SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. FRANCISZKA ŻACZKA w PUCKU PUCK, ul. 1 Maja 13 NIP: , REGON: TEL./FAX (58) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Przedmiot zamówienia: RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA w zakresach: 1) świadczenia zdrowotne na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej 2) świadczenia zdrowotne na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Znak: SPZOZ Szpital im. F. Żaczka w Pucku/RM/2011 DYREKTOR Bogdan Teodor Łęski Puck, dnia r. 1

2 Załącznik do Zarządzenia nr 28/2011 z dnia r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Franciszka Żaczka w Pucku Szczegółowe warunki regulamin przeprowadzenia konkursu ofert Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654). I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne realizowane przez RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH i RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH KIEROWCÓW na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na okres od r. do r.. 2. W ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej przedmiot zamówienia obejmuje świadczenia zdrowotne dotyczące w szczególności: 1) dokonywania oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 2) podejmowania i wykonywania medycznych czynności ratunkowych u każdej osoby znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowotnego zgodnie z obowiązującymi standardami medycznego postępowania w stanach zagrożenia życia, 3) przygotowania pacjenta do transportu oraz opieki medycznej nad osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego podczas transportu do najbliższego pod względem dojazdu szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora medycznego; przekazywania pacjenta personelowi Izb Przyjęć i SOR, 4) udzielania wsparcia psychicznego osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 5) przygotowania przedziału medycznego karetki do wyjazdu: a) nadzorowanie stanu i bieżące uzupełnienie leków, materiałów i środków medycznych zespołu wyjazdowego zgodnie z obowiązującymi standardami, b) kontrolowanie, utrzymanie w pełnej sprawności i stałej gotowości do natychmiastowego użycia sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu zespołu wyjazdowego, c) utrzymanie w prawidłowym stanie higieniczno sanitarnym przedziału medycznego pojazdu oraz sprzętu i aparatury zgodnie z obowiązującymi procedurami redukowania ryzyka zakażeń, 6) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami ustalonymi przez Udzielającego Zamówienia, 7) pozostawanie w gotowości operacyjnej, 2

3 8) współpracy z dyspozytorem medycznym, personelem zespołu wyjazdowego, Kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, personelem Izb Przyjęć i SOR, 9) w sytuacjach wątpliwych zasięgania opinii lekarza Oddziału Pomocy Doraźnej lub lekarza wskazanego przez dyspozytora medycznego, 10) wykonywania medycznych czynności ratunkowych przewidzianych w standardach ratowniczych, których wykonanie zleci lekarz lub kierownik zespołu wyjazdowego, 11) przestrzegania praw pacjenta oraz zasad etyki, 12) dbania o prestiż i mienie Oddziału Pomocy Doraźnej. 3. W rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przedmiot zamówienia obejmuje świadczenia zdrowotne dotyczące w szczególności: 1) przyjmowania pacjentów przekazanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zgłaszających się do Izby Przyjęć, dokonywania oceny sytuacji pod kątem ewentualnych zagrożeń, 2) planowania, organizowania i nadzorowania działań ratowniczych w Izbie Przyjęć przed przybyciem lekarza, posługiwania się sprzętem medycznym zapewniającym drożność dróg oddechowych, urządzeniami do elektroterapii i tlenoterapii, urządzeniami do unieruchomienia i transportu chorych, 3) komunikowania się z pacjentami, oceny parametrów życiowych, ustalania kolejności leczenia chorych oraz podejmowania zleconego przez lekarza Izby Przyjęć postępowania ratowniczego chroniącego życie i zdrowie poszkodowanych, 4) zapobiegania zakażeniom przez stosowanie zasad aseptyki i antyseptyki, 5) podejmowania prawidłowego postępowania przeciwwstrząsowego, w tym postępowania traumatologicznego (tamowanie krwotoków, unieruchamianie i zabezpieczanie złamań), 6) oceny stopnia utraty przytomności i zabezpieczania funkcji życiowych pacjentów nieprzytomnych, 7) przekazywania lekarzowi Izby Przyjęć niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych, 8) udziału w wewnątrzszpitalnym transportowaniu pacjentów pod nadzorem medycznym, 9) przeprowadzania kontroli leków, materiałów opatrunkowych, środków i sprzętu ratowniczego, 10) współpracy z personelem pielęgniarskim Izby Przyjęć w zakresie prowadzonych czynności ratunkowych, 11) prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego standardami. 4. Do dodatkowych zadań realizowanych przez ratownika medycznego kierującego pojazdem należy w szczególności: 1) utrzymanie pojazdu w pełnej sprawności technicznej i gotowości do wyjazdu, 2) utrzymanie pojazdu w należytej czystości, 3) prowadzenie bieżącej kontroli poziomu płynów technicznych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie pojazdu, 4) prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowości funkcjonowania sygnałów świetlnych i dźwiękowych, świateł pojazdu, hamulców, ciśnienia w oponach i ich stanu, działania radiotelefonów, 5) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pojazdu i kompletności jego wyposażenia, bieżące usuwanie braków przed wyjazdem lub w przypadku braku takiej możliwości zgłaszanie kierowcy sprawującemu nadzór nad eksploatacją pojazdu, 6) prowadzenie bieżącej kontroli stanu i uzupełnianie wyposażenia pojazdu w niezbędne narzędzia, koło zapasowe, gaśnicę itp., 3

4 7) bieżące wypełnianie kart drogowych zgodnie z określonym standardem oraz przekazywanie ich po zakończeniu realizacji świadczeń osobie upoważnionej przez Zamawiającego, 8) przekazywanie osobie przyjmującej dyżur po zakończeniu realizacji świadczeń dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem kluczy, 9) bieżące informowanie Kierownika Oddziału Pomocy Doraźnej o spowodowanych kolizjach drogowych, również sytuacji w braku uszkodzenia pojazdu, 10) używanie pojazdu tylko do celów służbowych, 11) użytkowanie pojazdu zgadnie z zasadami ruchu drogowego, 12) prowadzenie pojazdu w pełni sprawnego technicznie z kompletem ważnych dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa OC, karta drogowa), 13) posiadanie prawa jazdy wraz z orzeczeniem lekarskim i orzeczeniem psychologicznym, w trakcie realizacji świadczeń, 14) zabezpieczenie pojazdu i jego wyposażenia przed kradzieżą, 15) uczestniczenie w przenoszeniu i transportowaniu pacjentów, 16) ponoszenie odpowiedzialności za użytkowany pojazd w całości, w tym odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone w użytkowanym pojeździe. 5. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w godz. od 7 00 do i od do 7 00 dnia następnego w wymiarze czasowym nie mniej niż 12 godzin na dobę i 48 godzin na miesiąc, w terminach określonych harmonogramem uzgodnionym co miesiąc z osobą wskazaną przez Zamawiającego. 6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych opiera się na znajomości i przestrzeganiu następujących przepisów: 1) Ustawa o działalności leczniczej z dnia r. (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), 2) Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia r. (Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz z późn. zm.), 3) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia r. (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), 4) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), 5) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia r. (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.), 6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z dnia r. (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 775 z późn. zm.), 7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia r. (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz z późn. zm.), 8) Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne z dnia r. z późn. zm., 9) Zarządzenie Nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z dnia r. z późn. zm.. II. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty: 1. Dane o Oferencie: 1) nazwa i siedziba zakładu, 2) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, 4

5 3) warunek uzyskania wpisu do rejestru uważa się za zachowany, jeżeli Oferent przedstawi kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydanego przez Urząd Miasta lub Gminy, numer statystyczny REGON; w przypadku braku REGONU Zamawiający dopuszcza oświadczenie, że Oferent dostarczy go w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert; w przypadku braku rozpoczętej działalności gospodarczej, należy załączyć kopię wniosku potwierdzającego zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej,* 4) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń zdrowotnych (kserokopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego ratownika medycznego/licencjata lub magistra ratownictwa medycznego), potwierdzenie nabycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych,* 5) przebieg pracy w strukturach stanowiących przedmiot zamówienia (kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie Oferenta zawierające: miejsce, stanowisko, okres i formę zatrudnienia),* 6) kserokopia karty doskonalenia zawodowego zawierająca wpisy uzyskanych punktów edukacyjnych,* 7) kserokopie: prawa jazdy, orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego niezbędnych do kierowania pojazdem specjalnym, uprzywilejowanym; orzeczenia powinny być wystawione przez osoby uprawnione do badań lekarskich i badań psychologicznych kierowców (przedstawia ratownik medyczny kierujący pojazdem),* 8) oświadczenia: o zapoznaniu się ze szczegółowymi warunkami regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert, o zabezpieczeniu ciągłości świadczeń z zakresu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3), 9) oświadczenie woli o niekaralności w tym za przewinienia zawodowe (Załącznik Nr 4), 10) oświadczenie woli o nie spowodowaniu kolizji drogowej lub uszkodzenia pojazdu (Załącznik Nr 5) przedstawia ratownik medyczny posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem, 11) kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku ratownika medycznego, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych pracowników, 12) kserokopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia z bhp.* *oryginały dokumentów do wglądu na życzenie Zamawiającego III. Warunki przystąpienia do konkursu: Do konkursu ofert mogą przystąpić ratownicy medyczni, ratownicy medyczni z uprawnieniami kierowcy legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji zgodnie art. 10 lub 58 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i Ustawą Prawo o ruchu drogowym oraz spełniający warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej i nzoz. 1) Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia. 2) Zobowiązanie Oferenta, że w razie wybrania jego oferty, dopełni obowiązku ubezpieczenia OC na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2006r. Nr 246, poz. 1803). 3) Zabezpieczenie ciągłości świadczeń z zakresu przedmiotu zamówienia. 4) Czas pracy: nie mniej niż 12 godzin na dobę, w godz. od 7 00 do i od do 7 00 dnia następnego. 5) Wypłata należności następuje na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego Zamówienie w terminie do 12 go dnia każdego miesiąca, jeżeli do 5 go dnia następnego miesiąca zostanie złożony rachunek. Nieprawidłowo wystawiony rachunek przez Przyjmującego Zamówienie skutkuje przesunięciem terminu zapłaty należności. 6) Preferowane posiadanie: a) tytułu zawodowego licencjata lub magistra ratownictwa medycznego lub rozpoczętych studiów na kierunku: ratownictwo medyczne, 5

6 b) udokumentowanych ukończonych szkoleń wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z dnia r. (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 775 z późn. zm.), c) kwalifikacji do kierowania pojazdem specjalnym, uprzywilejowanym (prawa jazdy kategorii B minimum 5 lat, prawa jazdy kategorii C1 i wyższej, orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego kierowcy), d) braku spowodowania kolizji drogowej, uszkodzenia samochodu z własnej winy w trakcie wykonywania zadań zawodowych, e) przynajmniej rocznego stażu pracy w ratownictwie medycznym w rejonach operacyjnych Zamawiającego. IV. Ogólne informacje: 1. Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 2. Ratownik medyczny oraz ratownik medyczny kierowca zobowiązany jest zadeklarować się do pracy w zespole wyjazdowym bez względu na miejsce jego stacjonowania. 3. Oferent we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 1) odzież roboczą,* *dotyczy rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 2) odzież roboczą, stosownie do standardów obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego (Zarządzenie Dyrektora SPZOZ Szpitala im. F. Żaczka w Pucku w sprawie wzoru odzieży roboczej obowiązującej w zespołach ratownictwa medycznego); odzież roboczą Oferent będzie wykorzystywał wyłącznie podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz Zamawiającego,* *dotyczy zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej 3) obuwie robocze, 4) posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp, 5) posiadanie aktualnych badań profilaktycznych, 6) posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego (dotyczy ratownika medycznego kierującego pojazdem). 4. Zamawiający nieodpłatnie udostępni: 1) niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną wykorzystywaną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz leki zgodnie z przyjętymi standardami, 2) pomieszczenia socjalne na czas wykonywania świadczeń, 3) środki ochrony indywidualnej, 4) materiały i środki czystości do pomieszczeń socjalnych i pojazdu. 5. Oferent ma obowiązek ścisłej współpracy z personelem biorącym udział w realizacji świadczeń medycznych na rzecz pacjentów objętych opieką. 6. Oferent zobowiązuje się do utrzymywania w czystości i należytym porządku pomieszczeń socjalnych w miejscach stacjonowania. 7. Proponowana stawka wynagrodzenia za jedną godzinę realizacji zamówienia: 24,00 zł brutto (realizacja świadczeń zdrowotnych w 5 ciu dniach każdego roku, tj , 24.12, 25.12, 26.12, stanowi 150% kwoty należności; realizacja świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny w zespole wyjazdowym specjalistycznym Oddziału Pomocy Doraźnej oraz jako ratownik medyczny kierowca w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej stanowi 85% kwoty należności); oferty z wyższą stawką wynagrodzenia niż 24,00 zł brutto za jedną godzinę realizacji zamówienia zostaną odrzucone. V. Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych hasłem odpowiednio do w/wymienionego zakresu ratownik medyczny, ratownik medyczny kierowca, do dnia r. godz w Sekretariacie SPZOZ Szpitala im. F. Żaczka w Pucku, ul. 1 Maja 13. 6

7 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w biurze Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. Armii Wojska Polskiego 16. VI. Informacje dotyczące otwarcia ofert: 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności: 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 2) otwiera koperty z ofertami, 3) ustala, która z ofert spełnia wymogi określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert określonych przez Zamawiającego, 4) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom lub zgłoszone po wyznaczonym terminie i ogłasza Oferentom, która z ofert spełnia warunki, a które zostały odrzucone, 5) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów, 6) wybiera kilka najkorzystniejszych ofert w celu wykonania całości zamówienia, ogółem nie więcej niż: a) 2760 godzin w skali miesiąca w zakresie zawodu ratownik medyczny, b) 1800 godzin w skali miesiąca w zakresie zawodu ratownik medyczny kierowca. 2. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu, 2) imiona i nazwiska członków Komisji konkursowej, 3) wykaz zgłoszonych ofert, 4) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w konkursie, 5) wykaz ofert odrzuconych z uzasadnieniem, 6) wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów, 7) wskazanie najkorzystniejszych ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta, 8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji konkursowej, 9) podpisy członków Komisji. 3. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie. VII. Ocena Ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami procentowymi: 1) cena oferty 50% Ocena ceny (100 pkt) będzie podlegała podwyższeniu (+5 pkt) za każde obniżenie stawki godzinowej o 1,00 zł w stosunku do proponowanej kwoty należności za jedną godzinę realizacji zamówienia. 2) doświadczenie zawodowe 50% Ocena doświadczenia zawodowego (100 pkt) będzie dokonana w oparciu o: a) kwalifikacje podstawowe (tytuł zawodowy) 10 pkt, b) kwalifikacje do kierowania pojazdem specjalnym, uprzywilejowanym, bezkolizyjne wykonywanie zadań zawodowych 20 pkt, c) staż pracy w ratownictwie medycznym w rejonach operacyjnych Zamawiającego 15 pkt, d) udokumentowane ukończone kursy, szkolenia z ratownictwa medycznego, osiągnięcia w dziedzinie ratownictwa medycznego 10 pkt, e) egzamin teoretyczny (test uzupełnień) 15 pkt, f) egzamin praktyczny (losowanie scenki z symulowanymi zdarzeniami i przypadkami) 15 pkt, g) egzamin sprawnościowy (według kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych 7

8 profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej z dnia r. /Dz. U. z 2005r. Nr 261, poz z późn. zm./) 15 pkt. VIII. Środki zaskarżania: 1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowaną skargę. 2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu. 3. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. 4. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów. 5. Oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 7. Po wniesieniu protestu aż do jego rozstrzygnięcia, Udzielający Zamówienia, nie może zawierać umowy. 8. Udzielający Zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 9. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający Zamówienia niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych Oferentów. 10. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający Zamówienia powtarza konkurs ofert. Załączniki: 1. oferta na udzielenie świadczeń zdrowotnych, 2. projekt umowy, 3. oświadczenia, 4. oświadczenie o niekaralności 1, 5. oświadczenie o niekaralności 2. 8

9 Załącznik Nr 1 OFERTA NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH..., dnia... W związku ogłoszeniem Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresach: 1. RATOWNIK MEDYCZNY na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej* 2. RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej* *niepotrzebne skreślić oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym szczegółowymi warunkami regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert. I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa Wykonawcy, (imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer wpisu do właściwego rejestru) Adres ul...., nr..., kod pocztowy..., miejscowość..., tel. (...)..., fax..., REGON..., NIP..., Nazwa banku i nr rachunku II. CENA OFERTY: Za realizację zamówienia w: 1) zakresie RATOWNIK MEDYCZNY w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej * 2) zakresie RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej * *niepotrzebne skreślić oczekuję należności według następujących kalkulacji: 1) w zakresie RATOWNIK MEDYCZNY: zł brutto za jedną godzinę,* 9

10 2) w zakresie RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA: zł brutto za jedną godzinę.* *niepotrzebne skreślić III. POZOSTAŁE INFORMACJE: 1. Świadczenia zdrowotne udzielane będą przy wykorzystaniu pomieszczeń, aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w dyspozycji Udzielającego Zamówienia. 2. Oferuję zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne od dnia r. do dnia r.. 3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia oraz szczegółowymi warunkami regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 4. Oświadczam, że projekt umowy, stanowiący załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert został przez mnie zaakceptowany. 5. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczam, że czuję się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w regulaminie konkursu ofert tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 7. Zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych w SPZOZ Szpitalu im. F. Żaczka w Pucku w godz. od 7 00 do i od do 7 00 dnia następnego w wymiarze czasowym nie mniej niż 12 godzin na dobę i 120 godzin na miesiąc, w terminach określonych harmonogramem uzgodnionym co miesiąc z osobą wskazaną przez Zamawiającego. 8. Zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych także w dni wolne, niedziele i święta w wymiarze minimum 48 godzin w skali miesiąca według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego. 9. Zobowiązuję się do udzielania świadczeń zdrowotnych w SPZOZ Szpitalu im. F. Żaczka w Pucku w wymiarze godzin w skali miesiąca: 1) w zakresie RATOWNIK MEDYCZNY: godzin,* 2) w zakresie RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA: godzin.* *niepotrzebne skreślić 10. Zobowiązuję się do comiesięcznego deklarowania do harmonogramu propozycji terminów wykonania świadczeń zdrowotnych w wymiarze co najmniej 2 krotności zadeklarowanej liczby godzin realizacji tych świadczeń. 11. Wyrażam zgodę na termin płatności do 12 go dnia każdego miesiąca, poprzedzony złożeniem rachunku u Zamawiającego do 5 go dnia następnego miesiąca. 12. Osoba upoważniona do podpisywania umowy (imię, nazwisko oraz stanowisko) Zobowiązuję się do zabezpieczenia ciągłości świadczeń z zakresu przedmiotu zamówienia. 14. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty, dopełnię obowiązku ubezpieczenia OC na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2006r. Nr 246, poz. 1803). Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: (data i podpis) 10

11 Załącznik Nr 2 (projekt) UMOWA Nr././2011 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Zawarta w Pucku w dniu 2011r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem im. Franciszka Żaczka w Pucku, ul. 1 Maja 13, Puck, REGON , NIP , reprezentowanym przez: Dyrektora Bogdana Łęskiego, zwanym w dalszej treści umowy Udzielającym Zamówienia, a:.., w:, reprezentowanym przez Pana/Panią..., nie będącego podatnikiem VAT, REGON, NIP., zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do odpłatnej realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, zasadami etyki oraz obowiązującymi przepisami w zakresie zawodów: 1) RATOWNIK MEDYCZNY,* 2) RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA,* *tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy medycznej na wypadek zagrożenia zdrowotnego w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 udzielane będą w terminach określonych comiesięcznym harmonogramem uzgodnionym przez strony, w wymiarze czasowym 12 godzinnym, w godz. od 7 00 do i od do 7 00 dnia następnego. 3. Uzgodniony przez strony harmonogram, o którym mowa w ust. 2 jest podstawą do organizacji świadczeń zdrowotnych i rozliczania finansowego za świadczenia wykonane przez Przyjmującego Zamówienie. 4. Udzielający Zamówienia, w razie zwiększonych swoich potrzeb z 3 dniowym wyprzedzeniem, ma prawo jednostronnie zmienić rozkład czasu wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych dniach lub godzinach określonych w harmonogramie. 5. Zmiana rozkładu czasu realizacji świadczeń zdrowotnych, o której mowa w ust. 4 nie stanowi zmiany umowy. 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych w wymiarze czasowym, o którym mowa w ust. 2: 11

12 1) jako RATOWNIK MEDYCZNY w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: miesięcznie. godzin,* 2) jako RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA w ramach zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: miesięcznie. godzin.* *tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia 7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do realizacji świadczeń zdrowotnych, w zakresie zawodów: 1) RATOWNIK MEDYCZNY,* 2) RATOWNIK MEDYCZNY i RATOWNIK MEDYCZNY KIEROWCA,* a w szczególności do: tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia 2 Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zapoznał się z organizacją realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w 1 umowy, a także wszelkimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie u Udzielającego Zamówienia oraz zobowiązuje się zgodnie z nimi wykonywać przedmiot niniejszej umowy Przy realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w 1 niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania uregulowań ustanowionego u Udzielającego Zamówienia Systemu Zarządzania Jakością, a także pozostałych regulaminów i zarządzeń wewnątrzzakładowych. 2. Przy realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania następujących przepisów: 1) Ustawa o działalności leczniczej z dnia r. (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654), 2) Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia r. (Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz z późn. zm.), 3) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia r. (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.), 4) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), 5) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia r. (Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.),* *dotyczy ratownika medycznego kierującego pojazdem 6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z dnia r. (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 775 z późn. zm.), 7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia r. (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz z późn. zm.), 8) Zarządzenie Nr 71/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne z dnia r. z późn. zm., 9) Zarządzenie Nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z dnia r. z późn. zm.. 3. Jeżeli Przyjmujący Zamówienie dopuści się zaniedbania wynikającego z nieprzestrzegania przepisów wymienionych w ust. 2 obciążony zostanie karą umowną w wysokości równej karze nałożonej z tego tytułu na Udzielającego Zamówienia przez organ kontrolujący. 12

13 4. Kary umowne będą potrącane w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzenia na rzecz Przyjmującego Zamówienie W nagłych sytuacjach losowych (przyczyny rodzinne, chorobowe, itp.) Przyjmujący Zamówienie niezwłocznie powiadomi Udzielającego Zamówienia o niemożliwości realizacji świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku Przyjmujący Zamówienie nie otrzyma wynagrodzenia. 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Przyjmujący Zamówienie w porozumieniu z Udzielającym Zamówienia ustala zastępstwo i przekazuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy ratownikowi medycznemu, który ma zawartą umowę z Udzielającym Zamówienia Udzielający Zamówienia może stosować wobec Przyjmującego Zamówienie kary umowne w wysokości: 1) za nieobecność na dyżurze lekarskim i nie zapewnienie zastępstwa kwotę równą wynagrodzeniu za godziny realizacji świadczeń zdrowotnych, jakich dotyczy nieobecność, 2) za nieobecność na części dyżuru lekarskiego (w tym spóźnienie) i nie zapewnienie zastępstwa kwotę równą podwójnemu wynagrodzeniu za opuszczoną liczbę godzin realizacji świadczeń zdrowotnych, jakich dotyczy nieobecność, 3) za opuszczenie zespołu przed objęciem dyżuru lekarskiego przez zmiennika kwotę równą wynagrodzeniu za 6 godzin realizacji świadczeń zdrowotnych, 4) za opóźnienie wyjazdu, który powinien być zrealizowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyjeździe kwotę równą wynagrodzeniu za 3 godziny realizacji świadczeń zdrowotnych, 5) za nierzetelne i niezgodne z prawem prowadzenie dokumentacji medycznej kwotę w wysokości 3 krotnego wynagrodzenia za 1 godzinę realizacji danych świadczeń zdrowotnych za każdy stwierdzony przypadek. 2. Jeśli w związku z działaniami lub zaniechaniami Przyjmującego Zamówienie powstanie u Udzielającego Zamówienia szkoda, może on żądać od Przyjmującego Zamówienie jej naprawienia w pełnej wysokości, przewyższającej wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście wyrządzonej szkody. 3. Udzielający Zamówienia ma prawo żądać odszkodowania lub doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku stwierdzenia uszkodzeń sprzętu lub ambulansu wynikających z winy Przyjmującego Zamówienie, a także zawiesić część lub całość realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy, do jej rozwiązania włącznie. 4. Kary umowne będą potrącane w terminie najbliższej wypłaty wynagrodzenia na rzecz Przyjmującego Zamówienie. 5. O nałożeniu kary umownej lub żądaniu odszkodowania Przyjmujący Zamówienie będzie zawiadamiany w formie pisemnej W zakresie wykonywania umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia. 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Przyjmującego Zamówienie osobom trzecim odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz zasadami ustalonymi przez Udzielającego Zamówienia. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest w czasie trwania umowy posiadać aktualne badania lekarskie wymagane przepisami prawa, do wykonywania zadań będących przedmiotem niniejszej umowy. Badania te Przyjmujący Zamówienie wykonuje na własny koszt. 13

14 4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest w czasie trwania umowy posiadać aktualne szkolenia z zakresu bhp wymagane przepisami prawa, do wykonywania zadań będących przedmiotem niniejszej umowy. Szkolenia te Przyjmujący Zamówienie wykonuje na własny koszt. 5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy we własnej odzieży roboczej. 6. Odzież robocza, o której mowa w ust. 5 powinna być dostosowana do standardów obowiązujących w tym zakresie u Udzielającego Zamówienia (Zarządzenie Dyrektora SPZOZ Szpitala im. F. Żaczka w Pucku w sprawie wzoru odzieży roboczej obowiązującej w zespołach ratownictwa medycznego) i wykorzystywana wyłącznie podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz Udzielającego Zamówienia.* *dotyczy zespołów wyjazdowych podstawowych i specjalistycznego Oddziału Pomocy Doraźnej 7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy we własnym obuwiu roboczym. 8. Środki ochrony indywidualnej zapewnia Udzielający Zamówienia Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany realizować świadczenia zdrowotne w pomieszczeniach oraz pojazdach Udzielającego Zamówienia oraz przy użyciu aparatury, sprzętu medycznego, leków, materiałów medycznych, preparatów diagnostycznych i innych środków niezbędnych do należytego wykonywania umowy, a stanowiących majątek Udzielającego Zamówienia. 2. Przyjmujący Zamówienie nie może używać pomieszczeń, pojazdów i innego mienia Udzielającego Zamówienia w celach innych niż określone niniejszą umową. 3. Mienie określone w ust. 1, a w szczególności sprzęt oraz aparatura medyczna niezbędne do wykonywania zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy, będą posiadały wszelkie wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty. 4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się na własny koszt dbać o należyty stan techniczny przedmiotowej aparatury i sprzętu, zapewnić pełną sprawność aparatury i sprzętu niezbędnych do wykonywania umowy, w tym, w szczególności zapewnić serwis i okresowe przeglądy zgodnie z instrukcją ich obsługi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do należytej dbałości o powierzoną aparaturę i sprzęt oraz do użytkowania ich z należytą starannością i zgodnie z ich przeznaczeniem. 5. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody w mieniu, o którym mowa w ust.1, udostępnionym mu przez Udzielającego Zamówienia. 6. Organizacją i zakupem artykułów sanitarnych, leków, sprzętu medycznego, środków czystości i dezynfekcji oraz wszelkich druków i materiałów biurowych stosowanych przy realizacji zadań jest obciążony Udzielający Zamówienia. 7. Udzielający Zamówienia zapewnia sterylizację sprzętu i materiałów medycznych, wywóz nieczystości i odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania zadań zleconych mu przez osoby działające w imieniu Udzielającego Zamówienia, stosowania się do ich poleceń i wskazówek co do sposobu wykonywania umowy. 2. Udzielający Zamówienia może zlecić Przyjmującemu Zamówienie, na zasadzie wspólnego porozumienia, wykonanie dodatkowych zadań w czasie wolnym od realizacji świadczeń zdrowotnych określonych w 1 umowy, takich jak zabezpieczenie pod względem medycznym imprez sportowych, rozrywkowych, przeprowadzenie szkoleń itp., za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym w drodze odrębnej umowy. 3. Przyjmujący Zamówienie współpracuje z personelem medycznym, udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia. 14

15 9 1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1) umowy Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto: zł (słownie: złotych 00/100) za jedną godzinę realizacji świadczeń zdrowotnych, tj. brutto.. zł (słownie: złotych 00/100) za 12 godzin.* 2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2) umowy Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto: zł (słownie: złotych 00/100) za jedną godzinę realizacji świadczeń zdrowotnych, tj. brutto.. zł (słownie: złotych 00/100) za 12 godzin.* *tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia 3. Z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1) umowy w 5 ciu dniach każdego roku, tj , 24.12, 25.12, 26.12, Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 150% stawki godzinowej określonej w ust. 1, tj. brutto zł (słownie:. złotych 00/100) za 12 godzin.* 4. Z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 2) umowy w 5 ciu dniach każdego roku, tj , 24.12, 25.12, 26.12, Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 150% stawki godzinowej określonej w ust. 2, tj. brutto zł (słownie:. złotych 00/100) za 12 godzin.* *tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia 5. Z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny w zespole wyjazdowym specjalistycznym Oddziału Pomocy Doraźnej Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 85% stawki godzinowej określonej w ust. 1, tj. brutto zł (słownie:. złotych 00/100) za 12 godzin.* 6. Z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny kierowca w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 85% stawki godzinowej określonej w ust. 2, tj. brutto zł (słownie:. złotych 00/100) za 12 godzin.* *tu wprowadza się odpowiednie do zakresu zapisy zawarte w szczegółowych warunkach regulaminie przeprowadzenia konkursu ofert opisie przedmiotu zamówienia 7. W przypadku przekroczenia z powodów nadzwyczajnych ilości godzin określonej w 1 ust. 6 umowy, każda godzina pracy ponad zatwierdzony harmonogram zostanie obliczona według stawki godzinowej określonej stosownie do zakresu w ust. 1 lub w ust. 2; niepełna godzina w rozbiciu minutowym. 8. Należności za wykonane zadania regulowane będą przelewem na podany przez Przyjmującego Zamówienie rachunek bankowy nr.. na podstawie rachunków w terminie do 12 go dnia każdego następnego miesiąca, jeżeli do 5 go dnia następnego miesiąca zostanie złożony w Sekretariacie siedziby Udzielającego Zamówienia rachunek. 9. Nieprawidłowo wystawiony rachunek przez Przyjmującego Zamówienie skutkuje przesunięciem terminu zapłaty należności. 10 Przyjmujący Zamówienie poddaje się obowiązkowi kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienia lub Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności co do: 1) sposobu udzielania świadczeń, 2) korzystania z aparatury medycznej, leków, środków opatrunkowych, 3) prowadzenia dokumentacji medycznej Udzielającego Zamówienia i pacjenta, 4) wykonania niniejszej umowy, 5) aktualnej wiedzy i umiejętności zawodowych. 15

16 11 1. Przyjmujący Zamówienie poddaje się ocenie sprawności fizycznej przeprowadzanej jeden raz w roku przez Udzielającego Zamówienia. Ocena sprawności fizycznej jest dokonywana na podstawie standardów obowiązujących w tym zakresie u Udzielającego Zamówienia (Zarządzenie Dyrektora SPZOZ Szpitala im. F. Żaczka w Pucku w sprawie oceny sprawności fizycznej obowiązującej w zespołach ratownictwa medycznego). W przypadku uzyskania wyniku negatywnego ocena sprawności fizycznej następuje ponownie po upływie 3 miesięcy. Ponowne niezaliczenie testu sprawnościowego skutkuje rozwiązaniem umowy przez Udzielającego Zamówienia bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. 2. Przyjmujący Zamówienie na żądanie i koszt Udzielającego Zamówienia, jednak nie częściej niż jeden raz w roku, poddaje się badaniu w Poradni Psychologicznej wskazanej przez Udzielającego Zamówienia w celu określenia braku przeciwwskazań do pracy w charakterze ratownika medycznego. 12 Przyjmujący Zamówienie będzie przekazywał na każde żądanie Udzielającego Zamówienia, na piśmie, w terminie każdorazowo z nim uzgodnionym dodatkowe informacje o realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej umowy Strony zgodnie ustalają, że Przyjmujący Zamówienie odpowiada za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych wynikającą z błędu, nienależytej staranności lub niedbalstwa. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do dopełnienia obowiązku ubezpieczenia OC na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2006r. Nr 246, poz. 1803). 14 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia r. do dnia r. godzina 7 00 dnia następnego. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie zawierania umowy Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 3. Umowa może być również rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: 1) utraty przez Przyjmującego Zamówienie uprawnień koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 2) niemożności wykonywania przedmiotu umowy przez Przyjmującego Zamówienie z powodów zdrowotnych przez okres dłuższy niż 90 dni, 3) nieudokumentowania w terminie 30 dni od podpisania niniejszej umowy, zawarcia przez Przyjmującego Zamówienie umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przy realizacji usług medycznych, 4) popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, jeśli zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste, 16

17 5) przekazywania informacji do jednostek nieuprawnionych do otrzymywania informacji, w tym zakłady pogrzebowe, oraz informacji o Udzielającym Zamówienia nie podanych do publicznej wiadomości, 6) prowadzenia przez Przyjmującego Zamówienie działalności konkurencyjnej w stosunku do Udzielającego Zamówienia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszej umowy, 7) pobierania przez Przyjmującego Zamówienie jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub ich rodzin z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, 8) wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych zabronionych środków psychoaktywnych albo spożywania alkoholu lub innych zabronionych środków psychoaktywnych przez Przyjmującego Zamówienie w czasie przeznaczonym na realizację usług zdrowotnych, 9) rażącego naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie istotnych postanowień umowy, tj. nienależytego świadczenia usług medycznych, co najmniej 3 krotnego w okresie jednego kwartału dopuszczenia się przewinienia, o którym mowa w 6 ust. 1 umowy oraz braku wymaganej odzieży roboczej. 4. Umowa może być również rozwiązana przez Przyjmującego Zamówienie bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zaległości w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy za co najmniej dwa okresy płatności, z przyczyn leżących po stronie Udzielającego Zamówienia. 5. Wypowiedzenie jak i rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy warunków realizacji niniejszej umowy oraz wszelkich informacji i danych pozyskanych w związku z umową. 2. Naruszenie w/w obowiązków spowoduje odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie za wyrządzone szkody Udzielającemu Zamówienia według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto daje prawo Udzielającemu Zamówienia do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 17 Przyjmujący Zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 18 Umowa wygasa, gdy zaistnieją okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, uniemożliwiające dalsze jej wykonywanie, w szczególności zmiany warunków kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. 19 Wszelkie zmiany umowy wymagają one dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 20 Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego Zamówienia. 21 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz Kodeksu Cywilnego. 17

18 22 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 23 Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1 Oferta. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 18

19 Załącznik Nr 3 Oświadczenia Ja niżej podpisany/a.... (imię i nazwisko) zamieszkały/a (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym..... (seria, numer dowodu osobistego) wydanym przez... w dniu..... Niniejszym oświadczam, że: 1) zapoznałem/am się ze szczegółowymi warunkami regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert, 2) zabezpieczę ciągłość świadczeń z zakresu przedmiotu zamówienia (miejscowość, data) (podpis) 19

20 Załącznik Nr 4 Oświadczenie o niekaralności 1 Ja niżej podpisany/a.... (imię i nazwisko) zamieszkały/a (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym..... (seria, numer dowodu osobistego) wydanym przez... w dniu..... świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam iż nie byłem/am byłem/am karany/a* za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym za przewinienia zawodowe) oraz, że korzystam z pełni praw publicznych. Oświadczam również, że: 1) posiadam/nie posiadam* obywatelstwo polskie, 2) mam/nie mam* nieposzlakowaną opinię w środowisku (miejscowość, data) (podpis) *niepotrzebne skreślić 20

21 Załącznik Nr 5 Oświadczenie o niekaralności 2** Ja niżej podpisany/a.... (imię i nazwisko) zamieszkały/a (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym..... (seria, numer dowodu osobistego) wydanym przez... w dniu..... świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam iż nie spowodowałem/am spowodowałem/am* kolizji drogowej lub uszkodzenia pojazdu z własnej winy, w czasie realizacji zadań zawodowych (miejscowość, data) (podpis) *niepotrzebne skreślić **wypełnia ratownik medyczny posiadający uprawnienia do kierowania pojazdem 21

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w oparciu o art. 26 i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zawarta dnia... w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie:

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: Załącznik nr 2 do SWKO Umowa nr.. wzór W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: - art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do formularza oferty

Załącznik nr 2 do formularza oferty (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami U M O W A nr.. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. d) Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego stawka za 1 godzinę nie może być większa niż 25zł.

REGULAMIN KONKURSU. d) Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego stawka za 1 godzinę nie może być większa niż 25zł. REGULAMIN KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1 (WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ zawarta w Rzeczniowie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy:

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Umowa nr /C/F/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą,

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 52) 2016 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu grudnia 2016 roku w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami Wzór kontraktu U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu.. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik 2b Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia 2014 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami Projekt kontraktu pielęgniarka Sterylizatornia U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu.. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, ul. Gładkie 1 Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz.654 ) oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej, jak też konsultacji specjalistycznych dla osadzonych w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej w ramach Oddziału Uzdrowiskowego Sanatoryjnego Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu.. r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/BP/ /2017

UMOWA nr ZP/BP/ /2017 Załącznik nr 2 do ZO UMOWA nr ZP/BP/ /2017 zawarta w dniu.2017 r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy:

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Miechowie Charsznicy przy ul. Miechowskiej 52, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne UMOWA o udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białymstoku. Załącznik Nr 3 W dniu. 2012

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami Wzór kontraktu U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu.. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy:

Zał. nr 6 (wzór) na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Zał. nr 6 (wzór) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk NIP 794-15-27-016,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 7 listopada 2011r. D-423-6(1)-AOS/G/-MH/2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r.

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

Lekarze umowa zlecenie

Lekarze umowa zlecenie Lekarze umowa zlecenie dyplom uczelni prawo wykonywania zawodu dyplom specjalizacji polisa OC lekarzy zgodnie z przepisami ( aktualna ) umowa dwa egzemplarze podpisane pieczątką lekarską druk zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX

URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL , FAX Siemianowice Śląskie,... r URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ul. Michałkowicka 105 TEL. 032 760-53-90, FAX 760-54-20 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH w zakresie : A)

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 166 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 14 lipca 2008 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 22/2009

Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 22/2009 Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 22/2009 Umowa Nr../ 2009 zawarta w dniu.. r. w Chełmnie pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z siedzibą Plac Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, zwanego dalej Udzielającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu 01.02.2017 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na świadczenie usług pielęgniarskich Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2017

Bardziej szczegółowo

Rozdział II: Przedmiot zamówienia

Rozdział II: Przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH UL. RYBICKIEGO 1 96-100 Skierniewice działając na podstawie art 26 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej ( Dziennik Ustaw nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez osoby legitymujace się nabyciem fachowych kwalifikacji, w zakresie medycznych czynności ratunkowych, podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do SWKO. Projekt Umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. zawarta w dniu... pomiędzy:

Zał. nr 4 do SWKO. Projekt Umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. zawarta w dniu... pomiędzy: Projekt Umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zał. nr 4 do SWKO zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie ul. Warzywna 3, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30

Nazwa zamawiającego: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Adres zamawiającego: Kościuszki 30 Numer sprawy: 7/2013 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 1 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, PAJĘCZNO ul. 1 Maja 13/15 Ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne.

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, PAJĘCZNO ul. 1 Maja 13/15 Ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne. K O N K U R S O F E R T na świadczenia zdrowotne w SP ZOZ Pajęcznie na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 z 2011r. poz. 654 ) i ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82 /2012 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 17 grudzień 2012 r.

Zarządzenie Nr 82 /2012 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 17 grudzień 2012 r. Zarządzenie Nr 82 /2012 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 17 grudzień 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie Załącznik nr 2 do formularza oferty UMOWA (WZÓR) na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kamieńcu, Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: DZP Projekt UMOWA

Znak Sprawy: DZP Projekt UMOWA - 1 - Postępowanie nr SZPZLO/ 28 /ZP/P/2015 Znak Sprawy: DZP.26.1.28.2015 Projekt UMOWA Załącznik nr 5 do SIWZ DATA ZAWARCIA ZAMAWIAJĄCY REPREZENTOWANY PRZEZ: LUCYNA HRYSZCZYK - DYREKTOR NUMER UMOWY WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE Umowa numer /2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta w Toruniu, w dniu roku zgodnie z art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt) Zadanie nr 1 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE Projekt Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Toruniu, w dniu... roku zgodnie z art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Giżycku,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 343 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 3 listopada 2009 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do MI Konkurs nr ZO.5030/2/2015. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 2 do MI Konkurs nr ZO.5030/2/2015. UMOWA (projekt) UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH zawarta w dniu... pomiędzy: Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawartej w dniu.. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawartej w dniu.. w Przeworsku pomiędzy: Załącznik nr 5 Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawartej w dniu.. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych Załącznik nr 5 do SWKO Zawarta w dniu... r. w Strzelinie, pomiędzy: Strzelińskim Centrum Medycznym sp. z o.o. ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin, NIP: 914-15-35-587,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenie całodobowo usług transportu sanitarnego środkami transportu lądowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.. 1. Szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo