KRYTERIA OCENIANIA OPISOWEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA MATEMATYCZNA KLASA II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA OPISOWEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA MATEMATYCZNA KLASA II"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA OPISOWEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA MATEMATYCZNA KLASA II OCENA WSPANIALE WYMAGANIA EDUKACYJNE Wiadomości i umiejętności praktyczne Szybko i bezbłędnie odczytuje wskazania zegara i wykonuje obliczenia zegarowe Nie omylnie pisze datę w różny sposób i odczytuje je Wzorowo wyrównuje wskazania wagi przez dodawanie lub odjęcie odważników Wykonuje z przyjemnością obliczenia pieniężne np. 100zl 2. 1,50 zł Umie bardzo dobrze praktycznie posługiwać się jednostką pojemności litr Wzorowo wymienia dawne jednostki miary Bezbłędnie zamienia jednostki miary np. cm na mm W zadaniach tekstowych bezbłędnie stosuje pojęcie tuzin Geometria Bardzo dobrze zna pojęcie : płaska figura geometryczna Wzorowo rozpoznaje na rysunku i w otoczeniu linie proste, krzywe i łamane Dokładnie mierzy długość odcinków w milimetrach Sprawnie wyróżnia proste równoległe w otoczeniu i na rysunku Zawsze poprawnie zaznacza odcinki o wskazanej długości i na rysunku Zawsze poprawnie zaznacza odcinki o wskazanej długości i zbiór prostych równoległych lub prostych prostopadłych Z łatwością rozwiązuje zadania dwudziałaniowe i nietypowe Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Poprawnie zapisuje liczby dwucyfrowe słownie i cyframi Doskonale zna pojęcia: składnik, suma, różnica, odjemna, odjemnik, W obliczeniach stosuje przemienność dodawania liczb Biegle wyróżnia liczby parzyste i nieparzyste Zawsze poprawnie stosuje zasadę kolejności wykonywania działań Bezbłędnie oblicza różnymi sposobami sumę i różnicę liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego Wykonuje poprawnie różnorakie działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Rozwiązuje również np. 21-x= 9 Wykonuje różnorodne obliczenia na grafach W obliczenia stosuje przemienność i łączność dodawania

2 Umie stosować różne sposoby obliczeń w rozwiązywaniu zada ( w tym także równania) Szybko dostrzega prawidłowości i nieprawidłowości w tabelach liczbowych Biegle przelicza zadania tekstowe W różny sposób umie przedstawiać rozwiązanie zadania matematycznego Poprawnie analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe W różny sposób umie przedstawić rozwiązanie zadania tekstowe Bezbłędnie wyróżnia D i J w liczbach dwucyfrowych Satysfakcje sprawia mu układanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego Wzorowo w pamięci dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 poznanymi sposobami Zawsze biegle stosuje zasady wykonywania działań na liczbach parzystych i nieparzystych Ułamki Poprawnie stosuje zapis w postaci ułamka Dokonuje podziału całości na 2,3,4,6 równe części Oblicza połowę i ćwierć określonej całości oraz trzecią i szóstą określonej całości Wykonuje obliczenia na układach (części drugie, trzecie, szóste i ćwiartki) Mnożenie i dzielenie w zakresie Rozumie pojęcia : iloczyn liczb, czynniki liczb, dzielna, dzielnik, Mnoży szybko i bezbłędnie przez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Poprawnie wskazuje zależności między dodawaniem i mnożeniem Mnoży i dzieli w zakresie 100 Dostrzega zależności między mnożeniem, a dzieleniem Wzorowo stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań Samodzielnie układa i rozwiązuje zadania jedno i dwudziałaniowe z wyróżnieniem : - tyle razy więcej, - tyle razy mniej Bezbłędnie wykonuje działania na porównywanie ilorazowe Rozwiązuje zadania złożone na iloczyny w zakresie 100 Poprawnie stosuje tabliczkę mnożenia w zakresie 100 Rozwiązuje z satysfakcją zadania na porównywanie ilorazowe i złożone zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia w zakresie 100 Zna wzorowo tabliczkę mnożenia (nawet przykłady 2. 12, 3. 13, itp.) Rozwiązuje równania, stosuje grafy Bardzo lubi rozwiązywać matematyczne łamigłówki (zadania nietypowe) Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 Zna bardzo dobrze strukturę trzycyfrową i czterocyfrową złożonych z T, S, D i J oraz zasady zapisywania liczb Bezbłędnie pisze liczby trzycyfrowe (także słownie) Szybko i poprawnie porównuje liczby trzycyfrowe i wykonuje działania na nich typu:

3 Porównuje liczby trzycyfrowe w przypadku, gdy jedności i dziesiątki decydują o wielkości liczby Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe przy zastosowaniu działań w zakresie 1000 Prawidłowo stosuje zasady wykonywania działań na liczbach Wszystkie własności działań wykorzystuje w obliczeniach w zakresie 1000 Wiadomości i umiejętności praktyczne Wykonuje obliczenia zegarowe Odczytuje wskazania zegara Pisze datę w różny sposób i odczytuje ją Wyrównuje wskazania wagi przez dodanie lub odjęcie odważników Wykonuje obliczenia pieniężne Praktycznie posługuje się jednostką pojemności litr Rozróżnia dawne jednostki miary : stopa, łokieć, krok Zamienia metry na centymetry i odwrotnie Odczytuje zapisy symbolami: =, <, > Stosuje pojęcie tuzin w zadaniach tekstowych BARDZO DOBRZE Geometria Zna pojęcie : płaska figura geometryczna Rozpoznaje na rysunku i w otoczeniu linie proste, krzywe i łamane Mierzy długość odcinka w milimetrach Wyróżnia proste równoległe w otoczeniu i na rysunku Zaznacza zbiór prostych równoległych lub prostych prostopadłych Rozpoznaje kąt prosty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Zapisuje liczby dwucyfrowe słownie i cyframi Zna pojęcia : składnik, suma Praktycznie stosuje przemienność dodawania liczb Stosuje zasadę kolejności wykonywania działań Oblicza wybranym przez siebie sposobem sumę i różnicę liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego Wykonuje obliczenia z zastosowania pojęć z zakresu porównywania różnicowego Wykonuje obliczenia na grafach Stosuje przemienność i łączność dodawania Stosuje różne sposoby rozwiązywania zadań ( w tym równania) Dostrzega prawidłowości w tabelach liczbowych Przekształca zadania tekstowe Potrafi przedstawić rozwiązanie zadania Analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe Wyodrębnia D i J w liczbach dwucyfrowych

4 Układa zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego Prawidłowo dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 poznanymi sposobami Stosuje zasady wykonywania działań na liczbach parzystych i nieparzystych Ułamki Stosuje zapis w postaci ułamka Dokonuje podziału całości na 2 równe części (połowy) Oblicza połowę i ćwierć określonej całości Wykonuje proste obliczenia na układach Mnożenie i dzielenie w zakresie Rozumie pojęcia : iloczyn liczb, czynniki Mnoży przez 2 i przez 3 Wskazuje zależność między dodawaniem i mnożeniem Rozumie pojęcia: iloczyn Dostrzega zależności między mnożeniem i dzieleniem Mnoży i dzieli w zakresie 50 Stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań Układa i rozwiązuje zadania jedno i dwudziałaniowe z wyróżnieniem : -tyle razy więcej, -tyle razy mniej Wykonuje działania na porównywanie ilorazowe Rozwiązuje zadania złożone na iloczyny w zakresie 100 Stosuje tabliczkę mnożenia w zakresie 100 Rozwiązuje złożone zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia w zakresie 100 Zna tabliczkę mnożenia Rozwiązuje równania, stosuje grafy Rozwiązuje zadania nietypowe DOBRZE Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 Zna strukturę liczb trzycyfrowych złożonych z S, D, i J oraz zasady zapisywania dużych liczb Porównuje liczby trzycyfrowe i wykonuje działania na liczbach trzycyfrowych zawierających S i D typu : Pisze liczby trzycyfrowe Porównuje liczby trzycyfrowe w przypadku, gdy jedności decydują o wielkości liczby Rozwiązuje zasady dokonywania działań na liczbach Wykorzystuje w obliczeniach własności działań Wiadomości i umiejętności praktyczne Korzysta z kalendarza Korzysta z zegara Odczytuje wskazania zegara Rozwiązuje proste zadania tekstowe na obliczenie masy

5 Wie, że metr jest podstawową jednostką długości Mierzy linijką długość odcinka w cm Zna jednostki długości: cm, mm Zna cyfry rzymskie od I do XX Wie, jak dokonać prostych pomiarów Zna monety groszowe: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr Zna cyfrowy i słowny zapis liczby Zna pojęcia dotyczące stosunków przestrzennych Rozwiązuje łamigłówki matematyczne w obrębie 4 podstawowych działań Stosuje cztery podstawowe działania arytmetyczne do rozwiązania zadań Geometria Zna pojęcie odcinek Wskazuje znane figury płaskie Zaznacza wielokąty Wskazuje w otoczeniu proste prostopadłe i proste równoległe Wyodrębnia prostokąty, kwadraty, czworokąty i 5-kąty Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 Poznaje strukturę liczb trzycyfrowych Liczy pełnymi setkami i porównuje je Wykonuje działania typu: , , , Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Wykonuje dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 bez przekonania progu dziesiątkowego Rozumie zależności między dodawaniem, a odejmowaniem czynnościowo odejmuje od z przekroczeniem progu dziesiątkowego czynnościowo dodaje do 6, 7, 8... z przekroczeniem progu dziesiątkowego rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 porównuje liczby rozumie pojęcia: o tyle więcej, o tyle mniej zna reguły związane z kolejnością wykonywania działań Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 czynnościowo dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 100 dodaje, odejmuje liczby jednostkowe do i od liczb dwucyfrowych w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego czyta i pisze liczby dwucyfrowe dodaje i odejmuje liczby jednocyfrowe do i od liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, działania typu: , 75 24

6 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, stosując ułatwienia wykonuje obliczenia na porównywanie różnicowe zna reguły dotyczące kolejności wykonywania działań Ułamki wie, że połowa jest wynikiem podziału na 2 równe części wie, że połowa, to dwie ćwiartki Zbiory wyodrębnia zbiór i przelicza jego elementy tworzy zbiory spełniające określony warunek wyodrębnia podzbiory w zbiorze przedmiotów wyróżnia część wspólną dwóch zbiorów wyodrębnia zbiory prostokątów itp. ZADAWALAJĄCO Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 czynnościowo przedstawia iloczyn liczb w zakresie 30 wie, że w mnożeniu kolejność czynników jest nieistotna wie, jak mnoży się przez 0 i 1 wie, że dzielenie, to podział na równe części mnoży i dzieli w zakresie 30 rozwiązuje proste zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe w zakresie 30 wykonuje ćw. doskonalące umiejętność stosowania porównywania ilorazowego rozwiązuje proste zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie w zakresie 30 zna reguły dotyczące kolejności wykonywania działań Wiadomości i umiejętności praktyczne Błędnie korzysta z kalendarza Błędnie korzysta z zegara Niepoprawnie odczytuje wskazania zegara Ma trudności w zrozumieniu prostych zadań testowych na obliczenia masy Ma kłopoty w zrozumieniu, że metr jest podstawową jednostką długości Niedokładnie mierzy linijką długość odcinka w cm Myli jednostki długości: cm, mm Myli cyfry rzymskie od I do XX Często nie wie, jak obliczać prostych pomiarów Nie zawsze zna poprawne monety groszowe: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr Błędnie podaje cyfry i słowny zapis liczb Błędnie zna monety złotowe: 1zł, 2 zł, 5zł, 10zł, 20zł, 50zł, 100zł Nie zawsze poprawnie stosuje pojęcia dotyczące stosunków przestrzennych

7 Ma kłopoty w rozwiązywaniu łamigłówek matematycznych w obrębie 4 podstawowych działań Ma trudności w stosowaniu czterech podstawowych działań arytmetycznych do rozwiązania zadań Geometria Myli pojęcia odcinek Błędnie wskazuje znane figury płaskie Nie zaznacza poprawnie wielokąty Często mylnie wskazuje w otoczeniu proste prostopadłe i proste równoległe Nie zawsze poprawnie wyodrębnia prostokąty, kwadraty, czworokąty i 5-kąty Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 Ma trudności w poznaniu struktury liczb trzycyfrowych Błędnie liczy pełnymi setkami i porównuje je Popełnia błędy w wykonywaniu działań typu: , , , Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Błędnie wykonuje dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Nie poprawnie rozumuje zależność między dodawaniem, a odejmowaniem Nie zawsze poprawnie czynnościowo odejmuje od 12,16... z przekroczeniem progu dziesiątkowego, dodaje do 6,7,8,9... z przekroczeniem progu dziesiętnego Ma kłopoty w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Błędnie porównuje liczby Myli pojęcia : o tyle więcej, o tyle mniej Nie zna dobrze reguł związanych z kolejnością wykonywania działań Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Błędnie czynnościowo dodaje i odejmuje pełen dziesiątki w zakresie 100 Ma trudności w dodawaniu i odejmowaniu liczb jednocyfrowych do i od liczb dwucyfrowych w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Niepoprawnie czyta i pisze liczby dwucyfrowe Popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu liczb jednocyfrowych do i od liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego Ma kłopoty w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100, działania typu : , Błędnie stosuje ułatwienia dodając i odejmując liczby w zakresie 100 Często popełnia błędy wykonując obliczenia na porównywanie różnicowe Nie zna poprawnie reguł dotyczących kolejności wykonywania działań Ułamki Ma kłopoty ze zrozumieniem, że połowa jest wynikiem podziału na 2 równe części

8 Nie zawsze rozumie, że połowa, to dwie ćwiartki Zbiory Błędnie wyodrębnia zbiór i przelicza jego elementy Ma trudności w tworzeniu zbioru spełnionego określony warunek Niepoprawnie wyodrębnia podzbiory w zbiorze przedmiotów Często źle wyróżnia część wspólną dwóch zbiorów Popełnia błędy wyodrębniając zbiory prostokątów, itp. SŁABO Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Błędnie czynnościowo iloczyn liczb w zakresie 30 Nie zawsze rozumie, że w mnożeniu kolejność czynników jest nieistotna Popełnia błędy mnożąc liczby przez 0 i 1 Ma kłopoty w zrozumieniu, że dzielenie, to podział na różne części Błędnie mnoży i dzieli w zakresie 30 Oczekuje pomocy w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych na porównywanie ilorazowe w zakresie 30 Niepoprawnie wykonuje ćw. doskonalące umiejętność stosowania porównania ilorazowego Nie zawsze poprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Nie zna wszystkich reguł dotyczących wykonywania działań Wiadomości i umiejętności praktyczne Ma duże kłopoty w korzystaniu z kalendarza i zegara Nie umie bez pomocy odczytać wskazań zegara Samodzielnie nie rozwiąże prostego zadania tekstowego na obliczania masy Nie umie zapamiętać, że metr jest podstawową jednostką długości Mierzenie linijką długość odcinka w cm sprawia mu trudność Nie zna jednostki długości : cm, mm Nie zna cyfr rzymskich od I do XX Oczekuje pomocy gdy dokonuje prostych pomiarów Myli monety groszowe: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr Myli cyfrowy zapis liczb Popełnia błędy w zapisie słownym liczb Myli monety złotowe: 1zł, 2zł, 5zł, 10zł, 20zł. 50zł, 100zł Nie zna pojęć dotyczących stosunków przestrzennych Dużo kłopotów sprawia mu rozwiązywanie łamigłówek matematycznych w obrębie 4 podstawowych działań Nie umie poprawnie stosować czterech podstawowych działań arytmetycznych do rozwiązywania zadań Geometria Nie zna pojęć odcinek Z dużą trudnością wskazuje figury płaskie

9 Nie zaznacza wielokątów Nie umie wskazać w otoczeniu prostych prostopadłych i prostych równoległych ]nie wyodrębnia prostokątów, kwadratów, czworokątów i 5-kątów Roszczenie zbioru liczbowego do 100 Nie zna struktur liczb trzycyfrowych Z wielką trudnością liczy pełnymi setkami i porównuje je Błędnie wykonuje działania typu: , , , Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Popełnia dużą ilość błędów wykonując dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Nie rozumie zależności między dodawanie, a odejmowaniem Dużą trudność sprawia mu czynnościowe odejmowanie od 12,16,...z przekroczeniem progu dziesiątkowego Samodzielnie nie rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Nie porównuje liczb Nie rozumie pojęć : o tyle mniej, o tyle więcej Nie zna reguł związanych z kolejnością wykonywania działań Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Z dużą trudnością czynnościowo dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 100 Błędnie dodaje, odejmuje liczby jednocyfrowe do i od liczb dwucyfrowych w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Czyta, ale nie pisze liczb dwucyfrowych Z wielką trudnością dodaje i odejmuje liczby jednocyfrowe do i od liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego Ma kłopoty z dodawaniem i odejmowaniem liczb w zakresie 100, działania typu: 36+12, Nie stosuje ułatwień dodając i odejmując liczby w zakresie 100 Samodzielnie nie wykonuje obliczeń na porównanie różnicowe Nie zna reguł dotyczących kolejności wykonywania działań Ułamki Nie wie, że połowa jest wynikiem podziału na 2 równe części Nie wie, że połowa, to dwie ćwiartki Zbiory Nie wyodrębnia zbioru i przelicza jego elementów Z dużą trudnością tworzy zbiory spełniające określony warunek Nie wyodrębnia podzbiorów w zbiorze przedmiotów

10 Nie wyróżnia zbiorów prostokątów, itp. BARDZO SŁABO Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Z wielką trudnością czynnościowo przedstawia iloczyn liczb w zakresie 30 Nie wie, że w mnożeniu kolejność czynników jest nieistotne Nie wie, jak mnoży się przez 0 i 1 Nie wie, że dzielenie, to podziała na równe części Z dużą ilością błędów mnoży i dzieli w zakresie 30 Samodzielnie nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych na porównywanie ilorazowe w zakresie 30 Nie wykonuje ćw. doskonalących umiejętność stosowania porównywania ilorazowego Nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych na mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Nie zna reguł dotyczących kolejności wykonywania działań Wiadomości i umiejętności praktyczne Nie korzysta z kalendarza Nie korzysta z zegara Nie odczytuje wskazań zegara Nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych na obliczenie masy Nie rozumie, że metr jest podstawową jednostką długości Nie mierzy linijką długości odcinka w cm Nie zna cyfr rzymskich od I do XX Nie wie, jak dokonać prostych pomiarów Nie zna monet groszowych: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr Myli cyfrowy zapis liczb Nie umie zapisać słownie liczb Nie zna monet złotowych: 1zł, 2zł, 5zł, 10zł, 20zł, 50zł, 100zł Nie zna pojęć dotyczących stosunków przestrzennych Popełnia dużo błędów rozwiązując łamigłówki matematyczne w obrębie 4 podstawowych działań Nie umie poprawnie stosować czterech podstawowych działań matematycznych do rozwiązania zadań Geometria Nie zna pojęcia odcinek Nie umie wskazać znane figury płaskie Nie zaznacza wielokątów Nie wskazuje w otoczeniu prostych prostopadłych i prostych równoległych Nie wyodrębnia prostokątów, kwadratów, czworokątów i 5-kątów Rozszerzenie zakresu liczbowego do100 Nie poznaje struktur liczb trzycyfrowych Nie umie liczyć pełnymi setkami i porównywać je

11 Nie wykonuje poprawnie działań typu: , , , Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Nie wykonuje poprawnie dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Nie rozumie zależności między dodawaniem, a odejmowaniem Czynnościowo nie odejmuje od 12, z przekroczeniem progu dziesiątkowego Czynnościowo nie dodaje do 6, 7, 8, 9...z przekroczeniem progu dziesiątkowego Nie umie samodzielnie rozwiązać prostych zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Nie umie porównuje liczby Nie rozumie pojęcia: o tyle więcej, o tyle mniej Nie zna reguł związanych z kolejnością wykonywania działań Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Czynnościowo nie dodaje i nie odejmuje pełnymi dziesiątkami w zakresie 100 Nie dodaje i odejmuje liczb jednocyfrowych do i od liczb dwucyfrowych w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Błędnie czyta i pisze liczby dwucyfrowe Poprawnie nie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (działania typu: 32+24, 75-21) popełnia bardzo dużo błędów Nie stosuje ułatwień dodając i odejmując liczby w zakresie 100 Z dużą trudnością wykonuje obliczenia na porównywanie różnicowe Nie zna reguł dotyczących kolejności wykonywania działań Ułamki Nie wie, że połowa jest wynikiem podziału na 2 równe części Nie potrafi zrozumieć, że połowa, to dwie ćwiartki Zbiory Nie wyodrębnia zbioru i błędnie przelicza jego elementy Tworzy błędnie zbiory spełniające określony warunek Nie wyodrębnia podzbiorów w zbiorze przedmiotów Nie umie wyróżnić części wspólnej dwóch zbiorów Błędnie wyodrębnia zbiór prostokątów, itp. Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Czynnościowo nie przedstawia iloczynu w zakresie 30 Nie potrafi zrozumieć, że w mnożeniu kolejność czynników jest nieistotna Błędnie mnoży przez 0 i 1 Nie wie, że dzielenie, to podział na równe części Nie mnoży i dziel poprawnie w zakresie 30

12 Samodzielnie nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych na porównywanie ilorazowe w zakresie 30 Nie wykonuje ćw. doskonalących umiejętności sterowania porównywania ilorazowego Nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych na mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Nie zna reguł dotyczących kolejności wykonywania działań

- odnajduje część wspólną zbiorów, złączenie zbiorów - wyodrębnia podzbiory;

- odnajduje część wspólną zbiorów, złączenie zbiorów - wyodrębnia podzbiory; Edukacja matematyczna kl. II Wymagania programowe Dział programu Poziom opanowania Znajdowanie części wspólnej, złączenia zbiorów oraz wyodrębnianie podzbiorów Liczby naturalne od 0 100 A bardzo dobrze

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna Edukacja matematyczna 1 Klasa 1 Klasa 2 Klasa3 I półrocze I półrocze I półrocze posługuje się określeniami: mniej, więcej, tyle samo; porównuje liczby, wpisuje znaki , = wykonuje obliczenia z okienkami

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne, tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa IV Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

1 wskazuje dziesiątki i jedności w liczbach dwucyfrowych. 1 potrafi wskazać na osi liczbowej miejsce danej liczby.

1 wskazuje dziesiątki i jedności w liczbach dwucyfrowych. 1 potrafi wskazać na osi liczbowej miejsce danej liczby. Edukacja matematyczna Pojęcie i wiedza matematyczna: Kl. Wymagania Zgodne z oczekiwaniami ma trudności z uporządkowaniem liczb w zakresie od 0 do 0. nie zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca)

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby. Uczeń: 1. Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane; odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Rozdział Wymagania podstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania ponadpodstawowe dopełniające

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V Na ocenę wyższą uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności na ocenę (oceny) niższą. Dział programowy: LICZBY NATURALNE podać przykład liczby naturalnej czytać

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem Matematyka z kluczem Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa 4 rok szkolny 2017/2018 Danuta Górak Dział I Liczby naturalne część 1 Wymagania na poszczególne oceny 1. odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna zależności wartości cyfry od jej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180 Klasa V Matematyka Liczba godzin: 180 PLAN KIERUNKOWY Wstępne Wykonuje działania pamięciowo i pisemnie w zbiorze liczb naturalnych Zna i stosuje reguły kolejności wykonywania działań Posługuje się ułamkami

Bardziej szczegółowo

dobry (wymagania rozszerzające) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego

dobry (wymagania rozszerzające) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego dopuszczający (wymagania konieczne) odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000) zapisuje cyframi

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas 22 Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas KLASA 5 Nr lekcji Temat lekcji 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki praktycznych liczbę

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV Nauczyciel: Jacek Zoń WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA KLASY IV : 1. przeczyta i zapisze liczbę wielocyfrową (do tysięcy) 2. zna nazwy rzędów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W ZAKRESIE TREŚCI PROGRAMOWYCH Z MATEMATYKI W KLASACH IV i V ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWILCZY

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W ZAKRESIE TREŚCI PROGRAMOWYCH Z MATEMATYKI W KLASACH IV i V ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWILCZY SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W ZAKRESIE TREŚCI PROGRAMOWYCH Z MATEMATYKI W KLASACH IV i V ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWILCZY KLASA IV Uczeń otrzymuje ocenę celującą gdy: potrafi samodzielnie wyciągać wnioski,

Bardziej szczegółowo

lic. Monika Rogulska PLAN WYNIKOWY KLASY I GIMNAZJUM SPECJALNEGO PROGRAM: J. SKOWRON DKW / 99

lic. Monika Rogulska PLAN WYNIKOWY KLASY I GIMNAZJUM SPECJALNEGO PROGRAM: J. SKOWRON DKW / 99 lic. Monika Rogulska PLAN WYNIKOWY KLASY I GIMNAZJUM SPECJALNEGO PROGRAM: J. SKOWRON DKW - 4014-304/ 99 Lp TEMAT L POZIOM WYMAGAŃ Uczeń potrafi: g P PP I LICZBY NATURALNE DO 100 1 Pamięciowe dodawanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Zna zależności wartości cyfry od jej położenia w liczbie Zna kolejność działań bez użycia nawiasów Zna algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) Uczeń: dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, odejmuje liczby w zakresie 100

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. Dział programowy: DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB NATURALNYCH

MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. Dział programowy: DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB NATURALNYCH MATEMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV Na ocenę wyższą uczeń powinien opanować wiedzę i umiejętności na ocenę (oceny) niższą. Dział programowy: DZIAŁANIA W ZBIORZE LICZB NATURALNYCH dodawać w pamięci

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018 Wymagania na poszczególne oceny z matematyki do klasy IV na rok 2017/2018 Dział I Liczby naturalne część 1 odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki) odczytuje i zapisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa V Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4 dopełniające

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) 1 PSO i kontrakt z uczniami. 1 Matematyka w otaczającym nas świecie 1 Karta pracy 1 Po I etapie edukacyjnym 1 Ślimak gra edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka Matematyka z kluczem dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka Matematyka z kluczem dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka Matematyka z kluczem dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca (wymagania konieczne) Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze,

dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze, MATEMATYKA KLASA 4 Wymagania na poszczególne oceny Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe. Obliczyć wartości wyrażeń arytmetycznych z zachowaniem kolejności wykonywania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 1 Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 Temat 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb 4 5 Rachunek pamięciowy Dodawanie i mnożenie LICZBY NATURALNE (20 h) 1 2. 3 ) wykonuje proste

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV *na ocenę śródroczną: 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV zna pojęcie sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu rozumie rolę liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu rozumie rolę liczb

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA - KLASA IV. I półrocze

MATEMATYKA - KLASA IV. I półrocze Liczby i działania MATEMATYKA - KLASA IV I półrocze Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba. Porównuje liczby naturalne proste przypadki. Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100. Mnoży i dzieli liczby

Bardziej szczegółowo

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Anna Konstantynowicz, Adam Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja [ ] 2. Szczegółowe cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 5 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym2016/2017. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ Na ocenę niedostateczną: nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 1) odczytuje i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do nowej podstawy programowej dla kl.4

ZAŁĄCZNIK 1 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do nowej podstawy programowej dla kl.4 ZAŁĄCZNIK 1 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny do nowej podstawy programowej dla kl.4 POZIOM KONIECZNY K Zna pojęcie składnika i sumy, odjemnej, odjemnika i różnicy Pamięciowo dodaje

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI DLA KLASY V (n - el prowadzący M. Stańczyk) Wymagania programowe z matematyki w klasie V szkoły podstawowej czyli kompetencje i umiejętności uczniów z matematyki w klasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 4 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY 4 SP I. Liczby naturalne część 1 konieczne i umiejętności dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego, odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego, mnoży liczby jednocyfrowe,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGOLNE OCENY W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGOLNE OCENY W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI NA POSZCZEGOLNE OCENY W KLASIE IV I SEMESTR a) Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) Obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem, Szkoła podstawowa, klasy 4

Matematyka z kluczem, Szkoła podstawowa, klasy 4 Matematyka z kluczem, Szkoła podstawowa, klasy 4 Przedmiotowe zasady oceniania Wymagania konieczne (K) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Liczby naturalne. Działania na liczbach naturalnych. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi. Działania pisemne na liczbach

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN TEMAT LEKCYJNYCH LICZBY NATURALNE I UŁAMKI (11 H) 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 4 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA KLASA 4 FORMY I METODY SPRAWDZANIA WIEDZY Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych rodzajów form aktywności, takich jak: klasówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe.

Bardziej szczegółowo

TEMATY JEDNOSTEK METODYCZNYCH

TEMATY JEDNOSTEK METODYCZNYCH TEMATY JEDNOSTEK METODYCZNYCH I SEMESTR 63 h Lp. Tematyka jednostki metodycznej Liczba godzin Uwagi o realizacji 3 4 LICZBY NATURALNE Działania w zbiorze liczb naturalnych rachunek pamięciowy 30 Czas przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasach IV VI KLASA IV

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasach IV VI KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasach IV - VI W wymaganiach edukacyjnych uwzględniono stopień opanowania wiedzy (zapamiętanie i rozumienie) oraz nabyte umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA VI Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA I. Sprawność rachunkowa. Cele kształcenia wymagania ogólne Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem klasa 4. I. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej

Matematyka z kluczem klasa 4. I. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej Matematyka z kluczem klasa 4 I. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej 1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń: wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV:

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: Na każdym poziomie obowiązują także wszystkie wymagania z poziomów niższych.

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Wymagania edukacyjne Klasa 4

Matematyka z kluczem. Wymagania edukacyjne Klasa 4 Matematyka z kluczem Wymagania edukacyjne Klasa 4 LICZBY NATURALNE CZĘŚĆ I I. Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej 1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń: wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, zna i stosuje algorytmy działań

Bardziej szczegółowo

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów:

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów: Matematyka Klasa V Wymagania programowe podstawowe Uczeń : zapisuje słownie i czyta duże liczby zapisane w systemie dziesiątkowym porównuje liczby naturalne i porządkuje je rosnąco lub malejąco, używa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej 1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń: wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, zna i stosuje algorytmy działań

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej

I. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej I. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej 1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń: wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, zna i stosuje algorytmy działań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV szkoły podstawowej 1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń: wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, zna i stosuje algorytmy działań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV. (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV. (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki - Klasa IV (na podstawie planu wynikowego do programu Matematyka z plusem GWO) Dział programowy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna (oprócz wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE matematyka klasa IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE matematyka klasa IV WYMAGANIA EDUKACYJNE matematyka klasa IV I. Poziomy wymagań a ocena szkolna Wyróżniono następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć:

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz ułamki dziesiętne, obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych i algebraicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki dla klasy 4 LICZBY I DZIAŁANIA - zna pojęcia: składnik, suma, odjemna, odjemnik, różnica, czynnik, iloczyn, dzielna, dzielnik, iloraz - pamięciowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV Rozdział DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM 1. Zbieranie i prezentowanie danych 2. Rzymski system zapisu liczb 3. Obliczenia kalendarzowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV Ocena dopuszczająca: Rozróżnia pojęcia cyfra, liczba Potrafi odczytać i zapisać liczby słownie i przy pomocy cyfr Porównuje liczby naturalne-proste przypadki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej W zakresie rozwijania sprawności rachunkowych: wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych w zakresie liczb wymiernych dodatnich,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM DZIAŁ: LICZBY WYMIERNE (DODATNIE I UJEMNE) Otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, nie jest w stanie na pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Klasa IV Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który potrafi: odejmować liczby w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO klasy Ewy Pakulskiej Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO KLASA IV Rozwijanie sprawności rachunkowej Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych.

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania matematyki w klasie IV na podstawie programu Liczę z Pitagorasem

Materiał nauczania matematyki w klasie IV na podstawie programu Liczę z Pitagorasem Materiał nauczania matematyki w klasie IV na podstawie programu Liczę z Pitagorasem Lp. Dział Wymagania programowe programu podstawowe ponadpodstawowe I Działania w zbiorze liczb naturalnych - rachunek

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z matematyki w klasie V.

Wymagania programowe z matematyki w klasie V. Wymagania programowe z matematyki w klasie V. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń: zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe; interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;

Bardziej szczegółowo

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI Wymagania na ocenę dopuszczającą I semestr Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08

Kryteria ocen z matematyki w klasie 5 Matematyka z plusem DKOW /08 Matematyka z plusem DKOW-5002-37/08 DZIAŁ LICZBY NATURALNE WŁASNOŚCI LICZB NATURALNYCH KONIECZNE ocena dopuszczająca rozumie dziesiątkowy system pozycyjny umie zapisywać i odczytywać liczby cyframi i słownie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Dział programu: Działania na liczbach naturalnych Rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba. Porównuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV REALIZOWANE WEDŁUG

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV REALIZOWANE WEDŁUG WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY IV REALIZOWANE WEDŁUG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Uczeń potrafi na: Uczeń potrafi na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 2.1 Liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI upośledzenie w stopniu lekkim. Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Liczby naturalne do 100

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI upośledzenie w stopniu lekkim. Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Liczby naturalne do 100 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI upośledzenie w stopniu lekkim ZPO w Sieciechowie WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOSCI klasa I Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Liczby naturalne do 100 Dodaje

Bardziej szczegółowo