REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest: udzielenie zamówienia na wykonywanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach usług medycznych w zakresie diagnostyki badań patomorfologicznych wykonywanych w w/w Szpitalu. 2 Do konkursu ofert przystąpić mogą podmioty, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 nr 14, poz. 89) 3 1) Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki badań patomorfologicznych obejmować będą wykonywanie następujących badań przeprowadzonych w Zakładzie Patomorfologii Udzielającego Zamówienie: Przeprowadzanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy bez kontroli USG z oceną materiału, Przeprowadzanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy pod kontrolą USG z oceną materiału, Przeprowadzanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej piersi pod kontrolą USG z oceną materiału, Przeprowadzanie badań autopsyjnych /sekcja zwłok/ z pobraniem wycinków tkankowych, Konsultowanie badań histopatologicznych wykonywanych w innych ośrodkach, Pobieranie wycinków tkanek do badań histopatologicznych, Dokonywanie oceny preparatu histopatologicznego, Przeprowadzanie badania biopsji stercza z oceną, Przeprowadzanie badań tkanek twardych z zastosowaniem wersamianu sodowego, Pobieranie wycinków oligobiopsyjnych żołądka, przełyku z dodatkowym barwieniem AB-PAS i Giemsa z oceną, Pobieranie wycinków oligobiopsyjnych wątroby z dodatkowym barwieniem AZAN z oceną, Pobieranie wycinków oligobiopsyjnych nerek z dodatkowym barwieniem PAS z oceną, Przeprowadzanie badań śródoperacyjnych, Przeprowadzanie badań histopatologicznych wycinków pobranych drogą oligobiopsji, Kwalifikowanie wątroby do przeszczepu, Przeprowadzanie oceny wątroby po przeszczepie, Przeprowadzanie badań cytologicznych z oceną, Przeprowadzanie konsultacji preparatów cytologicznych, Przeprowadzanie konsultacji preparatów cytologiczno-ginekologicznych. 2) Udzielający Zamówienie wymaga aby realizacja świadczeń zdrowotnych o których mowa w ust. 1 odbywała się w dni powszednie od godziny 8 00 do godziny w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienie. (harmonogram szczegółowy do przedłożenia przez Oferenta). 3) Udzielający Zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne rodzaje badań wymienionych w 3 ust.1. Wymagania: 4 Zadania polegające na diagnostyce badań patomorfologicznych na rzecz Udzielającego Zamówienie wykonywać mają lekarze wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, wykonujący zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej lub niepubliczne zakłady 1

2 opieki zdrowotnej, posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 05 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty /tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 226, poz z późn. zm./ 5 Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na łamach prasy codziennej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach 6 Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia. 2. Dane o oferencie: 1) nazwa, adres, numer NIP numer REGON, 2) dokumenty potwierdzające status prawny (wpis do rejestru prowadzonego w Okręgowej Izbie Lekarskiej lub wpis do Rejestru Wojewody; wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON), oświadczenie, że stan prawny określony w dokumentach nie uległ zmianie na dzień złożenia oferty. 3. Kserokopię polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta (dostarczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy) oraz oryginał do wglądu celem dokonania uwierzytelnienia kopii. 4. Proponowaną kwotę należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przedmiotu konkursu. 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów dostarczone do wglądu najpóźniej w dniu zawarcia umowy): - prawo wykonywania zawodu, - potwierdzenie uzyskania specjalizacji. 6. Proponowany harmonogram udzielania świadczeń. 7 Oferent składa oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) oraz Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert. 8 Oświadczenie oraz informacje, o których mowa w 6 ust. 1, 2 pkt 1), 4, 6 oraz w 7 oferent złoży na Formularzu ofertowym do oferty udostępnionym przez Udzielającego Zamówienie W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający Zamówienia powołuje Komisję Konkursową w składzie 5 członków i wyznacza spośród nich przewodniczącego. 2. W Komisji Konkursowej biorą udział: 1) Lekarz Naczelny, 2) Kierownik Działu Spraw Pracowniczych, 3) Przedstawiciel Rady Pracowników, 4) Przedstawiciel Izby Lekarskiej, Komisja Konkursowa powoływana jest odrębnym zarządzeniem. 3. Członek Komisji Konkursowej, przedstawiciel Izby Lekarskiej podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem jest: 1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 2

3 4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. 4. Dyrektor Szpitala w sytuacji, o której mowa w ust. 2 dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka Komisji konkursowej lub występuje do Okręgowej Izby Lekarskiej o zmianę przedstawiciela. 5. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert Komisja Konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności: W części jawnej: 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 2) otwiera koperty z ofertami, 3) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w 6, 4) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom w 6 lub złożone po wyznaczonym terminie, 5) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w 6, a które zostały odrzucone, 6) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, w części niejawnej: 7) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej. 2. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i Komisja Konkursowa przy wyborze kieruje się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: - cena 100% 12 Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu, 2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej, 3) wykaz zgłoszonych ofert, 4) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w konkursie, 5) wykaz ofert nie odpowiadających warunkom określonym w konkursie lub zgłoszonych po terminie wraz z uzasadnieniem, 6) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów, 7) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielającego Zamówienia oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem, 8) ewentualne odrębne stanowisko członka Komisji Konkursowej lub przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej, 9) wzmiankę o odczytaniu protokołu, 10) podpisy członków Komisji i przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej. 13 Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. 2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu. 3. Komisja Konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. 4. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi Komisja Konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych oferentów i Udzielającego Zamówienia. 3

4 15 1. Oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 3. Po wniesieniu protestu aż do jego rozstrzygnięcia, Udzielający Zamówienia nie może zawierać umowy. 4. Udzielający Zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 5. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający Zamówienia niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów. 6. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający Zamówienia powtarza konkurs ofert. 7. Konkurs umarza się, jeśli nie zostaną wyłonione właściwe oferty. 16 Udzielający Zamówienia zawrze umowę z oferentem, którego ofertę wybrano w konkursie w terminie do dnia r. Załączniki do regulaminu: 1. załącznik nr 1 Formularz ofertowy. ZATWIERDZAM Zabrze dnia... 4

5 Formularz ofertowy Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Zabrze, dn.... (Nazwa oferenta) (Adres) (Nr wpisu do właściwego rejestru) (oznaczenie organu dokonującego wpisu) NIP: REGON:.. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Składam ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dokonywania diagnostyki badań patomorfologicznych obejmujących wykonywanie badań przeprowadzonych w Zakładzie Patomorfologii Udzielającego Zamówienie Świadczenia zdrowotne udzielane będą przy wykorzystaniu bazy lokalowej, aparatury i sprzętu medycznego Udzielającego Zamówienie. Proponowane kwoty należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych zakresach przedmiotu konkursu przez podmioty, o których mowa w art. 35 ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 nr 14, poz. 89) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki badań patomorfologicznych * Stawka za przeprowadzanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy bez kontroli USG z oceną materiału:... zł. brutto Stawka za przeprowadzanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy pod kontrolą USG z oceną materiału:... zł. brutto Stawka za przeprowadzanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej piersi pod kontrolą USG z oceną materiału:... zł. brutto Stawka za przeprowadzanie badań autopsyjnych /sekcja zwłok/ z pobraniem wycinków tkankowych:... zł brutto Stawka za konsultowanie badań histopatologicznych wykonywanych w innych ośrodkach:... zł. brutto Stawka za pobieranie wycinków tkanek do badań histopatologicznych:... zł. brutto /sł/zł..../, Stawka za dokonanie oceny preparatu histopatologicznego:... zł. brutto Stawka za przeprowadzanie badania biopsji stercza z oceną:... zł. brutto Stawka za przeprowadzanie badań tkanek twardych z zastosowaniem wersamianu sodowego:...zł. brutto 5

6 Stawka za pobieranie wycinków oligobiopsyjnych żołądka, przełyku z dodatkowym barwieniem AB-PAS i Giemsa z oceną:... zł. brutto Stawka za pobieranie wycinków oligobiopsyjnych wątroby z dodatkowym barwieniem AZAN z oceną:... zł. brutto Stawka za pobieranie wycinków oligobiopsyjnych nerek z dodatkowym barwieniem PAS z oceną:... zł. brutto Stawka za przeprowadzanie badań śródoperacyjnych:... zł. brutto Stawka za przeprowadzanie badań histopatologicznych wycinków pobranych drogą oligobiopsji:... zł. brutto Stawka za kwalifikowanie wątroby do przeszczepu:... zł. brutto Stawka za przeprowadzanie oceny wątroby po przeszczepie:... zł. brutto Stawka za przeprowadzanie badań cytologicznych z oceną:... zł. brutto Stawka za przeprowadzanie konsultacji preparatów cytologicznych:... zł. brutto /sł.zł..../. Stawka za przeprowadzanie konsultacji preparatów cytologiczno-ginekologicznych:... zł. brutto /sł.zł..../. Zobowiązuję się do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na okres od 01 lipca 2010 r. do r. * wpisać zakres zgodny z zapisami Regulaminu Podpis pieczęć składającego ofertę W załączeniu przedkładam: ** kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej obowiązkowego ubezpieczenia OC., kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji, kserokopię prawa wykonywania zawodu, kserokopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP, kserokopię dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON, kserokopię dokumentu potwierdzającego wpis do Rejestru prowadzonego w Okręgowej Izbie Lekarskiej lub wpis do Rejestru Wojewody, kserokopię dokumentu potwierdzającego wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, 6

7 Proponowany harmonogram udzielania świadczeń dotyczy oznaczenia w formularzu ofertowym. ** właściwe zaznaczyć Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne /Dz. U. Nr 93, poz. 592/. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z Regulaminem przeprowadzania konkursu ofert. Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z treścią ogłoszenia konkursu ofert. Oświadczam że zapoznałem/am/ się z projektem umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Podpis pieczęć składającego ofertę 7

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Nowy Tomyśl, dnia 04 lutego 2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. w Olsztynie OFERTA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 23 z dnia 06.06.2011r. Olsztyn, dnia... Szpital Uniwersytecki z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

OGŁOSZENIE. Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych OGŁOSZENIE Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 1 Do zarządzenia Dyrektora SP ZOZ Nr 10 Z dnia 23.11.2011r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielny Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu opisów badań RTG oraz Tomografii Komputerowej w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Zespołu

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU

I. PRZEDMIOT KONKURSU Rabka - Zdrój, dnia 29.11.2011 r. Oznaczenie sprawy: Rehabilitant fizjoterapeuta Specyfikacja zamówienia do konkursu ofert na: Pełnienie funkcji Rehabilitanta fizjoterapeuty w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

"Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU w skrócie (M I ) na: "Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych" dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 17.09.2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na świadczenia w zakresie wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. PRZEDMIOT KONKURSU. Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Kraków, dnia 01.03.2012 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług medycznych:

Świadczenie usług medycznych: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ LEGIONOWO SPÓŁKA Z O.O. 05-120 Legionowo, ul. Sowińskiego 4 tel.: (0-22) 767-59-02, faks: (0-22) 774-26-34 NIP: 536-18-55-547 REGON: 141545411 Legionowo, dnia 24.10.2011 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo