MDE PROJECT ul. Romanówka 22/ Garwolin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MDE PROJECT ul. Romanówka 22/ Garwolin"

Transkrypt

1 MDE PROJECT ul. Romanówka 22/ Garwolin PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR.. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GOŹDZIE INWESTOR: Gmina Kłoczew Ul. Długa Kłoczew LOKALIZACJA: Dz. Nr 56 połoŝona w miejscowości Gózd gm. Kłoczew PROJEKTANT: InŜ. Dariusz Tarczyński MAZ/0388/OHOK/06 - Garwolin: lipiec

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości opracowania 2 3. Opis techniczny architektura Oświadczenie projektanta Mapa do celów projektowych 1: Mapa do celów projektowych 1: Projekt zagospodarowania działki Zagospodarowanie działki Zagospodarowanie boiska wielofunkcyjnego Przekrój A A Przekrój B- B Piłkochwyty Fundamenty i konstrukcja siedzisk Rzut siedzisk i przekrój Przykładowe urządzenia sportowe

3 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest budowa w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni Ŝwirowej boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, w skład którego wchodzi boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki oraz boisko do koszykówki, na terenie Zespołu Szkół w Goździe gm. Kłoczew 2. Podstawa opracowania. Podstawą poniŝszego opracowania jest: - zlecenie inwestora, - wytyczne i uzgodnienia z inwestorem, - mapa do celów projektowych, - obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej - pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejącego 3. Charakterystyka obiektu Lokalizacja Projektowane boisko zlokalizowane jest na działce nr 56 połoŝonej w Goździe gm. Kłoczew w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni Ŝwirowej na terenie kompleksu szkolnego Zespołu Szkół w Goździe 3

4 3.2. Dane techniczne i przeznaczenie. - powierzchnia boiska - nawierzchnia poliuretanowa - 968,00 m 2 - powierzchnia utwardzona - kostka brukowa - 184,16 m 2 - piłkochwyty - 2 x 22,00 m - siedziska - 3 x 10 szt. - bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt. - słupki do siatkówki aluminiowe z siatką - 1 kpl - stojaki do koszykówki typ "Gęsia szyja" wysięg 1,60 m - 2 szt. 4.Rozwiązania architektoniczno budowlane 4.1 Roboty rozbiórkowe W zakresie robót rozbiórkowych przewidziany jest demontaŝ istniejących obrzeŝy betonowych na podsypce piaskowej. ObrzeŜa naleŝy rozebrać w trakcie korytowania pod nowe warstwy nawierzchni. Projekt nie przewiduje dodatkowych robót rozbiórkowych 4.2 Boisko wielofunkcyjne, boisko do koszykówki Opis zagospodarowania terenu Projektowane boisko z nawierzchnią syntetyczną zostanie zlokalizowane w południowej części działki przy istniejącej sali gimnastycznej w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni Ŝwirowej. Powstanie boisko o wymiarach 22,00m x 44,00m. W skład boiska wchodzą: boisko do piłki ręcznej 22,00 x 44,00 m, boisko do siatkówki 9,00 x 18,00 m oraz boisko do koszykówki niepełnowymiarowe o wymiarach 15,00 x 20,00 m Odwodnienie powierzchniowe spływ wody zgodnie z danymi na rysunkach. Projektuje się nawierzchnię boiska z poliuretanu EPDM w kolorystyce ceglastej z liniami w kolorze białym, Ŝółtym i niebieskim. 4

5 WyposaŜenie boiska stanowić będą bramki do piłki ręcznej przenośne aluminiowe, osadzone w tulejach zgodnie z obowiązującymi standardami, słupki aluminiowe do siatkówki osadzone w tulejach zgodnie z obowiązującymi standardami, kosze do koszykówki zestaw typu gęsia szyja Budowa boiska sportowego nie narusza istniejącego zagospodarowania przestrzennego terenu. Teren objęty opracowaniem jest terenem rekreacyjnym. Projekt nie przewiduje zmiany funkcji obiektu, nie spowoduje podniesienia poziomu hałasu i nie wpłynie ujemnie na warunki bytowe sąsiadów Płyta boiska Nawierzchnię boiska, naleŝy wykonać z materiałów charakteryzujących się wysokim stopniem elastyczności i spręŝystości, dobre pochłanianie energii udarowej jak i umoŝliwiających niezbędny, minimalny poślizg (ochrona naraŝonych na kontuzję stawów, kolan i łokci grających) oraz odpornych na działanie czynników atmosferycznych i zapewniających wieloletnią stabilność swoich parametrów. Podbudowa boiska Pod docelową nawierzchnią syntetyczną naleŝy wykonać podbudowę z kruszywa kamiennego o następującym przekroju: - grunt rodzimy, - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. śr. 25 cm, - warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa łamanego (fr. 31,5 63,0 mm) gr. 10cm, - warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa łamanego (fr. 0-31,5 mm) gr. 5 cm - podbudowa mieszanina Ŝwiru i lepiszcza poliuretanowego (ET) gr. 30 mm Boisko naleŝy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeŝy betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu C10/12 z oporem. 5

6 Projektowaną nawierzchnię boiska stanowi bezspoinowa nawierzchnia: baza z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym gr. Warstwy 8 mm, warstwa granulatu EPDM o frakcji 1-3 mm z lepiszczem poliuretanowym gr. Warstwy 8 mm o następujących parametrach: - mata gumowa wykonana w miejscu instalacji przez maszynę - wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 0,60 - wydłuŝenie względne przy zerwaniu (%) min 50 - wytrzymałość na rozdzieranie (N) ścieralność (mm) 0,09 - odporność na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki (mm 2 ) stan powierzchni po badaniu bez zmian Oferowana nawierzchnia syntetyczna musi posiadać 1. Atest higieniczny. 2. Pełną aprobatę ITB lub rekomendację ITB albo równorzędne wraz z wynikami badań uprawnionej jednostki na oferowaną nawierzchnię syntetyczną. 3. Kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta. Wykonawca nawierzchni musi posiadać autoryzację producenta oferowanej nawierzchni syntetycznej uprawniająca do jej sprzedaŝy i montaŝu. Całkowite wymiary syntetycznej nawierzchni 22,00 x 44,00m Kolorystyka boiska: - boisko płyta boiska i pas bezpieczeństwa kolor ceglasty - linie boiska do piłki ręcznej - kolor biały, - linie boiska do siatkówki - kolor Ŝółty, - linie boiska do koszykówki - kolor niebieski Szerokość linii 5cm. Linie wykonane wg zaleceń producenta nawierzchni. 6

7 Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska następuje powierzchniowo spływ w kierunku oznaczonym na rysunkach WyposaŜenie boiska. WyposaŜenie boiska stanowią : Bramki do piłki ręcznej z siatkami, aluminiowe, mocowane w tulejach stalowych zabetonowanych w słupkach zgodnie z wytycznymi producenta. Wymiar bramek 3,00x2,00m, haki mocujące siatkę z metalu, bramka musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa B szt.2 Dekle umoŝliwiające zaślepienie otworu po demontaŝu bramek szt.4 Słupki do siatkówki z siatkami aluminiowe z mechanizmem naciągowym, mocowane w tulejach osadzonych w podbudowie, słupek musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa B kpl.2 Dekle umoŝliwiające zaślepienie otworu po demontaŝu słupków szt.4 Kosze do koszykówki zestaw typu gęsia szyja z tablicą laminowaną na tereny zewnętrzne 105x180 cm, obręcz wzmacniana z siatką łańcuchową, stojak z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm ocynkowany ogniowo o wysięgu 160 cm. Stojak osadzony w tulei stalowej zabetonowanej wg zaleceń producenta. Piłkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym o oczkach 4,5x4,5 cm, do 5x5 cm o wysokości 5.0 m ponad poziom boiska. Mocowanie siatki do słupków stalowych. Słupy stalowe z 80x80x4 osadzone w tujejach zamontowanych fundamentach betonowych z betonu C16/20. Rozstaw modułowy słupów 2,5m. Całość ocynkowana ogniowo i pomalowana na kolor zielony. 7

8 4.3 Utwardzenie terenu Opis zagospodarowania terenu Projektowane utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej obejmuje wykonanie opaski szerokości 50 cm wokół boiska, wykonanie pasa szerokości 2,0 m wzdłuŝ płyty boiska w miejscu lokalizacji siedzisk oraz połączenie z istniejącym utwardzonym placem i drogą dojazdową Nawierzchnia Nawierzchnię terenów utwardzonych naleŝy wykonać z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm w kolorze brązowym na podsypce cementowo - piaskowej. Pod docelową nawierzchnią naleŝy wykonać podbudowę z kruszywa kamiennego o następującym przekroju: - grunt rodzimy, - warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. śr. 10 cm, - warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa łamanego (fr. 0-31,5 mm) gr. 10 cm - podsypka cementowo piaskowa gr. 30 mm Nawierzchnię brukową naleŝy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeŝy betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu C10/12 z oporem 4.4 Siedziska Opis zagospodarowania terenu Projektowane siedziska zlokalizowane zostaną w bezpośrednim sąsiedztwie boisk w jednym rzędzie przy boisku wielofunkcyjnym 30 miejsc Budowa trybuny nie narusza istniejącego zagospodarowania przestrzennego terenu. Teren objęty opracowaniem jest terenem rekreacyjnym. Projekt nie przewiduje zmiany funkcji obiektu, nie spowoduje podniesienia poziomu hałasu i nie wpłynie ujemnie na warunki bytowe sąsiadów. 8

9 Konstrukcja siedzisk Posadowienie trybuny jest bezpośrednio na gruncie. Nawierzchnię trybuny stanowi betonowa kostka brukowa na podbudowie piaskowej. Kostka ograniczona obrzeŝami betonowymi 8x30 cm na ławie betonowej z oporem beton C10/12 Siedziska trybuny z tworzywa sztucznego bez oparcia mocowane do profili stalowych 40x60x3mm, które następnie za pośrednictwem słupków stalowych z profili 40x60x3 mm zabetonowane są w słupkach fundamentowych Słupki fundamentowe betonowe z betonu C16/20, fundamenty wykonać na podbudowie z Betonu C12/10 Trybunę naleŝy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeŝy betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B10 z oporem. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej w kolorze brązowym gr. 6cm na podsypce piaskowej. 5. Charakterystyka ekologiczna. Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter budowli pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy, utwardzonych dojść, dojazdów, miejsc postojowych. 7. Warunki wykonania robót budowlano-montaŝowych Wszystkie roboty budowlano-montaŝowe, a takŝe odbiór robót, naleŝy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŝowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz normami i instrukcjami branŝowymi, właściwymi dla danego rodzaju robót, wytycznymi i zaleceniami 9

10 producentów pod fachowym nadzorem. Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów robót. Nawierzchnia moŝe być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym powyŝszego zadania. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie naleŝy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, pozwalającymi na ich weryfikację. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny. 10

11 Garwolin r. OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz z późniejszymi zmianami) oświadczam, iŝ projekt budowlany Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe na działce nr 56 połoŝonej w miejscowości Gózd Gm. Kłoczew został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

12 a b 13,34 A 1,0 0 B 66 45,32 A A 2,10 2,50 N B 4,95 9,39 178,85 mnpm 24,74 178,80 mnpm A 11,11 24,74 178,85 mnpm 4,95 45,32 a,b,c,d,a - granice opracowania -oznaczone kolorem zielonym LEGENDA 1 Obiekty projektowane 2,50 4,95 6,02 A Boisko wielofunkcyjne 22 x 44 m d ZESTAWIENIE: - powierzchnia boiska - nawierzchnia poliuretanowa - 968,00 m2 - powierzchnia utwardzona - kostka brukowa - 184,16 m2 - piłkochwyty - 2 x 22,00 m - siedziska - 3 x 10 szt - bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt - słupki do siatkówki aluminiowe z siatką - 1 kpl - stojaki do koszykówki typ "Gęsia szyja" wysięg 1,60 m - 2 szt KOLORYSTYKA: - płyta boiska i pas bezpieczeństwa - kolor ceglasty - linie boiska do piłki ręcznej - kolor biały, - linie boiska do siatkówki - kolor Ŝółty, - linie boiska do koszykówki - kolor niebieski c 2 Obiekty istniejące, B Budynek sali gimnastycznej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy Zespole Szkół w Góździe gm. Kłoczew treść: dz nr 56 Gózd gm. Kłoczew Inw. Gmina Kłoczew 3 Oznaczenia graficzne PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - nawierzcnia z kostki brukowej projektowana - nawierzchnia utwardzona wg odrębnego opracowania projektował: współautor: imię i nazwisko: data: Dariusz Tarczyński nr uprawnień: MAZ/0388/OHOK/06 podpis: skala: 1:500 nr rys.: 1A

13 LEGENDA a,b,c,d,a - granice opracowania -oznaczone kolorem zielonym 1 Obiekty projektowane A Boisko wielofunkcyjne 22 x 44 m ZESTAWIENIE: - powierzchnia boiska - nawierzchnia poliuretanowa - 968,00 m 2 - powierzchnia utwardzona - kostka brukowa - 184,16 m 2 - piłkochwyty - 2 x 22,00 m - siedziska - 3 x 10 szt - bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt - słupki do siatkówki aluminiowe z siatką - 1 kpl - stojaki do koszykówki typ "Gęsia szyja" wysięg 1,60 m - 2 szt KOLORYSTYKA: - płyta boiska i pas bezpieczeństwa - kolor ceglasty - linie boiska do piłki ręcznej - kolor biały, - linie boiska do siatkówki - kolor Ŝółty, - linie boiska do koszykówki - kolor niebieski 2 Obiekty istniejące, B Budynek sali gimnastycznej 3 Oznaczenia graficzne - nawierzcnia z kostki brukowej projektowana - nawierzchnia utwardzona wg odrębnego opracowania a b A 13,34 1,00 45,32 66 B 178,85 mnpm 24,74 A A A 178,80 mnpm 178,85 mnpm 4,95 2,50 4,95 2,50 4,95 B 9,39 2,10 24,74 11,11 N 45,32 6,02 d c treść: imię i nazwisko: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy Zespole Szkół w Góździe gm. Kłoczew dz nr 56 Gózd gm. Kłoczew Inw. Gmina Kłoczew ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI data: nr uprawnień: projektował: Dariusz Tarczyński MAZ/0388/OHOK/06 1:500 podpis: skala: współautor: nr rys.: 2A

14 N tuleje (z pokrywą) do montaŝu bramek zamontowane w podbudowie bramka aluminiowa z siatką 3 x 2 m Słup stalowy piłkochwytu piłkochwyt 178,80 mnpm 178,80 mnpm obrzeŝe betonowe 30 x 8 cm Kosz typu gęsia szyja R ,85 mnpm ,80 mnpm R 900 obrzeŝe betonowe 30 x 8 cm obrzeŝe betonowe 30 x 8 cm NAWIERZCHNIA - POLIURETAN KOLORU CEGLASTEGO LINIE PÓL GRY SZEROKOŚCI 5 CM tuleje (z pokrywą) do montaŝu słupków do siatkówki zamontowane w podbudowie obrzeŝe betonowe 30 x 8 cm siedziska z tworzywa sztucznego 0,5% B A 0,5% R 900 R 600 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej piłkochwyt Słup stalowy piłkochwytu bramka aluminiowa z siatką 3 x 2 m A tuleje (z pokrywą) do montaŝu bramek zamontowane w podbudowie ,80 mnpm ,98 m B KOLORYSTYKA: - płyta boiska i pas bezpieczeństwa - kolor ceglasty - linie boiska do piłki ręcznej - kolor biały, - linie boiska do siatkówki - kolor Ŝółty, - linie boiska do koszykówki - kolor niebieski ZESTAWIENIE: - powierzchnia boiska - nawierzchnia poliuretanowa - 968,00 m 2 - powierzchnia utwardzona - kostka brukowa - 184,16 m 2 - piłkochwyty - 2 x 22,00 m - siedziska - 3 x 10 szt - bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt - słupki do siatkówki aluminiowe z siatką - 1 kpl - stojaki do koszykówki typ "Gęsia szyja" wysięg 1,60 m - 2 szt treść: współautor: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy Zespole Szkół w Góździe gm. Kłoczew dz nr 56 Gózd gm. Kłoczew Inw. Gmina Kłoczew UKŁAD BOISK I PÓL GRY imię i nazwisko: data: nr uprawnień: podpis: projektował: Dariusz Tarczyński MAZ/0388/OHOK/06 1:50 skala: nr rys.: 3A

15 słup stalowy 80x80x3 słup stalowy 80x80x ,5% 0,5% kostka brukowa - 6 cm podsypka piaskowa - 3 cm kruszywo łamane 0-31,5 mm - 10 cm warstwa odsączająca - 10 cm grunt rodzimy ława C10/12 ława C10/12 barwny granulat EPDM - 8 mm baza z granulatu gumowego SBR - 8 mm podbudowa "ET" - 30 mm kruszywo łamane 0-31,5mm - 5 cm kruszywo łamane 31,5-63mm - 10 cm warstwa odsączająca z piasku - 25 cm 40 treść: współautor: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy Zespole Szkół w Góździe gm. Kłoczew dz nr 56 Gózd gm. Kłoczew Inw. Gmina Kłoczew PRZEKRÓJ PRZEZ PŁYTĘ BOISKA A - A imię i nazwisko: data: nr uprawnień: podpis: projektował: Dariusz Tarczyński MAZ/0388/OHOK/06 1:50 skala: nr rys.: 4A

16 kostka brukowa - 6 cm podsypka piaskowa - 3 cm kruszywo łamane 0-31,5 mm - 10 cm warstwa odsączająca - 10 cm grunt rodzimy ,5% 0,5% 0,5% 0,5% ława C10/12 fundament C16/20 barwny granulat EPDM - 8 mm baza z granulatu gumowego SBR - 8 mm podbudowa "ET" - 30 mm kruszywo łamane 0-31,5mm - 5 cm kruszywo łamane 31,5-63mm - 10 cm warstwa odsączająca z piasku - 25 cm treść: współautor: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy Zespole Szkół w Góździe gm. Kłoczew dz nr 56 Gózd gm. Kłoczew Inw. Gmina Kłoczew PRZEKRÓJ PRZEZ PŁYTĘ BOISKA B - B imię i nazwisko: data: nr uprawnień: podpis: projektował: Dariusz Tarczyński MAZ/0388/OHOK/06 1:50 skala: nr rys.: 5A

17 słup stalowy 80x80x linka stalowa linka stalowa tuleja słupa stalowego fundament C16/20 fundament C16/20 treść: współautor: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy Zespole Szkół w Góździe gm. Kłoczew dz nr 56 Gózd gm. Kłoczew Inw. Gmina Kłoczew PIŁKOCHWYT imię i nazwisko: data: nr uprawnień: podpis: projektował: Dariusz Tarczyński MAZ/0388/OHOK/06 1:50 skala: nr rys.: 6A

18 RZUT FUNDAMENTÓW fundamenty - słupki betonowe 38x38 cm obrzeŝe betonowe SŁUPKI I KONSTR MOCOWANIE SIEDZISK profile stalowe pod mocowanie siedzisk 40x60x3 mm fundamenty - słupki 38x38 cm treść: współautor: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy Zespole Szkół w Góździe gm. Kłoczew imię i nazwisko: dz nr 56 Gózd gm. Kłoczew Inw. Gmina Kłoczew FUNDAMENTY I KONSTRUKCJA SIEDZISK data: nr uprawnień: podpis: skala: projektował: 1: Dariusz Tarczyński MAZ/0388/OHOK/06 nr rys.: 7A

19 RZUT SIEDZISK siedziska z tworzywa sztucznego nawierzchnia z kostki brukowej PRZEKRÓJ ,5% fundament C16/20 treść: współautor: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy Zespole Szkół w Góździe gm. Kłoczew imię i nazwisko: dz nr 56 Gózd gm. Kłoczew Inw. Gmina Kłoczew RZUT SIEDZISK I PRZEKRÓJ data: nr uprawnień: podpis: skala: projektował: 1: Dariusz Tarczyński MAZ/0388/OHOK/06 nr rys.: 8A

20 PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA SPORTOWE

21 PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA SPORTOWE

22 PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA SPORTOWE

23 PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA SPORTOWE

24 PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA SPORTOWE

25 PRZYKŁADOWE URZĄDZENIA SPORTOWE

Gm. Łaskarzew pow. garwoliński

Gm. Łaskarzew pow. garwoliński MDE PROJECT ul. Romanówka 22/13 08-400 Garwolin d.tarczynski@wp.pl 0 695 590 883 PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR... Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego INWESTOR: Gmina Łaskarzew Rynek Duży 32 08-450 Łaskarzew

Bardziej szczegółowo

Wymiana infrastruktury sportowej Krajowego Ośrodka. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz wymiana. ogrodzenia

Wymiana infrastruktury sportowej Krajowego Ośrodka. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz wymiana. ogrodzenia ul. Romanówka 22/13 08-400 Garwolin tel. 695 590 883 d.tarczynski@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Wymiana infrastruktury sportowej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie Wykonanie boiska

Bardziej szczegółowo

MDE PROJECT ul. Romanówka 22/13 08-400 Garwolin. dz. nr 2371/7 Sobolew Gm. Sobolew

MDE PROJECT ul. Romanówka 22/13 08-400 Garwolin. dz. nr 2371/7 Sobolew Gm. Sobolew MDE PROJECT ul. Romanówka 22/13 08-400 Garwolin d.tarczynski@wp.pl 0 695 590 883 PROJEKT BUDOWLANY Budowa Szkolnego Kompleksu Sportowego w Sobolewie INWESTOR: Gmina Sobolew Ul. Rynek 1 08-460 Sobolew LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych KOSZTORYS OFERTOWY 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZAM. Przebudowa boiska przy szkole w Domasznie

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZAM. Przebudowa boiska przy szkole w Domasznie Przysucha dn. 04.02.2016 r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami). że projekt wykonawczy:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU dla inwestycji pt.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 zlokalizowanej w Maszewie DuŜym, Gmina Stara Biała, na działce 90 EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki I. Podstawa opracowania 1.Zlecenie inwestora 2.Warunki przyłączenia do energetycznej sieci rozdzielczej 3.Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej,

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa boiska przy szkole w Domasznie. ADRES

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz z późniejszymi zmianami).

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz z późniejszymi zmianami). Przysucha dn. 04.02.2016 r. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Ŝe projekt wykonawczy:

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy boiska

Projekt przebudowy boiska Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej Projekt przebudowy boiska INWESTOR: ul. Spółdzielcza 1 LOKALIZACJA: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew Boisko piłkarskie z trawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W USZCZYNIE USZCZYN DZ. NR EWID. 71/1 OBR. USZCZYN GM. SULEJÓW

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W USZCZYNIE USZCZYN DZ. NR EWID. 71/1 OBR. USZCZYN GM. SULEJÓW USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18 kom. 509-481-679 e-mail: grzegorz.rudzki@gmail.com NIP: 771-155-53-16 Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem MERTYKA PROJEKTU Temat opracowania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem Lokalizacja: Słupia pod Kępnem ul. Szkolna 5 63-604 Baranów działka nr 1242/2 Inwestor: Gmina Baranów ul. Rynek 21

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji: Obręb

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Obiekt: Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu: Moje Boisko ORLIK 2012 z likwidacją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

C D L E G E N D A : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 1193/2 I 1196/2 W SANDOMIERZU PRZY COLLEGIUM GOSTOMIANUM - skala 1:500

C D L E G E N D A : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 1193/2 I 1196/2 W SANDOMIERZU PRZY COLLEGIUM GOSTOMIANUM - skala 1:500 C D,7m B,4m,m 0,64m 0,64m 0,m,6m 0,64m 4,4m,m,m 0,64m m 4,m 4m 9,m m 9,m A A 6m 6,m 4 3 3,m 0,7m 6,6m,7m,m 4 6m 0,64m,m,m 3,m 0,64m 3m 9m,36m m 0,64m 9,7m 9m 8m 3,m 6 8,9m 6m B B 4,4m,6m 6,7m 8m 4,6m,m

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest chroniony prawem autorskim.

Opis techniczny. Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest chroniony prawem autorskim. Opis techniczny ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 na nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 działka nr ewid. 340/1 Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 DZIAŁKA NR 478/41, 566/27

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 DZIAŁKA NR 478/41, 566/27 EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY LOKALIZACJA: GNIEWKOWO ULICA PIASTA DZIAŁKA NR 478/41, 566/27 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ Z BOISKAMI DO GRY W KOSZYKÓWKĘ, SIATKÓWKĘ I TENISA ZIEMNEGO INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU 'MOJE BOISKO - ORLIK 2012'

PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU 'MOJE BOISKO - ORLIK 2012' PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU 'MOJE BOISKO - ORLIK 2012' ETAP 1 : ETAP 2: TOM 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM 2: KABLOWE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE N.N TOM 1. PROJEKT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LEGIONOWIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LEGIONOWIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LEGIONOWIE INWESTOR URZĄD MIASTA LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Królowej Jadwigi 7 AUTORZY

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, Grybów

OPIS ROBÓT. Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, Grybów OPIS ROBÓT Inwestor: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego polegający na położeniu nawierzchni poliuretanowej. Działka

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki I. Podstawa opracowania 1. Zlecenie inwestora 1. Warunki przyłączenia do energetycznej sieci rozdzielczej 2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. Opracował: mgr inż. Dariusz Dolecki SST-05 / Budowa

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Przebudowa boiska wielofunkcyjnego polegającego na wymianie nawierzchni boiska wraz z obrzeŝem i wyposaŝeniem Inwestor : Gmina Piła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Biuro Projektów INWEST D 06-400 CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia 13, tel./fax (48) 023.672.47.94 www.inwest-d.pl NIP: 566-100-41-96, REGON: 130170365. 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Obiekt : Przebudowa boiska wielofunkcyjnego polegającego na wymianie nawierzchni boiska wraz z obrzeŝem i wyposaŝeniem Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu Malerzów

Zagospodarowanie terenu Malerzów Zagospodarowanie terenu Malerzów 1. DANE OGÓLNE. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy obiektu sportowego w Malerzowie na działce nr.. polegający na przebudowie i uzupełnienia wyposażenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. I. Projekt zagospodarowania terenu.

OPIS TECHNICZNY. I. Projekt zagospodarowania terenu. OPIS TECHNICZNY do projektu remontu i modernizacji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego na dz. nr 27/2 w obrębie Przytocko, gm. Kępice I. Projekt zagospodarowania terenu. 1.1 Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Oświadczenie projektanta 3 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 4 5 Odpis uprawnień projektanta 5 8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OKSIE,

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OKSIE, PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OKSIE, Adres inwestycji / Inwestor: Adres: DZ. NR EWID. 296 I 298 W OBRĘBIE OKSA Inwestor: GMINA OKSA; WÓJT GMINY

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 27 C, TEL. 58 672446, 606 49752 PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL IV ETAP

Bardziej szczegółowo

Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal

Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal ul.perzanowskiej 59K tel. (48) 360 55 13 26-600 Radom korma3@gmail.com Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni Inwestor: URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: BUDOWY BOISKA DO PIŁKI KOSZYKOWEJ na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna 2, Celestynów. dz.

PROJEKT: BUDOWY BOISKA DO PIŁKI KOSZYKOWEJ na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna 2, Celestynów. dz. PROJEKT BUDOWY BOISKA DO PIŁKI KOSZYKOWEJ na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi ul. Fabryczna 2, 05-430 Celestynów dz. nr 706 INWESTOR: Gmina Celestynów 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3 PROJEKT: Woźnicki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 02.01.00 Prace wykończeniowe dotyczące robót zewnętrznych. ST 02.01.03. Wymagania dotyczące wykonania i ułoŝenia nawierzchni typu poliuretan na boisku wielofunkcyjnym i tartanowej bieŝni 2 torowej ze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UPROSZCZONY. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Nowym Kamieniu

PROJEKT UPROSZCZONY. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Nowym Kamieniu PROJEKT UPROSZCZONY Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Nowym Kamieniu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU Budowa boiska sportowego 1. Płyta boiska 1.1.Podbudowa pod trawę syntetyczną. Podbudowa tłuczniowo

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1. Część opisowa 2. Część graficzna III. PISMA I UZGODNIENIA IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-EDUKACYJNEGO PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 8 IM. T. KOŚCIUSZKI, ŁÓDŹ, UL. ŻUBARDZKA 26 - BUDŻET OBYWATELSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ BIEŻNI NA 100m I ZESKOKU W DAL PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: dz. nr ew. 107/2, Góra Kalwaria Inwestor: Zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI. do zgłoszenia budowy w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego: 1/ budowa boiska sportowego - art. 29 ust.9 i art. 30 ust.1.

OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI. do zgłoszenia budowy w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego: 1/ budowa boiska sportowego - art. 29 ust.9 i art. 30 ust.1. EGZ.NR 4 1 OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI BUDOWLANE do zgłoszenia budowy w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego: 1/ budowa boiska sportowego - art. 29 ust.9 i art. 30 ust.1. Temat : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

adaptacja projektu typowego

adaptacja projektu typowego PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDOWA BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO ORLIK 2012 adaptacja projektu typowego JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KULCZYŃSKI Architekt Sp. z o.o Ul. Zgoda 4 m 2 00-018 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEDBUDOWY I ROZBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH NA DZIAŁCE NR 10/10 W MIEJSCOWOŚCI GRONOWO ELBLĄSKIE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEDBUDOWY I ROZBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH NA DZIAŁCE NR 10/10 W MIEJSCOWOŚCI GRONOWO ELBLĄSKIE OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEDBUDOWY I ROZBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH NA DZIAŁCE NR 10/10 W MIEJSCOWOŚCI GRONOWO ELBLĄSKIE 1. Podstawa opracowania: Ustalenia z inwestorem. matryca

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki I. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki 1.Zlecenie inwestora 2.Ustalenia z inwestorem. 3. Założenia do programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin

Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego Eugeniusz Józefczuk ul. Koncertowa 7/45 20-843 Lublin Zleceniodawca Obiekt Adres Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, Lublin Działka Nr 3/2 i 4 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym 1. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Na boisku znajdować

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

Łódź, ul. Jugosłowiańska 2

Łódź, ul. Jugosłowiańska 2 PW IKAR IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292,92-013 ŁÓDŹ TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 im. JANA PAWŁA II W ŁODZI UL. GRABIŃSKA

Bardziej szczegółowo

AR-00 2,0 4,98 1,0 23,00 1,0 23,00

AR-00 2,0 4,98 1,0 23,00 1,0 23,00 N 2,0 4,98 1,0 23,00 1. BUDYNEK ZAPLECZA - BEZ ZMIAN 2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 40x20m (44x23m Z WYBIEGAMI) - ANEKS - NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ NA PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONU - 1012,00 m 2 +/- 0,00=99,70

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 Adaptacja do warunków lokalnych. 1. Zawartość projektu

Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 Adaptacja do warunków lokalnych. 1. Zawartość projektu KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH UL. JAGIELLOŃCZYKA 16, 14-200 IŁAWA Tel/fax: (089)644 80 93 email: pro_bud@o2.pl Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 Adaptacja do warunków

Bardziej szczegółowo

Budowa siłowni plenerowej. Garwolinie

Budowa siłowni plenerowej. Garwolinie ul. Romanówka 22/13 08-400 Garwolin tel. 695 590 883 d.tarczynski@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Budowa siłowni plenerowej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie INWESTOR: Krajowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH RODZAJ I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania: Wykonanie robót budowlanych polegających na zamontowaniu obiektów małej architektury oraz utwardzeniu części działki celem utworzenia małego szkolnego placu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Gózd ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Gózd ul. Radomska 7, 26-634 Gózd OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i Zakres Opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu budowy kompleksu boisk sportowych ze sztucznej trawy i nawierzchni syntetycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA do projektu budowy obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Grębocice

SPECYFIKACJA TECHNICZNA do projektu budowy obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Grębocice SPECYFIKACJA TECHNICZNA do projektu budowy obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Grębocice.. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest budowa bieŝni okólnej o nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania terenu 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ, 3. Cel opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Wersja archiwalna Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 4 sierpnia 2009r. (192.7 KB) (Download/get/id,17526.html) Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23 lipca 2009r. (92.3 KB) (Download/get/id,17527.html)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. RODZAJ DOKUMENTACJI Dz. nr ew. 125/1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. NAZWA OBIEKTU : ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO w KALINOWIE SOLKACH.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uproszczona na ustawienie wiaty przystankowej MZK.

Dokumentacja uproszczona na ustawienie wiaty przystankowej MZK. /ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ Dokumentacja uproszczona na ustawienie wiaty przystankowej MZK. Adres: ul. Deblińska, 24-100 Puławy Droga wojewódzka nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania str. 3 2. Inwestor str. 3 3. Przedmiot opracowania str. 3 4. Opis stanu istniejącego str. 3 5. Warunki gruntowe. str. 4 6. Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA)

PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) J &A Ratajczak BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inŝ. JACEK RATAJCZAK SZAMOCIN UL. 19 STYCZNIA 4 TEL. (67) 28-48-722 KOM. 696-092-353 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA) NAZWA ZADANIA: UTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej

Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Solidarności 16/8 41-706 Ruda Śląska tel. 32 797-45-52 tel. 501-047-133 www.amp.com.pl e-mail: biuro.aemp@gmail.com Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki

Bardziej szczegółowo

A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, jego charakterystyczne parametry techniczne. Projektowane obiekty stanowić będą zaplecze sportowe

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY. działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina Wilków

Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY. działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina Wilków Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków Adres inwestycji: działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH Września, dnia 08.04.2013r. ZSP-188-203/10/2013 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

Opis i parametry nawierzchni boisk zewnętrznych.

Opis i parametry nawierzchni boisk zewnętrznych. Znak sprawy: ZS2-ZP.26.1.16 Tomaszów Lubelski 2016.07.22 Zespół Szkół Nr 2 ul. Żwirki i Wigury3 22-600 Tomaszów Lubelski Opis i parametry nawierzchni boisk zewnętrznych. / wymagania minimalne / 1.Bieżnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RZESZOWIE, PRZY UL. SUCHARSKIEGO 4 WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RZESZOWIE, PRZY UL. SUCHARSKIEGO 4 WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RZESZOWIE, PRZY UL. SUCHARSKIEGO 4 WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU ADRES: INWESTOR: Rzeszów, ul. Sucharskiego DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 40 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE BOISKA 41 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik Nr A do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik Nr A do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik Nr A do SIWZ Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji inwestycji pn.: Przebudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

inŝ. Michał Andrzejczyk

inŝ. Michał Andrzejczyk Strona 1 LOKALIZACJA: ul. Warszawskiej 19, 12-200 Pisz, INWESTOR: GMINA PISZ OPRACOWAŁ: inŝ. Michał Andrzejczyk SPIS TREŚCI Opis techniczny. 3 Rysunki..11 Strona 2 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Adres obiektu: Szropy, dz. nr 41 82-410 Stary Targ 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu ul. Świerczewskiego 20 82-410 Stary Targ 3. Cel opracowania: Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień , Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień , Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych PRZEDMIAR 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Remont boiska wielofunkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU Dąbrowica 104 23-400 Biłgoraj Tel.695722990 biuro@kreator-projekty.pl www.kreator-projekty.pl PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY. PRZEBUDOWA DOJAZDU DO GARAśU.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY NIEWYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Nazwa i adres obiektu: Boisko wielofunkcyjne w m. Uher gm. Chełm - działki nr 14 i 15

PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY NIEWYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Nazwa i adres obiektu: Boisko wielofunkcyjne w m. Uher gm. Chełm - działki nr 14 i 15 PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY NIEWYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ Nazwa i adres obiektu: Boisko wielofunkcyjne w m. Uher gm. Chełm - działki nr 14 i 15 Nazwa i adres inwestora: Gmina Chełm 22-100 Chełm Pokrówka

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karaczko - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR Łódź, ul. Ratajska 2/4. Działki nr 113 i 119/2 obręb B-36

Tomasz Karaczko - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR Łódź, ul. Ratajska 2/4. Działki nr 113 i 119/2 obręb B-36 TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 116 W ŁODZI UL. RATAJSKA 2/4 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 zadanie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : WARTA BOLESŁAWIECKA Obiekt : Raciborowice Dolne Kod CPV : 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych Inwestor : GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA 59-720

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Inwestor Miasto i Gmina Krotoszyn Wykonawca : "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Putowska ul. Wysoka Mosina NIP: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Małgorzata Putowska ul. Wysoka Mosina NIP: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Małgorzata Putowska ul. Wysoka 13 62-050 Mosina NIP: 779-112-36-41 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI: MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCIACH SAPOWICE I STRYKOWO LOKALIZACJA: ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH A N B E R T I Z A B E L A S T E F A Ń S K A DOKUMENTACJA. Szkoła Podstawowa Ul. Rolna Czerwonak

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH A N B E R T I Z A B E L A S T E F A Ń S K A DOKUMENTACJA. Szkoła Podstawowa Ul. Rolna Czerwonak BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH A N B E R T I Z A B E L A S T E F A Ń S K A DOKUMENTACJA Nazwa i adres obiektu : Nazwa i adres Zamawiającego : Nazwa dokumnetacji technicznej : Wymiana części nawierzchni na

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolna 16, Lasocice LESZNO NIP Sp. z o. o. tel./fax , tel. kom.

ul. Szkolna 16, Lasocice LESZNO NIP Sp. z o. o. tel./fax , tel. kom. Jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo Budowlane ul. Szkolna 16, Lasocice 64-100 LESZNO NIP 697-22-25-959 www.tempus.pl email: tempus@tempus.pl Sp. z o. o. tel./fax 655330975, tel. kom. 784613825 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński WARSZAWA, UL. Tadeusza Borowskiego

PRZEDMIAR. SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński WARSZAWA, UL. Tadeusza Borowskiego SPORT TECHNIK Patrycjusz Jabłoński 03-475 WARSZAWA, UL. Tadeusza Borowskiego /3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 750000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 450-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU ADRES INWESTYCJI: UL. KS. STANISŁAWA KOZIEROWSKIEGO 1 60-185 POZNAŃ, GM DOPIEWO WOJ. WIELKOPOLSKIE INWESTOR: URZĄD GMINY DOPIEWO UL. LEŚNA 1C 60-070

Bardziej szczegółowo