ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR TOMASZÓW MAZOWIECKI. Nr ewid. dz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR TOMASZÓW MAZOWIECKI. Nr ewid. dz."

Transkrypt

1 Tomaszów Maz ROJEKT TECHNICZNY NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ADRES INWESTYCJI: ul. MAYA 11/ TOMASZÓW MAZOWIECKI Nr ewid. dz.: 706; obręb 23 INWESTOR: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI ul. P.O.W. 10/ TOMASZÓW MAZOWIECKI WYKONAWCA: FIRMA PASJA Rafał Nagórka UL. DWORCOWA TOMASZÓW MAZOWIECKI PROJEKTANCI: Strona 1

2 3. Spis treści 1. STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI 3. PODSTAWA OPRACOWANIA 4. ZAKRES OPRACOWANIA 5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Informacje ogólne Istniejący stan zagospodarowania działki Projektowany stan zagospodarowania działki Ochrona konserwatorska Ochrona przed wpływami górniczymi Ochrona środowiska 5.7. Mapa do celów lokalizacyjnych INWENTARYZACJA - OPIS TECHNICZNY BUDYNKU Ogólna charakterystyka obiektu Parametry techniczne obiektu 6.3. Układ konstrukcyjny OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH PRAC Ogólna charakterystyka Parametry techniczne obiektu Warunki gruntowe Układ konstrukcyjny i schematy statyczne - obliczenia Ściana oporowa kątowa wys. 240cm Ściana oporowa kątowa wys. 185cm Ściana oporowa kątowa wys. 130cm Ekspertyza stanu technicznego przedmiotu opracowania INFORMACJA BIOZ Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. W tym środków zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW ZAŁĄCZNIKI Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB konstrukcje Decyzja o nadaniu uprawnień w specjalności konstrukcje Zaświadczenie o przynależności do ŁOIIB architektura Decyzja o nadaniu uprawnień w specjalności architektura Strona 2

3 13. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa do celów lokalizacyjnych Inwentaryzacja - Rzut podjazdu Rzut podjazdu Przekroje... 6 rys. 1/str. 41 rys. 2/str. 42 rys. 3/str. 43 Strona 3

4 3. Podstawa opracowania Podstawa prawna opracowania. Pracę wykonano na zlecenie Gminy Miasto w Tomaszowie Maz., zgodnie z umową nr z dnia r Podstawy techniczne opracowania. [1] Pomiary sytuacyjne przeprowadzone w terenie, oględziny i wizje lokalne. [2] Badania geologiczne - Rozpoznanie i ocena warunków gruntowo wodnych podłoża [3] Istniejąca archiwalna dokumentacja techniczna, Normy i literatura: [4] PN-83/B Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. [5] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. [6] PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. [7] Zarys geotechniki Zenon Wiłun WKiŁ, Warszawa 2000r. [8] Lekkie konstrukcje oporowe Andrzej Jarominiak WKiŁ, W-wa 2000r Analiza materiałów wyjściowych. Parametry geometryczne konstrukcji oraz analizę obliczeniową przeprowadzono w odniesieniu do założeń przyjętych w istniejącej dokumentacji archiwalnej [3] oraz pomiarów własnych [1], a następnie uzyskane wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi z obliczeń przeprowadzonych wg normy [4] dla warunków gruntowo wodnych określonych wg rozpoznania. Obliczenia wykonano w programie Konstruktor firmy Intersoft Chudzik sp. j., licencja komercyjna dla Firmy Pasja Rafał Nagórka. 4. Zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowlanym (konstrukcyjnym) zadania polegającego na przebudowie istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Maja 11/13. Lokalizacja oraz gabaryty przedmiotowego zadanie nie ulegną zmianie, dlatego prace sprowadzą się do odtworzenia uszkodzonych ścian oporowych, schodów i pochylni oraz przeprowadzenie analizy technicznej konstrukcji w celu ustalenia niezbędnego zakresu prac. 5. Projekt zagospodarowania działki część opisowa Informacje ogólne: Inwestycja: przebudowa przebudowie istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych Lokalizacja: ul. Maya 11/13; Tomaszów Maz.; dz.nr. ewid. 706; obręb 23; Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz.; ul. P.O.W. 10/16; Tomaszów Maz. Strona 4

5 5.2. Istniejący stan zagospodarowania działki. Stan zagospodarowania działki: działka ogrodzona, zabudowana budynkiem szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem z ulicy Tomaszowskiej. Działka zabudowana, częściowo utwardzona chodnikami i dojściami do budynków oraz dwoma podjazadami dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej. Na działce znajdują się boisko sportowe. Pozostały teren stanowi zieleń uporządkowana Projektowany stan zagospodarowania działki. Na działce projektuje się: przebudowie istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych, którego lokalizacja oraz wymiary nie ulegną zmianie. Zadanie przebudowy sprowadza się do odtworzenia uszkodzonych ścian oporowych, schodów i pochylni. W związku z powyższym nie przewiduję się zmiany w istniejącym sposobie zagospodarowania działki. Nawierzchnie utwardzone bez zmian. Miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadów istniejące na utwardzonym placu. Spływ wód opadowych bez zmian Ochrona konserwatorska. Działka na której projektuje się przebudowę dachu nie jest wpisana do rejestru zabytków Ochrona przed wpływami górniczymi. Działka na której projektuje się przebudowę dachu nie znajduję się w granicach oddziaływania eksploatacji górniczej Ochrona środowiska. Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniach na środowisko (Dz. U. nr 257, poz z 2004 r.), tzn. nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Strona 5

6 5.8. MAPA DO CELÓW LOKALIZACYJNYCH: Strona 6

7 6. INWENTARYZACJA - Opis techniczny obiektu. 6.1 Ogólna charakterystyka. Przedmiotowy podjazd został wybudowany na podstawie projektu z 1996 w ubiegłym stuleciu. W związku z faktem, że jest to obiekt istniejący została przeprowadzona inwentaryzacja i dokonano pomiarów z natury. Podjazd pod względem funkcjonalnym służy zapewnieniu dostępu do budynku szkoły osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózku. Przebieg ściany nie prostoliniowy, załamany geometrycznie na długości pod kątem ok. 45 o Parametry techniczne obiektu: - Rozstaw ścian oporowych podjazdu: 1,30 m - Rozstaw ścian oporowych przy schodach: 1,60 m - Długość podjazdu (od zew.): 32,51 m - Pochylenie podjazdu: 6 o - Stopnie: 11szt x 15,3cm x 30cm 6.4. Układ konstrukcyjny. Ściany oporowe żelbetowe grubości 20 cm i zmiennej wysokości. Strona 7

8 7. Opis techniczny projektowanych prac 7.1 Ogólna charakterystyka. Projektuje się wykonanie pochylni i schodów usytuowanych jak dotychczas i wymiarach, które nie ulegną zmianie. Zatem prace sprowadzą się do odtworzenia uszkodzonych ścian oporowych, schodów i pochylni. Przebieg ściany nie prostoliniowy, załamany geometrycznie na długości pod kątem ok. 45 o. Konstrukcja poszczególnych elementów jest zróżnicowana na długości i dostosowana pod względem konstrukcyjnym do profilu terenu i wysokości zagłębienia. Ściany oporowe wykonać wg części rysunkowej projektu. Posadzka podjazdu z kostki betonowej grubości 6 cm. Stopnie wykonane na płycie żelbetowej grubości 10 cm zbrojone siatką z prętów # 10 co 20 cm. Stal zbrojeniowa RB500 (f yk =500MPa). Beton o wytrzymałości na ściskanie C16/20 (B20). Przyjęto klasę ekspozycji XC3 oraz wymaganą minimalne otulenie zbrojenia c min =30mm. W celu zwiększenia odporności betonu na warunki atmosferyczne projektuje się go wykonać jako wodoszczelny W8. Ściany oporowe zostaną wykończone cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym, natomiast na stopniach zostanie wykończone terakotą ze stopnicami ryflowanymi i antypoślizgowymi. Pochwyty wykonać z rury fi 40mm na wysokości 75 i 90 cm od poziomu podłoża. Dodatkowo przed wykonaniem zasypki piasku średnioziarnistego należy wykonać izolację pionową na odtwarzanych ścianach oporowych. Balustrady wykonać z płaskownika 50x5mm w części konstrukcyjnej oraz wypełnieniem pionowymi elementami co 10 cm Parametry techniczne obiektu: - Rozstaw ścian oporowych podjazdu: 1,30 m - Rozstaw ścian oporowych przy schodach: 1,60 m - Długość podjazdu (od zew.): 32,51 m - Grubość ścian oporowych: 20 cm - Pochylenie podjazdu: 6 o - Stopnie: 11szt x 15,3cm x 30cm 7.3. Warunki gruntowe. Ocenę warunków gruntowych przeprowadzono na podstawie normy PN 81 / B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Budowę podłoża gruntowego ustalono na podstawie oględzin geotechnicznych wykonanych dla projektowanego obiektu. Stwierdzono, że obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony będzie na piaskach średnich, określanych jako warunki gruntowe proste, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r (Dz.U. nr:126, poz. 839). Obliczenia nośności i przydatności do posadowienia ław fundamentowych wykonano zgodnie z PN-81/B/03/020 metodą C jak dla typowych gruntów zawierających piaski gliniaste, które to znajdują się na terenie inwestycji i posiadają nośność powyżej 150 kpa. Strona 8

9 7.4. Układ konstrukcyjny i schematy statyczne Ściana oporowa kątowa wys. 240 cm - przekrój A-A Geometria Wysokość ściany H [m] 2.40 Szerokość ściany B [m] 1.55 Długość ściany L [m] Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.20 Minimalna głębokość posadowienia D min [m] 0.50 Odsadzka lewa B 1 [m] 0.20 Odsadzka prawa B 3 [m] 1.15 Minimalna grubość odsadzki lewej A 2 [m] 0.33 Minimalna grubość odsadzki prawej A 3 [m] 0.33 Maksymalna grubość podstawy A 4 [m] 0.33 Kąt delta [ ] 0.00 Materiały Klasa betonu B20 Klasa stali RB500 Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 [mm] 12.0 Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3 Warunki gruntowe Strona 9

10 Warstwa Nazwa gruntu Miąższoś ć 1 Piasek gruby, piasek średni (n) u (n) C u (n) M (n) M 0 (n) [m] [t/m 3 ] [ ] [kpa] [kpa] [kpa] Metoda określania parametrów geotechnicznych B Parametry zasypki Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek średni ρ (n) [t/m 3 ] 1.80 (n) φ u (n) C u [ ] [kpa] 0.00 Obciążenia: Przyjęto obciążenie zgodnie z PN-82/B dla ustrojów konstrukcyjnych podlegających parciu ziemi, które ustalono na poziomie 3kN/m 2. Nie przewiduję się obciążenia pojazdami mechanicznymi. Nr Rodzaj Wartość X pocz [m] X kon [m] γ min min γ max max 1 Naziom góra [kn/m2] Parcie zasypki Wypadkowe parcie zasypki na ścianę oporową wynosi kn/m Wypadkowy odpór zasypki wynosi 0.88 kn/m Strona 10

11 Sprawdzenie stanu granicznego nośności gruntu Nośność gruntu bezpośrednio pod płytą fundamentową. Nośność jest OK. G = kn m*q nf = 0.9 * = kn. Naprężenia pod płytą fundamentową Naprężenia w narożach płyty fundamentowej. Wartość q 1 = 0.07 kn/m 2 Wartość q 2 = kn/m 2 Wymiarowanie zbrojenia Element Moment [knm] Zbrojenie wyliczone [cm 2 ] Zbrojenie przyjęte [cm 2 ] Ściana #12=5.65 Podstawa z lewej #12=5.65 Podstawa z prawej #12=5.65 Stateczność fundamentu Stateczność na obrót Stateczność OK. M or = knm/m m o *M ur = 0.90 * = knm/m Strona 11

12 Stateczność na przesuw Przesuw na styku fundamentu i gruntu Obliczenie stateczności z uwzględnieniem współczynnika tarcia gruntu pod podstawą fundamentu. Stateczność OK. Q tr = kn/m m*q tf1 = 0.95 * = kn/m Obliczenie stateczności z uwzględnieniem kąta tarcia wewnętrznego gruntu pod podstawą fundamentu. Stateczność OK. Q tr = kn/m m*q tf2 = 0.95 * = kn/m Osiadanie fundamentu Osiadania pierwotne = cm Osiadania wtórne = cm Osiadania całkowite = cm Przechyłka = rad Stosunek różnicy osiadań ściany jest dopuszczalny i wynosi Warunek naprężeniowy 0.3 * σ zρ = 0.3 * 73.83kN/m 2 = kn/m 2 σ zd = kn/m 2 Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 3.49 m Rozkład naprężeń pod ścianką Strona 12

13 Tabela z wartościami: Nr H [m] σ ZR [kn/m2] σ ZS [kn/m2] σ ZD [kn/m2] Suma = σ ZS +σ ZD [ [kn/m2] Legenda: H [m] σ ZR [kn/m2] σ ZS [kn/m2] σ ZD [kn/m2] - głębokość liczona od poziomu terenu - naprężenia pierwotne - naprężenia wtórne - naprężenia dodatkowe od obciążenia własnego Przemieszczenia korony ściany Przemieszczenie względne wywołane nierównomiernym osiadaniem f 1 /H = Przemieszczenie względne wywołane odkształceniem elementu żelbetowego f 2 /H = Sumaryczne ugięcie korony ściany f = f 1 +f 2 = 0.21 cm cm =0.65 cm 0.015*H = 3.60 cm Strona 13

14 Najniekorzystniejszy łuk Charakterystyka łuku: x śr = 0.58 m; y śr = 1.50 m; R = 4.28 m; Współczynniki bezpieczeństwa (pewności) : Fmaxma x Fmaxmin Fminmax Fminmin Objętość gruntu leżącego wewnątrz danego łuku poślizgu dla 1 mb. zbocza V = 8.28 m 3. Strona 14

15 Geometria Ściana oporowa kątowa wys. 185 cm - przekrój B-B Wysokość ściany H [m] 1.85 Szerokość ściany B [m] 1.20 Długość ściany L [m] Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.20 Minimalna głębokość posadowienia D min [m] 0.50 Odsadzka lewa B 1 [m] 0.20 Odsadzka prawa B 3 [m] 0.80 Minimalna grubość odsadzki lewej A 2 [m] 0.33 Minimalna grubość odsadzki prawej A 3 [m] 0.33 Maksymalna grubość podstawy A 4 [m] 0.33 Kąt delta [ ] 0.00 Materiały Klasa betonu B20 Klasa stali RB500 Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany 1 [mm] 10.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy 2 [mm] 10.0 Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3 Warunki gruntowe Strona 15

16 Warstwa Nazwa gruntu Miąższoś ć 1 Piasek gruby, piasek średni (n) u (n) C u (n) M (n) M 0 (n) [m] [t/m 3 ] [ ] [kpa] [kpa] [kpa] Metoda określania parametrów geotechnicznych B Parametry zasypki Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek średni ρ (n) [t/m 3 ] 1.80 (n) φ u (n) C u [ ] [kpa] 0.00 Obciążenia Przyjęto obciążenie zgodnie z PN-82/B dla ustrojów konstrukcyjnych podlegających parciu ziemi, które ustalono na poziomie 3kN/m 2. Nie przewiduję się obciążenia pojazdami mechanicznymi. Nr Rodzaj Wartość X pocz [m] X kon [m] min max 1 Naziom góra [kn/m2] Parcie zasypki Wypadkowe parcie zasypki na ścianę oporową wynosi kn/m Strona 16

17 Wypadkowy odpór zasypki wynosi 0.88 kn/m Sprawdzenie stanu granicznego nośności gruntu Nośność gruntu bezpośrednio pod płytą fundamentową. Nośność jest OK. G = kn m*q nf = 0.9 * = kn. Naprężenia pod płytą fundamentową Naprężenia w narożach płyty fundamentowej. Wartość q 1 = 0.20 kn/m 2 Wartość q 2 = kn/m 2 Wymiarowanie zbrojenia Element Moment [knm] Zbrojenie wyliczone [cm 2 ] Zbrojenie przyjęte [cm 2 ] Ściana #10=3,92 Podstawa z lewej #10=3,92 Podstawa z prawej #10=3,92 Strona 17

18 Stateczność fundamentu Stateczność na obrót Stateczność OK. M or = knm/m m o *M ur = 0.90 * = knm/m Stateczność na przesuw Przesuw na styku fundamentu i gruntu Obliczenie stateczności z uwzględnieniem współczynnika tarcia gruntu pod podstawą fundamentu. Stateczność OK. Q tr = kn/m m*q tf1 = 0.95 * = kn/m Obliczenie stateczności z uwzględnieniem kąta tarcia wewnętrznego gruntu pod podstawą fundamentu. Stateczność OK. Q tr = kn/m m*q tf2 = 0.95 * = kn/m Osiadanie fundamentu Osiadania pierwotne = cm Osiadania wtórne = cm Osiadania całkowite = cm Przechyłka = rad Stosunek różnicy osiadań ściany jest dopuszczalny i wynosi Warunek naprężeniowy 0.3 * σ zρ = 0.3 * 59.15kN/m 2 = kn/m 2 σ zρ = kn/m 2 Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 2.70 m Rozkład naprężeń pod ścianką Strona 18

19 Tabela z wartościami: Nr H [m] σ ZR [kn/m2] σ ZS [kn/m2] σ ZD [kn/m2] Suma = σ ZS +σ ZD [kn/m2] Legenda: H [m] σ ZR [kn/m2] σ ZS [kn/m2] σ ZD [kn/m2] - głębokość liczona od poziomu terenu - naprężenia pierwotne - naprężenia wtórne - naprężenia dodatkowe od obciążenia własnego Przemieszczenia korony ściany Przemieszczenie względne wywołane nierównomiernym osiadaniem f 1 /H = Najniekorzystniejszy łuk Strona 19

20 Charakterystyka łuku: x śr = 0.56 m; y śr = 1.95 m; R = 4.04 m; Współczynniki bezpieczeństwa (pewności) : Fmaxma x Fmaxmin Fminmax Fminmin Objętość gruntu leżącego wewnątrz danego łuku poślizgu dla 1 mb. zbocza V = 5.53 m 3. Geometria Ściana oporowa kątowa wys. 130 cm - przekrój C-C Wysokość ściany H [m] 1.30 Szerokość ściany B [m] 0.85 Długość ściany L [m] Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.20 Minimalna głębokość posadowienia D min [m] 0.50 Odsadzka lewa B 1 [m] 0.20 Odsadzka prawa B 3 [m] 0.45 Minimalna grubość odsadzki lewej A 2 [m] 0.33 Minimalna grubość odsadzki prawej A 3 [m] 0.33 Maksymalna grubość podstawy A 4 [m] 0.33 Kąt delta [ ] 0.00 Materiały Klasa betonu B20 Klasa stali RB500 Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 10.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 [mm] 10.0 Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3 Strona 20

21 Warunki gruntowe Warstwa Nazwa gruntu Miąższoś ć 1 Piasek gruby, piasek średni (n) u (n) C u (n) M (n) M 0 (n) [m] [t/m 3 ] [ ] [kpa] [kpa] [kpa] Metoda określania parametrów geotechnicznych B Parametry zasypki Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek średni ρ (n) [t/m 3 ] 1.80 (n) φ u (n) C u [ ] [kpa] 0.00 Obciążenia Przyjęto obciążenie zgodnie z PN-82/B dla ustrojów konstrukcyjnych podlegających parciu ziemi, które ustalono na poziomie 3kN/m 2. Nie przewiduję się obciążenia pojazdami mechanicznymi. Nr Rodzaj Wartość X pocz [m] X kon [m] min max Strona 21

22 1 Naziom góra [kn/m2] Parcie zasypki Wypadkowe parcie zasypki na ścianę oporową wynosi 9.03 kn/m Wypadkowy odpór zasypki wynosi 0.88 kn/m Sprawdzenie stanu granicznego nośności gruntu Nośność gruntu bezpośrednio pod płytą fundamentową. Nośność jest OK. G = kn m*q nf = 0.9 * = kn. Naprężenia pod płytą fundamentową Naprężenia w narożach płyty fundamentowej. Wartość q 1 = 0.70 kn/m 2 Wartość q 2 = kn/m 2 Strona 22

23 Wymiarowanie zbrojenia Element Moment [knm] Zbrojenie wyliczone [cm 2 ] Zbrojenie przyjęte [cm 2 ] Ściana #10=3,14 Podstawa z lewej #10=3,14 Podstawa z prawej #10=3,14 Stateczność fundamentu Stateczność na obrót Stateczność OK. M or = 4.22 knm/m m o *M ur = 0.90 * 9.12 = 8.21 knm/m Stateczność na przesuw Przesuw na styku fundamentu i gruntu Obliczenie stateczności z uwzględnieniem współczynnika tarcia gruntu pod podstawą fundamentu. Stateczność OK. Q tr = 8.41 kn/m m*q tf1 = 0.95 * 9.85 = 9.36 kn/m Obliczenie stateczności z uwzględnieniem kąta tarcia wewnętrznego gruntu pod podstawą fundamentu. Stateczność OK. Q tr = 8.41 kn/m m*q tf2 = 0.95 * = kn/m Osiadanie fundamentu Osiadania pierwotne = cm Osiadania wtórne = cm Osiadania całkowite = cm Przechyłka = rad Stosunek różnicy osiadań ściany jest dopuszczalny i wynosi Warunek naprężeniowy 0.3 * σ zρ = 0.3 * 36.55kN/m 2 = kn/m 2 σ zρ = 9.65 kn/m 2 Głębokość, na której zachodzi warunek wytrzymałościowy = 1.49 m Strona 23

24 Rozkład naprężeń pod ścianką Tabela z wartościami: Nr H [m] σ ZR [kn/m2] σ ZS [kn/m2] σ ZD [kn/m2] Suma = σ ZS +σ ZD [kn/m2] Legenda: H [m] σ ZR [kn/m2] σ ZS [kn/m2] σ ZD [kn/m2] - głębokość liczona od poziomu terenu - naprężenia pierwotne - naprężenia wtórne - naprężenia dodatkowe od obciążenia własnego Strona 24

25 Przemieszczenia korony ściany Przemieszczenie względne wywołane nierównomiernym osiadaniem f 1 /H = Przemieszczenie względne wywołane odkształceniem elementu żelbetowego f 2 /H = Sumaryczne ugięcie korony ściany f = f 1 +f 2 = 0.06 cm cm =0.07 cm 0.015*H = 1.95 cm Najniekorzystniejszy łuk Charakterystyka łuku: x śr = 0.16 m; y śr = 1.00 m; R = 2.39 m; Współczynniki bezpieczeństwa (pewności) : Fmaxma x Fmaxmin Fminmax Fminmin Objętość gruntu leżącego wewnątrz danego łuku poślizgu dla 1 mb. zbocza V = 2.55 m 3. Strona 25

26 8. Ekspertyza stanu technicznego istniejącego zjazdu. W konstrukcji ściany w trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych stwierdzono występowanie następujących uszkodzeń, które można zakwalifikować do dwóch głównych grup: 8.1. Uszkodzenia globalne- wynikające z charakteru pracy konstrukcji. Zaobserwowano wyraźne przemieszczenie ściany oporowej od pionu sięgające 8 cm w najgłębszym miejscu dla przekroju A-A. Ugięcie korony ściany powinno być: f = f 1 +f 2 = 0.21 cm cm =0.65 cm Maksymalne dopuszczalne przemieszczenie: 0.015*H = 3.60 cm Zmierzone przemieszczenie ściany f = 8 cm 0.015*H = 3.60 cm Warunek nie spełniony Wniosek: Stan graniczny nośności i użytkowalności został przekroczony, co zagraża bezpieczeństwu konstrukcji oraz stwarza zagrożenie dla użytkowników. W związku z powyższym niezbędne jest odtworzenia uszkodzonych ścian oporowych Uszkodzenia lokalne - powstałe w okresie eksploatacji. Na całej długości ściany stwierdzono lokalne uszkodzenia powierzchniowe. Dokumentację fotograficzną zaistniałych uszkodzeń zamieszczono w załączniku nr 1 do opracowania. Uszkodzenia te w szczególności polegają na odspojeniu i odpadnięciu tynku, częściowych ubytkach betonu konstrukcji ściany oraz licznych spękaniach poprzecznych i podłużnych na całej długości ścian. 8.3 Przyczyny powstałych uszkodzeń. Podstawowym czynnikiem powodującym powstanie tych uszkodzeń jest brak przekładek w dylatacjach oraz wykonanie okładziny tynku bez jej zdylatowania. Wywołane naprężenia w betonie spowodowały liczne pęknięcia przez które w wyniku braku izolacji poziomych doszło do zawilgocenia konstrukcji oraz spowodowało korozję zbrojenia i bezpośrednio przyczyniło się do jego uszkodzenia Metodologia obliczeń. Obliczenia przeprowadzono w programie obliczeniowym Ściana oporowa moduł programu Konstruktor ver licencja dla Firma Pasja. Sprawdzenie nośności gruntu Sprawdzenie nośność gruntów dokonano zgodnie z PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli Załącznik 1 do normy, dla wartości obliczeniowych sił i parametrów gruntowych. Sprawdzane są warunki dla jednego kierunku Nr max m x Q fnb ; w poziomie posadowienia oraz na podstawie przyjętego fundamentu zastępczego na stropie każdej kolejnej warstwy. Sprawdzenie stateczności. Sprawdzenie stateczność konstrukcji na obrót przeprowadzono w poziomie posadowienia oraz na przesuw w poziomie posadowienia i na stropie każdej niżej zalegającej warstwy. Przy obliczaniu stateczności na przesuw uwzględniana jest siła tarcia fundamentu o grunt, a współczynnik tarcia uzależniony jest od rodzaju gruntu, jego stanu (jeżeli stopień plastyczności IL > 0.25 grunt plastyczny lub miękkoplastyczny to współczynnik tarcia µ=0), oraz tego czy płyta podstawy jest gładka, czy chropowata. Strona 26

27 Sprawdzenie osiadań. Obliczenia prowadzone są według metody naprężeń, zgodnie z polską normą PN- 81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wyznaczono średnie osiadania pod fundamentem oaz tangens kąta obrotu ściany oporowej. Grunt zalegający pod stopą fundamentową jest dzielony na warstwy, których grubość nie przekracza 0,5 x B oraz uwzględnia się naturalny rozkład warstw geotechnicznych. Naprężenia pionowe w dowolnym punkcie pod fundamentem obliczanie są wg normowego wzoru Boussinesqua, przy uwzględnieniu rozkładu naprężeń pod całą płytą podstawy. Dla uzyskania poprawnych wyników wymaga się aby był spełniony warunek R0 2b. Z tego powodu grubość pierwszej warstwy nie powinna być mniejsza niż 0,4 m. Następnie wyznaczane są osiadania pierwotne i wtórne zgodnie z wzorami (20) i (21) wyżej wspomnianej normy. Osiadania wtórne są uwzględniane tylko w przypadku gdy czas wznoszenia budowli (od wykonania wykopów fundamentowych do zakończenia stanu surowego, z montażem urządzeń stanowiących obciążenia) jest dłuższy niż 1 rok nie zachodzi. Osiadanie w poszczególnej warstwie jest sumą osiadania wtórnego i pierwotnego. Sumowanie osiadań poszczególnych warstw w celu wyznaczenia całkowitego osiadania fundamentu przeprowadzane jest do wymaganej głębokości. Sprawdzenie stateczności ogólnej. W celu wyznaczania stateczności zbocza zbudowanego z gruntów spoistych przyjęto metody polegające na analizie warunków równowagi bryły osuwającej się wzdłuż powierzchni poślizgu. W metodach obliczeniowych przyjęto, że potencjalne powierzchnie poślizgu są walcowe. Stateczność zbocza uważa się za zapewnioną, jeżeli spełniony jest następujący warunek: Fmin F dop Wszystkie prowadzone obliczenia przeprowadzone są przy następujących założeniach: Dla płaskiego stanu naprężeń i odkształceń. Przy obowiązywaniu hipotezy wytrzymałościowej Coulomba - Mohra: Parametry mechaniczne gruntu c oraz φ są stałe w czasie. Wzdłuż całej powierzchni poślizgu są stałe przemieszczenia. Strona 27

28 9. Informacja BIOZ Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Przedmiotem projektu jest przebudowa ściany polegająca na odtworzeniu uszkodzonych elementów obiektu. Zakres robót: - roboty rozbiórkowe - roboty zbrojarskie - betonowanie - prace ślusarskie - prace wykończeniowe 9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Przedmiotowa działka jest działką zabudowaną budynkiem szkolnym wraz z niezbędną infrastrukturą Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na działce nie znajduje się elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Głównym zagrożeniem dla planowanej inwestycji podczas jej realizacji będzie niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem prac w wykopie skala zagrożenia duża. Pozostały zakres robót budowlanych jest niewielki i nie stwarza zagrożeń i można określić, że skala zagrożeń jest niewielka. Jednocześnie należy zauważyć, że roboty budowlane przy planowanej inwestycji należą do wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia r Prawo budowlane (Dz.U ), w związku z powyższym, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej informacji Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić szkolenia BHP stanowiskowe na każde stanowisko oddzielnie oraz wstępne. Szkolenia może przeprowadzić osoba posiadająca stosowne uprawnienia do przeprowadzania takich szkoleń np.: specjalista BHP lub kierownik budowy. Podstawowe zasady przeprowadzania i ramowy program instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Strona 28

29 1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku: 1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; 2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1; 3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką. 2. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. 3. W przypadku wprowadzenia na stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń - pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian. 4. Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. 5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. 6. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 7. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego wg odpowiedniego wzoru, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. 1. Cel szkolenia. Ramowy program instruktażu stanowiskowego: Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika: a) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, Strona 29

30 b) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, c) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. 2. Uczestnicy szkolenia. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. 3. Sposób organizacji szkolenia. Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu - na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy: a) rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem, b) pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika, c) próbne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy, d) samodzielną pracę instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora, e) sprawdzenie i ocenę przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika. Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy. 4. Ramowy program szkolenia. Strona 30

31 Lp. Temat szkolenia Liczba godzin *) Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne), - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty), - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy, b) omówienie zagrożeń występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania Pokazanie przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora 2 0,5 0,5 4 Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora 4 5 Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez 1 Strona 31

32 pracownika Razem: minimum 8 *) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. nr180 z dnia 18 sierpnia 2004r., poz.1860/ Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. W tym środków zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Roboty budowlano montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika budowy przed rozpoczęciem robót. Przy realizacji przedmiotowego obiektu nie występują strefy szczególnego zagrożenia. Roboty budowlane pod nadzorem osoby uprawnionej kierownika budowy, przestrzegając przepisów Rozp. Min. Infr. z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401) a w szczególności: 1) nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy je bezzwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania; 3) wznowienie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione; 4) przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej na wys. 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości; 5) pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia; Strona 32

33 6) teren budowy lub robót powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, które powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mieć wysokość co najmniej 1,5m; 7) strefę niebezpieczną, w której mogą wystąpić źródła zagrożenia np.: możliwość upadku z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, 8) rusztowania powinny: - posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla pracowników oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; - posiadać konstrukcję niezbędną do przenoszenia działających obciążeń; - umożliwiać pracę w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 9) pracownicy zatrudnieni do montażu i rozbiórki rusztowań powinni mieć przeszkolenie do wykonywania danego rodzaju rusztowań; 10) przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań; 11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: - o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność; - w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi; - podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10m/sek; 12) wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych; 13) podłoże (grunt, konstrukcja), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku; 14) rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne; 15) przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji usztywniających. O kolejności rozbiórki poszczególnych elementów decyduje kierownik robót; 16) materiał z rozbiórki powinien być usunięty na wyznaczone składowisko; 17) przy wykonywaniu pokrycia dachów w pobliżu krawędzi dachu należy pracownika zabezpieczyć za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych elementów konstrukcyjnych obiektu; 18) materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem; Strona 33

34 19) wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe, i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik w porozumieniu z właściwą jednostką zarządzającą daną siecią. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych a także pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie; 20) w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu; 21) jeżeli teren na którym są wykonywane roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór; 22) wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych i gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości od 1 do 2m można wykonać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. Zabronione jest używanie elementów zabezpieczenia wykopów niezgodny z przeznaczeniem; 23) w czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy: - w pasie terenu przylegające do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; - likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; - sprawdzić stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy; 24) jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wyjście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 25) każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp; Strona 34

35 26) składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: - w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeśli ściany wykopu są obudowane oraz obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; - w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeśli ściany wykopu nie są obudowane; 27) ruch środków transportowych powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu; 28) w czasie zasypywania obudowy wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać w miarę zasypywania wykopu. Jednoetapowo można usunąć zabezpieczenie z wykopów wykonanych: - w gruntach spoistych na głębokości nie większej niż 0,5m; - w pozostałych gruntach na głębokości nie większej niż 0,3m; 29) przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z przepisami BHP. Strona 35

36 10. Oświadczenia Projektantów Projektowana przebudowa istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Maja 11/13, nr ewid.: 706; obręb 23, którego inwestorem jest Gmina Miasto Tomaszów Maz.; ul. P.O.W. 10/16; Tomaszów Maz., sporządzona została w zakresie architektury zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej... Projektowana przebudowa istniejącego podjazdu dla niepełnosprawnych zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Maja 11/13, nr ewid.: 706; obręb 23, którego inwestorem jest Gmina Miasto Tomaszów Maz.; ul. P.O.W. 10/16; Tomaszów Maz., sporządzona została w zakresie konstrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej... Strona 36

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r.

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r. Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia 02.01.2009 r. W sprawie: organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP zatrudnianych pracowników. W celu zapoznania zatrudnianych

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa PLAN BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty ziemne wykopy pod projektowaną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo Kunowo- Skalin rondo Golczewo . INFORMACJA BIOZ

Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku Zieleniewo Kunowo- Skalin rondo Golczewo . INFORMACJA BIOZ . INFORMACJA BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty rozbiórkowe konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Projekt: Murek oporowy Stołczyn Element: MOP1 Autor : BAYER PROJEKT. Strona MOP1. Geometria

Projekt: Murek oporowy Stołczyn Element: MOP1 Autor : BAYER PROJEKT. Strona MOP1. Geometria Strona 1 MOP1 Geometria Wysoko ciany H Szeroko ciany B Długo ciany L Grubo górna ciany B5 Grubo dolna ciany B2 2.50 2.00 1.00 0.30 0.30 Minimalna głboko posadowienia Dmin 1.20 Odsadzka lewa B1 1.50 Odsadzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MURU OPOROWEGO OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT MURU OPOROWEGO OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Informacja BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY Informacja BIOZ 39 PRACOWNIA PROJEKTOWA SYSTEMÓW WODNO KANALIZACYJNYCH dr inż. Tadeusz Gruszecki 75-256 Koszalin ul. Stoczniowców 10 NIP 669-100-69-12 REGON 003802148 tel./ fax 0-94 343 22 43 e-mail: tadgru_xl@wp.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Gmina Suwałki, Urząd Gminy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Suwałki

Gmina Suwałki, Urząd Gminy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Suwałki INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OBIEKT : ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA WODA zlokalizowana na działkach nr: GMINA SUWAŁKI Biała Woda: 240/15,

Bardziej szczegółowo

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy.

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy. STANDARDY BHP Temat: Wykopy wymagania ogólne 1 Podstawowe definicje Wykopy wykopy są budowlami ziemnymi należącymi do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji, określanych jako obiekty budowlane.

Bardziej szczegółowo

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy.

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy. STANDARDY BHP Temat: Wykopy wąskoprzestrzenne i szerokoprzestrzenne 1 Podstawowe definicje Wykopy wykopy są budowlami ziemnymi należącymi do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji, określanych

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót.

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót. 1.1. Zakres robót Zakres robót do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego podano w punkcie 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 niniejszego opisu technicznego. 1.2. Kolejność realizacji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin)

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: -

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia

Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia I N F O R M A C J A dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia Nazwa Obiektu: Adres Obiektu: ODWODNIENIE ULICY POLNEJ W MIEJSCO- WOŚCI RATOWICE 55-003 RATOWICE, GMINA CZERNICA, PO- WIAT WROCŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W m. MARIANOWO GMINA DOMINOWO POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Działki nr ewid. Marianowo 231 CPV 45233124-4 Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie Egz. nr 1 Strona tytułowa PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 104286L - ul. Przechodnia we Włodawie Adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC ŻYWIEC RYNEK 2. PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron

REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC ŻYWIEC RYNEK 2. PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC 34-300 ŻYWIEC RYNEK 2 PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron PAŹDZIERNIK 2016 OPIS TECHNICZNY Inwestor: Inwestorem dla przedmiotowego zadania

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. INWEST DRÓG Koszalin ul. Tulipanów 16 tel

PROJEKT TECHNICZNY. INWEST DRÓG Koszalin ul. Tulipanów 16 tel PROJEKT TECHNICZNY INWEST DRÓG 75-679 Koszalin ul. Tulipanów 16 tel. 510-024-294 Branża: Drogowa Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Adres : Skibno dz. nr 133/3, 170, gmina Sianów Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, ul. Błękitna 5, tel./fax , kom , e- NIP : N INFORMACJA BIOZ

Olsztyn, ul. Błękitna 5, tel./fax , kom , e- NIP : N INFORMACJA BIOZ EGZ. Nr. 1 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE I Z O T E R M A USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE. 10-137 Olsztyn, ul. Błękitna 5, tel./fax 89 527 32 52, kom. 502 323 969, e- mail:izkon@neostrada.pl NIP : 739-050-91-16

Bardziej szczegółowo

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu 1 Podstawowe definicje rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu rusztowanie ochronne

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz

4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz 4/2.2 Strona 1 4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przed dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH CZĘŚĆ OPISOWA "INFORMACJI" (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. SIENKIEWICZA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r.

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r. Zarządzenie nr 7/0 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 lutego 0r. w sprawie: wprowadzenia ramowych programów szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA:

V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA: V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA: Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr. 30 w Warszawie wraz z remontem przyległego budynku Sali gimnastycznej i zmianą zagospodarowania terenu przy ul. Kawęczyńskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Z A K R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż. MENT JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: BIURO PROJEKTÓW DIAMENT 62-510 KONIN, ul. DWORCOWA 9/5 TEL./FAX. (0-63) 242-54-24 OBIEKT: BRANŻA: INWESTOR: Projekt pochylni dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów.

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ BUDOWA BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY KARCZEWSKIEJ 14/16 W OTWOCKU DZ. NR 99/5, OBRĘB 47 Inwestor: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY Wzmocnienia kanału ciepłowniczego lokalizacja: Rzeszów cz.dz.nr ewid.13/5, 13/2, 487 obr 208 Rzeszów, lipiec 2015 SPIS TRESCI strona tytułowa...1 spis treści...2 kopia warunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego.

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego. INFORMACJA BIOZ do dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Targowej na os. ZWM przed blokiem nr 18 w Trzebini wraz z przebudową istn. oświetlenia na działce nr 191/308 (obr. 13

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W m. MIĄSKOWO GMINA KRZYKOSY POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Działki nr ewidencyjny Miąskowo nr 333 CPV 45233124-4 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10 Wersja od: 11 lipca 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 -

SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2 - SPIS TREŚCI: 1. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW...- 2-2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH...- 3-3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Bardziej szczegółowo

CIĄG PIESZO-JEZDNY UL. WIŚNIOWA W CZARNEJ WODZIE

CIĄG PIESZO-JEZDNY UL. WIŚNIOWA W CZARNEJ WODZIE USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI ul.sportowa 18, 89-650 CZERSK, NIP 555-131-33-35 tel/fax. 52/398 89 12, tel. kom. 608 284 902 CIĄG PIESZO-JEZDNY UL. WIŚNIOWA W CZARNEJ WODZIE CZARNA WODA DZIAŁKI nr 439/1,

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Informacja BIOZ Zawartość opracowania: 1. Podstawa opracowania... 12 2. Inwestor... 12 3. Cel i zakres opracowania... 12 4. Informacja BIOZ... 12 4.1.

Bardziej szczegółowo

P R O J EKT BUDOWL A N Y - WYKONAWCZY

P R O J EKT BUDOWL A N Y - WYKONAWCZY P.H.U. "OLPROJEKT" Aleksandra Agnieszka Nicpoń Jendrzejczak 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 8/1 NIP 554-104-76-13 REGON 340259074 Egz. P R O J EKT BUDOWL A N Y - WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Przybył ul. Wrocławska 42 pokój Września NIP REGON SZKICE I RYSUNKI (WRAZ Z OPISEM)

Krzysztof Przybył ul. Wrocławska 42 pokój Września NIP REGON SZKICE I RYSUNKI (WRAZ Z OPISEM) CADLINE Krzysztof Przybył ul. Wrocławska 42 pokój 28 62-300 Września NIP 789 162 58 85 REGON - 301493900 tel. 0 502 214 641 fax. 0 61 610 03 15 cadline@interia.pl SZKICE I RYSUNKI (WRAZ Z OPISEM) Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY FIRMA WIELOBRANŻOWA M i F O R 75-645 Koszalin ul. Parkowa 9 tel.(94)34-033-00 tel. kom. 606-98-62-44 ====================================== PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont nawierzchni płyty kompostowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 ARCHIPLEX Pracownia Projektowa ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/27, 70-354 Szczecin PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 CPV: 45223300-9 TYTUŁ : REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna Temat: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Lokalizacja: Biała Prudnicka, ul. Hanki Sawickiej, dz. nr 913 Opracował: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak nr upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ DO DZIAŁKI NR 821/41 W MIEJSCOWOSCI RADŁÓW Z ULICY GLOWSKIEJ NALEŻĄCEJ DO SIECI DRÓG GMINNYCH Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Część opisowa 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Zakres robót : Wykonanie remontu ul. Zamkowej w Białej Podlaskiej. Projekt obejmuje wykonanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P. W. - PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. Żeromskiego 51 a Radom ul. Komandosów 4/148 Tel. Fax (048) 385-09-57 Tel.(048) 363-06-77 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA ZADANIA : Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Malborku Układ komunikacyjny działka nr 38/24 i 38/29, obręb 11 miasto Malbork.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA: 33. CZĘŚĆ II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; roboty przygotowawcze roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: REMONT PODESTU PRZY BUDYNKU LOKALIZACJA: ULICA ŁOZOWA 90-94 W POZNANIU INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY ŁOZOWEJ 90-94 W POZNANIU PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Oświadczenie: Projekt drogowy Remontu nawierzchni placu na terenie lasów państwowych działka nr 44 Otrzep został wykonany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie ściany kątowej

Projektowanie ściany kątowej Przewodnik Inżyniera Nr 2 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie ściany kątowej Program powiązany: Ściana kątowa Plik powiązany: Demo_manual_02.guz Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo