Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach woj. opolskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach woj. opolskiego"

Transkrypt

1 KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w szkołach woj. opolskiego OPOLE, luty 2012r.

2 SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne i zasady organizacji nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 3 II. III. IV. Rozwój i dynamika nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w woj. opolskim w poszczególnych typach placówek... 7 Placówki w woj. opolskim, w których prowadzone jest nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. 11 Wyniki egzaminów zewnętrznych w gimnazjach, w których prowadzone jest nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 36 V. Zasady finansowania nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 38 VI. Wspomaganie 40 2

3 I. Podstawy prawne i zasady organizacji nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej 1. Podstawy prawne 1.1 Art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. Nr 78, poz.48, poz.483), 1.2 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141 z póź. zm.), 1.3 Art. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), 1.4 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 1.5 Konwencja ramowa Rady Europy z dnia 1 lutego1995 r. o ochronie mniejszości narodowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 22, poz.209), 1.6 Art. 20 i 21 Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 14, poz. 56), 1.7 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej z dnia 14 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 39, poz. 379), 1.8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), 1.9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), 1.10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), 1.11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730), 1.12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, (Dz.U. Nr 50, poz. 400). Głównym aktem prawnym regulującym organizację nauczania języka mniejszości narodowej w przedszkolach i szkołach jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym Dz.U. z 2007 r. Nr 214, poz

4 2. Zasady ogólne dla przedszkoli i szkół 2.1 Poniższe zasady dotyczą przedszkoli i szkół publicznych. Samorządy lokalne mogą jednak na wniosek placówek niepublicznych podjąć uchwałę o finansowaniu tego zadania z własnego budżetu. 2.2 Wprowadzenie nauczania języka mniejszości narodowej odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców. 2.3 Wniosek nie ma określonego wzoru, ma jednak zawierać dane rodziców i dziecka oraz określać formę tego nauczania (w języku mniejszości, dwujęzycznie lub z dodatkową nauką). 2.4 W przypadku braku określenia formy nauczania należy ją uzgodnić z rodzicami. 2.5 W treści wniosku nie można wymagać deklaracji od rodziców o przynależności do mniejszości. 2.6 Wprowadzenie takiego nauczania wymaga zmian w statucie przedszkola czy szkoły. 2.7 Aneks ten powinien opisywać charakter tego nauczania i zmiany z tym związane. 2.8 Wnioski rodziców są dokumentami niejawnymi i ze względu na to powinny być w kancelarii przedszkola i szkoły zabezpieczone (zamknięte). 2.9 Wgląd do wniosków mają upoważnieni pracownicy kuratorium oświaty, organu prowadzącego oraz oficjalnych instytucji kontrolnych (NIK) Aby prowadzić takie zajęcie w przedszkolu, w jednej grupie wiekowej musi być w jej ramach nie mniej niż 7 wniosków rodziców a w szkole 7 w jednej klasie W przypadku mniejszej niż 7 liczby wniosków tworzy się zespoły międzygrupowe w przedszkolu oraz międzyoddziałowe i międzyklasowe w szkole Kiedy wśród dzieci całego przedszkola jest mniej niż 7 wniosków dyrektor zgłasza to organowi prowadzącemu, a ten organizuje grupy międzyprzedszkolne. Tak samo czyni się to w szkole W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć zespoły przy mniej niż 7 wnioskach rodziców Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w przedszkolu i w szkole Wycofanie wniosku następuje w formie pisemnej tak jak jego składanie Dyrektorzy przedszkoli i szkół mają obowiązek kontaktów z organizacjami mniejszości narodowej. Kontakty te powinny być udokumentowane W przedszkolach i szkołach nauczanie języka i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej może się odbywać jedynie na podstawie programów i podręczników z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przypadku braku odpowiedniej pozycji na liście, nauczyciel może wprowadzić własny program nauczania i podręczniki za zgodą dyrektora placówki i jej rady pedagogicznej Zapisy tematów zajęć z języka mniejszości narodowej bądź etnicznej, niezależnie od ich formy, w dziennikach zarówno szkół jak i przedszkoli powinny być w języku polskim, tak aby dyrektor placówki miał możliwość kontroli stanu realizacji programu. Możliwe jest użycie słów i zdań w innym języku jedynie jako element całości zapisu jeżeli jest niezbędny dla jego sensowności. 4

5 3. Zasady organizacji nauczania języka mniejszości narodowej w przedszkolach 3.1 Złożenie przez rodziców wniosków jest zobowiązaniem dla dyrektora przedszkola do zorganizowania takich zajęć w określonej formie, a dla organu prowadzącego do ich finansowania. 3.2 Ze względu na to, że przedszkola są zadaniem własnym gminy zajęcia te powinny być finansowane z budżetu gminy. 3.3 W zajęciach uczestniczą dzieci rodziców, którzy złożyli deklarację. 3.4 Nauczanie języka mniejszości narodowej w przedszkolach organizuje się w trzech formach: - zajęcia prowadzone w języku mniejszości, - zajęcia prowadzone dwujęzycznie, - zajęcia w języku mniejszości w wymiarze 4 godzin tygodniowo. 3.5 W przypadku realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w języku mniejszości zajęcia prowadzone są w tym języku z uwzględnieniem realizacji podstawy programowej 4 godziny tygodniowo w języku polskim w grupie 6-ciolatków. W tym przypadku przez godzinę rozumiemy 60 minut zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. 3.6 Realizacja podstawy programowej dwujęzycznie oznacza prowadzenie zajęć w języku polskim i w języku mniejszości. Prawo oświatowe nie reguluje formy nauczania dwujęzycznego należy więc przyjąć, że mamy trzy rodzaje: - dwóch nauczycieli na tych samych zajęciach (jeden po polsku drugi w języku mniejszości), - dwóch nauczycieli w różnym czasie realizuje zajęcia, raz w języku polskim, raz w j. mniejszości, - zajęcia prowadzi nauczyciel dwujęzyczny godziny zajęć w języku mniejszości zawiera się w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 3.8 Przez godzinę zajęć w przypadku przedszkola rozumiemy 60 minut zajęć dydaktycznych i opiekuńczych godziny przysługują na każdą grupę wiekową gdzie jest 7 i więcej wniosków rodziców. 4. Zasady nauczania języka mniejszości narodowej w szkołach 4.1 Złożenie wniosków przez rodziców jest zobowiązaniem dla dyrektora szkoły do zorganizowania nauczania języka mniejszości narodowej, a dla organu prowadzącego do finansowania takiego nauczania. 4.2 Składanie, jak też wycofywanie wniosku rodziców (lub ucznia powyżej 16 roku życia) odbywa się w tej samej procedurze. Każdy wniosek złożony w trakcie roku szkolnego do 30 kwietnia nabywa mocy prawnej od początku kolejnego roku szkolnego. 4.3 Nauczanie języka mniejszości, historii, geografii i kultury kraju pochodzenia mniejszości narodowej może się odbywać na podstawie programów nauczania i podręczników zatwierdzonych przez MEN. 4.4 Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania. 4.5 Ocenę z nauczania języka mniejszości narodowej wpisuje się na świadectwie w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, co oznacza, że ocena ta stanowi element średniej oceny. 4.6 Na świadectwach przy zapisie nazwy przedmiotu nie używa się przymiotnika mniejszości narodowej niemieckiej, a zapis powinien brzmieć język niemiecki. Podobnie w ocenach opisowych. 5

6 4.7 Język mniejszości narodowej nie może być przedmiotem egzaminu gimnazjalnego z języka obcego, ponieważ jest dla ucznia mniejszości językiem ojczystym. 5. Kwalifikacje nauczycieli 5.1 Języka mniejszości narodowej w formie dodatkowego przedmiotu mogą uczyć w przedszkolach i szkołach nauczyciele absolwenci wyższych uczelni kierunku germanistyka, posiadacze dyplomu ukończenia nauczycielskich kolegiów języków obcych i nauczyciele, którzy otrzymali międzynarodowe certyfikaty językowe według załącznika do Rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowych kwalifikacji... (Dz.U. Nr 155 z 23 września 2002 r., poz.1288). W przedszkolach nauczyciel musi posiadać wykształcenie kierunkowe wychowanie przedszkolne. 5.2 W szkołach i przedszkolach dwujęzycznych mniejszości narodowej nauczyciel uczący w tej formie musi mieć wykształcenie kierunkowe (wychowanie przedszkolne, geografia, matematyka itp.) oraz kwalifikacje językowe (germanistyka, nkjo, międzynarodowy certyfikat). 5.3 W szkołach i przedszkolach dwujęzycznych mniejszości narodowej jest możliwe aby nauczali dwaj nauczyciele równocześnie na tych samych zajęciach. Jeden musi mieć wykształcenie kierunkowe a drugi językowe. 5.4 W szkołach i przedszkolach mniejszości narodowej z niemieckim językiem nauczania nauczyciele muszą mieć zarówno kwalifikacje językowe, jak i kierunkowe. 5.5 Jeżeli chodzi o kwalifikacje językowe nauczycieli mniejszości narodowej otrzymały szczególne uprawnienie w 13 wspomnianego Rozporządzenia MEN i S. z dnia 10 września 2002 r. (Dz. U. Nr 155 z 23 września 2002 r. poz. 1288). Jeżeli w placówce jest nauczyciel posiadający wykształcenie kierunkowe (jest nauczycielem wychowania przedszkolnego, geografii, matematyki, itd.) i równocześnie zna język niemiecki jest możliwe, że znajomość tego języka stwierdza dyrektor przedszkola lub szkoły w porozumieniu z przedstawicielem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. 5.6 Uznanie znajomości języka przez dyrektora placówki i przedstawiciela mniejszości dotyczące konkretnego nauczyciela musi posiadać charakter decyzji w formie pisemnej podpisanej przez dyrektora jako organu zatrudniającego i oficjalnego przedstawiciela Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. 5.7 Decyzja o uznaniu kwalifikacji językowych danego nauczyciela podpisana przez dyrektora placówki oraz przedstawiciela mniejszości ważna jest tylko na terenie tej placówki i na czas pracy tego nauczyciela. Jeżeli nauczyciel zatrudniony jest w więcej niż jednej placówce z nauczaniem języka mniejszości narodowej i nauka tego języka lub w tym języku musi posiadać taką decyzję w każdej z nich. 5.8 Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim postanowił, że przedstawicieli do orzekania znajomości języka niemieckiego w wyżej wymienionym przypadku wyznaczać będą zarządy gminne tej organizacji. 6

7 II. Rozwój i dynamika nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w woj. opolskim w poszczególnych typach placówek Tabela 1. Nauczanie języka mniejszości narodowej niemieckiej w przedszkolach Liczba przedszkoli lata szkolne Tabela 2. Nauczanie języka mniejszości narodowej niemieckiej w szkołach podstawowych Liczba szkół podstawowych lata szkolne 7

8 Tabela 3. Nauczanie języka mniejszości narodowej niemieckiej w szkołach gimnazjalnych liczba gimnazjów lata szkolne Tabela 4. Edukacja dzieci i młodzieży mniejszości narodowej niemieckiej w roku szkolnym 2010/2011 (z podziałem na typy placówek) Typ placówki Liczba placówek w woj. Liczba uczniów opolskim Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna* 1 83 RAZEM *Zespół Szkół w Białej (LO - 39 uczniów, Technikum 15 uczniów, ZSZ 29 uczniów). Tabela 5. W roku szkolnym 2011/2012 (z podziałem na typy placówek) Typ placówki Liczba placówek w woj. Liczba uczniów opolskim Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna* RAZEM *1 - Zespół Szkół w Białej (LO - 39 uczniów, Technikum 14 uczniów, ZSZ 26 uczniów), *2 - Zespół Szkół w Głogówku (LO - 5 uczniów, Technikum 2 uczniów, ZSZ 3 uczniów), *3 Technikum nr 2 w Prudniku. 8

9 Procent zadeklarowanych dzieci i uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, którzy uczą się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w stosunku do ogólnej liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym wg gmin w województwie opolskim 0 % 60% - 69% 1% - 15% 70% - 79% 16% - 39% 80% - 89% 40% - 49% 90% - 100% 50-59% 9

10 III. Placówki w woj. opolskim, w których prowadzone jest nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej Lp. Szkoła/przedszkole Gmina Przedszkola Ilość uczniów/dzieci Gmina i Miasto Opole Przedszkole Publiczne nr 36 w Opolu M. Opole Przedszkole Publiczne Nr 30 M. Opole 21 Gmina Biała Publiczne Przedszkole w Białej Biała Publiczne Przedszkole w Łączniku Biała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabinie oddział Biała 25 Gmina Chrząstowice Publiczne Przedszkole w Chrząstowicach z oddziałem zamiejscowym w Suchym Borze Chrząstowice Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni Chrząstowice Dębiu oddział Chrząstowice Publiczne Przedszkole w Dańcu Chrząstowice Dańcu oddział Chrząstowice 12 Gmina Cisek Gminne Przedszkole w Cisku Cisek Gminne Przedszkole w Łanach Cisek 60 Gmina Dobrodzień Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu Dobrodzień Dobrodzieniuoddział Dobrodzień Przedszkole Samorządowe w Pludrach Dobrodzień Przedszkole Niepubliczne Integracyjne Promyk w Błachowie Dobrodzień Turzy- oddział Dobrodzień Szemrowicachoddział Dobrodzień 50 Gmina Dobrzeń Wielki Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach Dobrzeń Wielki Publiczne Przedszkole w Brzeziu Dobrzeń Wielki Publiczne Przedszkole w Chróścicach Dobrzeń Wielki Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach Dobrzeń Wielki Publiczne Przedszkole nr 1 w Dobrzeniu Wielkim Dobrzeń Wielki Publiczne Przedszkole Kup Dobrzeń Wielki Przedszkolne Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek wg III Reguły św. Franciszka w Dobrzeniu Małym Dobrzeń Wielki 24 10

11 Gmina Głogówek Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku Głogówek Przedszkole Publiczne nr 4 w Głogówku Głogówek Przedszkole Publiczne w Racławicach Śląskich Głogówek Twardawie- oddział Głogówek 14 Gmina Gogolin Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie Gogolin Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie Gogolin Malni - oddział Gogolin Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinieoddział Gogolin Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim - oddział Gogolin 19 Gmina Gorzów Śląski Przedszkole Publiczne w Gorzowie Śląskim Gorzów Śląski Przedszkole Publiczne w Zdziechowicach Gorzów Śląski Przedszkole Publiczne w Kozłowicach Gorzów Śląski 51 Gmina Izbicko Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczne Przedszkole w Izbicku Izbicko Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczne Przedszkole w Izbicku - Oddział zamiejscowy w Krośnicy Izbicko Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczne Przedszkole w Izbicku - Oddział zamiejscowy w Otmicach Izbicko Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczne Przedszkole w Izbicku - Oddział zamiejscowy w Siedlcu Izbicko 21 Gmina Jemielnica Publiczne Przedszkole w Jemielnicy Jemielnica Publiczne Przedszkole w Piotrówce Jemielnica 49 Gmina Kędzierzyn Koźle Publiczne Przedszkole nr 13 Kędzierzyn - Koźle Publiczne Przedszkole nr 17 Kędzierzyn - Koźle Publiczne Przedszkole nr 18 Kędzierzyn - Koźle Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Przedszkolnymi w Kędzierzynie - Koźlu- oddział Kędzierzyn - Koźle 17 Gmina Kluczbork Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach Kluczbork Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Kluczbork 55 Łowkowicach oddział 50. Publiczna Szkoła Podstawowa Kuniowie-oddział Kluczbork 41 Gmina Kolonowskie Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolonowskiem Kolonowskie 47 11

12 52. Przedszkole Publiczne Staniszcze Wielkie Kolonowskie Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok - oddział Kolonowskie Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie- Kolonowskie 3 oddział Kolonowskie 25 Gmina Krapkowice Przedszkole Publiczne nr1 w Krapkowicach Krapkowice Przedszkole Publiczne nr 4 w Krapkowicach Krapkowice Publiczne Przedszkole w Dąbrówce Górnej Krapkowice Przedszkole Publiczne w Kórnicy Krapkowice Przedszkole Publiczne Żywocice Krapkowice 95 Gmina Lasowice Wielkie Przedszkole Samorządowe Chocianowice Lasowice Wielkie Przedszkole Samorządowe Gronowice Lasowice Wielkie Przedszkole Samorządowe Jasienie Lasowice Wielkie Przedszkole Samorządowe w Chudobie Lasowice Wielkie Przedszkole Samorządowe w Laskowicach Lasowice Wielkie Przedszkole Samorządowe w Lasowicach Wielkich Lasowice Wielkie 43 Gmina Leśnica Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy Leśnica Publiczne Przedszkole w Raszowej Leśnica Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śląskim Leśnica 50 Gmina Łubniany Przedszkole Publiczne w Łubnianach Łubniany Przedszkole Publiczne w Kępie Łubniany Publiczne Przedszkole w Brynicy Łubniany Publiczne Przedszkole w Jełowej Łubniany 36 Gmina Murów Przedszkole Publiczne w Zagwiździu Murów 20 Gmina Olesno Publiczne Przedszkole nr 4 w Oleśnie Olesno Publiczne Przedszkole w Bodzanowicach Olesno Publiczne Przedszkole w Borkach Małych Olesno Publiczne Przedszkole w Borkach Wielkich Olesno Publiczne Przedszkole w Łowoszowie Olesno Publiczne Przedszkole w Sowczycach Olesno Publiczne Przedszkole w Wachowie Olesno Publiczne Przedszkole w Wojciechowie Olesno Publiczne Przedszkole w Wysokiej Olesno 10 Gmina Ozimek Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku Ozimek Szkoła Podstawowa w Antoniowie oddział Ozimek Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie Ozimek Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku Ozimek 23 Gmina Pawłowiczki Publiczne Przedszkole w Pawłowiczkach Pawłowiczki Publiczne Przedszkole w Ostrożnicy Pawłowiczki 33 12

13 89. Przedszkole Publiczne w Trawnikach Pawłowiczki Przedszkole Publiczne w Gościęcinie Pawłowiczki Publiczne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Jakubowicach Pawłowiczki Naczęsławicach oddział Pawłowiczki Maciowakrzu oddział Pawłowiczki 18 Gmina Polska Cerekiew Publiczne Przedszkole w Polskiej Cerekwi z oddziałem Zamiejscowym w Zakrzowie Polska Cerekiew Przedszkole Publiczne we Wroninie Polska Cerekiew 30 Gmina Popielów Przedszkole Publiczne w Popielowie Popielów Przedszkole Publiczne w Starych Siołkowicach Popielów 45 Gmina Prószków Przedszkole Publiczne w Prószkowie Prószków Przedszkole Publiczne w Górkach Prószków Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej Prószków Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach Przedszkole Publiczne Prószków Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach Przedszkole Publiczne Prószków Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich Prószków 31 Gmina Reńska Wieś Przedszkole Publiczne w Mechnicy Reńska Wieś Przedszkole Publiczne w Pokrzywnicy Reńska Wieś Publiczne Przedszkole w Większycach Reńska Wieś Publiczne Przedszkole w Reńskiej Wsi Reńska Wieś Długomiłowicach oddział Reńska Wieś Pokrzywnicy oddział Reńska Wieś Większycach oddział Reńska Wieś 8 Gmina Strzelce Opolskie Przedszkole Publiczne nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Strzelcach Opolskich Strzelce Opolskie Przedszkole Publiczne nr 5 w Strzelcach Opolskich Strzelce Opolskie Przedszkole Publiczne nr 8 w Strzelcach Opolskich Strzelce Opolskie Przedszkole Publiczne nr 10 w Strzelcach Opolskich Strzelce Opolskie Przedszkole Publiczne Dziewkowicach Strzelce Opolskie Przedszkole Publiczne w Kadłubie Strzelce Opolskie Przedszkole Publiczne w Kalinowicach Strzelce Opolskie Przedszkole Publiczne w Osieku Strzelce Opolskie Przedszkole Publiczne w Rozmierce Strzelce Opolskie 55 Gmina Strzeleczki Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach Strzeleczki

14 Gmina Tarnów Opolski Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae Przedszkole w Raszowej Tarnów Opolski Przedszkole Publiczne w Kosorowicach Tarnów Opolski Przedszkole Publiczne w Przyworach Tarnów Opolski Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim Tarnów Opolski Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich - oddział Tarnów Opolski Nakle - oddział Tarnów Opolski 19 Gmina Turawa Przedszkole Publiczne w Kotorzu Małym Turawa Publiczne Przedszkole Bierdzany Turawa Publiczne Przedszkole w Węgrach Turawa Przedszkole Publiczne w Zawadzie Turawa Przedszkole Publiczne w Turawie Turawa Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kadłubie Turawskim oddział Turawa Ligocie Turawskiej oddział Turawa Osowcu oddział Turawa 17 Gmina Ujazd Publiczne Przedszkole w Ujeździe Ujazd Publiczne Przedszkole w Jaryszowie Ujazd Olszowej oddział Ujazd 9 Gmina Walce Publiczne Przedszkole w Walcach Walce Publiczne Przedszkole w Brożcu Walce Straduni oddział Walce 7 Gmina Wołczyn Wąsicach oddział Wołczyn 38 Gmina Zawadzkie Przedszkole Publiczne w Żędowicach Zawadzkie 26 Gmina Zdzieszowice Publiczne Przedszkole w Żyrowej Zdzieszowice Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach Zdzieszowice Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach Zdzieszowice Publiczne Przedszkole nr 3 w Zdzieszowicach Zdzieszowice Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach Zdzieszowice 53 14

15 Gmina Zębowice Publiczne Przedszkole w Zębowicach Zębowice Szkoły podstawowe Nauczany język obcy obowiązkowy Gmina i Miasto Opole 921 niemiecki angielsk i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu M. Opole Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu M. Opole Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Opolu M. Opole Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu M. Opole Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Opolu M. Opole Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu M. Opole Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 imienia Przyjaźni Narodów Świata w M. Opole Opolu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu M. Opole Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Opolu M. Opole Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Opolu M. Opole Gmina Biała 550 Szkoła Podstawowa im Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Biała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabinie Biała Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa 127 Biała 127 Roboty w Łączniku 131 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa 26 Roboty w Łączniku Szkoła Filialna w Biała Pogórzu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Szkoła Biała 20 Filialna w Gostomi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Szkoła Biała 21 Filialna w Radostyni Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej Szkoła Biała 23 Filialna w Śmiczu Gmina Bierawa

16 18. Starej Kuźni Bierawa Szkoła Podstawowa w Dziergowicach Bierawa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu Bierawa Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w 18 Bierawa 84 Solarni 84 Gmina Chrząstowice Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach Chrząstowice Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Chrząstowice Dębskiej Kuźni 24. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Dębiu Chrząstowice Dańcu Chrząstowice Gmina Cisek Landzmierzu Cisek Łanach Cisek Roszowickim Lesie Cisek Gmina Dąbrowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Chróścinie Dąbrowa Sławicach Dąbrowa Naroku Dąbrowa Gmina Dobrodzień Dobrodzieniu Dobrodzień Pludrach Dobrodzień Turzy Dobrodzień Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej Dobrodzień Szemrowicach Dobrodzień Gmina Dobrzeń Wielki Publiczna Szkoła Podstawowa z 155 Dobrzeń Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu 73 Wielki Wielkim Kup Dobrzeń Wielki Dobrzeń Czarnowąsach Wielki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobrzeń Chróścicach Wielki Gmina Głogówek

17 41. Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku Głogówek Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Głogówku Głogówek Szkoła Podstawowa w Biedrzychowicach Głogówek Szkoła Podstawowa w Twardawie Głogówek Gmina Gogolin Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni Gogolin Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Gogolin Śląskim 47. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie Gogolin Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie filia w Zakrzowie Gogolin Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie Gogolin Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach Gogolin Gmina Gorzów Śląski Gorzowie Śląskim Gorzów Śląski Kozłowicach Gorzów Śląski Uszycach Gorzów Śląski Gmina Izbicko Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczna 123 Izbicko 117 Szkoła Podstawowa w Izbicku 55. Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczna 65 Izbicko 65 Szkoła Podstawowa w Krośnicy 56. Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczna 71 Izbicko 70 Szkoła Podstawowa w Otmicach Gmina Jemielnica Jemielnica 258 Jemielnicy Jemielnica 97 Piotrówce Gmina Kędzierzyn- Koźle Publiczna Szkoła Podstawowa nr Kędzierzynz oddziałami integracyjnymi w 29 Koźle Kędzierzynie- Koźlu 60. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 w Kędzierzyn Kędzierzynie- Koźlu Koźle 61. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzyn Kędzierzynie- Koźlu Koźle 62. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzyn

18 Kędzierzynie- Koźlu Koźle Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzyn- Kędzierzynie- Koźlu Koźle 90 Gmina Kluczbork 624 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku Kluczbork 164 Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Kluczbork 187 Pancernej Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych Kluczbork 123 i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Kluczbork 31 Konopnickiej w Biadaczu Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie Kluczbork 31 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Kluczbork 88 Pawła II w Kuniowie Gmina Kolonowskie 241 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolonowskie 118 Kolonowskiem Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe - Spórok Kolonowskie 57 Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 Kolonowskie 66 Gmina Komprachcice 493 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Komprachcicach Komprachcice 204 Publiczna Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Ochodzach Komprachcice 47 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi Komprachcice 59 Chmielowicach Komprachcice 83 Domecku z Oddziałem Przedszkolnym Komprachcice 56 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Komprachcice 44 Wawelnie Gmina Korfantów 16 Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa w Przechodzie Korfantów 16 Gmina Krapkowice 799 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach Krapkowice

19 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela Rogowie Opolskim Dąbrówce Górnej Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Steblowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach Kórnicy Krapkowice 151 Krapkowice 65 Krapkowice 13 Krapkowice 48 Krapkowice 42 Krapkowice 43 Krapkowice 111 Krapkowice 85 Gmina Lasowice Wielkie 287 Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich 90. Szkoła Podstawowa Chocianowice 91. Szkoła Podstawowa Gronowice 92. Szkoła Podstawowa Jasienie 93. Szkoła Podstawowa w Chudobie 94. Szkoła Podstawowa w Laskowicach Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie Lasowice Wielkie Gmina Leśnica Szkoła Podstawowa w Leśnicy Leśnica Szkoła Podstawowa w Raszowej Leśnica Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śl. Leśnica Gmina Lubrza Szkoła Podstawowa w Lubrzy Lubrza Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 62 Dytmarowie Lubrza 62 Gmina Łubniany Łubnianach Łubniany 134 Jełowej Łubniany 57 Brynicy Łubniany 41 Luboszycach Łubniany 61 Gmina Murów

20 Murów 86 Murowie Murów 89 Starych Budkowicach Gmina Olesno Publiczna Szkoła Podstawowa nr Olesno 256 Dwujęzyczna w Oleśnie 107. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w 317 Olesno 226 Oleśnie 108. Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. 51 Olesno 51 Korczaka w Sowczycach Olesno 57 Wojciechowie Olesno 73 Bodzanowicach Olesno 72 Borkach Wielkich Olesno 71 Wachowie Gmina Ozimek Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w 201 Ozimek 60 Ozimku 114. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii 63 Ozimek 59 Konopnickiej w Ozimku 115. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Ozimek Ozimek 74 Dylakach Ozimek 115 Szczedrzyku 118. Szkoła Podstawowa w Antoniowie Ozimek Szkoła Podstawowa w Krasiejowie Ozimek Ozimek 57 Grodźcu Gmina Pawłowiczki Pawłowiczki 97 Pawłowiczkach 122. Szkoła Podstawowa Ostrożnica Pawłowiczki Pawłowiczki 102 Gościęcinie 124. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 39 Pawłowiczki 33 Brzechwy w Jakubowicach Pawłowiczki 63 Naczęsławicach Pawłowiczki 53 Maciowakrzu Gmina Pokój Publiczna Szkoła Podstawowa im Pokój 80 Wincentego Witosa w Pokoju 128. Szkoła Podstawowa z Oddziałem Pokój

21 Przedszkolnym w Domaradzu Gmina Polska Cerekiew Polska Polskiej Cerekwi Cerekiew 130. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polska Lucyny Herc we Wroninie Cerekiew Gmina Popielów Popielów 148 Popielowie Popielów 92 Starych Siołkowicach Gmina Prószków Prószków 170 Prószkowie Prószków 44 Ligocie Prószkowskiej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach Publiczna Szkoła Podstawowa Prószków 49 Zespół Szkolno-Przedszkolny im Pisarzy Śląskich w Złotnikach Publiczna Szkoła Podstawowa Prószków Publiczna Szkoła Podstawowa Prószków 57 Zimnicach Wielkich Gmina Radłów Radłów 129 Sternalicach Radłów 117 Kościeliskach Gmina Reńska Wieś Reńska Wieś 46 Reńskiej Wsi 141. Społeczna Szkoła Podstawowa w 71 Reńska Wieś 71 Mechnicy Reńska Wieś 111 Długomiłowicach Reńska Wieś 81 Pokrzywnicy Reńska Wieś 64 Większycach Gmina Strzelce Opolskie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelce Strzelcach Opolskich Opolskie 146. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelce Strzelcach Opolskich Opolskie 147. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelce Strzelcach Opolskich Opolskie 148. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelce Strzelcach Opolskich Opolskie 149. Strzelce

22 Błotnicy Strzeleckiej Opolskie 150. Strzelce Dziewkowicach Opolskie 151. Strzelce Kadłubie Opolskie 152. Strzelce Kalinowicach Opolskie 153. Strzelce Rozmierce Opolskie 154. Strzelce Suchej Opolskie 155. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Strzelce Grodzisku Opolskie 156. Strzelce Szymiszowie Opolskie Gmina Strzeleczki Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach Strzeleczki Szkoła Podstawowa w Dobrej Strzeleczki Szkoła Podstawowa w Komornikach Strzeleczki Szkoła Podstawowa w Racławiczkach Strzeleczki Szkoła Podstawowa w Zielinie Strzeleczki Gmina Świerczów 74 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach Świerczów 74 Gmina Tarnów Opolski 491 Tarnów Tarnowie Opolskim Opolski 234 Tarnów Tarnowie Opolskim - Szkoła Filialna w Opolski Kosorowicach 30 Publiczna Szkoła Podstawowa z oddz. Przedszkolnym w Kątach Opolskich filialna Szkoła w Przyworach Publiczna Szkoła Podstawowa z oddz. Przedszkolnym w Kątach Opolskich Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae Szkoła Podstawowa w Raszowej Tarnów Opolski Tarnów Opolski Tarnów Opolski Tarnów Nakle Opolski 63 Gmina Turawa 501 Zawadzie Turawa 137 Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach Turawa 83 Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Turawa 19 Kadłubie Turawskim

23 Turawa 74 Ligocie Turawskiej Turawa 136 Osowcu Turawa 52 Bierdzanach Gmina Ujazd Ujazd 156 Ujeździe 176. Publiczna Szkoła Podstawowa Filia w 21 Ujazd 20 Zimnej Wódce 177. Szkoła Filialna Stary Ujazd Ujazd Szkoła Filialna w Sieroniowicach Ujazd Ujazd 75 Jaryszowie Ujazd 49 Olszowej Gmina Walce Walce 167 Walcach 182. Publiczna Szkła Podstawowa w 83 Walce 83 Brożcu Walce 37 Straduni Gmina Wołczyn Szkoła Podstawowa w Wąsicach Wołczyn Gmina Zawadzkie Zawadzkie 319 Zawadzkiem 107 Zawadzkie 107 Żędowicach Szkoła Podstawowa w Zespole w 88 Zawadzkie 88 Kielczy Gmina Zdzieszowice 633 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Zdzieszowicach Zdzieszowice Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach Zdzieszowice Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowice Zdzieszowicach Krępnej Zdzieszowice Rozwadzy Zdzieszowice Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Rosponda w Żyrowej Zdzieszowice Januszkowicach Zdzieszowice

24 Gmina Zębowice 170 Zębowicach Zębowice Radawiu Zębowice Gimnazja Nauczany język obcy obowiązkowy niemiecki angielski francuski Gmina i Miasto Opole Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Władysława Reymonta w Opolu M. Opole Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w M. Opole Opolu Gmina Biała Publiczne Gimnazjum w Białej Biała Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łączniku Biała Gmina Bierawa Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bierawie Bierawa Publiczne Dwujęzyczne Gimnazjum w Solarni Bierawa Gmina Chrząstowice Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni Chrząstowice Gmina Cisek Publiczne Gimnazjum w Cisku Cisek Gmina Dąbrowa 31 Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chróścinie Dąbrowa Publiczne Gimnazjum w Żelaznej Dąbrowa Gmina Dobrodzień Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła Dobrodzień 197 II w Dobrodzieniu Gmina Dobrzeń Wielki Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Dobrzeń Wielkim Wielki Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dobrzeń Dwujęzycznymi Wielki w Chróścicach Publiczne Gimnazjum w Dobrzeń Czarnowąsach Wielki Gmina Gogolin Publiczne Gimnazjum im. Alberta Gogolin 77 Einsteina w Gogolinie 24

25 16. Gmina Gorzów Śląski 72 Publiczne Gimnazjum w Gorzowie Śląskim Gorzów Śląski Gmina Izbicko 106 Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczne Gimnazjum w Izbicku Izbicko 106 Gmina Jemielnica 115 Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy Jemielnica 115 Gmina Kędzierzyn-Koźle 119 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Kędzierzyn- Lwowskich w Kędzierzynie- Koźlu Koźle 54 Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zespole Kędzierzyn- Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie- Koźle Koźlu Publiczne Gimnazjum nr 6 w Kędzierzynie- Koźlu Publiczne Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie- Koźlu Kędzierzyn- Koźle Kędzierzyn- Koźle Gmina Kluczbork Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku Kluczbork Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy Kluczbork Publiczne Gimnazjum nr 4 im. ks. dr Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych Kluczbork Gmina Kolonowskie 34 Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem Kolonowskie 34 Gmina Komprachcice 221 Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach Gmina Krapkowice Komprachcice Publiczne Sportowe Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Krapkowice Krapkowicach Gmina Lasowice Wielkie Publiczne Gimnazjum im. Jacka Lasowice Odrowąża w Lasowicach Wielkich Wielkie Publiczne Gimnazjum im. Jadwigi Lasowice Śląskiej w Chocianowicach Wielkie Gmina Leśnica Publiczne Gimnazjum im. św Leśnica 65 Franciszka z Asyżu w Leśnicy Gmina Lubrza Gimnazjum Publiczne w Lubrzy Lubrza

26 Gmina Łubniany Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła Łubniany 14 II w Biadaczu Gmina Murów Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu Murów Gmina Olesno Publiczne Gimnazjum nr 2 Dwujęzyczne im. księżnej Jadwigi Olesno Śląskiej w Oleśnie Gmina Ozimek Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ozimku Ozimek Gmina Pawłowiczki Publiczne Gimnazjum w Pawłowiczkach Pawłowiczki Publiczne Gimnazjum w Gościęcinie Pawłowiczki Gmina Pokój Publiczne Gimnazjum w Pokoju Pokój Gmina Polska Cerekiew Publiczne Gimnazjum im. Jana Polska Cerekiew 50 Pawła II w Polskiej Cerekwi Gmina Popielów Publiczne Gimnazjum w Starych Popielów 175 Siołkowicach Gmina Prószków Publiczne Gimnazjum im. ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie Prószków Publiczne Gimnazjum w Zimnicach Wielkich Prószków Gmina Radłow Publiczne Gimnazjum w Radłowie Radłów Gmina Reńska Wieś Publiczne Gimnazjum w Komornie Reńska Wieś Publiczne Gimnazjum nr 2 w Reńska Wieś 73 Długomiłowicach Gmina Strzelce Opolskie 53 Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich Strzelce Opolskie 53 Gmina Strzeleczki Gimnazjum w Strzeleczkach Strzeleczki Gmina Tarnów Opolski Publiczne Gimnazjum w Przyworach Tarnów Opolski Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Tarnów Opolski 65 Opolskim Gmina Turawa Publiczne Gimnazjum w Turawie Turawa Gmina Ujazd

27 52. Publiczne Gimnazjum im. Świętej Ujazd 108 Anny w Ujeździe Gmina Zawadzkie Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zawadzkie 19 Zawadzkiem 54. Publiczne Gimnazjum w 50 Zawadzkie 50 Żędowicach Gmina Zdzieszowice Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach Zdzieszowice Gmina Zębowice Publiczne Gimnazjum w Zębowice 113 Zębowicach Gmina Walce Publiczne Gimnazjum w Walcach Walce Szkoły zawodowe i ponadgimnazjalne Gmina Biała Liceum Ogólnokształcące w Białej Biała Technikum w Białej Biała Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Białej Biała Gmina Głogówek Liceum Ogólnokształcące w Głogówek 5 Głogówku 5. Technikum w Głogówku Głogówek Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Głogówek 3 Głogówku Gmina Prudnik Technikum nr 2 w Prudniku Prudnik Ogółem uczniów

28 IV. Wyniki egzaminów zewnętrznych z języka obcego - język niemiecki w gimnazjach, w których prowadzone jest nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej L.p. Gmina Nazwa szkoły Wynik egzaminu zewnętrznego Suma 2009 (max.50p.) Suma 2010 (max.50p.) Suma 2011 (max.50p.) 1 M. Opole Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Władysława 36,0 * 30, 1 Reymonta w Opolu 2 M. Opole Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka 38,5 39,3 37,0 Józefa Piłsudskiego w Opolu 3 Biała Publiczne Gimnazjum w Białej * * * 4 Biała Publiczne Gimnazjum im. Jana * * * Kochanowskiego w Łączniku 5 Bierawa Publiczne Gimnazjum nr 1 w Bierawie * * * 6 Bierawa Publiczne Dwujęzyczne Gimnazjum w * * * Solarni 7 Chrząstowice Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkolno * * * Przedszkolnym nr 3 w Dębskiej Kuźni 8 Cisek Publiczne Gimnazjum w Cisku * * * 9 Cisek Gimnazjum Strzeleczki * * * 10 Dąbrowa Publiczne Gimnazjum z Oddziałami * * * Dwujęzycznymi w Chróścinie 11 Dąbrowa Publiczne Gimnazjum w Żelaznej * * * 12 Dobrodzień Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II * * * w Dobrodzieniu 13 Dobrzeń Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim 37,7 37,4 35,3 Wielki 14 Dobrzeń Publiczne Gimnazjum z Oddziałami 45,0 42,7 40,7 Wielki Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Chróścicach 15 Dobrzeń Publiczne Gimnazjum w Czarnowąsach 39,5 35,2 33,8 Wielki 16 Gogolin Publiczne Gimnazjum im. Alberta Einsteina 35,8 36,5 32,1 w Gogolinie 17 Gorzów Śląski Publiczne Gimnazjum w Gorzowie Śląskim 30,4 25,8 * 18 Izbicko Zespół Szkół Gminy Izbicko - Publiczne * * * Gimnazjum w Izbicku 19 Jemielnica Publiczne Gimnazjum im. Johannesa * * * Nuciusa w Jemielnicy 20 Kędzierzyn- Koźle Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich 33,5 30,0 * w Kędzierzynie- Koźlu 21 Kędzierzyn- Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Koźle Miejskich Nr 2 w Kędzierzynie- Koźlu 22 Kędzierzyn- Publiczne Gimnazjum nr 6 w Kędzierzynie - Koźle Koźlu 23 Kędzierzyn- Publiczne Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Koźle Miejskich nr 4 w Kędzierzynie - Koźlu 24 Kluczbork Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku 32,2 28,8 24,7 * * * * * * 29,2 29,1 22,3 28

29 25 Kluczbork Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy * * * 26 Kluczbork Publiczne Gimnazjum nr 4 im. ks. dr Jana * * * Dzierżona w Kujakowicach Górnych 27 Kolonowskie Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem * 39,8 37,8 28 Komprachcice Publiczne Gimnazjum im. Stefana Kardynała * * * Wyszyńskiego w Komprachcicach 29 Krapkowice Publiczne Sportowe Gimnazjum nr 1 w * * * Zespole Szkół Sportowych w Krapkowicach 30 Lasowice Publiczne Gimnazjum im. Jacka Odrowąża * * * Wielkie w Lasowicach Wielkich 31 Lasowice Publiczne Gimnazjum im. Jadwigi Śląskiej * * * Wielkie w Chocianowicach 32 Leśnica Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka 40,9 41,7 39,6 z Asyżu w Leśnicy 33 Lubrza Gimnazjum Publiczne w Lubrzy 36,2 * * 34 Łubniany Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II * * * w Biadaczu 35 Murów Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu * * * 36 Olesno Publiczne Gimnazjum nr 2 Dwujęzyczne im. księżnej Jadwigi Śląskiej 44,1 38,6 38,9 37 Ozimek Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ozimku 31,8 27,2 27,2 38 Pawłowiczki Publiczne Gimnazjum w Pawłowiczkach * * * 39 Pawłowiczki Publiczne Gimnazjum w Gościęcinie * * * 40 Pokój Publiczne Gimnazjum w Pokoju 30,4 25,8 * 41 Polska Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II * * * Cerekiew w Polskiej Cerekwi 42 Popielów Publiczne Gimnazjum w Starych * * * Siołkowicach 43 Prószków Publiczne Gimnazjum im. ks. Hugo Kwiotka * * * w Pruszkowie 44 Prószków Publiczne Gimnazjum Zimnice Wielkie * * * 45 Radłów Publiczne Gimnazjum w Radłowie 28,0 * * 46 Reńska Wieś Publiczne Gimnazjum w Komornie * * * 47 Reńska Wieś Publiczne Gimnazjum nr 2 * * * w Długomiłowicach 48 Strzelce Publiczne Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 33,7 29,1 22,8 Opolskie Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich 49 Tarnów Publiczne Gimnazjum w Przyworach * * * Opolski 50 Tarnów Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Opolskim * * * Opolski 51 Turawa Publiczne Gimnazjum w Turawie * 29,0 36,1 52 Ujazd Publiczne Gimnazjum im. Świętej Anny * * * w Ujeździe 53 Zawadzkie Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem 37,6 33,2 30,8 54 Zawadzkie Publiczne Gimnazjum w Żędowicach * * * 55 Zdzieszowice Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach 31,3 28,3 25,5 56 Zębowice Publiczne Gimnazjum w Zębowicach * * * 57 Walce Publiczne Gimnazjum w Walcach * * * * - nie zdawano języka niemieckiego 29

30 V. Zasady finansowania nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U. z 2009r. Nr 222, poz. 1756) państwo przekazuje subwencję na nauczanie języka mniejszości. Subwencja jest przekazywana od nowego roku kalendarzowego. W przypadku inicjowania nauczania języka mniejszości narodowej pieniądze na pierwsze cztery miesiące nauki w roku szkolnym musi wyłożyć JST prowadząca szkołę. Może ona jednak uzyskać ich zwrot z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, pozostającej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej, jeżeli do 15 października złoży stosowny wniosek w MEN. Z tytułu prowadzenia takiego nauczania gminy otrzymują na każdego ucznia uczącego się języka lub w języku mniejszości subwencję oświatową zwiększoną w stosunku do innych uczniów o 20% w przypadku szkoły dużej lub 150% w przypadku, gdy uczeń uczęszcza do szkoły małej (szkoła mała to szkoła, w której nauczanie języka lub w języku mniejszości zadeklarowało do 84 uczniów - szkoła podstawowa lub 42 - szkoła ponadpodstawowa). Organ prowadzący szkołę niepubliczną zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), zobowiązany jest podać organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Kwota subwencji przekazana na jednego ucznia w roku ,01 zł ; w roku ,75 zł Subwencja Oświatowa opolskich JST (dane z MEN) Gmina Typ gminy Liczba uczniów - mniejszość niemiecka Dodatkowa kwota subwencji oświatowej na rok 2011 ( w zł) waga P9 waga P10 waga P9 waga P10 Razem KĘDZIERZYN-KOŹLE M , , ,81 BIERAWA Gm , , ,21 CISEK Gm , , ,26 PAWŁOWICZKI Gm , , ,88 POLSKA CEREKIEW Gm , , ,39 REŃSKA WIEŚ Gm , , ,98 KLUCZBORK M-Gm , , ,43 LASOWICE WIELKIE Gm , , ,88 WOŁCZYN M-Gm , , ,10 GOGOLIN M-Gm , , ,96 KRAPKOWICE M-Gm , , ,17 STRZELECZKI Gm , , ,78 WALCE Gm , , ,65 ZDZIESZOWICE M-Gm , , ,01 POKÓJ Gm , , ,49 ŚWIERCZÓW Gm , , ,58 DOBRODZIEŃ M-Gm , , ,12 GORZÓW ŚLĄSKI M-Gm , , ,72 OLESNO M-Gm , , ,07 RADŁÓW Gm ,02 0, ,02 ZĘBOWICE Gm , , ,88 CHRZĄSTOWICE Gm , , ,18 DĄBROWA Gm , , ,02 30

31 DOBRZEŃ WIELKI Gm , , ,99 KOMPRACHCICE Gm , , ,09 ŁUBNIANY Gm , , ,42 MURÓW Gm , , ,71 OZIMEK M-Gm , , ,48 POPIELÓW Gm ,90 0, ,90 PRÓSZKÓW M-Gm , , ,88 TARNÓW OPOLSKI Gm , , ,70 TURAWA Gm , , ,68 BIAŁA M-Gm , , ,92 GŁOGÓWEK M-Gm , , ,68 IZBICKO Gm , , ,74 JEMIELNICA Gm ,05 0, ,05 KOLONOWSKIE M-Gm , , ,76 LEŚNICA M-Gm , , ,90 STRZELCE OPOLSKIE M-Gm , , ,99 UJAZD M-Gm , , ,26 ZAWADZKIE M-Gm , , ,48 OPOLE M , , ,52 Powiat kędzierzyńskokozielski ,65 0, ,65 opolski , , ,22 prudnickic , , ,39 strzelecki , , ,88 Ogółem , , ,86 P 9 = 0,20 P 10 = 1,50 dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne, a także dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy wymienionej w 1 ust. 1 rozporządzenia N 9 dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne, a także dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy wymienionej w 1 ust. 1 rozporządzenia; dotyczy szkół podstawowych, w których łączna liczba uczniów korzystających z zajęć dla mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego lub uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy wymienionej w 1 ust. 1 rozporządzenia, nie przekracza 84, oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których łączna liczba uczniów korzystających z zajęć dla mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym, uczniów pochodzenia romskiego lub uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy wymienionej w 1 ust. 1 rozporządzenia, nie przekracza 42 (waga P 10 wyklucza się z wagą P 9 ) N 10 31

Wyniki egzaminu po gimnazjum część matematycznoprzyrodnicza

Wyniki egzaminu po gimnazjum część matematycznoprzyrodnicza Wyniki egzaminu po gimnazjum część matematycznoprzyrodnicza Postrzeganie efektywności pracy szkoły jedynie przez pryzmat wyniku uzyskanego na egzaminie, bez uwzględniania warunków, w jakich ona funkcjonuje,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu po gimnazjum część humanistyczna

Wyniki egzaminu po gimnazjum część humanistyczna Wyniki egzaminu po gimnazjum część humanistyczna Postrzeganie efektywności pracy szkoły jedynie przez pryzmat wyniku uzyskanego na egzaminie, bez uwzględniania warunków, w jakich ona funkcjonuje, jest

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu po gimnazjum w roku 2012 język obcy

Wyniki egzaminu po gimnazjum w roku 2012 język obcy Wyniki egzaminu po gimnazjum w roku język obcy Postrzeganie efektywności pracy szkoły jedynie przez pryzmat wyniku uzyskanego na egzaminie, bez uwzględniania warunków, w jakich ona funkcjonuje, jest nieuprawnione

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej.

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej. Jeśli się chce porównywać wyniki z poszczególnych lat należy używać wyłącznie wyników znormalizowanych. Nieuprawnione jest dokonywanie porównań wyników surowych,

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2015 r. )

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2015 r. ) GMINA GOGOLIN GMINA GOGOLIN 92 92 70,5 76,0 64,7 76,6 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MALNI 70,6 81,2 59,4 76,7 Stanin 7 5 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KAMIENIU

Bardziej szczegółowo

Przedszkola i punkty przedszkolne w woj. opolskim wg miejscowości Stan na dzień 30 września 2008r.

Przedszkola i punkty przedszkolne w woj. opolskim wg miejscowości Stan na dzień 30 września 2008r. 1 Baborów GMINNE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BABOROWIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI 154 2 Biała Publiczne Przedszkole Biała 122 3 Biała Nyska Przedszkole w Białej Nyskiej 50 4 Bielice Publiczne Przedszkole w

Bardziej szczegółowo

161101 GMINA IZBICKO

161101 GMINA IZBICKO 161101 GMINA IZBICKO ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY IZBICKO PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRANCISZKA MYŚLIWCA W IZBICKU UL. 15 GRUDNIA 32 IZBICKO 24 22,4 6,5 4,4 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2006 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2006 R. SECTIONS IN 2006 hel trade WOJEWÓDZTWO... 69462 6604 8963 23317 2319 4795 3566 9796 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 6809 592 983 2358 156 474 333 939 Powiat brzeski Gminy miejskie:

Bardziej szczegółowo

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii stan na 01.10.2014 Powiat Gmina Nazwa szkoły podstawowej Miejscowość Powiat brzeski Grodków Publiczna

Bardziej szczegółowo

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which

RECORDED IN THE REGON REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 As of 31 XII W tym Of which REGON WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI W 2005 R. REGISTER BY SELECTED SECTIONS IN 2005 Gr hel WOJEWÓDZTWO... 90597 3501 8547 8440 9636 27505 2772 5246 3717 16697 VOIVODSHIP Powiat brzeski... 8847 324 780 772 1025

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2015 r. )

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2015 r. ) GMINA DOBRODZIEŃ GMINA DOBRODZIEŃ 91 91 57,9 63,8 51,8 70,3 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BZINICY STAREJ 2 2 74,5 69,0 80,0 71,5 Stanin 8 4 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W DOBRODZIENIU

Bardziej szczegółowo

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which

CONDUCTING ECONOMIC ACTIVITY BY SELECTED SECTIONS IN 2008 As of 31 XII W tym Of which WYBRANYCH SEKCJI W 2008 R. SECTIONS IN 2008 hel trade WOJEWÓDZTWO... 72002 6677 10814 22959 2271 4836 3658 9956 VOIVODSHIP Podregion nyski... 28882 2678 4580 9960 900 1753 1352 3488 Subregion nyski Powiat

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 1 lipca 2015 r.

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 1 lipca 2015 r. GMINA CHRZĄSTOWICE ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 15 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 1 lipca 15 r. ) język polski historia i WOS matematyka przedm. przyrodn.

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul.

Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja. Remont Szkoły Podstawowej w 1. 40,48 48-314 Pakosławice. Remont korytarzy w szkole ul. Lp. Wniskodawca Nazwa szkoły Nazwa zadania Punktacja 1 2 3 4 10 Urząd Gminy Pakosławice i Przedszkole Pakosławice w Prusinowicach 1. 40,48 48 314 Pakosławice ul. Szkolna 9 Prusinowicach 48 314 Pakosławice

Bardziej szczegółowo

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń w roku szkolnym 2016/2017. 1 z 8 04.09.2017, 07:10 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN.

Zaakceptowanych do realizacji zostało 1 175* projektów o łącznej wartości 3 984,15 mln PLN i kwocie dofinansowania z EFRR 2 152,13 mln PLN. W ramach RPO WO 2007-2013 wg stanu na dzień 26 lutego 2014 r. złożonych zostało 2 583 wniosków o łącznej wartości 6 949,39 mln PLN w tym dofinansowanie z EFRR wyniosło 3 726,47 mln PLN. Zaakceptowanych

Bardziej szczegółowo

j. niemiecki podst. rozsz. 63,0 65,5 50,6 68,9 67,2 67,9 50,0 69,5 0,0 GMINA CHRZĄSTOWICE 28 67, , ,4 84, ,6 9 84, , ,4

j. niemiecki podst. rozsz. 63,0 65,5 50,6 68,9 67,2 67,9 50,0 69,5 0,0 GMINA CHRZĄSTOWICE 28 67, , ,4 84, ,6 9 84, , ,4 GMINA CHRZĄSTOWICE ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 7 ( tylko wyniki z wydanych zaświadczeń, arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień czerwca 7 r. ) język polski historia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa opolskiego za lata 2006-2002 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1324 UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla Województwa

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 24 września 2014 r.

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 24 września 2014 r. GMINA IZBICKO język polski historia i WOS matematyka przedm. przyrodn. 87 2 6,8 7,8,8, 6,,7 7,0,8,8 8, 8,0 2,8 0, 7, GMINA IZBICKO 70, 6, 0,7 3,7 6, 83,0 2 6, 0,8 ZESPÓŁ SZKÓŁ GMINY IZBICKO - PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. z dnia 2017 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2015 r. )

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2015 r. ) MIASTO KĘDZIERZYN-KOŹLE 66,0 71,8 5, MIASTO KĘDZIERZYN-KOŹLE 462 66,1 72,7 5,2 462 78,3 ZESPÓŁ NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPRZĘŻONYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, AUTYZMEM - NIEPUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 WEDŁUG SZKÓŁ (arkusz standardowy - stan na dzień 4 lipca 2012 r.) GMINA CHRZĄSTOWICE

ŚREDNIE WYNIKI Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 WEDŁUG SZKÓŁ (arkusz standardowy - stan na dzień 4 lipca 2012 r.) GMINA CHRZĄSTOWICE 0901 GMINA CHRZĄSTOWICE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR W DĘBSKIEJ KUŹNI PUBLICZNE GIMNAZJUM W DĘBSKIEJ KUŹNI UL. WIEJSKA DĘBSKA KUŹNIA język polski historia i WOS matematyka przedm. przyrodn. 47 14 1 6

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2016 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2016 r. )

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2016 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2016 r. ) MIASTO KĘDZIERZYN-KOŹLE ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 216 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 216 r. ) 74 29 6,9 69,2 52, 7,7,,,, 7 7 57,7 66, 4,9,,,,, MIASTO

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: (77) 452-45-68, 452-49-20 e - mail:kontakt@kuratorium.opole.pl fax: (77) 452-49-21, 452-44-17 http://www.kuratorium.opole.pl NIP: 754-11-56-220

Bardziej szczegółowo

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin

Do chwili obecnej zapisanych jest 77 osób, natomiast szkół w projekcie jest 111. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Niemodlin Szanowni Państwo dyrektorzy szkół, poniżej publikujemy listę szkół, które zgłosiły udział w zaawansowanych szkoleniach z arkusza organizacyjnego firm Vulcan i Progman. Szkolenia są bezpłatne. W piśmie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie listy szkół uczestniczących w Programie badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskichˮ

KOMUNIKAT. w sprawie listy szkół uczestniczących w Programie badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskichˮ KOMUNIKAT w sprawie listy szkół uczestniczących w Programie badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskichˮ Zgodnie z informacją przekazaną przez Partnerów Programu badań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Druk nr 855 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Przedszkole dla wszystkich przyjazne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI W ROKU 2012 MATURA 2012 CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BRZEGU TECHNIKUM NR 1 142

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 10.12.2015 r. LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

WARSZAWA, dn. 10.12.2015 r. LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU OWOCE I WARZYWA W SZKOLE NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 WOJ. WARSZAWA, dn. 10.12.20 r. LISTA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" NA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 20/2016 L.p. Nazwa szkoły podstawowej Adres szkoły podstawowej Numer

Bardziej szczegółowo

STATUT. (Tekst jednolity) Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny Warszawa ul. Trzech Budrysów 32

STATUT. (Tekst jednolity) Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny Warszawa ul. Trzech Budrysów 32 STATUT (Tekst jednolity) Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny 02-381 Warszawa ul. Trzech Budrysów 32 Statut jest zbiorem zasad normujących życie całej społeczności szkolnej i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2017 r. Poz. 1627 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH

BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH UR ZĄ D STATYSTYCZNY W OPOLU BUDŻETY GMIN W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 1995-1998 informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 1999 ZNAKI UMOWNE Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło. Znak x - wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie "Fascynujący świat nauki i technologii"

Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie Fascynujący świat nauki i technologii Lista szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie "Fascynujący świat nauki i technologii" stan na 25.06.2013 Powiat Gmina Nazwa szkoły podstawowej Miejscowość Powiat brzeski Grodków Publiczna

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki pkt Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 Obszar 5 7,0. Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 6,5 6,4 7,3 5,5 5,9

Średnie wyniki pkt Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 Obszar 5 7,0. Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 6,5 6,4 7,3 5,5 5,9 160301 MIASTO KĘDZIERZYN-KOŹLE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. KOŚCIELNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 263 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Opolski Kurator Oświaty. Opole, 2 października 2017 r.

ZATWIERDZAM Opolski Kurator Oświaty. Opole, 2 października 2017 r. ZATWIERDZAM Opolski Kurator Oświaty.. Opole, 2 października 2017 r. Lista szkół zakwalifikowanych do udzielania wsparcia finansowego w 2017 roku w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 24 września 2014 r.

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 24 września 2014 r. MIASTO KĘDZIERZYN-KOŹLE ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 20 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 2 września 20 r. ) język polski historia i WOS matematyka przedm.

Bardziej szczegółowo

LGD na Opolszczyźnie na lata

LGD na Opolszczyźnie na lata LGD na Opolszczyźnie na lata 2014-2020 W ramach nowych funduszy unijnych na lata 2014-2020 struktura LGD w województwie opolskim została poddana małej restrukturyzacji. Dwa LGD tj. Złota Ziemia i Wspólne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ROKU 2012

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ROKU 2012 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ROKU 2012 MATURA 2012 CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY Ogółem, w tym: angielski niemiecki ZAWODOWYCH NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE I IM. BOLESŁAWA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ORGANIZACJA NAUKI JĘZYKA KASZUBSKIEGO W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawa prawna: Artykuł 13 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie z nim szkoła i placówka publiczna umożliwia

Bardziej szczegółowo

160802 GMINA GORZÓW ŚLĄSKI

160802 GMINA GORZÓW ŚLĄSKI 160801 GMINA DOBRODZIEŃ NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BZINICY STAREJ NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BZINICY STAREJ UL. KAROLA MIARKI 2 BZINICA STARA 6 27,0 7,3 8,0 4,5 4,3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe JST

Dane teleadresowe JST Dane teleadresowe JST Autor: Administrator 01.06.2006. Zmieniony 05.07.2006. Dane teleadresowe jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie "eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny". Lp. Samorząd

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki z egzaminu gimnazjalnego gimnazjów województwa opolskiego z roku 2008 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w formie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Rejestr kontroli planowych w okresie I VI 2014

Rejestr kontroli planowych w okresie I VI 2014 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Oddział Kontroli i Monitorowania Lp. Sygnatura (zmiana) Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę Rejestr kontroli planowych w okresie I VI Termin kontroli Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz zamawiających Odbiorców Końcowych

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz zamawiających Odbiorców Końcowych Załącznik nr 1 do SIWZ - Wykaz zamawiających Odbiorców Końcowych Lp. (1) Gmina Lp. (2) Nazwa Odbiorcy Końcowego (Zamawiającego) Adres Odbiorcy Końcowego 1 Bierawa 1 Gmina Bierawa ul. Wojska Polskiego 12,

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/200S, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/200S, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/200S, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1 Kwota Liczba Nazwa Ogólna wartość Data zawarcia Lp. Tytuł projektu Siedziba dofinansowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych Załącznik nr 6 WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i ulicznych OT OLESNO Zadanie nr 1 454 Opole - Namysłów Borki Dobrzeń M. 400 17 Dobrzeń Mały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a

Wykaz obiektów Część I Koordynacja Opole. Godziny otwarcia a Adres pocztow. dni powszednie soboty niedziela a Zał. 1/1 Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. Wykaz obiektów Część I Koordynacja Lp. Placówk Godziny otwarcia a Adres pocztow dni powszednie soboty niedziela a 1 Baborów ul. Moniuszki 9 pustostan 2 FUP Branice

Bardziej szczegółowo

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO

Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego. 15 CZERWCA 2010 r. JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI. Piotr Bębenek FUNDACJA BATOREGO Warunki sukcesu funduszu sołeckiego doświadczenia woj. opolskiego 15 CZERWCA 2010 r. Piotr Bębenek JAK REALIZOWAĆ FUNDUSZ SOŁECKI FUNDACJA BATOREGO czy w roku 2010 sołectwa wykonają skok w rozwoju? Rok

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN)

ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) ZESTAWIENIE DANYCH USC GMINY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO (69 GMIN) Informacja ogólna+metoda liczenia: 1. Zestawienie zawiera dane przesłane przez gminy na zadania zlecone z zakresu Administracji Rządowej i

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE

STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE STATUT GIMNAZJUM POWIATOWEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOCHACZEWIE Stan prawny na 1 IX 2015 roku Spis treści Podstawa prawna:... 3 Rozdział I... 5 Postanowienia ogólne... 5 Rozdział II... 5 Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r.

BILANS POTRZEB GMIN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2011 r. [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych województwa opolskiego za okres 2007-2003 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: LOGO

Podstawy prawne: LOGO Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich pobierających naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Podstawy prawne: 1) ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA JĘZYKA, HISTORII i KULTURY MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/2009, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/2009, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/2009, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1 Kwota Liczba Nazwa Ogólna wartość Data zawarcia Lp. Tytuł projektu Siedziba dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Zmiany w podstawach prawnych statutów zmiany zostały podkreślone!

1. Zmiany w podstawach prawnych statutów zmiany zostały podkreślone! 1. Zmiany w podstawach prawnych statutów zmiany zostały podkreślone! Podstawy prawne: 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich podstawowych Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka)

Wojewódzkie Igrzyska LZS Szkół Wiejskich podstawowych Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka) Klasyfikacja generalna 2017 (gry zespołowe + lekkoatletyka) Gry zespołowe Lekkoatletyka Ogółem Dziewcz. Chłopcy gry Dziewcz. Chłopcy L.A. Szkoła 1 SP Dąbrowa (Dąbrowa) 180.0 104.0 284.0 170.0 149.0 319.0

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/2009, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1

OSTATECZNA LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/2009, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1 OSTATECZNA LISTA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR I/POKU9.1.1/2009, PRIORYTET IX, PODDZIAŁANIE 9.1.1 Kwota Liczba Nazwa Ogólna wartość Data zawarcia Lp. Tytuł projektu Siedziba

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 1999R. s i i w s i # n A u n i i informacje i opracowania statystyczne Opole lipiec 2000 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) - zjaw

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 NOWE AKTY PRAWNE Ustawy 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ

WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ Aglomeracja Opolska WSPÓLNIE OSIĄGNIEMY WIĘCEJ 2015 r. AGLOMERACJA OPOLSKA Aglomeracja Opolska powstała we wrześniu 2012 roku na mocy Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i wpustów ulicznych WYKAZ MIEJSCOWOŚCI w poszczególnych zadaniach oraz ilości usług pozimowego oczyszczenia jezdni i Załącznik nr 7 OT Olesno zadanie nr 1 454 Opole - Namysłów Czarnowąsy 2 050 72 Borki Dobrzeń M. 430 17 Dobrzeń

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.

Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU Zestawienie wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 9.1 PO KL Poddziałania 9.1.1 Nr konkursu I/POKL/9.1.1/2009 Lp. Numer wniosku ( KSI ) Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości

Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości Rzeczpospolita Polska, na mocy art. 35 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Km Lp. Numer i nazwa drogi Od-do Długość całkowita drogi Długość odcinków w standardach V VI Drogi miejskie Drogi nie Gmina Chrząstowice 1. 1711 O 2. 1712 O Ozimek Przywory

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W GIMNAZJUM NR 2 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W GOSTYNINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W GIMNAZJUM NR 2 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W GOSTYNINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIĘDZYSZKOLNEGO ZESPOŁU NAUCZANIA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W GIMNAZJUM NR 2 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W GOSTYNINIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady działania

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO 2015 W SKŁAD POWIATU OPOLSKIEGO WCHODZI 13 GMIN Zadania powiatowej dla powiatu opolskiego ziemskiego pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w

Bardziej szczegółowo

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne "BETAMED" ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05

ul. Popiełuszki 7, 49-300 Brzeg (77) 411 37 45 brzeski Centrum Medyczne BETAMED ul. Ziemi Tarnowskiej 3/121, 49-300 Brzeg (77) 442 53 05 Powiat Nazwa świadczeniodawcy Miejsce udzielania świadczeń Telefon brzeski NZOZ "Pielęgniarka" ul. Mickiewicza 15, 49-200 Grodków (77) 415 54 02 brzeski NZOZ "Rehabilitacja Błachut i Spółka" Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221

Statut. Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221 Statut Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221 S P I S T R E Ś C I PODSTAWA PRAWNA PRZEPISY FINANSOWE. ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3)... ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych

Lista dystrybucyjna, kolporta owa, Opolskich Wiadomo ci Regionalnych województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 04-00. ramach Programu Operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Wszystkie wymieniane akty prawne znajdują się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/ Data aktualizacji : 05 lutego 2014 r. Opracowała: mgr inż. Barbara Kutkowska 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU OPOLSKIEGO 2012 W SKŁAD POWIATU OPOLSKIEGO WCHODZI 13 GMIN Zadania powiatowej dla powiatu opolskiego ziemskiego pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w

Bardziej szczegółowo

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN)

stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki publiczne ogółem (PLN) Dofinansowanie EFRROW (PLN) stan na 31 marca 2015 r. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 Gmina Otmuchów Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Kałków gm.

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 1 do SIWZ - Lista Odbiorców Końcowych

Załacznik nr 1 do SIWZ - Lista Odbiorców Końcowych Załacznik nr 1 do SIWZ - Lista Odbiorców Końcowych Nr Gmina Odbiorca Końcowy Adres 1 Bierawa Gmina Bierawa ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa 2 Byczyna Gmina Byczyna Rynek 1,46-220 Byczyna 3 Byczyna

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. ARKUSZ KONTROLI w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Informacje

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34 STATUT Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu ul. Rumiankowa 34 Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 we Wrocławiu został utworzony na podstawie zapisów: L.p Rodzaj dokumentu Miejsce publikacji

Bardziej szczegółowo

j. niemiecki podst. rozsz. 63,0 65,5 50,6 68,9 74,1 63,1 52,8 71,9 0,0 GMINA DOBRODZIEŃ 45 65,2 8 84, , , ,2 8 84, , ,4

j. niemiecki podst. rozsz. 63,0 65,5 50,6 68,9 74,1 63,1 52,8 71,9 0,0 GMINA DOBRODZIEŃ 45 65,2 8 84, , , ,2 8 84, , ,4 GMINA DOBRODZIEŃ ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 7 ( tylko wyniki z wydanych zaświadczeń, arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień czerwca 7 r. ) język polski historia

Bardziej szczegółowo

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Skorowidz alfabetyczny do DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Rok 2009 (Nr 1-118*) aglomeracje Sejmik Województwa Opolskiego akcje A uchwała nr XXXI/330/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 4 5 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. 077 44 15 250 FAX 077 44 15 259

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 24 września 2014 r.

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 24 września 2014 r. GMINA DOBRODZIEŃ ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 20 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 2 września 20 r. ) język polski historia i WOS matematyka przedm. przyrodn.

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7

LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol. x Uwagi ogólne Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 Do użytku ałużboweffo R g z. 'Ś-r/isłS.. LUDNOŚĆ W 1980 R. Spia treśol Tabl. Str. x Uwagi ogólne... 2 1. Ludność... 4 s # 2. Ruch naturalny ludności... 7 3- Ruoh naturalny ludności na 1000 ludności...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Wyniki ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych województwa opolskiego za okres 2008-2004 autor: dr Bogdan Stępień Zabrania się zapisywania opracowania w

Bardziej szczegółowo

w sprawie zapewnienia uczniom należącym do mniejszości narodowych warunków umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej

w sprawie zapewnienia uczniom należącym do mniejszości narodowych warunków umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej Odpowiedź ministra edukacji narodowej na interpelację nr 378 w sprawie zapewnienia uczniom należącym do mniejszości narodowych warunków umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2015 r. )

ŚREDNIE WYNIKI SZKÓŁ ZE SPRAWDZIANU 2015 ( arkusz standardowy, termin główny i dodatkowy, stan na dzień 17 czerwca 2015 r. ) GMINA BIAŁA GMINA BIAŁA 1 1 61,4 67,4 55,3 75,7 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BERNARDA AUGUSTYNA W GRABINIE 65,1 70,8 59,6 69,9 Stanin 5 4 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĄCZNIKU - PUBLICZNA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Protokół z etapu wojewódzkiego

Protokół z etapu wojewódzkiego Protokół z etapu wojewódzkiego Wzór nr 9 Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014 nazwa konkursu Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r.

Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi. Jarnołtówek, listopada 2008r. Zasady wypełniania sprawozdań sołeckich i gminnych z przebiegu odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008r. 1 Formularz sprawozdania sołeckiego z realizacji procesu odnowy wsi w 2008 2 3 4 5 6 Stawki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013

UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 UCHWAŁA Nr XXXI/302/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI 1. Prudnicki Ośrodek Kultury

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI 1. Prudnicki Ośrodek Kultury PÓŁKOLONIE ZIMA 2013 WWSE.5551.3.2013. LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI 1. Prudnicki Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 1 a 48 200 Prudnik 2. Prudnicki Ośrodek Kultury ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo