TERMIN UDOSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap TOP. udostępniono 1. czerwiec 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMIN UDOSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap TOP. udostępniono 1. czerwiec 1"

Transkrypt

1 Lista usług wraz z planowanymi terminami ich udostępnienia na e-puapie w ramach projektów e-puap i PKL LP. RESRT USŁUGA TERMIN UDSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap MN wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej udostępniono 2 MN 3 MN 4 MN 5 NFZ 6 MŚ informowanie o zmianie miejsca zamieszkania żołnierza, adresu do korespondencji lub pobycie za granicą złożenie wniosku na wykonywanie obowiązków w ramach narodowych sił rezerwowych powiadomienie o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie TP udostępniono udostępniono udostępniono udostępniono czerwiec 7 MAC zgłoszenie pracy geodezyjnej czerwiec 8 MAC zgłoszenie pracy kartograficznej czerwiec 9 MAC wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej czerwiec DLA KG CEL USŁUGI Usługa umożliwia złożenie żądania wydania zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej Usługa umożliwia powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o: - zmianie miejsca pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, - wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu, - adresie do korespondencji, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługa umożliwia złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych Usługa umożliwia powiadomienie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) i wydanie duplikatu tego dokumentu Usługa umożliwia złożenie do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA (wyjazd turystyczny) Usługa służy udostępnianiu zainteresowanym przedstawicielom społeczeństwa informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu władz publicznych. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia pracy geodezyjnej Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia pracy kartograficznej Usługa umożliwia złożenie do instytucji publicznej wymienionej w art. 23a ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

2 0 MAC/DSI MAC/DSI zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi chrony Danych sobowych zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi chrony Danych sobowych 2 MF wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej RD-IN 3 MF wniosek małżonka podatnika o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika wraz z oświadczeniem małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej RD-M 4 MF wniosek o wydanie interpretacji ogólnej RD-G 5 MAC 6 MAC 7 MAC 8 MAC 9 MAC 20 MAC 2 MAC 22 MAC wniosek o uwierzytelnienie przez służby geodezyjne i kartograficzne dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych formularz służący do przekazywania prezesowi UKE informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPS P P Administrator danych osobowych (przedsiębiorca) Administrator danych osobowych (przedsiębiorca) Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego Usługa umożliwi złożenie do organu podatkowego, przez małżonka podatnika pozostającego z podatnikiem we wspólności majątkowej, wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej prawa podatkowego Uzyskanie przez użytkownika dokumentów uwierzytelnionych przez służby geodezyjne i kartograficzne, opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, bez konieczności wizyty w urzędzie. Przekazanie prezesowi UKE informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług Każdy, kto potrzebuje map geograficznych lub geodezyjnych Każdy, kto potrzebuje map geograficznych lub geodezyjnych Każdy, kto potrzebuje map geograficznych lub geodezyjnych Użytkownicy chcący dokonywać precyzyjnego pozycjonowania za pomocą usług systemu ASG-EUPS muszą złożyć wniosek, który dzięki przedmiotowej usłudze może zostać złożony poprzez platformę e-puap. 2

3 23 MAC wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku Ustalenie numeru porządkowego budynku 24 MAC wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków U 25 MAC 26 MAC informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu soleckiego w gminach oraz wysokości kwoty bazowej (Kb) w poszczególnych gminach przekazywana przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej U U 27 MAC wniosek o zasiłek powodziowy 28 KBW 29 KBW 30 KBW 3 KBW 32 KBW wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej W terminie do dnia 3 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie informacje o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo oraz wysokość kwoty bazowej (K b ). Nieprzekazanie w terminie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ww. informacji skutkuje utratą przez gminę prawa do zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego W terminie do dnia 5 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, zweryfikowaną, zbiorczą informacje o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej (K b ) w poszczególnych gminach. Wniosek służy realizacji uprawnień osób fizycznych w przedmiocie wypłaty zasiłku powodziowego. Z usługi mogą korzystać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gmin lub miejscowości dotkniętych powodzią Wyborca chcący głosować przez pełnomocnika.. Złożenie przez wyborcę pisemnego wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 2.Sporządzenie aktu pełnomocnictwa. 3. Głosowanie przez pełnomocnika. 3

4 33 KBW 34 KBW 35 KBW 36 MEN zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli (z własną oceną działalności placówki doskonalenia nauczycieli Złożenie przez placówkę doskonalenia nauczycieli wniosku o przyznanie akredytacji do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby placówki uruchamia procedurę akredytacyjną. Akredytacja jest dobrowolna i stanowi potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonych przez placówkę form doskonalenia nauczycieli. 37 MEN wniosek ucznia/słuchacza/absolwenta o wydanie zaświadczenia o przebiegu nauczania, w szkole, która została zlikwidowana Uzyskanie przez absolwentów zlikwidowanych szkół zaświadczeń dotyczących przebiegu nauczania. 38 MEN wpis na listę/wykreślenie z listy rzeczoznawców (w zakresie podręczników szkolnych Wpis na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 39 MSW wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego 40 MSW zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 4 MSW wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 42 MSW wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Usługa umożliwia wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców.. Złożenie przez wyborcę do organu gminy pisemnego wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców. 2. (ewentualnie) Sprawdzenie, czy wyborca stale zamieszkuje pod adresem wskazanym we wniosku. 3. Dokonanie wpisania wyborcy do rejestru wyborców lub odmowa wpisania (w formie decyzji administracyjnej). 4. W przypadku wpisania wyborcy do rejestru wyborców, o wpisaniu wyborcy, na jego wniosek, do rejestru wyborców wójt niezwłocznie zawiadamia urząd gminy, na której 4

5 obszarze wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na pobyt stały. 5. Zawiadomienie, o którym mowa wyżej, stanowi podstawę dla urzędu gminy, na której obszarze wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na pobyt stały, do wprowadzenia informacji dodatkowej do rejestru wyborców. 6. Jeżeli wyborca wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek zostanie następnie wpisany do rejestru wyborców w innej gminie, urząd gminy w miejscu zameldowania wyborcy na pobyt stały lub ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały zawiadamia o tym urząd gminy, w którym wyborca był poprzednio wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, w celu usunięcia informacji dodatkowej z rejestru wyborców. 7. Jeżeli wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie złoży w gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, oświadczenie, że ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały, wpisywany jest do rejestru wyborców w tej gminie. Wpis polega na przeniesieniu do odrębnego zbioru przejściowego informacji dodatkowej oraz zawiadomieniu o tym urzędu gminy, w której wyborca był wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek. 8. Jeżeli wyborca zameldowany dotychczas na pobyt stały w jednej gminie i wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek w innej gminie zostanie następnie zameldowany na pobyt stały w kolejnej gminie, urząd gminy nowego miejsca zameldowania wyborcy na pobyt stały zawiadamia o tym urząd gminy, w którym wyborca był poprzednio wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, w celu usunięcia informacji dodatkowej z rejestru wyborców. 9. W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi przekazanie danych wyborcy wpisanego do rejestru wyborców przez wójta za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który przekazuje je właściwym organom państwa członkowskie Unii Europejskiej, którego wyborca jest obywatelem 5

6 pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do 43 MSW wpisania do rejestru wyborców 44 MSW zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców 45 MSW skreślenie z rejestru wyborców 46 MN ochotnicze zgłoszenia na ćwiczenia wojskowe 47 MN wniosek o powołanie do służby przygotowawczej 48 MN uzyskanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą 49 MIR wniosek o wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 50 MIR zawiadomienie o zbyciu pojazdu 5 MIR wniosek o wydanie prawa jazdy 52 MIR 53 MPiPS wniosek o wydanie przez uczelnie zaświadczenia na podstawie art. 77 ust 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 997 r. o gospodarce nieruchomościami informowanie ministra właściwego ds. pracy o utworzeniu rady pracowników P NG. Zamiar budowy 2. Transakcja kupna-sprzedaży 3.Kredyt bankowy/poręczenie/zastaw/hipoteka Każdy, kto sprzedał samochód Ukończenie studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.rgan administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 54 MPiPS oferta na realizację zadania publicznego Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z pominięciem 6

7 otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. 55 MPiPS wniosek o wypłatę dotacji celowej 56 MPiPS 57 MPiPS 58 MPiPS 59 MIR 60 MIR 6 MIR 62 MIR sprawozdanie częściowe/końcowe z wykonania zadania publicznego roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej wniosek o udzielenie licencji na przewóz samochodem osobowym i pojazdem pomiędzy 7 a 9 osób wniosek o wydanie zezwolenia na realizację przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób U/NG NG NG NG Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania i psychologicznych P w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, wrzesień fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty a także zachowania ich ważności P Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wrzesień wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w postaci dokumentu elektronicznego wrzesień P Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wrzesień P Usługa służy do wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium RP. Transport kabotażowy to z kolei przewozy wykonywane koleją, pojazdem samochodowym lub samolotem zarejestrowanym w innym państwie, bądź wykonywane przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie innego państwa, niż wykonywana usługa. Na przykład: pojazd zarejestrowany w Polsce, a wykorzystywany do 7

8 przewozu towarów bądź osób w Belgii. 63 MIR 64 MIR 65 MŚ 66 MŚ 67 MŚ 68 MŚ 69 MŚ 70 MŚ wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych / wniosek o zmianę zezwolenia wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia informacje o zmianach zasobów złoża kopaliny: - zestawienie zmian zasobów złoża (Z-), - uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża (Z-2), - zestawienie zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego (Z-3), - zestawienie zmian zasobów złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek (Z-4) wniosek o odstępstwo od zakazów obowiązujących w parkach narodowych wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat wrzesień P Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym lub zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowy wrzesień P Usługa służy uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, który jest niezbędny do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia P Złożenie do właściwego organu koncesyjnego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego informacji o zmianach zasobów złoża wrzesień kopaliny. Składa każdy przedsiębiorca prowadzony koncesjonowaną działalność gospodarczą. Usługa pozwala na złożenie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny do organu koncesyjnego i PIG-PIB w celu weryfikacji danych. bowiązek każdego przedsiębiorcy raz w roku do 5 marca wrzesień Uzyskanie zezwolenia na wykonanie działań zakazanych w parku narodowym (Badania naukowe, turystyka, rekreacja, realizacja inwestycji liniowych celu publicznego na terenie parku narodowego) wrzesień Złożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska. Podmioty korzystające ze środowiska (przedsiębiorcy, osoby fizyczne) Co roczne sprawozdanie. wrzesień wrzesień wrzesień 8

9 7 MŚ wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat 72 MŚ wniosek o usunięcie drzew i krzewów 73 MŚ wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu 74 MŚ 75 MŚ potwierdzenie unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych przygotowanie zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych 76 MŚ przygotowanie zaświadczenia potwierdzającego recykling 77 MŚ 78 MF 79 MF 80 MF przygotowanie zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego RD-HZ deklaracja na podatek od środków transportu DT- wraz z załącznikiem (w zakresie przygotowania formularza elektronicznego) zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej ZAW-K wrzesień P wrzesień Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. wrzesień P Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu na ujednoliconym wzorze. Każdy wprowadzający sprzęt wprowadzający sprzęt elektroniczny i elektryczny, raz w roku do 5 marca. wrzesień P trzymanie zbiorczych informacji za dany rok o liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wyrażonych sprzeciwów oraz o przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz ich masie wrzesień P bowiązek sprawozdawczości co roku do r. wrzesień P Usługa umożliwia złożenie do Głównego Inspektora chrony Środowiska zaświadczenia potwierdzającego recykling na ujednoliconym wzorze. Składają przedsiębiorcy 2 x w roku wrzesień P Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku sporządza na określonym wzorze zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku w trzech egzemplarzach. Następnie pierwszy egzemplarz przekazuje prowadzącemu zakład przetwarzania zużytego sprzętu, drugi przekazuje Głównemu Inspektorowi chrony Środowiska a trzeci pozostawia sobie. Składają przedsiębiorcy 2 x w roku wrzesień R W toku postępowania podatkowym lub w kontroli podatkowej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wyzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia (RD-HZ). Po otrzymaniu wezwania strona lub kontrolowany składa oświadczenie (RD-HZ). wrzesień Usługa umożliwia złożenie właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, wrzesień Zawiadomienie kontrolowanego przez organ podatkowy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. 9

10 8 MF wniosek o udzielenie wiążącej informacji akcyzowej 82 MF 83 MF 84 MF 85 MF 86 MF wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne zestawienie przychodów i kosztów działalności podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych oraz stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do gier w podmiocie IGH- wraz z załącznikiem będącym zestawieniem przychodów i kosztów z działalności każdego ośrodka gier i każdego rodzaju gry hazardowej objętej podatkiem od gier, jak również stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do gier IGH-A, IGH- wniosek o udostępnienie danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (intrastat) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (extrasta) pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL- zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej PL- Wyrażenie zgody przez kontrolowanego na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. wrzesień Uzyskanie informacji o: ) klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo 2) rodzaju wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. wrzesień Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi objętymi obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Uzyskanie informacji o serii i ilości zapotrzebowanych przez podatników znaków akcyzy wrzesień P Złożenie informacji nt. sytuacji finansowej podmiotów rynku gier hazardowych. Na żądanie podmiotu. wrzesień P Przekazanie danych o handlu zagranicznym we wnioskowanym zakresie. wrzesień Usługa służy ustanowieniu przez podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiot zagraniczny pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Umożliwia złożenie do urzędu skarbowego formularza UPL-. wrzesień dwołanie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 0

11 87 KZGW 88 KZGW 89 KZGW 90 KZGW 9 KZGW wniosek o rejestrację w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych wniosek o aktualizację wpisu w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych wniosek o wykreślenie z Katastru wodnego spółki wodnej lub związku spółek wodnych wniosek o wydanie zaświadczenia z Katastru wodnego dla spółki wodnej lub związku spółek wodnych przekazanie do Katastru wodnego informacji o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym 92 KZGW wniosek o udostępnienie informacji z Katastru wodnego 93 KZGW 94 KZGW 95 KZGW wniosek do Dyrektora RZGW o zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości/użyczenia nieruchomości/najmu nieruchomości lub lokalu/użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi/użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi wniosek o zwolnienie z zakazów określonych w art. 40 ust. pkt 3 ustawy Prawo wodne dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wniosek o zwolnienie z zakazów określonych w art. 88l ust. ustawy Prawo wodne w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe 96 MSW wniosek o udostępnienie spisu wyborców 97 MSW udostępnienie rejestru wyborców wrzesień P Spółki wodne (rodzaj przedsiębiorstwa) zajmują się konserwacją rowów szczegółowych, czyli tych znajdujących się przy budynkach, na polach, wykopanych przy kompleksach leśnych, na terenach podmokłych. Rowy szczegółowe odbierają wodę z rowów przy drogach powiatowych, gminnych, śródpolnych, odbierają też wody z autostrady. Spółki zajmują się również naprawą urządzeń drenarskich., ochroną wód przed zanieczyszczeniem, ochroną przed powodzią. wrzesień P wrzesień P wrzesień P wrzesień P wrzesień wrzesień Dotyczy regionów będących w zarządzie KZGW/RZGW czyli np. terenów zalewowych etc. wrzesień Dotyczy wyrażenia zgody na np. budowę osiedla na terenach zalewowych. wrzesień Wniosek o zwolnienie z zakazów w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe wrzesień Udostępnienie spisu następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie. wrzesień Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na

12 98 MSW wniosek o dopisanie do spisu wyborców 99 MSW zawiadomienie o dopisaniu lub wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania 00 MSW zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 0 MSW 02 MSW 03 MSW 04 MSW 05 MSW wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów wnioskowanie o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów sobistych wnioskowanie o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów sobistych wnioskowanie o udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów sobistych wnioskowanie o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji. wrzesień bywatel, który chce głosować w danej miejscowości, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany w wybranym przez siebie obwodzie wrzesień Informacja, że obywatel został dodany do spisu wyborców wrzesień bywatel, który chce głosować korespondencyjnie ma do tego prawo, jeśli zgłosi taki zamiar na 5 dni przed dniem wyborów. wrzesień Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. I Usługa umożliwia złożenie do wybranego organu gminy wniosku o udostępnienie danych jednostkowych październik gromadzonych w Rejestrze Dowodów sobistych. rgany porządku i bezpieczeństwa publicznego, sądy, osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty zainteresowane udostępnieniem danych z Rejestru Dowodów sobistych październik I Usługa umożliwia złożenie do Ministra Spraw Wewnętrznych wniosku o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów sobistych oraz po wydaniu pozytywnej decyzji przez Ministra SW uzyskanie wglądu on-line do danych zgromadzonych w rejestrze. rgany porządku i bezpieczeństwa publicznego wskazane w art. 66 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, którym dane z Rejestru Dowodów sobistych są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych październik I październik I Usługa umożliwia złożenie do wybranego organu gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. rgany porządku i bezpieczeństwa publicznego wskazane w art. 66 2

13 06 MSW wnioskowanie o sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL (usunięcia niezgodności w danych dot. osoby) i rejestrach mieszkańców ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, którym dane z Rejestru Dowodów sobistych są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych 2. Sądy 3. Inne podmioty, jeżeli wykażą interes prawny październik Rezultatem usługi jest sprawdzenie danych oraz usunięcie niezgodności w danych osobowych lub jego brak w przypadku stwierdzenia prawidłowości danych i w uzasadnionych przypadkach zawiadomienie osoby, której dane były sprawdzane. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy, zawiera w szczególności informację o działaniach podjętych w związku z usunięciem niezgodności i o wyniku postępowania wyjaśniającego, a w przypadku postępowania wyjaśniającego wszczętego z urzędu także datę jego wszczęcia. Usługa służy do wszczęcia na wniosek osoby, której dane dotyczą sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców i usunięcia niezgodności w przypadku ich wystąpienia 07 MSW zgłaszanie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 08 MSW zgłaszanie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 09 MSW zgłaszanie wyjazdu poza granice RP 0 MSW MSW zgłaszanie powrotu z zagranicy RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy wnioskowanie o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych październik Usługa umożliwia zgłoszenie przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca wymeldowania z miejsca pobytu stałego w przypadku jego opuszczenia. październik październik Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjazdu poza granice RP. październik Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. październik I Udostępnianie danych gromadzonych w rejestrze PESEL lub rejestrze mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych lub decyzja administracyjna o odmowie przyznania tego dostępu.. rgany administracji publicznej, sądy, prokuratury; 2. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu 3

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej 1. Opłacie skarbowej podlega: Art. 1. 1) w sprawach indywidualnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo