także rganizwać pracę grupwą i kierwać pracą zespłów Abslwent pwinien być przygtwany d pracy w biurach 40

41 prjektwych, w instytutach naukw-badawczych, przedsiębirstwach zajmujących się: zapatrzeniem w wdę, usuwaniem ścieków, czyszczaniem ścieków, gspdarką dpadami, rekultywacją terenów zdegradwanych, chrną atmsfery raz w urzędach administracji samrządwej i państwwej Abslwent pwinien mieć wpjne nawyki ustawiczneg kształcenia i rzwju zawdweg raz być przygtwany d pdejmwania wyzwań badawczych i pdjęcia studiów trzecieg stpnia (dktranckich) Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rzwju: Misja Wydziału Inżynierii Śrdwiska wpisuje się w misję i strategię rzwju Plitechniki Wrcławskiej kreślne w dkumencie pt: Plan Rzwju Plitechniki Wrcławskiej, a jej głównym celem jest twrzenie kmpetentnej przyszłści Naszej Uczelni pprzez siłę i ptencjał Wydziału, któreg działalnść i siągnięcia widczne są w skali Uczelni, Plski i świata W trsce stałe pdnszenie jakści kształcenia i jej dsknalenie Wydział Inżynierii Śrdwiska Plitechniki Wrcławskiej, w ramach swjej działalnści, knsekwentnie dąży d przekazywania studentm, dktrantm i abslwentm Wydziału takieg zakresu wiedzy, kmpetencji i umiejętnści, aby mgli ni realizwać swje plany zawdwe i naukwe Prgramy kształcenia harmnizują prprcje wiedzy bezpśredni przydatnej zawdw, wiedzy umżliwiającej późniejszą adaptację zawdwą raz wiedzy kształtującej racjnalny braz świata Prgramy kształcenia są frmułwane na pdstawie efektów kształcenia, z uwzględnieniem ptrzeb rynku pracy, wzrców międzynardwych, zaleceń stwarzyszeń zawdwych, przykładów dbrych praktyk W prcesie nauczania 41

42 przekazywanie wiedzy i infrmacji, jak pdstawa kształcenia studentów, w części zastępwana jest uczeniem samdzielneg pszukiwania infrmacji, ich analizy, ceny, przetwarzania i wykrzystywania d rzwiązywania prblemów W ten spsób Wydział wychwuje abslwentów zdlnych d funkcjnwania w spłeczeństwie partym na wiedzy, charakteryzującym się permanentnym samkształceniem i samrzwjem nadążającym za rzwjem technik i technlgii Dziedziny nauki i dyscypliny naukwe, d których dnszą się efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina inżynieria śrdwiska Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów kształcenia z ptrzebami rynku pracy Ptrzeby rynku pracy w zakresie Inżynierii Śrdwiska zstały przedstawine w niniejszym Prgramie Studiów w pzycji Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia Abslwent kierunku Inżynieria Śrdwiska specjalnść ZWUŚiZO jest przygtwany d planwania i prjektwania, kierwania wyknawstwem i eksplatacją raz prwadzenia prac badawczych w zakresie: technlgii prcesów, urządzeń i instalacji d czyszczania wdy i ścieków, dnwy wdy, chrny wód raz unieszkdliwiania i zagspdarwania dpadów miejskich i przemysłwych, a także w zakresie systemów kntrli stanu czystści śrdwiska Abslwent jest przygtwany d rzwiązywania prblemów gspdarki wdnściekwej w zakładach przemysłwych i zamykania biegów wdnych z wykrzystaniem elementów dnwy wdy Abslwent psiada umiejętnści z zakresu prjektwania, wyknawstwa i eksplatacji sieci wdciągw-kanalizacyjnych Jest gruntwnie przygtwany d prgramwania rzwju, prjektwania, kmputerweg mdelwania, eksplatacji i kierwania budwą systemów zapatrzenia w wdę raz dprwadzania ścieków z aglmeracji miejsk-przemysłwych, wiejskich jednstek sadniczych raz zakładów przemysłwych Ptrafi rzwiązywać prblemy z zakresu gspdarki wdnej i ściekwej, zarówn w ujęciu kmplekswym z wykrzystaniem metd ptymalizacji, jak i w dniesieniu d pszczególnych biektów i elementów systemu wdciągweg i kanalizacyjneg: ujęć wód pdziemnych i pwierzchniwych, pmpwni, sieci wdciągwych i kanalizacyjnych, zbirników i innych Jest t mżliwe dzięki dużemu zasbwi wiedzy z zakresu technlgii wdy i ścieków, uzdatniania wdy raz czyszczania ścieków miejskich i przemysłwych, unieszkdliwiania dpadów, dwadniania terenów miejskich, hydrlgii i budwnictwa wdneg, chrny wód raz eknmiki i metd ptymalizacyjnych 4

43 4 Lista mdułów kształcenia: 41 Lista mdułów bwiązkwych: 411 Lista mdułów kształcenia gólneg 4111 Mduł Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min pkt ECTS): Lp 1 PKH070 1W Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Pdstawy negcjacji 1 KIS_W 0, KIS_W 09, pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z O KO Ob Razem ,5 Lp 411 Mduł Języki bce (min pkt ECTS): 1 JZL BK 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym KO kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Język bcy B+ 1 KIS_U0 5 pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z O P KO Ob

44 JZL BK Drugi język bcy KIS_U T Z O P KO Ob 5 Razem ,0 Lp 411 Mduł Zajęcia sprtwe (min 1 pkt ECTS): 1 WFW BK Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 praktycznym rdzaj typ 7 Zajęcia sprtwe ,5 T Z O P KO Ob 4 Razem ,5 Lp 4114 Mduł Nauki zarządzaniu (min pkt ECTS): Tygdniwa 1 FBZ000 0 Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Planwanie finanswe przedsięwzięć inwestycyjnych pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 praktycznym rdzaj typ 7 KIS_W T Z O KO Ob 0, KIS_W 05 Razem BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym Razem dla mdułów kształcenia gólneg w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK ,0 44

45 Lp 41 Lista mdułów z zakresu nauk pdstawwych 411 Mduł Matematyka (min pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) 1 ISS000 Statystyka 1 KIS_W 0 pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z PD Ob ISS000 Statystyka 1 KIS_U ,5 T Z P PD Ob Razem Lp 1 FTS Mduł Fizyka (min pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa Fizyka techniczna 1 KIS_W 0 1 pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 prakty- rdzaj typ 7 cznym ,5 T Z PD Ob Razem ,5 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 45

46 Lp 41 Mduł Chemia Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma BK 1 Symbl kierunk kształcenia Spsób gólnuczelniany 4 Kurs/grupa charakt praktycznym 5 rdzaj typ 7 Razem Razem dla mdułów z zakresu nauk pdstawwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK 1 w ć l p s Lp 41 Lista mdułów kierunkwych 411 Mduł Przedmity bwiązkwe kierunkwe (min 14 pkt ECTS): Tygdniwa pkt ECTS Frma Symbl kierunk kształcenia Spsób Kurs/grupa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) góln- charakt BK 1 uczel- niany 4 praktycznym rdzaj typ 7 1 ISS0075 Autmatyka w inżynierii śrdwiska 1 KIS_U ,5 T Z P K Ob ISS000 Zarządzanie śrdwiskiem KIS_W T Z K Ob 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 4

47 GPA009 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 0, KIS_W 09,, Planwanie przestrzenne 1 KIS_W 0, KIS_W 09, 4 ISS0004 Niezawdnść i bezpieczeństw systemów inżynierskich 1 KIS_W 0, KIS_W 0, KIS_W 09 5 ISS0008 Technlgia i rganizacja rbót instalacyjnych 1 KIS_W 0, KIS_W 08 ISS0008 Technlgia i rganizacja rbót instalacyjnych 1 KIS_U0, KIS_U0, KIS_U0,, 7 ISS0010 Praw budwlane KIS_W 0, 8 ISS005 Energia dnawialna 1 KIS_W 07, ,5 T Z K Ob ,5 T Z K Ob ,5 T Z K Ob ,5 T Z P K Ob T Z K Ob ,5 T Z K Ob 47

48 KIS_W 09 Razem ,0 Razem (dla mdułów kierunkwych): ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK 1 w ć l p s ,0 4 Lista mdułów wybieralnych 41 Lista mdułów kierunkwych Lp 41 Mduł (min pkt ECTS): Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) Tygdniwa pkt ECTS Frma BK 1 Symbl kierunk kształcenia Spsób gólnuczelniany 4 Kurs/grupa charakt praktycznym 5 rdzaj typ 7 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 48

49 Razem Razem dla mdułów kierunkwych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK 4 Lista mdułów specjalnściwych Lp 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 41 Mduł Przedmity specjalnściwe (cała specjalnść) (min4 pkt ECTS): Tygdniwa Nazwa (grupę znaczyć symblem GK) 1 ISS0084 Gspdarka dpadami przemysłwymi i niebezpiecznymi 1 ISS0084 Gspdarka dpadami przemysłwymi i niebezpiecznymi 1 Symbl kierunk kształ- pkt ECTS Frma Spsób Kurs/grupa w ć l p s góln- charakt ZZU CNPS łączna cenia BK 1 uczel- niany 4 praktycznym rdzaj typ 7 SZWS_ T E S Ob W0,, SZWS_ U0, ISS0085 Oczyszczanie wód KIS_W 09, SZWS_ T Z P S Ob E S Ob 49

50 W0 4 ISS0085 Oczyszczanie wód KIS_U0, SZWS_ U0, 1 5 ISS0085 Oczyszczanie wód KIS_U0, SZWS_ U0 1 ISS00 Wybrane zagadnienia z wdciągów SZWS_ W04, SZWS_ W05, 7 ISS00 Wybrane zagadnienia z wdciągów SZWS_ U04, 8 ISS008 Mdelwanie w wdciągach i kanalizacji SZWS_ U0, 9 ISS0087 Gspdarka dpadami przemysłwymi i niebezpiecznymi 10 ISS0087 Gspdarka dpadami przemysłwymi i niebezpiecznymi 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Tradycyjna T, zdalna Z Egzamin E, zaliczenie na cenę Z W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) 4 Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O 5 Kurs/ grupa Praktyczny P W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze praktycznym 1 SZWS_ U04,,KIS_ K0 1 SZWS_ U0, T Z P S Ob T Z P S Ob T E S Ob T Z P S Ob T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob ,5 T Z P S Ob 50

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 d ZW /01 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r.

R E K T O R. z dnia 30 kwietnia 2012 r. R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE /2012 z dnia 0 kwietnia 2012 r w sprawie dkumentwania prgramów studiów rzpczynających się d rku akademickieg 2012/201 Działając na pdstawie art 10 ust 2 ustawy Praw szklnictwie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r.

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od r. PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 d ZW /2012 WYDZIAŁ: INŻYNIERII ŚRODOWISKA KIERUNEK: TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:182 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Górnictw i Gelgia POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 9 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*,semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 7 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria internetwa (INT) JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia Zał. nr d ZW Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Gedezja i Kartgrafia POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis

Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr d ZW /01 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Osba ubiegająca się

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Teleinformatyka (T) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Teleinformatyka (T) Studia stacjonarne od 2016/2017 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść: Teleinfrmatyka (T) Studia stacjnarne d 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 18 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 6 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia niestacjonarne cykl kształcenia 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia niestacjonarne cykl kształcenia 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść: Systemy baz danych Studia niestacjnarne cykl kształcenia 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Zał. nr. d Prgramu kształcenia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Opis PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Zał nr d ZW /0 Zał nr d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 90

OPIS PROGRAMU STUDIÓW. 1.1 Liczba semestrów: Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 90 1. Opis gólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr d ZW 1/2019 Zał. nr 2 d Prgramu studiów 1.1 semestrów: 1.2 Całkwita punktów ECTS knieczna d ukńczenia studiów na danym pzimie: 90 1. : 945 1.5 Tytuł zawdwy nadawany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów

PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Opis PROGRAM STUDIÓW Inżynieria Systemów Zał nr d ZW /0 Zał nr d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie dpwiedniej ilsci punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 1 d ZW 1/2019 KIERUNEK STUDIÓW: Infrmatyka Stswana Przyprządkwany d dyscypliny: D1 Infrmatyka techniczna i telekmunikacja (dyscyplina widąca) D2*

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość:

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI: TIM

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 1. Opis Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie rekrutacji PROGRAM STUDIÓW knieczna d uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał nr PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY MECHATRONIKA POJAZDÓW I stpień, studia inżynierskie stacjnarna gólnakademicki KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 4 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK STUDIÓW: Inżynieria mikrsystemów mechatrnicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo