KRYTERIA OCENIANIA OPISOWEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA MATEMATYCZNA KLASA II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA OPISOWEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA MATEMATYCZNA KLASA II"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA OPISOWEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA MATEMATYCZNA KLASA II OCENA WSPANIALE WYMAGANIA EDUKACYJNE Wiadomości i umiejętności praktyczne Szybko i bezbłędnie odczytuje wskazania zegara i wykonuje obliczenia zegarowe Nie omylnie pisze datę w różny sposób i odczytuje je Wzorowo wyrównuje wskazania wagi przez dodawanie lub odjęcie odważników Wykonuje z przyjemnością obliczenia pieniężne np. 100zl 2. 1,50 zł Umie bardzo dobrze praktycznie posługiwać się jednostką pojemności litr Wzorowo wymienia dawne jednostki miary Bezbłędnie zamienia jednostki miary np. cm na mm W zadaniach tekstowych bezbłędnie stosuje pojęcie tuzin Geometria Bardzo dobrze zna pojęcie : płaska figura geometryczna Wzorowo rozpoznaje na rysunku i w otoczeniu linie proste, krzywe i łamane Dokładnie mierzy długość odcinków w milimetrach Sprawnie wyróżnia proste równoległe w otoczeniu i na rysunku Zawsze poprawnie zaznacza odcinki o wskazanej długości i na rysunku Zawsze poprawnie zaznacza odcinki o wskazanej długości i zbiór prostych równoległych lub prostych prostopadłych Z łatwością rozwiązuje zadania dwudziałaniowe i nietypowe Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Poprawnie zapisuje liczby dwucyfrowe słownie i cyframi Doskonale zna pojęcia: składnik, suma, różnica, odjemna, odjemnik, W obliczeniach stosuje przemienność dodawania liczb Biegle wyróżnia liczby parzyste i nieparzyste Zawsze poprawnie stosuje zasadę kolejności wykonywania działań Bezbłędnie oblicza różnymi sposobami sumę i różnicę liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego Wykonuje poprawnie różnorakie działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Rozwiązuje również np. 21-x= 9 Wykonuje różnorodne obliczenia na grafach W obliczenia stosuje przemienność i łączność dodawania

2 Umie stosować różne sposoby obliczeń w rozwiązywaniu zada ( w tym także równania) Szybko dostrzega prawidłowości i nieprawidłowości w tabelach liczbowych Biegle przelicza zadania tekstowe W różny sposób umie przedstawiać rozwiązanie zadania matematycznego Poprawnie analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe W różny sposób umie przedstawić rozwiązanie zadania tekstowe Bezbłędnie wyróżnia D i J w liczbach dwucyfrowych Satysfakcje sprawia mu układanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego Wzorowo w pamięci dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 poznanymi sposobami Zawsze biegle stosuje zasady wykonywania działań na liczbach parzystych i nieparzystych Ułamki Poprawnie stosuje zapis w postaci ułamka Dokonuje podziału całości na 2,3,4,6 równe części Oblicza połowę i ćwierć określonej całości oraz trzecią i szóstą określonej całości Wykonuje obliczenia na układach (części drugie, trzecie, szóste i ćwiartki) Mnożenie i dzielenie w zakresie Rozumie pojęcia : iloczyn liczb, czynniki liczb, dzielna, dzielnik, Mnoży szybko i bezbłędnie przez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Poprawnie wskazuje zależności między dodawaniem i mnożeniem Mnoży i dzieli w zakresie 100 Dostrzega zależności między mnożeniem, a dzieleniem Wzorowo stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań Samodzielnie układa i rozwiązuje zadania jedno i dwudziałaniowe z wyróżnieniem : - tyle razy więcej, - tyle razy mniej Bezbłędnie wykonuje działania na porównywanie ilorazowe Rozwiązuje zadania złożone na iloczyny w zakresie 100 Poprawnie stosuje tabliczkę mnożenia w zakresie 100 Rozwiązuje z satysfakcją zadania na porównywanie ilorazowe i złożone zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia w zakresie 100 Zna wzorowo tabliczkę mnożenia (nawet przykłady 2. 12, 3. 13, itp.) Rozwiązuje równania, stosuje grafy Bardzo lubi rozwiązywać matematyczne łamigłówki (zadania nietypowe) Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 Zna bardzo dobrze strukturę trzycyfrową i czterocyfrową złożonych z T, S, D i J oraz zasady zapisywania liczb Bezbłędnie pisze liczby trzycyfrowe (także słownie) Szybko i poprawnie porównuje liczby trzycyfrowe i wykonuje działania na nich typu:

3 Porównuje liczby trzycyfrowe w przypadku, gdy jedności i dziesiątki decydują o wielkości liczby Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania tekstowe przy zastosowaniu działań w zakresie 1000 Prawidłowo stosuje zasady wykonywania działań na liczbach Wszystkie własności działań wykorzystuje w obliczeniach w zakresie 1000 Wiadomości i umiejętności praktyczne Wykonuje obliczenia zegarowe Odczytuje wskazania zegara Pisze datę w różny sposób i odczytuje ją Wyrównuje wskazania wagi przez dodanie lub odjęcie odważników Wykonuje obliczenia pieniężne Praktycznie posługuje się jednostką pojemności litr Rozróżnia dawne jednostki miary : stopa, łokieć, krok Zamienia metry na centymetry i odwrotnie Odczytuje zapisy symbolami: =, <, > Stosuje pojęcie tuzin w zadaniach tekstowych BARDZO DOBRZE Geometria Zna pojęcie : płaska figura geometryczna Rozpoznaje na rysunku i w otoczeniu linie proste, krzywe i łamane Mierzy długość odcinka w milimetrach Wyróżnia proste równoległe w otoczeniu i na rysunku Zaznacza zbiór prostych równoległych lub prostych prostopadłych Rozpoznaje kąt prosty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Zapisuje liczby dwucyfrowe słownie i cyframi Zna pojęcia : składnik, suma Praktycznie stosuje przemienność dodawania liczb Stosuje zasadę kolejności wykonywania działań Oblicza wybranym przez siebie sposobem sumę i różnicę liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego Wykonuje obliczenia z zastosowania pojęć z zakresu porównywania różnicowego Wykonuje obliczenia na grafach Stosuje przemienność i łączność dodawania Stosuje różne sposoby rozwiązywania zadań ( w tym równania) Dostrzega prawidłowości w tabelach liczbowych Przekształca zadania tekstowe Potrafi przedstawić rozwiązanie zadania Analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe Wyodrębnia D i J w liczbach dwucyfrowych

4 Układa zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego Prawidłowo dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 poznanymi sposobami Stosuje zasady wykonywania działań na liczbach parzystych i nieparzystych Ułamki Stosuje zapis w postaci ułamka Dokonuje podziału całości na 2 równe części (połowy) Oblicza połowę i ćwierć określonej całości Wykonuje proste obliczenia na układach Mnożenie i dzielenie w zakresie Rozumie pojęcia : iloczyn liczb, czynniki Mnoży przez 2 i przez 3 Wskazuje zależność między dodawaniem i mnożeniem Rozumie pojęcia: iloczyn Dostrzega zależności między mnożeniem i dzieleniem Mnoży i dzieli w zakresie 50 Stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań Układa i rozwiązuje zadania jedno i dwudziałaniowe z wyróżnieniem : -tyle razy więcej, -tyle razy mniej Wykonuje działania na porównywanie ilorazowe Rozwiązuje zadania złożone na iloczyny w zakresie 100 Stosuje tabliczkę mnożenia w zakresie 100 Rozwiązuje złożone zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia w zakresie 100 Zna tabliczkę mnożenia Rozwiązuje równania, stosuje grafy Rozwiązuje zadania nietypowe DOBRZE Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 Zna strukturę liczb trzycyfrowych złożonych z S, D, i J oraz zasady zapisywania dużych liczb Porównuje liczby trzycyfrowe i wykonuje działania na liczbach trzycyfrowych zawierających S i D typu : Pisze liczby trzycyfrowe Porównuje liczby trzycyfrowe w przypadku, gdy jedności decydują o wielkości liczby Rozwiązuje zasady dokonywania działań na liczbach Wykorzystuje w obliczeniach własności działań Wiadomości i umiejętności praktyczne Korzysta z kalendarza Korzysta z zegara Odczytuje wskazania zegara Rozwiązuje proste zadania tekstowe na obliczenie masy

5 Wie, że metr jest podstawową jednostką długości Mierzy linijką długość odcinka w cm Zna jednostki długości: cm, mm Zna cyfry rzymskie od I do XX Wie, jak dokonać prostych pomiarów Zna monety groszowe: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr Zna cyfrowy i słowny zapis liczby Zna pojęcia dotyczące stosunków przestrzennych Rozwiązuje łamigłówki matematyczne w obrębie 4 podstawowych działań Stosuje cztery podstawowe działania arytmetyczne do rozwiązania zadań Geometria Zna pojęcie odcinek Wskazuje znane figury płaskie Zaznacza wielokąty Wskazuje w otoczeniu proste prostopadłe i proste równoległe Wyodrębnia prostokąty, kwadraty, czworokąty i 5-kąty Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000 Poznaje strukturę liczb trzycyfrowych Liczy pełnymi setkami i porównuje je Wykonuje działania typu: , , , Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Wykonuje dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 bez przekonania progu dziesiątkowego Rozumie zależności między dodawaniem, a odejmowaniem czynnościowo odejmuje od z przekroczeniem progu dziesiątkowego czynnościowo dodaje do 6, 7, 8... z przekroczeniem progu dziesiątkowego rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 porównuje liczby rozumie pojęcia: o tyle więcej, o tyle mniej zna reguły związane z kolejnością wykonywania działań Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 czynnościowo dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 100 dodaje, odejmuje liczby jednostkowe do i od liczb dwucyfrowych w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego czyta i pisze liczby dwucyfrowe dodaje i odejmuje liczby jednocyfrowe do i od liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, działania typu: , 75 24

6 dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, stosując ułatwienia wykonuje obliczenia na porównywanie różnicowe zna reguły dotyczące kolejności wykonywania działań Ułamki wie, że połowa jest wynikiem podziału na 2 równe części wie, że połowa, to dwie ćwiartki Zbiory wyodrębnia zbiór i przelicza jego elementy tworzy zbiory spełniające określony warunek wyodrębnia podzbiory w zbiorze przedmiotów wyróżnia część wspólną dwóch zbiorów wyodrębnia zbiory prostokątów itp. ZADAWALAJĄCO Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 czynnościowo przedstawia iloczyn liczb w zakresie 30 wie, że w mnożeniu kolejność czynników jest nieistotna wie, jak mnoży się przez 0 i 1 wie, że dzielenie, to podział na równe części mnoży i dzieli w zakresie 30 rozwiązuje proste zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe w zakresie 30 wykonuje ćw. doskonalące umiejętność stosowania porównywania ilorazowego rozwiązuje proste zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie w zakresie 30 zna reguły dotyczące kolejności wykonywania działań Wiadomości i umiejętności praktyczne Błędnie korzysta z kalendarza Błędnie korzysta z zegara Niepoprawnie odczytuje wskazania zegara Ma trudności w zrozumieniu prostych zadań testowych na obliczenia masy Ma kłopoty w zrozumieniu, że metr jest podstawową jednostką długości Niedokładnie mierzy linijką długość odcinka w cm Myli jednostki długości: cm, mm Myli cyfry rzymskie od I do XX Często nie wie, jak obliczać prostych pomiarów Nie zawsze zna poprawne monety groszowe: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr Błędnie podaje cyfry i słowny zapis liczb Błędnie zna monety złotowe: 1zł, 2 zł, 5zł, 10zł, 20zł, 50zł, 100zł Nie zawsze poprawnie stosuje pojęcia dotyczące stosunków przestrzennych

7 Ma kłopoty w rozwiązywaniu łamigłówek matematycznych w obrębie 4 podstawowych działań Ma trudności w stosowaniu czterech podstawowych działań arytmetycznych do rozwiązania zadań Geometria Myli pojęcia odcinek Błędnie wskazuje znane figury płaskie Nie zaznacza poprawnie wielokąty Często mylnie wskazuje w otoczeniu proste prostopadłe i proste równoległe Nie zawsze poprawnie wyodrębnia prostokąty, kwadraty, czworokąty i 5-kąty Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 Ma trudności w poznaniu struktury liczb trzycyfrowych Błędnie liczy pełnymi setkami i porównuje je Popełnia błędy w wykonywaniu działań typu: , , , Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Błędnie wykonuje dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Nie poprawnie rozumuje zależność między dodawaniem, a odejmowaniem Nie zawsze poprawnie czynnościowo odejmuje od 12,16... z przekroczeniem progu dziesiątkowego, dodaje do 6,7,8,9... z przekroczeniem progu dziesiętnego Ma kłopoty w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Błędnie porównuje liczby Myli pojęcia : o tyle więcej, o tyle mniej Nie zna dobrze reguł związanych z kolejnością wykonywania działań Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Błędnie czynnościowo dodaje i odejmuje pełen dziesiątki w zakresie 100 Ma trudności w dodawaniu i odejmowaniu liczb jednocyfrowych do i od liczb dwucyfrowych w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Niepoprawnie czyta i pisze liczby dwucyfrowe Popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu liczb jednocyfrowych do i od liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego Ma kłopoty w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100, działania typu : , Błędnie stosuje ułatwienia dodając i odejmując liczby w zakresie 100 Często popełnia błędy wykonując obliczenia na porównywanie różnicowe Nie zna poprawnie reguł dotyczących kolejności wykonywania działań Ułamki Ma kłopoty ze zrozumieniem, że połowa jest wynikiem podziału na 2 równe części

8 Nie zawsze rozumie, że połowa, to dwie ćwiartki Zbiory Błędnie wyodrębnia zbiór i przelicza jego elementy Ma trudności w tworzeniu zbioru spełnionego określony warunek Niepoprawnie wyodrębnia podzbiory w zbiorze przedmiotów Często źle wyróżnia część wspólną dwóch zbiorów Popełnia błędy wyodrębniając zbiory prostokątów, itp. SŁABO Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Błędnie czynnościowo iloczyn liczb w zakresie 30 Nie zawsze rozumie, że w mnożeniu kolejność czynników jest nieistotna Popełnia błędy mnożąc liczby przez 0 i 1 Ma kłopoty w zrozumieniu, że dzielenie, to podział na różne części Błędnie mnoży i dzieli w zakresie 30 Oczekuje pomocy w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych na porównywanie ilorazowe w zakresie 30 Niepoprawnie wykonuje ćw. doskonalące umiejętność stosowania porównania ilorazowego Nie zawsze poprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe na mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Nie zna wszystkich reguł dotyczących wykonywania działań Wiadomości i umiejętności praktyczne Ma duże kłopoty w korzystaniu z kalendarza i zegara Nie umie bez pomocy odczytać wskazań zegara Samodzielnie nie rozwiąże prostego zadania tekstowego na obliczania masy Nie umie zapamiętać, że metr jest podstawową jednostką długości Mierzenie linijką długość odcinka w cm sprawia mu trudność Nie zna jednostki długości : cm, mm Nie zna cyfr rzymskich od I do XX Oczekuje pomocy gdy dokonuje prostych pomiarów Myli monety groszowe: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr Myli cyfrowy zapis liczb Popełnia błędy w zapisie słownym liczb Myli monety złotowe: 1zł, 2zł, 5zł, 10zł, 20zł. 50zł, 100zł Nie zna pojęć dotyczących stosunków przestrzennych Dużo kłopotów sprawia mu rozwiązywanie łamigłówek matematycznych w obrębie 4 podstawowych działań Nie umie poprawnie stosować czterech podstawowych działań arytmetycznych do rozwiązywania zadań Geometria Nie zna pojęć odcinek Z dużą trudnością wskazuje figury płaskie

9 Nie zaznacza wielokątów Nie umie wskazać w otoczeniu prostych prostopadłych i prostych równoległych ]nie wyodrębnia prostokątów, kwadratów, czworokątów i 5-kątów Roszczenie zbioru liczbowego do 100 Nie zna struktur liczb trzycyfrowych Z wielką trudnością liczy pełnymi setkami i porównuje je Błędnie wykonuje działania typu: , , , Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Popełnia dużą ilość błędów wykonując dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Nie rozumie zależności między dodawanie, a odejmowaniem Dużą trudność sprawia mu czynnościowe odejmowanie od 12,16,...z przekroczeniem progu dziesiątkowego Samodzielnie nie rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Nie porównuje liczb Nie rozumie pojęć : o tyle mniej, o tyle więcej Nie zna reguł związanych z kolejnością wykonywania działań Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Z dużą trudnością czynnościowo dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 100 Błędnie dodaje, odejmuje liczby jednocyfrowe do i od liczb dwucyfrowych w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Czyta, ale nie pisze liczb dwucyfrowych Z wielką trudnością dodaje i odejmuje liczby jednocyfrowe do i od liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego Ma kłopoty z dodawaniem i odejmowaniem liczb w zakresie 100, działania typu: 36+12, Nie stosuje ułatwień dodając i odejmując liczby w zakresie 100 Samodzielnie nie wykonuje obliczeń na porównanie różnicowe Nie zna reguł dotyczących kolejności wykonywania działań Ułamki Nie wie, że połowa jest wynikiem podziału na 2 równe części Nie wie, że połowa, to dwie ćwiartki Zbiory Nie wyodrębnia zbioru i przelicza jego elementów Z dużą trudnością tworzy zbiory spełniające określony warunek Nie wyodrębnia podzbiorów w zbiorze przedmiotów

10 Nie wyróżnia zbiorów prostokątów, itp. BARDZO SŁABO Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Z wielką trudnością czynnościowo przedstawia iloczyn liczb w zakresie 30 Nie wie, że w mnożeniu kolejność czynników jest nieistotne Nie wie, jak mnoży się przez 0 i 1 Nie wie, że dzielenie, to podziała na równe części Z dużą ilością błędów mnoży i dzieli w zakresie 30 Samodzielnie nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych na porównywanie ilorazowe w zakresie 30 Nie wykonuje ćw. doskonalących umiejętność stosowania porównywania ilorazowego Nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych na mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Nie zna reguł dotyczących kolejności wykonywania działań Wiadomości i umiejętności praktyczne Nie korzysta z kalendarza Nie korzysta z zegara Nie odczytuje wskazań zegara Nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych na obliczenie masy Nie rozumie, że metr jest podstawową jednostką długości Nie mierzy linijką długości odcinka w cm Nie zna cyfr rzymskich od I do XX Nie wie, jak dokonać prostych pomiarów Nie zna monet groszowych: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr Myli cyfrowy zapis liczb Nie umie zapisać słownie liczb Nie zna monet złotowych: 1zł, 2zł, 5zł, 10zł, 20zł, 50zł, 100zł Nie zna pojęć dotyczących stosunków przestrzennych Popełnia dużo błędów rozwiązując łamigłówki matematyczne w obrębie 4 podstawowych działań Nie umie poprawnie stosować czterech podstawowych działań matematycznych do rozwiązania zadań Geometria Nie zna pojęcia odcinek Nie umie wskazać znane figury płaskie Nie zaznacza wielokątów Nie wskazuje w otoczeniu prostych prostopadłych i prostych równoległych Nie wyodrębnia prostokątów, kwadratów, czworokątów i 5-kątów Rozszerzenie zakresu liczbowego do100 Nie poznaje struktur liczb trzycyfrowych Nie umie liczyć pełnymi setkami i porównywać je

11 Nie wykonuje poprawnie działań typu: , , , Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Nie wykonuje poprawnie dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Nie rozumie zależności między dodawaniem, a odejmowaniem Czynnościowo nie odejmuje od 12, z przekroczeniem progu dziesiątkowego Czynnościowo nie dodaje do 6, 7, 8, 9...z przekroczeniem progu dziesiątkowego Nie umie samodzielnie rozwiązać prostych zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Nie umie porównuje liczby Nie rozumie pojęcia: o tyle więcej, o tyle mniej Nie zna reguł związanych z kolejnością wykonywania działań Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 Czynnościowo nie dodaje i nie odejmuje pełnymi dziesiątkami w zakresie 100 Nie dodaje i odejmuje liczb jednocyfrowych do i od liczb dwucyfrowych w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego Błędnie czyta i pisze liczby dwucyfrowe Poprawnie nie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (działania typu: 32+24, 75-21) popełnia bardzo dużo błędów Nie stosuje ułatwień dodając i odejmując liczby w zakresie 100 Z dużą trudnością wykonuje obliczenia na porównywanie różnicowe Nie zna reguł dotyczących kolejności wykonywania działań Ułamki Nie wie, że połowa jest wynikiem podziału na 2 równe części Nie potrafi zrozumieć, że połowa, to dwie ćwiartki Zbiory Nie wyodrębnia zbioru i błędnie przelicza jego elementy Tworzy błędnie zbiory spełniające określony warunek Nie wyodrębnia podzbiorów w zbiorze przedmiotów Nie umie wyróżnić części wspólnej dwóch zbiorów Błędnie wyodrębnia zbiór prostokątów, itp. Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Czynnościowo nie przedstawia iloczynu w zakresie 30 Nie potrafi zrozumieć, że w mnożeniu kolejność czynników jest nieistotna Błędnie mnoży przez 0 i 1 Nie wie, że dzielenie, to podział na równe części Nie mnoży i dziel poprawnie w zakresie 30

12 Samodzielnie nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych na porównywanie ilorazowe w zakresie 30 Nie wykonuje ćw. doskonalących umiejętności sterowania porównywania ilorazowego Nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych na mnożenie i dzielenie w zakresie 30 Nie zna reguł dotyczących kolejności wykonywania działań

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Szkoła Podstawowa w Stęszewie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Szkoła Podstawowa w Stęszewie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Szkoła Podstawowa w Stęszewie Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki I. Zasady oceniania 1) Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia określone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI KL. IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI KL. IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI KL. IV 1) Oceny: Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Oceny bieżące, semestralne oraz roczne

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa.

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa. MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.) Matematyka w otaczającym nas świecie Gra tabliczka mnożenia Karta pracy 1 Po IV klasie szkoły podstawowej Ślimak gra edukacyjna z tabliczką mnożenia 1. Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KL. I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne 3. Umie

Bardziej szczegółowo

O 3.1. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

O 3.1. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 O 3.1. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 4 Kategorie zostały określone następująco: dotyczące wiadomości uczeń zna uczeń rozumie dotyczące przetwarzania wiadomości uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA 2001 DLA KLAS 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA MATEMATYKA 2001 DLA KLASY VI I.

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1 KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1 Przedstawiamy, jakie umiejętności z danego działu powinien zdobyć uczeń, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczający uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6. Semestr 1 Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 6

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 6 MATEMATYKA WOKÓŁ NAS Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 6 UCZEŃ Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę,

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B . Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I I. Liczby wymierne dodatnie. Ocena dopuszczająca: Uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej, rozumie pojęcie

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I I. Liczby wymierne dodatnie. Ocena dopuszczająca: Uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej, rozumie pojęcie Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I I. Liczby wymierne dodatnie. Ocena dopuszczająca: Uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej, rozumie pojęcie dziesiątkowego systemu liczenia, rozumie pojęcie pozycyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki

DZIAŁ I: LICZBY I DZIAŁANIA Ocena dostateczna. Ocena dobra. Ocena bardzo dobra (1+2) (1+2+3+4) Uczeń: (1+2+3) Uczeń: określone warunki MATEMATYKA KLASA I I PÓŁROCZE -wyróżnia liczby naturalne, całkowite, wymierne -zna kolejność wykonywania działań -rozumie poszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne -porównuje liczby wymierne -zaznacza

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa I Liczby i działania wskazać liczby naturalne, całkowite, wymierne zaznaczyć liczbę wymierną na osi liczbowej podać liczbę przeciwną do danej

Bardziej szczegółowo

W przyszłość bez barier

W przyszłość bez barier Program zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w klasach I III w Szkole Podstawowej w Łysowie realizowany w ramach projektu W przyszłość bez barier PO KL.09.01.02-14-071/13

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria oceniania z matematyki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 1) Liczby - zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane, - zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE VI Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, Wymagania na ocenę dopuszczającą (2) rozróżnia liczby pierwsze i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLAS IA I IB NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLAS IA I IB NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLAS IA I IB NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UŁAMKI ZWYKŁE I DZIESIĘTNE Rozpoznaje ułamki właściwe i niewłaściwe Rozszerza ułamek zwykły Skraca ułamek zwykły Zapisuje ułamek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne klasa 1 Matematyka Liczy się matematyka Klasa klasa Rozdział. Liczby zamienia liczby dziesiętne skończone na ułamki zwykłe i liczby mieszane zapisuje ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego skończonego porównuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH Spis treści: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH 1. Kontrakt z uczniami. 2. Obszary aktywności ucznia a wymagania na ocenę. 3. Narzędzia i częstotliwość pomiaru

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Klasa 6

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Klasa 6 Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Klasa 6 Kategorie zostały określone następująco: dotyczy wiadomości uczeń zna uczeń rozumie dotyczy przetwarzania wiadomości uczeń stosuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KL. IV- VI ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KL. IV- VI ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KL. IV- VI ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowe zasady oceniania zawierają: 1. Kryteria oceniania na poszczególne oceny. Kryteria oceniania punktowanych sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki. dla uczniów klasy Ia i Ib. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie. w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania na poszczególne oceny szkolne z matematyki dla uczniów klasy Ia i Ib Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie w roku szkolnym 2015/2016 DZIAŁ I: LICZBY zaznacza na osi liczbowej punkty odpowiadające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2013/2014

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 Program merytoryczny konkursu z matematyki dla szkoły podstawowej I.CELE KONKURSU 1. Popularyzowanie wiedzy matematycznej

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra)

Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena dobra) MATEMATYKA (wg programu Nie tylko wynik ) Wymagania programowe na poszczególne oceny Poziom wymagao edukacyjnych: K konieczny (ocena dopuszczająca) P podstawowy (ocena dostateczna) R rozszerzający (ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 1 gimnazjum Semestr I Stopień Rozdział 1. Liczby Zamienia liczby dziesiętne na ułamki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI edukacyjne z matematyki w klasie VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Do uzyskania oceny dostatecznej uczeń musi spełniać kryteria wymagane na ocenę

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z MATEMATYKI DLA KLASY IV Program nauczania: Matematyka z plusem, numer dopuszczenia programu DKW 4014 138/99 Liczba godzin nauki w tygodniu: 4 Planowana liczba godzin w ciągu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS SZKOŁA PODSTAWOWA PODRĘCZNIK: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS KLASA 6 NAUCZYCIEL: BARBARA MIKA Ocena dopuszczająca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - WSPANIALE - UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE ( obowiązują tutaj również wszystkie podstawowe wymagania wymienione przy ocenie 5 ) Zawsze uważnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki w kl.i

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki w kl.i Matematyka klasa I kryteria oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych Liczby i działania Na ocenę dopuszczającą uczeń: - zna pojęcie liczby naturalnej - rozumie różnicę między

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY I DZIAŁANIA

I. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM I. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne. 3. Umie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem

Matematyka z kluczem Matematyka z kluczem Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 6 szkoły podstawowej 1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń: wykonuje działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DZIAŁ; LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH PO KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Autor: Grażyna Wójcicka Konsultacje: Weronika Janiszewska, Joanna Zagórska, Maria Zaorska, Tomasz Zaorski imię i nazwisko 1 Zapisz

Bardziej szczegółowo

Ułamki zwykłe i dziesiętne klasa I

Ułamki zwykłe i dziesiętne klasa I Ułamki zwykłe i dziesiętne klasa I - Rozpoznaje ułamki właściwe i niewłaściwe. - Rozszerza ułamek zwykły. - Skraca ułamek zwykły. - Zapisuje ułamek niewłaściwy w postaci liczby mieszanej. - Sprowadza dwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Z PODZIAŁEM NA POZIOMY W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW NAUCZANIA Poziomy wymagań edukacyjnych : KONIECZNY (K) - OCENA DOPUSZCZAJĄCA, PODSTAWOWY( P) - OCENA DOSTATECZNA, ROZSZERZAJĄCY(R) - OCENA DOBRA, DOPEŁNIAJĄCY (D) - OCENA BARDZO DOBRA WYKRACZAJACY(W) OCENA CELUJĄCA.

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI Matematyka 1 Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja, praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV - VI Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klasy IV - VI Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej jest

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KL.4

MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KL.4 MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KL.4 Kontrakt między nauczycielem i uczniem 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie pierwszej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie pierwszej gimnazjum. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie pierwszej gimnazjum. Ustalając kryteria poszczególnych ocen, uwzględniono poziomy oraz kategorie celów nauczania oraz poziomy wymagań edukacyjnych. I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z MATEMATYKI PROGRAM NAUCZANIA: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS GIMNAZJUM PODRĘCZNIK: MATEMATYKA WOKÓŁ NAS KLASA 1 NAUCZYCIEL: BARBARA MIKA Ocena dopuszczająca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1 gimnazjum I.UŁAMKI ZWYKŁE I DZESIĘTNE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1 gimnazjum I.UŁAMKI ZWYKŁE I DZESIĘTNE WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa 1 gimnazjum I.UŁAMKI ZWYKŁE I DZESIĘTNE Rozpoznaje ułamki właściwe i niewłaściwe. Rozszerza ułamek zwykły. Skraca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ 1:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D -

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MAYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z matematyki dla klas IV - VI Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z matematyki w klasach IV-VI Formy oceniania Prace pisemne: - kartkówki, - sprawdziany, - testy,

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM SPECJALNEGO

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM SPECJALNEGO PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM SPECJALNEGO Opracowany na podstawie programu nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Ocenianie uczniów na lekcjach matematyki dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włożonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011. Osiągnięcia ponadprzedmiotowe WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU MATEMATYKA 2001 GIMNAZJUM KL. IA, ID ROK SZK. 2010/2011 W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Bardziej szczegółowo

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego

III. Kryteria wystawiania oceny po I semestrze oraz na koniec roku szkolnego Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Szkole Podstawowej Sortowej nr 6 w Ełku Przedmiotowy system oceniania (PSO) to podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z konkretnego przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

2. Kryteria oceniania

2. Kryteria oceniania 2. Kryteria oceniania OSIĄGNIĘCIA PONADPRZEDMIOTOWE W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 1 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe Umiejętności ponadpodstawowe Konieczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI MATEMATYKA WOKÓŁ NAS WSiP KLASA 1 Główne działy podstawy programowej Liczby wymierne dodatnie Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie) Hasła programowe Cztery działania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cele programu 3. Metody i formy pracy 4. Treści nauczania 5. Osiągnięcia uczniów 6. Środki dydaktyczne 7. Tematyka

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA klasa III szkoła podstawowa marzec 2015

PŁOCKA MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA klasa III szkoła podstawowa marzec 2015 PŁOCKA MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA MATEMATYKA klasa III szkoła podstawowa marzec 205 KARTA PUNKTACJI ZADAŃ (wypełnia komisja konkursowa): Numer zadania Zad. Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny.

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny. Strona1 KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny. Imię i nazwisko. klasa II data. EDUKACJA SPOŁECZNA WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓWIEŚNIKAMI I OSOBAMI DOROSŁYMI Solidnie wypełnia zadania w grupie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I III) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016 Litery w nawiasach oznaczają kolejno: K - ocena dopuszczająca P - ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej w zakresie matematyki I etap edukacyjny: klasy 1-3

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej w zakresie matematyki I etap edukacyjny: klasy 1-3 Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej w zakresie matematyki I etap edukacyjny: klasy 1-3 Edukacja matematyczna to wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KOSZALINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KOSZALINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KOSZALINIE (opracowali Janina Kurek, Henryk Zarach, Katarzyna Matusz) ZASADY PSO 1. PSO ma na celu czytelne przedstawienie wymagań

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE

PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE TEST SPRAWDZAJĄCY Z MATEMATYKI dla klasy IV szkoły podstawowej z zakresu PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE autor: Alicja Bruska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi WSTĘP Niniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KL. 4 6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KL. 4 6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KL. 4 6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - zamieniać procent/promil na liczbę i odwrotnie, - zamieniać procent na promil i odwrotnie, - obliczać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

Helena Lewicka Marianna Kowalczyk

Helena Lewicka Marianna Kowalczyk Helena Lewicka Marianna Kowalczyk PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKA WOKÓŁ NAS SZKOŁA PODSTAWOWA Spis treści I. Wstęp 1. O nowej podstawie programowej 2. Założenia nowej podstawy programowej 3. Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia przedmiotowe

Osiągnięcia przedmiotowe 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych przedstawione w tabelach przedstawione na przedstawiać dane w tabelach przedstawiać dane na przedstawione w tabelach przedstawione na porównywać informacje

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Kryteria ocen z matematyki w I klasie gimnazjum Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej porównuje liczby wymierne zaznacza liczby wymierne na osi liczbowej zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2015/z1

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Liczby i działania ( 1 )

Dział programowy: Liczby i działania ( 1 ) 1 S t r o n a Dział programowy: Liczby i działania ( 1 ) 14-20 Liczby. Rozwinięcia liczb dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich. MnoŜenie

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny wspierający nauczanie matematyki w klasach IV i VI

Program edukacyjny wspierający nauczanie matematyki w klasach IV i VI Program edukacyjny wspierający nauczanie matematyki w klasach IV i VI Teresa Świrska Aleksandra Jakubowska Małgorzata Niedziela Jolanta Dyjakon Mariusz Mielczarek Wrocław 2013 I. W S T Ę P Intencją autorów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA. Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny MATEMATYKA Opracowany do programu nauczania Matematyka 2001, WSiP Klasa 4 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10. ] [Wpisz nazwisko autora]

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10. ] [Wpisz nazwisko autora] SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KOSZALINIE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W KOSZALINIE OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Szkolnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 6

Matematyka z kluczem. Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 6 Matematyka z kluczem Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 6 Matematyka z kluczem Plan wynikowy z rozkładem materiału Klasa 6 Lp. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 27 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo