SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. FRANCISZKA ŻACZKA w PUCKU PUCK, ul. 1 Maja 13 NIP: , REGON: TEL./FAX (58) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Przedmiot zamówienia: RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA w zakresach: 1) świadczenia zdrowotne na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej 2) świadczenia zdrowotne na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Znak: SPZOZ Szpital im. F. Żaczka w Pucku/RM/2011 DYREKTOR Bogdan Teodor Łęski Puck, dnia r. 1

2 Załącznik do Zarządzenia nr 28/2011 z dnia r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku Szczegółowe warunki regulamin przeprowadzenia konkursu ofert Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654). I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane przez RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH i RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH KIEROWCÓW na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na okres od r. do r.. 2. W ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej przedmiot zamówienia obejmuje świadczenia zdrowotne dotyczące w szczególności: 1) dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 2) podejmowania i wykonywania medycznych czynności ratunkowych u każdej osoby znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowotnego zgodnie z obowiązującymi standardami medycznego postępowania w stanach zagrożenia życia, 3) przygotowania pacjenta do transportu oraz opieki medycznej nad osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego podczas transportu do najbliższego pod względem dojazdu szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora medycznego; przekazywania pacjenta personelowi Izb Przyjęć i SOR, 4) udzielania wsparcia psychicznego osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 5) przygotowania przedziału medycznego karetki do wyjazdu: a) nadzorowanie stanu i bieżące uzupełnienie leków, materiałów i środków medycznych zespołu wyjazdowego zgodnie z obowiązującymi standardami, b) kontrolowanie, utrzymanie w pełnej sprawności i stałej gotowości do natychmiastowego użycia sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu zespołu wyjazdowego, c) utrzymanie w prawidłowym stanie higieniczno sanitarnym przedziału medycznego pojazdu oraz sprzętu i aparatury zgodnie z obowiązującymi procedurami redukowania ryzyka zakażeń, 6) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami ustalonymi przez Udzielającego Zamówienia, 7) pozostawanie w gotowości operacyjnej, 2

3 8) współpracy z dyspozytorem medycznym, personelem zespołu wyjazdowego, Kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, personelem Izb Przyjęć i SOR, 9) w sytuacjach wątpliwych zasięgania opinii lekarza Oddziału Pomocy Doraźnej lub lekarza wskazanego przez dyspozytora medycznego, 10) wykonywania medycznych czynności ratunkowych przewidzianych w standardach ratowniczych, których wykonanie zleci lekarz lub kierownik zespołu wyjazdowego, 11) przestrzegania praw pacjenta oraz zasad etyki, 12) dbania o prestiż i mienie Oddziału Pomocy Doraźnej. 3. W rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przedmiot zamówienia obejmuje świadczenia zdrowotne dotyczące w szczególności: 1) przyjmowania pacjentów przekazanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zgłaszających się do Izby Przyjęć, dokonywania oceny sytuacji pod kątem ewentualnych zagrożeń, 2) planowania, organizowania i nadzorowania działań ratowniczych w Izbie Przyjęć przed przybyciem lekarza, posługiwania się sprzętem medycznym zapewniającym drożność dróg oddechowych, urządzeniami do elektroterapii i tlenoterapii, urządzeniami do unieruchomienia i transportu chorych, 3) komunikowania się z pacjentami, oceny parametrów życiowych, ustalania kolejności leczenia chorych oraz podejmowania zleconego przez lekarza Izby Przyjęć postępowania ratowniczego chroniącego życie i zdrowie poszkodowanych, 4) zapobiegania zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki, 5) podejmowania prawidłowego postępowania przeciwwstrząsowego, w tym postępowania traumatologicznego (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań), 6) oceny stopnia utraty przytomności i zabezpieczania funkcji życiowych pacjentów nieprzytomnych, 7) przekazywania lekarzowi Izby Przyjęć niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych, 8) udziału w wewnątrzszpitalnym transportowaniu pacjentów pod nadzorem medycznym, 9) przeprowadzania kontroli leków, materiałów opatrunkowych, środków i sprzętu ratowniczego, 10) współpracy z personelem pielęgniarskim Izby Przyjęć w zakresie prowadzonych czynności ratunkowych, 11) prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego standardami. 4. Do dodatkowych zadań realizowanych przez ratownika medycznego kierującego pojazdem należy w szczególności: 1) utrzymanie pojazdu w pełnej sprawności technicznej i gotowości do wyjazdu, 2) utrzymanie pojazdu w należytej czystości, 3) prowadzenie bieżącej kontroli poziomu płynów technicznych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie pojazdu, 4) prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowości funkcjonowania sygnałów świetlnych i dźwiękowych, świateł pojazdu, hamulców, ciśnienia w oponach i ich stanu, działania radiotelefonów, 5) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pojazdu i kompletności jego wyposażenia, bieżące usuwanie braków przed wyjazdem lub w przypadku braku takiej możliwości zgłaszanie kierowcy sprawującemu nadzór nad eksploatacją pojazdu, 6) prowadzenie bieżącej kontroli stanu i uzupełnianie wyposażenia pojazdu w niezbędne narzędzia, koło zapasowe, gaśnicę itp., 3

4 7) bieżące wypełnianie kart drogowych zgodnie z określonym standardem oraz przekazywanie ich po zakończeniu realizacji świadczeń osobie upoważnionej przez Zamawiającego, 8) przekazywanie osobie przyjmującej dyżur po zakończeniu realizacji świadczeń dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem kluczy, 9) bieżące informowanie Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej o spowodowanych kolizjach drogowych, również sytuacji w braku uszkodzenia pojazdu, 10) używanie pojazdu tylko do celów służbowych, 11) użytkowanie pojazdu zgadnie z zasadami ruchu drogowego, 12) prowadzenie pojazdu w pełni sprawnego technicznie z kompletem ważnych dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC, karta drogowa), 13) posiadanie prawa jazdy wraz z orzeczeniem lekarskim i orzeczeniem psychologicznym, w trakcie realizacji świadczeń, 14) zabezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą, 15) uczestniczenie w przenoszeniu i transportowaniu pacjentów, 16) ponoszenie odpowiedzialności za użytkowany pojazd w całości, w tym odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone w użytkowanym pojeździe. 5. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w godz. od 7 00 do i od do 7 00 dnia następnego w wymiarze czasowym nie mniej niż 12 godzin na dobę i 48 godzin na miesiąc, w terminach określonych harmonogramem uzgodnionym co miesiąc z osobą wskazaną przez Zamawiającego. 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych opiera się na znajomości i przestrzeganiu następujących przepisów: 1) Ustawa o działalności leczniczej z dnia r. (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), 2) Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia r. (Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz z późn. zm.), 3) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia r. (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), 4) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), 5) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia r. (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.), 6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z dnia r. (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 775 z późn. zm.), 7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia r. (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz z późn. zm.), 8) Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne z dnia r. z późn. zm., 9) Zarządzenie Nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z dnia r. z późn. zm.. II. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty: 1. Dane o Oferencie: 1) nazwa i siedziba zakładu, 2) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, 4

5 3) warunek uzyskania wpisu do rejestru uważa się za zachowany, jeżeli Oferent przedstawi kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Urząd Miasta lub Gminy, numer statystyczny REGON; w przypadku braku REGONU Zamawiający dopuszcza oświadczenie, że Oferent dostarczy go w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert; w przypadku braku rozpoczętej działalności gospodarczej, należy załączyć kopię wniosku potwierdzającego zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej,* 4) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń zdrowotnych (kserokopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego ratownika medycznego/licencjata lub magistra ratownictwa medycznego), potwierdzenie nabycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych,* 5) przebieg pracy w strukturach stanowiących przedmiot zamówienia (kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie Oferenta zawierające: miejsce, stanowisko, okres i formę zatrudnienia),* 6) kserokopia karty doskonalenia zawodowego zawierająca wpisy uzyskanych punktów edukacyjnych,* 7) kserokopie: prawa jazdy, orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego niezbędnych do kierowania pojazdem specjalnym, uprzywilejowanym; orzeczenia powinny być wystawione przez osoby uprawnione do badań lekarskich i badań psychologicznych kierowców (przedstawia ratownik medyczny kierujący pojazdem),* 8) oświadczenia: o zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert, o zabezpieczeniu ciągłości świadczeń z zakresu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3), 9) oświadczenie woli o niekaralności w tym za przewinienia zawodowe (Załącznik Nr 4), 10) oświadczenie woli o nie spowodowaniu kolizji drogowej lub uszkodzenia pojazdu (Załącznik Nr 5) przedstawia ratownik medyczny posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem, 11) kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku ratownika medycznego, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych pracowników, 12) kserokopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z bhp.* *oryginały dokumentów do wglądu na życzenie Zamawiającego III. Warunki przystąpienia do konkursu: Do konkursu ofert mogą przystąpić ratownicy medyczni, ratownicy medyczni z uprawnieniami kierowcy legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji zgodnie art. 10 lub 58 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i Ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz spełniający warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej i nzoz. 1) Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia. 2) Zobowiązanie Oferenta, że w razie wybrania jego oferty, dopełni obowiązku ubezpieczenia OC na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2006r. Nr 246, poz. 1803). 3) Zabezpieczenie ciągłości świadczeń z zakresu przedmiotu zamówienia. 4) Czas pracy: nie mniej niż 12 godzin na dobę, w godz. od 7 00 do i od do 7 00 dnia następnego. 5) Wypłata należności następuje na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego Zamówienie w terminie do 12 go dnia każdego miesiąca, jeżeli do 5 go dnia następnego miesiąca zostanie złożony rachunek. Nieprawidłowo wystawiony rachunek przez Przyjmującego Zamówienie skutkuje przesunięciem terminu zapłaty należności. 6) Preferowane posiadanie: a) tytułu zawodowego licencjata lub magistra ratownictwa medycznego lub rozpoczętych studiów na kierunku: ratownictwo medyczne, 5

6 b) udokumentowanych ukończonych szkoleń wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z dnia r. (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 775 z późn. zm.), c) kwalifikacji do kierowania pojazdem specjalnym, uprzywilejowanym (prawa jazdy kategorii B minimum 5 lat, prawa jazdy kategorii C1 i wyższej, orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego kierowcy), d) braku spowodowania kolizji drogowej, uszkodzenia samochodu z własnej winy w trakcie wykonywania zadań zawodowych, e) przynajmniej rocznego stażu pracy w ratownictwie medycznym w rejonach operacyjnych Zamawiającego. IV. Ogólne informacje: 1. Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 2. Ratownik medyczny oraz ratownik medyczny kierowca zobowiązany jest zadeklarować się do pracy w zespole wyjazdowym bez względu na miejsce jego stacjonowania. 3. Oferent we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 1) odzież roboczą,* *dotyczy rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 2) odzież roboczą, stosownie do standardów obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego (Zarządzenie Dyrektora SPZOZ Szpitala im. F. Żaczka w Pucku w sprawie wzoru odzieży roboczej obowiązującej w zespołach ratownictwa medycznego); odzież roboczą Oferent będzie wykorzystywał wyłącznie podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz Zamawiającego,* *dotyczy zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej 3) obuwie robocze, 4) posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp, 5) posiadanie aktualnych badań profilaktycznych, 6) posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego (dotyczy ratownika medycznego kierującego pojazdem). 4. Zamawiający nieodpłatnie udostępni: 1) niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną wykorzystywaną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz leki zgodnie z przyjętymi standardami, 2) pomieszczenia socjalne na czas wykonywania świadczeń, 3) środki ochrony indywidualnej, 4) materiały i środki czystości do pomieszczeń socjalnych i pojazdu. 5. Oferent ma obowiązek ścisłej współpracy z personelem biorącym udział w realizacji świadczeń medycznych na rzecz pacjentów objętych opieką. 6. Oferent zobowiązuje się do utrzymywania w czystości i należytym porządku pomieszczeń socjalnych w miejscach stacjonowania. 7. Proponowana stawka wynagrodzenia za jedną godzinę realizacji zamówienia: 24,00 zł brutto (realizacja świadczeń zdrowotnych w 5 ciu dniach każdego roku, tj , 24.12, 25.12, 26.12, stanowi 150% kwoty należności; realizacja świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny w zespole wyjazdowym specjalistycznym Oddziału Pomocy Doraźnej oraz jako ratownik medyczny kierowca w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej stanowi 85% kwoty należności); oferty z wyższą stawką wynagrodzenia niż 24,00 zł brutto za jedną godzinę realizacji zamówienia zostaną odrzucone. V. Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych hasłem odpowiednio do w/wymienionego zakresu ratownik medyczny, ratownik medyczny kierowca, do dnia r. godz w Sekretariacie SPZOZ Szpitala im. F. Żaczka w Pucku, ul. 1 Maja 13. 6

7 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w biurze Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. Armii Wojska Polskiego 16. VI. Informacje dotyczące otwarcia ofert: 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności: 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 2) otwiera koperty z ofertami, 3) ustala, która z ofert spełnia wymogi określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert określonych przez Zamawiającego, 4) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom lub zgłoszone po wyznaczonym terminie i ogłasza Oferentom, która z ofert spełnia warunki, a które zostały odrzucone, 5) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów, 6) wybiera kilka najkorzystniejszych ofert w celu wykonania całości zamówienia, ogółem nie więcej niż: a) 2760 godzin w skali miesiąca w zakresie zawodu ratownik medyczny, b) 1800 godzin w skali miesiąca w zakresie zawodu ratownik medyczny kierowca. 2. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu, 2) imiona i nazwiska członków Komisji konkursowej, 3) wykaz zgłoszonych ofert, 4) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w konkursie, 5) wykaz ofert odrzuconych z uzasadnieniem, 6) wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów, 7) wskazanie najkorzystniejszych ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta, 8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji konkursowej, 9) podpisy członków Komisji. 3. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie. VII. Ocena Ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami procentowymi: 1) cena oferty 50% Ocena ceny (100 pkt) będzie podlegała podwyższeniu (+5 pkt) za każde obniżenie stawki godzinowej o 1,00 zł w stosunku do proponowanej kwoty należności za jedną godzinę realizacji zamówienia. 2) doświadczenie zawodowe 50% Ocena doświadczenia zawodowego (100 pkt) będzie dokonana w oparciu o: a) kwalifikacje podstawowe (tytuł zawodowy) 10 pkt, b) kwalifikacje do kierowania pojazdem specjalnym, uprzywilejowanym, bezkolizyjne wykonywanie zadań zawodowych 20 pkt, c) staż pracy w ratownictwie medycznym w rejonach operacyjnych Zamawiającego 15 pkt, d) udokumentowane ukończone kursy, szkolenia z ratownictwa medycznego, osiągnięcia w dziedzinie ratownictwa medycznego 10 pkt, e) egzamin teoretyczny (test uzupełnień) 15 pkt, f) egzamin praktyczny (losowanie scenki z symulowanymi zdarzeniami i przypadkami) 15 pkt, g) egzamin sprawnościowy (według kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych 7

8 profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej z dnia r. /Dz. U. z 2005r. Nr 261, poz z późn. zm./) 15 pkt. VIII. Środki zaskarżania: 1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. 2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu. 3. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. 4. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów. 5. Oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 7. Po wniesieniu protestu aż do jego rozstrzygnięcia, Udzielający Zamówienia, nie może zawierać umowy. 8. Udzielający Zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 9. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający Zamówienia niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów. 10. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający Zamówienia powtarza konkurs ofert. Załączniki: 1. oferta na udzielenie świadczeń zdrowotnych, 2. projekt umowy, 3. oświadczenia, 4. oświadczenie o niekaralności 1, 5. oświadczenie o niekaralności 2. 8

9 Załącznik Nr 1 OFERTA NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH..., dnia... W związku ogłoszeniem Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresach: 1. RATOWNIK MEDYCZNY na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej* 2. RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej* *niepotrzebne skreślić oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym szczegółowymi warunkami regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert. I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa Wykonawcy, (imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer wpisu do właściwego rejestru) Adres ul...., nr..., kod pocztowy..., miejscowość..., tel. (...)..., fax..., REGON..., NIP..., Nazwa banku i nr rachunku II. CENA OFERTY: Za realizację zamówienia w: 1) zakresie RATOWNIK MEDYCZNY w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej * 2) zakresie RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej * *niepotrzebne skreślić oczekuję należności według następujących kalkulacji: 1) w zakresie RATOWNIK MEDYCZNY: zł brutto za jedną godzinę,* 9

10 2) w zakresie RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA: zł brutto za jedną godzinę.* *niepotrzebne skreślić III. POZOSTAŁE INFORMACJE: 1. Świadczenia zdrowotne udzielane będą przy wykorzystaniu pomieszczeń, aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w dyspozycji Udzielającego Zamówienia. 2. Oferuję zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne od dnia r. do dnia r.. 3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia oraz szczegółowymi warunkami regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 4. Oświadczam, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert został przez mnie zaakceptowany. 5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, że czuję się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w regulaminie konkursu ofert tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 7. Zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych w SPZOZ Szpitalu im. F. Żaczka w Pucku w godz. od 7 00 do i od do 7 00 dnia następnego w wymiarze czasowym nie mniej niż 12 godzin na dobę i 120 godzin na miesiąc, w terminach określonych harmonogramem uzgodnionym co miesiąc z osobą wskazaną przez Zamawiającego. 8. Zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych także w dni wolne, niedziele i święta w wymiarze minimum 48 godzin w skali miesiąca według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego. 9. Zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych w SPZOZ Szpitalu im. F. Żaczka w Pucku w wymiarze godzin w skali miesiąca: 1) w zakresie RATOWNIK MEDYCZNY: godzin,* 2) w zakresie RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA: godzin.* *niepotrzebne skreślić 10. Zobowiązuję się do comiesięcznego deklarowania do harmonogramu propozycji terminów wykonania świadczeń zdrowotnych w wymiarze co najmniej 2 krotności zadeklarowanej liczby godzin realizacji tych świadczeń. 11. Wyrażam zgodę na termin płatności do 12 go dnia każdego miesiąca, poprzedzony złożeniem rachunku u Zamawiającego do 5 go dnia następnego miesiąca. 12. Osoba upoważniona do podpisywania umowy (imię, nazwisko oraz stanowisko) Zobowiązuję się do zabezpieczenia ciągłości świadczeń z zakresu przedmiotu zamówienia. 14. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty, dopełnię obowiązku ubezpieczenia OC na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2006r. Nr 246, poz. 1803). Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: (data i podpis) 10

11 Załącznik Nr 2 (projekt) UMOWA Nr././2011 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Zawarta w Pucku w dniu 2011r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem im. Franciszka Żaczka w Pucku, ul. 1 Maja 13, Puck, REGON , NIP , reprezentowanym przez: Dyrektora Bogdana Łęskiego, zwanym w dalszej treści umowy Udzielającym Zamówienia, a:.., w:, reprezentowanym przez Pana/Panią..., nie będącego podatnikiem VAT, REGON, NIP., zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do odpłatnej realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, zasadami etyki oraz obowiązującymi przepisami w zakresie zawodów: 1) RATOWNIK MEDYCZNY,* 2) RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA,* *tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 udzielane będą w terminach określonych comiesięcznym harmonogramem uzgodnionym przez strony, w wymiarze czasowym 12 godzinnym, w godz. od 7 00 do i od do 7 00 dnia następnego. 3. Uzgodniony przez strony harmonogram, o którym mowa w ust. 2 jest podstawą do organizacji świadczeń zdrowotnych i rozliczania finansowego za świadczenia wykonane przez Przyjmującego Zamówienie. 4. Udzielający Zamówienia, w razie zwiększonych swoich potrzeb z 3 dniowym wyprzedzeniem, ma prawo jednostronnie zmienić rozkład czasu wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych dniach lub godzinach określonych w harmonogramie. 5. Zmiana rozkładu czasu realizacji świadczeń zdrowotnych, o której mowa w ust. 4 nie stanowi zmiany umowy. 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych w wymiarze czasowym, o którym mowa w ust. 2: 11

12 1) jako RATOWNIK MEDYCZNY w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: miesięcznie. godzin,* 2) jako RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: miesięcznie. godzin.* *tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia 7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do realizacji świadczeń zdrowotnych, w zakresie zawodów: 1) RATOWNIK MEDYCZNY,* 2) RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA,* a w szczególności do: tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia 2 Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zapoznał się z organizacją realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w 1 umowy, a także wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie u Udzielającego Zamówienia oraz zobowiązuje się zgodnie z nimi wykonywać przedmiot niniejszej umowy Przy realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w 1 niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania uregulowań ustanowionego u Udzielającego Zamówienia Systemu Zarządzania Jakością, a także pozostałych regulaminów i zarządzeń wewnątrzzakładowych. 2. Przy realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania następujących przepisów: 1) Ustawa o działalności leczniczej z dnia r. (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), 2) Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia r. (Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz z późn. zm.), 3) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia r. (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), 4) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), 5) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia r. (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.),* *dotyczy ratownika medycznego kierującego pojazdem 6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z dnia r. (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 775 z późn. zm.), 7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia r. (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz z późn. zm.), 8) Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne z dnia r. z późn. zm., 9) Zarządzenie Nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z dnia r. z późn. zm.. 3. Jeżeli Przyjmujący Zamówienie dopuści się zaniedbania wynikającego z nieprzestrzegania przepisów wymienionych w ust. 2 obciążony zostanie karą umowną w wysokości równej karze nałożonej z tego tytułu na Udzielającego Zamówienia przez organ kontrolujący. 12

13 4. Kary umowne będą potrącane w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzenia na rzecz Przyjmującego Zamówienie W nagłych sytuacjach losowych (przyczyny rodzinne, chorobowe, itp.) Przyjmujący Zamówienie niezwłocznie powiadomi Udzielającego Zamówienia o niemożliwości realizacji świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku Przyjmujący Zamówienie nie otrzyma wynagrodzenia. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Przyjmujący Zamówienie w porozumieniu z Udzielającym Zamówienia ustala zastępstwo i przekazuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy ratownikowi medycznemu, który ma zawartą umowę z Udzielającym Zamówienia Udzielający Zamówienia może stosować wobec Przyjmującego Zamówienie kary umowne w wysokości: 1) za nieobecność na dyżurze lekarskim i nie zapewnienie zastępstwa kwotę równą wynagrodzeniu za godziny realizacji świadczeń zdrowotnych, jakich dotyczy nieobecność, 2) za nieobecność na części dyżuru lekarskiego (w tym spóźnienie) i nie zapewnienie zastępstwa kwotę równą podwójnemu wynagrodzeniu za opuszczoną liczbę godzin realizacji świadczeń zdrowotnych, jakich dotyczy nieobecność, 3) za opuszczenie zespołu przed objęciem dyżuru lekarskiego przez zmiennika kwotę równą wynagrodzeniu za 6 godzin realizacji świadczeń zdrowotnych, 4) za opóźnienie wyjazdu, który powinien być zrealizowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyjeździe kwotę równą wynagrodzeniu za 3 godziny realizacji świadczeń zdrowotnych, 5) za nierzetelne i niezgodne z prawem prowadzenie dokumentacji medycznej kwotę w wysokości 3 krotnego wynagrodzenia za 1 godzinę realizacji danych świadczeń zdrowotnych za każdy stwierdzony przypadek. 2. Jeśli w związku z działaniami lub zaniechaniami Przyjmującego Zamówienie powstanie u Udzielającego Zamówienia szkoda, może on żądać od Przyjmującego Zamówienie jej naprawienia w pełnej wysokości, przewyższającej wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście wyrządzonej szkody. 3. Udzielający Zamówienia ma prawo żądać odszkodowania lub doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku stwierdzenia uszkodzeń sprzętu lub ambulansu wynikających z winy Przyjmującego Zamówienie, a także zawiesić część lub całość realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy, do jej rozwiązania włącznie. 4. Kary umowne będą potrącane w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzenia na rzecz Przyjmującego Zamówienie. 5. O nałożeniu kary umownej lub żądaniu odszkodowania Przyjmujący Zamówienie będzie zawiadamiany w formie pisemnej W zakresie wykonywania umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia. 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Przyjmującego Zamówienie osobom trzecim odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz zasadami ustalonymi przez Udzielającego Zamówienia. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest w czasie trwania umowy posiadać aktualne badania lekarskie wymagane przepisami prawa, do wykonywania zadań będących przedmiotem niniejszej umowy. Badania te Przyjmujący Zamówienie wykonuje na własny koszt. 13

14 4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest w czasie trwania umowy posiadać aktualne szkolenia z zakresu bhp wymagane przepisami prawa, do wykonywania zadań będących przedmiotem niniejszej umowy. Szkolenia te Przyjmujący Zamówienie wykonuje na własny koszt. 5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy we własnej odzieży roboczej. 6. Odzież robocza, o której mowa w ust. 5 powinna być dostosowana do standardów obowiązujących w tym zakresie u Udzielającego Zamówienia (Zarządzenie Dyrektora SPZOZ Szpitala im. F. Żaczka w Pucku w sprawie wzoru odzieży roboczej obowiązującej w zespołach ratownictwa medycznego) i wykorzystywana wyłącznie podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz Udzielającego Zamówienia.* *dotyczy zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej 7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy we własnym obuwiu roboczym. 8. Środki ochrony indywidualnej zapewnia Udzielający Zamówienia Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany realizować świadczenia zdrowotne w pomieszczeniach oraz pojazdach Udzielającego Zamówienia oraz przy użyciu aparatury, sprzętu medycznego, leków, materiałów medycznych, preparatów diagnostycznych i innych środków niezbędnych do należytego wykonywania umowy, a stanowiących majątek Udzielającego Zamówienia. 2. Przyjmujący Zamówienie nie może używać pomieszczeń, pojazdów i innego mienia Udzielającego Zamówienia w celach innych niż określone niniejszą umową. 3. Mienie określone w ust. 1, a w szczególności sprzęt oraz aparatura medyczna niezbędne do wykonywania zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy, będą posiadały wszelkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty. 4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się na własny koszt dbać o należyty stan techniczny przedmiotowej aparatury i sprzętu, zapewnić pełną sprawność aparatury i sprzętu niezbędnych do wykonywania umowy, w tym, w szczególności zapewnić serwis i okresowe przeglądy zgodnie z instrukcją ich obsługi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do należytej dbałości o powierzoną aparaturę i sprzęt oraz do użytkowania ich z należytą starannością i zgodnie z ich przeznaczeniem. 5. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody w mieniu, o którym mowa w ust.1, udostępnionym mu przez Udzielającego Zamówienia. 6. Organizacją i zakupem artykułów sanitarnych, leków, sprzętu medycznego, środków czystości i dezynfekcji oraz wszelkich druków i materiałów biurowych stosowanych przy realizacji zadań jest obciążony Udzielający Zamówienia. 7. Udzielający Zamówienia zapewnia sterylizację sprzętu i materiałów medycznych, wywóz nieczystości i odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania zadań zleconych mu przez osoby działające w imieniu Udzielającego Zamówienia, stosowania się do ich poleceń i wskazówek co do sposobu wykonywania umowy. 2. Udzielający Zamówienia może zlecić Przyjmującemu Zamówienie, na zasadzie wspólnego porozumienia, wykonanie dodatkowych zadań w czasie wolnym od realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w 1 umowy, takich jak zabezpieczenie pod względem medycznym imprez sportowych, rozrywkowych, przeprowadzenie szkoleń itp., za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym w drodze odrębnej umowy. 3. Przyjmujący Zamówienie współpracuje z personelem medycznym, udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia. 14

15 9 1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1) umowy Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto: zł (słownie: złotych 00/100) za jedną godzinę realizacji świadczeń zdrowotnych, tj. brutto.. zł (słownie: złotych 00/100) za 12 godzin.* 2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2) umowy Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto: zł (słownie: złotych 00/100) za jedną godzinę realizacji świadczeń zdrowotnych, tj. brutto.. zł (słownie: złotych 00/100) za 12 godzin.* *tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia 3. Z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1) umowy w 5 ciu dniach każdego roku, tj , 24.12, 25.12, 26.12, Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 150% stawki godzinowej określonej w ust. 1, tj. brutto zł (słownie:. złotych 00/100) za 12 godzin.* 4. Z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 2) umowy w 5 ciu dniach każdego roku, tj , 24.12, 25.12, 26.12, Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 150% stawki godzinowej określonej w ust. 2, tj. brutto zł (słownie:. złotych 00/100) za 12 godzin.* *tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia 5. Z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny w zespole wyjazdowym specjalistycznym Oddziału Pomocy Doraźnej Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 85% stawki godzinowej określonej w ust. 1, tj. brutto zł (słownie:. złotych 00/100) za 12 godzin.* 6. Z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny kierowca w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 85% stawki godzinowej określonej w ust. 2, tj. brutto zł (słownie:. złotych 00/100) za 12 godzin.* *tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia 7. W przypadku przekroczenia z powodów nadzwyczajnych ilości godzin określonej w 1 ust. 6 umowy, każda godzina pracy ponad zatwierdzony harmonogram zostanie obliczona według stawki godzinowej określonej stosownie do zakresu w ust. 1 lub w ust. 2; niepełna godzina w rozbiciu minutowym. 8. Należności za wykonane zadania regulowane będą przelewem na podany przez Przyjmującego Zamówienie rachunek bankowy nr.. na podstawie rachunków w terminie do 12 go dnia każdego następnego miesiąca, jeżeli do 5 go dnia następnego miesiąca zostanie złożony w Sekretariacie siedziby Udzielającego Zamówienia rachunek. 9. Nieprawidłowo wystawiony rachunek przez Przyjmującego Zamówienie skutkuje przesunięciem terminu zapłaty należności. 10 Przyjmujący Zamówienie poddaje się obowiązkowi kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienia lub Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności co do: 1) sposobu udzielania świadczeń, 2) korzystania z aparatury medycznej, leków, środków opatrunkowych, 3) prowadzenia dokumentacji medycznej Udzielającego Zamówienia i pacjenta, 4) wykonania niniejszej umowy, 5) aktualnej wiedzy i umiejętności zawodowych. 15

16 11 1. Przyjmujący Zamówienie poddaje się ocenie sprawności fizycznej przeprowadzanej jeden raz w roku przez Udzielającego Zamówienia. Ocena sprawności fizycznej jest dokonywana na podstawie standardów obowiązujących w tym zakresie u Udzielającego Zamówienia (Zarządzenie Dyrektora SPZOZ Szpitala im. F. Żaczka w Pucku w sprawie oceny sprawności fizycznej obowiązującej w zespołach ratownictwa medycznego). W przypadku uzyskania wyniku negatywnego ocena sprawności fizycznej następuje ponownie po upływie 3 miesięcy. Ponowne niezaliczenie testu sprawnościowego skutkuje rozwiązaniem umowy przez Udzielającego Zamówienia bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. 2. Przyjmujący Zamówienie na żądanie i koszt Udzielającego Zamówienia, jednak nie częściej niż jeden raz w roku, poddaje się badaniu w Poradni Psychologicznej wskazanej przez Udzielającego Zamówienia w celu określenia braku przeciwwskazań do pracy w charakterze ratownika medycznego. 12 Przyjmujący Zamówienie będzie przekazywał na każde żądanie Udzielającego Zamówienia, na piśmie, w terminie każdorazowo z nim uzgodnionym dodatkowe informacje o realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej umowy Strony zgodnie ustalają, że Przyjmujący Zamówienie odpowiada za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych wynikającą z błędu, nienależytej staranności lub niedbalstwa. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do dopełnienia obowiązku ubezpieczenia OC na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2006r. Nr 246, poz. 1803). 14 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia r. do dnia r. godzina 7 00 dnia następnego. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie zawierania umowy Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 3. Umowa może być również rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: 1) utraty przez Przyjmującego Zamówienie uprawnień koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 2) niemożności wykonywania przedmiotu umowy przez Przyjmującego Zamówienie z powodów zdrowotnych przez okres dłuższy niż 90 dni, 3) nieudokumentowania w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy, zawarcia przez Przyjmującego Zamówienie umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przy realizacji usług medycznych, 4) popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, jeśli zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste, 16

17 5) przekazywania informacji do jednostek nieuprawnionych do otrzymywania informacji, w tym zakłady pogrzebowe, oraz informacji o Udzielającym Zamówienia nie podanych do publicznej wiadomości, 6) prowadzenia przez Przyjmującego Zamówienie działalności konkurencyjnej w stosunku do Udzielającego Zamówienia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszej umowy, 7) pobierania przez Przyjmującego Zamówienie jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub ich rodzin z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, 8) wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych zabronionych środków psychoaktywnych albo spożywania alkoholu lub innych zabronionych środków psychoaktywnych przez Przyjmującego Zamówienie w czasie przeznaczonym na realizację usług zdrowotnych, 9) rażącego naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie istotnych postanowień umowy, tj. nienależytego świadczenia usług medycznych, co najmniej 3 krotnego w okresie jednego kwartału dopuszczenia się przewinienia, o którym mowa w 6 ust. 1 umowy oraz braku wymaganej odzieży roboczej. 4. Umowa może być również rozwiązana przez Przyjmującego Zamówienie bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaległości w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy za co najmniej dwa okresy płatności, z przyczyn leżących po stronie Udzielającego Zamówienia. 5. Wypowiedzenie jak i rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy oraz wszelkich informacji i danych pozyskanych w związku z umową. 2. Naruszenie w/w obowiązków spowoduje odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie za wyrządzone szkody Udzielającemu Zamówienia według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto daje prawo Udzielającemu Zamówienia do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 17 Przyjmujący Zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 18 Umowa wygasa, gdy zaistnieją okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, uniemożliwiające dalsze jej wykonywanie, w szczególności zmiany warunków kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 19 Wszelkie zmiany umowy wymagają one dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 20 Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego Zamówienia. 21 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz Kodeksu Cywilnego. 17

18 22 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 23 Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1 Oferta. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 18

19 Załącznik Nr 3 Oświadczenia Ja niżej podpisany/a.... (imię i nazwisko) zamieszkały/a (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym..... (seria, numer dowodu osobistego) wydanym przez... w dniu..... Niniejszym oświadczam, że: 1) zapoznałem/am się ze szczegółowymi warunkami regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert, 2) zabezpieczę ciągłość świadczeń z zakresu przedmiotu zamówienia (miejscowość, data) (podpis) 19

20 Załącznik Nr 4 Oświadczenie o niekaralności 1 Ja niżej podpisany/a.... (imię i nazwisko) zamieszkały/a (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym..... (seria, numer dowodu osobistego) wydanym przez... w dniu..... świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam iż nie byłem/am byłem/am karany/a* za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym za przewinienia zawodowe) oraz, że korzystam z pełni praw publicznych. Oświadczam również, że: 1) posiadam/nie posiadam* obywatelstwo polskie, 2) mam/nie mam* nieposzlakowaną opinię w środowisku (miejscowość, data) (podpis) *niepotrzebne skreślić 20

21 Załącznik Nr 5 Oświadczenie o niekaralności 2** Ja niżej podpisany/a.... (imię i nazwisko) zamieszkały/a (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym..... (seria, numer dowodu osobistego) wydanym przez... w dniu..... świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam iż nie spowodowałem/am spowodowałem/am* kolizji drogowej lub uszkodzenia pojazdu z własnej winy, w czasie realizacji zadań zawodowych (miejscowość, data) (podpis) *niepotrzebne skreślić **wypełnia ratownik medyczny posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem 21

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Sosnowcu w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej REJONOWYM POGOTOWIEM RATUNKOWYM

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr../2014 r.

Projekt. UMOWA nr../2014 r. Projekt UMOWA nr../2014 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU

OGÓLNE WARUNKI KONKURSU OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ŚRODOWISKOWE) w SPZOZ w Łukowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 1 Do zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Nr 10 Z dnia 23.11.2011r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015

I. Przedmiot postępowania Okres świadczenia usług pielęgniarskich. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług 01.06.2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala Gdańsk, dnia 07

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE

UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości

b) nadzorowanie prowadzenia historii choroby i innej obowiązującej dokumentacji medyczno-statystycznej, o której mowa w 10, c) udzielanie wiadomości Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej I. Przedmiotem usług objętych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015

Znak sprawy: K/Adm. 8/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia usług specjalistycznej psychiatrycznej opieki lekarskiej w oddziałach Szpitala oraz w formie dyŝurów w oddziałach

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od czerwca 2013r. na czas nieokreślony.

OGŁOSZENIE. Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta od czerwca 2013r. na czas nieokreślony. Poznań, dnia 10 czerwca 2013r. OGŁOSZENIE Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii w Dziale Diagnostyki Obrazowej I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 14 000 EURO. na świadczenie usług pn.: " Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie "

WARUNKI ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 14 000 EURO. na świadczenie usług pn.:  Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie WARUNKI ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 14 000 EURO. na świadczenie usług pn.: " Zabezpieczenie logistyczne ZOZ -u w Chełmnie " I. Zamawiający Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Bardziej szczegółowo

NIP: REGON:.. KRS/Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/. reprezentowanym

NIP: REGON:.. KRS/Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/. reprezentowanym UMOWA NR WSzS/DLL/./2013 (projekt) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych 1) zawarta w dniu. pomiędzy: SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzany jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia 06.06.2011r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO

SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO SPECYFIKACJA KONKURSOWA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o., ul Poniatowskiego 26 08 110 Siedlce tel.25 64 03

Bardziej szczegółowo