Etyka podstawą przywództwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etyka podstawą przywództwa"

Transkrypt

1 Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego

2 Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA KORZYSTANIE Z KODEKSU Zasady korzystania z Kodeksu....2 Oczekiwania wobec pracowników...2 Konsekwencje naruszenia prawa lub zasad Kodeksu....2 Zgłaszanie naruszeń Kodeksu, prawa lub niewłaściwych zachowań w miejscu pracy....3 Ochrona przed prześladowaniem za zgłoszenie naruszenia prawa lub Kodeksu....3 RELACJE PPG Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I KONKURENCJĄ...4 Działania antymonopolowe....4 Antykorupcja....5 Prezenty...6 Posiłki, rozrywka i podróże....6 Nieodpowiednia rozrywka...7 OBOWIĄZKI WOBEC PRACOWNIKÓW PPG....7 Bezpieczne i zdrowe warunki pracy oraz przestrzeganie praw człowieka....7 Komunikacja wewnętrzna....8 Zróżnicowanie w firmie PPG...8 Prześladowanie...9 Prywatność i poufność....9 Prywatność w komunikacji i w miejscu pracy....9 Konflikt interesów Alkohol, narkotyki i inne środki odurzające OCHRONA AKTYWÓW FIRMY I PRZYGOTOWYWANIE DOKŁADNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Dokładne księgowanie Płatności i wydatki Ochrona własności i informacji Własność intelektualna Informacje wewnętrzne Komunikacja zewnętrzna ZAANGAŻOWANIE PPG W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Bezpieczeństwo produktów Zarządzanie środowiskiem PPG JAKO ORGANIZACJA GLOBALNA Zgodność z przepisami handlowymi Przestrzeganie lokalnych przepisów i obyczajów OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE GORĄCA LINIA ETYKI

3 Pismo z Biura Prezesa Reputacja naszej firmy, którą zawdzięczamy rzetelności, uczciwości i umiejętności działania w dowolnym zakątku świata, jest jednym z naszych najcenniejszych dóbr. Aby utrzymać tę istotną przewagę nad konkurencją, musimy koniecznie zadbać, aby wszyscy pracownicy PPG znali, rozumieli i przestrzegali tych samych zasad. Niezależnie od ciągłego rozwoju i sukcesu PPG, jednym z niezmiennych aspektów jest zaangażowanie firmy w postępowanie zgodne z etyką. Ze względu na ekspansję na nowe rynki, przejęcia i rozwój PPG, musimy podnosić poziom naszych już teraz znakomitych norm postępowania. Zarówno nowi, jak i doświadczeni pracownicy powinni koniecznie znać podlegające ciągłym zmianom standardy prawa i zgodności, jakie obowiązują naszą firmę i zatrudnione w niej osoby. Ponadto, etyczne postępowanie każdego pracownika PPG jest kamieniem węgielnym naszych wysiłków w kierunku zrównoważonego rozwoju korporacji. Podejmujemy działania w celu zagwarantowania sukcesu i nieustannej obecności naszej firmy przekładające się na korzyści naszych klientów, dostawców, akcjonariuszy, pracowników i sąsiadów. Bezkompromisowość wobec aspektów etycznych jest krytycznym elementem naszej zdolności do osiągnięcia tego celu. Niniejsza publikacja, Globalny Kodeks Etyki PPG, prezentuje zasady obowiązujące wszystkich pracowników firmy PPG w dowolnym miejscu i okolicznościach. Nie wolno nam narażać dobrego imienia naszej firmy poprzez nieznajomość tego Kodeksu lub niestosowanie się do jego zaleceń przez kogokolwiek z naszych pracowników. Nasza reputacja bazuje nie tylko na byciu dostawcą wysokiej jakości towarów i usług, ale także na naszej uczciwości i wysokich standardach etycznych. Niech ten Kodeks poprowadzi nas w pracy w kierunku wspólnych celów: dostarczania towarów i usług zgodnych z potrzebami naszych klientów i społeczeństwa; zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych, zdrowych i odpowiednich warunków pracy; zapewnienia udziałowcom większego zwrotu z inwestycji; oraz aktywnego udziału w charakterze dobrego obywatela korporacyjnego w życiu każdego narodu i społeczności, w jakich się znajdujemy. Charles E. Bunch Prezes i Dyrektor Wykonawczy (CEO) 1

4 KORZYSTANIE Z KODEKSU Zasady korzystania z Kodeksu Celem Globalnego Kodeksu Etyki jest kierowanie zachowaniem wszystkich pracowników PPG, bez względu na funkcję czy stanowisko, w zakresie kwestii etycznych, jakie pojawiają się podczas normalnej działalności firmy. Globalny Kodeks Etyki został podzielony na pięć głównych kategorii: Stosunki firmy PPG z klientami, dostawcami i konkurencją; Obowiązki wobec pracowników PPG; Ochrona aktywów firmy i przygotowywanie dokładnych sprawozdań finansowych; Zaangażowanie PPG w zrównoważony rozwój oraz PPG jako organizacja globalna. Każda kategoria zawiera zasady i wyjaśnienia dotyczące określonych, prezentowanych w niej tematów. Na ile to możliwe, oczekiwania stawiane pracownikom PPG zostały opisane jasno i jednoznacznie. Przyznajemy jednak, że ze względów praktycznych, mogą wystąpić sytuacje, w których oczekiwane zachowanie etyczne może być niezupełnie jasne. Może się zdarzyć, że dany organ prawny będzie nieznany, albo powszechny zwyczaj czy praktyka mogą nie oferować dostatecznych wskazówek. W przypadku działalności międzynarodowej, obejmującej szereg różnych kultur, może wystąpić konflikt systemów etycznych. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie, do każdego tematu w Kodeksie przygotowaliśmy pomoc na wypadek pytań lub potrzeby dodatkowych wyjaśnień do określonej zasady. Oczekiwania wobec pracowników Wszyscy pracownicy PPG mają obowiązek przeczytania ze zrozumieniem i przestrzegania zasad niniejszego Kodeksu. Bezpośrednim obowiązkiem każdego przełożonego PPG, bez względu na lokalizację, jest egzekwowanie przestrzegania zasad Kodeksu. Żaden kodeks postępowania, także ten, nie jest w stanie uwzględnić wszystkich potencjalnych sytuacji. Niemniej jednak, pracownicy PPG na całym świecie powinni prowadzić działalność w sposób, który zapewni im uznanie jako osobom i będzie dobrze świadczyć o Firmie. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Kodeksu lub zachowania w określonej sytuacji, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu celem uzyskania wskazówek. Konsekwencje naruszenia prawa lub zasad Kodeksu Firma PPG traktuje naruszenie prawa oraz zasad Kodeksu bardzo poważnie. Złamanie prawa lub przyjętych zasad może narazić Firmę, jej pracowników i produkty na znaczne ryzyko. Każdy pracownik PPG odpowiada za swoje zachowanie. Również każdy, kto naruszy prawo lub zasady Kodeksu, będzie podlegać odpowiednim działaniom dyscyplinarnym, łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę. Globalna Komisja Etyki i Przestrzegania Zasad Firma PPG powołała Globalną Komisję Etyki i Przestrzegania Zasad, której przewodniczy jej Dyrektor Generalny (CEO). Komisja jest wspierana przez trzy regionalne komisje etyki, mieszczące się w Europie, Ameryce Południowej i regionie Azji-Pacyfiku. W skład każdej komisji wchodzą przedstawiciele kadry kierowniczej wyższego szczebla i wykonawczej z różnych działów i oddziałów. Zadania komisji: Analiza etycznych aspektów zasad postępowania w biznesie. Doradzanie Prezesowi i Radzie Nadzorczej w sprawach dotyczących standardów etycznych. Propagowanie świadomości standardów etycznych PPG. Analiza odpowiedniego postępowania w przypadku kwestii etycznych, które zwróciły uwagę Firmy lub jej pracowników. Udzielanie pomocy i rady w sprawach etycznych, które nie mogą być rozwiązane przez przełożonego, lub gdzie przełożony może wymagać dodatkowej pomocy. 2

5 Starania PPG w zakresie poprawy wyników finansowych w żadnym stopniu nie ograniczają naszego oddania etyce zawodowej. We współczesnej, niezwykle konkurencyjnej gospodarce światowej, niektórzy mogą czuć pokusę działania z korzyścią dla interesów finansowych Firmy, nie zważając na etykę czy legalność swojego postępowania. Firma PPG nie dostrzega jednak żadnego konfliktu między realizacją własnych celów korporacyjnych i przestrzeganiem prawa oraz kodeksu etycznego. Pragniemy, aby firma PPG zachowała atrakcyjność dla partnerów biznesowych. Jesteśmy przekonani, że przyczynia się do tego prowadzenie działalności zgodnie z prawem oraz ze standardami etyki. Będziemy nadal wspierać pracowników i partnerów, którzy rezygnują z korzyści biznesowych, jakie można osiągnąć wyłącznie poprzez naruszenie prawa czy zasad PPG. Zgłaszanie naruszeń Kodeksu, prawa lub niewłaściwych zachowań w miejscu pracy Wszyscy pracownicy są zobowiązani niezwłocznie zgłaszać wszelkie nielegalne działania czy naruszenia Kodeksu przez kogokolwiek pracującego dla lub w imieniu PPG. Pewne naruszenia mogą spowodować poważne szkody dla Firmy i/lub osób trzecich, a szybkie zgłoszenie może pomóc firmie PPG w uniknięciu lub zmniejszeniu tych szkód. Niezgłoszenie nielegalnych działań jest nie tylko naruszeniem zasad Firmy, ale może być naruszeniem prawa. Także świadome i celowe fałszywe zgłoszenie naruszenia zasad etyki jest niedopuszczalne i również może być niezgodne z prawem. Naruszenia należy zgłaszać niezwłocznie, w pełni i obiektywnie jednej z poniższych osób, która jest w stanie odpowiednio zareagować: Bezpośredni przełożony bezpośredni przełożony ma obowiązek prowadzić zgłoszone sprawy oraz informować o ich załatwieniu. Jeśli reakcja przełożonego nie jest zadowalająca lub jeśli ze względu na charakter sprawy lepiej jest zgłosić problem innej osobie, można powiadomić o tym osobę o stopień wyżej w hierarchii firmy. Pracownik działu bezpieczeństwa lub zasobów ludzkich osoby wyszkolone w zakresie bezpieczeństwa oraz pracownicy Działu Zasobów Ludzkich także służą pomocą. Dyrektor ds. Zgodności, siedziba główna PPG, Pittsburgh odpowiada za wzmacnianie korporacyjnej zgodności i etyki, zasady kontroli eksportu, kontrole i procedury, globalną ochronę aktywów, zapobieganie stratom, dochodzenia i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że podejrzenia naruszenia lub faktyczne naruszenia prawa (włączając, lecz nie ograniczając się wyłącznie do wszelkich amerykańskich praw lub przepisów), zasad, środków kontroli i procedur zgodności eksportowej PPG, lub przestrzegania zasad zgodności w ramach tego kodeksu dotyczących zasady działań antymonopolowych, antykorupcyjnej, płatności i wydatków oraz zasady zgodności z przepisami handlowymi powinny być zgłaszane bezpośrednio do Dyrektora ds. Zgodności. Gorąca Linia Etyki PPG bezpłatna Gorąca Linia Etyki jest obsługiwana przez zewnętrzną firmę w imieniu PPG i przyjmuje zgłoszenie w ścisłej tajemnicy, po czym przekazuje je odpowiednim osobom w PPG. Na życzenie, Firma dołoży wszelkich starań, aby zachować anonimowość i poufność osób ujawniających takie informacje. Ochrona przed prześladowaniem za zgłoszenie naruszenia prawa lub Kodeksu Prześladowanie kogokolwiek za dokonane w dobrej wierze zgłoszenie naruszenia prawa lub Kodeksu jest niezgodne z zasadami PPG. Każdy pracownik PPG, który otrzyma zgłoszenie naruszenia prawa lub Kodeksu, ma obowiązek dopilnować, aby to zgłoszenie było odpowiednio obsłużone, a składający je pracownik był traktowany uczciwie w toku sprawy. Na przykład, wszystkie osoby odpowiedzialne za zbadanie zgłoszenia złożonego za pośrednictwem Gorącej Linii Etyki wiedzą, że jakiekolwiek prześladowanie rozmówcy jest sprzeczne z zasadami PPG, jeśli jego tożsamość zostanie ujawniona w trakcie dochodzenia. Jeśli pracownik zgłosi sprawę innej osobie, niż jego bezpośredni przełożony, osoba ta odpowiada za właściwą obsługę zgłoszenia i dopilnowanie uczciwego traktowania pracownika. 3

6 RELACJE PPG Z KLIENTAMI, DOSTAWCAMI I KONKURENCJĄ Kluczem do sukcesu w działalności PPG jest nasza umiejętność dostarczania klientom towarów i usług o niezmiennie wysokiej wartości. Aby sprostać standardom, produkujemy wyroby o jakości zgodnej z oczekiwaniami klientów, promujemy je zgodnie z prawdą i zapewniamy skuteczne wsparcie i obsługę klienta. Nasz sukces komercyjny jest połączony z satysfakcją naszych klientów. Firma PPG bazuje na długoterminowych, stałych relacjach z zadowolonymi klientami, a nie na odosobnionej sprzedaży indywidualnej. Dlatego mając na uwadze długofalowe interesy Firmy, tak ważne jest rozwijanie relacji z klientami. Podstawą tego perspektywicznego podejścia jest troska o zaufanie naszych klientów i sprzedaż naszych produktów w oparciu o ich wartość. Działania antymonopolowe Wszyscy muszą w pełni stosować się do przepisów antymonopolowych w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od miejsca ich obowiązywania, w kraju i za granicą. Należy także przestrzegać przepisów o konkurencji we wszystkich krajach, w których firma PPG i jej oddziały prowadzą działalność. Unikać kontaktów z konkurencją PPG w maksymalnym zakresie. Nie wdawać się w dyskusje, formalne umowy czy nieformalne porozumienia z naszymi konkurentami w zakresie produkcji, sprzedaży czy dystrybucji produktów lub usług, w tym takich spraw, jak ceny, zarobki, koszty, zyski, warunki sprzedaży, uzgodnienia kredytowe, udział w rynku, ilość produkcji, obszary sprzedaży, planowany asortyment produktów i usług, strategia udziału w przetargach, położenie klientów i metody dystrybucji. Celem przepisów antymonopolowych jest zachowanie konkurencyjnego systemu wolnej inicjatywy. PPG z zaangażowaniem wspiera uczciwą i wolną konkurencję na rynkach całego świata. Jesteśmy przekonani, że najlepiej przysłużymy się długoterminowym interesom naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników, przestrzegając praktyk biznesowych z poszanowaniem prawa i reguł gospodarki wolnorynkowej. Nasze zasady opierają się na przekonaniu, że silna konkurencja jest korzystna dla interesu publicznego konkurencja wolna od potajemnych umów między konkurentami. Tak więc, choć stanowczo zachęcamy do zdobywania zysków za pomocą legalnych i właściwych środków, starania firmy PPG w tym zakresie muszą być prowadzone zgodnie z prawem. W oczach opinii publicznej, a także w sądach, pozory są często ważniejsze niż rzeczywistość. Nawet niewinny kontakt z naszą konkurencją niesie ze sobą ryzyko podejrzeń o potencjalną zmowę. Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba wielu lat na zdobycie reputacji w dowolnej branży, lecz niestety całe zdobyte dobro może zostać zniweczone przez czyny jednej osoby w jednej sytuacji. W zakresie działań antymonopolowych, naruszenie etyki przez jednego pracownika może oznaczać dla tego pracownika, jego przełożonego, Firmy i jej zarządu kosztowne, trudne postępowanie sądowe, prowadzące do wyroków cywilnych i karnych grzywien w wysokości milionów dolarów, nakazów sądowych, a nawet wieloletniego pozbawienia wolności dla zaangażowanych osób. Udział w umowach czy porozumieniach, które naruszają przepisy antymonopolowe, jest sprzeczny z zasadami PPG. Przykłady działań naruszających zasady PPG i przepisy antymonopolowe Stanów Zjednoczonych obejmują: umowy lub porozumienia między co najmniej dwoma konkurentami: (1) dotyczące ustalania cen, rabatów czy warunków sprzedaży; (2) podziału rynków, klientów czy obszarów; lub (3) odmowy kontaktów czy bojkotu stron trzecich. Każde z tych działań może prowadzić do postawienia w stan oskarżenia i skazania zaangażowanych osób, jak również ich firm. Celem powyższych przykładów nie jest pomniejszanie znaczenia innych, mniej oczywistych działań, które także mogą naruszać przepisy antymonopolowe. Informacje dotyczące strategii konkurencji i sytuacji rynkowych, które otrzymujemy od naszych klientów, dostawców czy od innych niezależnych stron trzecich, są w równym stopniu legalne, co pożądane. Nie wolno jednak prosić klientów, aby pełnili rolę pośredników między nami i konkurencją. W praktyce, różnica między konkurentami, klientami i dostawcami może się zacierać. Istnieją nawet takie firmy, z którymi firma PPG kontaktuje się na wszystkich trzech płaszczyznach. Występują także sytuacje, w których dyskusje z konkurencją mogą służyć legalnym i pożytecznym celom biznesowym. Są to m.in. działania w stowarzyszeniach handlowych, lobbing, przekrojowe branżowe analizy wynagrodzeń i świadczeń, określone dyskusje dotyczące zdolności kredytowej klientów, negocjacje w kwestii zawarcia umowy zbiorowej o pracę, programy BHP i ochrony środowiska, a także różne wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia badawcze. Ważne są konsultacje z radcą prawnym PPG w sprawach jakichkolwiek kontaktów z konkurencją i każdy pracownik, który ma wątpliwości co do legalności potencjalnego rozwoju sytuacji, powinien skontaktować się z Działem Prawnym przed podjęciem jakichkolwiek działań. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 4

7 Antykorupcja PPG zakazuje łapownictwa i korupcji we wszystkich transakcjach biznesowych na terenie każdego kraju. Zasada ta obowiązuje w przypadku wszystkich transakcji pomiędzy PPG i stroną trzecią, bez względu na to, czy transakcja ta ma miejsce pomiędzy PPG i podmiotem prywatnym, czy PPG a urzędnikami państwowymi. Szczególnie restrykcyjne zakazy dotyczą dowolnych wysiłków w celu wywarcia niewłaściwego wpływu na urzędników państwowych włączając personel zarządzany przez rząd lub kontrolowane podmioty, zaangażowane w zwykłe działania handlowe. Będąc uzupełnieniem dobrych praktyk biznesowych, zasada ta jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności z prawem i przepisami w wielu krajach, w których PPG prowadzi działalność. Te prawa i przepisy, obejmujące amerykańską ustawę o przeciwdziałaniu praktykom korupcyjnym za granicą oraz brytyjską ustawę antykorupcyjną, zostały wdrożone między innymi w celu wyeliminowania korupcji na rynku światowym oraz promowania sprawiedliwego i konkurencyjnego środowiska biznesowego, w ramach którego przeprowadzane są transakcje. Prawa te oraz zasady PPG nakładają na pracowników PPG zakaz wręczania łapówek, płatności lub wartościowych rzeczy w celu zyskania przewagi biznesowej lub dowolnej innej, niewłaściwej przewagi biznesowej. Rzeczy wartościowe obejmują gotówkę, prezenty, posiłki, rozrywkę i usługi. Prezenty, posiłki oraz rozrywka mogą być dostarczane wyłącznie, jeśli nie dochodzi do niewłaściwego usiłowania uzyskania lub zachowania transakcji lub innej przewagi biznesowej, a także jeśli jest to zgodne z zasadą PPG dotyczącą prezentów, posiłków, rozrywki oraz podróży, jak przedstawiono w niniejszym punkcie. Zasada ta oraz prawa i przepisy odnoszą się do PPG i jej spółek zależnych, a także do urzędników wykonawczych, członków zarządu i pracowników. Niniejsze prawa i przepisy zakazują także wysiłków w celu podjęcia takich działań za pośrednictwem dowolnych zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio przez PPG stron trzecich, takich jak przedstawiciele handlowi, dostawcy, pośrednicy lub partnerzy. Niezwykle istotne dla wysiłków podejmowanych przez PPG w celu zapewnienia etyki i uczciwości w transakcjach biznesowych jest również rozważne dobieranie partnerów biznesowych, agentów lub przedstawicieli handlowych. Jesteśmy zobowiązani do posiadania wiedzy na temat osoby, z którą prowadzimy interesy oraz do zagwarantowania, że w przypadku działania stron trzecich w imieniu PPG, są one etyczne i zgodne z mającymi zastosowanie prawami. Podobna staranność powinna być stosowana podczas wybierania partnerów joint venture, kandydatów do przejęcia i powiązanych z nimi agentów oraz przedstawicieli. Ze względu na to, że naruszenie tych praw i przepisów może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w prawie cywilnym i/lub karnym zarówno względem Firmy jak i zaangażowanych osób, niezwykle istotne jest działanie w sposób umożliwiający uniknięcie nawet stwarzania pozorów potencjalnego naruszenia tych restrykcji. Jakiekolwiek naruszenie tej zasady może skutkować podjęciem kroków dyscyplinarnych aż do wypowiedzenia umowy. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 5

8 Prezenty Osobom pracującym w imieniu firmy PPG nie wolno wręczać ani przyjmować prezentów, które można by zasadnie zinterpretować jako próbę niestosownego wpływu na adresata. W żadnym razie nie wolno wręczać ani przyjmować gotówki lub papierów wartościowych. Wręczanie czy przyjmowanie prezentów o wartości wyższej od nominalnej powinno uzyskać wcześniejszą aprobatę przełożonego. Nie wolno zabiegać o prezenty. Nie wolno również wręczać ani przyjmować prezentów, jeśli byłoby to niezgodne z prawem lub stanowiło świadome naruszenie zasad pracownika strony trzeciej. Celem wręczania prezentów biznesowych są działania na rzecz dobrego imienia Firmy i nic ponadto. Przykładowe dozwolone prezenty to proporcjonalne do okazji pamiątki i upominki wynikające z lokalnych obyczajów. Jednak próby wpływania na innych poprzez osobiste prezenty są niewłaściwe, niedopuszczalne, a niekiedy sprzeczne z prawem. Należy pamiętać, że pozory, podobnie jak rzeczywistość, mają duże znaczenie. Załatwienie biletów na imprezę towarzyską czy sportową dla indywidualnego klienta nie jest rozrywką, lecz prezentem. Podobnie, przyjęcie takich biletów przez indywidualnego dostawcę nie jest rozrywką, lecz także prezentem. Główną zasadą w tym zakresie jest właściwa ocena. Kiedy nie można taktownie odmówić przyjęcia niedopuszczalnego prezentu, ryzykując tym samym pogorszenie relacji biznesowych, można przyjąć prezent. Należy go jednak niezwłocznie przekazać audytorom wewnętrznym Firmy celem darowizny na rzecz organizacji charytatywnej. Ewentualnie, w razie chęci zatrzymania prezentu, można wypłacić Firmie jego uczciwą wartość rynkową. Z kolei firma PPG przekaże te pieniądze na cele charytatywne. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Posiłki, rozrywka i podróże Osobom pracującym w imieniu firmy PPG nie wolno oferować ani przyjmować posiłków, rozrywki czy podróży, które można by zasadnie zinterpretować jako próbę nieodpowiedniego wpływu na adresata. Nie wolno zabiegać o posiłki, rozrywkę czy podróże. Nie wolno ich również wręczać ani przyjmować, jeśli byłoby to niezgodne z prawem lub stanowiło świadome naruszenie zasad pracownika strony trzeciej. Decyzje o zaoferowaniu lub przyjęciu posiłku, rozrywki czy podróży należy podejmować w oparciu o właściwą ocenę i powściągliwie. Szczególną ostrożność należy zachować przyjmując posiłki, rozrywkę czy podróże od dostawców. Generalnie, oferowanie czy przyjmowanie posiłków, rozrywki czy podróży jest dopuszczalne, jeśli zostaną spełnione następujące warunki: Okazja służy przede wszystkim celom biznesowym. Pracownik PPG towarzyszy klientowi lub dostawca towarzyszy pracownikowi PPG. Posiłki, rozrywka czy podróż są proporcjonalne do okazji. Firma PPG definiuje refundowaną rozrywkę jako każde właściwe działania czy zdarzenia, w których pracownik PPG towarzyszy klientowi. Jak podano w rozdziale Prezenty powyżej, w pewnych okolicznościach bilety na imprezę towarzyską czy sportową mogą zostać uznane raczej za prezent, niż rozrywkę. Dlatego wymagają one aprobaty jako prezenty. Podejmując decyzję o zaoferowaniu czy przyjęciu posiłków, rozrywki czy podróży, należy także uwzględnić ich częstotliwość i wartość. Zwykle duża częstotliwość czy wartość takich ofert wymaga wcześniejszej aprobaty bezpośredniego przełożonego w PPG. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 6

9 Nieodpowiednia rozrywka Nie wolno proponować lub uczestniczyć w żadnej formie rozrywki, co do której istnieją uzasadnione podstawy, że może być przyczyną zażenowania dla PPG lub jej pracowników lub negatywnie wpłynąć na wizerunek Firmy. Pewne formy rozrywki są nieodpowiednie dla prowadzenia działalności Firmy. Przykładem może być rozrywka, która wykorzystuje czy poniża kogoś pod względem płci, tożsamości etnicznej, kultury, rasy czy religii. Przełożonym nie wolno aprobować refundacji kosztów poniesionych na nieodpowiednie formy rozrywki. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. OBOWIĄZKI WOBEC PRACOWNIKÓW PPG Relacje między firmą PPG i jej pracownikami na każdym szczeblu opierają się na wzajemnym szacunku, obustronnym zaufaniu i wspólnych celach. Uznanie tych więzi, wzmacnianie wspólnych zobowiązań i zwiększanie ich wpływu na codzienną działalność Firmy należą do stałych obowiązków każdego menedżera PPG. Nawet, jeśli miejscowe okoliczności w poszczególnych lokalizacjach Firmy są różne, pewne ogólne zasady i oczekiwania dotyczące relacji firmy PPG z jej pracownikami wykraczają poza warunki lokalne. Zasady te definiują domyślne porozumienie, jakie występuje między PPG i każdą osobą zatrudnioną przez Firmę. Bezpieczne i zdrowe warunki pracy oraz przestrzeganie praw człowieka Firma PPG zapewni bezpieczne i zdrowe miejsce pracy oraz będzie pomagać w poprawianiu stanu zdrowia i samopoczucia pracowników oraz ich rodzin. Ochrona oraz promowanie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników PPG jest najważniejszym priorytetem firmy na całym świecie. Nasza strategia osiągnięcia tego celu obejmuje: Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy spełniających lub nawet przewyższających mające zastosowanie normy dotyczące zawodowego zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Zapewnienie odpowiednich szkoleń i instrukcji BHP. Promowanie zdrowia i bezpieczeństwa poza pracą wśród pracowników i ich rodzin. Zapewnienie, że godziny pracy naszych pracowników są zgodne z odpowiednimi prawami miejscowymi regulującymi godziny pracy. Zagwarantowanie, że nie dochodzi do przypadków zatrudniania dzieci, a minimalny wiek każdego pracownika jest zgodny z odpowiednimi miejscowymi przepisami. Zapewnienie naszym pracownikom satysfakcjonujących płac i korzyści, które, biorąc pod uwagę płace minimalne, są zgodne z odpowiednim prawem. Zobowiązanie, że nie będziemy nigdy przymuszać do pracy w dowolny sposób. Przestrzeganie praw naszych pracowników do wyrażania związanych z pracą wątpliwości odnośnie zarządzania, w celu swobodnego zrzeszania się w zgodzie z przepisami miejscowymi podczas organizowania i negocjowania w kwestii zawarcia umowy zbiorowej o pracę lub powstrzymywania się od takich działań. Firma PPG stara się zapobiegać wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym. W tym celu stworzyliśmy ogólnofirmowe zasady i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi urządzeń PPG, właściwego obchodzenia się z materiałami, bezpiecznych praktyk zawodowych, limitów narażenia na substancje potencjalnie niebezpieczne i innych spraw, mających wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w pracy. Firma PPG opracowała także procedury postępowania w sytuacjach alarmowych w naszych zakładach oraz w razie wystąpienia klęsk żywiołowych. PPG wymaga, aby wszyscy pracownicy stosowali się do tych zasad i procedur. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy skontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub przedstawiciela działu HR lub ds. BHP firmy. 7

10 Komunikacja wewnętrzna Firma PPG popiera środowisko pracy, które sprzyja jasnej, szczerej i terminowej komunikacji. Realizacja celów PPG dotyczących wydajności w dużej części zależy od dobrze poinformowanych i zmotywowanych pracowników. To z kolei wymaga skutecznej, otwartej i dwukierunkowej komunikacji w całej Firmie. W tym celu od wszystkich pracowników oczekuje się informowania o ważnych sprawach i proponowanie rozwiązań korzystnych dla działalności Firmy. Obejmuje to niezwłoczne zgłaszanie problemów i naruszeń zasad PPG właściwym przełożonym. Analogicznie, każdy przełożony powinien w odpowiednim czasie przekazywać informacje o planach, wydajności, celach i zasadach Firmy swoim bezpośrednim podwładnym. Ponadto, każdy pracownik PPG ma prawo do informacji związanych z jego wydajnością, wynagrodzeniem i świadczeniami. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się ze swoim przełożonym. Postępowanie w przypadku nieetycznych próśb lub kompromitujących sytuacji W razie otrzymania prośby od osoby wewnątrz lub spoza PPG, dotyczącej czynu uznawanego za nielegalny lub nieetyczny, należy odmówić, informując taką osobę, że to postępowanie jest sprzeczne z zasadami PPG. Aby zgłosić zdarzenie, należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale Zgłaszanie naruszeń Kodeksu, prawa lub niewłaściwych zachowań w miejscu pracy w tym Kodeksie. Żaden przełożony nie może nakłaniać podwładnych do naruszania prawa lub Globalnego Kodeksu Etyki Firmy. Analogicznie, należy niezwłocznie zaprzestać udziału w jakichkolwiek dyskusjach, działaniach czy innych sytuacjach, które potencjalnie mogą być bezprawne. W razie uzasadnionych podejrzeń łamania prawa lub niniejszego kodeksu, należy zgłosić to do Kierownika ds Zgodności PPG. Zróżnicowanie w firmie PPG PPG docenia wartość biznesową i wewnętrzną wspierania zróżnicowania dzisiejszej globalnej siły roboczej i jest zaangażowana w to dążenie. Zróżnicowanie w PPG oznacza cenne różnice pomiędzy nami, dotyczące doświadczenia, perspektywy, pochodzenia, rasy, wieku, płci, orientacji seksualnej, kultury, geografii a nawet stylu. Oznacza jednak także tworzenie kultury włączania, opartej na godności i szacunku kultury w ramach której sztuczne bariery na drodze do osiągnięć są niwelowane, a wkład wszystkich pracowników jest doceniany i niezwykle cenny. Promowanie i korzystanie z tych koncepcji umożliwia nam wszystkim niezwykły wkład w działanie PPG i rozwinięcie naszego pełnego potencjału. Efektywne zarządzanie zróżnicowaniem może prowadzić do zwiększonej kreatywności, lepszego rozwiązywania problemów, poprawy wydajności, redukcji konfliktów międzyludzkich i lepszej pracy zespołowej. Popierając zróżnicowanie, firma PPG stwarza równe szanse zatrudnienia na podstawie dowolnego statusu chronionego przez obowiązujące prawo, nikogo nie dyskryminując. PPG prowadzi nabór na podstawie kwalifikacji i umiejętności związanych z wymogami danego stanowiska. Awans jest uzależniony od zasług i potwierdzonej wydajności w pracy. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem zasobów ludzkich lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 8

11 Prześladowanie Firma PPG nie będzie tolerować żadnego bezprawnego prześladowania, w tym słownego czy fizycznego znęcania się lub zastraszania. Prześladowanie dowolnego pracownika PPG przez zarząd, współpracowników, klientów lub dostawców niszczy pracę zespołową i może negatywnie wpływać na wydajność. Odpowiednio, wszyscy pracownicy PPG powinni traktować siebie nawzajem z uprzejmością, godnością i szacunkiem. Każdy pracownik PPG powinien być wyczulony na oznaki prześladowania w miejscu pracy. W razie prześladowania lub podejrzeń prześladowania innych pracowników, należy podjąć odpowiednie kroki, aby rozwiązać problem, np. zgłaszając zdarzenie czy zachowanie do Działu Zasobów Ludzkich lub dowolnemu członkowi zarządu. Firma PPG niezwłocznie i gruntownie zbada wszelkie skargi o prześladowanie i podejmie odpowiednie działania dyscyplinarne w stosunku do pracowników naruszających tę zasadę. PPG nie będzie tolerować żadnego prześladowania osób, które zgodnie z prawdą zgłaszają prześladowanie lub uczestniczą w dochodzeniu rzekomego prześladowania. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem zasobów ludzkich lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Prywatność i poufność Firma PPG szanuje prywatność swoich pracowników. Relacje PPG z pracownikami opierają się na szacunku i zaufaniu. Analogicznie, firma PPG udostępni poufne informacje o pracownikach innym osobom wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby do uzasadnionych celów biznesowych i zgodnie z obowiązującym prawem. Pracownicy PPG, którzy mają dostęp do poufnych informacji pracowników, odpowiadają za podejmowanie odpowiednich kroków, aby zapewnić, że dane są przechowywane poufnie, zgodnie z zasadami i procedurą PPG. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem zasobów ludzkich lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Prywatność w komunikacji i w miejscu pracy Telefony PPG, poczta , łącza internetowe, komputery, faksy i inne urządzenia elektroniczne powinny być używane do celów związanych z działalnością firmy PPG. Jakiekolwiek niewłaściwe używanie tych systemów, w tym nadmierne wykorzystanie niezwiązane z pracą, jest zabronione. Wszystkie wiadomości i innego typu komunikacja realizowana za pomocą tych systemów stanowi dane Firmy. PPG zastrzega sobie prawo do dostępu i ujawniania treści takich wiadomości, kiedy wystąpi uzasadniona przyczyna biznesowa, aby to zrobić, zgodnie z obowiązującym prawem. Firma PPG nie będzie tolerować transmisji ani przechowywania wiadomości elektronicznych, które są napastliwe, nieprzyzwoite, obraźliwe czy wulgarne. Dodatkowy obowiązek urzędników i członków zarządu Globalny Kodeks Etyki firmy PPG obowiązuje nie tylko pracowników na całym świecie, ale także wszystkich członków zarządu PPG. Jakiekolwiek zrzeczenie się Kodeksu przez urzędników wykonawczych lub członków zarządu jest uzależnione od zgody zarządu lub komisji zarządu i powinno być natychmiast ujawnione akcjonariuszom. Zrzeczenie się lub odstąpienie od Kodeksu w przypadku urzędników wykonawczych lub członków zarządu jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych okolicznościach. Gwarantuje to, że w rzadkich przypadkach, kiedy o zrzeczenie się zabiega urzędnik wykonawczy lub członek zarządu, przebiega ono pod dodatkową kontrolą najwyższych władz kierowniczych firmy. Elektroniczne systemy komunikacji nie są całkowicie bezpieczne i mogą zostać przechwycone. Pracownicy odpowiadają za zabezpieczenie wiadomości , faksów i innych elektronicznych transmisji informacji poza Firmą. Pracownicy powinni także zachować tę samą dbałość, ostrożność i etykę zawodową w komunikacji telefonicznej i elektronicznej, jaką zachowaliby w piśmie czy notatce służbowej. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem zasobów ludzkich lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 9

12 Konflikt interesów Pracownikom nie wolno postępować ani dopuszczać do występowania sytuacji, w których osobiste interesy pracownika kolidują z jego obowiązkiem szczerego i uczciwego postępowania w relacjach z Firmą. Konflikt interesów występuje, kiedy interesy osobiste pracownika kolidują z jego możliwością obiektywnej oceny najlepiej pojętego interesu PPG. Na przykład, konflikt interesów może występować, jeśli pracownik, jego bliski krewny lub przyjaciel mogą odnosić osobiste korzyści z transakcji, w której uczestniczy Firma i pracownik lub strona trzecia. Konflikt może także wystąpić, jeśli pracownik naraża działalność Firmy lub wpływa na nią, zakładając firmę prywatną, z której pracownik, jego bliski krewny lub przyjaciel czerpie korzyści finansowe, lub firmę publiczną, z której pracownik, jego bliski krewny lub przyjaciel czerpie duże korzyści finansowe. Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić wszelkie okoliczności związane z potencjalnym konfliktem interesów, lub jakiekolwiek zmiany w okolicznościach, swojemu przełożonemu. Unikając faktycznego czy pozornego konfliktu interesów, pracownicy PPG pomagają budować i podtrzymywać zaufanie naszych współpracowników, klientów, partnerów biznesowych i ogółu społeczeństwa. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się ze swoim przełożonym lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Alkohol, narkotyki i inne środki odurzające Obniżanie możliwości pracownika w pracy poprzez stosowanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających jest sprzeczne z zasadami PPG. Ponadto, firma PPG dąży do zapewnienia miejsca pracy wolnego od środków odurzających, zgodnego z obowiązującymi przepisami i zabrania dystrybucji, posiadania i używania nielegalnego lub niezgodnego z przepisami alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających na terenie Firmy lub w czasie pracy. PPG oczekuje, że wszyscy pracownicy dołożą wszelkich starań, aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę. Oznacza to m.in., że oczekujemy, aby na ocenę sytuacji i decyzje pracowników nie wpływał alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające. Oprócz wpływu na pracę i zdolność podejmowania decyzji przez pracownika, stosowanie środków odurzających może stwarzać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych i dobra firmy. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem zasobów ludzkich lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 10

13 OCHRONA AKTYWÓW FIRMY I PRZYGOTOWYWANIE DOKŁADNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Wszystkie osoby pracujące dla PPG mają obowiązek chronić aktywa Firmy przed kradzieżą, utratą i niewłaściwym użyciem. Aktywa te są własnością akcjonariuszy i stanowią cenne zasoby, będące źródłem utrzymania pracowników PPG. Wspomniane aktywa obejmują informacje, jak również pieniądze, sprzęt, zapasy, nieruchomości i materiały. Szczególnie na tych rynkach produktów, gdzie poufne informacje i zastrzeżone technologie odgrywają dużą rolę w strategii działalności firmy PPG, występują poważne konsekwencje w razie dostania się informacji w posiadanie osób nieupoważnionych. To ważne, aby wszyscy zachowywali ciągłą czujność w ochronie tajemnic handlowych, danych biznesowych i zastrzeżonej wiedzy fachowej firmy PPG przed niewłaściwym użyciem i wywiadem przemysłowym. Analogicznie, odpowiedzialne zarządzanie zasobami PPG wymaga dokładnego księgowania wykorzystania aktywów Firmy i wyników jej działalności. Nie wolno w niewłaściwy lub nieautoryzowany sposób zmieniać przeznaczenia zasobów Firmy. PPG stworzyła wewnętrzne standardy regulacji i praktyki, aby zagwarantować ochronę i właściwe wykorzystanie aktywów, a także dokładne i rzetelne prowadzenie ksiąg i sprawozdań rachunkowych. Wszyscy pracownicy odpowiadają za zapewnienie i przestrzeganie wymaganych regulacji wewnętrznych. Zgodność z zasadami księgowania PPG jest konieczna. Stosowanie się do tych wymogów stworzy dobre praktyki biznesowe i będzie korzystne dla wszystkich pracowników i akcjonariuszy firmy PPG. Dokładne księgowanie Każda osoba biorąca udział w tworzeniu, przesyłaniu lub wprowadzaniu informacji do ksiąg rachunkowych PPG, odpowiada za dokładne i kompletne wykonywanie tych czynności, za pomocą odpowiedniej dokumentacji. Zawsze należy przestrzegać określonych procedur i regulacji księgowych. Rejestry, księgi i dokumenty firmy PPG powinny ściśle odzwierciedlać transakcje Firmy i stanowić pełne zestawienie aktywów, pasywów, dochodów i wydatków organizacji. Rynki handlowe, finansowe i szereg stron wewnątrz i poza Firmą mają uzasadnione prawo do znajomości wyników finansowych PPG. Bazują na terminowości, dokładności i rzetelności naszej księgowości, aby mogli polegać na otrzymywanych informacjach i podejmować decyzje dotyczące bardzo wielu ważnych spraw. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikami działów bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej lub lokalnego działu finansowego. 11

14 Płatności i wydatki Nie wolno bezpośrednio ani pośrednio tworzyć żadnych nieujawnionych ani niezarejestrowanych funduszy lub kont na dowolny cel. Nie wolno autoryzować ani dokonywać żadnych bezpośrednich lub pośrednich płatności czy wydatków w imieniu PPG z zamiarem lub założeniem, że jakakolwiek część takich płatności lub wydatków zostanie przeznaczona na inny cel, niż opisany w dokumentacji dotyczącej płatności lub wydatków. Wszystkie wpisy umieszczane w księgach rachunkowych Firmy powinny rzetelnie i dokładnie odzwierciedlać fakty i okoliczności wszelkich płatności lub wydatków dokonywanych przez Firmę. Pracownikom nie wolno dokonywać żadnych bezpośrednich lub pośrednich płatności lub wydatków, ani wręczać żadnych prezentów, aby wywrzeć nieodpowiedni wpływ, lub które mogłyby wyglądać na nieodpowiedni wpływ, jakimkolwiek osobom w ich relacjach z Firmą lub innymi osobami. Wszystkie transakcje PPG powinny być poparte dokumentacją, która jasno i dokładnie określa cel transakcji. Będąc uzupełnieniem dobrych praktyk biznesowych, zasady te są niezbędne w celu zapewnienia zgodności z prawem w wielu krajach, w których PPG prowadzi działalność. Wymagają one także od amerykańskich firm, aby (podobnie jak PPG) informowały opinię publiczną o zobowiązaniach czy akcjach, w ramach prowadzenia wewnętrznych regulacji księgowych oraz prowadzenia ksiąg i rejestrów, które dokładnie przedstawiają zawierane transakcje. Naruszenie tych zasad grozi pozbawieniem wolności i grzywną, i może również narazić PPG na kary. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikiem Działu Finansowego lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Ochrona własności i informacji Prawo do znajomości procedur PPG Wszystkie osoby zatrudnione przez firmę PPG mają prawo do wglądu w treść zasad i procedur PPG, które dotyczą ich obowiązków służbowych. Mając poczucie, że lepsze poznanie szczegółów dowolnego dokumentu odnoszącego się do zasad firmy pomoże w lepszym wykonywaniu pracy, należy skontaktować się ze swoim przełożonym lub lokalnym pracownikiem zasobów ludzkich. Na prośbę pracownika, udostępnią oni wymagane informacje. Każdy pracownik PPG z dostępem do pieniędzy, informacji lub własności Firmy, ma bezwzględny obowiązek zarządzania tymi aktywami PPG z najwyższym stopniem rzetelności oraz unikania jakichkolwiek nadużyć tych aktywów. Polityka firmy PPG zakłada rozwiązanie umowy o pracę i ściganie osób, które złamią ten warunek. Oszustwa, kradzieże, malwersacje i inne niewłaściwe sposoby zmiany przeznaczenia funduszy firmy są oczywiście nielegalne, a także nieetyczne. Zapobieganie kradzieżom, nadużyciom czy sprzeniewierzeniom własności Firmy przez innych powinno być przedmiotem zainteresowania wszystkich pracowników PPG. Takie straty często można ograniczyć podejmując zwykłe środki ostrożności, postępując z aktywami Firmy w rozważny sposób i przestrzegając naszych istniejących wewnętrznych procedur i procesów. Są to: Zabezpieczenie sprzętu, zapasów i materiałów przed kradzieżą. Stosowanie należytych środków ochrony informacji. Zgłaszanie podejrzanych osób lub czynności pracownikom ochrony. Zawsze należy zdawać sobie sprawę z okoliczności, w jakich prowadzone są interesy i unikać dyskusji o delikatnych lub poufnych sprawach Firmy w obecności osób nieupoważnionych. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z pracownikami działów bezpieczeństwa, kontroli wewnętrznej lub prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 12

15 Własność intelektualna Osobom pracującym dla firmy PPG, nie wolno ujawniać osobom nieupoważnionym, wewnątrz lub spoza Firmy, żadnych informacji, które mogą prowadzić do sprzeniewierzenia zastrzeżonych technologii lub tajemnic handlowych. Ponadto, należy podejmować należyte środki ostrożności, aby zapobiegać nieumyślnemu ujawnieniu takich informacji. Poufność informacji Firmy obowiązuje również po zaprzestaniu pracy dla PPG. Firma PPG poczyniła duże inwestycje w zakresie takich własności intelektualnych, jak patenty, znaki towarowe, nazwy marek i programy komputerowe. Ochrona tych własności przed naruszeniem jest dla Firmy ważnym priorytetem. Jesteśmy zdecydowani ścigać osoby naruszające przepisy za pomocą wszelkich dostępnych środków prawnych. Podobnie, jak PPG oczekuje przestrzegania jej praw własności intelektualnej, szanujemy prawa własności innych. Sprzeczne z zasadami PPG jest także przechwytywanie, powielanie lub przywłaszczanie sobie za pomocą środków elektronicznych lub innych, takich materiałów, jak oprogramowanie komputerowe, nagrania dźwięku lub obrazu, publikacje czy inna chroniona własność intelektualna, bez zgody właściciela patentu lub posiadacza praw autorskich. Wbrew zasadom PPG jest także ujawnianie poufnych informacji przez pracowników, którzy otrzymują je od innych z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności, w tym od poprzednich pracodawców, lub zabieganie o ujawnienie takich informacji. Ponadto, firma PPG nie poucza pracowników w zakresie ujawniania takich poufnych informacji ani nie prześladuje ich za niedopełnienie tego obowiązku. Dodatkowo, należy odrzucać wszelkie propozycje dotyczące informacji poufnych ze źródeł zewnętrznych, chyba że podjęto uprzednio odpowiednie zabezpieczenia prawne. Takim zabezpieczeniem może być zrzeczenie się zachowania poufności (Confidential Disclosure Waiver) czy standardowa umowa o poufności/próbkach (Confidential Information/Sample Agreement) firmy PPG (obie dostępne w witrynie internetowej Działu Prawnego PPG). Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. Informacje wewnętrzne Pracownicy PPG muszą przestrzegać poufności wrażliwych lub uprzywilejowanych informacji oraz zachowywać wysoki poziom wiarygodności w kontaktach z takimi informacjami. Obejmuje to informacje dotyczące działalności Firmy lub danych finansowych dotyczących sprzedaży, zysków, aktywów, pasywów, prognoz, planów biznesowych, strategii zakupów i innych informacji poufnych. Pracownikom PPG, którzy są w posiadaniu takich poufnych informacji, nieznanych opinii publicznej, zabrania się ich ujawniania jakimkolwiek osobom nieupoważnionym. Pracownicy muszą także przestrzegać poufnego charakteru wszystkich podobnych informacji, jakie mogą otrzymać, dotyczących organizacji, z którymi PPG prowadzi interesy jako dostawca, klient czy konkurencja. Ponadto, zabrania się wykorzystywania informacji wewnętrznych o materiałach jako podstawy do obrotu akcjami Firmy lub papierami wartościowymi innej dowolnej firmy. Oprócz wieloletniego zaangażowania firmy PPG w etyczne postępowanie, tak stanowi prawo. Informacji niepublicznych, uzyskanych w wyniku podjęcia pracy w Firmie, nie wolno wykorzystywać dla osobistych korzyści pracowników ani innych osób mających z nimi kontakt. Wykorzystanie dla korzyści osobistych obejmuje korzyści ze sprzedaży lub dostarczenia innym informacji na temat obrotu papierów wartościowych PPG lub innej dowolnej firmy. Przykładowe informacje o potencjalnym charakterze niepublicznym obejmują wyniki finansowe PPG przed ich upublicznieniem; informacje finansowe oddziału lub serii produktów, które nie są publikowane; informacje o klientach, dostawcach czy konkurencji; zakup nieruchomości; działania badawcze; i planowane zakupy lub sprzedaż. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. 13

16 Komunikacja zewnętrzna Aby budować zaufanie publiczne, w najlepiej pojętym interesie PPG leży dokładne, terminowe i spójne informowanie mediów o nieobjętych tajemnicą produktach, usługach i działalności. Zdobycie tego zaufania wymaga nieustannej, dwustronnej i wzajemnie korzystnej komunikacji z różnymi stronami istotnymi dla sukcesu PPG. W firmie PPG są to: pracownicy, akcjonariusze, klienci, dostawcy, urzędnicy państwowi, mieszkańcy społeczności, w których działa PPG, społeczność finansowa, różne grupy handlowe i zawodowe, ogół społeczeństwa i media. Każda jednostka biznesowa PPG jest zobowiązana do nawiązywania kontaktów z mediami w celach marketingowych, dotyczących jej produktów i usług. Inne interakcje z mediami odnoszące się do PPG jako korporacji powinny być zarządzane przez dział komunikacji korporacyjnej PPG zgodnie z polityką zewnętrznej komunikacji firmy. Osoby otrzymujące zapytania od przedstawicieli mediów powinny kierować je do odpowiedniej osoby ds. kontaktów z mediami danej jednostki, dyrektora zakładu lub działu komunikacji korporacyjnej w celu udzielenia na nie odpowiedzi zgodnie z niniejszą zasadą. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się ze swoim przełożonym lub Biurem Prasowym. ZAANGAŻOWANIE PPG W ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Jedną z wartości PPG jest odpowiedzialność za ochronę globalnego środowiska, w którym firma prowadzi działalność. Co więcej, PPG dokłada wszelkich starań, aby być odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym w społecznościach, w ramach których działa. Ta wieloaspektowa koncepcja zrównoważonego rozwoju obejmuje: Zaangażowanie w odpowiedzialne obywatelstwo korporacyjne poprzez połączenie interesów biznesowych z naszą rolą opiekuna Ziemi. Zwiększenie i zabezpieczenie dobrego samopoczucia naszych sąsiadów, całej planety, pracowników i akcjonariuszy poprzez inwestowanie w bezpieczne i zrównoważone technologie oraz źródła. Ulepszanie jakości życia w społecznościach, w których prowadzimy działalność poprzez wspieranie różnych działań charytatywnych i filantropijnych w dziedzinie sztuki, edukacji, usług, a także zachęcanie naszych pracowników do poświęcenia czasu, talentu i dóbr na rzecz tych samych instytucji. Zachęcanie naszych pracowników do bycia zaangażowanymi obywatelami i do wypełniania obowiązków obywatelskich w ramach narodów i społeczności, w których żyją. Z tego względu zalecamy pracownikom konsultowanie się z Działem Spraw Rządowych PPG przed zaangażowaniem się w dowolną działalność lobbingową w imieniu PPG lub w przypadku pytań dotyczących uczestnictwa w działalności społecznej lub wyborczej. Oczekujemy, że nasze imię PPG stanie się synonimem odpowiedzialnego i etycznego obywatelstwa korporacyjnego. Prosimy każdego z naszych pracowników o podjęcie wyzwań i wykorzystanie istniejących szans w naszym stale zmieniającym się świecie w celu doprowadzenia do osiągnięcia pozytywnej i zrównoważonej różnicy w codziennej pracy. 14

17 Bezpieczeństwo produktów Firma PPG zapewnia, że jej produkty można opracowywać, wytwarzać, dostarczać, stosować i utylizować w bezpieczny i ekologiczny sposób. Będziemy odpowiednio szkolić, wyposażać i wspierać pracowników w zakresie zarządzania działaniami BHP i ochrony środowiska oraz doradzać klientom w sprawach bezpiecznego stosowania i obsługi naszych produktów. Pracownikom PPG nie wolno autoryzować transportu produktu, który jest niewłaściwie oznakowany, wadliwy, niebezpieczny lub niezgodny z przeznaczeniem. Zapewnienie bezpiecznego stosowania naszych produktów i ograniczenie ryzyka związanych z nimi obrażeń w stosunku do naszych klientów i środowiska ma kluczowe znaczenie dla dobra firmy PPG. Przeprowadzamy testy produktów wymagane przez prawo, a także dodatkowe testy poza tymi wymaganymi prawnie, w przypadku gdy jesteśmy przekonani, że takie testy są odpowiednie w celu zrozumienia konsekwencji Globalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i środowiska (EHS) względem naszych produktów. W przypadku produktów, które stwarzają potencjalne ryzyko wystąpienia obrażeń podczas wysyłki, obchodzenia się i stosowania, wraz z produktem dostarczane są jasne i stosowne informacje bezpieczeństwa. Zobowiązujemy się do ochrony naszych klientów, naszej firmy, ogółu społeczeństwa i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy skontaktować się z przedstawicielem Działu Zarządzania Produktem danego oddziału lub firmy. Zarządzanie środowiskiem Firma PPG zaprojektuje, wybuduje i będzie obsługiwała swoje obiekty w sposób, który nie wpłynie negatywnie na stan zdrowia mieszkańców oraz środowisko, firma będzie oszczędzała energię, wodę oraz surowce, zintegruje ochronę przed skażeniem oraz wniesie pozytywny wkład w otaczającą społeczność oraz całe społeczeństwo. Przestrzeganie zgodności z rządowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska jest obowiązkiem każdego oddziału PPG oraz wszystkich pracowników w jego ramach. Rozpoznawanie różnic w przepisach rządowych na poziomie kraju, prowincji, stanu lub poziomie lokalnym jest krytyczne dla zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. PPG jest zaangażowana w przestrzeganie zgodności z tymi prawami i przepisami na całym świecie. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy skontaktować się z przedstawicielem Działu BHP danego oddziału lub firmy. 15

18 PPG JAKO ORGANIZACJA GLOBALNA Firma PPG niemal od zawsze prowadziła działalność poza granicami Stanów Zjednoczonych. W ostatnich latach zakres zagranicznych działań jeszcze się zwiększył. Ten rozwój był wynikiem ogólnoświatowej popularyzacji technologii oraz globalnej ekspansji rynków produktów. Jako dostawca dla sektorów przemysłowych, które nieustannie zwiększają swój globalny zasięg, firma PPG z zaangażowaniem rozwija własne zakłady produkcyjne na wszystkich rynkach, na których zbyt produktów uzasadnia takie inwestycje. Takie postępowanie doprowadziło do powstania organizacji zatrudniającej ludzi z wielu różnych kultur oraz zakładów w krajach o bardzo różnych systemach społecznych, kulturowych i prawnych. Odpowiednio, standardy etyki zawodowej właściwe pracownikom PPG są wynikiem wpływu norm organizacji o coraz większym zasięgu globalnym. W miarę, jak nasza firma zmienia się z przedsiębiorstwa głównie północnoamerykańskiego w większą korporację globalną, nasze relacje z wieloma jurysdykcjami, w których działamy, znacznie się różnią. Co więcej, skład naszych zasobów pracowniczych w każdym kraju także jest bardzo różny. Niemniej jednak, dobrze jest myśleć o PPG jako o gościu w krajach, w których jest obecny oraz którego pracownicy muszą postępować zgodnie z lokalnymi zasadami. Zgodność z przepisami handlowymi Zdolność firmy PPG do eksportowania produktów, usług, technologii i danych technicznych na całym świecie jest przywilejem, który należy starannie zabezpieczyć. Wymagamy od naszych pracowników zrozumienia i przestrzegania wszystkich mających zastosowanie praw i przepisów eksportowych w celu zachowywania i stosowania się do wewnętrznych procedur i procesów PPG, które gwarantują naszą zgodność z mającymi zastosowanie kontrolami eksportu. Podobnie, PPG wymaga przestrzegania zgodności przez wszystkich swoich pracowników ze wszystkimi restrykcjami handlowymi i celnymi, prawami i przepisami, będącymi uzupełnieniem wewnętrznych wymagań PPG w odniesieniu do importu materiałów i usług na całym świecie. Nasz globalny program zarządzania eksportem i zgodności składa się z licznych narzędzi i zasobów, które wyrażają zaangażowanie kadry zarządzającej PPG w tę niezwykle istotną kwestie, dostarczają praktycznych wskazówek i szkoleń oraz wymaga przechowywania dokumentacji i monitorowania w celu wspierania i osiągnięcia zgodności z przepisami dot. kontroli eksportu. Globalna zasada zgodności z kontrolą eksportu PPG i Podręcznik kontroli eksportu na terenie USA, a także odpowiednie procedury dotyczące działalności oraz stanowiska zapewniają kluczowe informacje i stanowią rozbudowany przewodnik dla każdego pracownika, którego praca dotyczy lub wspiera naszą działalność biznesową. PPG dostrzega, że w zależności od transakcji, prawa i przepisy dot. kontroli eksportu w różnych krajach, na terenie których działa PPG mogą stać w sprzeczności, jednak konieczne jest przestrzeganie praw i przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych wszędzie tam, gdzie mają one zastosowanie. Mocno zachęcamy pracowników do kontaktowania się z pracownikami zajmującymi się eksportem na dany region lub oddział lub z prawnikami w celu rozstrzygnięcia dowolnych wątpliwości. Import materiałów i usług niesie w sobie potencjalne kwestie związane ze zgodnością w odniesieniu między innymi do bezpieczeństwa, oceny wartości, klasyfikacji i przechowywania dokumentacji. Działalność importowa PPG obejmuje liczne działania, od momentu złożenia zamówienia, aż do dokonania płatności za otrzymane towary. Wszyscy pracownicy zaangażowani w transakcje importowe muszą podejmować wszelkie działania w celu pełnego zrozumienia swoich prawnych i wewnętrznych zobowiązań oraz w celu właściwego koordynowania swojej pracy na rzecz zgodności PPG z wymaganiami importowymi i celnymi. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kontroli eksportu w odniesieniu do niniejszej zasady, należy zawsze kontaktować się z Dyrektorem ds. Zgodności PPG, Menedżerem ds. Zgodności z Przepisami Eksportowymi lub koordynatorem ds. zgodności lub prawnikiem na dany region lub oddział w celu uzyskania dalszego wsparcia. W przypadku pytań dotyczących importu i ceł w odniesieniu do niniejszej zasady, należy kontaktować się z Menedżerem Zespołu ds. Usług Importowych (tylko w USA) lub prawnikiem danego oddziału bądź regionu w celu uzyskania dalszego wsparcia. 16

19 Przestrzeganie lokalnych przepisów i obyczajów Firma PPG przestrzega prawa wszędzie, gdzie prowadzi działalność. Uważamy, że przestrzeganie lokalnych przepisów stanowi minimum właściwego poziomu postępowania. Ponadto, własne standardy postępowania PPG często zobowiązują nas do przekraczania prawnego minimum danej lokalizacji i prowadzenia naszej działalności według wyższych standardów. W ramach prowadzenia działalności staramy się szanować lokalne obyczaje i instytucje. Jednakże, miejscowe zwyczaje nie usprawiedliwiają naruszenia obowiązujących przepisów i zasad biznesowych. Zdajemy sobie także sprawę, że przepisy w różnych lokalizacjach różnią się, niekiedy kolidując ze sobą. I przyznajemy, że nie zawsze akceptujemy podstawy filozoficzne czy uważamy za stosowne konsekwencje praktyczne określonego prawa. Niemniej jednak, zawsze musimy przestrzegać prawa kraju, w którym jesteśmy gośćmi. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki na temat tej zasady, należy kontaktować się z prawnikiem z danego oddziału lub regionu. OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE ażdego dnia dobre imię PPG jako etycznej i godnej zaufania firmy leży w rękach pracowników. Sposób obsługi klientów, zarządzanie pracownikami i traktowanie dostawców określają sposób, w jaki jesteśmy postrzegani w społeczności i czy przetrwa dobre imię, na jakie PPG pracuje od momentu powstania w 1883 roku. Osobiste poświęcenie się zasadom i wartościom przedstawionym w tym dokumencie jest najważniejszym narzędziem, jakie mamy, aby utrzymać reputację PPG jako cenionego partnera biznesowego. Jesteśmy przekonani, że każdy potraktuje to poświęcenie poważnie, a słowa i uczynki wszystkich pracowników pozwolą zachować i umocnić wybitną tradycję etyczną PPG. K 17

20 GORĄCA LINIA ETYKI Wybrać jako pierwszy Następnie Wybrać jako pierwszy Następnie Ameryka Północna Arabia Saudyjska Argentyna (ALA Spanish) Argentyna (Telecom) Argentyna (Telefonica) Australia Austria Belgia Brazylia (opcja 1) Kolumbia (j. angielski) Kolumbia (j. hiszpański) Korea Malezja Meksyk Niemcy Nowa Zelandia Polska Portugalia Brazylia (opcja 2) Chile (AT&T Chile Spanish) Chile (AT&T Chile) Chile (AT&T Node) Chile (Easter Island Spanish) Chile (Easter Island) Chile (ENTEL Spanish) Chile (ENTEL) Chile (Telefonica) China Netcom Group China Telecom South Czechy Dania Egipt (Kair) Egipt (poza Kairem) Filipiny Francja (Radca generalny na Europę) Grecja Hiszpania Holandia Hong Kong Indie Indonezja Irlandia (Irlandia) Irlandia (UIFN) Japonia (sieć IDC kablowa i bezprzewodowa) Japonia KDD Japonia NTT Kanada Republika Południowej Afryki Republika Wybrzeża Kości Słoniowej (operator posługujący się j. angielskim) Republika Wybrzeża Kości Słoniowej (operator posługujący się j. francuskim) Rosja (Moskwa) Rosja (opcja 2) 8^ * Rosja (Rosja) 8^ * Rumunia Senegal (operator posługujący się j. angielskim) Senegal (operator posługujący się j. francuskim) Singapur Surinam Szwajcaria Szwecja Słowacja Tajlandia Tajwan Turcja Ukraina 8^100-11* Urugwaj Wielka Brytania Wietnam Węgry Włochy Zjednoczone Emiraty Arabskie (alternatywny) Zjednoczone Emiraty Arabskie (Zjednoczone Emiraty Arabskie) * ^ oznacza oczekuj na sygnał przed kontynuowaniem

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Program Premium Integrity Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Data publikacji: październik 2013 Spis treści 1 Polityka Grupy Pirelli w zakresie przeciwdziałania korupcji...4 2 Kontekst prawny...6

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK Idea Kodeksu Etycznego Grupy CAN-PACK Grupa CAN-PACK ( dalej także Grupa ), jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec Biuro Zarządu: ul. Bitwy Warszawskiej 7a, 02-366 Warszawa t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05 Siedziba Spółki : ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec t e l.: +48 33 861 99 99, f a x : +48 33 861

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY Ogólne zasady etyki, jakimi winien się kierować psychoterapeuta, określają aktualne kodeksy etyczno-deontologiczne, zwłaszcza Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BANKOWEJ

KODEKS ETYKI BANKOWEJ KODEKS ETYKI BANKOWEJ (ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ) Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne Kodeksu Etyki Bankowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 1 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 2 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ i ROZWOJU Na mocy artykułu 1 Konwencji podpisanej w Paryżu w dniu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dylematy etyczne Studia przypadków

Dylematy etyczne Studia przypadków Dylematy etyczne Studia przypadków Zawodowi księgowi zatrudnieni w sektorze publicznym kwiecień 2012 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Studium przypadku 1... 5 Informacja na temat wyników... 5 Studium przypadku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo