Praca hodowlana. Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca hodowlana. Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła"

Transkrypt

1 Praca hodowlana Wartość użytkowa, wartość hodowlana i selekcja bydła Duże zróżnicowanie, obserwowane w zakresie wydajności poszczególnych krów w obrębie rasy, zależy od wielu czynników genetycznych i środowiskowych. Zróżnicowanie to jest określane jako zmienność fenotypowa. Wysoka wydajność krowy pozwala się jedynie domyślać, że część jej przewagi nad innymi krowami zależy od tych czynników genetycznych, które mogą być przeniesione na jej potomstwo. Możliwe jest oszacowanie, jak duża jest to część, poprzez złożoną analizę dużej liczby informacji o produkcyjności krów danej rasy. Jej udział w całkowitej zmienności przedstawiany jest w formie tzw. współczynnika odziedziczalności, który przyjmuje wartości od 0 do 1. Wartość równa lub bliska 0 mówi o tym, że doskonalenie danej cechy poprzez selekcję nie jest możliwe. Współczynnik odziedziczalności wydajności mleka, tłuszczu i białka szacowany jest na poziomie ok. 0,3, a dla zawartości tłuszczu i białka w mleku przyjmuje najczęściej wartości oscylujące wokół 0,4. W obu wypadkach możliwe jest skuteczne doskonalenie tych cech u bydła mlecznego, chociaż cechy składu chemicznego mleka można poprawiać poprzez selekcję szybciej niż cechy wydajności. Selekcja jest najbardziej efektywnym sposobem doskonalenia cech o średniej lub wysokiej odziedziczalności. Polega ona na wyborze najlepszych zwierząt na rodziców następnego pokolenia. Pojęcie najlepsze zwierzęta" nie jest jednoznaczne z osiąganiem przez nie najwyższych wydajności, czyli z ich wysoką wartością użytkową. W celu prawidłowego przeprowadzenia selekcji powinniśmy wybierać zwierzęta o najwyższej wartości hodowlanej, czyli genetycznie uwarunkowanej zdolności zwierzęcia do przekazywania określonej cechy lub cech na potomstwo. Wartość hodowlaną poszczególnych zwierząt możemy oszacować z różną dokładnością (podawaną w skali od 0 do 1), zależną od liczby cykli produkcyjnych (np. laktacji) zarejestrowanych u ocenianego osobnika i jego bliskich krewnych, w których oceniono wartości doskonalonych cech. Duża

2 dokładność oceny wartości hodowlanej chroni nas przed popełnieniem błędu w czasie selekcji i wyborem osobnika o niższej niż oszacowana wartości hodowlanej. Najlepsze osobniki wybrane na rodziców następnego pokolenia charakteryzują się wyższą wartością hodowlaną niż średnia wartość ich rówieśników. Część tej wartości przekazywana jest potomstwu, tworząc tzw. postęp hodowlany rozumiany jako przewaga wartości cechy obserwowanej w pokoleniu potomnym nad stwierdzonym w pokoleniu rodzicielskim. O efektywności selekcji w zakresie poszczególnych cech, obok wartości współczynnika odziedziczalności, decydują korelacje genetyczne pomiędzy poszczególnymi cechami. Takie korelacje szacowane pomiędzy zawartością tłuszczu a zawartością białka w mleku na poziomie 0,4-0,5 informują nas, że selekcja prowadzona tylko na jedną z tych cech spowoduje wzrost postępu hodowlanego w zakresie drugiej z nich. Utrudnione będzie również prowadzenie efektywnej selekcji zmierzającej do obniżenia zawartości tłuszczu przy jednoczesnej selekcji zmierzającej do podniesienia zawartości białka w mleku. Korelacje genetyczne przyjmują wartości od 1 do -1. Korelacje ujemne powodują, jako skutek uboczny selekcji na wzrost wartości jednej z cech, pogarszanie się wartości cechy z nią skorelowanej.

3 Zarys krajowego programu hodowli bydła Doskonalenie bydła poprzez ocenę wartości hodowlanej i selekcję realizowane jest przede wszystkim w populacji aktywnej, czyli tej części populacji krów, która objęta jest oceną użytkowości mlecznej. Wypracowany tu postęp hodowlany przenoszony jest również na populację produkcyjną (nie objętą oceną) poprzez sztuczne unasiennianie i krycie naturalne wyselekcjonowanymi buhajami. Uzyskany postęp hodowlany w całej populacji zależy więc głównie od efektywności oceny wartości hodowlanej i selekcji buhajów przeznaczonych do hodowli. Cały proces ujęty jest w ramy krajowych programów genetycznego doskonalenia poszczególnych ras. Programy zawierają cele hodowlane opisujące główne kierunki doskonalenia, wzorce rasowe opisujące najbardziej pożądany wygląd zwierząt danej rasy, ich kaliber i umaszczenie, ale przede wszystkim zasady oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz sposób prowadzenia selekcji i doboru par do kojarzeń. Ważnym elementem procesu genetycznego doskonalenia bydła jest import wartościowych zwierząt, nasienia najlepszych buhajów lub zarodków. Zakres i sposób wykorzystania importowanego materiału genetycznego też jest opisany w programach hodowlanych, gdyż najbardziej efektywnym sposobem jego wykorzystania jest wprowadzenie go w krajowy system oceny wartości hodowlanej i selekcji bydła. Selekcję buhajów prowadzą 4 Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt (Centra Hodowli i Rozrodu Zwierząt) realizujące na swoim terenie własne programy i w różny sposób wykorzystujące światowe i krajowe zasoby genetyczne. Kierują się one jednak ogólnymi zasadami naboru buhajów do zakładów unasienniania i do punktów kopulacyjnych zapisanymi w krajowych programach doskonalenia ras użytkowanych w kierunku mlecznym. Nabór ten prowadzony jest w następujących etapach: wybór ojców buhajów, wybór matek buhajów, indywidualne kojarzenia, odchów młodych buhajów, ich testowanie i selekcja,

4 unasiennianie testowe, ocena buhajów w zakresie cech mleczności na podstawie wydajności ich krewnych, ocena buhajów w zakresie typu i budowy ich potomstwa. Proces wyboru buhajów do rozrodu ilustruje schemat. Schemat oceny wartości hodowlanej i selekcji buhajów przeznaczonych do rozrodu Wyboru buhajów na ojców buhajów dokonuje się spośród buhajów dopuszczonych do wykorzystania poprzez sztuczne unasiennianie. Wybór poprzedza komisyjny przegląd córek

5 kandydujących buhajów. Przy wyborze bierze się pod uwagę wartość hodowlaną wszystkich ocenianych cech produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Podstawą wyboru buhajów wycenionych za granicą są wyniki tej wyceny w miarę możności uzupełnione wynikami oceny międzynarodowej prowadzonej przez organizację Interbull. Wybór krów na matki buhajów dokonywany jest dwustopniowo spośród krów wpisanych do księgi głównej (do księgi głównej bydła hodowlanego są wpisywane zwierzęta, które pochodzą po co najmniej dwóch pokoleniach przodków tej samej rasy, którzy byli wpisani do księgi głównej lub wstępnej). Wstępnie krowy typowane są na podstawie wartości indeksu selekcyjnego. Przy szacowaniu wartości hodowlanej krów wykorzystywane są informacje o wydajności ich żeńskich krewnych oraz ich własnej produkcyjności. Ostateczna kwalifikacja na matki buhajów następuje po przeprowadzeniu komisyjnej oceny typu i budowy kandydatek. Kandydatki na matki buhajów ras cb i czb są dyskwalifikowane, jeśli uzyskają ocenę ogólną lub ocenę wymienia poniżej 80 pkt. Buhaje wybrane na ojców buhajów są kojarzone z krowami wybranymi na matki buhajów według przemyślanego planu kojarzeń. Plan indywidualnych kojarzeń ojców i matek buhajów ustala się po analizie ich rodowodów, aby zapobiec kojarzeniu w zbyt bliskim pokrewieństwie. Dobór par do kojarzeń, przy którym uwzględnia się wartość hodowlaną zwierząt w zakresie cech produkcyjnych oraz typu i budowy, jest bardzo ważnym elementem pracy hodowlanej. Plan kojarzeń sporządzany jest przez przedstawicieli SHiUZ wspólnie z właścicielem matki buhajów. Młode buhaje, urodzone w wyniku kojarzeń ojców i matek buhajów, są poddawane ocenie i selekcji po ich odchowaniu do wieku 6-18 miesięcy. Najlepsze buhaje są kwalifikowane do rozrodu i wpisywane do księgi głównej bydła hodowlanego. Buhaj zakwalifikowany do rozrodu musi uzyskać co najmniej 75 pkt. za ogólną ocenę typu i budowy oraz pozytywny wynik badania weterynaryjnego. Młode buhaje, które zostały wstępnie zakwalifikowane do wykorzystania poprzez sztuczne unasiennianie, muszą być poddane testowaniu na potomstwie. Wykonuje się w tym celu unasiennienia testowe. Celem unasienniania testowego jest szybkie uzyskanie stawki córek

6 ocenianego buhaja. Wydajność mleczna tych córek i ich budowa stanowi ważne źródło informacji o wartości hodowlanej ich ojców. Nasieniem młodych buhajów unasiennia się przede wszystkim pierwiastki i pewną liczbę jałówek, użytkowanych w stadach objętych oceną użytkowości mlecznej. W sytuacji braku odpowiednio dużej populacji pierwiastek i jałówek (nasieniem jednego buhaja testowego należy unasiennić po raz pierwszy co najmniej 500 samic) można unasienniać również krowy starsze. Unasiennianie testowe nasieniem jednego buhaja musi być prowadzone w okresie nie dłuższym niż 120 dni. Rozdział nasienia powinien być losowy. Nasienie powinno być użyte w jak największej liczbie obór, na jak największym obszarze Polski, w stadach prowadzących ocenę użytkowości mlecznej krów. Im większa liczba obór, w których rodzą się córki ocenianego buhaja, tym lepiej. Pierwszą ocenę buhaj uzyskuje zazwyczaj dopiero w wieku ok. 6 lat, tj. po uzyskaniu informacji o wydajności jego córek w pierwszej laktacji. O dopuszczeniu do intensywnego użycia buhajów w inseminacji decyduje pozycja na listach szeregujących je według wartości indeksu selekcyjnego oraz wyniki oceny typu i budowy ich córek-pierwiastek. Dodatkowym warunkiem jest uzyskanie dokładności oceny nie mniejszej niż 0,70. Oszacowanie wartości hodowlanej buhajów w zakresie cech mleczności przeprowadzane jest na podstawie informacji dotyczących użytkowości ich żeńskich krewnych uzyskanych w czasie pierwszych trzech laktacji przy użyciu skomplikowanych procedur obliczeniowych. Cechami użytkowości mlecznej podlegającymi ocenie są: wydajność mleka, wydajność i zawartość tłuszczu oraz wydajność i zawartość białka. Dokładność takiego oszacowania zależy od liczby uwzględnionych w ocenie laktacji matki, córek, półsióstr ojca i półsióstr matki. Bardzo ważnym źródłem informacji wykorzystywanym w oszacowaniu wartości hodowlanej buhajów jest wydajność ich córek. Wartość hodowlaną buhaja na podstawie innych źródeł informacji można uzyskać wcześniej. Jednak z dopuszczeniem buhaja do szerszego wykorzystania rozpłodowego poprzez stosowanie sztucznego unasienniania czeka się do momentu uzyskania pierwszej oceny uwzględniającej wydajność jego córek. Ocenione buhaje oraz kandydatki na matki buhajów szeregowane są według wartości takiego samego indeksu selekcyjnego obliczanego ze wzoru:

7 indeks = 2 x oszacowana wartość hodowlana osobnika dla wydajności białka (kg) + oszacowana wartość hodowlana dla wydajności tłuszczu (kg). Nasienie wybranych buhajów użytkowane jest w następującym po ocenie sezonie aż do momentu ogłoszenia wyników następnej oceny. Po ogłoszeniu wyników kolejnej oceny nasienie buhajów, które nie znalazło się na liście buhajów dopuszczonych do rozrodu w kolejnym sezonie jest wycofywane z punktów unasienniania, a one same są brakowane. Za realizację krajowego programu i organizację hodowli bydła w Polsce odpowiedzialnych jest kilka instytucji i organizacji. Są to przede wszystkim: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Stacje Hodowli i Unasienniania Zwierząt, prowadzące selekcję buhajów przeznaczonych do rozrodu, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zrzeszająca regionalne związki hodowców bydła i uczestnicząca w realizacji programów selekcyjnych, Instytut Zootechniki odpowiedzialny za ocenę wartości hodowlanej krów i buhajów oraz ocenę typu i budowy. Realizacja programów hodowlanych związanych z wyborem buhajów przeznaczonych do rozrodu ma decydujący wpływ na wartość hodowlaną krajowej populacji krów. Na poziomie gospodarstwa o jakości i efektywności hodowli bydła decydują jednak umiejętności hodowcy i prowadzona przez niego praca hodowlana polegająca głównie na wyborze (selekcji) jałówek na remont stada i doborze buhajów do krycia i unasienniania krów. Hodowca, który wykorzystuje nasienie buhajów ocenionych, może wybierać buhaje, kierując się szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w katalogach buhajów. W katalogu znajdują się informacje dotyczące pochodzenia oraz wartości hodowlanej buhaja w zakresie cech użytkowości mlecznej oraz typu i budowy. Ostatnio w katalogach podawane są również informacje o wartości hodowlanej buhajów w zakresie ważnych cech funkcjonalnych, takich jak: zdrowotność wymienia, długowieczność czy przebieg ocielenia. Wartości hodowlane buhajów podawane są w katalogach w formie odchylenia od bazy genetycznej.

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej

Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej 1 Krajowy program hodowlany dla rasy polskiej czerwono-białej Cel hodowlany Celem realizacji programu jest odtworzenie i zachowanie bydła mlecznego rasy polskiej czerwono-białej w typie dwustronnie użytkowym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 45 poz. 450 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla bydła rasy simentalskiej w Polsce.

Krajowy program hodowlany dla bydła rasy simentalskiej w Polsce. Krajowy program hodowlany dla bydła rasy simentalskiej w Polsce. Do rasy simentalskiej zalicza się bydło tej rasy pochodzenia krajowego i zagranicznego oraz potomstwo pochodzące z kojarzenia w/w bydła.

Bardziej szczegółowo

Krajowy program hodowlany dla bydła rasy Polskiej Czerwonej w Polsce

Krajowy program hodowlany dla bydła rasy Polskiej Czerwonej w Polsce Krajowy program hodowlany dla bydła rasy Polskiej Czerwonej w Polsce Do rasy Polskiej Czerwonej zalicza się bydło czerwone pochodzenia krajowego oraz potomstwo pochodzące z kojarzenia czerwonego bydła

Bardziej szczegółowo

33 Stars~ administrator, VIII - XII - średnie 2

33 Stars~ administrator, VIII - XII - średnie 2 Dziennik Ustaw Nr 45-2545- Poz. 449 i 450 1 2 3 4 5 6 30 Starszy: wyższe 1 księgowy, inspektor IX - XII średnie 4 Samodzielny: referent, - wyższe 2 instruktor, kasjer średnie 4 31 Księgowy, inspektor*)

Bardziej szczegółowo

Nr 944. Informacja. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 944. Informacja. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Grudzień 2002 Hanna Rasz Informacja Nr 944 Metody uzyskania postępu biologicznego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH w OKRESIE od 01.01.2014 do 31.12.2014

WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH w OKRESIE od 01.01.2014 do 31.12.2014 WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH w OKRESIE od 01.01.2014 do 31.12.2014 Podstawowym zadaniem Działu Hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna WYNIKI OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW MLECZNYCH Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna W dniu 31 grudnia 2008 roku populacja oceniana bydła mlecznego wynosiła 574.930 krów, w stosunku

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH w OKRESIE od 01.01.2013 do 31.12.2013

WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH w OKRESIE od 01.01.2013 do 31.12.2013 WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH w OKRESIE od 01.01.2013 do 31.12.2013 Podstawowym zadaniem Działu Hodowli Bydła Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wycena z sierpnia 2014 Streszczenie

Wycena z sierpnia 2014 Streszczenie Wycena z sierpnia 2014 Streszczenie Wintersell Milo nowy numer 1 Cogentu Twist Cogentu pozycja utrzymana z drugim pokoleniem córek Wypuszczamy nowego buhaja Kirkblythe Dundeel Starzy ulubieńcy trzymają

Bardziej szczegółowo

Przyszłość ... genetyka

Przyszłość ... genetyka Przyszłość Aleksander Osten-Sacken, Holenderska Genetyka Plus sp. z o.o Kłopoty zdrowotne i wzrost inbredu wywołują coraz większy niepokój właścicieli stad krów holsztyńsko-fryzyjskich. Przyrost spokrewnienia

Bardziej szczegółowo

wskaźnikowej dla cech funkcjonalnych niskiej odziedziczalności, czy cech związanych z rozrodem. Ale jak słusznie konstatuje Autorka uzyskane wyniki

wskaźnikowej dla cech funkcjonalnych niskiej odziedziczalności, czy cech związanych z rozrodem. Ale jak słusznie konstatuje Autorka uzyskane wyniki Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Katarzyny Rzewuskiej pt." Zmienność zawartości mocznika w mleku krów rasy polskiej olsztyńsko-fryzyjskiej oraz jej związki z cechami użytkowymi" wykonana w Katedrze

Bardziej szczegółowo

RAPORTY WYNIKOWE Z OCENY WARTO CI U YTKOWEJ I ICH WYKORZYSTANIE W ZARZ DZANIU STADEM BYD A MLECZNEGO

RAPORTY WYNIKOWE Z OCENY WARTO CI U YTKOWEJ I ICH WYKORZYSTANIE W ZARZ DZANIU STADEM BYD A MLECZNEGO POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYD A I PRODUCENTÓW MLEKA RAPORTY WYNIKOWE Z OCENY WARTO CI U YTKOWEJ I ICH WYKORZYSTANIE W ZARZ DZANIU STADEM BYD A MLECZNEGO ISBN: 978-83-927007-1-5 1 Polska Federacja Hodowców

Bardziej szczegółowo

Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy śląskiej

Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy śląskiej Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy śląskiej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 70/09 z dn. 30.12.2009 r. 1. Słownik pojęć Użyte w treści Programu nazwy oznaczają: 1) Program ochrony program ochrony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW I STOPNIA KIERUNKU ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚCI HODOWLA I UŻYTKOWANIE KONI 1. Praktyka zawodowa w wymiarze 8 tygodni została podzielona na

Bardziej szczegółowo

Genetyka cech ilościowych zwierząt w praktyce

Genetyka cech ilościowych zwierząt w praktyce Genetyka cech ilościowych zwierząt w praktyce Materiały do zajęć Tomasz Strabel Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE HODOWLĘ MAGDALENA FRĄSZCZAK

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE HODOWLĘ MAGDALENA FRĄSZCZAK SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE HODOWLĘ Prowadzący: JOANNA SZYDA MAGDALENA FRĄSZCZAK WSTĘP 1. Systemy informatyczne w hodowli -??? 2. Katedra Genetyki 3. Pracownia biostatystyki - wykorzystanie narzędzi

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 2524)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 2524) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 2590 IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EUROPEJSKIEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. Rozdział 1 Przepisy ogólne

U S T A W A. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt U S T A W A z dnia o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej

Tekst jednolity Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej Tekst jednolity Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 19/10 z dn. 16 kwietnia 2010 r. 1. Słownik pojęć Użyte w treści Programu nazwy oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. prof. dr hab. Eugeniusz Herbut

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. prof. dr hab. Eugeniusz Herbut PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 32-083 Balice, tel. 12 3572500, fax 12 2856733 e-mail: izooinfo@izoo.krakow.pl internet: http://www.izoo.krakow.pl Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB prof. dr hab. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika, część VI - Okręg INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: OKRĘG

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika, część VI - Okręg INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: OKRĘG INSEMIK II Podręcznik użytkownika Moduł: OKRĘG OKRĘG... 3 1. Odbiór informacji z Zakładów... 3 2. Przeglądanie i zestawienia... 8 2.1 Buhaje... 8 2.1.1 Produkcja... 10 2.1.2 Obroty... 11 2.1.3 Płodność...

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna W grudniu 2013 roku populacja krów mlecznych wynosiła 2 299 083 sztuk stanowiąc 94,2%

Bardziej szczegółowo

Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa*

Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa* Rocz. Nauk. Zoot., T. 41, z. 1 (2014) 9 19 Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa* * Edward Dymnicki 1, Ewa Sosin-Bzducha 2, Zygmunt Reklewski

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH

WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH DZIAŁ HODOWLI BYDŁA MLECZNEGO WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH 99 POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA 100 WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH WYKONANIE ZADAŃ HODOWLANYCH w OKRESIE od 01.01.2010 do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Indeksowa metoda oceny wartość użytkowej ogierów kończących zakład treningowy

Indeksowa metoda oceny wartość użytkowej ogierów kończących zakład treningowy Indeksowa metoda oceny wartość użytkowej ogierów kończących zakład treningowy dr inż. Janusz Wejer W tym roku odbył się po raz pierwszy zakład treningowy organizowany przez Związek Trakeński w Polsce.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 czerwca 2007 r.

USTAWA. z dnia 29 czerwca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. 1), 2) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia: 1) dyrektywy Rady 77/504/EWG

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 774. USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 774. USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 774 USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 752 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 752 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 752 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

USTAWA. z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. 1), 2) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia: Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy zawodu: 321[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 321[01]-01-12 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 1995 r. Nr 93 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 464 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1995 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03

Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Produkcja Zwierzęca klasa 4TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści Drób 1. Znaczenie gospodarcze chowu drobiu 1. Pochodzenie drobiu 2. Pojęcie drobiu, 3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

1. Słownik pojęć. 2. Historia rasy

1. Słownik pojęć. 2. Historia rasy Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 70/09 z dn. 30.12.2009 r. Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej 1. Słownik pojęć Użyte w treści Programu nazwy oznaczają: 1) Program ochrony program

Bardziej szczegółowo

Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim

Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 70/09 z dn. 30.12.2009 r. 1. Słownik pojęć Użyte w treści Programu nazwy oznaczają: 1) Program

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 121 7330 Poz. 691 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 czerwca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 121 7330 Poz. 691 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 121 7330 Poz. 691 Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014

Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014 Nominowani do Konkursu na Fermę i Hodowcę Bydła Mlecznego i Mięsnego Roku 2014 Kategoria: Hodowca Bydła Mlecznego Wanda Furman Przegaliny Duże woj. lubelskie Areał gospodarstwa to 25 ha, w tym 19,39 ha

Bardziej szczegółowo

Statutu Stowarzyszenia Kota

Statutu Stowarzyszenia Kota REGULAMIN HODOWLI KOTÓW RASOWYCH Stowarzyszenia Kota Domowego I. Przepisy ogólne 1 Regulamin Hodowli Kotów Rasowych wprowadza się na podstawie 18 pkt. 2 Domowego, zwanego dalej Stowarzyszeniem.. Statutu

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny populacji koni sztumskich objętych ochroną zasobów genetycznych koni oraz proponowane zmiany zapisów programu

Stan aktualny populacji koni sztumskich objętych ochroną zasobów genetycznych koni oraz proponowane zmiany zapisów programu Stan aktualny populacji koni sztumskich objętych ochroną zasobów genetycznych koni oraz proponowane zmiany zapisów programu Stare Pole, 4 grudzień 2014 Dr Grażyna Polak, Instytut Zootechniki PIB Cele programu

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM wydarzeń Działu Oceny

KALENDARIUM wydarzeń Działu Oceny KALENDARIUM wydarzeń Działu Oceny Od stycznia PFHBiPM przejęła odpowiedzialność również finansową w ramach opłaty za ocenę, za transport skrzynek mleka na terenie całego kraju. Działanie to organizowane

Bardziej szczegółowo

Skład mleka jednak ważny!

Skład mleka jednak ważny! Skład mleka jednak ważny! polemika Aleksander Osten-Sacken Holenderska Genetyka Plus sp. z o.o. Teza, że musimy zaakceptować i przyzwyczaić się do zawartości tłuszczu w mleku na poziomie 3,5-4,0%, a za

Bardziej szczegółowo

Genomika. Inseminacja się opłaca

Genomika. Inseminacja się opłaca Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt nr: 52 1 2013 6 12 Genomika rewolucja w hodowli bydła mlecznego na świecie Inseminacja się opłaca rozmowa z lek. wet. Tomaszem Sachajko CENTRALA: Jezuicka Struga

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW OCENY UŻYTKOWOŚCU CZYSTORASOWEJ I MIESZAŃCOWEJ POPULACJI FRANCUSKICH RAS BYDŁA MIĘSNEGO

PORÓWNANIE WYNIKÓW OCENY UŻYTKOWOŚCU CZYSTORASOWEJ I MIESZAŃCOWEJ POPULACJI FRANCUSKICH RAS BYDŁA MIĘSNEGO Acta Sci. Pol., Zootechnica 6 (3) 2007, 43 50 PORÓWAIE WYIKÓW OCEY UŻYTKOWOŚCU CZYSTORASOWEJ I MIESZAŃCOWEJ POPULACJI FRACUSKICH RAS BYDŁA MIĘSEGO Tomasz Przysucha, Henryk Grodzki Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

VI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego Szczyrzyc, 26 27.05.2012

VI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego Szczyrzyc, 26 27.05.2012 Wiadomości Zootechniczne, R. L (2012), 2: 72 78 VI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego Szczyrzyc, 26 27.05.2012 W dniach 26 27 maja 2012 r. w Szczyrzycu odbyła się kolejna Wystawa, zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Buhaje nowe. polecenia Grzegorz Wojtkielewicz 4 Nowości w naszej ofercie Monika Skarwecka 7. oraz inne, godne

Buhaje nowe. polecenia Grzegorz Wojtkielewicz 4 Nowości w naszej ofercie Monika Skarwecka 7. oraz inne, godne ISSN 1508-1192 Nr 50/3/2011 Buhaje nowe oraz inne, godne polecenia Grzegorz Wojtkielewicz 4 Nowości w naszej ofercie Monika Skarwecka 7 Ocena wartości użytkowej i hodowlanej knurów Piotr Garlicki 22 Kriobank

Bardziej szczegółowo

Spółki hodowlane agencji nieruchomości rolnych a poprawa produktywności rolnictwa polskiego

Spółki hodowlane agencji nieruchomości rolnych a poprawa produktywności rolnictwa polskiego Włodzimierz dzun marcin adamski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa aneta BurGhardt Agencja Nieruchomości Rolnych Warszawa Spółki hodowlane agencji nieruchomości rolnych

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwo Jodłownik sześć wieków historii

Gospodarstwo Jodłownik sześć wieków historii Wiadomości Zootechniczne, R. XLIII (2005), 2: 159-164 Gospodarstwo Jodłownik sześć wieków historii W czasie, kiedy Stefan Romer po ukończeniu studiów na uczelni Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu powrócił

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów,

Nauczycielski Plan Dydaktyczny. Produkcja Zwierzęca klasa 3TR. Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03. 2. Terminy przeprowadzania zabiegów, Nauczycielski Plan Dydaktyczny Produkcja Zwierzęca klasa 3TR Nr. Programu 321(05)/T-4,TU, SP/MENiS 2005.02.03 Moduł, dział, temat Zakres treści BYDŁO c.d. 1.Zabiegi pielęgnacyjne u bydła 2.Przyczyny chorób

Bardziej szczegółowo

Misją spółki jest wdrażanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz dostarczanie rolnikom na terenie całego kraju dobrej jakości nasion

Misją spółki jest wdrażanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz dostarczanie rolnikom na terenie całego kraju dobrej jakości nasion KIEDYŚ Poznańska Hodowla Roślin, jako przedsiębiorstwo państwowe, została powołana w 1959 roku. W obecnej strukturze prawnej, spółki z o.o. istnieje od 1994 roku. Prace hodowlane zapoczątkowano w latach

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób

Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób Szkolenie 030 1. Tytuł szkolenia: Zastosowanie techniki komputerowej w produkcji rolniczej drób 2. Zakres tematyczny szkolenia: Kurs: Optymalizacja żywienia drobiu (kurs 066) 1. Podstawy paszoznawstwa

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA Przy stosowaniu MPU należy pamiętać, że wyżej wymienione efekty są możliwe tylko przy prawidłowym zbilansowaniu energetyczno-białkowym całej dawki pokarmowej.

Bardziej szczegółowo

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Genetyka ogólna wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii andw@ibb.waw.pl http://arete.ibb.waw.pl/private/genetyka/ Choroby genetyczne o złożonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin hodowlany kota

Regulamin hodowlany kota Regulamin hodowlany kota Zasady ogólne Każdy hodowca oraz właściciel kota jest zobowiązany do dbania o zdrowie oraz prawidłowej opieki nad swoimi zwierzętami. Każda hodowla musi opierać się na wiedzy genetycznej,

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA KYNOLOGICZNA

POLSKA FEDERACJA KYNOLOGICZNA 1 REGULAMIN HODOWLI PSÓW RASOWYCH 1. Przepisy ogólne 1 Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie 32 pkt. 15 Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej, zwanej dalej Federacją. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin hodowlany psa

Regulamin hodowlany psa Regulamin hodowlany psa Zasady ogólne Każdy hodowca oraz właściciel psa jest zobowiązany do dbania o zdrowie oraz prawidłowej opieki nad swoimi zwierzętami. Każda hodowla musi opierać się na wiedzy genetycznej,

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie genetyczne ogarów polskich w świetle analizy rodowodowej

Zróżnicowanie genetyczne ogarów polskich w świetle analizy rodowodowej Iwona Głażewska Zróżnicowanie genetyczne ogarów polskich w świetle analizy rodowodowej Wstęp W ostatnich latach, dzięki rozwojowi techniki komputerowej, możliwe stało się pełniejsze sięgnięcie po informacje

Bardziej szczegółowo

5Z). W ocenie kierownika zakładu treningowego najwyższą wartość hodowlaną uzyskał ogier Turkus (0,81), następnie ogiery: Bystrzak (0,8), Arsen

5Z). W ocenie kierownika zakładu treningowego najwyższą wartość hodowlaną uzyskał ogier Turkus (0,81), następnie ogiery: Bystrzak (0,8), Arsen WYNIKI I DYSKUSJA A. Analiza wpływu czynników środowiskowych (podrozdziały muszą być numerowane wg takiego samego formatu jak poprzednio) Przy ustaleniu poziomu istotności na 1% okazało się, że wpływ miesiąca

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty doboru próby. Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015

Praktyczne aspekty doboru próby. Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015 Praktyczne aspekty doboru próby Dariusz Przybysz Warszawa, 2 czerwca 2015 Określenie populacji Przed przystąpieniem do badania, wybraniem sposobu doboru próby konieczne jest precyzyjne określenie populacji,

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M HODOWLI

P R O G R A M HODOWLI P R O G R A M HODOWLI K U C Ó W I K O N I M A Ł Y C H obowiązujący od dnia 01.03.2014 r. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym Opracował zespół w składzie: 1. Prof. Ryszard Kolstrung Przewodniczący 2. Jerzy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo R.C4

KARTA PRZEDMIOTU. Genetyka, hodowla roślin i nasiennictwo R.C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne Algorytmy genetyczne Motto: Zamiast pracowicie poszukiwać najlepszego rozwiązania problemu informatycznego lepiej pozwolić, żeby komputer sam sobie to rozwiązanie wyhodował! Algorytmy genetyczne służą

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik hodowca koni 321[01]

I.1.1. Technik hodowca koni 321[01] I.1.1. Technik hodowca koni 321[01] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 425 Przystąpiło łącznie: 408 przystąpiło: 385 przystąpiło: ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 379 (98,4%) zdało: 172 (42,9%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

lkjgbfmcn{vs~uyxop z Aktualny stan wiedzy o uŝytkowaniu zasobów genetycznych zwierząt CZĘŚĆ 4

lkjgbfmcn{vs~uyxop z Aktualny stan wiedzy o uŝytkowaniu zasobów genetycznych zwierząt CZĘŚĆ 4 AKTUALNY STAN WIEDZY O UśYTKOWANIU ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT CZĘŚĆ 4 lkjgbfmcn{vs~uyxop z Aktualny stan wiedzy o uŝytkowaniu zasobów genetycznych zwierząt NaleŜy udoskonalić charakteryzację ras i środowisk

Bardziej szczegółowo

Polska Księga Stadna Kłusaków

Polska Księga Stadna Kłusaków Polska Księga Stadna Kłusaków SPIS TREŚCI: I. REGULAMIN PKSK str 2 II. PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z CH.F. str 5 III. DZIAŁ GŁÓWNY IV. DZIAŁ KŁUSAKA FRANCUSKIEGO 1.KŁUSAKI FRANCUSKIE HODOWLI FRANCUSKIEJ 1.KŁUSAKI

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mgr inż. Wincenty Kmak Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice

Opracowanie: Mgr inż. Wincenty Kmak Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice Opracowanie: Mgr inż. Wincenty Kmak Dział Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa MODR Karniowice W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o hodowli bydła mięsnego. Nasuwa się pytanie: moda to, czy konieczność?

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w pracy z drożdżami piwowarskimi Saccharomyces cerevisiae i ich oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HODOWLI PSÓW I KOTÓW RASOWYCH

REGULAMIN HODOWLI PSÓW I KOTÓW RASOWYCH REGULAMIN HODOWLI PSÓW I KOTÓW RASOWYCH I. Przepisy ogólne 1 Regulamin Hodowli Psów i Kotów Rasowych wprowadza się na podstawie 28 pkt 8 Statutu Stowarzyszenie Przyjaciół Psów Rasowych, zwanego dalej SPPR.

Bardziej szczegółowo

METODY HODOWLANE - zagadnienia

METODY HODOWLANE - zagadnienia METODY HODOWLANE METODY HODOWLANE - zagadnienia 1. Mateatyczne pdstawy etd hdwlanych 2. Watść cechy ilściwej i definicje paaetów genetycznych 3. Metdy szacwania paaetów genetycznych 4. Watść hdwlana cechy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 69 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 11 września 2013 r.

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 69 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 11 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 69 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE HODOWLĘ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE HODOWLĘ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE HODOWLĘ Struktura efektywnej bazy danych Zastosowanie pakietu MS Excel do tworzenia baz danych WSTĘP 1. Dane Przykłady Edycja Zarządzanie 2. Bazy danych Definicje Przykłady

Bardziej szczegółowo

Spokrewnienie prawdopodobieństwo, że dwa losowe geny od dwóch osobników są genami IBD. IBD = identical by descent, geny identycznego pochodzenia

Spokrewnienie prawdopodobieństwo, że dwa losowe geny od dwóch osobników są genami IBD. IBD = identical by descent, geny identycznego pochodzenia prawdopodobieństwo, że dwa losowe geny od dwóch osobników są genami ID. Relationship Relatedness Kinship Fraternity ID = identical by descent, geny identycznego pochodzenia jest miarą względną. Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Katedra Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biotechnologii Zwierząt Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Zootechnika, specjalność Hodowla i użytkowanie koni Katedra Biotechnologii Zwierząt 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie alleliczne

Współdziałanie alleliczne Współdziałanie alleliczne Zadanie 1. U ludzi umieszczanie lewego kciuka na prawym (L na P) podczas splatania dłoni jest cechą dominującą uwarunkowaną obecnością genu F. Cecha dziedziczy się według typu

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje zmian zasad wpisu koni do ksiąg hodowlanych

Konsekwencje zmian zasad wpisu koni do ksiąg hodowlanych Wielkopolska czy szlachetna półkrew? Konsekwencje zmian zasad wpisu koni do ksiąg hodowlanych Barbara Cichorska Sekcja Hodowli Koni Koła Naukowego Zootechników i Biologów Opiekun naukowy: dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Chów bydła mięsnego w gospodarstwie ekologicznym Glinna ZD IZ PIB Kołbacz

Chów bydła mięsnego w gospodarstwie ekologicznym Glinna ZD IZ PIB Kołbacz M. Wieczorek-Dąbrowska i E. Malinowski Wiadomości Zootechniczne, R. LII (2014), 3: 82 87 Chów bydła mięsnego w gospodarstwie ekologicznym Glinna ZD IZ PIB Kołbacz Marta Wieczorek-Dąbrowska, Eugeniusz Malinowski

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona zasobów genetycznych koni może szkodzić hodowli?*

Czy ochrona zasobów genetycznych koni może szkodzić hodowli?* Wiadomości Zootechniczne, R. XLIX (2011), 1: 67 71 Czy ochrona zasobów genetycznych koni może szkodzić hodowli?* Jędrzej Krupiński 1, Tadeusz Jezierski 2 1 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W SELEKCJI

INFORMATYKA W SELEKCJI - zagadnienia. Dane w pracy hodowlanej praca z dużym zbiorem danych (Excel). Podstawy pracy z relacyjną bazą danych w programie MS Access. Specjalistyczne programy statystyczne na przykładzie pakietu SAS

Bardziej szczegółowo

X WALNY ZJAZD PFHBiPM 20.03.2015 r. Szanowni Delegaci, Zaproszeni goście.

X WALNY ZJAZD PFHBiPM 20.03.2015 r. Szanowni Delegaci, Zaproszeni goście. X WALNY ZJAZD PFHBiPM 20.03.2015 r. Szanowni Delegaci, Zaproszeni goście. Odbywamy dzisiaj X ty, Sprawozdawczo Wyborczy, Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Nadszedł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1440 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1440 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 6 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1440 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby

Bardziej szczegółowo

Paweł Jankowski Bartosz Lewandowski tel. 696 086 288 tel. 608 352 900 Lidia Sulewska PROMOCJA JESIENNA! tel. 505 703 446

Paweł Jankowski Bartosz Lewandowski tel. 696 086 288 tel. 608 352 900 Lidia Sulewska PROMOCJA JESIENNA! tel. 505 703 446 PROMOCJA JESIENNA wycena sierpień 2 0 14 Promocja obowiązuje w okresie 03-21.11.2014 NNA PROMOCJA NNA PROMOCJA MOCJA HF HO - wycena genomiczna DNK 002371402371 ur. 24.02.2012 aaa: 342156 BANESTO TL TV

Bardziej szczegółowo

Regulamin ten zostaje zatwierdzony przez Zarząd Główny w dniu 02 01 2012r.

Regulamin ten zostaje zatwierdzony przez Zarząd Główny w dniu 02 01 2012r. Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie hodowli owczarka niemieckiego długowłosego pełnowartościowego pod względem cech psychicznych oraz fizycznych, a także ustalenie obowiązków i uprawnień członków

Bardziej szczegółowo

Jałowość i schorzenia wymion głównymi przyczynami ubywania krów ze stad mlecznych

Jałowość i schorzenia wymion głównymi przyczynami ubywania krów ze stad mlecznych Wiadomości Zootechniczne, R. XLVIII (2010), 1: 70 72 Jałowość i schorzenia wymion głównymi przyczynami ubywania krów ze stad mlecznych G łównymi przyczynami ubytków u krów mlecznych są nadal jałowość i

Bardziej szczegółowo

GENETYKA ZWIERZĄT STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚĆ: AGROTURYSTYKA ĆWICZENIE NR: 3 DATA: 22-11-2008

GENETYKA ZWIERZĄT STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚĆ: AGROTURYSTYKA ĆWICZENIE NR: 3 DATA: 22-11-2008 STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚĆ: AGROTURYSTYKA ĆWICZENIE NR: 3 DATA: 22-11-2008 GENETYKA ZWIERZĄT 1. Addytywne działanie genów: Wiele genów z róŝnych loci warunkuje jedną cechę,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HODOWLANY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOTÓW JEDYNKA

REGULAMIN HODOWLANY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOTÓW JEDYNKA REGULAMIN HODOWLANY STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KOTÓW JEDYNKA Na podstawie regulaminu hodowlanego i rejestracyjnego FIFe z dnia 01.01.2005 r. wprowadza się w życie niniejszy Regulamin celem stosowania go

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HODOWLI KOTÓW RASOWYCH. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN HODOWLI KOTÓW RASOWYCH. I. Przepisy ogólne REGULAMIN HODOWLI KOTÓW RASOWYCH I. Przepisy ogólne 1 Regulamin Hodowli Kotów Rasowych wprowadza się na podstawie 22 pkt. 8 Statutu Stowarzyszenia Właścicieli Kotów i Psów Rasowych, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Raport Testy Trenerskie. Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

Raport Testy Trenerskie. Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Raport Testy Trenerskie Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów W trakcie zgrupowań Kadr Makroregionalnych Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, poddano zawodników Testom Trenerskim.

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNAES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA UIN POONIA VO. XV (4) SECTIO EE 2010 Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w ublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 ublin, e-mail: janzuba@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r.

PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH. Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. PRODUKCJA MLEKA W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Marcin Żekało, IERIGŻ-PIB, Warszawa 11.07.2014 r. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie. 2. Wybrane zagadnienia utrzymywania krów mlecznych w gospodarstwach ekologicznych.

Bardziej szczegółowo

DEFEKTY GENETYCZNE U BYDŁA

DEFEKTY GENETYCZNE U BYDŁA DEFEKTY GENETYCZNE U BYDŁA W kaŝdej populacji zwierząt występują mutacje genetyczne, tj. zmiany dziedziczne zachodzące sporadycznie w Ŝywych organizmach. Z punktu widzenia produkcyjności zwierząt mogą

Bardziej szczegółowo

Temperament i charakter: ocena u koni

Temperament i charakter: ocena u koni http://www.theequinest.com/horses-and-their-kids/ Temperament i charakter: ocena u koni Dr inż. Aleksandra Górecka-Bruzda Zakład Zachowania się Zwierząt Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIKI ZAPŁODNIENIA

WYKORZYSTANIE TECHNIKI ZAPŁODNIENIA WYKORZYSTANIE TECHNIKI ZAPŁODNIENIA IN VITRO DO OCENY JAKOŚCI NASIENIA ŻUBRA P.Pawlak, M.Świątek, K.Braun, M.Giertych, N.Reńska, M.Zajączkowska, M.Zgoła Koło Naukowe Zootechników Sekcja Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski

S t a t y s t y k a, część 3. Michał Żmihorski S t a t y s t y k a, część 3 Michał Żmihorski Porównanie średnich -test T Założenia: Zmienne ciągłe (masa, temperatura) Dwie grupy (populacje) Rozkład normalny* Równe wariancje (homoscedasticity) w grupach

Bardziej szczegółowo

PARADA BUHAJÓW 2015 KATALOG WYSTAWOWY MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI. Spółka z o.o. z/s. w Krasnem

PARADA BUHAJÓW 2015 KATALOG WYSTAWOWY MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI. Spółka z o.o. z/s. w Krasnem PARADA BUHAJÓW 2015 KATALOG WYSTAWOWY MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNIKI Spółka z o.o. z/s. w Krasnem 1 Drodzy Hodowcy, Szanowni Partnerzy, z ogromną przyjemnością witamy na pierwszej Paradzie Buhajów Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Wąbrzeskiego

Do Starosty Wąbrzeskiego PLW-021/23/2014 Wąbrzeźno, dnia 11.04.2014 r. Do Starosty Wąbrzeskiego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie w roku 2013. Zadaniem Inspekcji Weterynaryjnej jest

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA I OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

KRAJOWA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA I OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRAJOWA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA I OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH INSTYTUT ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PROGRAM WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

MARKERY MIKROSATELITARNE

MARKERY MIKROSATELITARNE MARKERY MIKROSATELITARNE Badania laboratoryjne prowadzone w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w ramach monitoringu genetycznego wykorzystują analizę genetyczną markerów mikrosatelitarnych.

Bardziej szczegółowo