TERMIN UDOSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap TOP. udostępniono 1. czerwiec 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMIN UDOSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap TOP. udostępniono 1. czerwiec 1"

Transkrypt

1 Lista usług wraz z planowanymi terminami ich udostępnienia na e-puapie w ramach projektów e-puap i PKL LP. RESRT USŁUGA TERMIN UDSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap MN wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej udostępniono 2 MN 3 MN 4 MN 5 NFZ 6 MŚ informowanie o zmianie miejsca zamieszkania żołnierza, adresu do korespondencji lub pobycie za granicą złożenie wniosku na wykonywanie obowiązków w ramach narodowych sił rezerwowych powiadomienie o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie TP udostępniono udostępniono udostępniono udostępniono czerwiec 7 MAC zgłoszenie pracy geodezyjnej czerwiec 8 MAC zgłoszenie pracy kartograficznej czerwiec 9 MAC wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej czerwiec DLA KG CEL USŁUGI Usługa umożliwia złożenie żądania wydania zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej Usługa umożliwia powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o: - zmianie miejsca pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, - wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu, - adresie do korespondencji, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługa umożliwia złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych Usługa umożliwia powiadomienie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) i wydanie duplikatu tego dokumentu Usługa umożliwia złożenie do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA (wyjazd turystyczny) Usługa służy udostępnianiu zainteresowanym przedstawicielom społeczeństwa informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu władz publicznych. Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia pracy geodezyjnej Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia pracy kartograficznej Usługa umożliwia złożenie do instytucji publicznej wymienionej w art. 23a ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

2 0 MAC/DSI MAC/DSI zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi chrony Danych sobowych zgłoszenie odwołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi chrony Danych sobowych 2 MF wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej RD-IN 3 MF wniosek małżonka podatnika o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika wraz z oświadczeniem małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej RD-M 4 MF wniosek o wydanie interpretacji ogólnej RD-G 5 MAC 6 MAC 7 MAC 8 MAC 9 MAC 20 MAC 2 MAC 22 MAC wniosek o uwierzytelnienie przez służby geodezyjne i kartograficzne dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych formularz służący do przekazywania prezesowi UKE informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPS P P Administrator danych osobowych (przedsiębiorca) Administrator danych osobowych (przedsiębiorca) Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego Usługa umożliwi złożenie do organu podatkowego, przez małżonka podatnika pozostającego z podatnikiem we wspólności majątkowej, wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika Wydanie podatkowej interpretacji ogólnej prawa podatkowego Uzyskanie przez użytkownika dokumentów uwierzytelnionych przez służby geodezyjne i kartograficzne, opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, bez konieczności wizyty w urzędzie. Przekazanie prezesowi UKE informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług Każdy, kto potrzebuje map geograficznych lub geodezyjnych Każdy, kto potrzebuje map geograficznych lub geodezyjnych Każdy, kto potrzebuje map geograficznych lub geodezyjnych Użytkownicy chcący dokonywać precyzyjnego pozycjonowania za pomocą usług systemu ASG-EUPS muszą złożyć wniosek, który dzięki przedmiotowej usłudze może zostać złożony poprzez platformę e-puap. 2

3 23 MAC wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku Ustalenie numeru porządkowego budynku 24 MAC wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków U 25 MAC 26 MAC informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu soleckiego w gminach oraz wysokości kwoty bazowej (Kb) w poszczególnych gminach przekazywana przez wojewodę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej U U 27 MAC wniosek o zasiłek powodziowy 28 KBW 29 KBW 30 KBW 3 KBW 32 KBW wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej W terminie do dnia 3 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie informacje o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo oraz wysokość kwoty bazowej (K b ). Nieprzekazanie w terminie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ww. informacji skutkuje utratą przez gminę prawa do zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego W terminie do dnia 5 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, zweryfikowaną, zbiorczą informacje o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach oraz o wysokości kwoty bazowej (K b ) w poszczególnych gminach. Wniosek służy realizacji uprawnień osób fizycznych w przedmiocie wypłaty zasiłku powodziowego. Z usługi mogą korzystać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gmin lub miejscowości dotkniętych powodzią Wyborca chcący głosować przez pełnomocnika.. Złożenie przez wyborcę pisemnego wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 2.Sporządzenie aktu pełnomocnictwa. 3. Głosowanie przez pełnomocnika. 3

4 33 KBW 34 KBW 35 KBW 36 MEN zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli (z własną oceną działalności placówki doskonalenia nauczycieli Złożenie przez placówkę doskonalenia nauczycieli wniosku o przyznanie akredytacji do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby placówki uruchamia procedurę akredytacyjną. Akredytacja jest dobrowolna i stanowi potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonych przez placówkę form doskonalenia nauczycieli. 37 MEN wniosek ucznia/słuchacza/absolwenta o wydanie zaświadczenia o przebiegu nauczania, w szkole, która została zlikwidowana Uzyskanie przez absolwentów zlikwidowanych szkół zaświadczeń dotyczących przebiegu nauczania. 38 MEN wpis na listę/wykreślenie z listy rzeczoznawców (w zakresie podręczników szkolnych Wpis na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 39 MSW wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego 40 MSW zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 4 MSW wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 42 MSW wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Usługa umożliwia wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców.. Złożenie przez wyborcę do organu gminy pisemnego wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców. 2. (ewentualnie) Sprawdzenie, czy wyborca stale zamieszkuje pod adresem wskazanym we wniosku. 3. Dokonanie wpisania wyborcy do rejestru wyborców lub odmowa wpisania (w formie decyzji administracyjnej). 4. W przypadku wpisania wyborcy do rejestru wyborców, o wpisaniu wyborcy, na jego wniosek, do rejestru wyborców wójt niezwłocznie zawiadamia urząd gminy, na której 4

5 obszarze wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na pobyt stały. 5. Zawiadomienie, o którym mowa wyżej, stanowi podstawę dla urzędu gminy, na której obszarze wyborca jest zameldowany na pobyt stały lub ostatnio był zameldowany na pobyt stały, do wprowadzenia informacji dodatkowej do rejestru wyborców. 6. Jeżeli wyborca wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek zostanie następnie wpisany do rejestru wyborców w innej gminie, urząd gminy w miejscu zameldowania wyborcy na pobyt stały lub ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały zawiadamia o tym urząd gminy, w którym wyborca był poprzednio wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, w celu usunięcia informacji dodatkowej z rejestru wyborców. 7. Jeżeli wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie złoży w gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, oświadczenie, że ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały, wpisywany jest do rejestru wyborców w tej gminie. Wpis polega na przeniesieniu do odrębnego zbioru przejściowego informacji dodatkowej oraz zawiadomieniu o tym urzędu gminy, w której wyborca był wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek. 8. Jeżeli wyborca zameldowany dotychczas na pobyt stały w jednej gminie i wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek w innej gminie zostanie następnie zameldowany na pobyt stały w kolejnej gminie, urząd gminy nowego miejsca zameldowania wyborcy na pobyt stały zawiadamia o tym urząd gminy, w którym wyborca był poprzednio wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek, w celu usunięcia informacji dodatkowej z rejestru wyborców. 9. W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi przekazanie danych wyborcy wpisanego do rejestru wyborców przez wójta za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, który przekazuje je właściwym organom państwa członkowskie Unii Europejskiej, którego wyborca jest obywatelem 5

6 pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do 43 MSW wpisania do rejestru wyborców 44 MSW zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców 45 MSW skreślenie z rejestru wyborców 46 MN ochotnicze zgłoszenia na ćwiczenia wojskowe 47 MN wniosek o powołanie do służby przygotowawczej 48 MN uzyskanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą 49 MIR wniosek o wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 50 MIR zawiadomienie o zbyciu pojazdu 5 MIR wniosek o wydanie prawa jazdy 52 MIR 53 MPiPS wniosek o wydanie przez uczelnie zaświadczenia na podstawie art. 77 ust 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 997 r. o gospodarce nieruchomościami informowanie ministra właściwego ds. pracy o utworzeniu rady pracowników P NG. Zamiar budowy 2. Transakcja kupna-sprzedaży 3.Kredyt bankowy/poręczenie/zastaw/hipoteka Każdy, kto sprzedał samochód Ukończenie studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.rgan administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 54 MPiPS oferta na realizację zadania publicznego Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z pominięciem 6

7 otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. 55 MPiPS wniosek o wypłatę dotacji celowej 56 MPiPS 57 MPiPS 58 MPiPS 59 MIR 60 MIR 6 MIR 62 MIR sprawozdanie częściowe/końcowe z wykonania zadania publicznego roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego wniosek o wpis na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej wniosek o udzielenie licencji na przewóz samochodem osobowym i pojazdem pomiędzy 7 a 9 osób wniosek o wydanie zezwolenia na realizację przewozu kabotażowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób U/NG NG NG NG Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania i psychologicznych P w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, wrzesień fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty a także zachowania ich ważności P Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wrzesień wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w postaci dokumentu elektronicznego wrzesień P Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wrzesień P Usługa służy do wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium RP. Transport kabotażowy to z kolei przewozy wykonywane koleją, pojazdem samochodowym lub samolotem zarejestrowanym w innym państwie, bądź wykonywane przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie innego państwa, niż wykonywana usługa. Na przykład: pojazd zarejestrowany w Polsce, a wykorzystywany do 7

8 przewozu towarów bądź osób w Belgii. 63 MIR 64 MIR 65 MŚ 66 MŚ 67 MŚ 68 MŚ 69 MŚ 70 MŚ wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych / wniosek o zmianę zezwolenia wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia informacje o zmianach zasobów złoża kopaliny: - zestawienie zmian zasobów złoża (Z-), - uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża (Z-2), - zestawienie zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego (Z-3), - zestawienie zmian zasobów złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek (Z-4) wniosek o odstępstwo od zakazów obowiązujących w parkach narodowych wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat wrzesień P Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym lub zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowy wrzesień P Usługa służy uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, który jest niezbędny do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia P Złożenie do właściwego organu koncesyjnego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego informacji o zmianach zasobów złoża wrzesień kopaliny. Składa każdy przedsiębiorca prowadzony koncesjonowaną działalność gospodarczą. Usługa pozwala na złożenie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny do organu koncesyjnego i PIG-PIB w celu weryfikacji danych. bowiązek każdego przedsiębiorcy raz w roku do 5 marca wrzesień Uzyskanie zezwolenia na wykonanie działań zakazanych w parku narodowym (Badania naukowe, turystyka, rekreacja, realizacja inwestycji liniowych celu publicznego na terenie parku narodowego) wrzesień Złożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska. Podmioty korzystające ze środowiska (przedsiębiorcy, osoby fizyczne) Co roczne sprawozdanie. wrzesień wrzesień wrzesień 8

9 7 MŚ wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat 72 MŚ wniosek o usunięcie drzew i krzewów 73 MŚ wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu 74 MŚ 75 MŚ potwierdzenie unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych przygotowanie zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych 76 MŚ przygotowanie zaświadczenia potwierdzającego recykling 77 MŚ 78 MF 79 MF 80 MF przygotowanie zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oświadczenie o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego RD-HZ deklaracja na podatek od środków transportu DT- wraz z załącznikiem (w zakresie przygotowania formularza elektronicznego) zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej ZAW-K wrzesień P wrzesień Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. wrzesień P Usługa umożliwia złożenie do marszałka województwa wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu na ujednoliconym wzorze. Każdy wprowadzający sprzęt wprowadzający sprzęt elektroniczny i elektryczny, raz w roku do 5 marca. wrzesień P trzymanie zbiorczych informacji za dany rok o liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wyrażonych sprzeciwów oraz o przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz ich masie wrzesień P bowiązek sprawozdawczości co roku do r. wrzesień P Usługa umożliwia złożenie do Głównego Inspektora chrony Środowiska zaświadczenia potwierdzającego recykling na ujednoliconym wzorze. Składają przedsiębiorcy 2 x w roku wrzesień P Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku sporządza na określonym wzorze zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku w trzech egzemplarzach. Następnie pierwszy egzemplarz przekazuje prowadzącemu zakład przetwarzania zużytego sprzętu, drugi przekazuje Głównemu Inspektorowi chrony Środowiska a trzeci pozostawia sobie. Składają przedsiębiorcy 2 x w roku wrzesień R W toku postępowania podatkowym lub w kontroli podatkowej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wyzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia (RD-HZ). Po otrzymaniu wezwania strona lub kontrolowany składa oświadczenie (RD-HZ). wrzesień Usługa umożliwia złożenie właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, wrzesień Zawiadomienie kontrolowanego przez organ podatkowy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. 9

10 8 MF wniosek o udzielenie wiążącej informacji akcyzowej 82 MF 83 MF 84 MF 85 MF 86 MF wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne zestawienie przychodów i kosztów działalności podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych oraz stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do gier w podmiocie IGH- wraz z załącznikiem będącym zestawieniem przychodów i kosztów z działalności każdego ośrodka gier i każdego rodzaju gry hazardowej objętej podatkiem od gier, jak również stanu zatrudnienia, liczby automatów i urządzeń do gier IGH-A, IGH- wniosek o udostępnienie danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (intrastat) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (extrasta) pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL- zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej PL- Wyrażenie zgody przez kontrolowanego na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. wrzesień Uzyskanie informacji o: ) klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo 2) rodzaju wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. wrzesień Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi objętymi obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Uzyskanie informacji o serii i ilości zapotrzebowanych przez podatników znaków akcyzy wrzesień P Złożenie informacji nt. sytuacji finansowej podmiotów rynku gier hazardowych. Na żądanie podmiotu. wrzesień P Przekazanie danych o handlu zagranicznym we wnioskowanym zakresie. wrzesień Usługa służy ustanowieniu przez podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiot zagraniczny pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Umożliwia złożenie do urzędu skarbowego formularza UPL-. wrzesień dwołanie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 0

11 87 KZGW 88 KZGW 89 KZGW 90 KZGW 9 KZGW wniosek o rejestrację w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych wniosek o aktualizację wpisu w Katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych wniosek o wykreślenie z Katastru wodnego spółki wodnej lub związku spółek wodnych wniosek o wydanie zaświadczenia z Katastru wodnego dla spółki wodnej lub związku spółek wodnych przekazanie do Katastru wodnego informacji o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym 92 KZGW wniosek o udostępnienie informacji z Katastru wodnego 93 KZGW 94 KZGW 95 KZGW wniosek do Dyrektora RZGW o zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości/użyczenia nieruchomości/najmu nieruchomości lub lokalu/użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi/użyczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi wniosek o zwolnienie z zakazów określonych w art. 40 ust. pkt 3 ustawy Prawo wodne dla lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wniosek o zwolnienie z zakazów określonych w art. 88l ust. ustawy Prawo wodne w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe 96 MSW wniosek o udostępnienie spisu wyborców 97 MSW udostępnienie rejestru wyborców wrzesień P Spółki wodne (rodzaj przedsiębiorstwa) zajmują się konserwacją rowów szczegółowych, czyli tych znajdujących się przy budynkach, na polach, wykopanych przy kompleksach leśnych, na terenach podmokłych. Rowy szczegółowe odbierają wodę z rowów przy drogach powiatowych, gminnych, śródpolnych, odbierają też wody z autostrady. Spółki zajmują się również naprawą urządzeń drenarskich., ochroną wód przed zanieczyszczeniem, ochroną przed powodzią. wrzesień P wrzesień P wrzesień P wrzesień P wrzesień wrzesień Dotyczy regionów będących w zarządzie KZGW/RZGW czyli np. terenów zalewowych etc. wrzesień Dotyczy wyrażenia zgody na np. budowę osiedla na terenach zalewowych. wrzesień Wniosek o zwolnienie z zakazów w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe wrzesień Udostępnienie spisu następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie. wrzesień Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na

12 98 MSW wniosek o dopisanie do spisu wyborców 99 MSW zawiadomienie o dopisaniu lub wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania 00 MSW zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 0 MSW 02 MSW 03 MSW 04 MSW 05 MSW wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów wnioskowanie o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów sobistych wnioskowanie o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów sobistych wnioskowanie o udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów sobistych wnioskowanie o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji. wrzesień bywatel, który chce głosować w danej miejscowości, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany w wybranym przez siebie obwodzie wrzesień Informacja, że obywatel został dodany do spisu wyborców wrzesień bywatel, który chce głosować korespondencyjnie ma do tego prawo, jeśli zgłosi taki zamiar na 5 dni przed dniem wyborów. wrzesień Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. I Usługa umożliwia złożenie do wybranego organu gminy wniosku o udostępnienie danych jednostkowych październik gromadzonych w Rejestrze Dowodów sobistych. rgany porządku i bezpieczeństwa publicznego, sądy, osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty zainteresowane udostępnieniem danych z Rejestru Dowodów sobistych październik I Usługa umożliwia złożenie do Ministra Spraw Wewnętrznych wniosku o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z Rejestru Dowodów sobistych oraz po wydaniu pozytywnej decyzji przez Ministra SW uzyskanie wglądu on-line do danych zgromadzonych w rejestrze. rgany porządku i bezpieczeństwa publicznego wskazane w art. 66 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, którym dane z Rejestru Dowodów sobistych są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych październik I październik I Usługa umożliwia złożenie do wybranego organu gminy lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. rgany porządku i bezpieczeństwa publicznego wskazane w art. 66 2

13 06 MSW wnioskowanie o sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL (usunięcia niezgodności w danych dot. osoby) i rejestrach mieszkańców ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, którym dane z Rejestru Dowodów sobistych są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych 2. Sądy 3. Inne podmioty, jeżeli wykażą interes prawny październik Rezultatem usługi jest sprawdzenie danych oraz usunięcie niezgodności w danych osobowych lub jego brak w przypadku stwierdzenia prawidłowości danych i w uzasadnionych przypadkach zawiadomienie osoby, której dane były sprawdzane. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy, zawiera w szczególności informację o działaniach podjętych w związku z usunięciem niezgodności i o wyniku postępowania wyjaśniającego, a w przypadku postępowania wyjaśniającego wszczętego z urzędu także datę jego wszczęcia. Usługa służy do wszczęcia na wniosek osoby, której dane dotyczą sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz rejestrach mieszkańców i usunięcia niezgodności w przypadku ich wystąpienia 07 MSW zgłaszanie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 08 MSW zgłaszanie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 09 MSW zgłaszanie wyjazdu poza granice RP 0 MSW MSW zgłaszanie powrotu z zagranicy RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy wnioskowanie o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych październik Usługa umożliwia zgłoszenie przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca wymeldowania z miejsca pobytu stałego w przypadku jego opuszczenia. październik październik Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy wyjazdu poza granice RP. październik Realizacja obowiązku zgłoszenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, który zameldował się na pobyt stały lub czasowy powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. październik I Udostępnianie danych gromadzonych w rejestrze PESEL lub rejestrze mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych lub decyzja administracyjna o odmowie przyznania tego dostępu.. rgany administracji publicznej, sądy, prokuratury; 2. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu 3

14 Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro chrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, straże gminne (miejskie).; 3. Komornicy sądowi (w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego) 4. rgany kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego 5. Państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach) 6. Polski Czerwony Krzyżowi (w zakresie danych osób poszukiwanych) 2 MSW 3 MSW 4 NDAP 5 NDAP wnioskowanie o udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wniosek o jednorazową zgodę na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz z załącznikami: a) protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej; b) spisem dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenia); c) spisem dokumentacji technicznej niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie wniosek przekazującego materiały archiwalne wraz z załącznikiem, który stanowi spis zdawczo-odbiorczy październik I październik Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, co spowoduje, że osobie której to dotyczy zostanie wydane wskazane zaświadczenie październik U październik U SUMA USŁUG TP 28 Legenda: Lp. Skrót Wyjaśnienie bywatel 2 P Przedsiębiorca 3 I.rgany porządku i bezpieczeństwa publicznego wskazane w art. 66 ust. 3 ustawy o dowodach osobistych, którym dane z Rejestru Dowodów sobistych są 4

15 niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych 2. Instytucje oraz inne podmioty, o ile wykażą interes prawny oraz jeżeli specyfika ich działalności lub zakres wykonywanych zadań uzasadniają uzyskanie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych. 2. rgany administracji publicznej, sądy, prokuratury 2. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro chrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, straże gminne (miejskie). 3. Komornicy sądowi (w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego) 3. rgany kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego 5. Państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach) 6. Polski Czerwony Krzyżowi (w zakresie danych osób poszukiwanych) 4 NG rganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają status organizacji pożytku publicznego. 5 R Strona w postępowaniu podatkowym (podatnik, płatnik, inkasent, następca prawny oraz osoba trzecia) lub kontrolowany w kontroli podatkowej (podatnik, płatnik, inkasent oraz następca prawny U Urząd 5

Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie epuap

Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie epuap Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie epuap Warszawa 25.06.2015 r. LP. RESORT USŁUGA TERMIN UDOSTEPNIENIA USŁUGI NA epuap 1 MŚ wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

zawiadomienie o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

zawiadomienie o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych; LP. MINISTERSTWO USŁUGA 1 wniosek o uwierzytelnienie przez sluzby geodezyjne i kartograficzne dokumentow na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynnosci cywilnoprawnych 2 zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 10 lipca 2015 r. WK-S.431.1.3.2015 Pan Bogusław Karakula Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Urząd Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 08-300 Sokołów Podlaski WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Karta informacyjna Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców Dziennik Ustaw Nr 158 9315 Poz. 942 942 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-157/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /14

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW /14 Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-17/14 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach

Bardziej szczegółowo

1.Pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sadu; 2.Pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

1.Pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sadu; 2.Pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; I. Warunki udziału w głosowaniu Głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców Na podstawie art. 33 ustawy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Burmistrz Miasta Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1 Nasz znak: F.3130.54.2014.VII Nowy Targ, 31.10.2014r. PISEMNA INTERPRETACJA Burmistrz Miasta Nowy Targ działając na podstawie art. 14j 1 i 3, w

Bardziej szczegółowo

Ponowne Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 4 lipca 2010 r.

Ponowne Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 4 lipca 2010 r. Ponowne Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 4 lipca 2010 r. Lista kandydatów Nr Nazwisko i imiona Status Komitet wyborczy 1 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Zarejestrowany Komitet

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

INFORMACJE DLA WYBORCÓW INFORMACJE DLA WYBORCÓW WYBORY PREZYDENTA RP 10. 05.2015R 1. Kiedy i gdzie głosować Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r. Dz.U.2009.202.1566 zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.226.1834 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-14/10 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.14.2015 Pan Artur Ciecierski Burmistrz Gminy Zakroczym Urząd Gminy Zakroczym ul. Warszawska 7 05-170 Zakroczym WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW WYBORY DO SEJMU I SENATU RP -SPIS WYBORCÓW Dopisanie do spisu wyborców -Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony na piśmie (form.1) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów może być dopisany

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

Informacja dla wyborców na nadchodzące wybory do Sejmu i Senatu 25 października b.r.

Informacja dla wyborców na nadchodzące wybory do Sejmu i Senatu 25 października b.r. Informacja dla wyborców na nadchodzące wybory do Sejmu i Senatu 25 października b.r. 1. Kiedy i gdzie głosować Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00 w dniu 25 października

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie

Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 82/05 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 03 sierpnia 2005 roku Procedura aktualizacji kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Halinowie 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. CEL 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1)

U S T AWA. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1) U S T AWA Projekt z dnia 12 lipca 2013 r. z dnia 2013 r. o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYBORCÓW. Stały rejestr wyborców gminy Lipno obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Lipno, którym przysługuje prawo wybierania.

REJESTR WYBORCÓW. Stały rejestr wyborców gminy Lipno obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Lipno, którym przysługuje prawo wybierania. REJESTR WYBORCÓW Stały rejestr wyborców gminy Lipno obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie gminy Lipno, którym przysługuje prawo wybierania. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.4.213 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1.1 Wydanie paszportu 1. Czynności paszportowe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-8/09 Warszawa, dnia 10 marca 2009 r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych Administrator danych: Burmistrz Gminy Brzeszcze, adres: ul. Kościelna 4, 32-620, NIP: 5492197470, REGON: 356305070 Rejestr zbiorów danych Lp Nazwa zbioru Wydział 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

DOWÓD OSOBISTY. Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego

DOWÓD OSOBISTY. Obowiązek / prawo do posiadania dowodu osobistego DOWÓD OSOBISTY Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii

Bardziej szczegółowo

NOZDRZEC. Adres: 36-245 Nozdrzec 224. Niezwłocznie - w dniu złoŝenia formularza meldunkowego. Wydaje się potwierdzenie zameldowania.

NOZDRZEC. Adres: 36-245 Nozdrzec 224. Niezwłocznie - w dniu złoŝenia formularza meldunkowego. Wydaje się potwierdzenie zameldowania. Karta Nr 1/13 Zameldowanie na pobyt stały Miejsce załatwienia sprawy Stanowisko ds. ewidencji ludności, II piętro, pokój nr 15, Formularz: zgłoszenie pobytu stałego /E-1/ zaświadczenie o wymeldowaniu z

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie działalności gospodarczej. Uprawnienia gospodarcze. PPwG 2014

Podejmowanie działalności gospodarczej. Uprawnienia gospodarcze. PPwG 2014 Podejmowanie działalności gospodarczej. Uprawnienia gospodarcze PPwG 2014 1 Kontrola dostępu do działalności gospodarczej Przyczyny kontroli dostępu do działalności gospodarczej (porządkowe, bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.

II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2013 r. Poz. 916 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.11.2015 Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15 05-306 Jakubów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Departament Ewidencji Paostwowych i Teleinformatyki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 1. Kiedy i gdzie głosować. Wybory

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz. U. 2006 Nr 139 poz. 993 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. (1) Ustawa normuje sprawy dowodów osobistych.

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy w Popielowie pakiet wyborczy.

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy w Popielowie pakiet wyborczy. Kodeks wyborczy dopuszcza uczestnictwo w tych wyborach poprzez głosowanie korespondencyjne, poza miejscem swojego zamieszkania także za granicą oraz umożliwia wzięcie udziału w wyborach obywatelom Unii

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1. Czynności paszportowe 1.01 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. 1. Miejsce i termin głosowania Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych, o których informację można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 5 października 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 5 października 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Na podstawie art. 207

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 Dz.U.06.191.1417 2010.07.21 zm. Dz.U.2010.121.821 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin,

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych osobowych zwolnionych z obowiązku rejestracji w GIODO przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, Nowe Miasto, ul.

Rejestr zbiorów danych osobowych zwolnionych z obowiązku rejestracji w GIODO przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, Nowe Miasto, ul. Rejestr zbiorów danych osobowych zwolnionych z obowiązku rejestracji w GIODO przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 Lp. Nazwa zbioru data zgłoszenia Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

TYTUŁ /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL wypełniony Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-47/15 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Druk nr 571 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości 1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Aby otrzymać potrzebne zaświadczenie należy wypełnić stosowny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Art Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Art Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Art. 10. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: 1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej obywatel polski,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-5/04 Warszawa, dnia 1 marca 2004 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-5/04 Warszawa, dnia 1 marca 2004 r. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 marca 2004 r. o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o warunkach

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

TYTUŁ /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL /określenie sprawy/: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL wypełniony Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru

Bardziej szczegółowo

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec

Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec Materialne prawo administracyjne, red. Marcin Miemiec Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Administracyjne prawo osobowe 1. Obywatelstwo 1.2.1. Posiadanie obywatelstwa 1.2.2. Nabycie obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie art. 64 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 991 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROWADZONY OD DNIA

REJESTR PROWADZONY OD DNIA zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, 09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 8 prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji REJESTR PROWADZONY OD DNIA 30.06.2015r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 827).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 827). Druk nr 870 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 28 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 28 lipca 2011 r. 1 z 6 2015-04-07 08:18 Wydruk z 2015.04.07 Dz.U.2011.157.936 - Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/XXIX/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 19 lipca 2005 r.

UCHWAŁA Nr 28/XXIX/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 19 lipca 2005 r. UCHWAŁA Nr 28/XXIX/05 Rady Gminy w Mniowie z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 28 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 28 lipca 2011 r. Dz.U.2011.157.936 zm. Dz.U.2014.1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UZ-M WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA: W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ.

UZ-M WNIOSEK W SPRAWIE UMORZENIA: W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL podatnika (niepotrzebne skreślić) NIP- dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą zarówno osób fizycznych jak i jednostek niebędących osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji

Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Jak załatwić sprawę? Wydział Komunikacji Czasowa rejestracja pojazdu (na wniosek właściciela pojazdu) Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu

Bardziej szczegółowo

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty:

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty: TRANSPORT DROGOWY OSÓB WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym DATOWNIK pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r.

Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r. Informacja nt. projektów dokumentów rządowych, które wpłynęły do Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnienia międzyresortowe 09-15.03.2015 r. Projekty ustaw Lp. Projekt odawca 1 MF Tytuł dokumentu Projekt ustawy

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Dz.U poz. 301 USTAWA. z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 301 USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Art. 1. Ustawa reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego, zwanego dalej funduszem oraz zasady zwrotu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym - wydanie 1. Co powinienem wiedzieć? 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WYBORÓW O SPOSOBIE I MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA

INFORMACJE DLA WYBORÓW O SPOSOBIE I MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA INFORMACJE DLA WYBORÓW O SPOSOBIE I MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA Wyborca zamierzający głosować w obwodzie głosowania poza miejscem stałego zamieszkania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

do dnia 15 maja 2014 r.

do dnia 15 maja 2014 r. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Głosować przez pełnomocnika może: wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 102/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie sposobu przeprowadzania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Ciężkowice. Podstawa prawna

Rejestry, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Ciężkowice. Podstawa prawna y, ewidencje, archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Referat Spraw Obywatelskich mieszkańców art.3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ludności (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.388) Zakres danych gromadzonych w

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH pokój nr7 BF-1 PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH Stanowisko odpowiedzialne: Małgorzata Kusek- Podinspektor ds. podatkowych, Marzena Krempa Inspektor ds. podatkowych Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1.

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Rozdział 1. Przedmowa... Wykaz skrótów.... XIII Wykaz literatury... XIX Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265).... 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 2 Art. 1.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 13 sierpnia 2012 r. WK-I.431.5.1.2012 Pan Kazimierz Jańczuk Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna Urząd Miasta i Gminy w Konstancinie Jeziornie ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r.

Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-31-10 Druk nr 2915 Warszawa, 31 marca 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo