Szczegółowe warunki konkursu ofert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki konkursu ofert"

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenie całodobowo usług transportu sanitarnego środkami transportu lądowego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.. 1. Szczegółowe warunki konkursu określają warunki, jakie powinna spełnić oferta, sposób jej przygotowania oraz tryb składania ofert, a także zasady prowadzenia konkursu. 2. Organizatorem konkursu jest Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/19, Toruń, zwany dalej Zamawiającym. 3. Przedmiotem konkursu jest dokonanie przez Zamawiającego wyboru podmiotu, który będzie udzielał świadczeń. Czas udzielania świadczeń zdrowotnych: 1. Przewóz pacjentów nie wymagających opieki lekarskiej w okresie od r. do r. z możliwością przedłużenia na okresy następne. 2. Przewóz materiałów do badań laboratoryjnych, odbiór wyników, transport krwi i preparatów krwiopochodnych, przewóz pracowników w okresie od r. do r. z możliwością przedłużenia na okresy następne Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie Zamawiającemu przez Oferenta formularza oferty oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego. 2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w zakresie danego przedmiotu konkursu. 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg. załączonego wzoru Formularz oferty/formularz cenowy (załącznik nr 2). Oferta winna być napisana w języku polskim w sposób czytelny maszynowo lub komputerowo za pomocą edytora tekstu bądź inną techniką trwałą, wszystkie strony oferty musza być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. 2. Oferta powinna zawierać: 2.1. Formularz oferty wg wzoru załącznika nr 1 a) Nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, b) Imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /tj. Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami/, 2.2. Określenie przez oferenta ilości posiadanych środków transportu (z podaniem marki i roczników), niezbędnych do wykonania zamówienia objętego niniejszym konkursem, 2.3. Wykaz posiadanego sprzętu medycznego w środkach transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2.4. Kserokopie dowodów rejestracyjnych środków transportu przewidzianych do realizacji niniejszego konkursu wraz z aktualnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC, NW, 2.5. Wskazanie liczy i kwalifikacji zawodowych osób wykonujących określone usługi transportowe, 2.6. Oświadczenie oferenta, że środki transportu spełniają wymagania sanitarne i techniczne określone dla środków transportu sanitarnego Polska Norma PN-EN Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie ambulanse drogowe, 2.7. Wypis z właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym niniejszym konkursem, nie starszy niż 3 miesiące przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, 2.8. Opłaconą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

2 2.9. Oświadczenie oferenta o czasie reakcji na zgłoszenie nie dłużej niż od 15 do 30 minut, Oświadczenie Oferenta/Wykonawcy wg wzoru załącznika nr 2, Podpisany projekt umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego załącznik nr 3a i/lub 3b do niniejszych warunków konkursu, Dokumenty: a) Wypis z rejestru b) Zaświadczenie o nadaniu REGON c) Zaświadczenie o nadaniu NIP d) Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej Dokumenty pożądane: a) Zezwolenie wydane przez MSWiA na używanie każdego z samochodów, jako pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, wydane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity Dz. U r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być podpisane przez osobę upoważnioną. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną. Załączniki nr 1, 2, 3a i/lub 3b muszą być wypełnione wg podanego wzoru (tj. powinny mieć taką samą treść). Brak jakichkolwiek z wymienionych składników oferty lub nieprawidłowe wypełnienie oferty, stanowi jej odrzucenie. 6. Sposób i tryb składania oferty: 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego tj. w kancelarii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 do dnia r. do godz Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego z oznaczeniem: Konkurs ofert na świadczenie całodobowo usług transportu sanitarnego środkami transportu lądowego z dopiskiem Przewóz pacjentów nie wymagających opieki lekarskiej lub Konkurs ofert na świadczenie całodobowo usług transportu sanitarnego środkami transportu lądowego z dopiskiem Przewóz materiałów do badań laboratoryjnych, odbiór wyników, transport krwi i preparatów krwiopochodnych, przewóz pracowników 3. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do konkursu, jeśli wpłyną do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w pokoju nr 115 budynek administracji Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/1, Toruń Komisja konkursowa działa na posiedzeniach jawnych i zamkniętych bez udziału Oferentów. 2. Na posiedzeniach jawnych komisja dokonuje następujących czynności: a) Stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert b) Otwiera koperty z ofertami 3. Obecność oferentów w części jawnej nie jest obowiązkowa. 4. Na posiedzeniach zamkniętych Komisja: a) Ustala, które z ofert spełniają warunki określone w szczegółowych warunkach konkursu, b) Odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom określonym w szczegółowych warunkach konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie, c) Przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów,

3 d) Wybiera najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnych ofert, e) Przyjmuje i rozstrzyga skargi Oferentów W części niejawnej konkursu Komisja ocenia oferty i dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria: a) Poprawność formalną oferty b) Załączone wymagane dokumenty, oświadczenia c) Załączone pożądane dokumenty 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

4 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1. Nazwa Oferenta: Adres Oferenta: Zarejestrowanym:.. 4. Numer NIP:.. 5. Numer REGON:. 6. Numer tel./fax.: 7. Proponowana cena / netto + VAT/ realizacji usługi liczonej od siedziby Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu do miejsca wskazanego przez SSM za faktyczny przejechany 1km 8. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy:... /miejscowość i data/.. /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela firmy/

5 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zadania oraz dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ludzkim zdolnym do wykonania zamówienia. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami do przystąpienia konkursu określonymi w ogłoszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz posiadamy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 4. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do realizacji świadczeń podanych w ofercie w okresie określonym w szczegółowych warunkach konkursu. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się projektem umowy i przyjmujemy warunki proponowane w umowie. 6. Oświadczamy, że uważamy za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert.. /miejscowość i data/.. /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela oferenta/

6 Załącznik 3a Projekt umowy Umowa nr../2011/1 na świadczenie usług transportu sanitarnego środkami transportu lądowego zawarta w dniu r. w wyniku konkursu ofert zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) pomiędzy: Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu z siedzibą w Toruniu ul. Batorego 17/19 wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS posiadającym NIP , w imieniu i na rzecz którego działa: Krystyna Zaleska Dyrektor zwany w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia a z siedzibą w., ul.. wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd. w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem..posiadającym NIP w imieniu i na rzecz, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie o treści następującej: 1 Oświadczenie Przyjmującego zamówienie 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest samodzielnym niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej i jest zdolny do świadczenia nieprzerwanych usług transportu sanitarnego lądowego polegającego na przewozie osób, środkiem transportu, spełniającym wymagania określone w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej. 2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje środkami rzeczowymi i osobowymi pozwalającymi świadczyć usługi wskazane w ust. 1 oraz wyraża zgodę na przeprowadzania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową. 2 Przedmiot umowy i organizacja udzielania świadczeń 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie na rzecz Udzielającego zamówienia, odpłatnych usług w zakresie transportu sanitarnego przewozu pacjentów nie wymagających opieki lekarskiej do innych placówek służby Zdrowia na terenie całej Polski na badania specjalistyczne i/lub ich odwiezienie do domu oraz doprowadzenie (wniesienie)) Udzielającego zamówienia przez Przyjmującego zamówienie, w ramach swej działalności środkami transportu lądowego do miejsc wskazanych (np. mieszkanie, poradnie, szpital itp.) przez Udzielającego zamówienia według potrzeb. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ustalonych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

7 finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143). 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania przewozów wymienionych w ust. 1 na każdorazowe wezwanie Udzielającego zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia także w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dysponować taką ilością środków transportu sanitarnego, aby zapewnić Udzielającemu zamówienia ciągłość wykonywania usług określonych w niniejszej umowie. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć Udzielającemu zamówienia środek transportu sanitarnego: 1) w przypadku transportu planowanego w dniu i czasie uzgodnionym telefonicznie z dyspozytorem Przyjmującego zamówienie, 2) w przypadku dokonania nagłego transportu w czasie 30 minut od otrzymania telefonicznego zlecenia przekazanego Przyjmującemu zamówienie przez Udzielającego zamówienia, 3) w przypadku dokonania nagłego transportu na cito do 15 minut od otrzymania telefonicznego zlecenia przekazanego dyspozytorowi Przyjmującego zamówienie przez Udzielającego zamówienia. 6. Transport chorego odbywać się będzie na podstawie pisemnego zlecenia na przewiezienie chorego doręczonego Przyjmującego zamówienie przed rozpoczęciem przewozu. 7. Zlecenie na przewiezienie chorego zawiera imię i nazwisko pacjenta, PESEL, wiek, miejsce przewozu pacjenta, wymagania co do pozycji przewozu, rozpoznanie i numer statystyczny choroby, pieczątkę udzielającego zamówienia oraz pieczątkę i podpis lekarza zlecającego przewóz. 8. Telefoniczne zgłoszenia przekazywane Przyjmującemu zamówienie przez Udzielającego zamówienia dokonywane będą na nr całodobowego telefonu 9. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z związku z udzielaniem świadczeń na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i do przedstawiania Udzielającemu zamówienia jej aktualnej kopii. 3 Wynagrodzenie i sposób zapłaty 1. Przyjmujący zamówienie za świadczone usługi pobierał będzie od udzielającego zamówienia wynagrodzenie według niżej wymienionych stawek: a) zł (słownie: złotych groszy) brutto za faktyczny przejechany 1 km, 2. Należność za każdy faktyczny kilometr będzie liczona od siedziby Specjalistycznego Szpitala Miejskiego do miejsca przewozu pacjenta wskazanego przez SSM. 3. Zapłata za świadczone usługi następować będzie przelewem na podstawie comiesięcznych faktur w terminie 30 dni od otrzymania faktury. Do faktur muszą być załączone rozliczenia miesięczne z wykazem zrealizowanych usług i określeniem: ilości

8 przejechanych kilometrów w ramach każdego kursu, data wykonywania poszczególnych usług. 4. Za nieterminowe regulowanie należności za świadczone usługi Przyjmujący zamówienie może naliczać odsetki ustawowe. 5. Udzielający zamówienia oświadcza, że jest płatnikiem VAT posiadającym numer NIP Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest płatnikiem VAT posiadającym numer NIP Okres trwania umowy 1. Umowa zastaje zawarta od dnia r. do dnia r. z możliwością przedłużenia na dalsze okresy. 2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 35a ust.5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 60 dni i liczony jest od początku następnego miesiąca. 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy za skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nieterminowości w wykonywaniu usługi przez Przyjmującego zamówienie. 5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm.). 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 7. Spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd rzeczowo właściwy z siedzibą w Toruniu. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wydane na jej podstawie. 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

9 Załącznik 3b Projekt umowy Umowa nr../2011/2 na świadczenie usług transportu sanitarnego środkami transportu lądowego zawarta w dniu r. w wyniku konkursu ofert zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) pomiędzy: Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu z siedzibą w Toruniu ul. Batorego 17/19 wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS posiadającym NIP , w imieniu i na rzecz którego działa: Krystyna Zaleska Dyrektor zwany w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia a z siedzibą w., ul.. wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd. w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem..posiadającym NIP w imieniu i na rzecz, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie o treści następującej: 1 Oświadczenie Przyjmującego zamówienie 1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest samodzielnym niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej i jest zdolny do świadczenia nieprzerwanych usług transportu sanitarnego lądowego polegającego na: - przewozie materiałów do badań laboratoryjnych do specjalistycznych laboratoriów w Toruniu, Bydgoszczy lub innym mieście oraz odbiór wyników, - transportu krwi i preparatów krwiopochodnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, - przewozu pracowników Zamawiającego pełniących dyżur pod telefonem do siedziby Zamawiającego i ich odwiezienie do miejsca zamieszkania. środkiem transportu, spełniającym wymagania określone w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej. 2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje środkami rzeczowymi i osobowymi pozwalającymi świadczyć usługi wskazane w ust. 1 oraz wyraża zgodę na przeprowadzania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową. 2 Przedmiot umowy i organizacja udzielania świadczeń 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie na rzecz Udzielającego zamówienia, odpłatnych usług w zakresie transportu sanitarnego (przewóz materiałów do badań

10 laboratoryjnych do specjalistycznych laboratoriów w Toruniu, Bydgoszczy lub innym mieście, transportu krwi i preparatów krwiopochodnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, przewozu pracowników Zamawiającego pełniących dyżur pod telefonem do siedziby Zamawiającego i ich odwiezienie do miejsca zamieszkania) Udzielającego zamówienia przez Przyjmującego zamówienie, w ramach swej działalności środkami transportu lądowego do miejsc wskazanych przez Udzielającego zamówienia według potrzeb. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, ustalonych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484 oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143). 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania przewozów wymienionych w ust. 1 na każdorazowe wezwanie Udzielającego zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia także w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dysponować taką ilością środków transportu sanitarnego, aby zapewnić Udzielającemu zamówienia ciągłość wykonywania usług określonych w niniejszej umowie. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć Udzielającemu zamówienia środek transportu sanitarnego: 1) w przypadku transportu planowanego w dniu i czasie uzgodnionym telefonicznie z dyspozytorem Przyjmującego zamówienie, 2) w przypadku dokonania nagłego transportu w czasie 30 minut od otrzymania telefonicznego zlecenia przekazanego Przyjmującemu zamówienie przez Udzielającego zamówienia, 3) w przypadku dokonania nagłego transportu na cito do 15 minut od otrzymania telefonicznego zlecenia przekazanego dyspozytorowi Przyjmującego zamówienie przez Udzielającego zamówienia. 6. Transport chorego odbywać się będzie na podstawie pisemnego zlecenia na przewiezienie chorego doręczonego Przyjmującego zamówienie przed rozpoczęciem przewozu. 7. Zlecenie na przewiezienie chorego zawiera imię i nazwisko pacjenta, PESEL, wiek, miejsce przewozu pacjenta, wymagania co do pozycji przewozu, rozpoznanie i numer statystyczny choroby, pieczątkę udzielającego zamówienia oraz pieczątkę i podpis lekarza zlecającego przewóz. 8. Telefoniczne zgłoszenia przekazywane Przyjmującemu zamówienie przez Udzielającego zamówienia dokonywane będą na nr całodobowego telefonu 9. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z związku z udzielaniem świadczeń na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z

11 dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i do przedstawiania Udzielającemu zamówienia jej aktualnej kopii. 3 Wynagrodzenie i sposób zapłaty 1. Przyjmujący zamówienie za świadczone usługi pobierał będzie od udzielającego zamówienia wynagrodzenie według niżej wymienionych stawek: a) zł (słownie: złotych groszy) brutto za faktyczny przejechany 1 km. 2. Należność za każdy przejechany kilometr będzie liczona od siedziby Specjalistycznego Szpitala Miejskiego do miejsca przewozu pacjenta wskazanego przez SSM. 3. Zapłata za świadczone usługi następować będzie przelewem na podstawie comiesięcznych faktur w terminie 30 dni od otrzymania faktury. Do faktur muszą być załączone rozliczenia miesięczne z wykazem zrealizowanych usług i określeniem: ilości przejechanych kilometrów w ramach każdego kursu, data wykonywania poszczególnych usług. 4. Za nieterminowe regulowanie należności za świadczone usługi Przyjmujący zamówienie może naliczać odsetki ustawowe. 5. Udzielający zamówienia oświadcza, że jest płatnikiem VAT posiadającym numer NIP Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest płatnikiem VAT posiadającym numer NIP Okres trwania umowy 1. Umowa zastaje zawarta od dnia r. do dnia r. z możliwością przedłużenia na dalsze okresy. 2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 35a ust.5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 60 dni i liczony jest od początku następnego miesiąca. 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy za skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nieterminowości w wykonywaniu usługi przez Przyjmującego zamówienie. 5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz ze zm.). 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 7. Spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd rzeczowo właściwy z siedzibą w Toruniu. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wydane na jej podstawie.

12 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31

Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 Śląskie Centrum Rehabilitacji 43 450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6 tel. (33) 854 16 32, fax (33) 854 51 31 WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 08.06.2016 r. SSM.DZP.200.77.2016 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym w zakresie transportu sanitarnego

Oferenci uczestniczący w postępowaniu konkursowym w zakresie transportu sanitarnego WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 centrala tel. (32) 47 84 500 sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/BP/ /2017

UMOWA nr ZP/BP/ /2017 Załącznik nr 2 do ZO UMOWA nr ZP/BP/ /2017 zawarta w dniu.2017 r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.033 / 875 24 46, fax 033 / 875 45 59, e-mail zpital@szpital.info.pl www.szpital.info.pl OGŁASZA

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą,

PROJEKT U M O W Y. , prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:, z siedzibą, nr NIP:, REGON:, zwanym dalej Wykonawcą, Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341( 52) 2016 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu grudnia 2016 roku w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie

Bardziej szczegółowo

Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie: Karetka transportowa bez lekarza oraz Karetka R

Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie: Karetka transportowa bez lekarza oraz Karetka R K/7/2011 WARUNKI KONKURSU OFERT Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie: Karetka transportowa bez lekarza oraz Karetka R Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 1. załącznik

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 4 wzór umowy UMOWA Nr SR/XV-270-4-EF/14 Umowa zawarta w dniu. 2014 r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym nr SR/XV-270-4-EF/14, na świadczenie usług w zakresie transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert. Konkurs ofert NR KO/BO/03/08 na usługi medyczne polegające na świadczeniu badań profilaktycznych dla pracowników Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, tel.033 / 875 24 46, fax 033 / 875 45 59, e-mail zpital@szpital.info.pl www.szpital.info.pl OGŁASZA

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON..,

Umowa Nr.. Dyrektor Dorota Kowalska, Adres:... NIP, REGON.., Umowa Nr.. Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu. pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia" a: reprezentowanym przez:

Martę Kuczabską - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa zwanym dalej Udzielającym Zamówienia a: reprezentowanym przez: Wzór UMOWY nr DKM/P/ /2017 NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną,

Projekt umowy. a..., reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą lub stroną, Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Nr... na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim zawarta w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania.

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania. Załącznik nr 2 UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Bliżej rynku pracy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Zawodowych ul. Ogrodowa 20 23-300 Janów Lubelski tel./fax + 48 15 782 40 15 zszjanow@o2.pl Janów Lubelski, dn. 14.10.2011r. Zapytanie ofertowe nr 17/ZO/10/2011 dotyczy wyjazdu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

Rozdział II: Przedmiot zamówienia

Rozdział II: Przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH UL. RYBICKIEGO 1 96-100 Skierniewice działając na podstawie art 26 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej ( Dziennik Ustaw nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH.../12 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/BP/../2015

UMOWA nr ZP/BP/../2015 UMOWA nr ZP/BP/../2015 zawarta w dniu.2015 r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 KRS: 0000179093

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

Część I OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Część I OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO Załącznik nr 2 do zarządzenia nr.. z dnia.. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE TRANSPORT SANITARNY realizowany dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w okresie

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego noworodków

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. na transport medyczny w zakresie przewozu pacjentów karetką typu S

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. na transport medyczny w zakresie przewozu pacjentów karetką typu S SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a Tel. 22 599-11-20 tel. / fax: 22 599-20-33 Warszawa dn. 04.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT na

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w latach 2016-2018 1. Nazwa i siedziba Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DEMONTAŻ POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA PODST. ART 130A PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.7135.2.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO II. III. IV. POWIAT RYCKI UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt)

Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt) Załącznik Nr 2 Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt) na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną (usług transportu sanitarnego) dla potrzeb Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... OFERTA Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock o udzielanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji toksykologicznych

REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji toksykologicznych REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań i konsultacji toksykologicznych I. Informacje ogólne 1. Konkurs ofert przeprowadzony jest na zasadach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla realizacji zadania..

UMOWA wzór O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla realizacji zadania.. Zał. Nr 2 do Materiałów Informacyjnych UMOWA wzór O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla realizacji zadania.. zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa o udzielanie świadczen zdrowotnych zawarta w dniu... 2014r. w Lesku pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 343 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 3 listopada 2009 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza D-423-5 (1)-MH/11 Oświęcim, dnia 7.11.2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /D.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-9/11 zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy:

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: UMOWA na świadczenie zdrowotne nr ZP-4241- /16 do postępowania nr ZP-4240-3/16 Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.2016 r. w Krakowie, pomiędzy: Centrum Onkologii Instytutem

Bardziej szczegółowo

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

Data: r. Prezes Zarządu Dorota Konkolewska (oryginał podpisu w dokumentacji postępowania) Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań scyntygraficznych dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data: 05. 12.2016r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki molekularnej i genetycznej

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki molekularnej i genetycznej Załącznik nr 7 UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki molekularnej i genetycznej zawarta w dniu... r. w Koszalinie pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku OFERTA Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku

Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w WSzZ w Płocku Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta z wyniku wyboru oferty w postępowaniu konkursowym nr K/1/XII/2015,

Niniejsza umowa została zawarta z wyniku wyboru oferty w postępowaniu konkursowym nr K/1/XII/2015, PROJEKT UMOWY NR:. Załącznik nr 2 zawarta w dniu. r. w Prudniku pomiędzy: Prudnickim Centrum Medycznym S.A. w Prudniku, ul. Szpitalna 14 48-200 Prudnik wpisaną pod nr 0000215463 KRS prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNIK/RADCA PRAWNY

ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNIK/RADCA PRAWNY Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ NA ŚWIADCZENIE USŁUG W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wysokospecjalistycznego transportu noworodka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia.

15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. SP ZOZ.VI.1133.. 2014 Zał. Nr 3 do SWKO Umowa Nr./2014 Umowa zawarta w dniu... w Lesku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA

Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA Płock, dnia... Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock OFERTA o udzielanie świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia w zakresie lecznictwa szpitalnego/ specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych. rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych rodzaj świadczeń: wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Data:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr. . -..

WZÓR. UMOWA Nr. . -.. WZÓR UMOWA Nr. zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Nr.. na wykonywanie usług medycznych transportu sanitarnego

Projekt umowy Nr.. na wykonywanie usług medycznych transportu sanitarnego Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert na świadczenie usług medycznych transportu sanitarnego Projekt umowy Nr.. na wykonywanie usług medycznych transportu sanitarnego zawarta w dniu.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki radiologicznej Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki: 1. informacje o oferencie

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Gdańsk, ul. Polanki 119 Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art.26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11.112.654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH UL. RYBICKIEGO 1, 96-100 SKIERNIEWICE TEL/FAX. (0-46 ) 834-08-23 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) ŚWIADCZENIE TRANSPORTU PRZESYŁKI KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz

U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz U M O W A nr... (Projekt umowy - załącznik nr 1 do siwz na świadczenie usługi transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób dializowanych w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

... Data i podpis(y) osób(y) upoważnionych(ej) do reprezentowania Wykonawcy

... Data i podpis(y) osób(y) upoważnionych(ej) do reprezentowania Wykonawcy załącznik nr 1 (miejscowość, data) (pieczęć wykonawcy) F O R M U L A R Z O F E R T Y Nazwa i adres wykonawcy Telefon: FAX: NIP: Regon: Internet: http: e-mail:. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy

OGŁOSZENIE. 1. Zmianie ulega treść pkt. X lit.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie: X. Istotne warunki umowy Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/53/11/ III Sucha Beskidzka 17.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na świadczenia wysokospecjalistycznego transportu o charakterze reanimacyjnym na przewiezienie chorego

Bardziej szczegółowo

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11 Warszawa, dn. 28.11.2011 r. IGICHP/K-1/PAT/11 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej wykonywanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo