AKTYWA Noty I. Aktywa trwałe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWA Noty 31.12.2008 31.12.2007 I. Aktywa trwałe 16 125 11 242"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM KLIMA S.A. ZA OKRES R. I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE ZA ANALOGICZNY OKRES ROKU POPRZEDNIEGO (wszystkie kwoty są podane w tys. zł o ile nie podano inaczej) Bilans AKTYWA Noty I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 7, Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

2 PASYWA Noty I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 17 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa (w tys. zł) Liczba akcji / udziałów (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję / udział (w zł) 4, ,54 Rozwodniona liczba akcji / udziałów Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję / udział (w zł) Pozycje pozabilansowe Nota 1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2

3 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe razem Za Zarząd: Marek Perendyk Prezes Zarządu Sporządził: Maria Rutkowska Główna Księgowa Wojciech Jakrzewski Wice Prezes Zarządu Piastów, 27 kwietnia 2009 roku 3

4 Rachunek zysków i strat Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 425 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 32 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona

5 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVI) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnioważona liczba akcji zwykłych / udziałów (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą / udział (w zł) 36 1, ,83 Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych / udziałów Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą / udział (w zł) 36 Za Zarząd: Marek Perendyk Prezes Zarządu Sporządził: Maria Rutkowska Główna Księgowa Wojciech Jakrzewski Wice Prezes Zarządu Piastów, 27 kwietnia 2009 roku 5

6 Zestawienie zmian w kapitale własnym I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - b) korekty błędów - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) 42 - podwyższenie z kapitału zapasowego b) zmniejszenia (z tytułu) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) z tytułu podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalną wartość) z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej b) zmniejszenia (z tytułu) podwyższenia kapitału podstawowego Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) z tytułu podziału zysku b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6

7 b) korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) z tytułu podziału zysku z tytułu dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Za Zarząd: Marek Perendyk Prezes Zarządu Sporządził: Maria Rutkowska Główna Księgowa Wojciech Jakrzewski Wice Prezes Zarządu Piastów, 27 kwietnia 2009 roku 7

8 Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 252 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 8

9 b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 401 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Za Zarząd: Marek Perendyk Prezes Zarządu Sporządził: Maria Rutkowska Główna Księgowa Wojciech Jakrzewski Wice Prezes Zarządu Piastów, 27 kwietnia 2009 roku 9

10 NOTA 1 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTRUM KLIMA S.A. ZA OKRES R. I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE ZA ANALOGICZNY OKRES ROKU POPRZEDNIEGO (wszystkie kwoty są podane w tys. zł o ile nie podano inaczej) W okresie sprawozdawczym obejmującym lata Spółka posiada wartości niematerialne i prawne w pełni umorzone. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ZMIANY WARTOŚCI nabyte koncesje, NIEMATERIALNYCH I patenty, licencje i PRAWNYCH koszty zaliczki na Wartości podobne wartości, w inne wartości (WG GRUP zakończonych wartość wartości niematerialne tym: niematerialne RODZAJOWYCH) prac firmy niematerialne i prawne, i prawne rozwojowych i prawne razem oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenia - zmniejszenia

11 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I koszty nabyte koncesje, patenty, licencje i inne zaliczki na Wartości PRAWNYCH zakończony podobne wartości, w wartości wartości niematerial wartość (WG GRUP RODZAJOWYCH) ch prac tym: niematerial niematerial ne i firmy rozwojowyc oprogramowa ne i ne prawne, h nie komputerowe prawne i prawne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) - normalne zużycie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenia - zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu NOTA 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

12 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie 401 Rzeczowe aktywa trwałe, razem ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) r. a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu budynki, grunty (w lokale i tym prawo urządzenia inne Środki obiekty środki użytkowania techniczne środki trwałe, inżynierii transportu wieczystego i maszyny trwałe razem lądowej i gruntu) wodnej b) zwiększenia (z tytułu) leasing zakup ze środków własnych c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) normalne zużycie środków własnych - normalne zużycie środków leasingowych - zmniejszenie z tytułu sprzedaży zmniejszenie z tytułu likwidacji g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenia - zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego budynki, lokale i obiekty inżynierii urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem 12

13 gruntu) lądowej i wodnej r. a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup środki własne zakup leasing c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) normalne zużycie środków własnych - normalne zużycie środków leasingowych - sprzedaż g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenia - zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - urządzenia i maszyny środki transportu Środki trwałe bilansowe, razem W okresie sprawozdawczym obejmującym lata środki trwałe wykazywane pozabilansowo nie wystąpiły. NOTA 3 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły należności długoterminowe. NOTA 4 13

14 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły inwestycje długoterminowe. NOTA 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacji wartości zapasów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy 7 7 b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości zapasów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy niewypłacone wynagrodzenia 14 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tutułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości zapasów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy 7 7 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości zapasów niezapłacone składki ZUS

15 - rezerwa na urlopy niewypłacone wynagrodzenie 14 b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Ujemne różnice przejściowe Data wygaśnięcia I AKTYWA Ujemne różnice kursowe Rok następny Aktualizacja wartości zapasów Rok następny II PASYWA Niezapłacone składki ZUS Rok następny Niewypłacone wynagrodzenia Rok następny Rezerwa na urlopy Rok następny Suma W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. NOTA 6 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem NOTA 7 a) od jednostek powiązanych NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - dochodzone na drodze sądowej inne 82 3 Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły należności od jednostek powiązanych. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu

16 a) zwiększenia (z tytułu) utworzenie odpisów należności przeterminowanych 18 - utworzenie odpisów należności sądowych b) zmniejszenia (z tytułu) rozwiązanie odpisów należności przeterminowanych - rozwiązanie odpisów należności sądowych 11 8 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR tys. Zł b2. jednostka/waluta USD 22 tys. Zł 66 Należności krótkoterminowe, razem NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku w tym należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) NOTA 8 ŁĄCZNA WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANYCH Należności przeterminowane brutto

17 - w tym, należności sporne brutto a) z tytułu dostaw i usług brutto b) pozostałe brutto c) dochodzone na drodze sądowej brutto Odpisy aktualizujące wartość należności przeterminowanych w tym odpisy aktualizujące wartość należności spornych Należności przeterminowane netto ~ w tym należności sporne netto NOTA 9 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych b) w jednostkach współzależnych c) w jednostkach stowarzyszonych d) w znaczącym inwestorze da) we wspólniku jednostki współzależnej e) w jednostce dominującej f) w pozostałych jednostkach g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne 5 - inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe. W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR 18 0,3 Tys. zł b2. jednostka/waluta USD Tys. zł pozostałe waluty w tys. zł. 1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły inne inwestycje krótkoterminowe. NOTA 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia majątkowe

18 - targi i wystawy leasing finansowy 34 - koszty przygotowania prospektu emisyjnego inne 2 1 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym : Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 11 INFORMACJA NT. ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW a) Kwota odpisów aktualizujących (z tytułu) zalegania w magazynie Kwota odpisów aktualizujących razem, w tym odniesione bezpośrednio na kapitał własny b) kwota odpisów aktualizujących należności (z tytułu) - spraw sądowych przeterminowania 18 Kwota odpisów aktualizujących razem, w tym odniesione bezpośrednio na kapitał własny Odpisy aktualizujące główne składniki aktywów, razem, w tym odniesione bezpośrednio na kapitał własny a) kwota odwrócenia odpisów aktualizujących (z tytułu) Kwota odwrócenia odpisów aktualizujących razem, w tym - odniesiona bezpośrednio na kapitał własny 18

19 NOTA 12 KAPITA Ł ZAKŁADOWY (STRUKTURA) na r. Seria / emisja Rodzaj akcji Wartość Rodzaj Rodzaj Sposób Prawo do serii / emisji Data uprzywilejowania ograniczenia Liczba akcji pokrycia dywidendy (od wg wartości rejestracji akcji praw do akcji kapitału daty) nominalnej Zwykłe na Kapitał A okaziciela Brak Brak zapasowy B Zwykłe na okaziciela Brak Brak Gotówka Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem 552 Wartość nominalna jednej akcji zł 0,10 PLN Wartość nominalna Akcjonariusze Ilość akcji Ilość Udział w kapitale zakładowym (w zł) w szt. głosów Marek Perendyk ,26% Wojciech Jakrzewski ,25% BZ WBK ,91% Pozostali ,58% RAZEM ,00 % 19

20 Seria / emisja Wartość serii / Rodzaj Rodzaj Sposób Prawo do Rodzaj Liczba emisji wg Data uprzywilejowania ograniczenia pokrycia dywidendy udziałów udziałów wartości rejestracji udziałów praw do udziałów kapitału (od daty) nominalnej Udziały Zwykłe Brak Brak Gotówka Liczba udziałów, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednego udziału PLN 568 PLN KAPITA Ł ZAKŁADOWY (STRUKTURA) na r. Udziałowcy Ilość udziałów w szt. Ilość głosów Wartość nominalna (w PLN) Udział w kapitale zakładowym Marek Perendyk 75 50% % Wojciech Jakrzewski 75 50% % RAZEM % % 20

21 Zmiany w kapitale zakładowym w stosunku do poprzedniego okresu Rodzaj akcji Wartość nominalna Cena emisyjna oferowanych akcji Seria / emisja w okresie A Zwykłe na okaziciela ,50 B Zwykłe na okaziciela 42 18,50 zmiana wartości nominalnej akcji 552 zmiana praw z akcji NOTA 13 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata Spółka nie posiadała akcji (udziałów) własnych. NOTA 14 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) - z podziału zysku Kapitał zapasowy, razem NOTA 15 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata Spółka nie dokonała przeszacowania wartości aktywów i nie występowała kapitał z aktualizacji wyceny. NOTA 16 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) - Pozostałe kapitały rezerwowe Pozostałe kapitały rezerwowe, razem NOTA 17 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie dokonywano odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego. NOTA 18 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy

22 - przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy dodatnie różnice kursowe z wyceny rozrachunków 16 4 b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) - przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy dodatnie różnice kursowe z wyceny rozrachunków b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - sprzedaż środka trwałego w leasingu finansowym 15 - przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy 16 4 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy dodatnie różnice kursowe z wyceny rozrachunków b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE Data wygaśnięcia I AKTYWA Przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy (umowy danego roku) Przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy (umowy lat ubiegłych) II PASYWA Rok 1. Dodatnie różnice kursowe z wyceny rozrachunków następny Suma W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu

23 - rezerwa na urlopy b) zwiększenia (z tytułu) rezerwa na urlopy c) wykorzystanie (z tytułu) rezerwa na urlopy d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły pozostałe rezerwy długoterminowe. NOTA 19 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec wspólnika jednostki współzależnej f) wobec jednostki dominującej g) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat 318 Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych Zobowiązania długoterminowe, razem

24 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ Nazwa (firma) jednostki ze Siedziba Kwota kredytu / Kwota kredytu / Warunki Termin Zabezpieczenia Inne wskazaniem formy prawnej pożyczki wg umowy pożyczki pozostała do oprocentowania spłaty spłaty TYS. (zł) waluta TYS. zł waluta Citibank Handlowy S.A. Warszawa PLN PLN WIBOR 1M+0, Hipoteka zwykła tys. PLN i kaucyjna 796 pp tys/ PLN na nieruchomości w Wieruchowie gm. Ożarów Hipoteka zwykła 400 tys. PLN i kaucyjna 100 tys. PLN na nieruchomości w Piastowie; Bankowy tytuł egzekucyjny do tys. PLN ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ Nazwa (firma) jednostki ze Siedziba Kwota kredytu / Kwota kredytu / Warunki wskazaniem formy prawnej pożyczki wg umowy pożyczki pozostała do oprocentowania spłaty TYS. (zł) waluta TYS. zł waluta W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowania dłużnych papierów wartościowych. Termin spłaty Zabezpieczenia Bank Przemysłowo Kraków 600 PLN 200 PLN WIBOR 1M+1, Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Piastowie HANDLOWY S.A. pp bankowy tytuł egzekucyjny do 900 tys. PLN Citibank Handlowy S.A. Warszawa PLN PLN WIBOR 1M+0, Hipoteka zwykła tys. PLN i kaucyjna 796 pp tys/ PLN na nieruchomości w Wieruchowie gm. Ożarów Hipoteka zwykła 400 tys. PLN i kaucyjna 100 tys. PLN na nieruchomości w Piastowie; Bankowy tytuł egzekucyjny do tys. PLN Inne 24

25 NOTA 20 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec wspólnika jednostki współzależnej f) wobec jednostki dominującej g) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu leasingu finansowego z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń 52 - inne (wg tytułów): 1 - pozostałe 1 h) fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR Tys. Zł b1. jednostka/waluta USD Tys. Zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem

26 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK STAN NA DZIEŃ Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Tys. Tys. zł waluta zł waluta Hipoteka zwykła tys. PLN i kaucyjna 796 tys/ PLN na nieruchomości w Wieruchowie gm. Ożarów; Hipoteka zwykła 400 tys. PLN i kaucyjna 100 tys. PLN na nieruchomości w Bank Handlowy /Citibank HANDLOWY S.A. Warszawa PLN 596 PLN WIBOR 1M + 0,8 p.p Piastowie; Bankowy tytuł egzekucyjny do tys. PLN Inwestycyjny Bank Handlowy /Citibank HANDLOWY S.A. Warszawa PLN PLN WIBOR 1M + 0,9 pp Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Piastowie do kwoty 5 mln PLN W rachunku bieżącym 26

27 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK STAN NA DZIEŃ Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne TYS. zł waluta TYS. zł waluta Bank Przemysłowo- Handlowy S.A. Kraków 600 PLN 200 PLN WIBOR 1M+1,8 pp Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Piastowie bankowy tytuł egzekucyjny do 900 tys. PLN Inwestycyjny Hipoteka zwykła tys. PLN i kaucyjna 796 tys/ PLN na nieruchomości w Wieruchowie gm. Ożarów; Hipoteka zwykła 400 tys. PLN i kaucyjna 100 tys. PLN na nieruchomości w Citibank Handlowy S.A. Warszawa PLN 596 PLN WIBOR 1M+0,8 pp Piastowie; Bankowy tytuł egzekucyjny do tys. PLN Inwestycyjny Citibank Handlowy S.A. Warszawa PLN 348 PLN WIBOR 1M+0,9pp Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Piastowie do kwoty 5 mln PLN W rachunku bieżącym W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowania dłużnych papierów wartościowych. 27

28 NOTA 21 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiła ujemna wartość firmy INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) - krótkoterminowe z tytułu wyceny zapasów w cenie nabycia 249 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) - krótkoterminowe dotacji na zakup maszyny SPIRO Inne rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 22 SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ / UDZIAŁ Wartość księgowa na 1 akcję / udział (w tys. zł) Liczba akcji / udziałów (w szt.) Wartość księgowa na jeden akcję / udział (w zł) 4, ,54 NOTA 23 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły należności warunkowe od jednostek powiązanych oraz zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych. 28

29 Noty objaśniające do rachunku zysków i strat NOTA 24 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) Sprzedaż produktów gotowych w tym: od jednostek powiązanych Sprzedaż usług budowlano-montażowych 155 Sprzedaż usług pozostałych w tym: od jednostek powiązanych Pozostałe - prowizje od dostawców w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych NOTA 25 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) Sprzedaż towarów w tym: od jednostek powiązanych Sprzedaż materiałów w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych sprzedaż towarów w tym: od jednostek powiązanych sprzedaż materiałów w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych Sprzedaż towarów

30 - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych NOTA 26 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) inne koszty rodzajowe Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów NOTA 27 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) rozwiązanie rezerw na urlopy rozwiązanie rezerw na należności rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy rozwiązanie innych rezerw 7 b) pozostałe, w tym: odszkodowania komunikacyjne 24 - nadwyżki magazynowe inne, w tym: rozliczenie leasingu finansowego z części zamienne otrzymane bezpłatnie 51 - inne 20 Inne przychody operacyjne i rezerwy razem NOTA 28 INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) na urlopy b) pozostałe, w tym:

31 - naprawy powypadkowe 13 - braki magazynowe niezawinione straty magazynowe wycofanie leasingu operacyjnego inne Inne koszty operacyjne, razem NOTA 29 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych, w tym: od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki od jednostek powiązanych, w tym: od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe 425 b) rozwiązane rezerwy c) pozostałe, w tym: Inne przychody finansowe, razem 425 NOTA 30 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek dla jednostek powiązanych dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla jednostek powiązanych dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane 70 b) utworzone rezerwy c) pozostałe, w tym: 2 - inne koszty finansowe 2 Inne koszty finansowe, razem

32 NOTA 31 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły zyski nadzwyczajne. NOTA 32 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły straty nadzwyczajne. NOTA 33 PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) zmiana stanu dodatnich różnic kursowych niezrealizowanych odsetki od należności zmiana odpisów aktualizujących aktywa oraz rezerwy na urlopy PFRON składki ZUS oraz wynagrodzenia płatne w następnym roku obrotowym - amortyzacja niepodatkowa raty leasingu zmiana stanu ujemnych różnic kursowych niezrealizowanych odsetki niezapłacone koszty emisji akcji pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu dotacje Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 19 % Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: - wykazany w rachunku zysków i strat PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) Podatek dochodowy odroczony, razem

33 NOTA 34 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty). NOTA 35 PODZIAŁ ZYSKU NETTO LUB SPOSÓB POKRYCIA STRATY wypłata dywidendy podwyższenie kapitału zapasowego lub rezerwowego Razem NOTA 36 SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ ORAZ ROZWODNIONEGO ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ a) zysk (strata) netto w tys. PLN b) średnioważona liczba akcji (udziałów) w szt c) zysk (strata) netto / średnioważona liczba akcji (udziałów) 1, ,83 33

34 Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych NOTA 37 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne 5 Razem NOTA 38 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata w przepływach pieniężnych dotyczących działalności operacyjnej nie wystąpiły korekty przekraczające 5% korekt w działalności operacyjnej. NOTA 39 WYKAZ ISTOTNYCH INNYCH WPŁYWÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ UJĘTYCH W POZYCJACH INNE WPŁYWY INWESTYCYJNE I INNE WYDATKI INWESTYCYJNE 1. Łącznie wpływy - działalność inwestycyjna % wpływów w działalności inwestycyjnej a) Inne wpływy inwestycyjne otrzymana dotacja na zakup maszyny Łącznie wydatki - działalność inwestycyjna % wydatków w działalności inwestycyjnej a) Inne wydatki inwestycyjne razem: zaliczki na środki trwałe 401 NOTA 40 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata w przepływach pieniężnych dotyczących działalności finansowej nie wystąpiły korekty przekraczające 5% korekt w działalności operacyjnej. NOTA 41 Sprawozdawczość wg segmentów (wg wymogów MSR) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Wyszczególnienie Sprzedaż towarów i materiałów Sprzedaż produktów Sprzedaż usług SUMA przychodów ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe SUMA przychodów ogółem

35 SEGMENTY DZIAŁALNOŚĆI - BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE SEGMENTY BRANŻOWE Rodzaj asortymentu Działalność kontynuowana Działalność Towary i Rury Kształtki Usługi Pozostałe ogółem materiały Przychody ze sprzedaży Sprzedaż na zewnątrz Sprzedaż między segmentami 0 Koszty sprzedaży zewnętrznej Koszty segmentu Koszty sprzedaży między segmentami 0 Zysk (strata) segmentu Przychody finansowe Koszty finansowe netto Koszty nieprzypisane Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Aktywa ogółem Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Pasywa ogółem Zobowiązania segmentu Zobowiązania nieprzypisane Kapitały własne Nakłady inwestycyjne: na rzeczowe aktywa trwałe na wartości niematerialne 0 - na nieruchomości inwestycyjne 0 Amortyzacja i odpisy aktualizujące

36 Pozostałe nakłady niepieniężne 0 Rodzaj asortymentu Działalność kontynuowana Działalność Towary i Rury Kształtki Usługi Pozostałe ogółem materiały Przychody ze sprzedaży Sprzedaż na zewnątrz Sprzedaż między segmentami 0 Koszty sprzedaży zewnętrznej Koszty segmentu Koszty sprzedaży między segmentami 0 Zysk (strata) segmentu Przychody finansowe Koszty finansowe netto Koszty nieprzypisane Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Aktywa ogółem Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Pasywa ogółem Zobowiązania segmentu Zobowiązania nieprzypisane Kapitały własne Nakłady inwestycyjne: na rzeczowe aktywa trwałe na wartości niematerialne 0 - na nieruchomości inwestycyjne 0 Amortyzacja i odpisy aktualizujące Pozostałe nakłady niepieniężne 0 36

37 SEGMENTY GEOGRAFICZNE Segmenty Ogółem Ze sprzedaży eksportowej Ogółem Ze sprzedaży eksportowej Polska Zagranica Pozostałe Ogółem Segmenty geograficzne za okres Wyszczególnienie Polska Zagranica Pozostałe Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami (pomniejszona o sprzedaż przypisaną działalności zaniechanej) Przychody ogółem z działalności kontynuowanej Koszty ogółem Zysk (strata) segmentu Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Nakłady inwestycyjne Segmenty geograficzne za okres Wyszczególnienie Polska Zagranica Pozostałe Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami (pomniejszona o sprzedaż przypisaną działalności zaniechanej) Przychody ogółem z działalności kontynuowanej Koszty ogółem Zysk (strata) segmentu Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Nakłady inwestycyjne Przychody ze sprzedaży - szczegółowa struktura geograficzna w tys. PLN w % w tys. PLN w % Kraj ,51% ,74% Eksport, w tym: ,49% ,26% Unia Europejska ,63% ,83% Kraje byłego ZSRR 0,00% 0,00% USA 0,00% 0,00% Azja 51 0,07% 0,00% Pozostałe 601 0,79% 307 0,43% Razem ,00% ,00% 37

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

(zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny SA-P 1/ (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy do roku

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy do roku BILANS Nota Na dzień 31.12.2014 Na dzień 31.12.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 400,00 35 355,00 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 200,00 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 34 199,00

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i Bilans po konsolidacji w tys. zł Wyszczególnienie

8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i Bilans po konsolidacji w tys. zł Wyszczególnienie 8.1. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Polskie Składy Budowlane za lata 2004 i 2003 8.7.1. Bilans po konsolidacji 31.12.2004 r. 31.12.2003 r. Aktywa I. Aktywa trwałe 32.411 24.619 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo