II Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie IV"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA IV Celem nauczania historii jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną, narodem, społecznością europejską i światową, kształtowanie postaw moralnych, patriotycznych i obywatelskich, szacunku do własnego państwa i symboli narodowych. Realizacji tych celów służy ocena wiadomości i umiejętności ucznia. Ma ona za zadanie przekazać informację uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, co osiągnął, co zrobił dobrze i ile potrafi. Przedmiotem oceny są: wiadomości, umiejętności, postawa. I Sposoby kontroli i oceny osiągnięć uczniów: 1. Pisemne: kartkówki ( z ostatnich trzech lekcji lub ostatniej jednostki lekcyjnej), sprawdziany (zapowiedziany tydzień wcześniej); odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie wskazanych zadań, ćwiczeń. 2. Ustne: odpowiedź, prezentacja pracy własnej i grupy udział w dyskusji 3. Praktyczne: prace plastyczne, gromadzenie i segregowanie materiałów, posługiwanie się mapą, słownikiem, tekstem źródłowym współpraca w grupie, samokształcenie, zadania domowe 4. Inne: zeszyt przedmiotowy, aktywność na lekcji, lektury, referaty. II Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie IV Ocena niedostateczna : - uczeń nie opanował treści koniecznych wykazuje poważne braki w podstawowych wiadomościach określonych w podstawie programowej, - nie potrafi odtworzyć najważniejszych elementów materiału opracowanego podczas lekcji, - nie potrafi zbudować prostej wypowiedzi ustnej, - nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, - nie wykonuje zadań i ćwiczeń, nie wykazuje chęci współpracy z nauczycielem, - nie wykonuje prac domowych, jest bierny, nie przejawia zainteresowania przedmiotem, - nie wyraża chęci poprawy uzyskanych ocen. Ocena dopuszczająca: - uczeń opanował treści konieczne definicję historii, treści zawarte w działach: świat wokół nas, moja mała ojczyzna oraz wybrane wydarzenia i postacie z historii Polski, ukazane w podręczniku, - wyjaśnia znaczenie prostych pojęć przy pomocy nauczyciela, - słabo oblicza czas minionych wydarzeń, - nie potrafi samodzielnie zbudować poprawnej wypowiedzi na dany temat ( ustnej i pisemnej), - korzysta z podręcznika i zeszytu ćwiczeń jedynie przy pomocy nauczyciela, - postawa ucznia jest najczęściej bierna, ale wykazuje on chęć współpracy z nauczycielem, - z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w wiadomościach i umiejętnościach, 1

2 - wyjaśnia czym zajmuje się historia; wyjaśnia pojęcia: dawno, przeszłość; wymienia co najmniej dwie nauki wspomagające historię - podaje przykład znanego mu muzeum; podaje przykłady źródeł historycznych i rozróżnia ich podział - wymienia cechy osobiste i społeczne człowieka oraz jego podstawowe potrzeby - rysuje swój rodowód ( najbliższej rodziny) - wyjaśnia pojęcie legenda; wskazuje na mapie region swojego zamieszkania i jego stolicę - wymienia zwierzęta udomowione przez człowieka; wymienia pierwsze narzędzia używane przez człowieka - wymienia najstarszych kronikarzy ( Gall Anonim, Wincenty Kadłubek, Jan Długosz); wymienia legendy o Lechu,,Czechu i Rusie, Popielu i Kraku - opisuje na podstawie ilustracji wygląd średniowiecznego zamku oraz wygląd rycerskiej zbroi - wymienia główne zakony średniowiecza; opisuje na podstawie ilustracji wygląd średniowiecznego klasztoru - na podstawie ilustracji omawia wygląd średniowiecznego miasta; wyróżnia ratusz, kościół, kamienice - wyjaśnia kim był Jan Długosz i czym się zajmował - na podstawie ilustracji porównuje strój szlachecki i magnacki oraz dwór szlachecki i pałac magnacki - na podstawie ilustracji opisuje wygląd i życie codzienne w XIX- wiecznym mieście; wymienia wynalazki XIX w. - wyjaśnia do czego służy oś czasu; wymienia sposoby mierzenia czasu używane przez człowieka ( klepsydra, zegar, itp.) - wskazuje tytuł i legendę mapy; odczytuje proste informacje z mapy przy pomocy nauczyciela - wymienia prawa i obowiązki członków rodziny; wymienia prawa dziecka i prawa ucznia; odróżnia postępowanie sprawiedliwe od niesprawiedliwego - wskazuje na mapie i wymienia sąsiadów Polski; wymienia symbole narodowe; wymienia polskie święta narodowe - opisuje na podstawie ilustracji wygląd osady w Biskupinie - opisuje na podstawie ilustracji wygląd grodu i podgrodzia Wymienia narzędzia stosowane w średniowiecznej wsi ( cep, radło, żarna); wymienia rośliny uprawiane na wsi, wymienia zwierzęta hodowane na wsi - odróżnia na ilustracjach style architektury średniowiecznej styl romański i gotycki - wyjaśnia kim był Wit Stwosz - wyjaśnia kim był Mikołaj Kopernik i czym się zajmował - na podstawie ilustracji omawia wygląd Łazienek Królewskich Ocena dostateczna: - uczeń opanował treści podstawowe ( kompetencje określone w poziomie I ) definicję historii, treści zawarte w działach: świat wokół nas, moja mała ojczyzna oraz wybrane wydarzenia i postacie z historii Polski, ukazane w podręczniku, - rozumie rolę głównych postaci w ważnych wydarzeniach historycznych, - posługuje się osią czasu: lokalizuje wieki na osi czasu, szereguje wydarzenia w czasie, - z pomocą nauczyciela umiejscawia wydarzenia w przestrzeni historycznej, - z pomocą nauczyciela odczytuje informacje przedstawione na mapie, - zna i rozumie podstawowe pojęcia, - formułuje proste wypowiedzi ustne i pisemne na dany temat, - z pomocą nauczyciela odczytuje informacje zawarte w tekście źródłowym, - dostrzega drobne związki przyczynowo skutkowe pomiędzy faktami historycznymi, - samodzielnie wykonuje proste zadania i ćwiczenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, - prowadzi zeszyt przedmiotowy, samodzielnie wykonuje proste prace domowe. 2

3 - wyjaśnia pojęcia : tradycja, historia, epoka, prehistoria, cywilizacja; wymienia w kolejności chronologicznej epoki historyczne - wyjaśnia co to jest źródło historyczne; wymienia przykłady źródeł - rozróżnia cechy osobiste i społeczne człowieka - podaje przykłady pamiątek rodzinnych; wyjaśnia pojęcie genealogia; rozumie znaczenie pamiątek w kultywowaniu przeszłości - wskazuje na mapie Polskę i jej sąsiadów; wymienia legendy związane z państwem polskim; wyjaśnia czym jest gwara; podaje przykłady potraw regionalnych, zwyczajów i tradycji - wymienia siedziby i zajęcia ludzi pierwotnych; wymienia produkty, które stanowiły pożywienie ludzi pierwotnych - wyjaśnia pojęcie legendy; opowiada poznane legendy; wskazuje na mapie Gniezno i Kraków - wyjaśnia z jakiego materiału budowano zamki średniowieczne; wyjaśnia pojęcia: fosa, podzamcze, most zwodzony, senior, trubadur; wie, kim był rycerz i jakimi cechami się odznaczał; wie kim był Zawisza Czarny - wyjaśnia pojęcia: reguła zakonna, klasztor, pergamin, inicjał, miniatura; opowiada o kopiowaniu i pisaniu ksiąg - wyjaśnia, jak wyglądało miasto średniowieczne, do czego służył pręgierz; wymienia zajęcia rzemieślników mieszkających w mieście średniowiecznym - wyjaśnia pojęcia historyk, kronikarz, dziejopis, wychowawca; umieszcza na osi czasu wiek, w którym żył Jan Długosz - umie zaznaczyć na osi XVI i XVII w.; wyjaśnia pojęcia : przywilej, pospolite ruszenie, szlachta, czeladź, magnateria; wymienia kto pracował w gospodarstwach należących do szlachty - wymienia wynalazki i osiągnięcia techniki XIX w.; opowiada kim byli Ignacy Łukasiewicz, Tomasz Edison - wyjaśnia jak działa klepsydra i zegar słoneczny; na podstawie daty wskazuje wiek; wyjaśnia skróty p.n.e. i n.e. - wyjaśnia co to jest mapa i legenda; opisuje czym zajmuje się legenda - wyjaśnia pojęcie społeczeństwo; zadania samorządu uczniowskiego; podaje proste przykłady uprzejmości i tolerancji - wyjaśnia pojęcie ojczyzna; wymienia polskie święta narodowe, zna symbole narodowe; zna hymn - wskazuje Biskupin na mapie i opisuje jego wygląd; wyjaśnia czym zajmowali się mieszkańcy Biskupina - wyjaśnia pojęcie plemię,gród, podgrodzie; wymienia jego mieszkańców; wskazuje na osi, kiedy budowano grody obronne; - opowiada jak wyglądało życie codzienne na wsi, czym zajmowali się chłopi; wymienia powinności chłopa wobec pana i kościoła - na podstawie ilustracji omawia wygląd katedry romańskiej i katedry gotyckiej - opisuje wygląd ołtarza Wita Stwosza - wyjaśnia pojęcia : uczony, astronom, astronomia, Układ Słoneczny, odkrycie naukowe - wyjaśnia zasługi króla Stanisława Augusta dla rozwoju kultury i nauki polskiej; wyjaśnia czym były obiady czwartkowe i kto był na nie zapraszany; umieszcza na osi czasu wiek panowania Stanisława Augusta Ocena dobra : - uczeń opanował treści rozszerzające ( kompetencje określone w poziomie I i II) - definicję historii,, treści zawarte w działach: świat wokół nas, moja mała ojczyzna, pamięta i interpretuje ważne wydarzenia z historii Polski, dokonuje ich porównania; zna i rozumie rolę postaci w ważnych wydarzeniach historycznych, - posługuje się osią czasu: lokalizuje daty na osi czasu, określa wiek i jego połowę, - prawidłowo posługuje się pojęciami, - dostrzega związki przyczynowo skutkowe pomiędzy wydarzeniami, 3

4 - odczytuje różne teksty kultury, - zna najważniejsze osiągnięcia, które składają się na dziedzictwo kulturowe, - prawidłowo odczytuje informacje kartograficzne, - prawidłowo formułuje dłuższe wypowiedzi pisemne i ustne, - samodzielnie pracuje z podręcznikiem, - systematycznie odrabia prace domowe, - chętnie i aktywnie współpracuje w grupie zadaniowej. - podaje przykłady nauk wspomagających historię; wyjaśnia czym zajmuje się historyk i wyjaśnia potrzebę znajomości historii; wyjaśnia różnice pomiędzy prehistorią i historią - wyjaśnia pojęcia : rocznik, kronika; opisuje czym zajmują się muzea, skanseny, archiwa - porównuje siebie z innymi; wyjaśnia co znaczy, że osobowość człowieka jest niepowtarzalna; odróżnia dobro od zła - wyjaśnia pojęcia : genealogia, ród; - wyjaśnia pojęcie : mała ojczyzna; zna herb swojej miejscowości; opowiada o swoim regionie - porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym; wyjaśnia epokowe znaczenie opanowania przez człowieka ognia - wyjaśnia różnice pomiędzy opisywanymi w kronikach postaciami legendarnymi a historycznymi - omawia funkcję herbu rycerskiego; opisuje przebieg turnieju rycerskiego, pasowania na rycerza; wie kim był giermek - omawia życie codzienne średniowiecznych zakonników; wie kim był św. Franciszek - posługuje się osią czasu, lokalizuje daty na osi czasu; określa wiek i jego połowę; oblicza czas między wydarzeniami; wyjaśnia pojęcia : wiek, tysiąclecie, półwiecze - wyjaśnia różnice pomiędzy mapą historyczną a mapą geograficzną; odczytuje proste informacje z mapy - wyjaśnia jakie wartości przekazuje nam szkoła; wyjaśnia, co oznacza, że rodzice są naszymi pierwszymi nauczycielami; podaje przykłady samorządu uczniowskiego - wyjaśnia pochodzenie polskich symboli narodowych; wymienia mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę; zna siedzibę polskiego parlamentu i prezydenta - określa epokę historyczną, w której żyli mieszkańcy Biskupina i umieszcza na osi czasu wiek, w którym powstała osada - wyjaśnia, w jaki sposób wybierano miejsce do budowy grodu i jak zabezpieczano go przed wrogami - wyjaśnia pojęcia: danina, post, dziesięcina - wymienia różnice pomiędzy architekturą romańską a gotycką; wyjaśnia dlaczego ludzie odbywali pielgrzymki do miejsc świętych - wyjaśnia pojęcia rzemieślnik, artysta, pracownia, detal - wyjaśnia pojęcia: pospólstwo, plebs, patrycjat, burmistrz, rajca, cech - opisuje sposób wychowania na dworze królewskim - wyjaśnia pojęcie Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię - wie czym była Szkoła Rycerska, Komisja Edukacji - wyjaśnia czym różniła się magnateria od szlachty Narodowej - omawia znaczenie wynalezienia parowozu, telegrafu, kolei żelaznej Ocena bardzo dobra: - uczeń opanował treści dopełniające ( kompetencje określone w poziomie I - III) definicję historii, treści zawarte w działach: świat wokół nas, moja mała ojczyzna, pamięta i interpretuje ważne wydarzenia z historii Polski, dokonuje ich porównania; zna i rozumie rolę postaci w ważnych wydarzeniach historycznych, - opanował pełen zakres wiedzy objęty programem nauczania w klasie czwartej, - swobodnie posługuje się osią czasu, - zna przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń historycznych, 4

5 - analizuje teksty źródłowe na wymaganym poziomie, - poprawnie rozumuje i posługuje się zdobytą wiedzą, - potrafi wyszukiwać dodatkowe informacje, - formułuje dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne, - sprawnie analizuje dane umieszczone na mapach, wykresach, - uczestniczy aktywnie w pracy grupowej, - systematycznie przygotowuje się do zajęć, - odnosi pewne sukcesy w konkursach przedmiotowych - wskazuje na osi czasu narodziny Chrystusa, czasy - wymienia i wskazuje na osi czasu epoki historyczne; przed naszą erą i czasy naszej ery; określa daty, wyjaśnia znaczenie tradycji dla ciągłości historycznej umiejscawia je na osi czasu - wymienia rodzaje źródeł historycznych - wyjaśnia pojęcie kartografia; wymienia rodzaje map: przechowywanych w archiwach, muzeach i historyczne, geograficzne i polityczne skansenach - wyjaśnia czego uczymy się od innych; podaje - odróżnia i charakteryzuje różne potrzeby człowieka przykłady pozytywnych i negatywnych zachowań - rysuje uproszczone drzewo genealogiczne swojego rodu; wie skąd się wzięły nazwiska - wyjaśnia skąd się wzięły herby; wyjaśnia jakie obyczaje i tradycje składają się na folklor ( twórczość artystyczna, baśnie, legendy, przysłowia, rzeźbiarstwo, muzyka, tańce, potrawy regionalne) - wyjaśnia łacińskie powiedzenie homo sapiens; opowiada na podstawie ilustracji jak przebiegała ewolucja człowieka - oddziela fakty historyczne od legend - omawia funkcję herbu rycerskiego - samodzielnie formułuje wypowiedź ustną na temat życia codziennego w zakonach średniowiecznych; stosuje pojęcia : zakon, klasztor, pergamin, inicjał reguła zakonna - omawia zajęcia rzemieślników mieszkających w mieście; podaje przykłady nazw ulic, które wywodzą się od mieszkających tam rzemieślników - wyjaśnia dlaczego Jan Długosz został uznany za pierwszego polskiego historyka - formułuje wypowiedź ustną na temat różnorodności stanu szlacheckiego - opisuje zmiany w sposobach podróżowania w XIX wieku - wymienia dawne stolice Polski i odnajduje je na mapie - samodzielnie formułuje wypowiedź ustną na temat życia ludzi w Biskupinie - wymienia pierwszego władcę Polski; opowiada o życiu codziennym mieszkańców podgrodzia - opisuje życie na wsi współczesnej i w średniowieczu, wskazuje podobieństwa i różnice - wyjaśnia pojęcia : krypta, relikwie - opowiada jak powstał ołtarz Wita Stwosza - wyjaśnia i podkreśla znaczenie odkrycia Mikołaja Kopernika dla rozwoju nauki - opowiada o rozwoju kultury polskiej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego Ocena celująca : - uczeń spełnia wszystkie wymagania ( konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające) i potrafi zastosować wiedzę w praktyce, - ocenia rolę postaci historycznych, - analizuje wskazane zjawiska i fakty historyczne, - jest samodzielny i twórczy, przygotowuje prace dodatkowe, 5

6 - w pracy grupowej jest liderem grupy, ma ciekawe pomysły, pomaga kolegom w klasie, - wyszukuje, gromadzi i segreguje zdobyte informacje, - osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, - planuje i organizuje swoją pracę. - wyjaśnia, dlaczego historię nazywamy nauczycielką życia; wyjaśnia, że każda nowa epoka rozpoczyna się na skutek jakiegoś wielkiego odkrycia albo wydarzenia - uzasadnia, dlaczego zabytki i źródła historyczne należy chronić i zabezpieczać przed zniszczeniem - wyjaśnia na czym polega różnica między tolerancją a obojętnością wobec drugiego człowieka - podaje pochodzenie nazwisk : Kowalski, Młynarski, Górski - opowiada, co dla niego oznacza pojęcie małej ojczyzny i jakie miejsce uznaje za swoją małą ojczyznę - wyjaśnia, dlaczego zmiana trybu życia ludzi z koczowniczego na rolniczy miała bardzo duże znaczenie dla rozwoju ludzkości - podaje przykłady postaci legendarnych i historycznych - wskazuje na mapie historycznej Polski XIV wieku co najmniej trzy zamki średniowieczne - wyjaśnia określenie benedyktyńska praca - porównuje wygląd miast średniowiecznych z współczesnymi - umie odszukać w tekstach źródłowych informacje na temat działalności Jana Długosza - zbiera z różnych źródeł informacje na temat znanych rodów magnackich - omawia wpływ wynalazków na poprawę jakości życia ludzi w XIX wieku - wyjaśnia różnice pomiędzy kalendarzem księżycowym i kalendarzem słonecznym - samodzielnie posługuje się mapą historyczną - wyjaśnia znaczenie zaspokajania podstawowych i wyższych potrzeb w życiu człowieka - opowiada o okolicznościach powstania polskiego hymnu narodowego - omawia znaczenie pracy archeologów dla poznania przeszłości - charakteryzuje gród jako ośrodek władzy książęcej; wymienia główne grody zbudowane w czasach Mieszka I - porównuje życie chłopa i rycerza w średniowieczu; wyjaśnia dlaczego chłopi mieli mniej praw spośród innych stanów - na podstawie tekstu źródłowego omawia udział szlachty i ludu w budowaniu średniowiecznych kościołów - wyjaśnia, jakie informacje o życiu mieszkańców średniowiecznego Krakowa można odnaleźć w ołtarzu Wita Stwosza - odróżnia pojęcia astrolog i astronom - na podstawie obrazów Canaletta opisuje życie codzienne w Warszawie XVIII wieku 6

7 III Formy sprawdzania poziomu osiągnięć uczniów 1) Testy, sprawdziany rozumiane jako samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane podczas zajęć edukacyjnych i obejmujące określony materiał tematyczny ; zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 2) Sprawdziany będą punktowane; przy przeliczeniu punktów na ocenę obowiązuje następująca skala : STOPIEŃ % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 1 0 % 24% 2 25% 49% 3 50% 69% 4 70 % 84% 5 85 % 99% 6 100% 3) Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną z prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni od oddania sprawdzonej pracy. Datę poprawy ustala indywidualnie z nauczycielem. 4) Kartkówki rozumiane jako krótkie prace pisemne sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów i obejmujące jeden zakres tematyczny; stosuje się ją w zależności od potrzeb nauczyciela, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi. 5) Wypowiedź ustna raz w okresie. Odpowiedzi będą punktowane i procentowo przeliczane na oceny. Przy przeliczaniu na oceny nauczyciel ustala skalę przybliżoną do proporcji obowiązujących przy sprawdzianach. 6) Praca z tekstem źródłowym i mapą ( 4 + bardzo dobry; dobry; dostateczny; 1 + dopuszczający; 4 - niedostateczny ) 7) Prace domowe, które uczeń ma obowiązek systematycznie odrabiać. Za wykonanie zadania uczeń może otrzymać ocenę lub + ( w zależności od stopnia trudności zadania lub sposobu jego wykonania); brak pracy domowej zostaje odnotowany przez nauczyciela za pomocą oceny niedostatecznej lub - 8) Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 9) Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych, kart pracy oraz wykonane przez ucznia zadania domowe. Ocena za prowadzenie zeszytu wystawiana jest raz w semestrze. 10) Samodzielne lub grupowe prace historyczne realizowane np. w ramach projektu 11) Samodzielne lub grupowe zbieranie informacji, a następnie dokonywanie ich wyboru i prezentacji IV Zasady współpracy z uczniami 1) Obok oceniania sumującego nauczyciel będzie stosował ocenianie kształtujące (np. w formie informacji zwrotnej). 2) Uczeń ma prawo do bieżącej informacji dotyczącej jego postępów oraz wskazania kierunków jego poprawy. 7

8 3) Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. 4) Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac pisemnych). V Tryb poprawy ocen 1) Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę. 2) Poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami historii. 3) Termin poprawy uzgadnia się z nauczycielem. 4) Nowa ocena zostaje zapisana w dzienniku po ukośniku, np. 1/3 8

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w programie nauczania, wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu historia i społeczeństwo I. Co sprawdzamy i oceniamy? Poziom opanowania wymagań edukacyjnych niezbędnych w procesie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji. CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -własnymi słowami wyjaśnia, dlaczego historię nazywamy nauczycielką życia, - uzasadnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa klasa 4

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa klasa 4 edukacyjne z historii i społeczeństwa klasa 4 Temat lekcji POZNAJĘ HISTORIĘ, czym zajmuje się historia i na czym polega praca historyka nauk wspomagający ch historię, do czego służy oś czasu co najmniej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z historii i społeczeństwa klasa 4

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z historii i społeczeństwa klasa 4 na poszczególne stopnie szkolne z historii i społeczeństwa klasa 4 POZNAJĘ HISTORIĘ dopuszczającą; wyjaśnia, czym zajmuje się historia i na czym polega praca historyka wymienia co najmniej dwie nauki wspomagające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OGÓLNE WYMAGANIA

KRYTERIA OGÓLNE WYMAGANIA KRYTERIA OGÓLNE ROZDZIAŁ W PODRĘCZNIKU WYMAGANIA I Poznaję historię. KONIECZNE (OCENA: DOPUSZCZAJĄCY) zajmuje się historia i na czym polega praca historyka nauk wspomagających historię wyjaśnia, do czego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV. I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I semestr Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO rok szk. 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: niezapowiedziane kartkówki (trzy ostatnie lekcje, kartkówek nie poprawiamy), sprawdziany po

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia / opracowany na podstawie Programów nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w

Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia / opracowany na podstawie Programów nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia / opracowany na podstawie Programów nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasach IV VI :,,Wehikuł czasu,,,historia wokół nas / Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM I. Zasady ogólne 1. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 2. Ilość ocen bieżących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA IV 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas

Przedmiotowy System Oceniania. Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa. Marian Grabas Przedmiotowy System Oceniania Historia i społeczeństwo klasa IV VI szkoła podstawowa Marian Grabas I. Nauczanie historii i społeczeństwa odbywa się według programów nauczania dla II etapu edukacyjnego:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Zasady pracy ucznia na lekcji: od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji /powinien posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest: - zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, - rozwijanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE Uczeń przedstawia zadania muzeum wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny wyjaśnia znaczenie pojęcia: pamiątka rodzinna pokazuje na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Przedmiotem oceniania są: Z HISTORII Wiadomości (wiedza przedmiotowa). Umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność wyciągania z nich

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji. dostateczną. celującą. CZĘŚĆ III. MOJA MAŁA OJCZYZNA, MÓJ KRAJ 8. Legendy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii w Zespole Szkół gimnazjum w Rzęczkowie.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii w Zespole Szkół gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii w Zespole Szkół gimnazjum w Rzęczkowie. Przedmiotowe Zasady Oceniania z historii zostały opracowane na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4 Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4 Temat lekcji (rozdział w podręczniku). O czym mówi nam historia?. Historia jest nauką o dziejach. 2. W dziejach

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania na lekcjach historii i społeczeństwa

Zasady oceniania na lekcjach historii i społeczeństwa Zasady oceniania na lekcjach historii i społeczeństwa 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o przedmiotowym systemie oceniania. Na pierwszej lekcji każdego roku szkolnego zapoznaje się uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO I WSTĘP Przedmiotem oceny są umiejętności i wiadomości związane z wiedzą historyczną, które uczeń ma poznać i rozwijać. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6

Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Kryteria oceniania z historii w klasach 4 6 Na lekcjach historii ocenie podlega: wiedza umiejętność logicznego myślenia pomysłowość zaangażowanie aktywność umiejętność współpracy w grupie formułowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Historia i społeczeństwo

Przedmiotowy system oceniania. Historia i społeczeństwo Przedmiotowy system oceniania Historia i społeczeństwo 1.Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji śródrocznej i rocznej Klasa IV Ocena Celująca Bardzo dobra Opanowane umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, będące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z etyki w Szkole Podstawowej w Myśliwcu

Przedmiotowy system oceniania z etyki w Szkole Podstawowej w Myśliwcu Przedmiotowy system oceniania z etyki w Szkole Podstawowej w Myśliwcu I. Informacje ogólne 1. Niniejsze PSO dotyczy przedmiotu etyka realizowanego w Szkole Podstawowej w Myśliwcu 2. Nauczyciel prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV- VI w Zespole Szkół w Cmolasie

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV- VI w Zespole Szkół w Cmolasie Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV- VI w Zespole Szkół w Cmolasie Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

3. Zasady bieżącego oceniania ucznia (są to zapisy ujęte w kontraktach przedmiotowych lub w Przedmiotowym Systemie Oceniania):

3. Zasady bieżącego oceniania ucznia (są to zapisy ujęte w kontraktach przedmiotowych lub w Przedmiotowym Systemie Oceniania): KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W 2 I 3 KLASIE GIMNAZJUM 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - prace długoterminowe, prace dodatkowe -praca

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4 Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 4 Temat lekcji (rozdział w podręczniku). O czym mówi nam historia?. Historia jest nauką o dziejach. 2. W dziejach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najwaŝniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa dla Liceum Cele kształcenia wymagania ogólne: - poszerzenie wiedzy z zakresu historii z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze.

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna.

Szkoła podstawowa. Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna. Szkoła podstawowa Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa Nauczyciele historii i społeczeństwa: Sylwia Stawna Alina Linkiewicz Halina Błażuk Wiesława Kaczmarek Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra Ocena dostateczna

Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena opanowanej wiedzy i umiejętności z historii w klasach I-III gimnazjum. Ogólne wymagania na poszczególne oceny. Szczegółowe wymagania są przedstawione w kryteriach oceniania dla poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA HISTORIA WOKÓŁ NAS WSiP KLASA IV 2016/2017 na na CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia jest nauką o dziejach. 2.

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody.

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody. Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody. KONTRAKT: I. Każdy uczeń jest oceniany w skali sześciostopniowej. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się "+" i "-" II. Ocenie podlegają: (a) testy i sprawdziany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy System Oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawy Programowej (23.12.2008)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY. Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY. Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Nauczyciel: mgr Marzena Szymańska 2 1. Zasady oceniania są zgodne ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa)

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa) Cele Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Malborku (Szkoła podstawowa) Sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności. Mobilizowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

historia i społeczeństwo

historia i społeczeństwo Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI historia i społeczeństwo Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie przedmiotowe uczniów z historii i religii. w Gimnazjum w Grzegorzewie

Ocenianie przedmiotowe uczniów z historii i religii. w Gimnazjum w Grzegorzewie Ocenianie przedmiotowe uczniów z historii i religii w Gimnazjum w Grzegorzewie 1. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z historii zostały opracowane na podstawie: a) Programu nauczania historii: DKW

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowe Zasady Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE Opracowali: Elżbieta Bałka Tomasz Ochera Agnieszka Szczablewska Chełm, 2015 1 Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania

BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA Szkoła podstawowa Przedmiotowy System Oceniania 1. Wstęp: A. Przedmiotowy system oceniania z biologii jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w statucie szkoły. B. Oceny są

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu I. Informacje ogólne 1. Niniejsze PSO dotyczy przedmiotu historia i społeczeństwo realizowanego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I Ocena celująca: a) wysuwa oryginalne wnioski, dokonuje niezależnych ocen b) dokonuje integracji wiedzy o przeszłości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie 1 ZASADY OGÓLNE Na lekcje historii i społeczeństwa uczeń przychodzi właściwie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA REGIONALNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA REGIONALNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA REGIONALNA I. Skala ocen stosowana na zajęciach : Celujący (6) Bardzo dobry (5) Dobry (4) Dostateczny (3) Dopuszczający (2) Niedostateczny (1) II. Zasady oceniania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. gimnazjum Przedmiotowy system oceniania Kryteria oceniania i wymagania EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA-Edukacja dla bezpieczeństwa 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Systematycznej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. mgr Jolanta Bubacz. - Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. mgr Jolanta Bubacz. - Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII mgr Jolanta Bubacz 1. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: - Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce - Wdrażanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII GIMNAZJUM 24 1. Sposób informowania o wymaganiach na poszczególne oceny: a) informacja ustna przekazana uczniowi przez nauczyciela w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest:

Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest: Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla kl. IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Fizyka gimnazjum - SGSE Opracowała Halina Kuś 1. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Ocenianie odbywa się sześciostopniowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: II. Nauczanie historii odbywa się według programu autorstwa:

w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: II. Nauczanie historii odbywa się według programu autorstwa: Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Widuchowej I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I. Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z HISTORII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z HISTORII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z HISTORII SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA IV Wymagania edukacyjne z historii zostały opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN w sprawie oceniania,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI

SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI klasy VI Historia i Społeczeństwo Klasa VII Historia Klasa gimnazjalna II i III - Historia SZKOŁA PODSTAWOWA klasa VI 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z historii w klasie I, II, III gimnazjum

Kryteria ocen z historii w klasie I, II, III gimnazjum Kryteria ocen z historii w klasie I, II, III gimnazjum Zasady pracy ucznia na lekcji: od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji /powinien posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny szkolne z historii i społeczeństwa klasa czwarta. Program Historia wokół nas. Ocena Dobra

Wymagania na oceny szkolne z historii i społeczeństwa klasa czwarta. Program Historia wokół nas. Ocena Dobra Wymagania na oceny szkolne z historii i społeczeństwa klasa czwarta Program Historia wokół nas Ocena Dopuszczajaca Ocena Dostateczna Ocena Dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca, czym zajmuje się historia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III opracowany przez :. Martyna Kossakowska I. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM 1. Cele oceniania: ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS

FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS Oceniając ucznia należy brać pod uwagę różne aspekty, należy uwzględniać cztery główne elementy: merytoryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 1 W SANOKU Przedmiotowy System Oceniania z historii został opracowany na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PZO Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum realizowana jest w oparciu o podręcznik autorstwa Jarosława Słomy i Grzegorza Zająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA autor mgr Agnieszka Janiszewska nauczyciel historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY VI SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZATUSZU I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 2 im. Ks. St. Konarskiego w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 2 im. Ks. St. Konarskiego w Łukowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W GIMNAZJUM NR 2 im. Ks. St. Konarskiego w Łukowie INFORMACJE OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania z historii został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII I. CELE OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; - pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 na na CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia jest nauką o dziejach. 2. W dziejach było wiele epok. 3. Czym zajmuje się historyk? 4. Czym jeszcze będziemy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z historii klasa IV. Wymagania. celującą; własnymi słowami. dlaczego. nazywamy nauczycielką życia

Wymagania programowe z historii klasa IV. Wymagania. celującą; własnymi słowami. dlaczego. nazywamy nauczycielką życia programowe z historii klasa IV czym zajmuje się historia co najmniej dwie nauki wspomagają ce historię dawno, przeszłość tradycja, epoka, prehistoria, historia, cywilizacja w kolejności chronologic znej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z historii dla klas IV-VI Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną,

Bardziej szczegółowo

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

I. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACH PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania Przyroda Przedmiotowy System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE

Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE Przedmiotowy system oceniania z historii Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I. ZASADY OCENIANIA 1. Uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 2. Oceniane są formy różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BEZPIECZEŃSTWA PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TECHNIKUM MECHANICZNYM, TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU i ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ. I. Zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - KLASA I GIMNAZJUM

HISTORIA - KLASA I GIMNAZJUM CELUJĄCA HISTORIA - KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I. WYMAGANIA OGÓLNE: Uczeń: Zna i posługuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu I. Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa w Szkole Podstawowej w Myśliwcu 1. Niniejsze PSO dotyczy przedmiotu historia i społeczeństwo realizowanego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZAKRES OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 8 w GDYNI

PRZEDMIOTOWY ZAKRES OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 8 w GDYNI Przedmiotem oceny są: PRZEDMIOTOWY ZAKRES OCENIANIA Z HISTORII W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 8 w GDYNI wiadomości i umiejętności oraz zaangażowanie w procesie nauczenia uczenia się (przygotowanie do zajęć, indywidualny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W GIMNAZJUM NR 1 I. ZASADY OGÓLNE 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 2. Nauczyciel dostosuje wymagania, formy pracy i sprawdzania wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy 4 na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa dla klasy 4 na na CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia jest nauką o dziejach. 2. W dziejach było wiele epok. 3. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo